50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تسلیح خاک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش ارزیابی پارامترها ی گسیختگی خاک رس مسلح شده بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مطالعه تجربی تاثیر محصور شدگی ژئوگرید با ماسه در تسلیح های متفاوت بررسی شده است

روش های بهسازی متعدد بوده و بالغ بر ده ها روش می باشد. این روش ها با توجه به نوع عملیات اجرایی، مکانیسم های تغییر مشخصات ژئوتکنیکی خاک، نوع دانه بندی و . . . در شش گروه اصلی به شرح شکل (2-2) تقسیم می شوند
در هر یک از گروه های شش گانه فوق روش های بهسازی به شرح زیر تفکیک می شود:

الف- روش های تراکم
• تراکم دینامیکی
• بارگذاری
• زهکش های مصنوعی
• تراکم ارتعاشی
• ایجاد ستون های سنگی با جایگزینی ارتعاشی
• تزریق تراکمی

د- روش های مسلح سازی
• انکرهای خاک و سنگ
• ستون های سنگی با جایگزینی ارتعاشی
• ستون های سنگی با جابجایی ارتعاشی
• ستون های بتنی ارتعاشی
• ریز شمع ها
• دیوارهای باربر بتنی زیر زمینی (دیافراگم و . . . )
• میخ کوبی
• ژئوسنستیک ها
• تزریق های شکافتنی
• اختلاط خاک

ب- روش های ایجاد چسبندگی
• تزریق شیمیایی
• تزریق دوغابی (سیمان و . . . )
• یخ زدگی

ه- روش های تغییرات فیزیکی و شیمیایی
• الکترواسمز
• ستون های آهکی

ج- روش های حفاری و جایگزینی
• اجرای دیوارهای دوغابی (سیمان، بنتونیت، بتن پلاستیک و . . .)
• تزریق با فشار بالا (Jet Grouting)

و- روش های تبدیل بیولوژیکی
• سیستم های بیولوژیکی و یا تزریق های محرکی
• تقویت ریشه ای
• کاهش آنزیمی

قسمت هایی از فصل اول ارزیابی پارامترها ی گسیختگی خاک رس مسلح شده

همان طور که در شکل (3) مشاهده میشود، متغیرهایی که برای هر پارامتر در نظر گرفته می شوند به صورت زیر می باشند :
– ارتفاع خاکریز در چهار حالت 8 ،6 ،4 و 10 متری در نظر گرفته می شود.
– برای متغیر های مدول ژئوتکستایل از مشخصات تولیدات ژئوتکستایل Huesker و ژئوتکستایل های Stabilenka استفاده شد. به این صورت که از ژئوتکستایل های با درجه مقاومت 400، 300 ، 200 و 600 که دارای سختی های به ترتیب برابر 2778، 2476 ، 1653و 4168 کیلو نیوتن بر متر در 10 درصد کرنش محوری هستند، استفاده شده است.
– اعماقی که برای پی رسی نرم در نظر گرفته شد، 10، 8 ، 6 و 12 متر می باشند.
– پارامتر چسبندگی پی رسی در 14 ، 10، 6 و 20 کیلو نیوتن بر متر مربع متغیر بوده اند

فهرست کامل فصل اول ارزیابی پارامترها ی گسیختگی خاک رس مسلح شده

1-1 ) بررسی اثر همزمان تثبیت با آهک و تسلیح با الیاف مصنوعی بر مقاومت کششی و فشاری خاک های رسی

1.1.1 خلاصه 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 آزمایش های آزمایشگاهی انجام شده و مصالح مورد استفاده 2
1.1.4 تحلیل و بررسی نتایج آزمایشگاهی 4
1.1.5 مقایسه تغییرات در خصوصیات شکست 7
1.1.6 نتیجه گیری 8
1.1.7 تیجهگیری 8
1.1.8 مراجع 8

1-2 ) بررسی اثر تثبیت کننده و تسلیح کننده زیست محیطی روی خصوصیات مقاومتی خاک رس تورم پذیر

1.2.1 خلاصه 9
1.2.2 مقدمه 9
1.2.3 مواد و روش ها 10
1.2.4 نتایج وبحث 11
1.2.5 خلاصه و نتیجه گیری 14
1.2.6 مراجع 14

1-3 ) تسلیح سطحی پی های رسی با استفاده از ژئوتکستایل جهت احداث خاکریز

1.3.1 چکیده 15
1.3.2 مقدمه 16
1.3.3 معرفی نرم افزار PLAXIS 16
1.3.4 مدل سازی خاکریزهای تسلیح شده با ژئوسنتتیک 16
1.3.5 مدل رفتاری خاک 16
1.3.6 شرایط زهکشی خاک 18
1.3.7 مدل سازی المان تسلیح 18
1.3.8 مدل سازی حدفاصل خاک-تسلیح کننده 19
1.3.9 مدل سازی پی رس نرم 20
1.3.10 مدل سازی خاکریز 20
1.3.11 تحلیل عددی پایداری پی و خاکریز 21
1.3.12 معرفی مدل عددی و مدل سازی در نرم افزار PLAXIS 21
1.3.13 تعریف مسئله و پارامترهای مورد بررسی 21
1.3.14 نتایج تحلیل المان محدود به وسیله نرم افزار PLAXIS 22
1.3.15 جمع بندی نتایج 27
1.3.16 مراجع 28

1-4 ) ارزیابی پارامترهای مقاومت گسیختگی خاک رس مسلح شده با ژئوسنتتیک و لایه های ماسه بوسیله آزمایش سه محوری

1.4.1 چکیده 29
1.4.2 مقدمه 29
1.4.3 روش انجام آزمایش 30
1.4.4 مصالح استفاده شده 31
1.4.5 منشخصات خاک رس 31
1.4.6 مشخصات ماسه 31
1.4.7 مشخصات ژئوگرید 32
1.4.8 تفسیر و ارائه نتایج 32
1.4.9 نتیجهگیری 35
1.4.10 مراجع 36

1-5 ) ارزیابی عددی اندرکنش خاک و المان تسلیح دربرگرفته شده با ماسه برپایداری شالوده احداث شده برروی رس مسلح

1.5.1 چکیده 37
1.5.2 مقدمه 38
1.5.3 مصالح 38
1.5.4 خاک ریزدانه 38
1.5.5 خاک درشت دانه 40
1.5.6 المان مسلح کننده 41
1.5.7 شرایط مرزی مدل 41
1.5.8 تحلیل و بررسی نتایج 42
1.5.9 تاثیرتعداد لایههای ژئوگرید برظرفیت باربری 42
1.5.10 تاثیر طول ژئوگرید در ظرفیت باربری خاک زیر پی 42
1.5.11 تاثیر عمق اولین لایه ژئوگریداززیرشالوده برظرفیت باربری 43
1.5.12 تاثیر ماسه اطراف ژئوگریدها بر ظرفیت باربری 44
1.5.13 اثرتعدادو طول لایههای ژئوگریدبرنشست خاک زیرشالوده 45
1.5.14 اثرفاصله عمودی اولین لایه ژئوگرید از شالوده برنشست خاک 45
1.5.15 تأثیر وجود ماسه در اطراف ژئوگریدهابرنشست خاک زیر شالوده 46
1.5.16 نتیجهگیری 47
1.5.17 مراجع 48

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم

خاک یکی از مصالح تراکم پذیر بوده و در اثر بارگذاری از حجم فضایی آن کاسته می شود. علت این کاهش حجم، وجود فضایی است که توسط هوا بین ذرات خاک اشغال شده است. تراکم مجموعه عملیاتی است که موجب افزایش چگالی خاک در محل می شود. افزایش چگالی در اثر به هم فشرده تر شدن دانه ها و کاهش فضای خالی میان دانه ای است.
اثر بهسازی تراکمی بر خاک های ریزدانه و درشت دانه در شکل شماره (2-2) نشان داده شده است. با افزایش تراکم، چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی افزایش می یابد. (شکل های شماره 2-3 و 2-4).

فهرست کامل فصل دوم تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم

2-1) تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با استفاده از المانهای قائم فولادی

2.1.1 مقدمه 63
2.1.1.1 کلیات 64
2.1.1.2 بيان مسئله 65
2.1.1.3 هدف از پژوهش 65
2.1.1.4 چگونگی دستيابی به اهداف پژوهش 66
2.1.1.5 ساختار پایان نامه 67
2.1.2 مروری بر ادبیات فنی 69
2.1.2.1 مقدمه 70
2.1.2.2 فلسفه بهسازی 70
2.1.2.3 تعریف بهسازی 71
2.1.2.4 دامنه کاربرد 72
2.1.2.5 روشهای بهسازی 73
2.1.2.6 شمع و کاربرد آن در بهسازی خاک 76
2.1.2.7 موارد استفاده از شمع 76
2.1.2.8 انواع شمع از لحاظ سازوکار عمل 78
2.1.2.9 اثرات بهسازی تراکمی 79
2.1.2.10 مروری بر مطالعات گذشتگان 82
2.1.2.11 مطالعات انجام شده در خصوص استفاده از المانهای تقویتی افقی 83
2.1.2.12 مطالعات انجام شده در خصوص استفاده از المانهای تقویتی غيرافقی 87
2.1.3 مدلسازی نرمافزاری و آزمايشگاهی 96
2.1.3.1 مقدمه 97
2.1.3.2 تعریف مدل رفتاری 98
2.1.3.3 مشخصات یک مدل رفتاری مطلوب 98
2.1.3.4 روش اجزاء محدود 99
2.1.3.5 تاریخچه روش اجزاء محدود 100
2.1.3.6 روش مدل نمودن فضای بینهایت توسط المان محدود 101
2.1.3.7 معرفی نرم افزار GEOSTUDIO-SIGMA وهدف ازانتخاب آن 103
2.1.3.8 معرفی برنامه SIGMA/W 105
2.1.3.9 کاربرد برنامه SIGMA/W 105
2.1.3.10 امکانات و قابلیت های برنامه SIGMA/W 106
2.1.3.11 روند ساخت مدل 117
2.1.3.12 انتخاب سيستم واحد 117
2.1.3.13 انتخاب المانهای مورد استفاده 119
2.1.3.14 خواص مواد 119
2.1.3.15 مدلسازی هندسی 120
2.1.3.16 مشبندی 121
2.1.3.17 اعمال شرایط مرزی و بارگذاری 121
2.1.3.18 تحليل مدل اجزاء محدود 122
2.1.3.19 جزئیات مدل سازی درنرم افزار SIGMA/W 123
2.1.3.20 انتخاب المان 123
2.1.3.21 مدلسازی هندسی و مشبندی 124
2.1.3.22 پارامترهای هندسی 125
2.1.3.23 پارامترهای مقاومتی 126
2.1.3.24 اعمال شرایط مرزی و بارگذاری 127
2.1.3.25 نوع تحليل 127
2.1.3.26 تحقيق آزمایشگاهی 128
2.1.3.27 جزئيات مدل آزمایشگاهی 128
2.1.3.28 روند کلی انجام آزمایش 130
2.1.3.29 مشخصات مدل مورد استفاده جهت اعتباریابی 131
2.1.4 نتايج تحلیلها 132
2.1.4.1 مقدمه 133
2.1.4.2 اعتبارسنجی مدل 133
2.1.4.3 استفاده از فرمول تئوری جهت اعتبارسنجی نرمافزار 134
2.1.4.4 مقایسه نشست خاک حاصل از تحليل دستی و نرمافزاری 134
2.1.4.5 مقایسه تنش در خاک حاصل از تحليل دستی و نرمافزاری 138
2.1.4.6 استفاده از نتایج تحقيق آزمایشگاهی جهت اعتبارسنجی 139
2.1.4.7 شرح آزمایش و نتایج بهدست آمده از آن 140
2.1.4.8 شرح تحليل کامپيوتری و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی 141
2.1.4.9 بررسی تاْثير استفاده از المانهای قائم فولادی به کمک نرمافزار SIGMA/W 143
2.1.4.10 تأثير فاصلۀ المانهای فولادی 151
2.1.4.11 تأثير ميزان فاصله المانهای اطراف از بر فونداسيون 158
2.1.4.12 تأثير طول المانهای فولادی 164
2.1.4.13 تأثير قطر المانها 170
2.1.4.14 بررسی آزمایشگاهی اثر المانهای قائم فولادی بر ظرفيت باربری خاک ماسهای 176
2.1.4.15 شرح جزئيات انجام آزمایش 176
2.1.4.16 نتایج انجام آزمایشها 179
2.1.5 خلاصه و نتیجهگیری 182
2.1.5.1 مقدمه 183
2.1.5.2 نتیجه گیری 183
2.1.5.3 پيشنهاداتی جهت تحقيقات آتی 185
2.1.5.4 منابع و مأخذ 186

2-2) بررسی رفتار خاک مسلح با ژئوتکستایل با استفاده از آزمایشهای نسبت باربری کالیفرنیا( CBR) و سه محوری

2.2.1 خلاصه 191
2.2.2 مقدمه 191
2.2.3 مصالح مصرفی 192
2.2.4 خاک 192
2.2.5 ژئوتکستایل 192
2.2.6 نحوه آمادهسازی نمونهها 193
2.2.7 آزمایش CBR 193
2.2.8 آزمایش سه محوری تکیم نیافته زهکشی نشده 193
2.2.9 بحث و ارائه نتایج 194
2.2.10 نتایج مربوط به آزمایش CBR 194
2.2.11 نتایج مربوط به آزمایش سه محوری 195
2.2.12 نتیجهگیری 195
2.2.13 مراجع 196

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مطالعه تجربی تاثیر محصور شدگی ژئوگرید با ماسه در تسلیح های متفاوت

جهت افزايش ظرفيت باربری و كنترل نشست هاي نامتقارن از لایه هاي ژئوتكسـتايل اسـتفاده شـده است. سازه هيدروليكي فوق، مركب از يك كالورت بتن مسلح مستقر بر روي خاكریز مسلح به لایه هـاي ژئوتكستايل مي باشد كه جهت عبور و مرور وسايط نقليه سنگین (بارگذاري ویژه) طرح گرديده است. مدل سازه هيدروليكي مورد نظر با استفاده از المانهاي 15 گرهي مثلثـي در حالـت كـرنش مسـطح مدلسـازي گرديده است. جهت اعمال فشار سربار ناشي از دايك 2.5 متري با توجه به عدم قابليت محاسبه از ميـدان تنش هاي اوليه با روش k از تکنيك بارگذاري گرانشي استفاده گردید. در اين وضعيت سـطح آب ایسـتابي هم سطح بستر طبيعي مخزن در بالادست فرض گرديده است. ظرفيت بـاربری سـازه در وضـعيت اشـباع تحكيم نشده- زهكشي نشده برابر 0.4 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع مي باشد كه جوابگـوی بـار سـرويس نخواهد بود

فهرست کامل فصل سوم نقش مطالعه تجربی تاثیر محصور شدگی ژئوگرید با ماسه در تسلیح های متفاوت

3-1 ) مطالعه تجربي تاثير محصور شدگي ژئوگريد با ماسه در تسليح پي هاي با خاك ریزدانه

3.1.1 خلاصه 197
3.1.2 مقدمه 197
3.1.3 مشخصات مصالح 198
3.1.4 المان مسلح كننده 199
3.1.5 مطالعات آزمايشگاهي 199
3.1.6 نتيجه گيري 202
3.1.7 مراجع 202

3-2 ) بهبود خصوصيات ژئوتكنيكي ماسه هاي ساحلي بد دانه بندي شده بوسيله تسليح با الياف پلي پروپیلن

3.2.1 خلاصه 203
3.2.2 مقدمه 203
3.2.3 مواد و مصالح 204
3.2.4 مطالعات آزمايشگاهي 206
3.2.5 آزمايش برش مستقيم 206
3.2.6 آزمايش نسبت باربري كاليفرنيا 208
3.2.7 آزمايش بارگذاري صفحه 208
3.2.8 نتيجه گيري 209
3.2.9 منابع 210

3-3 ) تاثیر تسلیح خاک با ژئوگريد در کنترل پديده جوشش شیروانی خاکی

3.3.1 خلاصه 211
3.3.2 مقدمه 211
3.3.3 مواد و روشها. 213
3.3.4 نتايج و بحث 214
3.3.5 نتیجهگیري 216
3.3.6 مراجع 216

3-4 ) ارزیابی تحلیل استاتیکی و دینامیکی دیوار خاک مسلح شده با ژئوگرید

3.4.1 چکیده 217
3.4.2 مقدمه 217
3.4.3 پیشینه تحقیق 218
3.4.4 تحلیل مدل ها در حالت استاتیکی و دینامیکی 220
3.4.5 مشخصات مصالح و هندسه مدل 220
3.4.6 تأثیر فاصله قائم مسلحکنندهها بر روی پایداری دیواره گود 221
3.4.7 تاثیر طول مسلحکنندهها بر روی پایداری دیواره گود در حالت استاتیکی 223
3.4.8 بررسی تأثیر سختی محوری مسلح کننده 225
3.4.9 نتیجهگیری 228
3.4.10 ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی 228
3.4.11 مراجع 228

3-5 ) بررسی تاثیر افزودن دوغاب سیمان بر پارامترهاي مقاومت برشی خاك ماسهاي مسلح به پلاستیک ضایعاتی

3.5.1 چکیده 230
3.5.2 مقدمه 231
3.5.3 مواد و روش ها 232
3.5.4 آماده سازي نمونهها 233
3.5.5 برنامه آزمایشها 233
3.5.6 نتایج و بحث 233
3.5.7 نتیجهگیري 235
3.5.8 منابع مورد استفاده 236
3.5.9 ABSTRACT 237

3-6 ) بررسی اثر تغییر طول در الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت کششی خاک های ریزدانه تسلیح شده با الیاف و تثبیت شده با درصدهای مختلف آهک

3.6.1 خلاصه 238
3.6.2 مقدمه 238
3.6.3 مواد و مصالح 239
3.6.4 الیاف 239
3.6.5 مصالح خاکی 239
3.6.6 مخلوط های مطالعه شده در تحقیق، روند اختلاط و آزمایش 240
3.6.7 بحث و تحلیل آزمایشگاهی 242
3.6.8 نتیجه گیری 245
3.6.9 مراجع 246

3-7 ) ارزیابی عملکرد خاک مسلح زیر پی مربعی با توجه به پیش تنیدگی مسلح کننده

3.7.1 چکیده 247
3.7.2 مقدمه 248
3.7.3 ظرفیت باربری نهایی خاک در حالت مسلح شده 248
3.7.4 مدلسازی عددی 249
3.7.5 هندسه مدل 249
3.7.6 مشخصات خاک 250
3.7.7 مشخصات مسلح کننده 250
3.7.8 اعمال نیروی پیش تنیدگی به مسلح کننده 251
3.7.9 ارائه و تفسیر نتایج 251
3.7.10 تاثیر قرار گیری عمق اولین لایه مسلح کننده 252
3.7.11 تاثیر نوع مسلح کننده واقع در بستر خاک 252
3.7.12 تاثیر نوع خاک بستر با توجه به اعمال نیروی پیش تنیدگی به مسلح کننده 253
3.7.13 نتیجهگیری 254
3.7.14 مراجع 255
3.7.5 ABSTRACT 256

3-8 ) بررسی اثر تسلیح و تثبیت بر رفتار زهکشی نشده ی خاک ماسه ای

3.8.1 چکیده 258
3.8.2 مقدمه 258
3.8.3 خصوصیات فیزیکی مصالح آزمایش شده 259
3.8.4 مراحل تهیه نمونه و انجام آزمایش 260
3.8.5 تحلیل نتایج آزمایش ها 260
3.8.6 شکل گسیختگی نمونه ها 261
3.8.7 تاثیر اصلاح الیاف روي رفتار تنش برشی 262
3.8.8 نتیجهگیري 264
3.8.9 مراجع 264

3-9 ) تسلیح خاک با لاستیکهای فرسوده خودرو و تثبیت کننده ی پلیمر پلی وینیل استات

3.9.1 خلاصه 266
3.9.2 مقدمه 266
3.9.3 مواد مصرفی 267
3.9.4 محلول پلی وینیل استات 268
3.9.5 خرده لاستیک 268
3.9.6 آزمایشهای انجام شده 269
3.9.7 نتیجه گیری 272
3.9.8 مراجع 273

3-10 ) تسلیح خاک رس تثبیت شده با آهک با استفاده از ژئوگرید

3.10.1 خلاصه 274
3.10.2 مقدمه 274
3.10.3 مصالح 275
3.10.4 برنامه مطالعه آزمایشگاهی 275
3.10.5 تاثیر آهک 276
3.10.6 تاثیر زمان عمل آوری 277
3.10.7 تاثیر ژئوگرید 278
3.10.8 کرنش گسیختگی 279
3.10.9 نتیجه گیری 280
3.10.10 مراجع 281

3-11 ) كنترل نشستهاي نامتقارن در سازه هاي هيدروليكي با استفاده از تسلیح خاک با مصالح ژئوسنتتيك

3.11.1 چکیده 282
3.11.2 مقدمه 282
3.11.3 مواد و روشها 284
3.11.4 نتايج و بحث 291
3.11.5 نتیجه گیری 291
3.11.6 مراجع 292

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید