50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی استراتژی تجاری سازی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه استراتژی تجاری سازی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری مبتنی بر روش فراترکیب بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش استراتژی های تجاری سازی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تجاری سازی فناوری های نوآورانه بررسی شده است

Chinho Lin (S34 و همکاران(2010) سه مدل استراتژی تجاری سازی همکارانه را برای شرکتهای R&D محور جهت حداکثرسازی منافع تجاری آنها در نظر می گیرند. این مدلها از سه قابلیت R&D، تولید و بازاریابی ساخته شده اند و در انها نشان داده می شود که شرکتهای R&D محور باید تا چه حدی در فعالیتهای پایین دستی زنجیره ارزش ادغام شوند.
این مدل در شکل 4-12 نشان داده شده است بطوریکه در مدل 1، شرکت اول قابلیت های R&D خود را جهت بهبود کیفیت تولید و تقاضای بالقوه توسعه داده و شرکت دوم در قابلیت های تولید و بازاریابی بمنظور کاهش هزینه تولید و افزایش تقاضای ممکن سرمایه گذاری خواهد کرد. در همین هنگام هر دو شرکت بطور مستقل قیمتها را با هدف حداکثرسازی سود تنظیم خواهند کرد. شرکت اول ممکن است ترجیح دهد تا قیمت عمده فروشی بیشتری را به شرکت دوم تحمیل کند در حالیه شرکت دوم تلاش های بازاریابی خود را جهت توسعه بازار به کار برد و قیمت فروش مجدد بالاتری را در بازار نهایی ترجیح دهد. در مقابل در مدل 2، شرکت اول قابلیتهای R&D و عملیاتی خود را بطور همزمان توسعه داده در حالیکه شرکت دوم در بازاریابی بمنظور گسترش تقاضای بالقوه سرمایه گذاری خواهد کرد. در این مدل، دارایی های مکمل مانند قابلیت ساخت توسط شرکت اول تخصصی شده است. نهایتاً در مدل 3، شرکت اول قابلیت های R&D، ساخت و بازایابی را بطور همزمان با هم ایجاد خواهد کرد.

قسمت هایی از فصل اول عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری مبتنی بر روش فراترکیب

انواع تحقيقات را مي‌توان براساس سه معيار نتيجه، هدف و نوع داده از يكديگر تفكيك نمود. تحقيقات بر اساس نتيجه آن، به سه نوع بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي طبقه‌بندي مي‌شوند. نتيجه يك تحقيق بنيادي، تئوري يا نظريه است؛ اين در حالي است كه نتيجه تحقيقات كاربردي ارائه الگو و نتيجه تحقيقات توسعه‌اي كاربست و استفاده از يك الگو يا مدل مي‌باشد. تحقيق حاضر از حيث نتيجه يك تحقيق کاربردی است.
معيار ديگر براي تعيين نوع تحقيق، هدف آن است. از لحاظ هدف انجام تحقيق، تحقيقات را به چهار نوع اكتشافي، تبيني، توصيفي و پيش‌بيني تقسيم مي‌كنند. در تحقيق اكتشافي هدف كشف پديده‌هايي است كه چندان قابل درك نبوده و يا شناسايي و كشف متغيرهاي مهم در آن پديده و ارائه فرضيات براي تحقيق بيشتر است. در تحقيقات تبيني، هدف، ‌توضيح نيروهايي است كه باعث به‌وجود آمدن پديده مورد نظر و يا شناسايي شبكه‌هايي كه منجر به پيدايش و شكل گرفتن آن پديده شده‌اند. هدف تحقيقات توصيفي، مستند كردن پديده مورد نظر است. هدف يك تحقيق پيش‌بيني، پيش‌بيني نتايج، ره‌آوردها و يا رفتارهاي حاصل از يك پديده است. تحقيق حاضر از حيث هدف يك تحقيق اكتشافي است.
تحقيقات از نظر نوع داده، به تحقيقات كمي و كيفي تقسيم‌بندي مي‌شوند. منظور از داده‌هاي كمي، اتكاي تحقيق به عدد و رقم نيست؛ چرا كه داده‌هاي كيفي را هم مي‌توان با ابزار كمي (عدد و رقم) تحليل نمود. تحقيقات كمي غالباً از داده‌هاي كمي و تحقيقات كيفي عمدتاً از داده‌هاي كيفي استفاده مي‌نمايند. بر اين اساس، تحقيق حاضر از نوع تحقيقات كيفي است.
انواع تحقيق بر مبناي نتيجه، هدف و داده را مي‌توان در يك الگو تلفيق نمود. براي مثال تحقيقات بنيادي مي‌توانند اكتشافي، تبييني، توصيفي و پيش‌بيني و يا كمي و كيفي باشند و قس‌علي هذا؛ گرچه بعضي از تركيبات بسيار پررنگ و برخي ديگر بسيار كم‌رنگ ترند. شكل 3-1 الگوي تركيبات مختلف انواع تحقيق را نشان مي‌دهد

فهرست کامل فصل اول عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری مبتنی بر روش فراترکیب

1-1 ) عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری مبتنی بر روش فراترکیب

1.1.1 کلیات تحقیق 17
1.1.1.1 بیان مسئله 18
1.1.1.2 اهمیت و ضرورت موضوع 20
1.1.1.3 سوال اصلی 21
1.1.1.4 اهداف تحقیق 21
1.1.1.5 روش تحقیق 21
1.1.1.6 جامعه مطالعاتی 23
1.1.1.7 روشهای گردآوری دادهها و ابزار مورد استفاده 24
1.1.1.8 روشهای تحلیل داده ها 24
1.1.1.9 قلمرو زمانی تحقیق 4
1.1.1.10 موانع و محدودیتهای تحقیق 25
1.1.1.11 نقشه راه 25
1.1.1.12 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق 25
1.1.2 مروری بر پیشینه تحقیق 26
1.1.2.1 مقدمه 27
1.1.2.2 پیشینه ی تجاری سازی، تعاریف و مفاهیم 28
1.1.2.3 اهمیت تجاری سازی فناوری 29
1.1.2.4 تبیین استراتژی تجاری سازی 30
1.1.2.5 تبیین عوامل شناسایی شده در ادبیات استراتژی تجاری سازی 31
1.1.2.6 دارایی های مکمل 31
1.1.2.7 حق اختراع و محافظت از دارایی فکری 32
1.1.2.8 تأمین سرمایه خطرپذیر 33
1.1.2.9 مرور پیشینه ی مطالعات پیرامون استراتژی تجاری سازی فناوری 33
1.1.2.10 بررسی پیشینه استراتژی تجاری سازی فناوری 39
1.1.3 روش شناسی تحقیق 42
1.1.3.1 مقدمه 43
1.1.3.2 نوع تحقیق 43
1.1.3.3 شرحی بر روش پژوهش 45
1.1.3.4 شرحی بر بررسی متون 46
1.1.3.5 نوع شناسی بررسی متون 46
1.1.3.6 استفاده از بررسی سیستماتیک در پژوهش حاضر 49
1.1.3.7 فرایند مرور سیستماتیک 50
1.1.3.8 روش های مختلف برای ترکیب مطالعات 51
1.1.3.9 شرحی بر روش فراترکیب 53
1.1.3.10 مفهوم فراترکیب 54
1.1.3.11 ضرورت انجام فراترکیب 54
1.1.3.12 چگونگی انجام فراترکیب 54
1.1.3.13 متدولوژی و گام های اجرای پژوهش 55
1.1.3.14 معیارهای اصلی در ارزیابی کیفیت 60
1.1.3.15 تکنیک های ارزیابی در تناسب با معیارهای اصلی 62
1.1.3.16 گام های ارزیابی تحقیق کیفی 62
1.1.3.17 انتخاب ابزار مناسب برای ارزیابی کیفی 64
1.1.3.18 ادغام نتایج ارزیابی نقادانه در یک مرور سیستماتیک 64
1.1.4 تجزیه و تحلیل داده های کیفی 67
1.1.4.1 مقدمه 68
1.1.4.2 تعریف سوال تحقیق 68
1.1.4.3 شناسایی و بازیابی مطالعات 68
1.1.4.4 تعیین معیارهای ورود و خروج مطالعه 69
1.1.4.5 استخراج یافته ها و ارزیابی کیفیت هر یک از مطالعات 72
1.1.4.6 انتخاب روش ترکیب و تحلیل یافته های مطالعات 73
1.1.4.7 کدگذاری باز و جدول بندی داده ها 74
1.1.4.8 کدگذار محوری و ترکیب مطالعات 98
1.1.4.9 چرخه عمر فناوری 98
1.1.4.10 تفسیر موضوعی 104
1.1.4.11 اندازه شرکت 106
1.1.4.12 رژیم تملک پذیری 109
1.1.4.13 سيستم حفاظت از حقوق مالکيت فکری 112
1.1.4.14 قدرت منع 114
1.1.4.15 صنایع ذینفع 115
1.1.4.16 تفسیر موضوعی 118
1.1.4.17 دارایی های مکمل 120
1.1.4.18 ماهیت کسب و کار 125
1.1.4.19 شرکت های زایشی تحقیقاتی محور 127
1.1.4.20 شرکت های کارآفرینی 128
1.1.4.21 دانشگاه ها 128
1.1.4.22 تفسیر موضوعی 128
1.1.4.23 عدم اطمینان 131
1.1.4.24 توانمندی های علمی، فنی و مدیریتی 139
1.1.4.25 قابلیت عملیاتی و تحقیق و توسعه 142
1.1.4.26 سطح تجربه و یادگیری 143
1.1.4.27 مدیریت تخصیص منابع 143
1.1.4.28 محیط 147
1.1.4.29 معیارهای سیاستی 149
1.1.4.30 زیرعوامل محیطی 149
1.1.4.31 منابع مالی 150
1.1.4.32 هزینه مذاکره 152
1.1.4.33 هزینه عملیات 152
1.1.4.34 سرمایه خطرپذیر 152
1.1.4.35 نوع نوآوری و فناوری 157
1.1.4.36 نوآوری 160
1.1.4.37 فناوری 161
1.1.4.38 طراحی غالب 162
1.1.4.39 جایگاه شرکت 165
1.1.4.40 جایگاه رقابتي شرکت در بازار 167
1.1.4.41 جایگاه شرکت در زنجيره ارزش 168
1.1.4.42 بررسی روایی و پایایی نتایج 171
1.1.4.43 ارائه یافته ها 171
1.1.5 نتیجه گیری و پیسنهادها 174
1.1.5.1 مقدمه 175
1.1.5.2 خلاصه پژوهش 175
1.1.5.3 یافته های تحقیق 176
1.1.5.4 محدودیت های تحقیق 181
1.1.5.5 پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی 182
1.1.5.6 منابع 184

1-2 ) شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری با استفاده از روش فراترکیب

1.2.1 چکیده 193
1.2.2 مقدمه 194
1.2.3 مروری بر مبانی نظری و برخی از مطالعات پیشین 195
1.2.4 روش تحقیق و یافت هها 198
1.2.5 تعریف سؤال تحقیق 200
1.2.6 شناسایی و بازیابی مطالعات 200
1.2.7 تعیین معیارهای ورود و خروج مطالعه 200
1.2.8 استخراج یافت هها و ارزیابی کیفیت هر یک از مطالعات 202
1.2.9 انتخاب روش ترکیب و تحلیل یافت ههای مطالعات 203
1.2.10 کدگذاری باز و جدو لبندی داد هها 204
1.2.11 کدگذاری محوری و ترکیب مطالعات 207
1.2.12 روایی نتایج 207
1.2.13 یافت ههای پژوهش 210
1.2.14 نتیج هگیری 215
1.2.15 منابع 222

1-3 ) استراتژیهای تجاریسازی نتایج تحقیقات در دانشگاه کارآفرین

1.3.1 چکیده 228
1.3.2 مقدمه 228
1.3.3 ادبیات و مبانی نظری تحقیق 229
1.3.4 دانشگاه کارآفرین 229
1.3.5 تعریف و مفهوم تجاریسازی نتایج تحقیقات 230
1.3.6 مراحل اصلی فرایند تجاریسازی 231
1.3.7 روشهای تجاریسازی 231
1.3.8 عوامل کلیدی موفقیت در تجاریسازی 234
1.3.9 نتیجهگیری 235
1.3.10 منابع 236

1-4 ) بررسي استراتژي هاي تجاري سازي كسب و كارهاي انرژي هاي تجديدپذير در ايران

1.4.1 چکیده 238
1.4.2 مقدمه 239
1.4.3 تحليل بازارهاي صنعتي به عنوان بازار اصلي انرژي هاي تجديد پذير 240
1.4.4 بخش بندی بازارهای صنعتی 240
1.4.5 بيان مسئله تحقيق 240
1.4.6 مرور ادبيات تحقيق 241
1.4.7 تعریف نوآوری 241
1.4.8 فرايند انتشار نوآوري ها 241
1.4.9 عبور از شكاف 243
1.4.10 ارايه راهكارهاي تجاري سازي كسب و كارهاي انرژي هاي تجديدپذير 243
1.4.11 بخش بندي بازار 244
1.4.12 خلق ارزش پيشنهادي متمايز 245
1.4.13 خلق زنجيره ارزش متناسب 245
1.4.14 ارايه راهكارهاي بازاريابي هوشمند 246
1.4.15 نتيجه گيري و پيشنهادات 247
1.4.16 مراجع 247

1-5 ) تجزیه وتحلیل عوامل موثربرتجاری سازی تولیدات نوآوری وکارآفرینی

1.5.1 چکیده 248
1.5.2 مقدمه 248
1.5.3 نتایج تحقیقات پیشین 248
1.5.4 وجه اشتراک مبانی نظری تئوری های گذشته 251
1.5.5 ارتباطات 251
1.5.6 تامین کنندگان اعتبارات ومنابع مالی 252
1.5.7 از نوآوری تاکارآفرینی 252
1.5.8 نتیجه گیری 253
1.5.9 مراجع 253

1-6 ) بررسی عوامل و استراتژی موثر بر تجاری سازی محصول در شرکت های دانش بنیان شهر تهران

1.6.1 چکیده 255
1.6.2 ABSTRACT 256
1.6.3 مقدمه 256
1.6.4 مبانی نظری پژوهش 257
1.6.5 تعاريف نظری پژوهش 258
1.6.6 پیشینه پژوهش در خارج از کشور 258
1.6.7 پیشینه پژوهش در داخل کشور 258
1.6.8 فرضی ههای پژوهش 259
1.6.9 مدل مفهومی تحقیق 260
1.6.10 روش پژوهش 261
1.6.11 تجزيه تحلیل داده ها 261
1.6.12 نتیجه گیری 263
1.6.13 پیشنهادات 265
1.6.14 منابع 266

1-7 ) بررسی تاثیر بکارگیری استراتژی اقیانوس آبی در تجاری سازی تولید

1.7.1 چکیده 267
1.7.2 مقدمه 267
1.7.3 ادبیات پژوهش 268
1.7.4 استراتژی اقیانوس آبی 268
1.7.5 تجاری سازی تولید 269
1.7.6 چارچوب نظری پژوهش 269
1.7.7 روش تحقیق 270
1.7.8 یافته های تحقیق 271
1.7.9 بحث و نتیجه گیری. 273
1.7.10 مراجع 274

1-8 ) تجاري سازي خلاقيت و نوآوري در سازمان هاي صنعتي

1.8.1 چکیده 275
1.8.2 مفهوم و جايگاه خلاقيت و نوآوري 275
1.8.3 تعريف خلاقيت از ديدگاه سازماني 276
1.8.4 نقش و اهميت خلاقيت و نوآوري از جنبه سازماني 276
1.8.5 تكنيك هاي خلاقيت و نوآوري در سازمانها 277
1.8.6 طوفان مغزی 277
1.8.7 الگوبرداري از طبيعت 277
1.8.8 گروه اسمی 277
1.8.9 موانع ايجاد خلاقيت و نوآوري در سازمانها 278
1.8.10 ضرورت آموزش خلاقيت و نوآوري در سازمانها 278
1.8.11 نقش مدير در پرورش توانايي خلاقيت ونوآوري افرا د سازما ن 278
1.8.12 عوامل اساسي و حياتي جهت نهادينه كردن خلاقيت و نوآوري در سازمانها 279
1.8.13 تجاري سازي خلاقيت و نوآوري 281
1.8.14 مراحل تجاري سازي خلاقيت و نوآوري 281
1.8.15 بحث و نتيجه گيري 282
1.8.16 مراجع 283

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم استراتژی های تجاری سازی

جفري مور (Geoffrey Moore) معتقد است كه منحني زنگولهاي راجرز نياز به تعميم دارد. او معتقد است شركت ها به سادگي قادر نخواهند بود به بخش مركزي منحني يعني اكثريت مصرف كنندگان نائل شوند. درواقع شكافي (Chasm) ميان پذيرندگان اوليه و اكثريت اوليه وجود دارد و او معتقد است كه شركت براي موفقيت در ارايه محصول و خدمت خود، بايد از اين شكاف عبور نمايد. شكل (3) اين منحني را نمايش مي دهد.
بايد اذعان نمود گذر از شكاف براي كسب و كار ها فوق العاده حائز اهميت بوده و در عين حال بسيار دشوار است چراكه عبور از آن نيازمند ارائه و اجراي استراتژي هاي نوين مي باشد. همچنين مديران كسب و كارها نمي توانند به نوجويان و پذيرندگان اوليه اكتفا نمايند چراكه رفتار انان كاملا پيشتازانه بوده و بسيار تنوع طلب هستند. آنان مدام در پي محصول يا خدمت جديد هستند. بنابراين گذر از شكاف براي موفقيت كسب و كارها الزامي است

فهرست کامل فصل دوم استراتژی های تجاری سازی

2-1) تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر تجاري سازي تولیدات نوآوري و کارآفرینی

2.1.1 چکیده 285
2.1.2 مقدمه 286
2.1.3 نتایج تحقیقات پیشین 286
2.1.4 وجه اشتراكمبانی نظري تئوري هاي گذشته 289
2.1.5 ارتباطات 289
2.1.6 تامین کنندگان اعتبارات و منابع مالی 290
2.1.7 از نوآوري تا کارآفرینی 291
2.1.8 نتیجه گیري 291
2.1.9 منابع و ماخذ 292

2-2) انتخاب استراتژي تجاري سازي نوآوري هاي تكنولوژيك: برمبناي نظريه هزينه مبادلات اقتصادی

2.2.1 چکیده 294
2.2.2 مقدمه 294
2.2.3 فرآيند تجاري سازي و استراتژي هاي موجود 295
2.2.4 نظريه هزينه مبادلات اقتصادي 298
2.2.5 ارائه مدل پيشنهادي انتخاب استراتژي 299

2-3) رابطه استراتژی اقیانوس آبی و تجاری سازی تولید با متغیر میانجی تولید نوآورانه و تولید نوآورانه سیستماتیک

2.3.1 چکیده 301
2.3.2 مقدمه 302
2.3.3 روش شناسی 305
2.3.4 یافته ها 306
2.3.5 بحث و نتیجه گیری 308
2.3.6 منابع 309

2-4) بررسی عوامل و استراتژی موثر بر تجاری سازی محصول در شرکت های دانشبنیان شهر تهران

2.4.1 چکیده 311
2.4.2 مقدمه 312
2.4.3 مبانی نظری پژوهش 312
2.4.4 تعاریف نظری پژوهش 313
2.4.5 پیشینه پژوهش در خارج از کشور 313
2.4.6 پیشینه پژوهش در داخل کشور 314
2.4.7 فرضیههای پژوهش 314
2.4.8 مدل مفهومی تحقیق 315
2.4.9 روش پژوهش 316
2.4.10 تجزیه تحلیل دادهها 317
2.4.11 نتیجهگیری 326
2.4.12 پیشنهادات مرتبط با نتایج یافته های تحقیق 328
2.4.13 منابع 329

2-5) پیوند دانشگه وصنعت:تجاری ساز درفناوری های جدید

2.5.1 چکیده 330
2.5.2 ABSTRACT 330
2.5.3 مقدمه 332
2.5.4 پیشینه تحقیق 333
2.5.5 تجاری سازی 333
2.5.6 تجاری سایز تحقیقات دانشگاهی 333
2.5.7 مکانیزم های انتقال فناوری 334
2.5.8 منشا تصمیمات برای تجاری سازی فناوری های جدید 335
2.5.9 ارتباط کارافرینی وشرکت های جدید مبتنی برفناوری در حوزه های تجاری سازی 336
2.5.10 حوزه ی نوآوری درتجاری سازی 336
2.5.11 عوامل موفقیت تجاری سازی فناوری 337
2.5.12 موانع وبازدارنده های تجاری سازی 338
2.5.13 ابزارهای دولتی برای حمایت ازتجاری سازی 339
2.5.14 ابزارهای زیرساختی 340
2.5.15 ابزارهای پروژه ای 340
2.5.16 بحث ونتیجه گیری 340
2.5.17 منابع 341

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تجاری سازی فناوری های نوآورانه

در این قسمت، کلیه یافته هایی را که به نوعی حاکی از وجود چالش یا مانعی بر سر راه تجاری سازی فناوری بوده است را، شناسایی، جمع بندی و ارائه می شوند. شکل 5 چالش های موجود بر سر راه تجاری سازی فناوری را نشان می دهد.
مدیریت محورهایی که از ارکان اصلی تحقق تجاری سازی می باشند در دست دولت قرار گرفته و کماکان به شیوه مدیریت دولتی اداره می شوند که قطعاً باعث بروز چالش های زیادی در روند تحقق تجاری سازی خواهد شد. بنابراین بیشترین آسیب ها از این ناحیه می باشد و بیشترین تمرکز بر بهینه سازی در بخش مدیریت دولتی و حاکمیتی است. با این مقدمه، بیشترین چالش های حاکمیتی در روند تحقق تجاری سازی، در موارد زیر دیده شده اند

فهرست کامل فصل سوم تجاری سازی فناوری های نوآورانه

3-1 ) تجاری سازی فناوری در ایران: چالش ها و راهکارها

3.1.1 چکیده 343
3.1.2 مقدمه 344
3.1.3 مرور ادبیات 344
3.1.4 روش تحقیق 346
3.1.5 یافته های پژوهش 346
3.1.6 اقدامات حمایتی دولت آمریکا برای پیشبرد تجاری سازی 346
3.1.7 اقدامات حمایتی دولت ژاپن برای پیشبرد تجاری سازی 348
3.1.8 اقدامات حمایتی دولت کره جنوبی برای پیشبرد تجاری سازی 348
3.1.9 اقدامات حمایتی دولت چین برای پیشبرد تجاری سازی 348
3.1.10 اقدامات حمایتی دولت آلمان برای پیشبرد تجاری سازی 348
3.1.11 جمع بندی مطالعه فعالیت های کشورهای توسعه یافته 349
3.1.12 مروری بر راهبردهای تجاری سازی فناوری در کشورهای در حال توسعه 349
3.1.13 اتحادیه کشورهای آفریقایی 349
3.1.14 جمع بندی مطالعه فعالیت های کشورهای در حال توسعه یافته 350
3.1.15 چالش ها و موانع موجود بر سر راه تجاری سازی در ایران 350
3.1.16 چالش ها و آسیب های حاکمیتی 351
3.1.17 عدم هماهنگی بین دستگاه ها و نهادهای تأثیرگذار 351
3.1.18 موازی کاری 351
3.1.19 رقابت نا سالم و سیاسی 351
3.1.20 عدم استفاده بهینه از ظرفیت های کل کشور و دستگاه ها 352
3.1.21 عدم برنامه ریزی کلان، هدفمند و بلند مدت 352
3.1.22 عدم آگاهی از برنامه ها ، اقدامات و ظرفیت های سایر دستگاه ها 352
3.1.23 مشخص نبودن مرجعیت در تعاملات بین المللی 352
3.1.24 اقتصاد دولتی و سهم کوچک بخش خصوصی از اقتصاد ملی 353
3.1.25 چالش های مربوط به مراکز رشد و پارک های علمی و فناوری 353
3.1.26 عدم وجود سیاست، اصول و نقشه کلان کشور در ایجاد پارک ها 353
3.1.27 مدیریت دولتی حاکم بر مراکز رشد، شرکت های دانش بنیان و مجموعه های تحقیقاتی 353
3.1.28 کمبود مراکز رشد و پارک ها در کشور 354
3.1.29 کمبود مراکز تخصصی 354
3.1.30 انحراف از مسیر اصلی و اهداف شکل گیری پارک ها 354
3.1.31 کیفیت پایین خدمات ارائه شده 354
3.1.32 چالش های منابع مالی خطرپذیر 354
3.1.33 چالش های صاحبان سرمایه 354
3.1.34 چالش های صاحبان شرکت در مقابل سرمایه گذاران 355
3.1.35 چالش های حقوق مالکیت معنوی 355
3.1.36 نوپا بودن مالکیت معنوی در ایران 356
3.1.37 چالش های مرتبط با صاحبان طرح ها 356
3.1.38 راهکارها و پیشنهادات برای ارتقاء تجاری سازی در کشور 356
3.1.39 راهکارهایی برای دولت 357
3.1.40 راهکارهای استراتژیک 357
3.1.41 راهکارهای اقتصادی 357
3.1.42 راهکارهای فنی 357
3.1.43 راهکارهای زیرساختی 358
3.1.44 راهکارهایی برای دانشگاه 358
3.1.45 راهکارهایی برای صنعت 358
3.1.46 بحث و نتیجه گیری 360
3.1.47 منابع 360

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید