50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع معماری اسلامی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه معماری اسلامی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی ویژگی های معماری اسلامی در معماری پایدار بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش نقش هویت در شکل گیري معماري و شهرسازي اسلامی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش نقش نور و رنگ در هنرهای معماری اسلامی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش زیبایی شناسی در معماری اسلامی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش معماری اسلامی در عصر مدرن بررسی شده است

امروزه بحث توسعه پایدار ، یکی از بحث هاي رایج و مهم در سطح بین المللی است . در قرن 19 ورود اصول توسعه پایدار به معماري باعث شکل گیري معماري اي با عنوان معماري پایدار گردید که هدف اصلی آن حفظ محیط زیست و انرژي هاي تجدید ناپذیر است. معماري اسلامی داراي ویژگی هاي منحصر به فردي است که ضمن توجه به مسائل زیباشناختی و حفظ محیط زیست پاسخگوي نیازهاي اقلیمی هر منطقه نیز بوده است فنون و قواعد به کار رفته در این معماري بسیاري از مفاهیم نوین در عرصه معماري پایدار را به وضوح دارد.
در پژوهش حاضر سعی به بررسی اشتراکات معماري اسلامی و پایدار شده است که می تواند راه را براي تحقیقات بعدي در زمینه همگام سازي این اصول با تکنولوژي و نیاز هاي بشر و ترکیب آنها با شرایط زمانی حال باز کند و گام هاي مثبتی در جهت رسیدن به اهداف توسعه پایدار بردارد

قسمت هایی از فصل اول بررسی ویژگی های معماری اسلامی در معماری پایدار

ناحیه تاریخی شهرها میراث ارزشمند تاریخی و کالبدی است که در طول زمان در هویت بخشی به حیات شهری نقش ویژه ای ایفا می کند.نظریه توسعه پایدار در بعد شهری و محیط زیست شهری باعث بوجود آمدن مفهوم توسعه شهری پایدار شده از آنجایی که شهرها محل تجمع و ارتباطات مردم هستند و اهداف توسعه پایدار در آنها نیز می بایست دنبال شود، پس تدوین سیاست هایی در جهت توسعه پایدار شهری ضروری به نظر می رسد. مقاله حاضر به پژوهش امکان سنجی معماری اسلامی بر رشد و توسعه شهری در مسجد جامع کبیر یزد می پردازد.در این راستا بخشی از فرآیند شناخت محیط تشخیص کیفیایی است که به شکل گیری فضای شهری موفق و متناسب با الگوه های شهرسازی می پردازد بدین منظور به حوزه کیفی منطقه مسجد جامع کبیر یزد پرداخته شده و با توجه به خصوصیات و ویژگی های خاص آن می توان از طریق مکان گزینی مسیر توسعه شهری و شهرسازی را تعیین نمود

فهرست کامل فصل اول بررسی ویژگی های معماری اسلامی در معماری پایدار

1-1 ) بررسی ویژگی هاي معماري اسلامی در معماري پایدار

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 توسعه پایدار 1
1.1.4 مفهوم پایداري 2
1.1.5 معماري پایدار 2
1.1.6 اصول معماري پایدار 3
1.1.7 تعریف توسعۀ پایدار باتوجه به دیدگاه جهان بینی اسلامی 3
1.1.8 ویژگی هاي مشترك در معماري اسلامی و پایدار 4
1.1.9 اصل اول و دوم معماري پایدار: همخوانی اقلیمی و حفظ انرژي 4
1.1.10 هماهنگی اقلیمی با فرهنگ، سنت و اعتقادات 4
1.1.11 راهکار هاي اقلیمی در خانه بروجرديها 5
1.1.12 طراحی براي بازگشت به چرخه زندگی 6
1.1.13 اصل چهارمبرآوردن نیازهاي ساکنین 6
1.1.14 اصل پنجم طبیعتدر معماري اسلامی و پایدار 6
1.1.15 نتیجه گیري 6
1.1.16 مراجع 7

1-2 ) جایگاه معماری اسلامی درتوسعه پایدار شهری

1.2.1 چکیده 8
1.2.2 مقدمه 9
1.2.3 روش تحقیق 9
1.2.4 سوالات تحقیق 9
1.2.5 تاریخچه معماری اسلامی درایران 10
1.2.6 ویژگی ها ومفاهیم معماری اسلامی ایرانی دربناهای سنتی 11
1.2.7 غفلت ازجایگاه کلیدی مسجد در نظام شهرسازی مدرن 11
1.2.8 تجلی اندیشه اسلامی درشهرباحضور مدرسه 12
1.2.9 محله وتوسعه پایدار شهری 13
1.2.10 بهره گیری معیارهای معماری اسلامی وسنتی درساخت بنا 14
1.2.11 توسعه پایدار شهری 15
1.2.12 رویکرد معماری اسلامی به توسعه پایدار شهری 15
1.2.13 راهکارهای پیشنهادی برای نیل به توسعه پایداری شهری با بهره مندی ازمعماری اسلامی 16
1.2.14 نتیجه گیری 16
1.2.15 مراجع 17

1-3 ) ریشه های پایدار درمعماری اسلامی

1.3.1 چکیده 20
1.3.2 مقدمه 21
1.3.3 توسعه پایدار 21
1.3.4 مفاهیم ومضامین توسعه پایدار 21
1.3.5 تعریف توسعه پایدار باتوجه به دیدگاه جهان بینی اسلامی 21
1.3.6 انسان پایدار 22
1.3.7 طراحی پایدار 23
1.3.8 معماری پایدار 24
1.3.9 اصول پایداری درمعماری اسلامی 25
1.3.10 نتیجه 26
1.3.11 مراجع 27

1-4 ) معماری اسلامی-ایرانی نماد توسعه پایدار

1.4.1 چکیده 29
1.4.2 مقدمه 30
1.4.3 توسعه پایدار 31
1.4.4 الگوهای معماری پایدار 32
1.4.5 تعاریف ساخت وساز پایدار 33
1.4.6 اهداف کلی ساختمان های پایدار 33
1.4.7 اصول توسعه ساخت وساز پایدار 33
1.4.8 معماری پایدار 34
1.4.9 طراحی پایدار واصول اولیه آن درمعماری اسلامی-ایرانی 36
1.4.10 نتیجه گیری 37

1-5 ) معماری و توسعه پایدار در شهر ایرانی و اسلامی

1.5.1 چکیده 39
1.5.2 معنای لغت پایداری 40
1.5.3 معماری پایدار 40
1.5.4 اصول معماری پایدار 40
1.5.5 توسعه پایدار 41
1.5.6 معماری ایرانی- اسلامی 42
1.5.7 ویژگیهای معماری ایرانی 42
1.5.8 توسعه پایدار شهری 43
1.5.9 اصول و شاخصه های شهر پایدار 44
1.5.10 شهر ایرانی اسلامی 44
1.5.11 ویژگیهای شهر ایرانی اسلامی 44
1.5.12 نتیجه گیری 46
1.5.13 منابع 47

1-6 ) نقش اصول معماری ایرانی اسلامی در تحقق معماری پایدار

1.6.1 چکیده 48
1.6.2 مقدمه 49
1.6.3 معماری ایرانی اسلامی 49
1.6.4 معماری پایداری 50
1.6.5 اصول توسعه ساخت و ساز پایدار 51
1.6.6 استفاده پایدار از منابع زیستی 51
1.6.7 استفاده از منابع تجدید ناپذیر 51
1.6.8 حفاظت از تنوع زیستی 52
1.6.9 اصول حاکم بر معماری پایدار 52
1.6.10 نتیجه گیری 54
1.6.11 مراجع 55

1-7 ) آسیب شناسی معماري اسلامی در دوران معاصر

1.7.1 چکیده 57
1.7.2 مقدمه 58
1.7.3 نقد ریشه هاي بنیادین معماري کلاسیک اسلامی 58
1.7.4 تبیین ریشه هاي بنیادین هنر و معماري اسلامی معاصر 60
1.7.5 معماري اسلامی معاصر و هنرهاي زیبا 62
1.7.6 نتیجه گیري 63
1.7.7 منابع 64

1-8 ) نقش عناصر شاخص معماری اسلامی در توسعه پایدار شهری

1.8.1 چکیده 65
1.8.2 مقدمه 65
1.8.3 روش تحقیق 67
1.8.4 یافته های پژوهش 67
1.8.5 نتیجه گیری 69
1.8.6 مراجع 69

1-9 ) بررسی زمینه های پایداری اقتصادی و حقوقی با تاکید بر طراحی معماری ایرانی-اسلامی

1.9.1 چکیده 71
1.9.2 مقدمه 71
1.9.3 روش تحقیق 72
1.9.4 مفاهیم 72
1.9.5 حقوق شهری 72
1.9.6 اقتصاد معماری 72
1.9.7 اقتصاد گردشگری 72
1.9.8 معماری سبز 72
1.9.9 معماری پایدار 73
1.9.10 حقوق ومعماری پایدار 73
1.9.11 حقوق معماری در بلند مرتبه سازی 73
1.9.12 توسعه پایدار و حقوق محیط زیست 73
1.9.13 اقتصاد و معماری پایدار 73
1.9.14 مدیریت اقتصادی و معماری پایدار با فناوریهای نوین 73
1.9.15 گردشگری معماری ، توسعه اقتصادی پایدار 74
1.9.16 فناوری نانو در اقتصاد و معماری پایدار 74
1.9.17 دیدگاه اقتصادی، سیاسی به طراحی معماری پایدار 74
1.9.18 معماری اسلامی 74
1.9.19 حقوق و معماری اسلامی 74
1.9.20 حقوق معماری منظر از دیدگاه فقه شیعی 75
1.9.21 رابطه اصول معماری با حقوق به روایت نهج البلاغه 75
1.9.22 حقوق کودک در معماری اسلامی 75
1.9.23 اقتصاد و معماری اسلامی 75
1.9.24 تعادل اقتصادی در معماری اسلامی 75
1.9.25 اقتصاد اسلامی و فضای شهری 75
1.9.26 معماری شهروندگرا 76
1.9.27 حقوق و معماری شهروندگرا 76
1.9.28 حقوق معماری معلولان در ایران 76
1.9.29 حقوق شهروندی در معماری و شهرسازی 76
1.9.30 اقتصاد و معماری شهروندگرا 76
1.9.31 تاثیر اقتصادی و فرهنگی خانه سالمندان 76
1.9.32 تاثیر اقتصادی-اجتماعی گردشگری شهری 77
1.9.33 معماری شهرگرا 77
1.9.34 حقوق و معماری شهرگرا 77
1.9.35 حقوق شهری و طراحی محیطی 77
1.9.36 حقوق کودکان در معماری شهری 77
1.9.37 مبلمان شهری، حقوق معماری و شهروندی 77
1.9.38 اقتصاد و معماری شهرگرا 78
1.9.39 مزایای اقتصادی معماری سبز 78
1.9.40 مزایای مجتمع های تجاری در ساختار معماری و شهرسازی 78
1.9.41 نتیجه گیری 78
1.9.42 منابع و ماخذ 79

1-10 ) امنیت وسلامت اجتماعی،برند شهر اسلامی بارویکرد معماری مسکونی پایدار

1.10.1 چکیده 81
1.10.2 مقدمه 81
1.10.3 خانه 82
1.10.4 معماری پایدار 82
1.10.5 نیازهای انسان درفضای معماری مسکونی 82
1.10.6 امنیت مسکن 82
1.10.7 تصرف مسکن 82
1.10.8 سلامت مصالح 83
1.10.9 تسهیلات رفاهی 83
1.10.10 قلمروها وتفکیک فضایی 83
1.10.11 تعریف وتمایز قلمروها 83
1.10.12 طبیعت ومسکن 83
1.10.13 تداخل کاربری های 84
1.10.14 مشارکت 84
1.10.15 پراکندگی وگسستگی بافت 84
1.10.16 ارزیابی انبوه سازی وکوچک سازی 84
1.10.17 آثار انسانی 85
1.10.18 آثار اجتماعی 85
1.10.19 آثار کالبدی 85
1.10.20 اصول طراحی وبرنامه ریزی محیط زندگی براساس معماری اسلامی 86
1.10.21 عدل 86
1.10.22 احترام به حقوق دیگران 86
1.10.23 حیا 87
1.10.24 احتراز از کبر 87
1.10.25 جمع بندی ونتیجه گیری 88
1.10.26 فهرست ها 88

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم نقش هویت در شکل گیري معماري و شهرسازي اسلامی

براي معمار مسلمان، اينكه خداوند يكتا چگونه از مرتبه ذات احدي، در مراتب اسما و صـفات در عـالم بـروز و ظهور كرده، رازي است كه از نردبان آن به حقيقت وجود عروج ميكنـد. در معمـاري اسـلامي وحـدت هرگـز پيامد پيوستگي عوامل تشكيل دهنده نيست، بلكه ذاتي است و همه شكلهاي فرعي از آن حاصل ميشود. براي هنرمند مسلمان نحوه ظهور وحدت در كثرت و رجوع كثرت به وحدت كه معناي توحيد است، مهمترين رمز و راز است.
معماري اسلامي هدف و وظيفه خود را در مقام حامي و پشتيبان وحي قرآني بـراي دسـتيابي بـه غـايتي كـه اسلام به واسطه آن الهام شده است يعني تحقق اصل توحيد )لا اله الا االله( دنبال مـيكنـد. از اينـرو، شـكوه و زيبايي معماري ايران به ويژه در دوران اسلامي به تزئين و آرايش آن بستگي دارد، تزئيناتي چـون آجركـاري، گچبري، كاشيكاري، حجاري، منبت كاري و آيينه كاري در تمامي ادوار اسلامي رواج داشته و در هر دورهاي با امكانات آن روزگاران پيشرفت كرده است. بدون ترديد تحقق اين همه زيبايي و خلاقيت جز به مدد عشق به معبود امكان پذير نبود، چـرا كـه بيشـترين جلوه آنها را در مسجد و محراب و زيارتگاه ميتوان ديد.

فهرست کامل فصل دوم نقش هویت در شکل گیري معماري و شهرسازي اسلامی

2-1) بررسی تاثیرات فرهنگ اسلامی برفضاهای معماری اسلامی ایران

2.1.1 چکیده 89
2.1.2 مقدمه 90
2.1.3 اهمیت معنوی فضای خالی حیاط و نقش تکاملی آیینه آب درآن 90
2.1.4 حرکت به سوی تکامل درمعماری اسلامی ایران 90
2.1.5 یکپارچگی 91
2.1.6 تناسب دربنا 91
2.1.7 حس عرفان درورودی بناهای معماری اسلامی 92
2.1.8 تزئینات درمعماری اسلامی ایران 92
2.1.9 حکمت معماری اسلامی 93
2.1.10 محراب 93
2.1.11 مناره 94
2.1.12 گنبد وساقه 94
2.1.13 تزئینات 94
2.1.14 نور 95
2.1.15 نتیجه گیری 95
2.1.16 پی نوشت ها 96
2.1.17 منابع 96

2-2) شناخت هویت رنگ در مفاهیم معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی

2.2.1 چکیده 99
2.2.2 مقدمه 99
2.2.3 اصل مقاله 99
2.2.4 نتیجه گیری 105
2.2.5 مراجع 105

2-3) هويت معماري اسلامي با تاكيد بر سنت ، هنر ، معماري

2.3.1 چکیده 106
2.3.2 سنت چيست ؟ 106
2.3.3 سنت و دين 107
2.3.4 سنت و امر قدسي 107
2.3.5 احياي سنت 108
2.3.6 هنر چيست؟ 108
2.3.7 زيبايي 109
2.3.8 هنر سنتي 109
2.3.9 معماري 111
2.3.10 منابع 114

2-4) نقش هویت در شکلگیري معماري و شهرسازي اسلامی

2.4.1 خلاصه 116
2.4.2 مقدمه 116
2.4.3 ادبیات تحقیق 117
2.4.4 روش تحقیق 120
2.4.5 نمونه موردي: بازار کرمان 120
2.4.6 نتیجهگیري 122
2.4.7 مراجع 123

2-5) نقش هویت وفرهنگ اسلامی در شکل گیری سیمای شهری

2.5.1 چکیده 124
2.5.2 مقدمه 124
2.5.3 رابطه محیط انسان ساخت و فرهنگ 126
2.5.4 پروفسور پوپ عوامل شکوفایی وماندگاری فرهنگ و هنر ایران را به چهار بخش تقسیم کرده است 127
2.5.5 همزیستی اداب ورسوم فرهنگ های مختلف 127
2.5.6 مذهب 127
2.5.7 سنن و تکیه بر هنر گذشتگان 128
2.5.8 دولت ها ونقش انها 128
2.5.9 عناصر شکوفایی فرهنگی هنری اسلامی ایران 128
2.5.10 عینیت هویت وفرهنگ اسلامی در شکل گیری سیمای شهر ایرانی 128
2.5.11 پرهیزاز بیهودگی و اسراف 129
2.5.12 هدایت توحیدی وآموزش معنوی 129
2.5.13 خلیفه اللهی انسان در زمین 129
2.5.14 رعایت مقیاس انسانی وامنیت حضور انسان 130
2.5.15 تعامل اجتماعی وهماهنگی در ساخت فضای شهری 130
2.5.16 حفظ محرمیت ودرونگرایی جهت صیانت از امر به معروف و نهی از منکر 130
2.5.17 احترام به سنت مهمان نوازی 130
2.5.18 حفظ هویت جمعی و حقوق فردی 130
2.5.19 بازآفرینی فرهنگی مبنا و دستیابی به تصویری بهتر برای شهر 131
2.5.20 نتیجه گیری 131
2.5.21 منابع و مآخذ 132

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم نقش نور و رنگ در هنرهای معماری اسلامی

فرهنگ و ادب دوره اسلامی ایران، در بر دارنده مباحث گوناگونی پیرامون رنگهاست، که خود تأثیر زیادي در هنر اسلامی داشته است، این امر در لا به لاي احادیث و آیات، کتب ادبی و هنري مطرح شده است. وجود آثار هنري باقی مانده از دوران اسلامی گویاي حقیقت فوق است. موضوع رنگ هم به صورت رنگهاي منفرد و هم در قالبی کلی، همانند هفت رنگ که شامل تأثیرات روانی و تفسیرهاي عرفانی رنگ است- در هنرها بویژه در هنر معماري ظهور شاخص تري دارد، یکی از بهترین منابع ادبی این زمینه، کتاب هفت پیکر نظامی است، حکمت هفت نوع رنگ را در هفت بناي (پیکر) مختلف بررسی می نماید. جایگاه هفت رنگ علاوه بر این، در فن رنگ آمیزي و ساخت کاشی ها نیز بررسی فنی خاصی را می طلبد.رنگها در هنر و فرهنگ اسلامی به درجاتی مانند با ارزشترین، شریف ترین، زیباترین،بالاترین و … تقسیم و انتخاب شده و به کار رفته اند. انتخاب رنگ طلایی گنبدها، کاربرد فراوان زمینه آبی و متن سفید و مفهوم قدس رنگ سبز، گویاي آن است. علاوه بر این از دوران تاریخی صدر اسلام تاکنون، رنگها عاملی براي بیان هویت اقوام و ملیت ها، بوده که سیاه جامگان، سرخ جامگان با قزل باش ها در زمان صفویه از آن جمله است

فهرست کامل فصل سوم نقش نور و رنگ در هنرهای معماری اسلامی

3-1 ) بررسی نقش جانشین پروری درارتقای نظام اداری استانداری

3.1.1چکیده 134
3.1.2 مقدمه 135
3.1.3 هفت رنگ در فرهنگ هنر اسلامی 135
3.1.4 رنگ در سنت اسلامی 136
3.1.5 هفت رنگ 136
3.1.6 اهمیت جایگاه نور 137
3.1.7 رمز نگاري هنر صفوي 137
3.1.8 نور و رنگ در هنر صفوي 138
3.1.9 نور در معماري اسلامی 138
3.1.10 نور و رنگ از منظر حکماي اسلامی 139
3.1.11 نور و رنگ در نگارگري ایرانی 141
3.1.12 جنبه هاي فرهنگی – اجتماعی خانه 142
3.1.13 نقش نور و رنگ در محل سکونت 142
3.1.14 تأثیرات روانشناختی نور بر انسان 143
3.1.15 نور در عرفان و تصوف اسلامی 143
3.1.16 تحلیل نور و رنگ در معماري اسلامی 145
3.1.17 کاربرد نور طبیعی و رنگ در فضاهاي عمومی و خصوصی معماري سنتی ایران 146
3.1.18 پانوشت ها 148
3.1.19 نتیجه گیري 148
3.1.20 منابع 149

3-2 ) بررسی تبیین نور در معماری اسلامی

3.2.1 چکیده 150
3.2.2 مقدمه 151
3.2.3 نور درمعماری سنتی ایران 151
3.2.4 نور درهنر صفوی 153
3.2.5 نور در نگارگری ایرانی 154
3.2.6 نور ازمنظر حکمای اسلامی 154
3.2.7 نتیجه گیری 155
3.2.8 منابع 156

3-3 ) تاثیر رنگ و فرم در معماری اسلامی

3.3.1 چکیده 157
3.3.2 مقدمه 158
3.3.3 بیان مسئله 158
3.3.4 اصول و مبنای رنگ شناسی کاربردی 158
3.3.5 ) رنگ و فرم ( در جهت بهتر کردن فضا 159
3.3.6 رنگ و معماری 160
3.3.7 فرم و شکل 160
3.3.8 نقش و رابطه رنگ و فرم در معماری 161
3.3.9 رنگ در هنر ایران 163
3.3.10 نتیجه گیری 164
3.3.11 منابع وماخذ 164

3-4 ) تاثیر نور و رنگ در روانشناسی معماری ایرانی–اسلامی

3.4.1 چکیده 165
3.4.2 مقدمه 165
3.4.3 نوردر معماری 169
3.4.4 رنگ 171
3.4.5 نتیجھ گیری 174
3.4.6 منابع 175

3-5 ) حکمت رنگ درمعماری اسلامی

3.5.1 چکیده 176
3.5.2 مقدمه 177
3.5.3 آفرینش رنگ 178
3.5.4 دانایی تدریجی بشر ورنگ 178
3.5.5 رنگ های قرآنی 179
3.5.6 رنگ درهنر ومعماری اسلامی 183
3.5.7 رنگ درهنراسلامی 183
3.5.8 رنگ درمعماری اسلامی 185
3.5.9 هفت رنگ 185
3.5.10 نتیجه گیری 187
3.5.11 منابع وماخذ 188

قسمت هایی از فصل چهارم زیبایی شناسی در معماری اسلامی

در تاریخ هنر، هیچ هنری به اندازه ی هنر اسلامی بحث برانگیز و متعالی نبوده است. هنر و زیبایی شناسی اسلامی برخلاف نوع غربی هم با باطن و هم اصل وجودی انسان سر و کار دارد. نگاه عارفانه و شهودی هنرمندان مسلمان با پیروی از مبانی قرآنی و نیز همراهی با علم ریاضیات و هندسه، سبب ایجاد آثاری شگفت انگیز و متعالی شده است.
زیبایی جاذبه ای است ازلی، که هنر پل ارتباط میان آن و انسان است. معماری اسلامی برگرفته از زبان قرآن است و یکی از عناصر اصلی نشان دهنده ی عمق غنای فرهنگ اسلامی می باشد. درک زیبایی موهبتی است الهی و پایگاهی ذهنی که به عینیت می انجامد و هنر بدون آن کالبدی است بی روح و خالی از جاذبه. در اینجا به معماری چنین نگریسته می شود که آمیزه ای است از تمام هنر ها. بدین ترتیب تجلی روح زیبایی آن، فرآیندی معنوی و جلوه ای ظاهری دارد که در قالب هرگونه گرایشی تبیین می گردد و شیوه های نقد و ارزیابی آن بر پایه های جنبه های شناخته شده اشاره می شود. نتیجه ی این پژوهش به درک بهتر فضا و جذابیت بصری معماری اسلامی کمک می کند که حاصل آن درک بهتر معماری و محیط و فرهنگ اسلامی جامعه کنونی ماست

فهرست کامل فصل چهارم زیبایی شناسی در معماری اسلامی

4-1 ) زیبایی شناسی در معماری اسلامی

4.1.1 چکیده 191
4.1.2 مقدمه 192
4.1.3 زیبایی شناسی 192
4.1.4 زیبایی و هنر نزد افلاطون 193
4.1.5 فیثاغورثیان 193
4.1.6 تعریف هگل از زیبایی 193
4.1.7 هدف زیبایی شناسی 193
4.1.8 تجربه ی زیبا شناختی 193
4.1.9 زیبایی و حقیقت 193
4.1.10 معماری و زیبایی 194
4.1.11 زیبایی در اسلام 194
4.1.12 مفهوم هنر اسلامی 194
4.1.13 معماری جهان اسلام 195
4.1.14 مسجد و آغاز معماری اسلامی 195
4.1.15 ویژگی های هنر و معماری اسلامی 195
4.1.16 فضای مثبت و منفی 195
4.1.17 قرینه سازی 196
4.1.18 بی زمانی 196
4.1.19 تناسب وترکیب 196
4.1.20 بافت 196
4.1.21 توازن 196
4.1.22 سکون و آرامش 197
4.1.23 وحدت در معماری اسلامی 197
4.1.24 نور، رنگ و آب؛ سه عنصر زیبایی شناسی معماری اسلامی 197
4.1.25 بحث و نتیجهگیری 198
4.1.26 منابع 199

4-2 ) كاربرد شيشه در معماري ايراني- اسلامي

4.2.1 چکیده 200
4.2.2 مقدمه 201
4.2.3 شيشه چيست؟ 201
4.2.4 هنر آينه كاري در معماري ايراني –اسلامي 203
4.2.5 پنجره هاي ارسي در معماري ايراني –اسلامي 205
4.2.6 نتيجه گيري 208
4.2.7 فهرست منابع وماخذ 208

4-3 ) معماری اسلامی نشانهای از معماری سبز

4.3.1 چکیده 211
4.3.2 مقدمه 211
4.3.3 ماهیت معماری همراه با موضوع ایجاد آن در ارتباط با اسلام 211
4.3.4 الهامات طبیعی و تفسیر معماری 212
4.3.5 یک بررسی از تاریخچه معماری اسلامی و سنتی 212
4.3.6 منبع الهامات معماری سنتی 213
4.3.7 روش الهامات کاربردی 213
4.3.8 مفهوم سمبلی بحثها و فرضیههای مقدس 213
4.3.9 گنبد 213
4.3.10 کاشی کاری 214
4.3.11 کتیبه، سنگ نوشته 214
4.3.12 حوض وضو 214
4.3.13 نتایج نهایی 215

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم معماری اسلامی در عصر مدرن

هدف نهایی ایجاد پیوندی بین معماری اصیل و بومی ایرانی و اصول معماری اسلامی با معماری مدرن وارداتی برای فرهنگ مردم ایران زمین در خصوص منازل مسکونی است. معماری گذشته ایران دارای سبک منحصر به فرد و مخصوص فرهنگ مردمان این سرزمین بود و پس از ورود اسلام به ایران همان سبک و سیاق گذشته با تغییری اندکی در عواملی مانند محرمیت به صورت پررنگ تر و سادگی بیشتر مورد استفاده در بناها قرار گرفت و آثار فاخری رابرایمان برجا گذاشت اما با ظهور مدرنیته ، مصالح جدید،ازدیاد جمعیت معماری بومی و متناسب با فرهنگ کنار گذاشته شد و تقلید از فرهنگ بیگانه جای آن را گرفت. درحال حاضر امکان کنار گذاشته شدن این نوع معماری بنا برشرایط جامعه وجود ندارد اما با مطالعه بر معماری گذشتگان می شود ترکیبی از این دو معماری به وجود آورد که متناسب با فرهنگ ایرانیان باشد. در این پژوهش راهکارهایی جهت رسیدن به معماری اصیل ایرانی در مساکن ارائه می شود.

فهرست کامل فصل پنجم معماری اسلامی در عصر مدرن

5-1 ) جایگاه معماري اسلامی در عصر دیجیتال

5.1.1 چکیده 216
5.1.2 مقدمه 217
5.1.3 تفکرات اسلامی و مفاهیم هنر دیجیتال 217
5.1.4 از وحدت تا کثرت 218
5.1.5 انتزاع 220
5.1.6 ذره گرایی 222
5.1.7 نتیجه 224
5.1.8 منابع 226

5-2 ) حركت در معماري ايراني ،اسلامي

5.2.1 چکیده 228
5.2.2 مقدمه 229
5.2.3 مفهوم سكون 229
5.2.4 تعريف حركت 229
5.2.5 حركت در معماري 230
5.2.6 تاريچه حركت در جنبش هاي معماري 230
5.2.7 اصول و انواع حركت 231
5.2.8 عوامل حركت 231
5.2.9 عناصر ايجاد حركت در معماري اسلامي 232
5.2.10 نتيجهگيري 235
5.2.11 مراجع 235

5-3 ) ويژگيهاي معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي

5.3.1 چکیده 238
5.3.2 آغاز کلام 239
5.3.3 چرائي انتخاب موضوع 239
5.3.4 فرهنگ ايراني به مثابه سنگ بناي اصلي تفكر ايراني 240
5.3.5 فرهنگ مادي 240
5.3.6 فرهنگ غيرمادي يا معنوي 241
5.3.7 الگوهاي فرهنگي و تجلي اعتقاد در معماري ايران 241
5.3.8 ماندگاري 242
5.3.9 پايداري 242
5.3.10 تصويري از سكونتگاه پدران 243
5.3.11 گفتمان فضاي قدسي 243
5.3.12 نمائي از نظام ساختار شهري و معماري مبتني بر طبقات اجتماعي و فرهنگي 244
5.3.13 نمائي از نظام ساختار شهري و معماري مبتني بر طبقات اجتماعي و فرهنگي 246
5.3.14 پرداخت تصوير ذهني مناسب از ساختار شهر و معماري مدرن ايران 247
5.3.15 نتیجه گیری 247
5.3.16 منابع و مأخذ 249

5-4 ) تأثیر معماری اسلامی بر بافت شهری

5.4.1 چکیده 250
5.4.2 مقدمه 250
5.4.3 اهمیت و ضرورت تحقیق 251
5.4.4 روش تحقیق 252
5.4.5 جامعه آماري 252
5.4.6 پیشینه تحقیق 252
5.4.7 مبانی نظری تحقیق 253
5.4.8 تاثیر اسلام در سیمای شهری 255
5.4.9 سیماي مرند 256
5.4.10 بافت شهری مرند 258
5.4.11 خصوصیات کالبدی شهرستان مرند 258
5.4.12 شارستان 259
5.4.13 مرکز شهر 260
5.4.14 مسجد بازار 260
5.4.15 مسجدجامع 261
5.4.16 بافت قديم شهر 262
5.4.17 بافت جديد شهر 264
5.4.18 فضاهای شهری 264
5.4.19 خصوصیات کالبدی و عناصر تشکیل دهنده بازار 265
5.4.20 مزارهاي شهر مرند 268
5.4.21 نتیجه گیري 270
5.4.22 منابع و مأخذ 272

5-5 ) اصل وحدت و شكل گيري معماري اسلامي ايران

5.5.1 چکیده 275
5.5.2 مقدمه 276
5.5.3 روح هنر اسلامي 279
5.5.4 نتيجه گيري 282
5.5.5 اصل محور بندي فضايي 284
5.5.6 منابع 285

5-6 ) پیوند اصول معماری اسلامی-ایرانی با معماری مدرن در مساکن

5.6.1 چکیده 286
5.6.2 ABSTRACT 287
5.6.3 مقدمه 287
5.6.4 خانه 288
5.6.5 اصول معماری اسلامی 288
5.6.6 اجزاء خانه در معماری سنتی 289
5.6.7 ویژگیهای معماری ایران در دوره اسلامی 290
5.6.8 کاربرد بناها 290
5.6.9 سازماندهی فضاها 290
5.6.10 الگوهای معماری خانه 291
5.6.11 چهارصفه 291
5.6.12 الگوی کوشكی 291
5.6.13 این خانه ها به طور کلی دوبخش داشتند:بیرونی،اندرونی 292
5.6.14 برخی اصول طراحی 292
5.6.15 معماری بومی 293
5.6.16 تاثیر فرهنگ در معماری بومی 293
5.6.17 مفهوم مسكن در گذشته و حال 294
5.6.18 سنت و مفاهیم مرتبط با آن و جایگاه آن در زندگی امروز 295
5.6.19 نتیجهگری 296
5.6.20 منابع و مراجع 301

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید