50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع مبلمان شهری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 800 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مبلمان شهری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی و مناسب سازي مبلمان شهري بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مبلمان شهری و تاثیرات آن بر هویت و فرهنگ بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش نقش مبلمان شهری در زیبای شهر بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش تاثیر مبلمان و فضاهای شهری بر رضایت مندی و سلامت روحی شهروندان بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش تحليل جغرافيايي مبلمان شهری بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش برسی مشکلات و نارسایی مبلمان شهری بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش ساخت مبلمان شهری بااستفاده ازمصالح بازیافتی بررسی شده است
  • در فصل هشتم این پژوهش نقش مبلمان شهري در توسعه گردشگري بررسی شده است

مبلمان شهری به مجموعه وسیعي از وسایل، اشیا، دستگاهها، نمادها، خرده بناها، فضاها و عناصری گفته ميشود که چون در شهر و خیابان و در کل در فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومي دارند، به این اصطلاح معروف شدهاند. طراحي جدید و نحوه قرار گرفتن تیرهای چراغ باجه برق، های تلفن، کیوسکهای فروش روزنامه، ایستگاههای اتوبوس و مهم تر از آن حفظ نمادهای قدیمي و سنتي یک شهر نقش موثری در افزایش روحیه اجتماعي ایفا ميکند، پس لازم است با توجه به هویت و فرهنگ شهر، مبلمان شهری مناسب را طراحي و به کار برد.
در فضای میان ساختمانها و بناها، عناصر مکملي نیاز است تا زندگي شهری را سامان بخشد، تجهیزاتي که همچون اثاث یک خانه، امکان زندگي را در فضای محصور میان سنگ و بتن و شیشه فراهم آورد. این اجزاء، جریان حرکت، سکون، تفریح و اضطراب را در شهر تنظیم ميکنند و به آن روح ميبخشند. تجهیزات یا مبلمان شهری، خیاباني یا فضای باز اصطلاحات رایج این تسهیلات و امکانات هستند

قسمت هایی از فصل اول طراحی و مناسب سازي مبلمان شهري

رشد سریع شهرنشینی و مهاجرت های احتمالی، به ازدیاد سرسام آور جمعیت لطمه های جبران ناپذیری را وارد می کند، که دیگر این شهرها جوابگوی امکانات مورد نیاز آینده نیستند. برای ایجاد و توسعه شهرها همواره باید الگوهای قابل توجهی برای آینده را دارا باشند نه اشتباهاتی برای کسب تجربه در ایجاد شهرهای بعدی. همانطور که خانه نیازمند اثاثیه است، شهر نیز از این امر مستثنا نیست و برای بهبود بخشیدن به زندگی شهری مستلزم فراهم آوردن امکانات لازم در آن حیطه می باشد. مناسب سازی این مبلمان برای استفاده عموم مردم یکی از ارکان مهمی است که معماران و طراحان شهری را به خود مشغول کرده است تا با استفاده از تفکرات و تجربیات و همچنین بهره وری از امکاناتی که برای همه اقشار مردم قابل استفاده باشد از آن دسته وظایفی بود که مد نظر قرار گرفت. هر جامعه ای افرادی را در خود دارد که سلامت جسمی کامل برخوردار نیستند و نوع استفاده کردن از مبلمان شهری ، آنها را با مشکل مواجه میسازد ازاین رو مناسب سازی این مبلمان در جهت استفاده همگانی را در دستور کار خود قرار دادند . ارتفاع مبلمان را تا حدی قرار گیرند تا برای معلولان سهل و آسان باشد و استفاده از شیوه های مختلف تصویری و لمسی جهت اطلاع رسانی ضروری ، استفاده از نمادها و نشانه های متفاوت در مسیر ها که دریافت جهات و راهنماها را تسهیل می کند.طراحان باید همواره خود را در محیطی که طراحی می کنند قرار داده و حتی باید با هر یک از ذی نفعان ، هم آوایی کرده تا طرحی مطلوب در جهت مناسب سازی محیط انجام دهند. همانگونه که پاکزاد از انسان هایی که در فضاهای شهری حضور دارند به عنوان بازیگر محیط نام می برد و طراحان را به استفاده هماهنگ شده با اهداف، ارزش ها، اعتقادات، خاطرات و بالاخص توقعات ملزم می داند توقعاتی که که فرد نا سالم از طراح دارد نه فرد سالم که خود را با تمامی فضاهای شهری وقف می دهد

فهرست کامل فصل اول طراحی و مناسب سازي مبلمان شهري

1-1 ) طراحي و مناسب سازي مبلمان شهري

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 ضرورت مناسب سازي محيط شهري 2
1.1.3 چرا مكانها براي شهر حائز اهميت اند 2
1.1.4 چگونه اين فضاها را خلق كنيم 6
1.1.5 طراحي و مناسب سازي مبلمان شهري 6
1.1.6 سازگاري با محيط زيست طراحي سبز 10
1.1.7 نتيجه 11
1.1.8 منابع و ماخذ 11

1-2 ) طراحي و مناسب سازي مبلمان شهري

1.2.1 چكيده 14
1.2.2 مقدمه 14
1.2.3 شهر و ساختار آن 15
1.2.4 مبلمان(اثاثه) شهري 16
1.2.5 مبلمان و زيبايي شهري 17
1.2.6 نتيجه گيري 18
1.2.7 منابع 19

1-3 ) مبلمان شهري و منظر شهري پايدار

1.3.1 چکیده 20
1.3.2 مقدمه 20
1.3.3مبانی نظری 21
1.3.4 منظر شهری 21
1.3.5 مبلمان شهری 22
1.3.6 پایداری 22
1.3.7 پایداری اجتماعی 22
1.3.8 بررسی وتحلیل 23
1.3.9 منظر:مهم درشهرو روستا 23
1.3.10 مکان یابی بهینه مبلمان شهری 24
1.3.11 عدم پایداری اجتماعی درفضای شهری امروزی 24
1.3.12 نتیجه گیری 25
1.3.13 منبع 27

1-4 ) مبلمان شهری

1.4.1 چکیده 28
1.4.2 مقدمه 28
1.4.3 نیمکت 28
1.4.4 فرسودگی برقامت مبلمان شهری 30
1.4.5 معیارهای رنگ آمیزی مبلمان شهری 30
1.4.6 مراجع 32

1-5 ) مناسب سازي مبلمان و تجهيزات شهري

1.5.1 مقدمه 35
1.5.2 معلوليت و مشارکت در جامعه 36
1.5.3 طبقه بندي جهاني، ناتواني و معلوليت 36
1.5.4 فضاهاي شهري و معلولين 38
1.5.5 ضوابط و معيارها 42
1.5.6 ايستگاه هاي اتوبوس 43
1.5.7 کف پوش معابر 44
1.5.8 پل ها 45
1.5.9 نتیجه گیری 45
1.5.10 منابع وماخذ 47

1-6 ) مناسب سازی مبلمان و تجهیزات شهری

1.6.1 چکیده 50
1.6.2 مقدمه 50
1.6.3 تعاریف 51
1.6.4 شهر نشینی 51
1.6.5 فضاهای شهری 52
1.6.6 مبلمان شهری 52
1.6.7 معلولیت 53
1.6.8 انواع معلولیت 53
1.6.9 پیوند فضاهای شهری و معلولین 53
1.6.10 یافته های پژوهش 54
1.6.11 نتیجه گیری 55
1.6.12 منابع و مآخذ 57

1-7 ) رنگ آمیزی در مبلمان شهری

1.7.1 چکیده 59
1.7.2 مقدمه 60
1.7.3 رنگ 61
1.7.4 رنگ در مبلمان شهری 61
1.7.5 رنگ در شهر از دیدگاه طراحی شهری 64
1.7.6 رنگ و زمان 64
1.7.7 نقش نور و نور پردازی در رنگ آمیزی شهر 64
1.7.8 بحران رنگ در معاری امروز 65
1.7.9 قبل از مشکلات امروزی 66
1.7.10 نتیجه گیری 67
1.7.11 مراجع 68

1-8 ) فرآیند طراحی مشارکتی در فضاهای عمومی الگویی مناسب در جهت توسعه مبلمان شهری

1.8.1 چکیده 69
1.8.2 مقدمه 70
1.8.3 اهمیت مبلمان شهری 70
1.8.4 تقسیم بندی عناصر مبلمان شهری 71
1.8.5 نقش مبلمان شهری در هویت و سیمای شهری 72
1.8.6 نقش مبلمان شهری و نیاز شهروندان 72
1.8.7 نقش مبلمان در فضای شهری و چالشهای موجود 73
1.8.8 ماهیت طراحی مشارکتی در فضاهای عمومی 74
1.8.9 دستاوردهای تلفیق طراحی مشارکتی و توسعه مبلمان شهری 76
1.8.10 نتیجه گیری 77
1.8.11 منابع 77

1-9 ) بررسی ارتباط بین مبلمان شهري و افزایش فروش خردهفروشیها

1.9.1 چکیده 79
1.9.2 مقدمه 80
1.9.3 اهمیت و ضرورت 80
1.9.4 روش تحقیق 80
1.9.5 سؤالات تحقیق 81
1.9.6 رشد هوشمند 81
1.9.7 اصول کلیدي و استراتژيهاي رشد هوشمند 82
1.9.8 مرکز شهر 84
1.9.9 نقش پیادهراهها در احیاء مراکز شهري 85
1.9.10 تعریف پیادهراه 85
1.9.11 اهمیت خلق و حفظ محورهاي پیاده 86
1.9.12 مزایاي ایجاد پیادهراه 87
1.9.13 اهداف پیادهراه سازي 87
1.9.14 ویژگیهاي فضاهاي پیادهمحور 87
1.9.15 پیادهمداري و تأثیرات زیستمحیطی آن 88
1.9.16 پیادهمداري و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن 88
1.9.17 پیادهمداري و نقش آن در ادراك محیط شهري 88
1.9.18 پیادهروي و تأثیر بر آلودگی هوا 88
1.9.19 اهداف راهبردي در ساماندهی فضاهاي پیاده 88
1.9.20 معرفی محدوده مورد مطالعه 90
1.9.21 کمبود کاربريها 90
1.9.22 معرفی و تحلیل نوع مسکن 91
1.9.23 وضعیت مالکیت مسکن 91
1.9.24 نتیجه گیري 92
1.9.25 منابع 93

1-10 ) طراحی و مناسب سازي مبلمان شهري

1.10.1 چکیده 95
1.10.2 مقدمه 95
1.10.3 ضرورت مناسب سازي محیط شهري 95
1.10.4 چرا مکانها براي شهر حائز اهمیت اند 96
1.10.5 چگونه این فضاها را خلق کنیم 98
1.10.6 طراحی و مناسب سازي مبلمان شهري 98
1.10.7 سازگاري با محیط زیست طراحی سبز 101
1.10.8 نتیجهگیري 101
1.10.9 مراجع 102

1-11 ) مبلمان شهری

1.11.1 چکیده 103
1.11.2 مقدمه 104
1.11.3 ویژگي مبلمان شهری 105
1.11.4 انواع مبلمان شهری 105
1.11.5 نقش مبلمان شهری در هویت و سیمای شهری 109
1.11.6 نقش مبلمان شهری، سیمای شهر و نیاز شهروندان 109
1.11.7 مبلمان شهری، معلولان، جانبازان و سالمندان 110
1.11.8 نقش نمادها و نشانه ها در مبلمان شهری 111
1.11.9 ورزش و مبلمان شهری 111
1.11.10 رابطه ی مبلمان شهری، آرامش ذهني و سلامت رواني 112
1.11.11 تأثیر اقلیم، فضای سبز، مصالح، رنگ و…. در مبلمان شهری 112
1.11.12 نتیجه گیری 113
1.11.13 منابع و ماخذ 114

1-12 ) ارزیابی مبلمان شهری با تاکید بر منظر شهری

1.12.1 چکیده 115
1.12.2 مقدمه 115
1.12.3 طرح مسئله 116
1.12.4 منظر شهری 116
1.12.5 مبلمان 118
1.12.6 انواع مبلمان شهری 118
1.12.7 نگاهی تحلیلی به طراحی مبلمان شهری 120
1.12.8 راه های ایجاد نو آوری در طراحی مبلمان شهری 120
1.12.9 نتیجه گیری 121
1.12.10 مراجع 122

1-13 ) مبلمان شهري وتوسعه پايدار

1.13.1 چکیده 123
1.13.2 مقدمه 124
1.13.3 مجموعه مبلمان شهري شامل 125
1.13.4 چالش هاي كلي فر اراه باز آفريني شهري خلاق 127
1.13.5 نتيجه گيري وپيشنهادات 127
1.13.6 نازيبائيها 127
1.13.7 وضع قوانين ، ضوابط و مقررات شهري براي ايجاد و حفظ زيبائيها 131
1.13.8 احداث و بهبود فضاهاي شهري مناسب و متنوع 131
1.13.9 به كارگيري مبلمان شهري مناسب و استاندارد مي باشد 131

1-14 ) اثرات مبلمان شهری برروابط اجتماعی

1.14.1 چکیده 133
1.14.2 ABSTRACT 134
1.14.3 مقدمه 135
1.14.4 محیط ومحیط شهری 135
1.14.5 تعریف مبلمان شهری 136
1.14.6 به طور کلی مبلمان شامل: 136
1.14.7 مکان یابی بهینه مبلمان شهری 137
1.14.8 روابط نظام مند دربین عناصر مبلمان شهری 137
1.14.9 معیار ها وملاحظات کلی درطراحی مبلمان شهری 137
1.14.10 بررسی تعدادی از مبلمان شهری وارائه راهکار جهت رفع مشکلات آن 138
1.14.11 رفتار انسان 141
1.14.12 رفتار اجتماعی 141
1.14.13 اجتماع پذیری 141
1.14.14 اجتماع پذیری درفضاهای عمومی 142
1.14.15 تاثیر محیط بررفتار اجتماعی 142
1.14.16 مبلمان شهری ورفتار اجتماعی 143
1.14.17 نتیجه گیری 144
1.14.18 منابع 144

1-15 ) ارزیابی وضعیت مبلمان شهری منطقه چهار شهر کرمان

1.15.1 چکیده 147
1.15.2 مقدمه 147
1.15.3 پیشینه تحقیق 148
1.15.4 مبانی نظری 148
1.15.5 مبلمان شهری 148
1.15.6 دلایل وضرورت های توجه به بررسی مبلمان شهری 149
1.15.7 ضوابط واستانداردها در رابطه با مبلمان شهری 149
1.15.8 تقسیم بندی عناصر مبلمان شهری 151
1.15.9 روش تحقیق 152
1.15.10 محدوده مورد مطالعه 153
1.15.11 تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق 153
1.15.12 نتیجه گیری 155
1.15.13 پیشنهادات 155
1.15.14 منابع 155

1-16 ) بررسی نقش طراحی پایدار در باز تعریف طراحی مبلمان شهری

1.16.1 چکیده 157
1.16.2 مقدمه 157
1.16.3 مبلمان شهری درراستای طراحی پایدار 158
1.16.4 نتیجه گیری 165
1.16.5 منابع 165

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مبلمان شهری و تاثیرات آن بر هویت و فرهنگ

در طراحی مبلمان شهری، باید ارسال پیام برای شهروندان با توجه به زبان و شیوه خصیصه های فرهنگی و هویت هر جامعه باشد، تا برای شهروندان قابل ملموس تر بوده و ارتباط بصری ایجاد کند و در طراحی مبلمان شهری تطابق بین فرم و عملکرد که مکمل هم میباشند ، حائز اهمیت است و اینکه این طراحی چگونه و در چه مکانهایی، با توجه به هویت شهر و جامعه طراحی شوند، خود نگرشی مهم برای آیتم هایی است که ما در طراحی مبلمان شهری انتخاب میکنیم. در این راستا میتوان به المان های درون شهر و پارکها اشاره کرد که نقش موثری در القاء هویت شهری و تقویت حس مکان شهروندان داشته و باید طوری طراحی شوند که خوانایی آنها از سوی شهروندان و هماهنگی طرح آنها با وقایع و اتفاقات آن مکان سازگاری داشته باشند و این مستلزم آن است که به نقاطی از قبیل ایست ها و مکث ها، گذرها، آمد و شدهای جمعیتی توجه داشته باشیم تا تطابق بین فرم و عملکرد را در طراحی رعایت کرده باشیم، این مقاله سعی بر آن دارد تا به بررسی مبلمان شهری از حیطه منظر شهری و هویت شهری بپردازد چرا که فضاها و محیطهای انسان ساخت خود نماد آینهای است که هویت شهری را منعکس میکنند

فهرست کامل فصل دوم مبلمان شهری و تاثیرات آن بر هویت و فرهنگ

2-1) نقش مبلمان شهري در هويت و سيماي شهري

2.1.1 چکیده 166
2.1.2 مقدمه 167
2.1.3 مبلمان شهري، معلولين، جانبازان و سالمندان 172
2.1.4 نقش سمبلها و نشانه ها در مبلمان شهري 173
2.1.5 رابطه مبلمان شهري، آرامش ذهني و سلامت رواني 174
2.1.6 تأثير اقليم، فضاي سبز، مصالح، رنگ و ويژگيهاي هنري در مبلمان شهري 175
2.1.7 نتيجه گيري 177
2.1.8 منابع و ماخذ 178

2-2) نقش مبلمان شهری در هویت وسیمای شهری

2.2.1 چکیده 179
2.2.2 ABSTRACT 180
2.2.3 مقدمه 181
2.2.4 نقش مبلمان شهری درهویت وسیمای شهری 182
2.2.5 نق شمبلمان شهری،سیمای شهر ونیاز شهروندان 182
2.2.6 مبلمان شهری،معلولان،جانبازان وسالمندان 183
2.2.7 نقش نمادها ونشانه ها در مبلمان شهری 184
2.2.8 رابطه ی مبلمان شهری،آرامش ذهنی وسلامت روانی 184
2.2.9 تاثیراقلیم فضای سبز مصالح رنگ و ویژگی های هنری در مبلمان شهری 185
2.2.10 نتیجه گیری 186
2.2.11 منابع وماخذ 186

2-3) نقش هويتي مبلمان و المان هاي شهري در پايداري كالبدي كلان شهرها

2.3.1 چکیده 187
2.3.2 مقدمه 188
2.3.3 تعريف مبلمان شهري 188
2.3.4 پيشينه ي مبلمان شهري در ايران 190
2.3.5 شهر پايدار 190
2.3.6 تعريف منظر و هويت شهري 191
2.3.7 تاثير هويت شهر بر طراحي مبلمان شهري 192
2.3.8 نقش مبلمان شهري، سيماي شهر و نياز شهروندان 194
2.3.9 مبلمان شهري، معلولان، جانبازان و سالمندان 194
2.3.10 تاثير نمادها و نشانه ها در مبلمان شهري 195
2.3.11 رابطه ي مبلمان شهري، آرامش ذهني و سلامت رواني 197
2.3.12 تأثير اقليم، فضاي سبز، مصالح، رنگ و ويژگي هاي هنري در مبلمان شهري 197
2.3.13 مقياس طراحي مبلمان شهري 198
2.3.14 اهداف طراحي مبلمان شهري 199
2.3.15 ارتقاء كيفيت خدمات عمومي شهري و ايجاد سر زندگي در شهروندان 199
2.3.16 ايجاد ميل و انگيزه در شهروندان در جهت بهسازي محيط شهري 199
2.3.17 هويت بخشي به فضاهاي مختلف شهري 199
2.3.18 رعايت اصل پياده گستري 199
2.3.19 ايجاد يكپارچگي در سطح شهر در عين تنوع فرم 199
2.3.20 نتیجه گیری 199
2.3.21 منابع 201

2-4) بررسی مبلمان پارکهای شهری با تاکید برمناسب سازی وهویت بخشی ,مطالعه موردی پارک ائل گلی تبریز

2.4.1 چکیده 202
2.4.2 مقدمه 203
2.4.3 معرفی منطقه 203
2.4.4 روش تحقیق 203
2.4.5 مبلمان شهری 203
2.4.6 هویت 204
2.4.7 مناسب سازی 205
2.4.8 معیارها 205
2.4.9 یافته ها 205
2.4.10 نیمکت 205
2.4.11 زباله دان 206
2.4.12 گلدان وگلجای 207
2.4.13 آبخوری وآبسردکن 207
2.4.14 تابلوهای راهنما 208
2.4.15 کف پوش 208
2.4.16 آلاچیق 208
2.4.17 نتیجه گیری 209
2.4.18 منابع 210

2-5) بررسی نقش نورپردازی مبلمان شهری در افسایش هویت شهر

2.5.1 چکیده 211
2.5.2 مقدمه 212
2.5.3 نور، ماهیت نور و انواع 212
2.5.4 انواع نورپردازی 213
2.5.5 نورپردازی در شهر 214
2.5.6 مبلمان شهری 215
2.5.7 ویژگی مبلمان شهری 215
2.5.8 اهمیت مبلمان در سیمای شهری 216
2.5.9 اهمیت مبلمان در سیمای شهری 216
2.5.10 هویت شهر 217
2.5.11 عوامل موثر بر افسایش حس هویت شهر 218
2.5.12 راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از بحران هویت 218
2.5.13 نقش مبلمان شهری در افسایش حس هویت 219
2.5.14 نورپردازی مبلمان شهری و افسایش حس هویت 223
2.5.15 نتیجه گیری 225
2.5.16 مراجع 226

2-6) مبلمان شهری از منظر و هویت شهر

2.6.1 چکیده 228
2.6.2 مقدمه 229
2.6.3 مبانی نظری 230
2.6.4 منظر شهری 230
2.6.5 هویت شهری 231
2.6.6 هویت و تأثیر آن بر طراحی مبلمان شهری 231
2.6.7 حس تعلق 232
2.6.8 حس مکان 232
2.6.9 ادراك عمومی و لذت بصری 233
2.6.10 مبلمان شهری 233
2.6.11 مهمترین عوامل تأثیرگذار در طراحی عناصر مبلمان شهری 234
2.6.12 المان شهری 235
2.6.13 انواع المان 236
2.6.14 نمادها و المان های شهری 239
2.6.15 مقیاس طراحی 240
2.6.16 نتیجه 241
2.6.17 منابع 243

2-7) تاثیرات مبلمان شهری بر هویت و فرهنگ شهروندان یک شهر

2.7.1 چکیده 244
2.7.2 مقدمه 244
2.7.3 روش تحقیق 245
2.7.4 ضرورت تحقیق 245
2.7.5 مبانی نظری 246
2.7.6 طراحی مبلمان مدرن شهری 247
2.7.7 نقش مبلمان شهری در هويت شهر 248
2.7.8 جایگاه سنبل و نشانه در مبلمان های شهری 248
2.7.9 نقش مبلمان شهری،سیمای شهر و نیاز شهروندان 248
2.7.10 نقش مبلمان شهری،سیمای شهر و نیاز شهروندان 249
2.7.11 یافته های پژوهش 250
2.7.12 نتیجه گیری 256
2.7.13 منابع 256

2-8) مبلمان شهری ایرانی-اسلامی و تاثیرات آن بر فرهنگ شهر

2.8.1 چکیده 258
2.8.2 مقدمه 258
2.8.3 منابع نظری 259
2.8.4 مبلمان شهری 259
2.8.5 شهرهای اسلامی 260
2.8.6 مبلمان شهری در شهرهای ایرانی-اسلامی 261
2.8.7 پیشینه مبلمان شهری در ایران 263
2.8.8 مقیاس طراحی مبلمان شهری 263
2.8.9 المان های شهری 264
2.8.10 عناصر موجود در مبلمان شهری اسلامی 264
2.8.11 عناصر ثابت 264
2.8.12 عناصر متحرک 264
2.8.13 مبلمان شهری و فرهنگ 265
2.8.14 نقش سمبل ها و نشانه ها در مبلمان شهری 265
2.8.15 مبلمان شهری در کنار اجزای مكمل آن 266
2.8.16 کف سازی و مسیر سازی 266
2.8.17 آبنما 266
2.8.18 نیمکت ها 266
2.8.19 نتیجه گیری 266
2.8.20 مراجع 267

2-9) بررسی رابطه بین هویت شهری و طراحی مبلمان شهری

2.9.1 چکیده 268
2.9.2 مقدمه 269
2.9.3 تعریف مبلمان شهری 269
2.9.4 اجزای مبلمان شهری، دو ویژگی اساسی دارند 270
2.9.5 تعریف هویت و تأثیر آن بر طراحی مبلمان شهری 271
2.9.6 مقیاس طراحی 272
2.9.7 المان های شهری 274
2.9.8 مشکلات 275
2.9.9 درک فضایی و هویت شهر 275
2.9.10 نتیجه گیری 276
2.9.11 منابع 277

2-10) نقش گرافیک و مبلمان شهری در هویت بخشی بافت میانی شهرها

2.10.1 چکیده 281
2.10.2 بیان مسئلۀ پژوهش 282
2.10.3 اهمیت و ضرورت پژوهش 283
2.10.4 سوالات پژوهش 283
2.10.5 فرضیات پژوهش 284
2.10.6 اهداف پژوهش 284
2.10.7 روش پژوهش 284
2.10.8 مبانی نظری 284
2.10.9 بافت میانی 284
2.10.10 بافت مورد مطالعه 285
2.10.11 فضای شهری 286
2.10.12 گرافیک شهری 287
2.10.13 انواع گرافیک شهری 287
2.10.14 گرافیک فضای باز 288
2.10.15 گرافیک فضای بسته 288
2.10.16 مبلمان شهری 289
2.10.17 هویت 289
2.10.18 تنوع و سرزندگی 290
2.10.19 آزمون فرضیات 291
2.10.20 نتیجه گیری 293
2.10.21 منابع 294

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم نقش مبلمان شهری در زیبای شهر

شهر یک اثر هنری بزرگ است که آفرینندگانی به وسعت خود و به تعداد جمعیتش دارد « هدف غایی یک شهر ایجاد محیطی خلاق و پرورنده برای مردمی است که در آن زندگی می کنند ، چنین محیطی با گوناگونی بسیار ، آزادی انتخاب و خلاقیت را به افراد داده حداکثر ارتباط را با مردم و پیرامونش برقرار می سازد بنابراین وظیفه خطیر برنامه ریزان و مدیران شهری سازماندهی ، آرام سازی و بهسازی فضا و تجهیزات در راستای مدیریت شهری می باشد.
مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل، اشیا، دستگاهها، نمادها، خرده بناها، فضاها و عناصری گفته میشود که چون در شهر و خیابان و در کل در فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی دارند، به این اصطلاح معروف شده اند. طراحی جدید و نحوه قرار گرفتن تیرهای چراغ برق، باجه های تلفن، کیوسک های فروش روزنامه، ایستگاه های اتوبوس و مهم تر از آن حفظ نمادهای قدیمی و سنتی یک شهر نقش موثری در افزایش روحیه اجتماعی ایفا میکند، پس لازم است با توجه به هویت و فرهنگ شهر، مبلمان شهری مناسب را طراحی و به کار برد

فهرست کامل فصل سوم نقش مبلمان شهری در زیبای شهر

3-1 ) بررسی نقش مبلمان شهری درزیبایی شهر

3.1.1 چکیده 297
3.1.2 مقدمه 298
3.1.3 مبلمان شهری 298
3.1.4 مبلمان وهویت شهری 299
3.1.5 مبلمان وامنیت روانی شهروندان 299
3.1.6 فضای شهری 300
3.1.7 عناصر مبلمان شهری 300
3.1.8 منظر شهری 300
3.1.9 ادراک عمومی ولذت بصری 301
3.1.10 نیمکت ها وسکوها 301
3.1.11 نمادها وتندیس ها 301
3.1.12 آبنما درمحیط های شهری 301
3.1.13 تابلوها 302
3.1.14 باجه های تلفن 302
3.1.15 نظافت شهری وسطل های زباله 303
3.1.16 صندوق های پستی 303
3.1.17 ایستگاه های اتوبوس 303
3.1.18 بیلبورد 303
3.1.19 نتیجه گیری 304
3.1.20 مراجع 305

3-2 ) بررسی عملکرد مبلمان شهری درفضای شهر باتأکیدبرزیباسازی

3.2.1 چکیده 307
3.2.2 مقدمه 307
3.2.3 بیان مسئله 308
3.2.4 ضرورت پژوهش 308
3.2.5 اهداف پژوهش 308
3.2.6 روش پژوهش 309
3.2.7 محدوده مورد مطالعه 310
3.2.8 پیشینه و مبانی نظری پژوهش 311
3.2.9 تجزیه و تحلیل نتایج 312
3.2.10 نتیجه گیری 314
3.2.11 منابع ومآخذ 315

3-3 ) تاثیرات زیبایی و چیدمان مبلمان و اِلِمان شهری در ارتقاء کیفیت رفتاری فضای شهری

3.3.1 چکیده 316
3.3.2 مقدمه 317
3.3.3 بیان مسئله 317
3.3.4 مفاهیم دیدگاه و مبانی نظری 317
3.3.5 فضای شهری 317
3.3.6 انواع فضاهای شهری 318
3.3.7 کیفیت محیطی فضاهای شهری 318
3.3.8 مبلمان شهری 319
3.3.9 المان شهری 319
3.3.10 نقش مبلمان شهری در فضاهای شهری 319
3.3.11 رابطه ی مبلمان شهری و آرامش ذهنی شهروندان 319
3.3.12 اهداف طراحی مبلمان شهری 320
3.3.13 معرفی پهنه مطالعاتی 321
3.3.14 یافته های پژوهش 323
3.3.15 تحلیل یافته های پژوهش 324
3.3.16 نتیجه گیری 326
3.3.17 راهکارها و پیشنهادات 327
3.3.18 منابع و ماخذ 327

3-4 ) جایگاه مبلمان شهری در سیمای شهر اسلامی

3.4.1 چکیده 329
3.4.2 مقدمه 329
3.4.3 مبانی نظری پژوهش 330
3.4.4 روش پژوهش 331
3.4.5 بحث اصلی 331
3.4.6 نتیجه گیری 333
3.4.7 پیشنهادات 334
3.4.8 منابع 334

3-5 ) مبلمان در منظر شهری

3.5.1 مقدمه 336
3.5.2 نمونه هایی از نیمکت 338
3.5.3 محل بازی کودکان 338
3.5.4 مبلمان با کاربری خدماتی 339
3.5.5 تابلوها 339
3.5.6 ضوابط طراحی تابلوها 340
3.5.7 باجه های تلفن 341
3.5.8 مبلمان با کاربری زیبا سازی 341
3.5.9 نقش نمادها و تندیس ها در محیط های شهری 341
3.5.10 نور پردازی و منابع نوری 341
3.5.11 اهمیت آب نماها در محیط های شهری 342
3.5.12 مبلمان با کاربری ترددی و ارتباطی 342
3.5.13 ایستگاه های اتوبوس 342
3.5.14 تیرک ها 343
3.5.15 نرده ها 343
3.5.16 نتیجه گیری 344
3.5.17 فهرست منابع 344

3-6 ) نقش سيما ، منظر و مبلمان شهري بر شاخص زيست محيطي توسعه پايدار شهر

3.6.1 خلاصه 345
3.6.2 مقدمه 346
3.6.3 مباني نظري 347
3.6.4 مفهوم نما 347
3.6.5 مفهوم فضاي شهري 348
3.6.6 اجزاء مستقر در فضا 348
3.6.7 عملكردهاي فضاي سبز شهري 349
3.6.8 عملكرد زيست محيطي 349
3.6.9 محدوده مورد مطالعه 350
3.6.10 شناخت و تجزيه و تحليل بعد زمينه اي 352
3.6.11 شناخت و تجزيه و تحليل بعد زماني 353
3.6.12 شناخت و تجزيه و تحليل بعد كاركردي 354
3.6.13 سايه اندازي 354
3.6.14 شناخت و تجزيه و تحليل بعد بصري 355
3.6.15 مطالعه و بررسي مبلمان شهري 355
3.6.16 گونه شناسي مبلمان شهري و مصالح و كفپوش هاي معابردر بلوار شهيد موفق 356
3.6.17 برداشت و بررسي بدنه ها ،تأكيد در كنج 356
3.6.18 عناصر و الحاقات نما 357
3.6.19 معرفي عناصر اصلي تشكيل دهنده بعد اجتماعي 358
3.6.20 حس مكان 359
3.6.21 بررسي ادراك خيابان شهيد موفق 359
3.6.21 نتايج تحقيق 360
3.6.22 پيشنهادها و راهكارها 361
3.6.23 فهرست منابع 362
3.6.24 REVIEW 364

قسمت هایی از فصل چهارم تاثیر مبلمان و فضاهای شهری بر رضایت مندی و سلامت روحی شهروندان

هدف اصلی برنامه ریزی شهری، ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد محیط آرام و جذاب برای شهروندان است و مبلمان شهری به عنوان یکی از عانصر محیط شهری، سهم بسزایی در مطلوبیت و مطبوعیت فضا از نظر شهروندان دارد.از سویی استانداردهای مبلمان شهری منجر به افزایش کارایی این عاصر، پایداری بیشتر مبلمان شهری و ارتقای سطح رضایت کاربران می شود. در این مقاله با استفاده از نرم افزارهای spss و GIS جمع آوری داده ها از طریق پیمایش میدانی و توزیع پرسشنامه در میان کاربران مبلمان ها، به بررسی کمی و کیفی این عانصر پرداخته شده است.براساس مطالعات انجام شده، نقاط ضعف فراوانی در برنامه ریزی این عناصر در سطح محدوده یافت می شودازجمله عدم جانمایی ضحیح عناصر مختلف مبلمان شهری، تراکم بیش از حد انواع مبلمان، آشفتگی محیطی ناشی از پراکنش نامتعادل عناصر و….نتایج بدست آمده از این بررسی نشان میدهد که جانمایی مبلمان و تجهیزات شهری فضاهای عمومی شهر اهواز متناسب با استانداردها، نمی باشد همچنین تجهیزات مبلمان شهری در زیتون کارمندی با شرایط اقلیمی منطقه تناسب ندارد

فهرست کامل فصل چهارم تاثیر مبلمان و فضاهای شهری بر رضایت مندی و سلامت روحی شهروندان

4-1 ) بررسی تاثیر مبلمان ي فضاهای شهری بر سلامت روحی و روانی شهروندان شهر تنکابن

4.1.1 چکیده 365
4.1.2 مقدمه 367
4.1.3 بیان مساله واهمیت موضوع 369
4.1.4 تعریف مبلمان وفضای شهری وانواع آن 371
4.1.5 پیشینه ی مبلمان وفضای شهری درایران 372
4.1.6 اصطلاحات رایج برنامه ریزی وفضای شهری 373
4.1.7 کاربرد تجهیزات ومبلمان وفضای شهری 376
4.1.8 اهمیت مبلمان وفضای شهری 376
4.1.9 نقش مبلمان وفضای شهری درهویت وروح و روان شهروندان شهر تنکابن وسیمای شهری 378
4.1.10 نقش مبلمان وفضای شهری،سیمای شهر ونیاز شهروندان شهر تنکابن 379
4.1.11 نقش سمبلها ونشانه ها درمبلمان وفضای شهری 381
4.1.12 تاثیر اقلیم،فضای سبز،مصالح،رنگ و ویژگی های هنری درمبلمان وفضای شهری 383
4.1.13 مکانیابی مبلمان وفضای شهری 384
4.1.14 عناصر اساسی مبلمان و فضای شهری درمناسب سازی فضای شهری 387
4.1.15 معیارهای رنگ آمیزی مبلمان وفضای شهری 390
4.1.16 گروه کور نازیبایی درمبلمان وفضای شهری 390
4.1.17 نقش محیط زندگی وفضشیا شهری در سلامت جسم و روان شهروندان شهر تنکابن 393
4.1.18 نقش نمادها ونشانه ها در مبلمان وفضشای شهری وتاثیر آن برروح وروان شهروندان شهر تنکابن 394
4.1.19 تاثیر اقلیم،فضای سبز،مصالح،رنگ و ویژگی های هنری درمبلمان وفضای شهری 396
4.1.20 نتیجه گیری 398
4.1.21 ایده ها وراهکارها 398
4.1.22 منابع وماخذ 400

4-2 ) اثرات متقابل مبلمان شهری در ایجاد تعاملات اجتماعی با رویکرد ویژه بر طراحی شهری

4.2.1 چکیده 402
4.2.2 مقدمه 402
4.2.3 محیط 403
4.2.4 محیط ساخته شده و رفتار انسان 403
4.2.5 نظریه هم جواری 403
4.2.6 مبلمان شهری 404
4.2.7 نقش مبلمان شهری، سیمای شهر و نیاز شهروندان 404
4.2.8 مبلمان شهری و رفتار اجتماعی 405
4.2.9 تعاملات اجتماعی 406
4.2.10 نتیجه گیری 408
4.2.11 منابع 408

4-3 ) تاثیر مبلمان شهری بر کاهش جرم و بزهکاری

4.3.1 چکیده 410
4.3.2 مقدمه 411
4.3.3 مبانی نظری 411
4.3.4 مبلمان شهری 412
4.3.5 شاخصه های طراحی 413
4.3.6 مفهوم جرم 414
4.3.7 مفهوم امنیت 414
4.3.8 ارتباط میان امنیت شهر و جرم 415
4.3.9 نظریات و رویکرد هایی در باب جرم شناسی شهری و محیطی 418
4.3.10 اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 420
4.3.11 راهبردهای CPTED 421
4.3.12 قلمرو پژوهش 423
4.3.13 شاخص های تاثیر مبلمان شهری بر کاهش جرم و بزهکاری 424
4.3.14 جذابیت محیط 425
4.3.15 نظارت طبیعی 425
4.3.16 تراکم جمعیت 425
4.3.17 وضعیت روشنایی 426
4.3.18 آلودگی بصری 426
4.3.19 فرم 426
4.3.20 آلودگی محیطی 427
4.3.21 پوشش گیاهی 427
4.3.22 کیوسک ها 427
4.3.23 کنترل نفوذپذیری 427
4.3.24 خوانایی و وضوح محیط 428
4.3.25 تناسبات و مقیاس 428
4.3.26 جمع بندی 428
4.3.27 منابع 429

4-4 ) بررسی تاثیر طراحی مبلمان شهری بر میزان رضایتمندی شهروندان

4.4.1 چکیده 432
4.4.2 مقدمه 433
4.4.3 بیان مسئله 434
4.4.4 روش تحقیق 435
4.4.5 ادبیات نظری 435
4.4.6 طراحی شهری 435
4.4.7 مبلمان شهری 436
4.4.8 مبلمان شهری، آرامش ذهنی و سلامت روانی 437
4.4.9 انواع مبلمان شهری 438
4.4.10 ضوابط و استاندارهای مبلمان 439
4.4.11 مناسب سازی مبلمان شهری 439
4.4.12 تاثیر رنگ مبلمان بر استفاده کنندگان 440
4.4.13 نوع شناسی مبلمان شهری 440
4.4.14 تجزیه وتحلیل 443
4.4.15 تحلیل سوالات مربوط به جدول پرسشنامه 443
4.4.16 نتیجه گیری 446
4.4.17 منابع 447

4-5 ) بررسی وضعیت مبلمان شهری و میزان رضایتمندی نمونه موردی زیتون کارمندی اهواز

4.5.1 چکیده 448
4.5.2 مقدمه 449
4.5.3 روش تحقیق 449
4.5.4 ادبیات تحقیق 450
4.5.5 مبلمان شهری چیست؟ 150
4.5.6 تعریف و مفهوم خدمات شهری 450
4.5.7 مبلمان و تجهیزات شهری 450
4.5.8 محدوده مورد مطالعه 451
4.5.9 ساختار و تاریخچه محله 451
4.5.10 بررسی وضعیت مبلمان شهری موجود در محدوده مطالعاتی 451
4.5.11 ایستگاه اتوبوس 451
4.5.12 پیاده رو 452
4.5.13 کیوسک مطبوعاتی 452
4.5.14 تلفن عمومی 453
4.5.15 صندوق صدقات – صندوق پست 453
4.5.16 سطل زباله 454
4.5.17 نیمکت 454
4.5.18 یافته ها 455
4.5.19 بررسی وضعیت مبلمان شهری محدوده زیتون کارمندی شهر اهوازاز نظر محل مناسب قرارگیری و دسترسی آسان 455
4.5.20 بررسی وضعیت مبلمان شهری محدوده زیتون کارمندی شهر اهواز از نظر تعداد 456
4.5.21 بررسی وضعیت مبلمان شهری محدوده زیتون کارمندی شهر اهواز از نظرسطح استاندارد 456
4.5.22 آزمون فرضیات 459
4.5.23 جمع بندی و نتیجه گیری 460
4.5.24 منابع 461

4-6 ) سنجش عملکرد مدیریت شهری در حوزه مبلمان شهری از دیدگاه شهروندان

4.6.1 چکیده 463
4.6.2 مقدمه 464
4.6.3 پیشینه تحقیق 465
4.6.4 مبانی نظری تحقیق 466
4.6.5 مدیریت شهری 466
4.6.6 مبلمان شهری 466
4.6.7 روش شناسی 468
4.6.8 روش تحقیق 468
4.6.9 ضرورت تحقیق 469
4.6.10 منطقه مورد مطالعه 469
4.6.11 یافته های تحقیق 473
4.6.12 تیجه گیری و پیشنهادها 475
4.6.13 نتیجه گیری 475
4.6.14 پیشنهادها 475
4.6.15 مراجع 477

4-7 ) بررسی ونقش مبلمان ساحلی در رضایتمندی شهروندان و جذب گردشگر

4.7.1 چکیده 478
4.7.2 مقدمه 478
4.7.3 فرضیات 479
4.7.4 طرح مساله 479
4.7.5 مبانی نظری 479
4.7.6 یافته ها 480
4.7.7 بررسی مبلمان ساحلی شهر بوشهر 482
4.7.8 پرسشنامه طراحی شده 482
4.7.9 میانگین جواب ها 483
4.7.10 مسائل ومشکلات مبلمان ساحلی موجود 483
4.7.11 نتیجه گیری براساس اصول پایه طراحی مبلمان ساحلی 483
4.7.12 نتیجه گیری کلی 484
4.7.13 پیشنهاد 484
4.7.14 منابع وماخذ 484

4-8 ) رهیافت هایی برای ارتقاء کیفیت زندگی در شهر به واسطۀ مبلمان شهری

4.8.1 چکیده 486
4.8.2 مقدمه 487
4.8.3 طرح مسئله 487
4.8.4 اهمیت و ضرورت تحقیق 488
4.8.5 اهداف تحقیق 488
4.8.6 پیشینۀ تحقیق 488
4.8.7 روش تحقیق 491
4.8.8 مفاهیم، دیدگاه ها و مبانی نظری 491
4.8.9 مفهوم فضای شهری 491
4.8.10 مفهوم کیفیت فضاهای شهری و مؤلفه های آن 493
4.8.11 مفهوم مبلمان شهری و انواع آن 495
4.8.12 مؤلفه های شاخص در مبلمان شهری و تأثیرگذار در ارتقاء کیفیت زندگی شهری 497
4.8.13 هویت 497
4.8.14 خوانایی 497
4.8.15 کیفیت بصری و رنگ 499
4.8.16 استانداردها و ارگونومی 500
4.8.17 جانمایی و ارتباط نظام مند با سایر عناصر مبلمان 502
4.8.18 مواد و مصالح 502
4.8.19 نتیجه گیری و ارائۀ پیشنهادات 503
4.8.20 پیشنهادات 504
4.8.21 منابع 506

4-9 ) بررسی سرزندگی فضای شهری با تاکید بر فرم مبلمان شهری

4.9.1 چکیده 510
4.9.2 مقدمه 510
4.9.3 روش تحقیق 511
4.9.4 پیشینه تحقیق 511
4.9.5 مفهوم سرزندگی در فضاهای شهری 511
4.9.6 نقش مبلمان شهری در سرزندگی 512
4.9.7 فرم در مبلمان شهری 512
4.9.8 یافته های تحقیق 513
4.9.9 نمونه موردی 515
4.9.10 نتیجه گیری 520
4.9.11 مراجع 521

4-10 ) بررسی اثرات روانشناختی مبلمان شهري بر شهروندان

4.10.1 چکیده 523
4.10.2 مقدمه 524
4.10.3 تاریخچه و تعاریف مبلمان شهري 524
4.10.4 خلاصهاي از تاریخچه پیدایش مبلمان شهري 524
4.10.5 تعاریف عنوان شده اي از مبلمان شهري 525
4.10.6 تعاریف عنوان شده اي از مبلمان شهري 526
4.10.7 اهمیت مبلمان شهري 526
4.10.8 ارتقاء کیفیت خدمات 527
4.10.9 تئوري هاي و نظریه هاي مربوط به مبلمان شهري 527
4.10.10 انواع مبلمان شهري 528
4.10.11 تاثیر روانشناختی مبلمان شهري 529
4.10.12 اهمیت مبلمان در سیماي شهري 530
4.10.13 روانشناسی رنگ هاي مختلف در مبلمان شهري 530
4.10.14 نتیجه گیري 531
4.10.15 منابع و مآخذ 532

4-11 ) نقش مبلمان پارکهاي شهري در آرامش شهروندان

4.11.1 چکیده 533
4.11.2 مقدمه 534
4.11.3 بیان مسئله 534
4.11.4 ضرورت انجام تحقیق 534
4.11.5 سؤال تحقیق 535
4.11.6 فرضیه تحقیق 535
4.11.7 اهداف تحقیق 535
4.11.8 پیشینه تحقیق 535
4.11.9 روش تحقیق 535
4.11.10 استفاده کنندگان از تحقیق 535
4.11.11 تعریف پارك شهري 536
4.11.12 انواع پارك شهري 536
4.11.13 اهمیت پارکها در محیط شهري 536
4.11.14 انواع مبلمان پارکی 536
4.11.15 نیمکت 537
4.11.16 سطل زباله 537
4.11.17 منابع نوري 537
4.11.18 گل جاي 537
4.11.19 تندیس و سردیس 537
4.11.20 آبخوري و روشوئی 537
4.11.21 تابلوها 537
4.11.22 دستگاه هاي ورزشی و وسایل بازي کودکان 538
4.11.23 دستگاه هاي ورزشی و وسایل بازي کودکان 538
4.11.24 خلاصه و نتیجه گیري 539
4.11.25 معرفی محدوده مورد مطالعه 539
4.11.26 مشخصات و نحوه انتخاب پارکهاي مورد مطالعه در منطقه نه 539
4.11.27 اثر مبلمان پارکی بر آرامش شهروندان 539
4.11.28 تاثیرگذارترین مبلمان پارك بر آرامش شهروندان 540
4.11.29 عوامل ایجاد نارضایتی از مبلمان 541
4.11.30 رضایت کلی از مجموع مبلمان پارکی 541
4.11.31 خلاصه و نتیجه گیري 541
4.11.32 تحلیل و ارائه راهکار 541
4.11.33 ارائه پیشنهادها 543
4.11.34 منابع 544

4-12 ) ساماندهی مبلمان و منظر شهري بر اساس نیازهاي ساکنین

4.12.1 چکیده 546
4.12.2 مقدمه 547
4.12.3 تدوین اهداف 547
4.12.4 سوالات 547
4.12.5 فرضیه ها 547
4.12.6 متغیرها 547
4.12.7 مفاهیم و مبانی نظري تحقیق 548
4.12.8 منظر شهري 548
4.12.9 تعریف مبلمان شهري و انواع آن 548
4.12.10 مبلمان شهري و نیاز شهروندان 549
4.12.11 اهمیت آبنماها در محیطهاي شهري 549
4.12.12 جمع آوري اطلاعات و بررسی وضع موجود 549
4.12.13 تحلیل وضع موجود شبکه پیاده 550
4.12.14 وضعیت تردد دوچرخه در محدوده 550
4.12.15 نحوه تدوین پرسشنامه 550
4.12.16 نمودارهاي نتایج پرسشنامه 551
4.12.17 تجزیه تحلیل یافتهها و آزمون فرضیه ها 552
4.12.18 پارامترهاي ثابت و آزاد و درجه آزادي 552
4.12.19 اطلاعات مربوط به سوالات 552
4.12.20 نتایج فرضیه ها 554
4.12.21 ارائه ضوابط، ویژگیها و استانداردهاي طراحی مربوطه به بولوار و فضاهاي آن 555
4.12.22 ضوابط طرح بهسازي و نوسازي بولوار 557
4.12.23 ارائه راهکارها و طراحی هاي بولوار 560
4.12.24 تعیین گرهها و نقاط مهم در بلوار دانشجو 561
4.12.25 طراحی گرهها و ارائه نقشه هاي مربوط به بولوار 564
4.12.26 نتیجه گیري 565
4.12.27 منابع 566

4-13 ) بررسی تاثیر طراحی مبلمان شهری بر میزان رضایتمندی ساکنان محله

4.13.1 چکیده 568
4.13.2 مقدمه 570
4.13.3 بیان مسئله 571
4.13.4 روش تحقیق 572
4.13.5 ادبیات نظری 572
4.13.6 طراحی شهری 572
4.13.7 مبلمان شهری 573
4.13.8 مبلمان شهری،آرامش ذهنی وسلامت روانی 574
4.13.9 انواع مبلمان شهری 575
4.13.10 ضوابط واستانداردهای مبلمان 576
4.13.11 مناسب سازی مبلمان شهری 577
4.13.12 تاثیررنگ مبلمان بر استفاده کنندگان 578
4.13.13 نوع شناسی مبلمان شهری 578
4.13.14 تجزیه وتحلیل 581
4.13.15 تحلیل سوالات مربوط به جدول پرسشنامه 581
4.13.16 نتیجه گیری 583
4.13.17 منابع 584

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم تحليل جغرافيايي مبلمان شهری

شهر و شهر نشینی روند اجتماعی برجسته ای است که بیشتر موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان با محیط و انسانهای دیگر شده است. گسترش شهر نشینی و مسائل و مشکلات خاص زندگی شهری ما بیش از پیش ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهای سودمند برای بهینه سازی زندگی ساکنان شهرها را لازم ساخته است. برای سامان بخشیدن به زندگی شهری و پاسخگویی به نیازهای متعدد شهروندان به عناصر و وسایلی نیاز است تا همچون اثاث خانه که امکان زندگی را در فضای محصور میان دیوارها فراهم می کنند، امکان گذراندن زندگی در فضاهای باز عمومی شهر فراهم آورند و جریان ،تفریح ،سکون ،حرکت ، امنیت و جز اینها را تنظیم کنند. مبلمان شهری شامل محلهای نشستن ،روشنایی ، سطل های زباله، ایستگاه های اتوبوس، قیم های درختان، ایستگاه های دوچرخه و موتور سیکلت کیوسک های مطبوعاتی و فروشی بلیط و … .تابلوهای راهنما تابلوهای تبلیغاتی نرده ها و تیرک ها صندوق های جمع آوری کمک های مردم ،مجسمه ها ، پست های تلفن و برق ،باجه های تلفن ، شیرهای آتش نشانی، صندوق های پست آب نماها و گلدان های گل ،دریچه کانال ها می باشد. مبلمان شهری عبارتست از مجموعه ای از لوازمات ثابت، نیمه ثابت و متحرک که در شهرها بصورت دائمی و موقتی با اجازه مسئولین نصب می شوند.
و این مبلمان به دو دسته عملکردی و زیبا سازی تقسیم می شوند به عنوان مثال عملکردی مانند چراغ های خیابانی ،نیمکتها ،صندلیها ،سطلهای آشغال ،علائم رانندگی ، ایستگاه های اتوبوس اتاقکهای تلفن ،سایبانها دکه های روزنامه فروشی و صندوقهای پست و از زیباسازها می توان از جعبه های گل ،فواره ها،گلها ،درختان ،پرچم و بنرهای تبلیغاتی نام برد ملوان شهری معمولا در خیابانها ،پارکها ، مکانهای باز ورزشی و غیره نصب می شوند.

فهرست کامل فصل پنجم تحليل جغرافيايي مبلمان شهری

5-1 ) تحليل جغرافيايي مبلمان شهری بخش مرکزی شهر شیراز

5.1.1 چکیده 586
5.1.2 مقدمه 586
5.1.3 بیان مساله و ضرورت آن 586
5.1.4 روش پژوهش 587
5.1.5 قلمرو پژوهش 588
5.1.6 مبانی ومفاهیم 588
5.1.7 تعریف مبلمان شهری وکارکردهای آن 588
5.1.8 مبلمان شهری وبرنامه ریزی شهری 589
5.1.9 طراحی ومناسب سازی مبلمان شهری 589
5.1.10 پراکنش فضایی مبلمان در بخش مرکزی شیراز 590
5.1.11 منابع نوری 591
5.1.12 علائم و تابلوها 592
5.1.13 ایستگاه اتوبوس 592
5.1.14 سطل زباله 593
5.1.15 نیمکت 594
5.1.16 صندوق ها 595
5.1.17 پرچم ها 595
5.1.18 باجه های تلفن 596
5.1.19 جمع بندی ونتیجه گیری 596
5.1.20 منابع 597

5-2 ) سازماندهی وساماندهی مبلمان شهری پاوه

5.2.1 چکیده 599
5.2.2 مقدمه 599
5.2.3 بیان مسئله 600
5.2.4 پیشینه پژوهش 600
5.2.5 فرضیه های پژوهش 602
5.2.6 هدف های پژوهش 602
5.2.7 روشهای پژوهش 602
5.2.8 حجم نمونه 602
5.2.9 ابزار پژوهش 603
5.2.10 روش نمره گذاری پرسشنامه 603
5.2.11 تجزیه وتحلیل داده ها 603
5.2.12 نتیجه گیری 606
5.2.13 پیشنهادهای کاربردی 606
5.2.14 پیشنهادهای پژوهشی 606
5.2.15 منابع 607

5-3 ) ساماندهی مبلمان شهری

5.3.1 ABSTRACT 608
5.3.2 چكيده 609
5.3.3 مقدمه 609
5.3.4 بیان مسئله 611
5.3.5 مواد و روش 612
5.3.6 معرفی منطقه مورد مطالعه 612
5.3.7 مبانی نظری تحقیق 613
5.3.8 جنبه های آسایش بصری 615
5.3.9 فضای شهری ومبلمان شهری 615
5.3.10 مبلمان شهری و آشفتگی شهرها 616
5.3.11 مبلمان شهری وشهروندان 617
5.3.12 ساماندهی مبلمان شهری 617
5.3.13 مبلمان شهری وزیبایی 618
5.3.14 مبلمان شهری،سیمای شهر و نیاز شهروندان 619
5.3.15 سیمای شهر،هویت وغرور شهری 620
5.3.16 فضاهای مکث شهری 621
5.3.17 هویت بخشی به سیمای شهر 622
5.3.18 اهمیت خیابان امام ازچندمنظر 624
5.3.19 مکان یابی وچیدمان مبلمان شهری درمحدوده مورد مطالعه 624
5.3.20 محدوده A 625
5.3.21 محدوده B 627
5.3.22 محدوده C 628
5.3.23 بحث ونتیجه گیری 629
5.3.24 پیشنهادها وراهکارهای اجرایی 630
5.3.25 منابع وماخذ 631

5-4 ) سازماندهی وساماندهی مبلمان شهری پاوه

5.4.1 چکیده 635
5.4.2 مقدمه 636
5.4.3 بیان مسئله 637
5.4.4 پیشینه پژوهش 638
5.4.5 فرضیه های پژوهش 640
5.4.6 هدف های پژوهش 640
5.4.7 روشهای پژوهش 641
5.4.8 ابزار پژوهش 642
5.4.9 تجزیه وتحلیل داده ها 643
5.4.10 نتیجه گیری 646
5.4.11 پیشنهادهای کاربردی 647
5.4.12 منابع 647

5-5 ) مکانیابی مبلمان شهری با استفاده از GIS

5.5.1 چکیده 650
5.5.2 مقدمه 650
5.5.3 انواع مبلمان شهری 651
5.5.4 مکانیابی مبلمان شهری 653
5.5.5 ادبیات موضوع 654
5.5.6 تجزیه وتحلیل 654
5.5.7 نتیجه گیری 656
5.5.8 پی نوشت 657
5.5.9 منابع وماخذ 657

5-6 ) بررسی وضعیت مبلمان شهری قلعه تل

5.6.1 چکیده 659
5.6.2 بیان مسئله 660
5.6.3 فرضیات تحقیق 660
5.6.4 ضرورت تحقیق 660
5.6.5 محدوده زمانی ومکانی تحقیق 661
5.6.6 محدودیت های تحقیق 662
5.6.7 پیشینه موضوع پژوهش درجهان وایران 662
5.6.8 مبانی نظری 662
5.6.9 تارخیچه مبلمان شهری 662
5.6.10 تعریف مبلمان شهری 663
5.6.11 تخریب گرایی 664
5.6.12 یافته های پژوهش 665
5.6.13 یافته های حاصل از برسری روابط میان معیارهای سنجش مبلمان 667
5.6.14 آزمون فرضیات 669
5.6.15 نتیجه گیری 669
5.6.16 پیشنهادها 670
5.6.17 منابع وماخذ 670
5.6.18 پیوست 671

5-7 ) بررسی مشکلات ونارسایی مبلمان شهری باتاکید برپیاده روها درشهر خوی

5.7.1 چکیده 675
5.7.2 مقدمه 675
5.7.3 فرضیه های تحقیق 676
5.7.4 روش پژوهش 676
5.7.5 سابقه تحقیق 677
5.7.6 مبانی نظری تحقیق 677
5.7.7 مبلمان شهری 677
5.7.8 استانداردهای مبلمان شهری 678
5.7.9 نظریه های مرتبط با مبلمان وپیاده روهای شهری 678
5.7.10 محدوده مورد مطالعه 680
5.7.11 یافته های تحقیق 681
5.7.12 بررسی مشکلات ونارسایی مبلمان شهری محدوده مورد مطالعه وارزیابی آن با استانداردهای رایج 682
5.7.13 نتیجه گیری 684
5.7.14 مراجع 685

قسمت هایی از فصل ششم بررسی مشکلات و نارسایی مبلمان شهری

انسان امروزي در دنيايي پر از اضطراب و هرج و مرج به سر مي برد. براي رهايي از اين آشفتگي و ناآرامي نيازمند محيطي دلپذير، شاد و آرامش بخش است. پس ساماندهي و سازماندهي فضايي كه در آن بتواند بر اين مشكلات و نارسايي ها فائق آيد و باعث رفاه و آسايش او گردد لازم و ضروري است. در اين راستا تجهيزات مورد استفاده در خيابان هاي شهري يا اصطلاحاً مبلمان يا اثاثيه شهري از اهميت مضاعفي برخوردار است. اين تجهيزات چنانچه كه داراي معيارها و شرايط فرهنگي و اقليمي هر ناحيه باشد، باعث عدم مشكلات و نارسايي مبلمان شهري مي شود. آراستن مند ساختن اين تجهيزات شهري و دقت در ابعاد، فرم، رنگ، اندازه و مكان گماشتن آنها از جمله كارهايي است كه ميتواند باعث زيبايي منظر شهر شود و حس خوبي را به آدمي منتقل كند. هدف پژوهش حاضر سعي در بررسي كمبودها و نارسايي مبلمان شهري محدوده مورد مطالعه با تـاكيد بر پياده روها در شهر خوي ميباشد. اين پژوهش از نوع توصيفي ـ تحليلي بوده و اطلاعات موردنياز براي انجام اين پژوهش از مطالعات كتابخانهاي و مشاهدات ميداني به دست آمده است. نتايج اين نشان پژوهش دهنده اين است كه مبلمان شهري محدوده مورد مطالعه از نظر كمي و كيفي با استانداردهاي رايج فاصله دارد و پاسخگوي شايسته اي براي نيازهاي شهروندان نمي باشد. از دلايل مهم مشكلات و نارسايي مبلمان شهري محدوده مورد مطالعه عدم توجه به ارزشهاي فرهنگي، هنري و زيبايي هاي شهري و بسنده كردن به طرح هاي يكنواخت است. اما پياده رو هاي آن به دليل عريض بودن و داشتن كفپوش مناسب از كيفيت قابل قبولي برخوردار است

فهرست کامل فصل ششم بررسی مشکلات و نارسایی مبلمان شهری

6-1 ) بررسی و آسیب شناسی اصول و معیارهای موجود در مبلمان خیابانی شهر سردشت

6.1.1 چکیده 687
6.1.2 مقدمه 687
6.1.3 بیان مسئله 687
6.1.4 پيشينه تحقيق 688
6.1.5 مبانی نظري 689
6.1.6 تعریف مبلمان شهري 689
6.1.7 معرفی محدوده 690
6.1.8 روش تحقيق 691
6.1.9 یافتههاي پژوهش 691
6.1.10 بررسی تطبيقی استانداردهاي رایج مبلمان خيابانی با وضع موجود در محدوده مورد مطالعه 691
6.1.11 جمعبندي و نتيجهگيري 697
6.1.12 پيشنهادات كاربردي 698
6.1.13 منابع 699

6-2 ) ارزیابی مشکلات و مبلمان شهری با تاکید بر مسیرهای پیاده محور

6.2.1 چکیده 701
6.2.2 مقدمه 702
6.2.3 بیان مسأله 702
6.2.4 هدف تحقیق 702
6.2.5 معرفی محدوده مورد مطالعه 703
6.2.6 روش شناسی پژوهش 703
6.2.7 پیشینه ی تحقیق 703
6.2.8 مبانی نظری 704
6.2.9 خصوصیات هر یک از عناصر شهری در محدوده مورد مطالعه و میزان مطابقت آنها با استانداردهای رایج 708
6.2.10 آزمون فرضیه 711
6.2.11 نتیجه گیری 712
6.2.12 راهکارها 712
6.2.13 منابع 713

قسمت هایی از فصل هفتم ساخت مبلمان شهری بااستفاده ازمصالح بازیافتی

میزان روبه افزایش نیاز ایجاد زیر ساخت های شهری مانند مبلمان شهری نیاز انسان را به طبیعت برای استخراج مصالح مورد نیاز روز به روز بیشتر وبیشتر میکند.در کنار این ساخت وسازهاسالیانه حجم عظیمی از نخاله های ساختمانی ناشی از تخریب ساختمان ها قدیمی وساخت برج های جدید ایجاد می گردد که نه تنها مشکلات زیست محیطی رادر پی دارد بلکه صدها هکتار از زمین های اطراف وکنار شهر را نیز برای محل دپوی مصالح غیر استفاده و اشغال میکند که از دیدگاه توسعه پایدارشهری یک مسله مخرب محسوب میشود بدیهی است که انجام فرآیند بازیافت این پسماندو بکارگیری آنها در ساخت وساز تا چه حد می تواند درتوسعه ساخت وساز پایدار و حفظ منابع موجود که بعضاً غیر قابل تجدید می باشند و نیز حفظ محیط زیست از ورود این حجم پسماند های ساختمانی ، لازم و ضروری باشد.مبلمان شهری نیز به عنوان یک زیر ساخت شهری پرکاربرد قلمداد میشوند که بکارگیری مصالح بازیافتی در ساخت این مبلمان شهری گام مفیدی در روند بهینه سازی واجرا یی کردن توسعه زیرساخهای شهری محسوب میشود

فهرست کامل فصل هفتم ساخت مبلمان شهری بااستفاده ازمصالح بازیافتی

7-1 ) ساخت مبلمان شهری با استفاده از مصالح بازیافتی

7.1.1 چکیده 714
7.1.2 مقدمه 715
7.1.3 انواع پسماندهای ساختمانی قابل بازیافت 716
7.1.4 سنگ دانه بتن 716
7.1.5 پودر آجر 716
7.1.6 الیاف بتن 717
7.1.7 مواد چسباننده بتن 717
7.1.8 مصالح یا مواد کیورینگ یاحفظ رطوبت بتن 717
7.1.9 مواد محافظتی وآب بند سطحی بتن 717
7.1.10 شیشه 717
7.1.11 انواع مبلمان شهری قابل ساخت بامواد بازیافتی 717
7.1.12 مزایای بکارگیری مصالح بازیافتی 718
7.1.13 بحث و نتیجه گیری 719
7.1.14 مراجع 719

7-2 ) ساخت مبلمان شهری بااستفاده ازمصالح بازیافتی

7.2.1 چکیده 721
7.2.2 مقدمه 722
7.2.3 انواع پسماند های ساختمانی قابل بازیافت 723
7.2.4 پودر آجر 724
7.2.5 الیاف بتن 724
7.2.6 مواد چسباننده بتن 724
7.2.7 مصالح یا مواد کیورینگ یا حفظ رطوبت بتن 724
7.2.8 مواد محافظتی و آب بند سطحی بتن 724
7.2.9 شیشه 724
7.2.10 انواع مبلمان شهری قابل ساخت با مواد بازیاقتی 725
7.2.11 مزایای بکارگیری مصالح بازیافتی 726
7.2.12 بحث ونتیجه گیری 726
7.2.13 مراجع 727

7-3 ) کاربرد کامپوزیت های چوب پلاستیک ساخت شده از ضایعات لیگنوسلولزی در مبلمان شهری درجهت توسعه پایدار

7.3.1 چکیده 729
7.3.2 مقدمه 730
7.3.3 گردشگری شهری 730
7.3.4 مبلمان شهری،فرهنگ ،هویت،هنر وگرافیک شهری 731
7.3.5 کمبود مواد اولیه چوبی 732
7.3.6 چندسازه های چوب پلاستیک 732
7.3.7 ضرورت مزایای چندسازه های چوب پلاستیک 733
7.3.8 استفاده از مواد بازیافتی درساخت کامپویت های چوب پلاستیک 733
7.3.9 استفاده از پسماندهای کشاورزی درچندسازه های چوب پلاستیک 733
7.3.10 منابع تامین مواد لیگنوسلولزی برای تولید کامپوزیت های چوب پلاستیک 733
7.3.11 مفهوم توسعه پایدار 734
7.3.12 مباحث مهم زیست محیطی 734
7.3.13 مروری بر مطالعات انجام یافته درخصوص مبلمان شهری 735
7.3.14 نتیجه گیری 736
7.3.15 منابع 736

7-4 ) استفاده از کامپوزیت چوب پلاستیک برای مبلمان شهری و حفاظت از محیط زیست

7.4.1 چکیده 739
7.4.2 مقدمه 740
7.4.3 قطع وابستگی به قطع درختان ومبلمان شهری با استفاده کامپوزیت چوب پلاستیک 741
7.4.4 استفاده از مواد بازیافتی در ساخت مواد مرکب الیاف طبیعی و پلاستیک 742
7.4.5 مهمترین مزایای چند سازه های چوب پلاستیک 742
7.4.6 نتیجه گیری: 745
7.4.7 منابع 746

قسمت هایی از فصل هشتم نقش مبلمان شهري در توسعه گردشگري

ا شروع شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرنشینان و طبع مـشکلات بـه وجـود آمـده، ضـرورت فـراهم آوردن امکانـاتی براي رفاه حال شهروندان بیش از پیش شناخته شد. با گذشت زمان و با افـزایش تعـداد امکانـات مختلـف شـهري ) خیابانهـا، میادین، پیاده روهـا، محلهـاي توقـف اتومبیـل، علامتهـا و نـشانه هـا، وسـایل ورزشـی و تجهیـزات مـرتبط ، فـضاهاي سـبز و غیره ( » مبلمان شهري « یا » مجموعه تجهیزاتی که در فضاي باز مورد استفاده قرار می گیرند« نیز جایگاه خاصی را بـه خـود اختصاص داد. طراحی محصولات مختلفی که در حیطه مبلمان شهري قرار می گیرد توانسته است متخصـصان گونـاگونی را به کار گیرد تا گوشه اي از مسائل مرتبط با طراحی، ساخت یا انتخاب عناصر مبلمان شهري را به گونـه اي کـه یـاري دهنـده مسئولان ذیربط در امور زیبایی شهري و نیز بالا بردن سطح کیفی بهره برداري از این تجهیزات براي استفاده کننـدگان باشـد را ارائه نماید

فهرست کامل فصل هشتم نقش مبلمان شهري در توسعه گردشگري

8-1 ) نقش مبلمان شهری در توسعه گردشگری. مطالعه موردی: شهرساری

8.1.1 چکیده 748
8.1.2 مقدمه 749
8.1.3 بیان مسئله 750
8.1.4 مفاهیم دیدگاه و مبانی نظري 752
8.1.5 عناصر موجود در مبلمان شهري 755
8.1.6 عناصر موجود در مبلمان شهري 755
8.1.7 روش تحقیق 758
8.1.8 یافتههاي تحقیق 758
8.1.9 نتایج توصیفی 758
8.1.10 نتایج مربوط به آزمون فرضیه ها 762
8.1.11 نتیجه گیری وپیشنهادات 764
8.1.12 منابع 766

8-2 ) تحلیل فضایی مبلمان شهری بخش محدوده گردشگری شهری

8.2.1 چکیده 768
8.2.2 مقدمه 768
8.2.3 اهداف تحقیق 769
8.2.4 فرضیه های تحقیق 769
8.2.5 مبانی نظری 770
8.2.6 پیشینه مبلمان شهری در ایران 770
8.2.7 تعریف مبلمان شهری وانواع آن 770
8.2.8 چیدمان واستاندارهای مبلمان شهری 770
8.2.9 تعریف هویت و تأثیر زن بر طراحی مبلمان شهری 771
8.2.10 تاثیر مبلمان شهری برکیفیت محیه های گردشگری 771
8.2.11 المان شهری ازاجزای مهم مبلمان شهری 771
8.2.12 متدولوژی 772
8.2.13 معرفی منطقه مورد مطالعه 772
8.2.14 مکانیابی مبلمان های شهری در محدوده مورد مطالعه 772
8.2.15 مقایسه خارج ازکشور با منطقه مورد مطالعه 773
8.2.16 تناسب مبلمان شهری با فضاهای شهری منطقعه مورد مطالعه 774
8.2.17 روشهای جمع آوری اطلاعات 775
8.2.18 آنالیز و تجزیه وتحلیل 776
8.2.19 نتیجه گیری 777
8.2.20 پیشنهادات 778
8.2.21 منابع 779

8-3 ) تحلیل فضایی مبلمان و خدمات شهری پارکها ی گردشگری شهری

8.3.1 چکیده 780
8.3.2 مقدمه 780
8.3.3 تعا ریف ومفاهیم 781
8.3.4 مبانی نظری تحقیق 781
8.3.5 تاریخچه مبلمان شهری 781
8.3.6 عناصر مبلمان شهری 782
8.3.7 تعریف هویت و تأثیر آن بر طراحی مبلمان شهری 782
8.3.8 روش تحقیق 783
8.3.9 جامعه آماری 783
8.3.10 حجم نمونه وروش اندازه گیری 783
8.3.11 ابزارهای جمع آوری داده ها 783
8.3.12 روش تجزیه وتحلیل داده ها تحقیق 784
8.3.13 نمونه آماری تحقیق 784
8.3.14 تجزیه وتحلیل داده ها واطلاعات 785
8.3.15 معرفی منطقه مورد مطالعه 785
8.3.16 نتیجه گیری 789
8.3.17 پیشنهادات 789
8.3.18 سیستم روشنایی محدوده مورد مطالعه 789
8.3.19 منابع 790

8-4 ) ورزش و مبلمان شهري

8.4.1 چکیده 791
8.4.2 هویت شهری 792
8.4.3 زیبایی شهری 793
8.4.4 نیازهای استفاده کنندگان 794
8.4.5 ارگونومی وآنتروپومتری 794
8.4.6 استانداردها 795
8.4.7 جایابی بهینه مبلمان شهری 796
8.4.8 روابط نظامن مند دربین عناصر مبلمان شهری 796
8.4.9 تبلیغات 797
8.4.10 مواد و مصالح 798
8.4.11 تخریب گرایی 798
8.4.12 نتیجه گیری 799

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید