50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع آمایش سرزمین

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه آمایش سرزمین است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش برسی و تحولات آمایش سرزمین بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش گردشگری و آمایش سرزمین بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش کاربرد امایش در معماری بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش آمایش سرزمین و توسعه پایدار بررسی شده است

برنامه ریزي توسعه متکی بر رویکرد بخشی در کشور، مانند اغلب کشورهاي جهان به عدم توازن منطقه اي، حاشیهاي شدن برخی مناطق، گسترش نابرابریهاي سرزمینی و اتلاف منابع و توانمندیهاي منطقه اي منتهی شده است. آمایش سرزمین با رویکرد همه سو نگر در چارچوب توسعه فضایی در جهت مقابله با پدیده بی تعادلی و ارائه راهکارهاي مناسب براي توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار در سطح سرزمین تلاش می کند. امروزه آمایش سرزمین مبناي انواع برنامهها اعم از ملی و منطقه اي را تشکیل می دهد و نظام آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنی نیست. یافته هاي حاصل از آمایش سرزمین، با تاکید بر مناطق و پیمایش دقیق آنها، نقشه جامعی است که تواناییها، قابلیتها، فرصتها و نقاط ضعف هر منطقه از کشور را با دقت به نمایش می گذارد. برنامه ریزان آموزش عالی باید با اتکاء به یافته هاي آمایش سرزمین و با وقوف به اهمیت واحد منطقه در برنامه ریزي آموزش عالی، متناسب با مقتضیات فرهنگی و تاریخی، زمینه تحقق عدالت اجتماعی، برابري فرصتهاي آموزشی را در هر منطقه فراهم سازند. در این مقاله ضمن تبیین مفهومی آمایش سرزمین، جایگاه و نقش آن در توسعه آموزش عالی کشور بررسی شده است. یافته هاي پژوهش حاکی از آن است که تاثیر فعالیتهاي آموزش عالی از دیدگاه آمایش سرزمین مشخص نبوده و در این مطالعات ، به اهمیت آموزش عالی در چارچوب بخش خدمات به صورت کلی توجه شده و فاقد رهنمود هاي لازم براي تصمیم گیري در مورد مکان سرمایه گذاریهاي جدید آموزش عالی می باشد

قسمت هایی از فصل اول برسی و تحولات آمایش سرزمین

نمودار 1 سیستم مدیریت راه را نشان می دهد که به نقش اقلیم و شرایط جوی نیز دقت شده است. هر برنامه ریز محیط یا مهندسی که در طرح و برنامه ریزی و احداث سازه های و تاسیسات آبی کنترل سیلاب ها دلالت دارد باید از علم هیدرواقلیم آگاهی داشته باشد و بر اساس بینش درست به مقابله و جلو گیری با خطراتی که سطح جاده ها را تهدید میکند و همچنین بسیاری از مسائلی که تامین کننده جاده با صرفه ترین مسیر و طرح ریزی کامل برای ایجاد زهکش ها و مجراهای سر پوشیده برای جلوگیری از بروز فرسایش سیلاب در هنگام مراحل طراحی جاده ها جدید و همدچنین برای حفظ نگهداری سازه های قدیمی انجام خواهد شد بپردازد. امروزه بررسی شرایط اقلیمی یک منطقه در مطالعات و ثحقیقات علمی ،جهت برنامه ریزی عمرانی و برنامه ریزی حمل و نقل، از اهمیت شایانی برخوردار است، زیرا کلیه فرایندهای توسعه تابعی از شرایط جوی منطقه است، اگر راهی به طور اصولی و صحیح طرح، اجرا و نگهداری نگردد راه در برابر عوامل جوی و اثر فرساینده آمد رشد مقاومت نکرده و بسرعت خراب میشود فعالیت های عمرانی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه باید باشد به طور حتم اقلیم تاثیرات خود را بر سرمایه گذاری ایجاد شده خواهد گذاشت، از طرفی هزینه نگهداری و مراقبت نیز بسیار چشمگیر بالاتر خواهد رفت. امروزه در بسیاری از کشورها به ویژه ایران مباحث اقتصادی جهت سازندگی اهمیت شایانی پیدا نموده است

فهرست کامل فصل اول برسی و تحولات آمایش سرزمین

1-1 ) سیر تحولات و تغییرات در آمایش سرزمین در اقلیم گرم و خشک

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 ضرورتهای یکپارچه سازی برنامه ریزی توسعه سرزمینی 2
1.1.4 رابطه شهر با مصرف انرژی 5
1.1.5 معماری سنتی منطبق با اقلیم گرم و خشک 6
1.1.6 شاخص اقلیم 8
1.1.7 رویکرد اصول توسعه پایدار در طراحی معماری بومی 8
1.1.8 اصول طراحی پایدار 9
1.1.9 نتیجه گیری 11
1.1.10 مراجع 12

1-2 ) عدالت جغرافیایی و آمایش سرزمین

1.2.1 چکیده 14
1.2.2 مقدمه 14
1.2.3 روش تحقیق 15
1.2.4 ماهیت جغرافیا (فضا ، زمان ، مکان) 15
1.2.5 جغرافیا و برنامه ریزی 15
1.2.6 عدالت 16
1.2.7 مفهوم آمایش سرزمین و اهداف آن 17
1.2.8 آمایش سرزمین در ایران 17
1.2.9 عدالت جغرافیایی و آمایش سرزمین 17
1.2.10 بحث و نتیجه گیری 18
1.2.11 منابع 18

1-3 ) سیری در مفاهیم و ضرورت های برنامه آمایش سرزمین در کشور

1.3.1 چکیده 20
1.3.2 مقدمه 21
1.3.3 روش تحقیق 22
1.3.4 نتایج 22
1.3.5 اهداف آمایش سرزمین 23
1.3.6 ویژگی های آمایش سرزمین 24
1.3.7 ضرورت آمایش سرزمین 24
1.3.8 مقیاس برنامه ریزی آمایش سرزمین 25
1.3.9 الزامات مشترک برای سیستم های آمایش سرزمین 27
1.3.10 نتیجه گیری 27
1.3.11 منابع 28

1-4 ) آمایش سرزمین و چالش های جغرافیای سیاسی توزیع نامتقارن جمعیت در ایران

1.4.1 چکیده 29
1.4.2 مقدمه 29
1.4.3 روش تحقیق 30
1.4.4 یافته ها 30
1.4.5 نتایج 32
1.4.6 نتیجه گیری 33
1.4.7 منابع 34

1-5 ) آمایش سرزمین و اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه (تعیین موقعیت راهبردی برنامه با مدل SWOT-ANP)

1.5.1 چکیده 35
1.5.2 مقدمه 36
1.5.3 آمایش سرزمین و برنامه ششم 37
1.5.4 مواد و روش ها 44
1.5.5 بحث و نتیجه گیری 50
1.5.6 مراجع 52

1-6 ) آمایش سرزمین و نقش آن در توسعه آموزش عالی

1.6.1 چکیده 53
1.6.2 مقدمه 55
1.6.3 تبیین ابعاد مفهومی آمایش سرزمین 56
1.6.4 اهداف آمایش سرزمین 57
1.6.5 تحولات آمایش سرزمین در کشور 57
1.6.6 برنامه ریزي آمایش سرزمین در آموزش عالی 59
1.6.7 رابطه آمایش سرزمین و آمایش آموزش عالی 59
1.6.8 ارزیابی ارتباط دو سویه آموزش عالی و آمایش سرزمین 60
1.6.9 نتیجه گیري 62
1.6.10 منابع 63

1-7 ) بررسی نقش استراتژیک مدیریت توسعه انسانی درآمایش سرزمین

1.7.1 چكیده 64
1.7.2 مقدمه 64
1.7.3 نتیجه گیري 68
1.7.4 مراجع 69

1-8 ) ضرورت توجه به نقش مطالعات اقليم شناسی جاده ای در مدیریت استراتژیک آمایش سرزمين

1.8.1 چكيده 71
1.8.2 مقدمه 71
1.8.3 نتيجه گيری 79
1.8.4 مراجع 79

1-9 ) برسی و تحلیل اقدامات ایران در زمینه آمایش سرزمین

1.9.1 چکیده 81
1.9.2 مقدمه 81
1.9.3 مفهوم آمایش سرزمین 82
1.9.4 آمایش سرزمین در کشور های پیشگام 82
1.9.5 آمایش سرزمین در ایران 85
1.9.6 جمع بندی و نتیجه گیری 89
1.9.7 مراجع 90

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم گردشگری و آمایش سرزمین

معماری و سبکهای متعدد و متنوع آن از دوران کهن همواره تحتت تاثیر پارامترهای متعارف جغرافیائی (در بعد ماده ) عوامل انسانی (فرهنگ و حرکات جمعیتی و مبانی نظری و …)و نظام شهرسازی (کالبدی) بوده است.تاکنون علی رغم پیشرفت علم و صنعت ،آنطور که شایسته است معماری مدرن نتوانسته مانند معماری کهن ایفای نقش نماید. یکی از مواردی که دال بر این واقعت است ،فراهم نبودن و عده توجه به موضوعات تعیین کننده ای است که در معماری گذشته به وضوح روشن است که نشات گرفته از تمامی نیازها و توجه خاص به تمامی پارامترها بوده است. مفهوم آمایش سرزمین در واقع فراهم نمودن ،مهیا کردن و آماده سازی است که اگر به این مهم توجه کافی و منطقی شود ،معماری همچنان بر مبنای معماری پایدار خواهد ماند. این واقعیتی است که در ارتباط معماری و امایش سرزمین وجود دارد.

فهرست کامل فصل دوم گردشگری و آمایش سرزمین

2-1) آمایش سرزمین وتوسعه پایدارگردشگری روستایی

2.1.1 چکیده 91
2.1.2 مقدمه 92
2.1.3 مبانی نظری 92
2.1.4 پیشینه تحقیق 94
2.1.5 روش پژوهش 96
2.1.6 بحث و بررسی 98
2.1.7 نتیجه گیری 100
2.1.8 منابع 101

2-2) بررسی وضعیت کیفی رودخاو اَ در راستای اثر متقابل آن در گردشگری و با نگاه آمایش سرزمین (مطالعه موردی در رودخانه ارس)

2.2.1 چكیده 102
2.2.2 مقدمه 103
2.2.3 منطقه مورد مطالعه 104
2.2.4 نتایج 104
2.2.5 بحث و نتیجه گیری 109
2.2.6 پیشنهادات 112
2.2.7 منابع 112

2-3) اقلیم گردشگری و آمایش سرزمین ( مطالعه موردی : خرم آبادی)

2.3.1 چکیده 114
2.3.2 مقدمه 114
2.3.3 روش تحقیق 115
2.3.4 نتایج 118
2.3.5 نتیجه گیری 118
2.3.6 منابع 119

2-4) برسی ظرفیت های توسعه ای استان گلستان با تاکید بر آمایش سرزمین

2.4.1 چکیده 121
2.4.2 مقدمه 122
2.4.3 روش تحقیق 123
2.4.4 هدف تحقیق 123
2.4.5 گردشگری 123
2.4.6 آمایش سرزمین 123
2.4.7 ارتباط صنعت گردشگری با دیدگاه آمایش سرزمین 125
2.4.8 پیشینه آمایش سرزمین در ایران 125
2.4.9 اثرات گردشگری بر توسعه 126
2.4.10 معرفی منطقه مورد مطالعه 128
2.4.11 بحث و نتیجه گیری 135
2.4.12 پیشنهادات 136
2.4.13 منابع 137

2-5) آمایش سرزمین و توسعه پایدار روستائی با رویکرد گردشگری در روستاهای استان گلستان

2.5.1 چکیده 139
2.5.2 مقدمه 140
2.5.3 طرح موضوع و مبانی نظری 140
2.5.4 اهداف تحقیق 143
2.5.5 روش شناسی تحقیق 143
2.5.6 تبیین و تحلیل ابعاد مفهومی صنعت گردشگری و توسعه گ پایدار روستایی 145
2.5.7 نتیجه گیری 146
2.5.8 منابع 147

2-6) برسی اهمیت آمایش سرزمین و نیاز سنجی از گردشگران در توسعه پایدار گردشگری

2.6.1 چکیده 148
2.6.2 مقدمه 149
2.6.3 بیان مساله 149
2.6.4 روش تحقیق 150
2.6.5 آمایش سرزمین و توسعه پایدار گردشگری 151
2.6.6 انگیزه ها و نیاز های گردشگران 152
2.6.7 نیاز سنجی از گردشگران و توسعه پایدار گردشگری 153
2.6.8 نتایج مبتنی بر یافته های تحقیق 153
2.6.9 منابع 154

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم کاربرد آمایش سرزمین در معماری

شـناخت چگـونگي توزيـع جمعيـت و پراكنـدگي جغرافيـايي آن بخصـوص بـين شـهر و روسـتا و نيـز عـواملي كـه بـر ايـن توزيـع موثرانـد لازمـه برنامـه ريـزي فضـايي در كشـور اسـت. درك توزيـع متعـادل جمعيـت در فضـا ضـرورت بـازنگري در آرايـش فعاليـت هاي كلان اقتصادي و اجتماعي را در افق دراز مـدت آتـي مطـرح مـي كنـد بـه نحـوي كـه بتـوان جمعيـت را در پهنـه سـرزمين بـه شكل مناسب تري توزيع كرد، لـذا بايـد تمركـز هـاي جديـدي در پهنـه سـرزمين بوجـود آورد تـا بـا تكيـه بـر آنهـا بتـوان فشـار بـر منابع در بخـش هـايي از سـرزمين كاسـت و منـابع جديـدي در ديگـر نقـاط بـه كـار گرفـت. هـدف ايـن مقالـه تحليـل جمعيـت در شهرستان سنندج و ارائه راهبردهـاي آمايشـي بـراي توزيـع متعـادل جمعيـت در ايـن پهنـه مـي باشـد. در همـين راسـتا بـا عنايـت به مباحث فوق الـذكر در پـژوهش حاضـر سـعي شـده اسـت بـا روش توصـيفي – تحليلـي بـر پايـه اطلاعـات كتابخانـه اي اسـنادي – و آمـاري متغيـر هـاي مـورد مطالعـه تعريـف، ارزيـابي و سـنجش گرديـد. جامعـه آمـاري شـامل شهرسـتان سـنندج در بـازه زمـاني 1365 تا سـال 1390 مـي باشـد. نتـايج حاصـل از مطالعـه و تجزيـه و تحليـل وضـع موجـود بـر اسـاس متغيرهـاي مـورد مطالعـه در اين تحقيق بيانگر اين مطلـب اسـت كـه طـي بـازه زمـاني 1390-1365 گـرايش بـه شـهر نشـيني در شهرسـتان سـنندج طـي يـك 25دوره ساله از روند حاكم بر تحـولات جمعيتـي كـل كشـور تبعيـت ميكنـد بـه طوريكـه نـرخ رشـد جمعيـت شـهري و روسـتايي و كل جمعيـت ايـن شهرسـتان بـه ترتيـب برابـر بـا ( 1,80 ) ،(3,13- ) ،(0,41) اسـت كـه در مقايسـه بـا ميـانگين هـاي اسـتاني و كشوري عدم تعادل و توازن در ساختار جمعيت مشـاهده مـي شـود. يافتـه هـا نشـان مـي دهـد لـزوم توجـه بـه برنامـه ريـزي غيـر متمركز در حوزه جمعيت بر اساس ظرفيت هـاي واقعـي هـر منطقـه بـه منظـور نيـل بـه پيشـرفت متعـادل و يكپارچـه هـر منطقـه ضرورتي اجتناب ناپذير است

فهرست کامل فصل سوم کاربرد آمایش سرزمین در معماری

3-1 ) کاربرد ابزار های آمایش سرزمین گامی نو در تحقق اهداف کلان معماری پایدار ( AHP و معماری)

3.1.1 چکیده 156
3.1.2 مقدمه 157
3.1.3 بیان مسئله 157
3.1.4 سوالات تحقیق 157
3.1.5 فرضیات تحقیق 158
3.1.6 اهداف و ضرورت های تحقیق 158
3.1.7 روش تحقیق 158
3.1.8 روش گرد آوری اطلاعات 158
3.1.9 ابزار گرد آوری اطلاعات 159
3.1.10 ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 159
3.1.11 پیشینه تحقیق 159
3.1.12 تعاریف و مبانی نظری تحقیق 160
3.1.13 تجزیه و تحلیل اطلاعات 164
3.1.14 مرحله مساحبه وزن نهائی 168
3.1.15 آزمون فرضیات و نتیجه گیری 169
3.1.16 قدردانی 169
3.1.17 مراجع 170

3-2 ) از معماری تا آمایش سرزمین(بررسی ابزارهای استراتژیک آمایش سرزمین در معماری و شهرسازی)

3.2.1 چکیده 172
3.2.2 مقدمه 172
3.2.3 بیان مساله 172
3.2.4 سوالات تحقیق 172
3.2.5 فرضیات 173
3.2.6 اهداف و ضرورت تحقیق 173
3.2.7 روش تحقیق 173
3.2.8 روش گرد آوری اطلاعات 173
3.2.9 ابزار گرد آوری اطلاعات 173
3.2.10 ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات 173
3.2.11 پیشینه تحقیق 173
3.2.12 تعاریف و مبانی نظری تحقیق 174
3.2.13 نتیجه گیری 177
3.2.14 مراجع 177

قسمت هایی از فصل چهارم آمایش سرزمین و توسعه پایدار

در فرهنـگ عميـد بــه معنـي آراســتگي و آمـادگي بــه كـار رفتــه اسـت و مصـدر آن آمـودن اسـت كــه بـه معنــي آمـاده كــردن، آميخـتن، و آميختـه شـدن بـه كـار رفتـه اسـت. همچنـين اصـطلاح آمـايش سـرزمين از ريشـه آمـودن و بـه معنـاي آبـاد كـردن گرفتـه شـده اسـت. آمـايش سـزمين را نخسـتين بـار كلوديـوس پتـي، وزيـر بازسـازي و مسكن فرانسه در دهه 1920 ابداع كرد، امـا بـه سـرعت در فرآينـد توسـعه مقبوليـت عـام يافـت بـه طـوري كـه كـه امـروزه وظيفـه تفكـر سـاماندهي فضـايي يـا طراحـي و سـاختاريابي سـرزمين هـر كشـور بـر عهـده برنامـه ريـزان ملـي اسـت. آمــايش ســرمين در شــكل هــاي مختلــف و بــراي تــامين هــدف هــاي معينــي انجــام مــي شــود. توزيــع بهتــر و هماهنــگ فعاليــت هــا در فضــاها بــه تناســب ويژگيهــا و داده هــاي محيطــي، اســتقرار مســتمر جمعيــت در حــد متناســب فضــا، جلوگيري از حركـات مكـاني نابجـاي جمعيـت هـا، كـاربرد تـدابير لازم در تثبيـت جغرافيـاي جمعيـت مهـاجر، كـاهش تبـاين هـاي محيطـي، بازسـازي مكـان هـاي نـامطلوب، ايجـاد محـيط امـن متناسـب بـا شـرايط منطقـه، ايجـاد سـازه هـاي دفـاعي – امنيتـي مناســب و .. از آن جملــه اســت. موضــوع آمــايش ســرزمين تعــادل و رشــد متعــادل اســت كــه ضـمن افـزايش كـارايي بـه حـداكثر عـدالت اجتمـاعي نيـز مـي انجامـد. نهايتـا، آمـايش سرزمين رســيدن بــه مطلــوب تــرين توزيــع ممكـن جمعيــت توســط بهتـرين شــكل توزيــع فعاليــت هــاي اقتصــادي – اجتمــاعي در پهنــه سرزمين اسـت كـه امكـان ارائـه چـارچوب هـاي توسـعه را دارا اسـت و مـي توانـد مبنـا و پايـه اصـلي در تهيـه برنامـه هـاي توسـعه منطقه اي يا استاني باشد.

فهرست کامل فصل چهارم آمایش سرزمین و توسعه پایدار

4-1 ) آمایش سرزمین سیستان و نقش آن در توسعه پایدار منطقه

4.1.1 چکیده 179
4.1.2 مقدمه 180
4.1.3 مفهوم توسعه 180
4.1.4 تعاریف و مفاهیم آمایش 181
4.1.5 توزیع و رشد جمعیت 182
4.1.6 سیر تحولات آمایش سرزمینی در ایران 182
4.1.7 اهمیت و ضرورت انجام مطالعات آمایشی 183
4.1.8 زمینه های قانونی مطالعات آمایش 184
4.1.9 جایگاه آمایش در نظام برنامه ریزی کشور 185
4.1.10 طرح آمایش سرزمین و ضرورتهای آن 186
4.1.11 پدافند غیر عامل از سیستان و بلوچستان 187
4.1.12 عوامل واگرایی در سیستان 188
4.1.13 تنش های قومی و مذهبی در سیستان و بلوچستان 188
4.1.14 توجه ویژه ارتش ایران و مرزهای پاکستان 189
4.1.15 آمایش سرزمین سیستان 190
4.1.16 توسعه منابع آب و خاک منطقه سیستان 191
4.1.17 نتیجه گیری 192
4.1.18 منابع 193

4-2 ) آمایش سرزمین (تعیین اولویت ها کاربردی ها) به روش کیفی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی:مطالعه موردی شهرستان داراب

4.2.1 چکیده 195
4.2.2 مقدمه 196
4.2.3 موارد و روش ها 196
4.2.4 نتایج 203
4.2.5 پیشنهاد ها و راهکار ها 204
4.2.6 تشکر و قدر دانی 205
4.2.7 منابع 205

4-3 ) تبیین آمایش مخاطره محور و بررسی مهم ترین عوامل آن در پیشگیری از بحران طبیعی

4.3.1 چکیده 207
4.3.2 مقدمه 207
4.3.3جایگاه ارزیابی خطرات محیطی درآمایش سرزمین 208
4.3.4 ملاحظات مخاطره های طبیعی در سطح برنامه ریزی منطقه ای 210
4.3.5 تعاملات و تعارضات آمایش سرزمین و مدیریت بحران در عمل 211
4.3.6 نتیجه گیری 215
4.3.7 منابع 215

4-4 ) برسی جنگ نرم و جایگاه پدافند غیر عامل درآمایش سرزمین استان مرزی آذربایجان غربی

4.4.1 چکیده 217
4.4.2 مقدمه 217
4.4.3 اهمیت و ضرورت پژوهش 218
4.4.4 روش تحقیق 219
4.4.5 قلمرو پژوهش 219
4.4.6 مبانی نظری پژوهش 220
4.4.7 مفهوم آمایش مناطق مرزی 224
4.4.8 چشم انداز پدافند غیر عامل در سطح استان مرزی آذربایجان غربی 224
4.4.9 جنگ نرم 225
4.4.10 تاکتیک های جنگ نرم 226
4.4.11 تجزیه و تحلیل swot 228
4.4.12 نتیجه گیری 228
4.4.13 مراجع 230

4-5 ) تبیین جایگاه و مفهوم برنامه ریزی آمایش سرزمین در روند جهانی شدن شهر و منطقه و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

4.5.1 چکیده 232
4.5.2 مقدمه 232
4.5.3 برنامه ریزی آمایش سرزمین 233
4.5.4 مفهوم فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ict) 235
4.5.5 جامعه مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ict) و ویژگی های آن 236
4.5.6 توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ict) و روند جهانی شدن شهر و منطقه 239
4.5.7 عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات (ict) 240
4.5.8 تبیین جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict) و برنامه ریزی آمایش سرزمین 241
4.5.9 هماهنگ سازی برنامه ریزی امایش سرزمین در راستای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران 243
4.5.10 دستاورد پژوهش : تبیین مفهوم برنامه ریزی آمایش سرزمین با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران 244
4.5.11 جمع بندی و نتیجه گیری 245
4.5.12 منابع 246

4-6 ) ضرورت آمایش سرزمین در منطقه مرزی ایران و جمهوری آذربایجان

4.6.1 چکیده 249
4.6.2 مقدمه 250
4.6.3 مبانی نظری تحقیق 251
4.6.4 پیشینه تحقیق 256
4.6.5 منطقه مورد مطالعه 257
4.6.6 یافته های تحقیق 257
4.6.7 نتیجه گیری 260
4.6.8 منابع 260

4-7 ) پتانسیل های راهبردی پل خلیج فارس در تامین امنیت و آمایش مرزی (برسی موردی: جزیره قشم)

4.7.1 چکیده 263
4.7.2 مقدمه 264
4.7.3 روش تحقیق 265
4.7.4 مبانی نظری پژوهش 265
4.7.5 داده ها و یافته های پژوهش 267
4.7.6 تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 272
4.7.7 نتیجه گیری 276
4.7.8 منابع 277

4-8 ) آمایش دفاعی هوایی در شمال شرق کشور

4.8.1 چیکده 278
4.8.2 مقدمه 278
4.8.3 روش تحقیق 281
4.8.4 آمایش دفاعی پایگاه های هوایی 281
4.8.5 تهدیدات ژئوپولتیک کشور افغانستان برای ایران 282
4.8.6 نتایج 283
4.8.7 منابع 285

4-9 ) راهبرد های آمایشی توزیع متعادل جمعیت در شهرستان سنندج

4.9.1 چکیده 287
4.9.2 مقدمه 288
4.9.3 پیشینه 289
4.9.4 مفاهیم و مبانی نظری تحقیق 291
4.9.5 محدوده مورد مطالعه 293
4.9.6 مواد و روش تحقیق 294
4.9.7 بحث و یافته ها 295
4.9.8 نتیجه گیری و راهبرد های پیشنهاد 302
4.9.9 منابع 303

4-10 ) آمایش سرزمین و تعیین توان اکولوژیکی

4.10.1 چکیده 305
4.10.2 مقدمه 306
4.10.3 مبانی نظری 307
4.10.4 مواد و روش ها 307
4.10.5 منطقه مورد مطالعه 308
4.10.6 روش کار 308
4.10.7 نتایج 309
4.10.8 تعیین اولویت کاربری ها 316
4.10.9 نتیجه گیری 316
4.10.10 مراجع 317

4-11 ) سیمای کشاورزی ارگانیک و آمایش سرزمین

4.11.1 چکیده 319
4.11.2 مقدمه 320
4.11.3 تاریخچه کشاورزی ارگانیک 320
4.11.4 مفاهیم و تعریف کشاورزی ارگانیک 320
4.11.5 اهداف اصلی در کشاورزی ارگانیک 321
4.11.6 کشاورزی ارگانیک در جهان 322
4.11.7 پتانسیل های توسعه کشاورزی ارگانیک در ایران 322
4.11.8 آمایش سرزمین و کشاورزی ارگانیک 324
4.11.9 پیشنهادات برای توسعه تولید محصولات ارگانیک در کشور 324
4.11.10 نتیجه گیری 325
4.11.11 مراجع 325

4-12 ) نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در آمایش سرزمین

4.12.1 چکیده 327
4.12.2 مقدمه 327
4.12.3 مواد و روش ها 329
4.12.4 نتایج و بحث 330
4.12.5 مراجع 331

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید