50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع مناسب سازی بافت فرسوده

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 550 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مناسب سازی بافت فرسوده است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بازآفرینی شهري و تاثیر آن بر بافت هاي فرسوده ي شهري بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد توسعه پایدار بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد توانمندسازی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش تأثیر و نوسازی بافت های فرسوده برکیفت زندگی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش باززنده سازی بافت فرسوده و تأثیر آن بر توسعه گردشگری بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش آسیب شناسی بافتهاي فرسوده شهري بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش ساماندهي مسكن در بافت فرسوده با تاكيد بر نقش فرهنگ بررسی شده است

مثلا از دهه 1980 به بعد با توجه به گسترش مراكز خريد شهري در اطراف شهرهاي آمريكا و كانادا، رفته رفته مراكز تجاري و اقتصادي شهري در مراكز شهرها اهميت و كاركرد خود را از دست دادند به طوريكه در دهه 1990 و برنامه ريزان شهري و شهرسازان، در پي بروز مسائل و مشكلاتي ناشي از اين وضعيت كه براي مراكز شهري پيش آمده بود، طرحهاي معاصرسازي مراكز شهري و يا حتي بازگرداندن افراد داراي توان اقتصادي را مطرح كردند.
گرچه ظرفيت كاركرد اقتصادي اين بافتها محدود است، اما چنانچه اين احياي اقتصادي در جهت حفظ هويت شهري در ابعاد تاريخي، فرهنگي؛ اجتماعي و … باشد، كاملا توجيه پذير و موثر خواهد بود. احياي اقتصادي بافتهاي قديم جاذبه هاي بالقوه مراكز شهري را به فعل در مي آورد و باعث ميشود تا هويت شهري همچنان از شرايط لازم براي ادامه حيات برخوردار باشد.
از سوي ديگر با توجه به اينكه بافتهاي قديمي عمدتا در مراكز شهرها و در اطراف مراكز اقتصادي، از جمله بازار و ساير مراكز شهري مانند مساجد، كاروانسراها و محلههاي قديمي شكل گرفتهاند، و نشانگر هويت، تاريخ و شناسنامه شهراند، در صورتيكه در چارچوب سياست هاي اتخاذ شده ي صحيح و اصولي و با استفاده از راهكارهاي صحيح و مناسب با زندگي مدرن شهر انطباق پيدا كنند، براي جذب گردشگران داخلي و خارجي از توانايي برخوردارند. پس، با تكيه بر درآمدهاي ناشي از توسعه گردشگري شهري ميتواند براي احياي اقتصادي اين مناطق بسي موثر باشد

قسمت هایی از فصل اول بازآفرینی شهري و تاثیر آن بر بافت هاي فرسوده ي شهري

امروزه بافت هاي فرسوده شهري از جمله مهمترين معضلاتي هستند که گريبان گير شهرها شده اند. اين بافت ها به طور عمده بخش هايي از شهر هستند که از چرخه تکاملي حيات آن جدا گشته و به شکل کانون مشکلات و نارسايي ها درآمده اند. اين درحاليست که اين بافت ها از ظرفيت ها و قابليت هاي نهان بسياري برخودارند که اگر به فعليت برسند مي توانند در فرايند توسعه شهر به عنوان نيروي محرک و ابزار موثري براي بازگرداندن حيات و سرزندگي به خودو ديگر بافت هاي شهري محسوب گردند ضرورت پرداختن به موضوع بافت هاي فرسوده ،از آنجاست که بافت هاي معظلات فرسوده در عين حال که نتيجه و حاصل فرسودگي ناشي از گذر زمان هستند، اما با مديريتي مناسب و مقتدر از سوي مسئولين ذي ربط شهري قابل تقليل مي باشند. هدف از اين تحقيق، پي بردن به مشکلات بافت هاي فرسوده و اثرات ها شهر بر کالبد سوء آن و ارائه راهکار هايي جهت محرک سازي اين بافت ها مي باشد. براي رسيدن به اين منظور، در گام اول، آسيب هاي بافت هاي فرسوده و ارتباط طرح هاي شهري با ي فرسوده مورد بامشکلات بافت ه حث و بررسي قرار مي گيرد و در نهايت به ارائه راهکاره موثراي براي مديران شهري جهت محرک سازي اين بافت ها پرداخته مي شود. مي و ميداني اي مطالعات کتابخانه وهاي موجود دراين تحقيق، گردآوري اطلاعات از طريق مطالعه بر روي پژوهش .باشد نتايج اين پژوهش حاکي از آن است بيشتر دستگاه و اقدامات نظارت که با بر فعل هاي اجرايي بافت و انفعالات و نيز ارائه هاي فرسوده راهکارهاي مناسب مي توان به محرک سازي بافت هاي فرسوده کمک کرد. و شاهد تاثير آن در وبافت اين ديگر بافت هاي شهري بود

فهرست کامل فصل اول بازآفرینی شهري و تاثیر آن بر بافت هاي فرسوده ي شهري

1-1 ) بازآفرینی شهري و تاثیر آن بر بافت هاي فرسوده ي شهري

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 1
1و1و3 یافته ها 2
1و1و4 ابعاد بازآفرینی شهری 4
1و1و5 اصول بازآفرینی شهری 6
1و1و6 اهداف بازآفرینی 6
1و1و7 محله و محدوده های هدف بازآفرینی شهری 6
1و1و8 بافت های تاریخی 6
1و1و9 بافت های نابسامان و ناکارآمد میانی 7
1و1و10 سکونتگاه های غیر رسمی 7
1و1و11 محدوده ها و محله های شهری با پیشینه روستایی 7
1و1و12 نتیجه گیری و بحث 7
1و1و13 منابع 8

1-2 ) ارائه راهکارهای محرک ساز توسعه در بافت های فرسوده شهری

1و2و1 چکیده 10
1و2و2 مقدمه 11
1و2و3 پیشینه پژوهش 12
1و2و4 پیشینه نظری 12
1و2و5 پیشینه تجربی پژوهش 13
1و2و6 روش شناسی پژوهش 14
1و2و7 یافته های پژوهش 14
1و2و8 آسیب شناسی بافت های فرسوده شهری 15
1و2و9 ضرورت مداخله در بافت های فرسوده شهری 16
1و2و10 ناکارآمدی طرح های شهری و الزام به استفاده از طرح های موضوعی و موضعی برای محرک سازی بافت های فرسوده 17
1و2و11 برنامه عمل برای مداخله و ارائه راهکارهای محرک ساز توسعه بافت های فرسوده )طرح های موضوعی و موضعی( 18
1و2و12 نتیجه گیری 20
1و2و13 پیشنهادات 21
1و2و14 منابع 23

1-3 ) ارائه راهکارهای محرک ساز توسعه در بافت های فرسوده شهری علی جعفری قاسم آباد

1و3و1 چکیده 25
1و3و2 مقدمه 26
1و3و3 پیشینه پژوهش 27
1و3و4 پیشینه نظری 27
1و3و5 پیشینه تجربی پژوهش 28
1و3و6 روش شناسی پژوهش 29
1و3و7 یافته های پژوهش 29
1و3و8 آسیب شناسی بافت های فرسوده شهری 30
1و3و9 ضرورت مداخله در بافت های فرسوده شهری 31
1و3و10 ناکارآمدی طرح های شهری و الزام به استفاده از طرح های موضوعی و موضعی برای محرک سازی بافت های فرسوده 32
1و3و11 برنامه عمل برای مداخله و ارائه راهکارهای محرک ساز توسعه بافت های فرسوده )طرح های موضوعی و موضعی( 33
1و3و12 نتیجه گیری 35
1و3و13 پیشنهادات 36
1و3و14 منابع 38

1-4 ) بررسی وضوح بصری درخوانایی و باززنده سازی بافت فرسوده

1و4و1 چکیده 40
1و4و2 مقدمه 41
1و4و3 روش تحقیق 41
1و4و4 بررسی و شناخت وضع موجود 41
1و4و5 بررسی عناصر وضوح بصری بافت 42
1و4و6 تجزیه و تحلیل وضع موجود 49
1و4و7 استراتژی های SO 51
1و4و8 استراتژی های ST 51
1و4و9 استراتژی های WO 51
1و4و10 استراتژی های WT 51
1و4و11 نتیجه پرسشنامه میزان خوانایی محله گلبازخان 51
1و4و12 نتیجه پرسشنامه سنجش تعلق محله ایی 52
1و4و13 نتیجه گیری و ارائه راهكارها 54
1و4و14 مراجع 56

1-5 ) احياي بافت فرسوده ي تاريخي با رويكرد تقويت جنبه ي اقتصادي

1و5و1 چکیده 57
1و5و2 مقدمه 58
1و5و3 طرح مسئله 58
1و5و4 اهمیت تحقیق 59
1و5و5 اهداف 61
1و5و6 متغیرهای تحقیق 62
1و5و7 فرضیه 62
1و5و8 روش تحقیق 62
1و5و9 آشنایی با قلمرو مکانی تحقیق 63
1و5و10 ادبيات و پيشينه تحقيق 64
1و5و11 چارچوب نظری 65
1و5و12 ارزیابی داده ها 67
1و5و13 نتیجه گیری 67
1و5و14 اصول مورد توجه در اتخاذ راهبردها و سياستهاي احياي بافت 68
1و5و15 منابع 69

1-6 ) امکان سنجی استفاده از توسعه میان افزا در بافتهاي فرسوده شهري نمونه موردي شهر استهبان شیراز

1و6و1 چکیده 70
1و6و2 مقدمه 70
1و6و3 مبانی نظری 71
1و6و4 بافت فرسوده 71
1و6و5 توسعه میان افزا 72
1و6و6 شرح روش کار تکنیک AIDA 73
1و6و7 بررسی نمونه موردی 74
1و6و8 تعیین عرصه هاي سیاست گذاري از اهداف و راهبردها 77
1و6و9 تعیین اختیارهاي سازگار 79
1و6و10 تعیین عرصه هاي سیاست گذاري 80
1و6و11 نتیجه گیری 81
1و6و12 مراجع 82

1-7 ) احیاء عرصه هاي همگانی در بافتهاي فرسوده با تاکید برباز آفرینی شهري

1و7و1 چکیده 82
1و7و2 مقدمه 82
1و7و3 بافت فرسوده 85
1و7و4 فضاهای شهری 86
1و7و5 بازآفرینی 87
1و7و6 کار کرد باز افرینی در محلات فرسوده شهري 88
1و7و7 محله سرشور 89
1و7و8 شناخت و ویژگی ها و مشکلات محله 89
1و7و9 معرفی محدوده سرشور و موقعیت آن در شهر و ناحیه و منطقه 90
1و7و10 فعالیتها وعملکردهاي مهم محله سرشور 91
1و7و11 بازار به مثابه فضاي شهري 91
1و7و12 بررسی فضاهاي شهري محله سرشور ومشکلات موجود در این محله 93
1و7و13 استخراج استراتژي هاي W T 94
1و7و14 جمع بندی 95
1و7و15 پیشنهادات 95
1و7و16 نتیجه گیری 96
1و7و17 منابع 97

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد توسعه پایدار

رهیافــت بازآفرینــی شــهری تلاشــی اســت یکپارچه بــرای بــه زندگــی برگرداندن مناطــق رو به نابودی .عملکرد رهیافت بازآفرینی شــهری ،توقف افت در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی، کالبدی ،محیطی و خارج کردن بافت از چرخۀ تنزل اســت. رویکــرد بازآفرینــی پایــدار شــهری یکــی از جدیدتریــن رویکردهــای پذیرفته شــدۀ جهانــی در مواجهه با بافت های ناکارآمد و تاریخی شــهری اســت. زمینۀ ظهور این رویکرد را باید توجه به اصــول مطرح شــده در توســعۀ پایدار و اهمیت یافتن نقش مشــارکت گروه هــای ذینفع در فرایند برنامه ریــزی شــهری دانســت. ایــن رویکرد براســاس دو اصــل اهمیــت برابر مســائل اقتصادی ،اجتماعــی، فرهنگــی، محیطــی و توانمندســازی گروه هــای ذینفــع، بــرای شــرکت در فراینــد تصمیم گیری، از طریق توسعۀ چشم انداز همگانی قرار دارد که دانش و تجربه های متخصصان مختلف شــهری و نیازها و خواســته های اجتماعات محلها را درهم می آمیزد. بازآفرینی شــهری عبارت اســت از دید جامع ،یکپارچه و مجموعۀ اقداماتی که به حل مسائل شــهری می انجامــد، به طوریکــه بهبــود دائمــی در شــرایط اقتصــادی، کالبــدی، اجتماعــی و زیســت محیطی بافتی که دستخوش تغییر شده را به وجود آورد.

فهرست کامل فصل دوم ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد توسعه پایدار

2-1) ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد توسعه پایدار(شهر گچساران)

2و1و1 چکیده 98
2و1و2 مقدمه 99
2و1و3 پیشینه تحقیق 99
2و1و4 هدف کلی تحقیق 99
2و1و5 روش تحقیق 99
2و1و6 محدوده مورد مطالعه 99
2و1و7 مفهوم توسعه پایدار 100
2و1و8 بافت فرسوده شهری 101
2و1و9 ویژگی های بافت فرسوده 101
2و1و10 بافت های تحقیق 102
2و1و11 نتیجه گیری 104
2و1و12 ارائه ی راهکارها 105
2و1و13 منابع 105

2-2) تحلیل ساختار فضایی– کالبدي بافت فرسوده شهري با رویکرد نوسازي و بهسازي

2و2و1 چکیده 106
2و2و2 مقدمه 107
2و2و3 شرح و بیان مسئله پژوهش 107
2و2و4 اهمیت و ضرورت پژوهش 108
2و2و5 اهداف پژوهش 109
2و2و6 قلمرو پژوهش 109
2و2و7 پیشینه پژوهش 110
2و2و8 روش پژوهش 111
2و2و9 مبانی نظري پژوهش 112
2و2و10 بافت فرسوده شهري 112
2و2و11 مکاتب، نظریه ها و الگوهاي ساماندهی و احیاء بافتهاي قدیمی و فرسوده 113
2و2و12 مدل تحلیلی SWOT 114
2و2و13 معرفی محدوده مورد مطالعه و موقعیت جغرافیایی 115
2و2و14 بحث و یافته هاي پژوهش 117
2و2و15 تعیین اولویتهاي اجرایی نوسازي و بهسازي بافت فرسوده شهر دوگنبدان 125
2و2و16 نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات راهبردي 126
2و2و17 ارائه راهبردها و راهکارهاي بهسازي و نوسازي شهري در بافت فرسوده شهر دوگنبدان با استفاده از مدل تحلیل راهبردي SWOT 126
2و2و18 راهبردهاي تهاجمی/ رقابتی (SO) 126
2و2و19 راهبردهاي تنوع (ST) 127
2و2و20 راهبردهاي بازنگري (WO) 127
2و2و21 راهبردهاي تدافعی (WT) 128
2و2و22 منابع 128

2-3) نوسازی بافت فرسوده شهری با مشارکت محلی راهبردی مناسب برای دستیابی به توسعه پایداری شهری

2و3و1 چکیده 130
2و3و2 مقدمه 130
2و3و3 مبانی نظری , اصول و مفاهیم 131
2و3و4 نوسازی محلات فرسوده 131
2و3و5 شیوه های مداخله در نوسازی محلات فرسوده ایران 132
2و3و6 چشم انداز مورد انتظار نوسازی بافت های فرسوده 132
2و3و7 توسعه پایدار 133
2و3و8 محورهای توسعه پایدار 134
2و3و9 اهداف توسعه پایدار شهری 134
2و3و10 نظریه توسعه پایدار شهری در مقوله نوسازی 134
2و3و11 بررسی انواع شیوه های مشارکت و نحوه ی مداخله مردم در شهر 134
2و3و12 انواع مشارکت 135
2و3و13 زمینه های مشارکت 135
2و3و14 فرآیند نوسازی مشارکتی و نقش نوسازی محلات در آن 135
2و3و15 ضرورت های نوسازی مشارکتی 136
2و3و16 مقتضیات اقتصادی 136
2و3و17 شرایط اجتماعی – فرهنگی 137
2و3و18 رویه اجرایی 137
2و3و19 رویکرد مدیریتی 138
2و3و20 وجود انگیزه های مشارکتی مردم و امکان تقویت حضور آنان در عرصه های نوسازی 138
2و3و21 عدم پیش بینی نقش مشارکت برای مردم در تهییه و اجرای طرح 139
2و3و22 بررسی تجارب طرح های شهری موفق در دنیا 139
2و3و23 نحوه مشارکت و مداخله مردم در شهر و نوسازی شهری 139
2و3و24 تجارب نوسازی در ایران و جهان 141
2و3و25 تجارب برخورد با بافت های فرسوده 141
2و3و26 تجارب جهانی در زمینه مشارکت ساکنان و نهادهای محلی 141
2و3و27 تجربه ی نوسازی در ایران 141
2و3و28 وسعت حوزه مداخله طرح 141
2و3و29 شرایط ناپایداری اقتصادی 141
2و3و30 غیبت شهروندان 142
2و3و31 نتیجه گیری 142
2و3و32 مراجع 143

2-4) جایگاه نهادهای محلی در حفظ بافت های تاریخی میانی و بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری با رویکرد توسعۀ پایدار

2و4و1 چکیده 144
2و4و2 مقدمه 145
2و4و3 روش تحقیق 148
2و4و4 مبانی نظری 148
2و4و5 دیدگاه کارکرد گرا 149
2و4و6 دیدگاه انسان گرا 149
2و4و7 دیدگاه توسعه پایدار 149
2و4و8 آشنایی با اجزائی از مفهوم توسعۀ پایدار 150
2و4و9 ضرورت توجه به نهاد 151
2و4و10 نقش نهاد و ظرفیت نهادی در ایجاد توسعۀ پایدار 156
2و4و11 اهمیت به سازی و نوسازی بافت های تاریخی میانی و بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در ارتباط با تشکل های مردم نهاد 161
2و4و12 تاثیر نهاد و ظرفیت نهادی در حفاظت بافت های تاریخی میانی و بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در راستای توسعۀ پایدار 163
2و4و13 نتیجه گیری 166
2و4و14 منابع 168

2-5) ارزیابی بهسازی بافت های فرسوده شهری در راستای بهینه سازی ناهنجارها و توسعه پایدار: مطالعه موردی بافت شهری منطقه 8 تهران

2و5و1 چکیده 174
2و5و2 مقدمه 175
2و5و3 پدافند غير عامل ، توسعه پایدار شهری و بافت فرسوده 176
2و5و4 روش تحقیق 179
2و5و5 تحلیل داده ها 180
2و5و6 نتیجه گیری 182
2و5و7 مراجع 183

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد توانمندسازی

شهرها به مانند موجودات زنده ای میمانند که علاوه بر رشد، زوال و نابودی را هم تجربه میکنند.اگر در این راستا، عوامل منفی، نظم و سازمان فضایی انها را برهم زنند، فرایند نابودی، سریعتر خواهد بود. همچنین، شهرهای کهن و باستانی ایران که هویتی ویژه و بافت قدیمی با ارزش و تاریخی را دارا میباشند، درمعرض فرسودگی بیشتری قرار دارند. این پژوهش به ارزیابی ساختار فیزیکی قدیم شهرها و تاحدودی به تبیین چگونگی و چرایی موضوع مورد مطالعه و همچنین ارایه راهکارهای منطقی تر درخصوص شناسایی عوامل مثبت ومنفی در بافتهای قدیمی پرداخته تا از دستاورد آن به نظریه ها و رویکردهایی دراین زمینه دست یابیم. .میباشد تحلیلی -توصیفی تحقیق، روش درنتیجه با ارایه یک الگوی مناسب بهسازی و نوسازی ضمن حفظ سرمایه های شهری، نقطه عطفی هم درجهت رشدوتوسعه بهسازی ونوسازی مملکت وهمچنین تجدیدحیات شهری باشد. نوسازی وبهسازی بدین گونه نیست که یکبار برای همیشه رخ دهد، بلکه امری است کاملا مداوم که در نهایت میبایست که به یک سیستم خودجوش تبدیل شود. این امر سریع و آنی اتفاق نمی افتد، بلکه فرایندی بسیار حساس و پیچیده است که انجام
آن، نیاز به طراحی برنامه های هدفمند کوتاه مدت، میان مدت، وبلندمدت دارد و برای دستیابی به ساماندهی و احیای موفقیت آمیز ابنیه، به شناخت دقیق بافت های قدیمی و کل سیستم شهری و نظام منطقه ای نیاز است. و علاوه برآن، میبایست به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و مسایل و مشکلات بافت قدیمی شهرها توجه نمود

فهرست کامل فصل سوم ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد توانمندسازی

3-1 ) ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد توانمندسازی نمونه موردی: قلعه وکیل آباد مشهد

3و1و1 چکیده 184
3و1و2 مقدمه 185
3و1و3 هدف و سوالات تحقیق 185
3و1و4 روش تحقیق 185
3و1و5 پیشینه تحقیق 185
3و1و6 مبانی نظری 186
3و1و7 فرسودگی بافت 186
3و1و8 زمینه های فرسودگی و فرآیند شکل گیری بافت فرسوده 187
3و1و9 چارچوب نظری 190
3و1و10 معرفی محدوده مورد مطالعه )قلعه وکیل آباد مشهد( 190
3و1و11 یافته های تحقیق از محدوده 192
3و1و12 نتیجه گیری 194
3و1و13 استراتژی های حاصل از نتایج ترکیب عوامل داخلی و خارجی 195
3و1و14 پیشنهادات و راهبردهای نهایی 196
3و1و15 راهبردهای اجتماعی 196
3و1و16 راهبردهای اقتصادی 196
3و1و17 راهبردهای کالبدی 196
3و1و18 راهبردهای مدیریتی 197
3و1و19 مراجع 198

3-2 ) بررسی الگوهای بهینه بهسازی و نوسازی درخصوص بافت فرسوده شهری

3و2و1 جکیده 200
3و2و2 مقدمه 201
3و2و3 بیان مساله 202
3و2و4 پیشینه تحقیق 203
3و2و5 مبانی نظری 204
3و2و6 مکتب فرهنگ گرایی 204
3و2و7 مکتب اصلاح گرایی 204
3و2و8 مکتب پست مدرنیسم 204
3و2و9 نظریه توسعه پایدار شهری 204
3و2و10 تجارب جهانی در زمینه مرمت شهري 205
3و2و11 ویژگي ها و انواع بافت فرسوده شهري 205
3و2و12 انواع مداخله در بافت هاي فرسوده 206
3و2و13 ضرورت بازآفرینی بافت هاي ارزشمند تاریخی 206
3و2و14 نمونه های موردی 207
3و2و15 پیشنهاد برخی از راهکارهاي مناسب در جهت رفع مشکلات موجود 208
3و2و16 نتیجه گیری 209
3و2و17 پیشنهادات 210
3و2و18 منابع 210

3-3 ) ساماندهی بافت فرسوده نمونه موردی محور اقالار مراغه

3و3و1 چکیده 213
3و3و2 مقدمه 213
3و3و3 اهمیت و ارزش تحقیق 214
3و3و4 پیشینه ی تحقیق 214
3و3و5 اهداف تحقیق 215
3و3و6 روش تحقیق 215
3و3و7 تعاریف و مفاهیم 215
3و3و8 ساماندهی 215
3و3و9 بهسازی 215
3و3و10 بافت فرسوده 216
3و3و11 ابعاد فرسودگی بافت های شهری 216
3و3و12 فرایند شکل گیری بافت فرسوده 216
3و3و13 ضرورت توجه به بافت های کهن شهری 217
3و3و14 تعیین محدوده حوزه های بافت قدیم مراغه 217
3و3و15 وضعیت کاربری اراضی 218
3و3و16 وضعیت کالبدی بافت فرسوده 219
3و3و17 سازمان فضایی 220
3و3و18 سازمان کالبدی بافت فرسوده 220
3و3و19 وضعیت کلی ساختمان های مسکونی در مناطق مختلف شهر از نظر نوع مصالح و کیفیت ساختمان 222
3و3و20 مسایل کیفی مربوط وضع مسکن در شهر و مخلات مختلف مراغه 222
3و3و21 مصالح ساختمانی در خانه های قدیمی مراغه 223
3و3و22 نتیجه گیری 223
3و3و23 پیشنهادات 224
3و3و24 منابع و ماخذ 224

3-4 ) برنامه ريزي راهبردي ونقش ان در بهسازي ونوسازي بافت هاي فرسوده شهري

چکیده 237
3و4و1 کلیات تحقیق 239
3و4و1و1 مقدمه 240
3و4و1و2 پیشگفتار 242
3و4و1و3 سوالات 242
3و4و1و4 طرح تحقیق 243
3و4و1و5 بیان مساله 243
3و4و1و6 اهمیت تحقیق 244
3و4و1و7 اهداف تحقیق 245
3و4و1و8 روش تحقیق 245
3و4و2 معرفی شهرستان زابل 247
3و4و2و1 بررسی های کلی منطقه ای 248
3و4و2و2 مسایل جغرافیایی و اقلیمی 248
3و4و2و3 بررسی موقعیت و وسعت منطقه 248
3و4و2و4 بررسی ناهمواریها، عوارض طبیعی و توپوگرافی 248
3و4و2و5 ناهمواریهاي عمده استان 248
3و4و2و6 چاله ها ي پست داخلی 249
3و4و2و7 ناحیه مرتفع مرکزي 249
3و4و2و8 دشتها و جلگه هاي پست ساحلی 249
3و4و2و9 تصاویري از بافت فرسوده زابل 250
3و4و3 تحلیل بافت فرسوده وبررسی مبانی نظری 255
3و4و3و1 پیشگفتار 256
3و4و3و2 آسیب شناسی کالبدي و فیزیکی 256
3و4و3و3 آسیب شناسی اجتماعی و جمعیتی 258
3و4و3و4 تحلیل اجتماعي -فضایي بافتهاي فرسوده شهري 259
3و4و3و5 مباني نظري مسئله بافتهاي فرسوده شهري 260
3و4و3و6 مشکلات ساختاري 261
3و4و3و7 مشکلات حقوقی 263
3و4و3و8 طرحها ، نیازها و ضرورتها 263
3و4و3و9 پیشنهادات عمومی جهت نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري 264
3و4و3و10 اقدامات اجرایی جهت بهسازي و مناسب سازي محیط بافتهاي فرسوده 266
3و4و3و11 اقدامات کوتاه مدت و فوري 266
3و4و3و12 اقدامات میان مدت و بلند مدت 266
3و4و3و13 نتیجه گیری 267
3و4و3و14 اهداف تحقیق 268
3و4و3و15 فرضیات 269
3و4و3و16 انواع فرضیه 269
3و4و4 پیشینه تحقیق 272
3و4و4و1 پیشگفتار 273
3و4و4و2 انواع تحقیقات بر اساس هدف 273
3و4و4و3 رابطه ی بافت فرسوده و موضوع مهندسی و جامعه شناختی 275
3و4و5 مقایسه بازسازی بافتهای فرسوده در امریکا واروپا با ایران 277
3و4و5و1 پیشگفتار 278
3و4و5و2 نوسازی شهری در اروپا 280
3و4و5و3 تجدیدحیات شهری درکشورهای درحال توسعه 281
3و4و5و4 بازسازی بافتهای فرسوده درایران 282
3و4و5و4 قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری 282
3و4و5و5 مشخصه های بافت های فرسوده درایران 287
3و4و6 بررسی شیوه هاي مداخله در بافت هاي فرسوده شهري و ارائه مدل بهینه 291
3و4و6و1 پیشگفتار 292
3و4و6و2 انگاره اصلی 293
3و4و6و3 مداخله در بافت کهن شهري در سطح بین المللی 293
3و4و6و4 اقدامات مداخله اي انجام شده در ایران 294
3و4و6و5 سنتز نهایی 295
3و4و7 بررسی نحوه برخورد سایر کشورها با بافت فرسوده 300
3و4و7و1 فیلادلفیا و نیویورک 301
3و4و7و2 ایتالیا 301
3و4و7و3 کشورهاي آسیایي 302
3و4و7و4 مدینه (تونس) 303
3و4و7و5 ویژگی های محلی 303
3و4و7و6 اقدامات صورت گرفته در بافت قدیم 304
3و4و7و7 پروژه بهسازی اوکالاس 304
3و4و7و8 اهداف 305
3و4و8 نتیجه گیری و پیشنهادات 306
3و4و8و1 پیشگفتار 307
3و4و8و2 نتیجه گیری 308
3و4و8و3 راه کارهایی برای نوسازی بافت های فرسوده 308
3و4و8و4 جمع بندي انواع روش هاي برخورد با مسأله بافت فرسوده در ایران 309
3و4و8و5 راهکارهای پیشنهادی جهت احیای بافت های فرسوده زابل 310
3و4و9 منابع 313

قسمت هایی از فصل چهارم تأثیر و نوسازی بافت های فرسوده برکیفت زندگی

پرداختن به مسائل تأثیر گذار بر کیفیت زندگی شهری و شناخت ابعاد روانی و ذهنی افراد جامعه در طراحی فضای مناسب شهری در محله ها اهمیت ویژه ای دارد. عواملی که کیفیت زندگی را شکل میدهند با جذب جمعیت و ایجاد جذابیت در فضاهای شهری ارتباط مستقیم دارد… از آنجا که نوسازی کردن بافت های فرسوده در تمام شهرها از مقولات مهم به شمار می آید لذا ما در این پژوهش قصد داریم تا با استفاده از تعریف معانی و نظریات مرتبط با بافت فرسوده و نوسازی آن و تأثیر آن بر کیفیت زندگی و با بررسی رابطه ی بین این دو متغیر به تأثیر گذار بودن یا نبودن نوساز کردن بافت ها ی فرسوده بر کیفیت زندگی در محله خانلق شهرستان شیروان را بررسی و مشخص سازیم. حجم نمونه آماری مورد مطالعه تحقیق 151 نفر در نظر گرفته شده است که انتخاب نمونه ها در این تحقیق به طور تصادفی از خود محله انتخاب شده اند. تحقیق از لحاظ جمع آوری اطلاعات و گرد آوری آنها به صورت توصیفی / کاربردی می باشد. و برای تحلیل ان از روش تحلیل swotاستفاده شده است و پس از استخراج شاخص های مرتبط با نوسازی بافت فرسوده و کیفیت زندگی ؛ با استفاده از ابزار پرسشنامه و تحلیل نتایج آن و مشاهدات میدانی ؛ محله ی خانلق را از نظر تأثیر نوسازی بافت های فرسوده بر کیفیت زندگی مورد بررسی و مطالعه قرار داده ایم ، نتایج تحلیل همبستگی ها حاکی از این است که نوسازی بافت ها با متغیر وابسته ؛کیفیت زندگی ، ارتباط دارد. پس میتوان دریافت که نوساز کردن بافت های فرسوده بر میزان کیفیت زندگی در محله تأثیر دارد

فهرست کامل فصل چهارم تأثیر و نوسازی بافت های فرسوده برکیفت زندگی

4-1 ) تأثیر نوسازی بافت های فرسوده برکیفیت زندگی

4و1و1 چکیده 319
4و1و2 مقدمه 319
4و1و3 ضرورت و هدف تحقیق 319
4و1و4 فرضیات تحقیق 319
4و1و5 سابقه تحقیق 320
4و1و6 مبانی نظری 320
4و1و7 ویژگی های بافت فرسوده 320
4و1و8 نوسازی بافت فرسوده 320
4و1و9 انواع بافت ها 321
4و1و10 موانع نوسازی 322
4و1و11 راه کارهایی برای نوسازی بافت های فرسوده 322
4و1و12 موقعیت جغرافیایی محله ی خانلق شیروان 323
4و1و13 مطالعات میدانی 324
4و1و14 راهبرد های موجود در محله خانلق 325
4و1و15 نتیجه گیری 326
4و1و16 مراجع 326

4-2 ) تاثیر نوسازی بافت فرسوده ساربان محله بر کیفیت زندگی در شهر بجنورد

4و2و1 چکیده 327
4و2و2 مقدمه 328
4و2و3 ضرورت و هدف تحقیق 328
4و2و4 فرضیات تحقیق 328
4و2و5 سابقه ی تحقیق 328
4و2و6 مبانی نظری 329
4و2و7 بافت 329
4و2و8 بافت فرسوده 329
4و2و9 ویژگی های بافت فرسوده 329
4و2و10 نوسازی 330
4و2و11 نوسازی بافت فرسوده 330
4و2و12 انواع بافت ها 330
4و2و13 کیفیت 331
4و2و14 کیفیت زندگی 331
4و2و15 کیفیت محیط و زندگی در بافت فرسوده شهری 331
4و2و16 کیفیت زندگی شهری 332
4و2و17 نوساز کردن بافت های فرسوده 332
4و2و18 بررسی بخش دولتی 332
4و2و19 موانع نوسازی 333
4و2و20 راه کار هایی برای نوسازی بافت های فرسوده 333
4و2و21 رهیافت توانمند سازی 334
4و2و22 توانمند سازی در ایران 334
4و2و23 موقعیت جغرافیایی ساربان محله ی بجنورد 334
4و2و24 روش تحقیق 335
4و2و25 عکس ها و مطالعات میدانی 335
4و2و26 نتیجه گیری 339
4و2و27 منابع 340

4-3 ) تدوین استراتژی های ساماندهی بافت فرسوده خیابان میرداماد شهر نجف آباد با استفاده از مدل SWOT

4و3و1 چکیده 341
4و3و2 مقدمه 342
4و3و3 طرح مساله 342
4و3و4 ضرورت و اهمیت پژوهش 342
4و3و5 اهداف پژوهش 342
4و3و6 پیشینه پژوهش 342
4و3و7 سوالات تحقیق 344
4و3و8 روش تحقیق 344
4و3و9 محدوده مورد مطالعه 344
4و3و10 تعاریف مفاهیم 345
4و3و11 یافته های پژوهش 345
4و3و12 ساخت سنی ساكنان خیابان میرداماد شهر نجف آباد 345
4و3و13 وضعیت تحصیلی ساكنان خیابان میرداماد شهر نجف آباد 346
4و3و14 كیفیت ابنیه خیابان میرداماد شهر نجف آباد 346
4و3و15 قدمت ابنیه خیابان میرداماد شهر نجف آباد 347
4و3و16 مصالح اسكلت خیابان میرداماد شهر نجف آباد 347
4و3و17 ارزیابی كمی كاربری اراضی شهری خیابان میرداماد شهر نجف آباد 348
4و3و18 تحلیل عوامل درونی و بیرونی بافت فرسوده خیابان میرداماد شهر نجف آباد 349
4و3و19 تحلیل راهبردها 350
4و3و20 نتایج 352
4و3و21 منابع و ماخذ 352

4-4 ) بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده

4و4و1 بافت فرسوده چیست ؟ 355
4و4و2 تعاریف 356
4و4و3 بافت هاي داراي ميراث فرهنگي 359
4و4و4 بافت های شهری 360
4و4و5 بافت های حاشيه ای 361
4و4و6 وضعيت فرسودگی در کشور 368
4و4و7 نگاهی به بافت فرسوده 368
4و4و8 حجم بافت فرسوده کشور 371
4و4و9 مساحت بافتهای فرسوده شهری در شهرهای استان هرمزگان 372
4و4و10 موانع تحقق مشارکت مردم در نوسازی بافت های فرسوده: 377
4و4و11 موانع اقتصادی 377
4و4و12 موانع فرهنگی و اجتماعی 377
4و4و13 فقدان طرح عملياتی مناسب 378
4و4و14 دفاتر خدمات نوسازی بافت هاي فرسوده 379

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم باززنده سازی بافت فرسوده و تأثیر آن بر توسعه گردشگری

امروزه صنعت گردشگری در جهان به عنوان یکی از صنایع سود آور مورد توجه کشورها و کارشناسان مربوطه می باشد به طوری که گردشگری در حال حاضر به فعالیت بزرگ اقتصادی تبدیل شده است. دارای با توجه به اینکه در کشور ما هویت تاریخی و فرهنگی و طبیعی غنی می باشد می توان با برنامه ریزی مناسب، گردشگر زیادی جذب کرد که در این میان منطقه 12 از نظر مکانی تمامی محدوده با روی اول و 80 درصد باروی دوم را در بر دارد، که می تواند دارای میراث تاریخی با اهمیت باشد محله عودلاجان و به تبع آن ناحیه 2 این منطقه یکی از قدیمی ترین محلات شهری تهران است که در این مقاله به رابطه بین باز زنده سازی بافت تاریخی و گسترش گردشگری در این محل پرداخته شده که از نظرهدف کاربردی و ازنظرروش توصیفی تحلیلی است و در جمع آوری اطلاعات با توجه به ماهیت پژوهش، از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. از نتایج بدست آمده بر می آید رابطه تنگاتنگی میان باز زنده سازی بافت های فرسوده و توسعه گردشگری در این مکانها وجود دارد که با رعایت حفظ شکل و تاریخی بودن این بناها و همچنین افزایش امکانات حمل و نقل و دسترسی هر چه راحت تر به مکانهای تاریخی می توان به توسعه هر چه بیشتر و بهتر گردشگری در بافتهای فرسوده پرداخت

فهرست کامل فصل پنجم باززنده سازی بافت فرسوده و تأثیر آن بر توسعه گردشگری

5-1 ) تاثیر باز زنده سازی بافت تاریخی بر توسعه گردشگری

5و1و1 چکیده 383
5و1و2 مقدمه 383
5و1و3 روش گردآوری اطلاعات 384
5و1و4 محدوده جغرافیایی 384
5و1و5 بحث و تحلیل 384
5و1و6 مشکلات منطقه 12 384
5و1و7 تاثیر باززنده سازی بافت تاریخی بر بهبود وضعیت بهداشتی 385
5و1و8 تاثیر باززنده سازی بافت تاریخی بر افزایش تمایل به بازدید 385
5و1و9 تاثیر باز زنده سازی بافت تاریخی بر جذب گردشگر 386
5و1و10 تاثیر نوسازی بافت تاریخی بر بهتر شده وضعیت اشتغال 387
5و1و11 تاثیر جذب گردشگر بر بهتر شدن وضعیت اشتغال 387
5و1و12 تاثیر تبدیل بافت های فرسوده به مراکز اقامتی در تمایل به سفر به ناحیه 388
5و1و13 تاثیر گردشگری بر رونق اقتصادی 388
5و1و14 تاثیر اصلاح بافت فرسوده بر رونق رستورانها 389
5و1و15 تاثیر اصلاح بافت فرسوده بر افزایش امنیت 389
5و1و16 ارزیابی شبکه ارتباطی 390
5و1و17 ارزیابی از حمل و نقل 390
5و1و18 ارزیابی فضای بصری منطقه 12 391
5و1و19 تاثیر اصلاح بافت فرسوده بر بازدید از محل زندگی افراد سر شناس 391
5و1و20 تاثیر نوسازی و احیا بافت فرسوده بر جذب گردشگر 392
5و1و21 روابط دو متغیری 393
5و1و22 نتیجه گیری 393
5و1و23 پیشنهادات 395
5و1و24 منابع 395

5-2 ) تحلیل سودآوری ساخت محله های سبز در بافت های فرسوده شهری

5و2و1 چکیده 396
5و2و2 مقدمه 397
5و2و3 مطالعات پیشین 398
5و2و4 روش تحقیق 399
5و2و5 تحلیل داده ها 400
5و2و6 نتیجه گیری 402
5و2و7 مراجع 402

5-3 ) بررسی تأثیر بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده تاریخی در توسعه و جذب گردشگری

5و3و1 چکیده 404
5و3و2 مقدمه 404
5و3و3 بافت تاریخی 405
5و3و4 فرسودگی 405
5و3و5 بافت فرسوده 405
5و3و6 معیارهای شناسایی و تشخیص بافت های فرسوده 406
5و3و7 مرمت معماری 406
5و3و8 گردشگری )توریسم( 406
5و3و9 اهمیت گردشگری 407
5و3و10 گردشگر 407
5و3و11 موقعیت جغرافیایی شهرستان نوشهر 407
5و3و12 تجزیه و تحلیل 408
5و3و13 بررسی آلفای كرونباخ 409
5و3و14 ویژگیهای جمعیتی – اجتماعی پاسخگویان 409
5و3و15 بومی و غیر بودن در شهر 410
5و3و16 وضعیت معابر منتهی به اماكن تاریخی 410
5و3و17 كمبود مراكز اقامتی 410
5و3و18 كیفیت ابنیه تاریخی 410
5و3و19 مصالح ساختمانی مورد استفاده 411
5و3و20 عمر اماکن تاریخی 411
5و3و21 احیاء بافت تاریخی شهر 412
5و3و22 مقایسه نظر مردم و مسئولین در مورد احیاء بافت فرسوده 412
5و3و23 علت موافقت با احیاء اماكن تاریخی 413
5و3و24 عدم موافقت با احیاء اماكن تاریخی 413
5و3و25 نوع مشاركت با نوسازی 413
5و3و26 بهترین راه حل برای نوسازی 414
5و3و27 نتیجه گیری 415
5و3و28 ارائه پیشنهادات و راهكارها 415
5و3و29 مراجع 416

5-4 ) باززنده سازی بافت فرسوده و تأثیر آن بر توسعه گردشگری

5و4و1 چکیده 417
5و4و2 مقدمه 418
5و4و3 روش گرد آوری اطلاعات 418
5و4و4 محدوده جغرافیایی 418
5و4و5 بحث و تحلیل 418
5و4و6 مشکلات منطقه 419
5و4و7 تاثیر باززنده سازی بافت تاریخی بر بهبود وضعیت بهداشتی 419
5و4و8 تاثیر باززنده سازی بافت تاریخی بر افزایش تمایل به بازدید 419
5و4و9 تأثیر باز زنده سازی بافت تاریخی بر جذب گردشگر 420
5و4و10 تاثیر جذب گردشگر بر بهتر شدن وضعیت اشتغال 420
5و4و11 تاثیر تبدیل بافتهای فرسوده به مراکز اقامتی در تمایل به سفر به ناحیه 421
5و4و12 تاثیر گردشگری بر رونق اقتصادی 422
5و4و13 تاثیر اصلاح بافت فرسوده بر رونق رستورانها 422
5و4و14 تاثیر اصلاح بافت فرسوده برافزایش امنیت 423
5و4و15 ارزیابی شبکه ارتباطی 423
5و4و16 ارزیابی از حمل و نقل 423
5و4و17 ارزیابی فضای بصری منطقه12 424
5و4و18 تاثیر اصلاح بافت فرسوده بر بازدید از محل زندگی افراد سرشناس 424
5و4و19 تاثیر نوسازی و احیا بافت فرسوده در جذب گردشگر 425
5و4و20 اصلاح زیرساختها 425
5و4و21 روابط دو متغیری 426
5و4و22 نتیجه گیری 426
5و4و23 پیشنهادات 428
5و4و24 منابع 429

5-5 ) بررسی احیاء و باز زنده سازی بافت قدیم همدان در فرآیند توسعه شهری و صنعت گردشگری

5و5و1 چکیده 430
5و5و2 مقدمه 431
5و5و3 روش 432
5و5و4 یافته ها 433
5و5و5 نتایج و بحث 435
5و5و6 پیشنهادات 437
5و5و7 منابع 438

قسمت هایی از فصل ششم آسیب شناسی بافتهاي فرسوده شهري

یکی از واژه های بنیادین درحوزه شهرسازی معاصر که شهرهای کشور به نوبه خود گریبان گیر آن می باشند واژه بافت است که موضوعیت اصلی کالبدی مرتبط با فرسودگی در این مطالعه می باشد. بافت شهری پیکره ای است مرکب از دانه های مختلف ساختمانی با عملکردهای مختلف (مسکونی، عمومی، تجاری، مذهبی و …) که جای زندگی انسان را می سازد. متأسفانه تاکنون تعریفی که از بافت آمده است تعریفی صرفاً کالبدی بوده و اجتماع ساکن در آنرا در نظرگرفته نشده است، درحالیکه بافت صرفاً اسکلت بدون جان نیست بلکه پیکرهای است که در آن جان وجود دارد یا وجود داشته است . بافت شهری عبارت است از دانه بندی و در هم تنیدگی فضاها و عناصر شهری که به تبع ویژگی های محیط طبیعی در آن انسان هایی (دائم یا موقت( ساکن و در تحرک هستند که جان آنرا تشکیل می دهند

فهرست کامل فصل ششم آسیب شناسی بافتهاي فرسوده شهري

6-1 ) آسیب شناسی بافتهاي فرسوده شهري(موانع ، کاستی ها، راهکارها)

6و1و1چکیده 440
6و1و2 مقدمه 441
6و1و3 طرح تحقیق 441
6و1و4 بیان مساله 441
6و1و5 اهمیت تحقیق 442
6و1و6 اهداف تحقیق 443
6و1و7 روش تحقیق 443
6و1و8 آسیب شناسی بافت هاي فرسوده شهري 444
6و1و9 آسیب شناسی کالبدي و فیزیکی 444
6و1و10 آسیب شناسی اجتماعی و جمعیتی 445
6و1و11 آسیب شناسی اقتصادي 447
6و1و12 آسیب شناسی مدیریتی و قانونی 448
6و1و13 پیشنهادات عمومی جهت نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري 452
6و1و14 پیشنهادات کاربردي در حوزه کار دستگاهها و مراجع ذي ربط 453
6و1و15 اقدامات قانونی پیشنهادي در رابطه با نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري 454
6و1و16 اقدامات اجرایی جهت بهسازي و مناسب سازي محیط بافتهاي فرسوده 455
6و1و17 منابع 457

6-2 ) آسیب پذیری بافت های تاریخی وراهکارهای محافظت در مقابل بحران زلزله

6و2و1 چکیده 458
6و2و2 مقدمه 458
6و2و3 آسیب پذیری های کالبدی بافت های تاریخی 461
6و2و4 روش های ارزیابی آسیب پذیری بناهای تاریخی 461
6و2و5 روش FAMIVE 462
6و2و6 روش تحلیل سلسله مراتبی AHP 463
6و2و7 تعیین سطوح مداخله 464
6و2و8 شناسایی اولویت ها در فرایند ایمن سازی 465
6و2و9 نتایج تحلیل شناخت اولویتهای استحکام بخشی 465
6و2و10 سلامت بافت تاریخی، اولین گام در مقابله با بحران 466
6و2و11 ابنیۀ شاخص تاریخی و مواجهه با بحران 467
6و2و12 نتیجه گیری 467
6و2و13 منابع 468

6-3 ) بررسی حوادث غیر مترقبه در فرایند توسعه روستایی در شهرستان قزوین

6و3و1 چکیده 469
6و3و2 مقدمه 470
6و3و3 بیان مساله 471
6و3و4 فرضیه تحقیق 471
6و3و5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 471
6و3و6 بحران 472
6و3و7 مدیریت بحران 472
6و3و8 مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه 472
6و3و9 موقعیت جغرافیایی 473
6و3و10 ویژگی های جمعیت شناختی نمونه 475
6و3و11 پاسخ به فرضیه: مدیریت بحران در روستاهای قلعه نو سبب تثبیت جمعیت خواهد شد. 477
6و3و12 نتیجه گیری 478
6و3و13 پیشنهادات 479
6و3و14 منابع 481

6-4 ) ارائه چارچوبی جهت گونه شناسی بافت های ناکارآمد و مسئله دار شهری؛ محدوده مورد مطالعه: بافت های ناکارآمد شهر تهران

6و4و1 چکیده 482
6و4و2 مقدمه 483
6و4و3 مفهوم بافت شهری 483
6و4و4 مفهوم بافت فرسوده و ناکارآمد شهری 484
6و4و5 معیارها و شاخصهای فرسودگی بافتهای شهری 485
6و4و6 شاخصهای نظری شناسایی بافتهای فرسوده 485
6و4و7 شاخصهای کالبدی 486
6و4و8 شاخصهای کالبدی- کارکردی )با تاکید بر زندگی اجتماعی به مثابه کارکرد( 486
6و4و9 شاخصهای کارکردی )با تاکید بر زندگی اجتماعی به مثابه کارکرد( 487
6و4و10 شاخصهای حقوقی شناسایی بافتهای فرسوده 487
6و4و11 نقدی بر شاخصهای حقوقی شناسایی بافتهای فرسوده )مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری( 488
6و4و12 شاخصهای نظری دسته بندی بافتهای فرسوده 489
6و4و13 شاخصهای حقوقی دسته بندی بافتهای فرسوده 489
6و4و14 بررسی دیدگاه ارگان ها و صاحب نظران پیرامون گونه شناسی بافت های فرسوده 489
6و4و15 شاخص های بافت مسئله دار شهری 491
6و4و16 انواع بافت های مشکل ساز یا ناکار آمد )فرسوده( شهری 491
6و4و17 بافت های دارای میراث های شهری )تاریخی و فرهنگی( 492
6و4و18 بافت های شهری فاقد میراث شهری 492
6و4و19 بافت های حاشیه ای )سکونتگاه های غیر رسمی( 492
6و4و20 جع بندی و نتیجه گیری 494
6و4و21 مراجع 495

6-5 ) احیای بافت فرسوده

6و5و1 نوسازی بافتهای فرسوده 497
6و5و2 ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت و برنامه های احیا، نوسازی و بهسازی شهری 498
6و5و3 رئیس شورای شهر تهران : احیای بافت فرسوده نیازمند تعاملات میان دستگاهی و تسهیل گری بیشتر است 499
6و5و4 اختصاص یارانه مدیریت شهری برای قرض الحسنه شدن تسهیلات نوسازی 501
6و5و5 مروری بر مصوبات شورا و مجلس : پشتوانه های قانونی احیای بافت های فرسوده 503
6و5و6 مصوبات شورا در حمایت از نوسازی بافتهای فرسوده 503
6و5و7 قانون حمایتی مجلس از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری 503
6و5و8 گفت و گو با رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در باب نوسازی بافت های فرسوده 505
6و5و9 وضعیت نوسازی مناطق از سال 80 تا مهر 95 507
6و5و10 نوزده میلیون نفرساکن بافت های ناکارامد شهری 509
6و5و11 تاملی بر الگوهای جهانی در نوسازی بافت های فرسوده 511
6و5و12 فرهنگ سازی : نیاز نو سازی بافت های فرسوده 512
6و5و13 حسین محمد پور زرندی : طرح مهر تافته ای مناسب برای بافت فرسوده 513
6و5و14 احمد مسجد جامعی : موضوع اصلی در فرآیند نوسازی ظرفیت سازی های اجتماعی است 515
6و5و15 جایگاه موضوع بافتهای فرسوده و مسكن در اسناد فرادست 515
6و5و16 شورای اسلامی شهر تهران و باف تهای فرسوده شهری 515
6و5و17 بافتهای فرسوده شهری برآیند نارسایی ها و معضلات مختلف شهری اند 516
6و5و18 احیای زندگی موجب احیای بافت فرسوده می شود 517
6و5و19 بافت فرسوده معضل کوچه و پس کوچ ههای شهر 518
6و5و20 حمایت فراکسیون مدیریت شهری مجلس از طرح ها و لوایح نوسازی بافت های فرسوده 518

6-6 ) بررسی ساختار فضایی محلات و بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهر اصفهان با استفاده از روش چیدمان فضا

6و6و1 چکیده 520
6و6و2 مقدمه 521
6و6و3 چارچوب نظری 522
6و6و4 پیشینه پژوهش 523
6و6و5 مواد و روش ها 524
6و6و6 معرفی محدوده مورد مطالعه 525
6و6و7 محاسبه ارزش همپیوندي کلان، میانی و خرد در سطح محلات شهر اصفهان و محدوده هاي هدف 526
6و6و8 بحث 528
6و6و9 نتیجه گیری 528
6و6و10 منابع 529

قسمت هایی از فصل هفتم ساماندهي مسكن در بافت فرسوده با تاكيد بر نقش فرهنگ

اول اينكه خانه بعنوان يك بنا، مانند ديگر بناها تحت تاثير مباني نظري حاكم بر معماري هر جامعه ميباشد. مورد دوم اينكه، هر بناي معماري مختص عملكردي خاص است و بايد به نيازهاي آن عملكرد كه نحوهي استفاده از آن بنا را مشخص ميكند پاسخ گويد. لذا خانه نيز كه محيطي براي زندگي انسانها و فعاليتهاي مربوط به آن است، بايد پاسخگوي نحوهي انجام فعاليت هاي مذكور كه شكل دهندهي شيوهي زندگي آنهاست، باشد. اينكه خانه را چگونه بسازيم، چه نمادها و نشانههايي در آن بكار بريم، دربارهي آن چه احساس و تلقي داشته باشيم، چه كارها و فعاليتهايي در آن انجام دهيم و يا انجام آن ها را در خانه ممنوع كنيم، چه نسبتي بين خانه و ساير ابعاد زندگي اجتماعي برقرار سازيم، چه آيينهايي را درون خانه و كدام را بيرون آن بجا آوريم و… مقولاتي هستند كه بواسطهي شيوهي زندگي يا سكونت در هر جامعه پاسخ داده ميشود كه در واقع زير مجموعهاي از كليت فرهنگ جامعه است

فهرست کامل فصل هفتم ساماندهي مسكن در بافت فرسوده با تاكيد بر نقش فرهنگ

7-1 ) ساماندهي مسكن در بافت فرسوده با تاكيد بر نقش فرهنگ (نمونه موردي بخش مركزي ايلام)

7و1و1 چکیده 531
7و1و2 مقدمه 531
7و1و3 مفهوم مسکن 532
7و1و4 مفهوم فرهنگ 532
7و1و5 سطح بندي فرهنگ در ارتباط با شكل خانه 533
7و1و6 تاثير فرهنگ اسلام در ساخت شهر 534
7و1و7 مفهوم بافت فرسوده 534
7و1و8 ابعاد فرسودگي بافت شهري 534
7و1و9 عمل تجميع در بافت فرسوده 534
7و1و10 رويكردهاي عمده در ساماندهي و طراحي بافت فرسوده 535
7و1و11 رويكرد اقتصادي 535
7و1و12 رويكرد فرهنگي 535
7و1و13 بررسي محدوده انتخابي شهر ايلام 535
7و1و14 وضعيت كالبدي بافت فرسوده 536
7و1و15 بررسي بدنه هاي شهري محدوده بافت فرسوده شهر ايلام 537
7و1و16 اهداف، سياست ها و چشم اندارهاي بافت فرسوده شهر ايلام 538
7و1و17 نتیجه گیری 539
7و1و18 منابع 540

7-2 ) ساماندهي مسكن در بافت فرسوده با تاكيد بر نقش فرهنگ (نمونه موردي بخش مركزي ايلام)

7و2و1 چکیده 542
7و2و2 مقدمه 543
7و2و3 مفهوم مسکن 543
7و2و4 مفهوم فرهنگ 543
7و2و5 سطح بندي فرهنگ در ارتباط با شكل خانه 544
7و2و6 تاثير فرهنگ اسلام در ساخت شهر 545
7و2و7 مفهوم بافت فرسوده 545
7و2و8 ابعاد فرسودگي بافت شهري 546
7و2و9 عمل تجميع در بافت فرسوده 546
7و2و10 رويكردهاي عمده در ساماندهي و طراحي بافت فرسوده 546
7و2و11 رويكرد اقتصادي 547
7و2و12 رويكرد فرهنگي 547
7و2و13 بررسي محدوده انتخابي شهر ايلام 547
7و2و14 وضعيت كالبدي بافت فرسوده 547
7و2و15 بررسي بدنه هاي شهري محدوده بافت فرسوده شهر ايلام 548
7و2و16 اهداف، سياست ها و چشم اندارهاي بافت فرسوده شهر ايلام 550
7و2و17 نتیجه گیری 550
7و2و18 منابع 551

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید