50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع توسعه گردشگری و اشتغال

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه توسعه گردشگری و اشتغال است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش نقش گردش گری در اشتغال و توسعه بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش نقش صنعت توریسم در اشتغال زایی و کارآفرینی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش نقش گردشگري در توسعه و اشتغال در روستا بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی تأثیر گردشگری ورزشی بر اشتغال زایی بررسی شده است

امروزه گردشگری یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی در بسیاری از کشورها به شمار می رود. صنعت گردشگری برای ایران که وابستگی شدید به درآمدهای نفتی دارد می تواند به عنوان راهی برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و خروج از اقتصاد تک محصولی باشد. این مقاله برآن است تا به کمک مطالعات کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل آخرین آمار رسمی ارائه شده از سوی مراجع معتبر ملـی و بینالمللی، ضمن تشریح شرایط موجود، برآوردی از کارکرد صـنعت گردشـگری در ایجـاد درآمد ارزی، اشـتغال (مسـتقیم و غیـرمستقیم) و صادرات، در افق 2024میلادی ارائه نماید. آمارهای جهانی نشاندهنده جایگاه نامناسب ایران در بخش گردشگری در جهان است. با توجه به اینکه ایران از لحاظ محصولات گردشگری و منابع در میان ده کشور برتر جهان می باشد، این رتبه نمی تواند شایسته کشورمان باشد.
این در حالی است که ایران از طریق توسعه صنعت گردشگری و ورود گردشگران میتوانـد در سـال های آتـی بـا استفاده از فرصت ها و قابلیت های موجود، ارقام و شاخص های آماری مربوط به اشتغال و درآمد ناخالص ملـی را افـزایش داده و در ردیف کشورهای پیشرفته در این صنعت قرارگیرد.
برای ایجاد یک توسعه همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیت ها می باشیم. در این راستا توسعه صنعت جهانگردی که اقتصاددانان آن را سومین پدیده اقتصادی پویا و رو به رشد پس از صنعت نفت و خودروسازی می دانند، به عنوان نیاز اساسی کشور مطرح می شود لذا بررسی فرصت ها و موانع توسعه این صنعت در کشور ضرورت می یابد.
با توجه به تجربه موفق بسیاری از کشورها در زمینه رشد صنعت گردشگری و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی در این مقاله به بررسی وضعیت کنونی و آینده صنعت گردشگری و نقش آن در رشد اقتصادی ایران و موانع و راهکارهای توسعه این صنعت پرداخته شده است

قسمت هایی از فصل اول نقش گردش گری در اشتغال و توسعه

مهمترین اثر اقتصادی گردشگری کسب درآمدهای ارزی است. ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارزآوری، ارتقای سطح زندگی مردم، فروش خدمات و کسب درآمد از جمله مزایای مستقیم حاصل از جهانگردی است.علاوه بر این امکانات زیربنایی از قبیل فرودگاهها، جاده ها و آزادراهها ،شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی، شبکه بهداشتی و شبکه آب و فاضلاب و برق و …نیز که یکی از اساسی ترین عوامل گسترش صنعت جهانگردی است توسعه می یابد، که از مزایای غیرمستقیم گردشگری است. در کنار تأثیرات فوق، صنایع دستی نظیر قالی، قالیچه، جاجیم، نمد، گیوه، ورشوسازی رشد و گسترش یافته و علاوه بر ایجاد اشتغال و کسب درآمد برای افراد محلی از فراموشی و نابودی این صنایع جلوگیری می گردد.
بسیاری از کشورها با بهرهگیری از این صنعت به نقطه اوج اهداف مورد نظر دست یافته اند به نحوی که بیشترین درآمد خود را از طریق آن تامین میکنند و در زمره کشورهای توسعه یافته جهان مطرح شدهاند. صنعت گردشگری نوعی سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی در داخل کشور است و اثرهای انبساطی آن در کلیه بخشهای اقتصادی، اثرهای توسعهای دارد. به همین دلیل برنامهریزی عامل مهمی برای دستیابی به موفقیت در بخش گردشگری است که مجریان را بر آن میدارد تا بر اساس محدودیت زمانی، خود را به نقطه عطف دیدگاه سیاستگذاران نزدیک کنند. صنعت توریسم و سهم آن در اقتصاد ملی کشورها از جمله مباحث مهمی است که مورد توجه صاحبان امر قرار گرفته است.
این صنعت که امروزه در جهان به عنوان مهمترین بخش درآمد زایی برخی کشورها محسوب می شود، در ایران چندان منشا اثر نبوده است. به لحاظ وجود نرخ بالای بیکاری در کشور، این فرصت به جهت ارزآوری می تواند موثر واقع شود. اما ضعف در عوامل زیربنایی در جهت جذب گردشگر، این امر را تاکنون محقق نکرده است. نظام سرمایه داری دارای قوانین خاص خود می باشد و با عنایت به این امر باید به نظام جهانی به صورت یک کل نگریست در آن صورت فهم این نکته حاصل می شود که انزوای سیاسی و تحریم های اقتصادی در این عرصه اگر نگوییم پررنگ ترین نقش را ایفا می نماید، تاثیری انکار ناپذیر دارد

فهرست کامل فصل اول نقش گردش گری در اشتغال و توسعه

1-1 ) بررسي نقش توانهاي گردشگري در توسعه و ايجاد اشتغال (مطالعه موردي شهرستان شوشتر)

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 1
1و1و3 اهمیت گردشگری 2
1و1و4 گردشگری و اشتغال زایی 2
1و1و5 موقعيت منطقه ي مورد نظر 3
1و1و6 جاذبه هاي گردشگري شهرستان شوشتر 3
1و1و7 آسايش اقليمي و نقش آن در توسعه گردشگري شهرستان شوشتر 4
1و1و8 نقش گردشگري در ايجاد فرصتهاي شغلي در شهرستان شوشتر 4
1و1و9 نتیجه گیری 5
1و1و10 پیشنهادات 6
1و1و11 منابع 6

1-2 ) نقش گردشگری بر ایجاد اشتغال زایی در کشورهای درحال توسعه

1و2و1 چکیده 7
1و2و2 مقدمه 8
1و2و3 گردشگري و توسعه محلي يك قلمرو 8
1و2و4 گردشگري و اشتغالزايي 8
1و2و5 تاثیر گردشگری بر اشتغال 11
1و2و6 نتیجه گیری 11
1و2و7 منابع 12

1-3 ) بررسی تاثیر گردشگری بر اشتغال در ایران

1و3و1 چکیده 13
1و3و2 مقدمه 14
1و3و3 قابلیت های گردشگری ایران 14
1و3و4 تاثیر گردشگری بر رشد و توسعه اقتصادی 14
1و3و5 تاثیر گردشگری بر اشتغال 16
1و3و6 الگوی تحقیق 16
1و3و7 نتیجه گیری 17
1و3و8 منابع 18

1-4 ) بررسی کارکرد صنعت گردشگری ایران در تولید و اشتغال

1و4و1 چکیده 20
1و4و2 مقدمه 21
1و4و3 ادبیات موضوع 21
1و4و4 پیشینه تحقیق 21
1و4و5 داخلی 21
1و4و6 خارجی 22
1و4و7 تعریف گردشگری 22
1و4و8 تاثیرات اقتصادی گردشگری 22
1و4و9 اهداف گردشگری در ایران 23
1و4و10 گردشگری در برنامه های توسعه 23
1و4و11 برنامه های اول و دوم توسعه 23
1و4و12 برنامه سوم توسعه 24
1و4و13 برنامه چهارم توسعه 24
1و4و14 برنامه پنجم توسعه 25
1و4و15 صنعت گردشگری و چشم اندار بیست ساله 25
1و4و16 وضعیت کنونی صنعت گردشگری ایران 27
1و4و17 کمك مستقیم سفر و گردشگری به تولید ناخالص داخلی 27
1و4و18 کمك مستقیم و غیر مستقیم سفر و گردشگری به تولید ناخالص داخلی 28
1و4و19 کمك مستقیم سفر و گردشگری به اشتغال 28
1و4و20 کمك مستقیم و غیر مستقیم سفر و گردشگری به اشتغال 29
1و4و21 سرمایه گذاری در بخش سفر و گردشگری از سوی دولت و بخش خصوصی 30
1و4و22 صادرات از طریق بازدید کننده)سرمایه گذاری خارجی( 30
1و4و23 فرصت ها 34
1و4و24 موانع توسعه صنعت گردشگری 34
1و4و25 نقاط ضعف صنعت گردشگری در ایران 35
1و4و26 راهبردها 35
1و4و27 نتیجه گیری 36
1و4و28 منابع 38

1-5 ) رابطه اقتصاد و اشتغال با توسعه مبتنی برصنعت گردشگری ، مطالعه موردي شهرستان چالوس

1و5و1 چکیده 40
1و5و2 مقدمه 41
1و5و3 بیان مساله 42
1و5و4 روش تحقیق 42
1و5و5 چارچوب نظری 43
1و5و6 تعاریف و مفاهیم 43
1و5و7 گردشگري در اشتغال زايي و توسعه اقتصادي 43
1و5و8 آثار گردشگري 44
1و5و9 آثار اقتصادي توسعه گردشگري 44
1و5و10 آثار اجتماعي – فرهنگي توسعه گردشگري 44
1و5و11 آثار محيطي توسعه گردشگري 44
1و5و12 نتايج و يافته هاي تحقيق 45
1و5و13 راهبردها و پيشنهادات کلي جهت توسعه توريسم شهرستان چالوس 46
1و5و14 نتیجه گیری 47
1و5و15 منابع 47

1-6 ) نقص گردشگری ،دراشتغال زایی وتوسعه(مطالعه موردی شهرستان رامهرمز)

1و6و1 چکیده 50
1و6و2 مقدمه 51
1و6و3 داده ها و روش کار 52
1و6و4 موقعیت جغرافیایی ناحیه موردمطالعه 52
1و6و5 اهمیت گردشگری 53
1و6و6 تاثیرگردشگری بر اشتغال زایی 54
1و6و7 جاذبه های گردشگری ناحیه مورد مطالعه 55
1و6و8 ویژگی های اقلیمی و نقص آن در توسعه گردشگری ناحیه مورد مطالعه 58
1و6و9 عناصراقلیمی ناحیه مورد مطالعه 58
1و6و10 آسایش اقلیمی ناحیه مورد مطالعه 59
1و6و11 نقص گردشگری در ایجاد فرصتهای شغلی درناحیه مورد مطالعه 60
1و6و12 نتیجه گیری 61
1و6و13 راهكارهای پیشنهادی برای توسعه گردشگری درشهرستان رامهرمز 61
1و6و14 فهرست منابع 62

1-7 ) نقش جاذبه های گردشگری در روند رشد اقتصادی و اشتغال زایی (نمونه موردی : شهر کلاردشت)

1و7و1 چکیده 64
1و7و2 بیان مساله 65
1و7و3 ضرورت و اهمیت تحقیق 65
1و7و4 اهداف تحقیق 66
1و7و5 موقعیت مکانی تحقیق 66
1و7و6 روش تحقیق 67
1و7و7 عوامل جذب گردشگر در حوزه کلاردشت 67
1و7و8 گسترش شهر در اثر فعالیت های اقتصادی 67
1و7و9 اثرات مطلوب اقتصادی گردشگری 68
1و7و10 تجزیه و تحلیل SWOT 70
1و7و11 تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها 74
1و7و12 استراتژی و راهبردها مناسب در جهت رشد اقتصادی و اشتغال زایی در شهر کلاردشت 74
1و7و13 نتیجه گیری 75
1و7و14پیشنهادات 75
1و7و15 منابع 76

1-8 ) بررسی تاثیر گردشگری شهری بر اقتصاد شهر(مطالعه موردی:شهرستان لاهیجان)

1و8و1 چکیده 78
1و8و2 مقدمه 79
1و8و3 ادبیات موضوع 79
1و8و4 اطلاع رسانی و تحقیق 80
1و8و5 تجهیز فضاهای گردشگری 80
1و8و6 ایجاد پارکینگ در مناطق گردشگری 81
1و8و7 سرمایه گذاری در زمینه گردشگری 81
1و8و8 پیشینه تحقیق 82
1و8و9 مطالعات داخلی 82
1و8و10 مطالعات خارجی 83
1و8و11 اهداف تحقیق 84
1و8و12 سوالات تحقیق 84
1و8و13 روش تحقیق 85
1و8و14 معرفی منطقه مورد مطالعه 86
1و8و15 معرفی جاذبه های گردشگری به صورت اجمالی 86
1و8و16 یافته های تحقیق 87
1و8و17 آزمونهای آماری بکار رفته در تحقیق 90
1و8و18 نتیجه گیری 91
1و8و19 پیشنهادات 93
1و8و20 منابع 93

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم نقش صنعت توریسم در اشتغال زایی و کارآفرینی

کارآفرینی ترجمه واژه Entrepreneur این واژه ریشه فرانسوی دارد و به معنی عهده دار شده کار می باشد. او فرد کارآفرینان را فردی نوآور و یا توسعه گرا می دانند که فرصتها را تشخیص و آن را به دست می آورد کارآفرینان سوخت موتور های اقتصادی مدرن را فراهم می آورند.
رابقه کارآفرینی در کشور های صنعتی و پیشرفته از اواخر دهه 1970 مورد توجه قرار گرفت در کشور ایران از شده 1380 در برنامه توسعه سوم یه کارآفرینی توجه شده سات.

فهرست کامل فصل دوم نقش صنعت توریسم در اشتغال زایی و کارآفرینی

2-1) تاثير صنعت توريسم و گردشگري در اشتغال زايي و كارآفريني پايدار

2و1و1 چکیده 96
2و1و2 مقدمه 97
2و1و3 صنعت گردشگری 98
2و1و4 صنعت گردشگري از ديدگاه اقتصاد 98
2و1و5 موقعيت ايران در صنعت گردشگري 98
2و1و6 وضعيت ايران در صنعت گردشگري 99
2و1و7 موانع رشد صنعت گردشگري در ايران 99
2و1و8 توسعه پايدار در عرصه گردشگري 100
2و1و9 عوامل و عناصر موثر در صنعت گردشگري 101
2و1و10 شناسائي فرصت هاي پنهان گردشگري در ايران و اثرات آن بر جامعه 102
2و1و11 آموزش كارآفريني در صنعت گردشگري 103
2و1و12 كارآفريني؛ حلقه مفقوده صنعت گردشگري 104
2و1و13 تعاوني هاي گردشگري و توسعه كارآفريني در مناطق روستايي 105
2و1و14 نقش كارآفريني در توسعه صنعت گردشگري سلامت در ايران 105
2و1و15 گردشگري فرهنگي، آموزشي و كارآفريني 106
2و1و16 اشتغال و كارآفريني در صنعت توريسم (توريسم فرهنگي) 106
2و1و17 لازمه توسعه توريسم فرهنگي 107
2و1و18 نقش گردشگري فرهنگي در كارآفريني 107
2و1و19 نقش صنعت گردشگري بر متغيرهاي اقتصادي 108
2و1و20 رويكردهاي كلان اقتصادي در صنعت توريسم 108
2و1و21 پيامدهاي بالقوه توسعه گردشگري بر اشتغال 110
2و1و22 ارزش و اهميت صنعت جهانگردي 110
2و1و23 تنگناهاي صنعت گردشگري در ايران 112
2و1و24 نتیجه گیری 112
2و1و25 پيشنهاد ها و راهكارها 113
2و1و26 منابع 115

2-2) نقش صنعت توریسم در کارآفرینی و اشتغال زایی

2و2و1 چکیده 118
2و2و2 مقدمه 119
2و2و3 تعریف توریسم 119
2و2و4 تعریف کارآفرینی 120
2و2و5 عوامل کارآفرینی 121
2و2و6 عناصر مستعد کارآفرینی در صنعت توریسم 121
2و2و7 نقش توریسم در کارآفرینی 122
2و2و8 لزوم آموزش کارآفرینی در صنعت گردشگری 125
2و2و9 نمونه هایی از کارآفرینی و نوآوری در صنعت توریسم در کشورهای مختلف دنیا 126
2و2و10 پیشنهادات 130
2و2و11 نتایج 131
2و2و12 منابع 132

2-3) بررسي تاثير گردشگري بر اشتغال در کشورهاي اکو با رهيافت پانل ديتا

2و3و1 چکیده 134
2و3و2 مقدمه 134
2و3و3 مباني نظري تحقيق 135
2و3و4 کانالهاي تاثير گردشگري بر اقتصادي 136
2و3و5 کانالهاي تاثير گردشگري بر اقتصادي 137
2و3و6 مطالعات انجام شده 139
2و3و7 تصريح مدل و نتايج 141
2و3و8 مدل تصریح شده 141
2و3و9 مانایی متغیرهای مدل 142
2و3و10 آزمون های تشخیص مدل 143
2و3و11 نتایج برآورد مدل تصریح شده 143
2و3و12 بحث و نتیجه گیری 145
2و3و13 منابع 145

2-4) گردشگری و اشتغال زنان

2و4و1 چکیده 148
2و4و2 مقدمه 148
2و4و3 تعریف گردشگری 150
2و4و4 گردشگری و اشتغال 150
2و4و5 ویژگی های اشتغال گردشگری 151
2و4و6 اشتغال زنان 152
2و4و7 تئوری های اقتصادی حاکم بر بازار کار زنان 153
2و4و8 رویکردهای نئوکلاسیک 153
2و4و9 مدل تراکم یا ازدحام جمعیت 154
2و4و10 رویکرد سرمایه انسانی 154
2و4و11 مدل بازار دو گانه 155
2و4و12 انتخاب منطقی و عوامل غیر تبعیض آمیز 155
2و4و13 نقش گردشگری در اشتغال زنان 156
2و4و14 مشارکت زنان در گردشگری 157
2و4و15 نتیجه گیری 158
2و4و16 منابع 159

2-5) ارتباط گردشگري ورزشی با توسعه اشتغال زایی، ایجاد درآمد و کاهش فقر و سرمایه گذاري در شهر تهران

2و5و1 چکیده 162
2و5و2 مقدمه 163
2و5و3 روش پژوهش 166
2و5و4 یافته های پژوهش 166
2و5و5 بحث و نتیجه گیری 170
2و5و6 منابع 173

2-6) بررسی تاثیر صنعت گردشگری بر اشتغال کشورهای عضو OECD

2و6و1 چکیده 177
2و6و2 مقدمه 178
2و6و3 روش تحقیق 180
2و6و4 بحث و نتیجه گیری 183
2و6و5 منابع 184

2-7) گسترش کارآفرینی و اشتغال زایی در صنعت گردشگری , راهی برای افزایش سطح درآمد ملی یک کشور

2و7و1 چکیده 187
2و7و2 مقدمه 188
2و7و3 تعریف گردشگری 188
2و7و4 پیشینه تحقیق 188
2و7و5 مبانی نظری پژوهش 189
2و7و6 مشکلات گردشگری در ایران 190
2و7و7 تعاریف کارآفرین 191
2و7و8 نقش و ویژگی های کارآفرینان در جامعه 192
2و7و9 ویژگی های کارافرینان 192
2و7و10 علل موفق نبودن کارافرینی در ایران 192
2و7و11 اهمیت کارآفرینی 193
2و7و12 اهمیت کارآفرینی از نظر ایجاد اشتغال 193
2و7و13 ارتباط کارآفرینی و گردشگری 194
2و7و14 مقایسه درآمد حاصل از گردشگری ایران و ده کشور برتر جهان در صنعت گردشگری 194
2و7و15 نتیجه گیری 198
2و7و16 مراجع 199

2-8) بهره برداري بهینه از صنعت گردشگري در راستاي ایجاد اشتغال و کارافرینی

2و8و1 چکیده 200
2و8و2 مقدمه 201
2و8و3 ارزیابی آثار اقتصادي توریسم 201
2و8و4 معیارهاي اقتصادي قابل تعمق توریسم 201
2و8و5 توریسم و اشتغال 202
2و8و6 کارآفرینی 202
2و8و7 آموزش کارآفرینی در صنعت گردشگري 203
2و8و8 کارآفرینی؛ حلقه مفقوده صنعت گردشگري 204
2و8و9 عناصر مستعد فعالیت کارآفرینانه در صنعت گردشگري 205
2و8و10 بنگاههاي کوچک کارآفرین و نظام گردشگري 206
2و8و11 نتیجه 207
2و8و12 منابع 207

2-9) بررسي پتانسيل کارآفريني گردشگري عشاير کرد خراسان شمالي

2و9و1 چکیده 209
2و9و2 مقدمه 210
2و9و3 روش شناسی 211
2و9و4 یافته های پژوهش 211
2و9و5 گردشگری 211
2و9و6 توریسم عشایر 212
2و9و7 عشایر کرد خراسان شمالی 212
2و9و8 برنامه ریزی و ضرورت توریسم عشایر 213
2و9و9 کارآفرینی 213
2و9و10 کارآفرینی در گردشگری 214
2و9و11 کارآفرینی عشایر خراسان شمالی 214
2و9و12 یافته ها و تجزیه تحلیل ها 215
2و9و13 نتیجه گیری 217
2و9و14 فهرست منابع 217

2-10) بررسی تاثیر گردشگری در توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی

2و10و1 چکیده 219
2و10و2 مقدمه 221
2و10و3 اهمیت صنعت گردشگری 221
2و10و4 مفهوم کارآفرینی 222
2و10و5 ضرورت کارآفرینی 223
2و10و6 نقش و تاثیر گردشگری در کارآفرینی 223
2و10و7 نتیجه گیری 225
2و10و8 منابع 225

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم نقش گردشگري در توسعه و اشتغال در روستا

گردشگري يکي از فعاليت هاي مهم انسان معاصر است که همراه با به وجود آوردن تغييرات شگرف در سيماي زمين، اوضاع سياسي، اقتصادي، فرهنگي و روش زندگي انسان را دگرگون مي سازد. براي توسعه گردشگري بايد بين اهداف اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي و فرهنگي هماهنگي بر قرار باشد؛ بنابراين برنامه ريزي براي توسعه منا سب براي جذب گردشگر ضرورتي تام يافته است چون توسعه گردشگري در مکان هاي مختلف زمينه اشتغال را براي نيروي انساني فراهم مي آورد. به عبارتي ديگر توسعه گردشگري روستايي باعث تنوع بخشيدن به اقتصاد روستايي و بهبود وضعيت زندگي مردم محلي مي شود. از مهمترين عواملي که باعث توسعه صنعت گردشگري روستايي در ايران مي شود مشارکت مردم و متصديان مربوطه کشور در امور حفاظت محيط زيست و طبيعت مي باشد.

فهرست کامل فصل سوم نقش گردشگري در توسعه و اشتغال در روستا

3-1 ) توسعه گردشگری روستایی به عنوان راهكاری برای اشتغال زایی

3و1و1 چکیده 227
3و1و2 مقدمه 228
3و1و3 اهمیت و ضرورت موضوع 229
3و1و4 مروری بر پژوهش های انجام شده 230
3و1و5 نتیجه گیری 231
3و1و6 منابع 232

3-2 ) نقش گردشگري در توسعه و اشتغال

3و2و1 چکیده 234
3و2و2 مقدمه 234
3و2و3 اهميت و ضرورت پژوهش 235
3و2و4 روش پژوهش 235
3و2و5 معرفی منطقه مورد مطالعه وجاذبه هاي گردشگري آن 236
3و2و6 تجزیه و تحليل 238
3و2و7 عوامل داخلی مؤثر بر گردشگري در ناحيه مورد مطالعه 239
3و2و8 عوامل خارجی مؤثر بر گردشگري ناحيه مورد مطالعه 240
3و2و9 تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها 241
3و2و10 اولویت بندی عوامل 246
3و2و11 بحث و نتيجه گيري 247
3و2و12 پيشنهادات 248
3و2و13 اقدامات زیربنایی و اقتصادي 248
3و2و14 اقدامات اجتماعی و فرهنگی 249
3و2و15 اقدامات زیست محيطی و كالبدي 249
3و2و16 منابع وماخذ 250

3-3 ) توسعه گردشگری روستایی و نقش آن در اشتغال و کاهش مهاجرت

3و3و1 چکیده 251
3و3و2 مقدمه 251
3و3و3 اهداف تحقیق 252
3و3و4 موقعیت جغرافیایی استان سمنان 252
3و3و5 مطالعات نظری 254
3و3و6 نظریه سرمایه انسانی و هزینه و فایده 254
3و3و7 نظریه درامد انتظاری 254
3و3و8 نظریه ارتباط بین بخش ها 254
3و3و9 تاثیر اشتغال در کاهش مهاجرت 258
3و3و10 آثار اقتصادی گردشگری روستایی 259
3و3و11 افزایش اشتغال در مناطق روستایی 259
3و3و12 افزایش درآمد روستاییان 259
3و3و13 گردشگری و آموزش نیروی انسانی 260
3و3و14 تاثیر گردشگری بر روند سرمایه گذاری در زیر ساخت های اقتصادی مناطق روستایی 260
3و3و15 گردشگری و افزایش قیمت زمین های روستایی 260
3و3و16 گردشگری و شکوفایی صنایع روستایی 260
3و3و17 مواد و روش ها 260
3و3و18 روش تحقیق 260
3و3و19 جامعه آماری و روش نمونه گیری 261
3و3و20 فرضیات تحقیق 261
3و3و21 یافته های تحقیق 261
3و3و22 تحلیل یافته ها 262
3و3و23 فرضیه اول 262
3و3و24 فرضیه دوم 263
3و3و25 فرضیه سوم 263
3و3و26 نتیجه گیری 263
3و3و27 پیشنهادات 264
3و3و28 منابع 264

3-4 ) بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه و بهبود روند اشتغال مناطق روستایی

3و4و1 چکیده 268
3و4و2 مقدمه 268
3و4و3 روش شناسی تحقیق 269
3و4و4 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 269
3و4و5 تعریف و ادبیات گردشگری 269
3و4و6 ارتباط و تعامل گردشگری و نقش آن در اشتغال روستا 270
3و4و7 موانع ایجاد اشتغال پایدار 271
3و4و8 جمع بندی 272
3و4و9 منابع 273

3-5 ) تاثیر توسعه گردشگری روستایی بر توسعه اقتصادی و اشتغال روستاییان مطالعه موردی (روستای قاضیان بخش سنگر استان گیلان )

3و5و1 چکیده 275
3و5و2 مقدمه 276
3و5و3 طرح مساله 276
3و5و4 روش شناسی تحقیق 277
3و5و5 قلمرو جغرافیایی تحقیق 278
3و5و6 روش تحقیق 279
3و5و7 آمار استنباطی 279
3و5و8 یافته های تحقیق 281
3و5و9 نتیجه گیری 282
3و5و10 پیشنهادات 283
3و5و11 منابع و ماخذ 284

3-6 ) نقش گردشگری در توسعه کار آفرینی و ایجاد اشتغال در نواحی روستایی (مطالعه موردی : سیستان)

3و6و1 چکیده 285
3و6و2 مقدمه و بیان مساله 286
3و6و3 اهمیت و ضرورت تحقیق 287
3و6و4 پیشینه تحقیق 287
3و6و5 مبانی نظری 288
3و6و6 گردشگری 288
3و6و7 گردشگری روستایی 288
3و6و8 کارآفرینی 288
3و6و9 کارآفرینی روستایی 288
3و6و10 گردشگری و توسعه روستایی 289
3و6و11 گردشگری و کار آفرینی 289
3و6و12 مواد و روش ها 289
3و6و13 معرفی منطقه مورد مطالعه 289
3و6و14 روش مطالعه 290
3و6و15 جامعه نمونه 290
3و6و16 نتیجه گیری 290
3و6و17 منابع 291

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی تأثیر گردشگری ورزشی بر اشتغال زایی

گردشگري عبارت است از فعاليتهاي افرادي كه براي استراحت، كار و دلايل ديگر به خارج از محيط سكونت معمول خويش سفر كرده، حداكثر براي يك سال متوالي در آنجا اقامت مي كنند.گردشگري در عصر حاضر، بعنوان صنعت بدون دود، توانمنديها و طرفداران بسياري دارد. رشد قابل توجه و چشمگير در پنجاه سال گذشته نشان دهنده ي اهميت فراوان اقتصادي و اجتماعي اين پديده است و توسعه ي آن بويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته عامل موثري در مقابله با فقر است و موجب افزايش در آمد قشرهاي مختلف، كاهش بيكاري و رونق اقتصادي و در نتيجه بهبود كيفيت زندگي مردم و افزايش رفاه اجتماعي مي شود. در واقع امروزه صنعت گردشگري يكي از ابزارهاي مهم در شناساندن هويت ملي و فرهنگي، تحصيل درآمد و رشد و پويايي اقتصاد شمرده مي شود ضرورت افزايش درآمدهاي عمومي كشور و كاهش وابستگي اقتصاد كشور به درآمد حاصل از فروش نفت ايجاب ميكند كه استفاده از ظرفيتهاي زيستي كشور، منابع طبيعي و توجه به صنعت جهانگردي بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد،

فهرست کامل فصل چهارم بررسی تأثیر گردشگری ورزشی بر اشتغال زایی

4-1 ) رابطه گردشگری ورزشی با ایجاد اشتغال دراستان خراسان رضوی

4و1و1 خلاصه 293
4و1و2 مقدمه 293
4و1و3 روش شناسی پژوهش 296
4و1و4 نتایج و یافته های پژوهش 296
4و1و5 بحث و نتیجه گیری 297
4و1و6 منابع 300

4-2 ) ارتباط گردشگری ورزشی با توسعه توسعه اشتغال زایی ایجاد درآمد و کاهش فقر و سرمایه گذاری در استان خوزستان

4و2و1 چکیده 302
4و2و2 هدف 302
4و2و3 روش شناسی 302
4و2و4 یافته ها 302
4و2و5 مقدمه 303
4و2و6 گردشگری ورزشی 307
4و2و7 روش پژوهش 307
4و2و8 یافته های پژوهش 308
4و2و9 بحث 309
4و2و10 نتیجه گیری 311
4و2و11 منابع 311

4-3 ) بررسی تأثیر گردشگری ورزشی بر اشتغال زایی و گذراندن اوقات فراغت در استان کرمانشاه

4و3و1 چکیده 315
4و3و2 مقدمه و بیان مساله 316
4و3و3 ادبیات تحقیق 316
4و3و4 پیشینه تحقیق 317
4و3و5 فرضیه های تحقیق 318
4و3و6 روش شناسی تحقیق 318
4و3و7 نتایج 318
4و3و8 بحث و نتیجه گیری 320
4و3و9 مراجع 321

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید