50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی استراتژی تجاری سازی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه استراتژی تجاری سازی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری مبتنی بر روش فراترکیب بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تجاري سازي خلاقيت و نوآوري در سازمان هاي صنعتي بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش رابطه استراتژی اقیانوس آبی و تجاری سازی تولید بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی عوامل و استراتژی موثر بر تجاری سازی محصول در شرکت های دانش بنیان بررسی شده است

در حوزه هایي که صنعت بالغ شده ولي فناوري در حال رشد است، در صورتيکه بازیگران موجود در مورد برتري روش طراحي جدید توجيه شوند، ليسانس یک استراتژي توجيه پذیر خواهد بود. براي فناوري فرایندي در مقياس بزرگ، تحقيق و توسعه مشترک راهکارهاي مناسبي براي تجاري سازي مي باشند. نهایتا در حوزه هایي که صنعت بالغ شده و توسعه ها در قالب فناوري هاي کمتر پيشرفته هستند، فروش یا مشاوره تنها استراتژي هاي پيشنهادي براي تجاري سازي مي باشند. کمبود ترقي خواهي فناوري در این شرایط بدون معناست که در این حالت تست و مشاوره سطح پایين مناسب هستند. این نوع کار را مي توان توسط یک مشاور و یا به صورت منفرد ، با توجه به اینکه چه منابع دانشگاهي مورد نياز است، انجام داد. ( S.G.Bremer S6) و همکارانش (2013) در مطالعه خود با هدف توسعه چارچوب سناریو محور براي برنامه ریزي بهره برداري از فناوري با ملاحظه چرخه عمر فناوري و تعاملات بين عوامل موثر بر انتخاب بهترین گزینه بهرهبرداري، سيستمي جهت بهره برداري از فناوري با توجه به عوامل فناوري، بازار و نهاد بهره بردار ارائه کرده اند. در شکل 5-4 این سيستم نشان داده شده است

قسمت هایی از فصل اول عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری مبتنی بر روش فراترکیب

استفاده از مدل هاي استراتژیک و چک ليست تجاري سازي اگر در زمان مناسب از چرخه عمر فناوري بکار گرفته شوند ميتوانند در اجرایي سازي استراتژي مفيد واقع شوند، اما تخصيص منابع کمياب بعنوان عاملي اساسي براي موفقيت استراتژي باقي ميماند که از آن به عنوان هدف مدیریت فناوري استراتژیک جهت حداکثرسازي مجموع ارزش سازماني ایجاد شده یاد مي شود. مدل خلق ارزش (VCM) و معادلات مربوط به آن چهارچوبي براي ساخت تصميم تخصيص منابع ارائه مي دهد. این مدل در شکل 4-13 آورده شده است که تمامي محصولات فناوارنه جدید(هم توسعه محصول و هم توسعه فرایند) را دربر مي گيرد

فهرست کامل فصل اول عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری مبتنی بر روش فراترکیب

1-1 ) عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری مبتنی بر روش فرا ترکیب

چکیده 10
1و1و1 کلیات تحقیق 11
1و1و1و2 بیان مساله 20
1و1و1و3 اهمیت و ضرورت موضوع 22
1و1و1و4 سوال اصلی 23
1و1و1و5 اهداف تحقیق 23
1و1و1و6 روش تحقیق 23
1و1و1و7 جامعه مطالعاتی 25
1و1و1و8 روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده 26
1و1و1و9 روشهای تحلیل داده ها 26
1و1و1و10 قلمرو زمانی تحقیق 26
1و1و1و11 موانع و محدودیتهای تحقیق 27
1و1و1و12 نقشه راه 27
1و1و1و13 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق 27
1و1و2 مروری بر پیشینه تحقیق 28
1و1و2و1 مقدمه 29
1و1و2و2 پیشینه ی تجاری سازی، تعاریف و مفاهیم 30
1و1و2و3 اهمیت تجاری سازی فناوری 31
1و1و2و4 تبیین استراتژی تجاری سازی 32
1و1و2و5 تبیین عوامل شناسایی شده در ادبیات استراتژی تجاری سازی 33
1و1و2و6 دارایی های مکمل 33
1و1و2و7 حق اختراع و محافظت از دارایی فکری 34
1و1و2و8 تأمین سرمایه خطرپذیر 35
1و1و2و9 مرور پیشینه ی مطالعات پیرامون استراتژی تجاری سازی فناوری 35
1و1و2و10 بررسی پیشینه استراتژی تجاری سازی فناوری 41
1و1و3 روش شناسی تحقیق 44
1و1و3و1 مقدمه 45
1و1و3و2 نوع تحقیق 45
1و1و3و3 شرحی بر روش پژوهش 47
1و1و3و4 شرحی بر بررسی متون 48
1و1و3و5 نوع شناسی بررسی متون 48
1و1و3و6 استفاده از بررسی سیستماتیک در پژوهش حاضر 51
1و1و3و7 فرایند مرور سیستماتیک 52
1و1و3و8 روش های مختلف برای ترکیب مطالعات 53
1و1و3و9 شرحی بر روش فراترکیب 55
1و1و3و10 مفهوم فراترکیب 56
1و1و3و11 ضرورت انجام فراترکیب 56
1و1و3و12 چگونگی انجام فراترکیب 56
1و1و3و13 متدولوژی و گام های اجرای پژوهش 57
1و1و3و14 شرح گام اول: تعریف سوال تحقیق 58
1و1و3و15 شرح گام دوم: شناسایی و بازیابی مطالعات 59
1و1و3و16 شرح گام سوم: تعیین معیارهای ورود و خروج مطالعه)تعیین منابع، اندازه نمونه( 60
1و1و3و17 شرح گام چهارم: استخراج یافته ها و ارزیابی کیفیت هر یک از مطالعات 62
1و1و3و18 معیارهای اصلی در ارزیابی کیفیت 62
1و1و3و19 تکنیک های ارزیابی در تناسب با معیارهای اصلی 64
1و1و3و20 گام های ارزیابی تحقیق کیفی 64
1و1و3و21 گام اول: پالایش 65
1و1و3و22 گام دوم: ارزیابی تکنیکی 65
1و1و3و23 گام سوم: ارزیابی نظری 65
1و1و3و24 انتخاب ابزار مناسب برای ارزیابی کیفی 66
1و1و3و25 ادغام نتایج ارزیابی نقادانه در یک مرور سیستماتیک 66
1و1و3و26 شرح گام پنجم: انتخاب روش ترکیب و تحلیل یافته های مطالعات )روش فراترکیب در پژوهش حاضر) 67
1و1و3و27 شرح گام ششم: بررسی روایی و پایایی نتایج 68
1و1و3و28 شرح گام هفتم: ارائه یافته ها 68
1و1و4 تجزیه و تحلیل داده های کیفی 69
1و1و4و1 مقدمه 70
1و1و4و2 تعریف سوال تحقیق 70
1و1و4و3 شناسایی و بازیابی مطالعات 70
1و1و4و4 تعیین معیارهای ورود و خروج مطالعه)تعیین منابع، اندازه نمونه( 71
1و1و4و5 استخراج یافته ها و ارزیابی کیفیت هر یک از مطالعات 73
1و1و4و6 انتخاب روش ترکیب و تحلیل یافته های مطالعات 75
1و1و4و7 کدگذاری باز و جدول بندی داده ها 76
1و1و4و8 کدگذار محوری و ترکیب مطالعات 100
1و1و4و9 چرخه عمر فناوری 100
1و1و4و10 تفسیر موضوعی 106
1و1و4و11 اندازه شرکت 108
1و1و4و12 رژیم تملک پذیری 111
1و1و4و13 تفسیر موضوعی 120
1و1و4و14 دارایی های مکمل 122
1و1و4و15 تفسیر موضوعی 125
1و1و4و16 ماهیت کسب و کار 127
1و1و4و17 شرکت های زایشی تحقیقاتی محور 129
1و1و4و18 شرکت های کارآفرینی 130
1و1و4و19 دانشگاهها 130
1و1و4و20 تفسیر موضوعی 130
1و1و4و21 عدم اطمینان 133
1و1و4و22 تفسیر موضوعی 139
1و1و4و23 توانمندی های علمی، فنی و مدیریتی 140
1و1و4و24 قابلیت عملیاتی و تحقیق و توسعه 144
1و1و4و25 سطح تجربه و یادگیری 145
1و1و4و26 مدیریت تخصیص منابع 145
1و1و4و27 تفسیر موضوعی 147
1و1و4و28 معیارهای سیاستی 151
1و1و4و29 زیرعوامل محیطی 151
1و1و4و30 منابع مالی 152
1و1و4و31 هزینه مذاکره 154
1و1و4و32 هزینه عملیات 154
1و1و4و33 سرمایه خطرپذیر 154
1و1و4و34 تفسیر موضوعی 157
1و1و4و35 نوع نوآوری و فناوری 159
1و1و4و36 نوآوری 162
1و1و4و37 فناوری 163
1و1و4و38 طراحی غالب 164
1و1و4و39 تفسیر موضوعی 165
1و1و4و40 جایگاه شرکت 167
1و1و4و41 جایگاه رقابتي شرکت در بازار 169
1و1و4و42 جایگاه شرکت در زنجيره ارزش 170
1و1و4و43 تفسیر موضوعی 171
1و1و4و44 بررسی روایی و پایایی نتایج 173
1و1و4و45 ارائه یافته ها 173
1و1و5 نتیجه گیری و پیسنهادها 176
1و1و5و1 مقدمه 177
1و1و5و2 خلاصه پژوهش 177
1و1و5و3 یافته های تحقیق 178
1و1و5و4 محدودیت های تحقیق 183
1و1و5و5 پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی 184
1و1و5و6 منابع 186

1-2 ) شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری

1و2و1 چکیده 195
1و2و2 مقدمه 196
1و2و3 مروری بر مبانی نظری و برخی از مطالعات پیشین 197
1و2و4 روش تحقیق و یافته ها 200
1و2و5 تعریف سؤال تحقیق 202
1و2و6 شناسایی و بازیابی مطالعات 202
1و2و7 تعیین معیارهای ورود و خروج مطالعه)تعیین منابع، اندازه نمونه( 202
1و2و8 استخراج یافت هها و ارزیابی کیفیت هر یک از مطالعات 204
1و2و9 انتخاب روش ترکیب و تحلیل یافت ههای مطالعات 205
1و2و10 کدگذاری باز و جدو لبندی داد ه ها 206
1و2و11 شناسایی نکات کلیدی و کدگذاری 206
1و2و12 طبقه بندی عوامل بر اساس کدهای شناسایی شده 208
1و2و13 کدگذاری محوری و ترکیب مطالعات 209
1و2و14 روایی نتایج 209
1و2و15 یافته های پژوهش 212
1و2و16 نتیجه گیری 217
1و2و17 عوامل شناسایی شدۀ موثر بر یافتن استراتژی مناسب تجاری سازی فناوری 218
1و2و18 منابع 224

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تجاري سازي خلاقيت و نوآوري در سازمان هاي صنعتي

جفري مور (Geoffrey Moore) معتقد است كه منحني زنگولهاي راجرز نياز به تعميم دارد. او معتقد است شركت ها به سادگي قادر نخواهند بود به بخش مركزي منحني يعني اكثريت مصرف كنندگان نائل شوند. درواقع شكافي (Chasm) ميان پذيرندگان اوليه و اكثريت اوليه وجود دارد و او معتقد است كه شركت براي موفقيت در ارايه محصول و خدمت خود، بايد از اين شكاف عبور نمايد. شكل (3) اين منحني را نمايش مي دهد

فهرست کامل فصل دوم تجاري سازي خلاقيت و نوآوري در سازمان هاي صنعتي

2-1) تجاري سازي خلاقيت و نوآوري در سازمان هاي صنعتي

2و1و1 چکیده 230
2و1و2 مفهوم و جايگاه خلاقيت و نوآوري 230
2و1و3 تعريف خلاقيت از ديدگاه سازماني 231
2و1و4 نقش و اهميت خلاقيت و نوآوري از جنبه سازماني 231
2و1و5 تكنيك هاي خلاقيت و نوآوري در سازمانها 232
2و1و6 طوفان مغزي 232
2و1و7 الگوبرداري از طبيعت 232
2و1و8 گروه اسمي 232
2و1و9 موانع ايجاد خلاقيت و نوآوري در سازمانها 233
2و1و10 ضرورت آموزش خلاقيت و نوآوري در سازمانها 233
2و1و11 نقش مدير در پرورش توانايي خلاقيت ونوآوري افرا د سازمان 233
2و1و12 عوامل اساسي و حياتي جهت نهادينه كردن خلاقيت و نوآوري در سازمانها 234
2و1و13 فرهنگ سازماني 234
2و1و14 ارزش كار 234
2و1و15 انگيزه 234
2و1و16 ابزارشغلي 235
2و1و17 برنامه ريزي 235
2و1و18 ساختار سازمان 235
2و1و19 محيط سازمان 235
2و1و20 تجاري سازي خلاقيت و نوآوري 236
2و1و21 مراحل تجاري سازي خلاقيت و نوآوري 236
2و1و22 بحث و نتيجه گيري 237
2و1و23 مراجع 238

2-2) تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر تجاري سازي تولیدات نوآوري و کارآفرینی

2و2و1 چکیده 240
2و2و2 مقدمه 241
2و2و3 نتایج تحقیقات پیشین 241
2و2و4 وجه اشتراك مبانی نظري تئوري هاي گذشته 244
2و2و5 ارتباطات 244
2و2و6 تامین کنندگان اعتبارات و منابع مالی 245
2و2و7 از نوآوري تا کارآفرینی 246
2و2و8 نتیجه گیري 246
2و2و9 منابع 247

2-3) بررسي استراتژي هاي تجاري سازي كسب و كارهاي انرژي هاي تجديدپذير در ايران

2و3و1 چکیده 249
2و3و2 مقدمه 250
2و3و3 تدوین استراتژی 250
2و3و4 تحليل بازارهاي صنعتي به عنوان بازار اصلي انرژي هاي تجديد پذير 251
2و3و5 بخش بندي (Segmentation) بازار هاي صنعتي 251
2و3و6 بيان مسئله تحقيق 251
2و3و7 مرور ادبيات تحقيق 252
2و3و8 تعريف نوآوري 252
2و3و9 فرايند انتشار نوآوري ها 252
2و3و10 عبور از شكاف 254
2و3و11 ارايه راهكارهاي تجاري سازي كسب و كارهاي انرژي هاي تجديدپذير 254
2و3و12 بخش بندي بازار 255
2و3و13 خلق ارزش پيشنهادي متمايز 256
2و3و14 خلق زنجيره ارزش متناسب 256
2و3و15 ارايه راهكارهاي بازاريابي هوشمند 257
2و3و16 نتيجه گيري و پيشنهادات 258
2و3و17 مراجع 258

2-4) تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر تجاری سازی تولیدات نوآوری و کارآفرینی

2و4و1 چکیده 259
2و4و2 مقدمه 259
2و4و3 نتایج تحقیقات پیشین 259
2و4و4 وجه اشتراک مبانی نظری تئوری های گذشته 262
2و4و5 ارتباطات 262
2و4و6 تامین کنندگان اعتبارات و منابع مالی 263
2و4و7 از نوآوری تا کارآفرینی 263
2و4و8 نتیجه گیری 264
2و4و9 مراجع 264

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم رابطه استراتژی اقیانوس آبی و تجاری سازی تولید

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بکارگیری استراتژی اقیانوس آبی بر تجاری سازی تولید در شرکت کاله آمل می باشد. روش تحقیق حاضر، توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن، کلیه خبرگان شرکت کاله آمل هستند؛ نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه برداری تصادفی ساده 98نفر تخمین زده شد. در پژوهش حاضر، برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در روش کتابخانه ای (شامل حضوری و دیجیتالی) با استفاده از ابزار فیش برداری و در روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه نسبت به گردآوری داده ها اقدام شده است. در طراحی پرسشنامه از مقیاس استراتژی اقیانوس آبی کیم و مابورن و تجاری سازی تولید دیوید و نورث استفاده گردید. اعتبار پرسشنامه با اعتبار محتوا و اعتبار صوری حاصل شده است و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آزمون مدل مفهومی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با به کارگیری نرم افزار LISRELانجام شد. در نهایت، از 6فرضیه مورد بررسی چهار فرضیه تائید شد و دو فرضیه رد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد بکارگیری استراتژی اقیانوس آبی بر تجاری سازی تولید و تولید نوآورانه تاثیر مثبت دارد اما تاثیر بکارگیری استراتژی اقیانوس آبی بر تولید نوآورانه سیستماتیک تائید نشد. همچنین نشان داده شد که تولید نوآورانه بر تولید نوآورانه سیستماتیک و تولید نوآورانه سیستماتیک بر تجاری سازی تولید اثر مثبت دارد. در نهایت نیز تاثیر مستقیم تولید نوآورانه بر تجاری سازی تولید رد شد اما تاثیر غیر مستقیم آن تائید گردید

فهرست کامل فصل سوم رابطه استراتژی اقیانوس آبی و تجاری سازی تولید

3-1 ) بررسی تاثیر بکارگیری استراتژی اقیانوس آبی در تجاری سازی تولید) مطالعه موردی: شرکت کاله آمل)

3و1و1 چکیده 266
3و1و2 مقدمه 266
3و1و3 ادبیات پژوهش 267
3و1و4 استراتژی اقیانوس آبی 267
3و1و5 تجاری سازی تولید 268
3و1و6 چارچوب نظری پژوهش 268
3و1و7 روش تحقیق 269
3و1و8 یافته های تحقیق 270
3و1و9 بحث و نتیجه گیری 272
3و1و10 مراجع 273

3-2 ) رابطه استراتژی اقیانوس آبی و تجاری سازی تولید با متغیر میانجی تولید نو آورانه و تولید نوآورانه سیستماتیک

3و2و1 چکیده 274
3و2و2 مقدمه 275
3و2و3 روش شناسی 278
3و2و4 یافته ها 279
3و2و5 بحث و نتیجه گیری 281
3و2و6 منابع 282

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی عوامل و استراتژی موثر بر تجاری سازی محصول در شرکت های دانش بنیان

تجاری سازی فناوری، باعث افزایش توان رقابتی صنایع مختلف در بازارهای جهانی است. وقتی کشوری موفق به تجاری سازی یک فناوری میگردد، در واقع به یکی از بزرگترین مزیتهای رقابتی در عرصه صنعت و تکنولوژی در دنیا دست یافته است. همچنین جهت دستیابی به توسعه اقتصادی فراهم آوردن پیش شرطها و ملزومات آن، امری بدیهی و غیرقابل انکار است. توسعه صنعتی از مهمترین شرایط تحقق توسعه اقتصادی است. ازینرو پیوند و همکاری همه جانبه عرصه های دانش و صنعت، جهت رسیدن به توسعه اقتصادی و به تبع آن دستیابی به شرایط توسعه اقتصادی، امری ضروری میباشد
از جمله اقدامات مهم تحقیقاتی در این پژوهش عبارتاند از:
1-برگزاری جلسات متعدد و مصاحبه با مدیران مراکز مرتبط در دستگاههای دولتی که اهمّ آنها عبارتاند از: وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دفتر همکاریهای ریاست جمهوری، سازمان پژوهشهای صنعتی، وزارت بهداشت، وزارت دفاع، وزارت صنایع، سازمان سرمایه گذاری، وزارت اقتصاد و مراکز خصوصی انجام گردید.
2-از شرکتهای دانش بنیان مستقر در مراکز مختلف شامل پارک دانشگاه تهران بازدید به عمل آمد و به بررسی فرایندها و مشکلات آنها پرداخته شد.
3-تجربیات موفق چندین کشور دیگر در این زمینه، مورد مطالعه قرار گرفتند.
4-گزارشات دولتی و ارزیابی عملکرد دستگاههای مرتبطی که در دسترس بودهاند، بررسی شدند.
5-از نمایشگاههای محصولات دانش بنیان، بازدید به عمل آمد

فهرست کامل فصل چهارم بررسی عوامل و استراتژی موثر بر تجاری سازی محصول در شرکت های دانش بنیان

4-1 ) بررسی عوامل و استراتژی موثر بر تجاری سازی محصول در شرکت های دانش بنیان شهر تهران

4و1و1 چکیده 284
4و1و2 مقدمه 285
4و1و3 مبانی نظری پژوهش 285
4و1و4 تعاریف نظری پژوهش 286
4و1و5 پیشینه پژوهش در خارج از کشور 286
4و1و6 پیشینه پژوهش در داخل کشور 287
4و1و7 فرضیه های پژوهش 287
4و1و8 مدل مفهومی تحقیق 288
4و1و9 روش پژوهش 289
4و1و10 تجزیه تحلیل دادهها 290
4و1و11 فرضیه های آماری آزمون فرضیه اول 291
4و1و12 فرضیه های آماری آزمون فرضیه دوم 291
4و1و13 فرضیه های آماری آزمون فرضیه سوم 292
4و1و14 فرضیه های آماری آزمون فرضیه چهارم 292
4و1و15 فرضیه های آماری آزمون فرضیه پنجم 292
4و1و16 فرضیه های آماری آزمون فرضیه ششم 293
4و1و17 فرضیه های آماری آزمون فرضیه هفتم 294
4و1و18 فرضیه های آماری آزمون فرضیه هشتم 294
4و1و19 فرضیه های آماری آزمون فرضیه نهم 295
4و1و20 فرضیه های آماری آزمون فرضیه دهم 295
4و1و21 فرضیه های آماری آزمون فرضیه یازدهم 296
4و1و22 فرضیه های آماری آزمون فرضیه دوازدهم 296
4و1و23 فرضیه های آماری آزمون فرضیه سیزدهم 296
4و1و24 فرضیه های آماری آزمون فرضیه چهاردهم 297
4و1و25 فرضیه های آماری آزمون فرضیه پانزدهم 297
4و1و26 فرضیه های آماری آزمون فرضیه شانزدهم 297
4و1و27 نتیجه گیری 299
4و1و28 پیشنهادات مرتبط با نتایج یافته های تحقیق 301
4و1و29 منابع 302

4-2 ) پیوند دانشکاه و صنعت : تجاری سازی در فناوری های جدید

4و2و1 چکیده 303
4و2و2 مقدمه 305
4و2و3 پیشینه تحقیق 306
4و2و4 تجاری سازی 306
4و2و5 تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی 306
4و2و6 مکانیزم های انتقال فناوری 307
4و2و7 منشا تصمیمات برای تجاری سازی فناوری های جدید 308
4و2و8 ارتباط کارآفرینی و شرکت های جدید مبتنی بر فناوری در حوزه ی تجاری سازی 309
4و2و9 حوزه نو آوری در تجاری سازی 309
4و2و10 موانع و بازدارنده های تجاری سازی 311
4و2و11 ابزارهای دولتی برای حمایت از تجاری سازی 312
4و2و12 ابزارهای زیر ساختی 313
4و2و13 ابزارهای پروژه ای 313
4و2و14 بحث و نتیجه گیری 313
4و2و15 منابع 314

4-3 ) استراتژی های تجاری سازی نتایج تحقیقات در دانشگاه کارآفرین

4و3و1 چکیده 316
4و3و2 مقدمه 316
4و3و3 ادبیات و مبانی نظری تحقیق 317
4و3و4 دانشگاه کارآفرین 317
4و3و5 تعریف و مفهوم تجاری سازی نتایج تحقیقات 318
4و3و6 مراحل اصلی فرایند تجاری سازی 319
4و3و7 روشهای تجاری سازی 319
4و3و8 ثبت اختراعات و صدور پروانه های بهره برداری 320
4و3و9 شرکتهای تجاری دانشگاهی 320
4و3و10 همکاریهای تحقیقاتی مشترک دانشگاه- صنعت 321
4و3و11 عوامل کلیدی موفقیت در تجاری سازی 322
4و3و12 تیجه گیری 323
4و3و13 منابع 324

4-4 ) تجاری سازی فناوری در ایران: چالش ها و راهکارها

4و4و1 چکیده 326
4و4و2 مقدمه 327
4و4و3 مرور ادبیات 327
4و4و4 روش تحقیق 329
4و4و5 جامعه آماری 329
4و4و6 یافته های پژوهش 329
4و4و7 تجارب بین المللی و اقدامات تجاری سازی فناوری در کشورهای توسعه یافته 329
4و4و8 اقدامات حمایتی دولت آمریکا برای پیشبرد تجاری سازی 329
4و4و9 اقدامات حمایتی دولت ژاپن برای پیشبرد تجاری سازی 331
4و4و10 اقدامات حمایتی دولت کره جنوبی برای پیشبرد تجاری سازی 331
4و4و11 اقدامات حمایتی دولت چین برای پیشبرد تجاری سازی 331
4و4و12 اقدامات حمایتی دولت آلمان برای پیشبرد تجاری سازی 331
4و4و13 جمع بندی مطالعه فعالیت های کشورهای توسعه یافته 332
4و4و14 مروری بر راهبردهای تجاری سازی فناوری در کشورهای در حال توسعه 332
4و4و15 اتحادیه کشورهای آفریقایی 332
4و4و16 جمع بندی مطالعه فعالیت های کشورهای در حال توسعه یافته 333
4و4و17 چالش ها و موانع موجود بر سر راه تجاری سازی در ایران 333
4و4و18 چالش ها و آسیب های حاکمیتی 334
4و4و19 چالش های منابع مالی خطرپذیر 337
4و4و20 چالش های صاحبان سرمایه 337
4و4و21 چالش های صاحبان شرکت در مقابل سرمایه گذاران 338
4و4و22 چالش های حقوق مالکیت معنوی 338
4و4و23 چالش های مرتبط با صاحبان طرح ها 339
4و4و24 راهکارها و پیشنهادات برای ارتقاء تجاری سازی در کشور 339
4و4و25 راهکارهایی برای دولت: 340
4و4و26 بحث و نتیجه گیری 343
4و4و27 منابع 343

4-5 ) بررسی عوامل و استراتژی موثر بر تجاری سازی محصول در شرکت های دانش بنیان شهر تهران

4و5و1 چکیده 346
4و5و2 مقدمه 347
4و5و3 مبانی نظری پژوهش 348
4و5و4 تعاريف نظری پژوهش 349
4و5و5 پیشینه پژوهش در خارج از کشور 349
4و5و6 پیشینه پژوهش در داخل کشور 349
4و5و7 فرضیه های پژوهش 350
4و5و8 مدل مفهومی تحقیق 351
4و5و9 روش پژوهش 352
4و5و10 حجم نمونه و روش نمونه گیری 352
4و5و11 تجزيه تحلیل داده ها 352
4و5و12 بررسی فرضیه های تحقیق 352
4و5و13 نتیجه گیری 354
4و5و14 پیشنهادات 356
4و5و15 منابع 357

4-6 ) انتخاب استراتژي تجاري سازي نوآوري هاي تكنولوژيك: برمبناي نظريه هزينه مبادلات اقتصادي

4و6و1 چکیده 358
4و6و2 مقدمه 358
4و6و3 فرآيند تجاري سازي و استراتژي هاي موجود 359
4و6و4 نظريه هزينه مبادلات اقتصادي 362
4و6و5 ارائه مدل پيشنهادي انتخاب استراتژي 363

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید