بسته جامع اندرکنش سد و مخزن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۵۳۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه اندرکنش سد و مخزن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تحلیل اندرکنش دینامیکی سد و مخزن بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی و تجزیه و تحلیل نرم افزارهای غیرخطی طراحی سد بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تحلیل و طراحی لرزه ای سد بتنی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش حل دقیق پاسخ سدهای بتنی وزنی با احتساب ویسکوزیته مخزن بررسی شده است

اندرکنش دینامیکی سد و مخزن بر روی پاسخ دینامیکی سد بتنی وزنی در مقابل زلزله اثرات قابل توجهی دارد. این اثر باید توسط روشهای مناسب و قابل اطمینان در طراحی لرزهای سدها به صورت دقیقتری در نظر گرفته شود. در این تحقیق، اندرکنش سد و مخزن به عنوان یک مسئله انتشار موج به وسیله روش اجزاء محدود طیفی بر پایه ی چند جمله ای های لژاندر مدل شده است. کدهای خاص جداگانهای برای تحلیل اندرکنش سد و مخزن در حوزه زمان با استفاده از روشهای اجزاء محدود و اجزاء محدود طیفی نوشته شده است. نتایج بدست آمده از هر دو روش از نظر دقت، کارائی و زمان محاسبات باهم مقایسه شده اند. در روش اجزاء محدود طیفی با افزایش تعداد المانها در سد و افزایش درجه ی تقریب در مخزن میتوان با استفاده از همگرایی طیفی به سرعت به نتایج روش اجزاء محدود رسید. میتوان نشان داد که تمام شرایط مرزی در محیط مخزن با استفاده از روش اجزاء محدود طیفی به صورت دقیق و قطری مدل میشود. روش اجزاء محدود طیفی منجر به ماتریس جرم قطری دقیق هم برای سد و هم برای مخزن میشود. ماتریس سختی این روش نسبت به روش اجزاء محدود هم برای سد و هم مخزن تنکی تر و دقیق تر است. روش اجزاء محدود طیفی به زمان محاسبات کمتری به خصوص برای المانهای مراتب بالاتر یا سیستم بزرگتر نسبت به روش اجزاء محدود دارد. بنابراین روش اجزاء محدود طیفی روش مناسبی برای تحلیل دینامیکی سیستم سد و مخزن میباشد

قسمت هایی از فصل اول تحلیل اندرکنش دینامیکی سد و مخزن

در این پژوهش اندرکنش سد و مخزن با به کارگیری المان های نامحدود و روابط اویلرین مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی پایداری و نحوه ی عملکرد المان های نامحدود در تحلیل دینامیکی سیستم سد و مخزن می باشد. از این المان ها در مدلسازی ناحیه دوردست مخزن استفاده شده است وناحیه نزدیک مخزن به همراه محیط سازه سد با المان های محدود شکل بندی می شود.
در این فصل اندرکنش سد و مخزن در حوزه ی زمان مورد بررسی قرار گرفته است و توابع شکلی ویژه ی المان نامحدود که برای امواج دور شونده مناسب هستند معرفی میگردد تا در روش عددی و برنامه ی تهیه شده جهت هدف پژوهش مورد استفاده قرار گیرد. در این بخش ابتدا روابط سازهای و هیدرودینامیک سیستم بیان شده و سپس برای کوپل معادلات سازه و هیدرودینامیک از روش حل همزمان معادت کمک گرفته شده است. در نهایت نتایج حاصل از بررسی های این بخش دلالت بر مناسب بودن عملکرد المان نامحدود در مسئله ی اندرکنش سد و مخزن دارد

فهرست کامل فصل اول تحلیل اندرکنش دینامیکی سد و مخزن

1-1 ) بررسی اندرکنش سد ومخزن

۱٫۱٫۱ تاریخچه ی موضوع ومرور تحقیقات انجام شده ۱۱
۱٫۱٫۱٫۱ مقدمه ۱۲
۱٫۱٫۱٫۲ برآورد اثرات زلزله روی سدهای بتنی ۱۳
۱٫۱٫۱٫۳ تاریخچه ۱۴
۱٫۱٫۱٫۴ روشهای سنتی طراحی وآنالیز ۱۴
۱٫۱٫۱٫۵ مروری بر تحقیقات انجام شده درمورد تعیین توزیع فشار هیدرودینامیکی وروش های به کاررفته درتحلیل اندرکنش سد-مخزن ۱۵
۱٫۱٫۲ اندرکنش دینامیککی سیستم سد ومخزن ۲۴
۱٫۱٫۲٫۱ آشنایی با رفتار دینامیکی سیستم های سد ومخزن ۲۵
۱٫۱٫۲٫۲ معادله دیفرانسیل حاکم برانتشار امواج فشار هیدرودینامیک درمحیط مخزن ۲۶
۱٫۱٫۲٫۳ شرایط مرزی محیط سیال ۲۸
۱٫۱٫۲٫۴ شرط مرزی برای بالا دست مخزن ۲۹
۱٫۱٫۲٫۵ شرط مرزی درکف مخزن ۳۲
۱٫۱٫۲٫۶ شرط مرزی برای سطح آزاد مخزن ۳۴
۱٫۱٫۲٫۷ شرط مرزی بین سد ومخزن ۳۶
۱٫۱٫۲٫۸ روش های محاسبه فشار هیدرودینامیک ۳۶
۱٫۱٫۲٫۹ روش ZANGER ۳۷
۱٫۱٫۲٫۱۰ روش وسترگارد ۳۹
۱٫۱٫۲٫۱۱ روش جرم افزوده وسترگارد ۴۱
۱٫۱٫۲٫۱۲ روش چوپرا ۴۲
۱٫۱٫۳ روش موثر تحلیل اندرکنش دینامیکی سیستم سد ومخزن ۴۹
۱٫۱٫۳٫۱ مقدمه ۵۰
۱٫۱٫۳٫۲ دستگاه معادلات ماتریسی حرکت دینامیکی سیستم ناپیوسته ۵۲
۱٫۱٫۳٫۳ دستگاه معادلات کوپله سیستم اندرکنش سد-مخزن ۶۰
۱٫۱٫۳٫۴ ماتریس اندرکنش سدومخزن ۶۰
۱٫۱٫۳٫۵ روش حل دستگاه معادلات کوپله سیستم اندرکنش سد-مخزن ۶۲
۱٫۱٫۳٫۶ مقدمه ۶۲
۱٫۱٫۳٫۷ انتخاب گام زمانی وابعاد المان های محیط سیال ۶۳
۱٫۱٫۳٫۸ ترتیب محاسبات سیستم اندرکنشی سد ومخزن به روش تکرار ۶۵
۱٫۱٫۳٫۹ روش A جهت حل معادلات سد ومخزن ۶۶
۱٫۱٫۳٫۱۰ معیار خطای تعادل انرژی ۷۰
۱٫۱٫۴ نتایج ودستاوردها ۷۲
۱٫۱٫۴٫۱ بررسی نتایج ۷۳
۱٫۱٫۴٫۲ منابع ومراجع ۷۵
۱٫۱٫۴٫۳ ABSTRACT ۷۶

1-2 ) بررسی دینامیکی اندرکنش سد و مخزن

۱٫۲٫۱ تاریخچه موضوع ۹۱
۱٫۲٫۱٫۱ مقدمه ۹۲
۱٫۲٫۱٫۲ مروری بر کارهای انجام شده دراندرکنش سدو مخزن ۹۳
۱٫۲٫۱٫۳ روشهای مختلف بررسی اندرکنش سدومخزن ۱۰۳
۱٫۲٫۱٫۴ روش های عددی ۱۰۳
۱٫۲٫۱٫۵ روش المان محدود ۱۰۳
۱٫۲٫۱٫۶ رو.ش المان مرزی ۱۰۴
۱٫۲٫۱٫۷ مقایسه روش المان مرزی با روش المان محدود ۱۰۴
۱٫۲٫۱٫۸ روش ترکیب المان محدود والمان مرزی ۱۰۵
۱٫۲٫۱٫۹ روش املان مرزی رفت وبرگشت ۱۰۵
۱٫۲٫۱٫۱۰ روش ترکیب المان محدود والمان مرزی رفت وبرگشتی ۱۰۵
۱٫۲٫۱٫۱۱ روش المان نامحدود ۱۰۶
۱٫۲٫۱٫۱۲ روش های تحلیلی ۱۰۶
۱٫۲٫۱٫۱۳ روش المان محدود با فرمولاسیون لاگرانژ-لاگرانژ ۱۰۶
۱٫۲٫۱٫۱۴ روش المان محدود با فرمولاسیون اویلر-اویلر ۱۰۶
۱٫۲٫۱٫۱۵ روش المان محدود با فرمولاسیون اویلر-لاگرانژ ۱۰۶
۱٫۲٫۱٫۱۶ روشهای نیمه تحلیلی ۱۰۷
۱٫۲٫۱٫۱۷ نتایج به دست آمده از مطالعات ۱۰۷
۱٫۲٫۱٫۱۸ نتیجه گیری ۱۱۰
۱٫۲٫۲ روش های محاسبه فشار هیدرودینامیک ۱۱۱
۱٫۲٫۲٫۱ مقدمه ۱۱۲
۱٫۲٫۲٫۲ روشهای مدل سازی تاثیر فشار هیدرودینامیک دریاه برپاسخ سد بهزلزله ۱۱۲
۱٫۲٫۲٫۳ روش زنگار ۱۱۲
۱٫۲٫۲٫۴ روش وسترگارد ۱۱۴
۱٫۲٫۲٫۵ روش جرم افزوده وسترگارد ۱۱۷
۱٫۲٫۲٫۶ روش چوپرا ۱۱۷
۱٫۲٫۲٫۷ اختلاف فرمول چوپرا و وسترگارد ۱۱۸
۱٫۲٫۲٫۸ نتیجه گیری ۱۱۹
۱٫۲٫۲٫۹ روش زنگار ۱۱۹
۱٫۲٫۲٫۱۰ مزایای روش زنگار ۱۱۹
۱٫۲٫۲٫۱۱ معایب روش زنگار ۱۲۰
۱٫۲٫۲٫۱۲ روش وسترگارد ۱۲۰
۱٫۲٫۲٫۱۳ مزایای روش وسترگارد ۱۲۰
۱٫۲٫۲٫۱۴ معایب روش وسترگارد ۱۲۰
۱٫۲٫۲٫۱۵ روش جرم افزوده وسترگارد ۱۲۰
۱٫۲٫۲٫۱۶ مزایای روش جرم افزوده وسترگارد ۱۲۰
۱٫۲٫۲٫۱۷ معایب روش جرم افزوده وسترگارد ۱۲۱
۱٫۲٫۲٫۱۸ روش چوپرا ۱۲۱
۱٫۲٫۲٫۱۹ مزایای روش چوپرا ۱۲۱
۱٫۲٫۲٫۲۰ معایب روش چوپرا ۱۲۱
۱٫۲٫۳ بررسی اندرکنش دینامیکی سدومخزن ۱۲۲
۱٫۲٫۳٫۱ مقدمه ای بررفتار دینامیکی سیستم سد ومخزن ۱۲۳
۱٫۲٫۳٫۲ قابلیت تراکم آب ۱۲۵
۱٫۲٫۳٫۳ بررسی اندرکنش دینامیکی سدومخزن ۱۲۶
۱٫۲٫۳٫۴ فرضیات اصلی ۱۲۶
۱٫۲٫۳٫۵ فشرا هیدرودینامیکی ۱۲۷
۱٫۲٫۳٫۶ معادله دیفرانسیل حاکم بررفتار دریاچه ۱۲۸
۱٫۲٫۳٫۷ شرایط مرزی محیط سیال ۱۳۰
۱٫۲٫۳٫۸ مرز بین سد و دریاچه ۱۳۰
۱٫۲٫۳٫۹ مرز بین دریاچه،دیواره اطراف وبسترآن ۱۳۱
۱٫۲٫۳٫۱۰ سطح آزاد دریاچه ۱۳۲
۱٫۲٫۳٫۱۱ مرزانتهای دور دریاچه ۱۳۲
۱٫۲٫۳٫۱۲ معادلات حاکم بر سازه ۱۳۳
۱٫۲٫۳٫۱۳ معرفی مسئله اندرکنش سد ومخزن نیمه بی نهایت ۱۳۶
۱٫۲٫۳٫۱۴ معادلات کوپله دراندرکنش سدومخزن ۱۳۷
۱٫۲٫۳٫۱۵ محاسبه ماتریس کوپله سدودریاچه ۱۳۷
۱٫۲٫۳٫۱۶ مدل المان محدود دریاچه ۱۳۹
۱٫۲٫۳٫۱۷ روش حل معادلات کوپله ۱۴۲
۱٫۲٫۳٫۱۸ تکنیک STAGGERED DISPLACEMENT ۱۴۴
۱٫۲٫۳٫۱۹ معیار خطای تعادل انرژی ۱۴۵
۱٫۲٫۴ نتیجه گیری ۱۴۷
۱٫۲٫۴٫۱ نتیجه گیری ۱۴۸
۱٫۲٫۴٫۲ پیشنهادات ۱۵۰
۱٫۲٫۴٫۳ منابع ومراجع ۱۵۱
۱٫۲٫۴٫۴ ABSTRUCT ۱۵۸

1-3 ) ارزیابی پایداری به کارگیری از المان نامحدود در مسئله اندرکنش سد و مخزن با دیدگاه اویلری

۱٫۳٫۱ چکیده ۱۶۰
۱٫۳٫۲ مقدمه ۱۶۰
۱٫۳٫۳ معادلات حاکم برمخزن بادیدگاه اویلری-جنبه هیدرودینامیک مسئله حاضر ۱۶۰
۱٫۳٫۴ شرط مرزی سینماتیکی ۱۶۱
۱٫۳٫۵ شرط مرزی دینامیکی ۱۶۱
۱٫۳٫۶ شرط مرزی کف مخزن ۱۶۱
۱٫۳٫۷ شرط مرزی درسطح آزاد مخزن ۱۶۱
۱٫۳٫۸ شرط مرزی با دست مخزن ۱۶۱
۱٫۳٫۹ معادلات حاکم برسد-جنبه سازه ای مسئله حاضر ۱۶۱
۱٫۳٫۱۰ روش تحلیل نتایج ۱۶۲
۱٫۳٫۱۱ مدلسازی همزمان اثرات فشار هیدرودینامیک وجابجایی سازه ۱۶۲
۱٫۳٫۱۲ نتیجه گیری وجمع بندی ۱۶۴
۱٫۳٫۱۳ فهرست منابع ۱۶۴

1-4 ) حل تحلیلی سدهای بتنی وزنی با احتساب ویسکوزیته مخزن و اندرکنش سد-مخزن

۱٫۴٫۱ خلاصه ۱۶۵
۱٫۴٫۲ مقدمه ۱۶۵
۱٫۴٫۳ تئوری ۱۶۶
۱٫۴٫۴ تحلیل و نتایج ۱۷۰
۱٫۴٫۵ نتیجه گیری ۱۷۲
۱٫۴٫۶ مراجع ۱۷۲

1-5 ) تحلیل اندرکنش دینامیکی سد و مخزن با استفاده از روش اجزاء محدود طیفی

۱٫۵٫۱ خلاصه ۱۷۳
۱٫۵٫۲ مقدمه ۱۷۳
۱٫۵٫۳ بررسی منابع ۱۷۴
۱٫۵٫۴ معادلات وابسته سیستم سد و مخزن ۱۷۴
۱٫۵٫۵ روش اجزاء محدود طیفی ۱۷۵
۱٫۵٫۶ نتایج و بحث ۱۷۶
۱٫۵٫۷ نتیجهگیری ۱۸۰
۱٫۵٫۸ مراجع ۱۸۰

1-6 ) اندرکنش دینامیکی سد بتنی وزنی مخزن: اثرات کاویتاسیون آکوستیکی

۱٫۶٫۱ چکیده ۱۸۱
۱٫۶٫۲ مقدمه ۱۸۲
۱٫۶٫۳ معادله تعادل دینامیکی محیط سیال ۱۸۳
۱٫۶٫۴ شرایط مرزی محیط مخزن ۱۸۴
۱٫۶٫۵ شرط مرزی سطح آزاد ۱۸۶
۱٫۶٫۶ معادله رفتاری سیال کاویته شده ۱۸۶
۱٫۶٫۷ معادله تعادل دینامیکی سازه ۱۸۷
۱٫۶٫۸ اندرکنش سازه وسیال ۱۸۸
۱٫۶٫۹ انتگرال گیری زمانی ۱۸۸
۱٫۶٫۱۰ حل تکراری مجزا معادلات سازه و سیال ۱۸۹
۱٫۶٫۱۱ مثال های عددی ۱۹۱
۱٫۶٫۱۲ بررسی کاویتاسیون بر اثرات امواج سطحی در مخزن بر رفتار لرزه ای سد وزنی ۱۹۶
۱٫۶٫۱۳ اثرات جذبی ناشی از رسوبات انباشته شده در کف مخزن ۱۹۷
۱٫۶٫۱۴ نتیجه گیری ۱۹۹
۱٫۶٫۱۵ مراجع ۲۰۰

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از ۱۰۰۰ مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی و تجزیه و تحلیل نرم افزارهای غیرخطی طراحی سد

شتاب نگاشت زلزله نورثریج در جهت y ، x و xy مطابق شکل ۲ بر مدل اعمال می گردد. کف و دیواره های سد به دلیل اتصال به زمین در تمامی جهات گیردار بوده است. زلزله نورثریچ در سه جهت X, Y, Z بوده است. در این زلزله فقط ۱۵ ثانیه از شتاب نگاشت به سازه اعمال می گردد.
پس از اعمال بارگذاری بر روی سد بتنی سفید رود تنش های ون-مایزز ایجاد شده در ادامه و در شکل ۳ آورده شده است.
همانگونه که از شکل ۳ مشخص است میزان تنش در پایه سد و در محل اتصال سد به زمین و در قسمت بالادست که با آب دریاچه در تماس است بیشنه مقدار را دارد و آشفتگی ایجاد شده در سد باعث بالا رفتن نیروهای درونی در سازه میگردد، این نیروها به صورت انباشته به سد وارد می شوند. بدیهی است که تنش هایی در سد به ازای این نیروها ایجاد می گردد. این تنشها در کف و پایین دست ایجاد گشته و به کل سد انتقال میابد. تنش های ایجاد شده در حالت کششی وقتی که از مقاومت کششی بتن فراتر می رود سبب ایجاد ترک خوردگی و آسیب میگردد . شدت ترک خوردگی در بالادست به مراتب بالاتر از پایین دست می باشد

فهرست کامل فصل دوم بررسی و تجزیه و تحلیل نرم افزارهای غیرخطی طراحی سد

2-1) بررسی و تجزیه و تحلیل نرم افزارهای غیرخطی طراحی سد وزنی بتنی باتوجه به اندرکنش سدومخزن

۲٫۱٫۱ کلیات ۲۲۰
۲٫۱٫۱٫۱ مقدمه ۲۲۱
۲٫۱٫۱٫۲ روشهای ابتدایی طراحی ۲۲۳
۲٫۱٫۱٫۳ برآورد اثرات زلزله بر سدهای بتنی ۲۲۵
۲٫۱٫۱٫۴ بحث تحلیل پاسخ غیر خطی ۲۲۵
۲٫۱٫۱٫۵ مروری بر مطالعات و تحقیقات انجام شده پیشین ۲۲۷
۲٫۱٫۲ روش های تحلیل سازه ها ۲۳۳
۲٫۱٫۲٫۱ کلیات ۲۳۴
۲٫۱٫۲٫۲ روش ثقلی ۲۳۴
۲٫۱٫۲٫۳ روش تحلبل استاتیکی معادل ۲۳۵
۲٫۱٫۲٫۴ روش های تحلیل دینامیکی ۲۳۵
۲٫۱٫۳ روش های تحلیل دینامیکی ۲۳۸
۲٫۱٫۳٫۱ اصول کلی ۲۳۹
۲٫۱٫۳٫۲ روش تحلیل شبه استاتیکی ۲۴۰
۲٫۱٫۳٫۳ روش تحلیل شبه دینامیکی ۲۴۱
۲٫۱٫۳٫۴ روشهای تحلیل مستقیم ۲۴۱
۲٫۱٫۳٫۵ حل در حوزه زمان ۲۴۱
۲٫۱٫۳٫۶ حل در حوزه فرکانس ۲۴۲
۲٫۱٫۳٫۷ روش تحلیل مودال ۲۴۴
۲٫۱٫۳٫۸ روش جرم افزوده مخزن ۲۴۵
۲٫۱٫۴ معادلات حاکم ۲۴۶
۲٫۱٫۴٫۱ روابط اصلی حاکم بر سیالات ۲۴۷
۲٫۱٫۴٫۲ تعاریف ۲۴۷
۲٫۱٫۴٫۳ روشهای توصیف حرکت سیال ۲۴۸
۲٫۱٫۴٫۴ معادله پیوستگی ۲۴۸
۲٫۱٫۴٫۵ معادلات حرکت یا مقدار حرکت ۲۵۰
۲٫۱٫۴٫۶ معادله هلمهولتز ۲۵۶
۲٫۱٫۴٫۷ تعیین سرعت صوت در آب ۲۵۹
۲٫۱٫۴٫۸ معادلات دیفرانسیل حاکم بر امواج فشار هیدرودینامیک ۲۶۱
۲٫۱٫۴٫۹ معادلات حاکم بر سازه ۲۶۱
۲٫۱٫۴٫۱۰ حوزه فرکانس ۲۶۴
۲٫۱٫۵ بررسی شرایط مرزی ۲۶۹
۲٫۱٫۵٫۱ مقدمه ۲۷۰
۲٫۱٫۵٫۲ شرط مرزی بالادست مخزن ۲۷۰
۲٫۱٫۵٫۳ شرط مرزی کف مخزن ۲۷۳
۲٫۱٫۵٫۴ شرط مرزی سطح آزاد مخزن ۲۷۵
۲٫۱٫۵٫۵ شرط مرزی برای مرز مشترک سیال و سازه ۲۷۷
۲٫۱٫۶ روش های عددی تحلیل اندرکنش ۲۷۸
۲٫۱٫۶٫۱ روش اویلر – لاگرانژ ۲۷۹
۲٫۱٫۶٫۲ فرضیات اساسی ۲۷۹
۲٫۱٫۶٫۳ دستگاه معادلات ماتریسی حرکت دینامیکی سیستم ناپیوسته ۲۸۰
۲٫۱٫۶٫۴ روش حل معادلات کوپله سیستم ۲۸۷
۲٫۱٫۶٫۵ روش عددی حل مساله اندرکنش سدومخزن ۲۹۱
۲٫۱٫۶٫۶ روش المان محدود برای مدلسازی سد ۲۹۴
۲٫۱٫۶٫۷ روش المان مرزی برای مدلسازی مخزن ۲۹۶
۲٫۱٫۷ معرفی نرم افزارهای ارائه شده ۲۹۷
۲٫۱٫۷٫۱ معرفی نرم افزار CADAM نسخه۱،۴،۱۲ ۲۹۸
۲٫۱٫۷٫۲ مقدمه ۲۹۸
۲٫۱٫۷٫۳ معرفی روش تحلیل سد در برنامه ۲۹۹
۲٫۱٫۷٫۴ بررسی صحت نتایج بدست آمده از بر نامه با سد PINE FLAT ۳۰۱
۲٫۱٫۷٫۵ معرفی نرم افزار LISAنسخه۶،۰،۰ ۳۰۷
۲٫۱٫۷٫۶ مقدمه ۳۰۷
۲٫۱٫۷٫۷ المان های استفاده در LISA ۳۰۸
۲٫۱٫۷٫۸ بررسی صحت نتایج نرم افزار ۳۱۰
۲٫۱٫۷٫۹ معرفی نرم افزار ALGOR نسخه۲۰،۰ ۳۱۴
۲٫۱٫۷٫۱۰ مقدمه ۳۱۴
۲٫۱٫۷٫۱۱ المان های استفاده در ALGOR ۳۱۵
۲٫۱٫۷٫۱۲ بررسی صحت نتایج نرم افزار ۳۱۷
۲٫۱٫۷٫۱۳ معرفی نرم افزار ANSYS نسمه۵،۴۰ ۳۲۰
۲٫۱٫۷٫۱۴ مقدمه ۳۲۰
۲٫۱٫۷٫۱۵ مبانی سیال آکوستیک ۳۲۱
۲٫۱٫۷٫۱۶ بررسی نتایج نرم افزار ۳۲۸
۲٫۱٫۷٫۱۷ مشخصات مدل ۳۲۸
۲٫۱٫۷٫۱۸ فرضیات و محدودیتهای المان ۳۳۲
۲٫۱٫۷٫۱۹ المان۲۹ FLUID ۳۳۳
۲٫۱٫۷٫۲۰ فرضیات و محدودیتهای المان ۳۳۴
۲٫۱٫۷٫۲۱ تاثیر اندر کنش سد و مخزن ۳۳۵
۲٫۱٫۷٫۲۲ بررسی فشارهیدرودینامیک وارد بر سد در اثر تحریک افقی ۳۴۱
۲٫۱٫۷٫۲۳ بررسی مد سد PINE FLAT ۳۶۳
۲٫۱٫۷٫۲۴ آنالیز تاریخچه زمانی ۳۶۵
۲٫۱٫۷٫۲۵ نتیجه گیری ۳۶۹
۲٫۱٫۸ بررسی ۴ سیستم سد –سیال با نرم افزارها ۳۷۰
۲٫۱٫۸٫۱ مقدمه ۳۷۱
۲٫۱٫۸٫۲ مدل های در نظر گرفته شده برای مطالعه دینامیکی سیستم سد- مخزن ۳۷۱
۲٫۱٫۸٫۳ بررسی ۴ سیستم سد – سیال با نرم افزارها ۳۷۸
۲٫۱٫۸٫۴ بررسی نتایج نرم افزار ANSYS ۳۸۲
۲٫۱٫۸٫۵ المانهای و شرایط ارائه شده ۳۸۲
۲٫۱٫۸٫۶ نتایج بدست آمده از نرم افزار ۳۸۳
۲٫۱٫۸٫۷ بررسی نتایج نرم افزار LISA ۳۸۷
۲٫۱٫۸٫۸ المانهای و شرایط ارائه شده ۳۸۷
۲٫۱٫۸٫۹ نتایج بدست آمده از نرم افزار ۳۸۸
۲٫۱٫۸٫۱۰ بررسی نتایج نرم افزار ALGOR ۳۹۲
۲٫۱٫۸٫۱۱ المانهای و شرایط ارائه شده ۳۹۲
۲٫۱٫۸٫۱۲ نتایج بدست آمده از نرم افزار ۳۹۳
۲٫۱٫۸٫۱۳ نتایج ترکیبی نرم افزارها ۳۹۷
۲٫۱٫۸٫۱۴ بررسی نتایج کلی ۴۰۳
۲٫۱٫۸٫۱۵ نتایج نهایی ارائه شده ۴۰۵
۲٫۱٫۹ تحلیل های انجام شده ۴۰۶
۲٫۱٫۹٫۱ مقدمه ۴۰۷
۲٫۱٫۹٫۲ آنالیز مودال سیستم سد و مخزن ۴۰۸
۲٫۱٫۹٫۳ آنالیز تاریخچه زمانی ۴۰۹
۲٫۱٫۹٫۴ نرم افزار ANSYS ۴۱۰
۲٫۱٫۹٫۵ نتایج نرم افزار ANSYS ۴۱۱
۲٫۱٫۹٫۶ آنالیز مودال ۴۱۱
۲٫۱٫۹٫۷ آنالیز تاریخچه زمانی ۴۱۱
۲٫۱٫۹٫۸ نتایج نرم افزار LISA ۴۱۳
۲٫۱٫۹٫۹ آنالیز مودال ۴۱۳
۲٫۱٫۹٫۱۰ آنالیز تاریخچه زمانی ۴۱۳
۲٫۱٫۹٫۱۱ نتایج نرم افزار ALGOR ۴۱۵
۲٫۱٫۹٫۱۲ آنالیز مودال ۴۱۵
۲٫۱٫۹٫۱۳ آنالیز تاریخچه زمانی ۴۱۵
۲٫۱٫۹٫۱۴ بررسی نتایج کلی ۴۱۷
۲٫۱٫۹٫۱۵ نتایج کلی آنالیز مودال ۴۱۷
۲٫۱٫۹٫۱۶ نتایج کلی آنالیز تاریخچه زمانی ۴۱۸
۲٫۱٫۱۰ نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ۴۲۶
۲٫۱٫۱۰٫۱ نتیجه گیری ۴۲۷
۲٫۱٫۱۰٫۲ ارائه پیشنهاد ها ۴۳۰
۲٫۱٫۱۰٫۳ منابع ومراجع ۴۳۱
۲٫۱٫۱۰٫۴ ABSTRACT ۴۳۹

2-2) بررسی اندرکنش سد-پی-مخزن –رسوب بررفتار دینامیکی غیرخطی سد بتن وزنی با استفاده از روش اجزای محدود

۲٫۲٫۱ خلاصه ۴۴۱
۲٫۲٫۲ مقدمه ۴۴۱
۲٫۲٫۳ مواد وروش ها ۴۴۲
۲٫۲٫۴ نتایج وبحث ۴۴۳
۲٫۲٫۵ نتیجه گیری ۴۴۵
۲٫۲٫۶ مراجع ۴۴۵

2-3) آنالیز لرزه ای غیرخطی سدهای بتنی وزنی مشتمل بر اندرکنش سد و مخزن با تکیه برمعیارهای پایداری

۲٫۳٫۱ خلاصه ۴۴۷
۲٫۳٫۲ مقدمه ۴۴۷
۲٫۳٫۳ معرفی مراحل و مدلسازی در نرم افزار ۴۴۸
۲٫۳٫۴ تأثیر اندرکنش سد و آب در معادله حرکت ۴۴۸
۲٫۳٫۵ مدل المان محدود ۴۴۹
۲٫۳٫۶ بارگذاری ۴۴۹
۲٫۳٫۷ بارگذاری زلزله نورثریج ۴۵۰
۲٫۳٫۸ نتیجه گیری ۴۵۳
۲٫۳٫۹ مراجع ۴۵۳

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تحلیل و طراحی لرزه ای سد بتنی

نتایج شامل کانتور پوش تنش های اصلی کششی و فشار ماکزیمم است که برای بخش های بتن معمولی و هسته بتن غلتکی به طور مجزا ترسیم شده است. همچنین پوش حداکثر مولفه تنش قائم عمود بر لیفت های بتن ریزی در بخش بتن غلتکی جهت کنترل وضعیت تنش در آنها به تفکیک برای هر تحلیل آورده شده است. نتایج تنش های اصلی در جدول (۲) خلاصه شده است. لازم به ذکر است، در استخراج مقادیر حداکثر تنش که در جدول مذکور ارائه شده، از مقادیر ایجاد شده ناشی از تمرکز تنش در پاشنه و پنجه سد و همچنین اطراف گالریها صرف نظر شده است.
در مورد تنش های کششی همچنان که از شکل پوش تنشها (شکل ۵ و ۶) و همچنین جدول (۲) مشخص است در قسمت کوچکی از بدنه سد در بخش بتن معمولی به علت تمرکز تنش، مقادیر تنش کششی از حد مجاز فراتر رفته است. در عمل، این تنشها با بازشدن درز بین سد و پی آزاد میشود. در ناحیه نزدیک به تغییر شیب در وجه بالادست، مقادیر حداکثر تنش اصلی از حد مجاز بالاتر است که می بایست راهکار مناسبی برای کاهش و محدودکردن مقادیر تنش در این ناحیه ارائه شود. تنش های قائم بر لیفت ها که پوش آنها در شکل های مربوط به هر حالت ارائه شده و همچنین مقادیر حداکثر آنها در جدول (۲) خلاصه شده، نشان میدهد که در هر دو حالت تحلیل ها در DBE مقاومت مورد نظر بخش بتن غلتکی کافی است و مقدار تنش کششی ایجاد شده از مقاومت کششی لیفت کمتر است. برای حالات تحلیل شده در سطح DBE، از مقایسه جدول (۲) و تنشهای مجازی که برا مقاومت پیشنهادی در جدول (۱) آورده شده است، اینطور استنباط میشود که از لحاظ تنشهای فشاری، مقادیر تنش کمتر از حدود مجاز هستند (شکل ۷)

فهرست کامل فصل سوم تحلیل و طراحی لرزه ای سد بتنی

3-1 ) طراحی لرزه ای سد بتنی غلتکی چشمه عاشق با در نظرگرفتن اندرکنش سد و مخزن

۳٫۱٫۱ چکیده ۴۵۵
۳٫۱٫۲ مقدمه ۴۵۶
۳٫۱٫۳ معرفی سد چشمه عاشق ۴۵۶
۳٫۱٫۴ مبانی تئوریک تحلیل دینامیکی با در نظر گرفتن اندرکنش سد و مخزن ۴۵۷
۳٫۱٫۵ فرضیات تحلی لهای انجام شده و مش های اجزا محدود ۴۵۸
۳٫۱٫۶ نتایج تحلیل تنش آنالیزهای دینامیکی ۴۶۱
۳٫۱٫۷ نتیجه گیری ۴۶۳
۳٫۱٫۸ مراجع ۴۶۴

3-2 ) مروری بر فرمولاسیون اندرکنش دینامیکی سد و مخزن نیمه-نامحدود با مدل اجزاء محدود/اجزاء محدود مرزی مقیاس شده در حوزه فرکانس و حل آن با روند قطری سازی

۳٫۲٫۱ خلاصه ۴۶۵
۳٫۲٫۲ مقدمه ۴۶۶
۳٫۲٫۳ معادلات حرکت برای سد ۴۷۰
۳٫۲٫۴ فرمولاسیون FEM برای ناحیه نزدیک سیال ۴۷۱
۳٫۲٫۵ فرمولاسیون SBFEM برای ناحیه دور سیال درحوزه ی فرکانس ۴۷۱
۳٫۲٫۶ رابطه ی بین سرعت سیال و سختی دینامیکی ۴۷۱
۳٫۲٫۷ معادله ی موج در مختصاتSBFEM ۴۷۲
۳٫۲٫۸ فرمولاسیون FEM-SBFEM درگیر ۴۷۳
۳٫۲٫۹ حل عددی رابطه ی SBFEM ۴۷۴
۳٫۲٫۱۰ مراجع ۴۷۷

3-3 ) پاسخ دینامیکی سد بتنی وزنی و برج آبگیر با احتساب اندرکنش مخزن

۳٫۳٫۱ چکیده ۴۷۹
۳٫۳٫۲ مقدمه ۴۷۹
۳٫۳٫۳ پیشینه پژوهشها ۴۸۰
۳٫۳٫۴ تئوری و معادلات حاکم ۴۸۱
۳٫۳٫۵ بیان مسأله و روش مدلسازی ۴۸۲
۳٫۳٫۶ نتایج آنالیز مودال ۴۸۳
۳٫۳٫۷ نتایج تحلیل دینامیکی خطی ۴۸۴
۳٫۳٫۸ نتیجهگیری ۴۸۷
۳٫۳٫۹ مراجع ۴۸۷

3-4 ) اثر فونداسیون در رفتار لرزه ای سدهای بتنی قوسی با در نظر گرفتن اندرکنش سد و دریاچه

۳٫۴٫۱ چکیده ۴۸۹
۳٫۴٫۲ مقدمه ۴۸۹
۳٫۴٫۳ مدلسازی فونداسیون ۴۹۰
۳٫۴٫۴ شرایط مرزی ۴۹۰
۳٫۴٫۵ فرمولبندی المان محدود ۴۹۱
۳٫۴٫۶ شکل فونداسیون ۴۹۱
۳٫۴٫۷ اندرکنش سد-مخزن ۴۹۱
۳٫۴٫۸ معادله حاکم بر رفتار دریاچه ۴۹۱
۳٫۴٫۹ معادلات کوپله سد و دریاچه ۴۹۲
۳٫۴٫۱۰ تحلیل سد امیرکبیر ۴۹۲
۳٫۴٫۱۱ خلاصه و نتیجه گیری ۴۹۶
۳٫۴٫۱۲ مراجع ۴۹۶

3-5 ) تعیین فشار هیدرودینامیکی وارد بر سد بتنی بر اثر اندرکنش سد و مخزن با کمک روابط اویلرین

۳٫۵٫۱ چکیده ۴۹۷
۳٫۵٫۲ مقدمه ۴۹۷
۳٫۵٫۳ روابط تحلیلی محاسبه فشار ۴۹۸
۳٫۵٫۴ مدلسازی عددی ۴۹۹
۳٫۵٫۵ روش نیومارک ۵۰۰
۳٫۵٫۶ مدلسازی سد ۵۰۱
۳٫۵٫۷ اندرکنش سد و مخزن ۵۰۲
۳٫۵٫۸ مثال عددی ۵۰۲
۳٫۵٫۹ نتیجهگیری ۵۰۴
۳٫۵٫۱۰ مراجع ۵۰۵

قسمت هایی از فصل چهارم حل دقیق پاسخ سدهای بتنی وزنی با احتساب ویسکوزیته مخزن

اهمیت در نظر گرفتن رفتار دینامیکی سد- مخزن از پایان دهه ۲۰ میلادی و به هنگام طراحی چند سد مرتفع مطرح شد. برای اولین بار وسترگارد در سال ۱۹۳۳ یک روش تحلیلی ارائه نمود که در آن فشار هیدرودنیامیک وارد بر یک سد صلب دو بعدی با وجه بالا دست قائم، با فرض تراکم پذیری سیال و تحریک هارمونیک و افقی زمین قابل محاسبه بود. با پیشرفت روش های عددی در اوایل دهه ۷۰ میلادی روشهای تحلیلی جای خود را به روشهای عددی نظیر اختلافات محدود، المان های محدود، المان های فوری، و یا روش های شبه تحلیلی داد. زنیکویچ در سال ۱۹۷۶ روشی را برای مدل سازی کل سیستم سد- مخزن ارائه نمود. همین محقق دو سال بعد با معرفی المان های نیمه بینهایت امکان مدل سازی مخازن نامحدود را فارهم آورد. اما برای مدل کردن مخازن نامحدود راه بهتری نیز به وجود آمد و آن استفاده از یک نوع شرایط فوری جدید موسوم به مرز تابش بود (Boundry Radiation). شرط تابش سامرفلد (Somerfeld) اولین مرز تابشی بود که مورد استفاده واقع شد.
شاران (S.K.Sharan) در سال ۱۹۸۵ شرایط مرزی جدید را ارائه نمود که در آن مختصات محل قطع مخزن (مرز پایین دست) در مسئله دخالات داده می شد. بدین ترتیب تابعی بدست آورد که بر حسب محل سطح قطع (truncation Surface) ضرایب استهلاک را مشخص می نمود.

فهرست کامل فصل چهارم حل دقیق پاسخ سدهای بتنی وزنی با احتساب ویسکوزیته مخزن

4-1 ) حل دقیق پاسخ سدهای بتنی وزنی با احتساب ویسکوزیته مخزن واندرکنش سد-مخزن در محدوده فرکانس

۴٫۱٫۱ خلاصه ۵۰۶
۴٫۱٫۲ مقدمه ۵۰۶
۴٫۱٫۳ تئوری ۵۰۹
۴٫۱٫۴ نتیجه گیری ۵۱۱
۴٫۱٫۵ منابع ۵۱۱

4-2 ) اندرکنش سد مخزن با استفاده از شرایط مرزی دقیق

۴٫۲٫۱ خلاصه ۵۱۲
۴٫۲٫۲ مقدمه ۵۱۲
۴٫۲٫۳ مراحل ساخت مدل درمحیطANSYS ۵۱۲
۴٫۲٫۴ مثال عددی ۵۱۴
۴٫۲٫۵ نتایج ۵۱۷
۴٫۲٫۶ مراجع ۵۱۸

4-3 ) حل بسته اندرکنش سد و مخزن در حوزه زمان با در نظر گرفتن تغییرات ضخامت سد

۴٫۳٫۱ چکیده ۵۱۹
۴٫۳٫۲ مقدمه ۵۱۹
۴٫۳٫۳ معادلات حرکت ۵۲۰
۴٫۳٫۴ شرایط مرزی ۵۲۰
۴٫۳٫۵ حل معادله حرکت تیر با مقطع متغیر ۵۲۱
۴٫۳٫۶ محاسبه شکلهای مود وفرکانس های تیر ۵۲۲
۴٫۳٫۷ مثالها ۵۲۳
۴٫۳٫۸ نتیجه گیری ۵۲۹
۴٫۳٫۹ مراجع ۵۳۰

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000 افزودن به سبد خرید

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *