50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع اندرکنش سد و مخزن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 530 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه اندرکنش سد و مخزن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تحليل اندركنش دیناميکی سد و مخزن بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسي و تجزيه و تحليل نرم افزارهاي غيرخطي طراحي سد بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تحلیل و طراحي لرزه اي سد بتني بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش حل دقیق پاسخ سدهای بتنی وزنی با احتساب ویسکوزیته مخزن بررسی شده است

اندركنش ديناميكي سد و مخزن بر روي پاسخ ديناميكي سد بتني وزني در مقابل زلزله اثرات قابل توجهي دارد. اين اثر بايد توسط روشهاي مناسب و قابل اطمينان در طراحي لرزهاي سدها به صورت دقيقتري در نظر گرفته شود. در اين تحقيق، اندركنش سد و مخزن به عنوان يك مسئله انتشار موج به وسيله روش اجزاء محدود طيفي بر پايه ي چند جمله اي هاي لژاندر مدل شده است. كدهاي خاص جداگانهاي براي تحليل اندركنش سد و مخزن در حوزه زمان با استفاده از روشهاي اجزاء محدود و اجزاء محدود طيفي نوشته شده است. نتايج بدست آمده از هر دو روش از نظر دقت، كارائي و زمان محاسبات باهم مقايسه شده اند. در روش اجزاء محدود طيفي با افزايش تعداد المانها در سد و افزايش درجه ي تقريب در مخزن ميتوان با استفاده از همگرايي طيفي به سرعت به نتايج روش اجزاء محدود رسيد. ميتوان نشان داد كه تمام شرايط مرزي در محيط مخزن با استفاده از روش اجزاء محدود طيفي به صورت دقيق و قطري مدل ميشود. روش اجزاء محدود طيفي منجر به ماتريس جرم قطري دقيق هم براي سد و هم براي مخزن ميشود. ماتريس سختي اين روش نسبت به روش اجزاء محدود هم براي سد و هم مخزن تنكي تر و دقيق تر است. روش اجزاء محدود طيفي به زمان محاسبات كمتري به خصوص براي المانهاي مراتب بالاتر يا سيستم بزرگتر نسبت به روش اجزاء محدود دارد. بنابراين روش اجزاء محدود طيفي روش مناسبي براي تحليل ديناميكي سيستم سد و مخزن ميباشد

قسمت هایی از فصل اول تحليل اندركنش دیناميکی سد و مخزن

در این پژوهش اندرکنش سد و مخزن با به کارگیری المان های نامحدود و روابط اویلرین مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی پایداری و نحوه ی عملکرد المان های نامحدود در تحلیل دینامیکی سیستم سد و مخزن می باشد. از این المان ها در مدلسازی ناحیه دوردست مخزن استفاده شده است وناحیه نزدیک مخزن به همراه محیط سازه سد با المان های محدود شکل بندی می شود.
در این فصل اندرکنش سد و مخزن در حوزه ی زمان مورد بررسی قرار گرفته است و توابع شکلی ویژه ی المان نامحدود که برای امواج دور شونده مناسب هستند معرفی میگردد تا در روش عددی و برنامه ی تهیه شده جهت هدف پژوهش مورد استفاده قرار گیرد. در این بخش ابتدا روابط سازهای و هیدرودینامیک سیستم بیان شده و سپس برای کوپل معادلات سازه و هیدرودینامیک از روش حل همزمان معادت کمک گرفته شده است. در نهایت نتایج حاصل از بررسی های این بخش دلالت بر مناسب بودن عملکرد المان نامحدود در مسئله ی اندرکنش سد و مخزن دارد

فهرست کامل فصل اول تحليل اندركنش دیناميکی سد و مخزن

1-1 ) بررسی اندرکنش سد ومخزن

1.1.1 تاریخچه ی موضوع ومرور تحقیقات انجام شده 11
1.1.1.1 مقدمه 12
1.1.1.2 برآورد اثرات زلزله روی سدهای بتنی 13
1.1.1.3 تاریخچه 14
1.1.1.4 روشهای سنتی طراحی وآنالیز 14
1.1.1.5 مروری بر تحقیقات انجام شده درمورد تعیین توزیع فشار هیدرودینامیکی وروش های به کاررفته درتحلیل اندرکنش سد-مخزن 15
1.1.2 اندرکنش دینامیککی سیستم سد ومخزن 24
1.1.2.1 آشنایی با رفتار دینامیکی سیستم های سد ومخزن 25
1.1.2.2 معادله دیفرانسیل حاکم برانتشار امواج فشار هیدرودینامیک درمحیط مخزن 26
1.1.2.3 شرایط مرزی محیط سیال 28
1.1.2.4 شرط مرزی برای بالا دست مخزن 29
1.1.2.5 شرط مرزی درکف مخزن 32
1.1.2.6 شرط مرزی برای سطح آزاد مخزن 34
1.1.2.7 شرط مرزی بین سد ومخزن 36
1.1.2.8 روش های محاسبه فشار هیدرودینامیک 36
1.1.2.9 روش ZANGER 37
1.1.2.10 روش وسترگارد 39
1.1.2.11 روش جرم افزوده وسترگارد 41
1.1.2.12 روش چوپرا 42
1.1.3 روش موثر تحلیل اندرکنش دینامیکی سیستم سد ومخزن 49
1.1.3.1 مقدمه 50
1.1.3.2 دستگاه معادلات ماتریسی حرکت دینامیکی سیستم ناپیوسته 52
1.1.3.3 دستگاه معادلات کوپله سیستم اندرکنش سد-مخزن 60
1.1.3.4 ماتریس اندرکنش سدومخزن 60
1.1.3.5 روش حل دستگاه معادلات کوپله سیستم اندرکنش سد-مخزن 62
1.1.3.6 مقدمه 62
1.1.3.7 انتخاب گام زمانی وابعاد المان های محیط سیال 63
1.1.3.8 ترتیب محاسبات سیستم اندرکنشی سد ومخزن به روش تکرار 65
1.1.3.9 روش A جهت حل معادلات سد ومخزن 66
1.1.3.10 معیار خطای تعادل انرژی 70
1.1.4 نتایج ودستاوردها 72
1.1.4.1 بررسی نتایج 73
1.1.4.2 منابع ومراجع 75
1.1.4.3 ABSTRACT 76

1-2 ) بررسی دینامیکی اندرکنش سد و مخزن

1.2.1 تاریخچه موضوع 91
1.2.1.1 مقدمه 92
1.2.1.2 مروری بر کارهای انجام شده دراندرکنش سدو مخزن 93
1.2.1.3 روشهای مختلف بررسی اندرکنش سدومخزن 103
1.2.1.4 روش های عددی 103
1.2.1.5 روش المان محدود 103
1.2.1.6 رو.ش المان مرزی 104
1.2.1.7 مقایسه روش المان مرزی با روش المان محدود 104
1.2.1.8 روش ترکیب المان محدود والمان مرزی 105
1.2.1.9 روش املان مرزی رفت وبرگشت 105
1.2.1.10 روش ترکیب المان محدود والمان مرزی رفت وبرگشتی 105
1.2.1.11 روش المان نامحدود 106
1.2.1.12 روش های تحلیلی 106
1.2.1.13 روش المان محدود با فرمولاسیون لاگرانژ-لاگرانژ 106
1.2.1.14 روش المان محدود با فرمولاسیون اویلر-اویلر 106
1.2.1.15 روش المان محدود با فرمولاسیون اویلر-لاگرانژ 106
1.2.1.16 روشهای نیمه تحلیلی 107
1.2.1.17 نتایج به دست آمده از مطالعات 107
1.2.1.18 نتیجه گیری 110
1.2.2 روش های محاسبه فشار هیدرودینامیک 111
1.2.2.1 مقدمه 112
1.2.2.2 روشهای مدل سازی تاثیر فشار هیدرودینامیک دریاه برپاسخ سد بهزلزله 112
1.2.2.3 روش زنگار 112
1.2.2.4 روش وسترگارد 114
1.2.2.5 روش جرم افزوده وسترگارد 117
1.2.2.6 روش چوپرا 117
1.2.2.7 اختلاف فرمول چوپرا و وسترگارد 118
1.2.2.8 نتیجه گیری 119
1.2.2.9 روش زنگار 119
1.2.2.10 مزایای روش زنگار 119
1.2.2.11 معایب روش زنگار 120
1.2.2.12 روش وسترگارد 120
1.2.2.13 مزایای روش وسترگارد 120
1.2.2.14 معایب روش وسترگارد 120
1.2.2.15 روش جرم افزوده وسترگارد 120
1.2.2.16 مزایای روش جرم افزوده وسترگارد 120
1.2.2.17 معایب روش جرم افزوده وسترگارد 121
1.2.2.18 روش چوپرا 121
1.2.2.19 مزایای روش چوپرا 121
1.2.2.20 معایب روش چوپرا 121
1.2.3 بررسی اندرکنش دینامیکی سدومخزن 122
1.2.3.1 مقدمه ای بررفتار دینامیکی سیستم سد ومخزن 123
1.2.3.2 قابلیت تراکم آب 125
1.2.3.3 بررسی اندرکنش دینامیکی سدومخزن 126
1.2.3.4 فرضیات اصلی 126
1.2.3.5 فشرا هیدرودینامیکی 127
1.2.3.6 معادله دیفرانسیل حاکم بررفتار دریاچه 128
1.2.3.7 شرایط مرزی محیط سیال 130
1.2.3.8 مرز بین سد و دریاچه 130
1.2.3.9 مرز بین دریاچه،دیواره اطراف وبسترآن 131
1.2.3.10 سطح آزاد دریاچه 132
1.2.3.11 مرزانتهای دور دریاچه 132
1.2.3.12 معادلات حاکم بر سازه 133
1.2.3.13 معرفی مسئله اندرکنش سد ومخزن نیمه بی نهایت 136
1.2.3.14 معادلات کوپله دراندرکنش سدومخزن 137
1.2.3.15 محاسبه ماتریس کوپله سدودریاچه 137
1.2.3.16 مدل المان محدود دریاچه 139
1.2.3.17 روش حل معادلات کوپله 142
1.2.3.18 تکنیک STAGGERED DISPLACEMENT 144
1.2.3.19 معیار خطای تعادل انرژی 145
1.2.4 نتیجه گیری 147
1.2.4.1 نتیجه گیری 148
1.2.4.2 پیشنهادات 150
1.2.4.3 منابع ومراجع 151
1.2.4.4 ABSTRUCT 158

1-3 ) ارزیابی پایداری به کارگیری از المان نامحدود در مسئله اندرکنش سد و مخزن با دیدگاه اویلری

1.3.1 چکیده 160
1.3.2 مقدمه 160
1.3.3 معادلات حاکم برمخزن بادیدگاه اویلری-جنبه هیدرودینامیک مسئله حاضر 160
1.3.4 شرط مرزی سینماتیکی 161
1.3.5 شرط مرزی دینامیکی 161
1.3.6 شرط مرزی کف مخزن 161
1.3.7 شرط مرزی درسطح آزاد مخزن 161
1.3.8 شرط مرزی با دست مخزن 161
1.3.9 معادلات حاکم برسد-جنبه سازه ای مسئله حاضر 161
1.3.10 روش تحلیل نتایج 162
1.3.11 مدلسازی همزمان اثرات فشار هیدرودینامیک وجابجایی سازه 162
1.3.12 نتیجه گیری وجمع بندی 164
1.3.13 فهرست منابع 164

1-4 ) حل تحلیلی سدهای بتنی وزنی با احتساب ویسکوزیته مخزن و اندرکنش سد-مخزن

1.4.1 خلاصه 165
1.4.2 مقدمه 165
1.4.3 تئوری 166
1.4.4 تحلیل و نتایج 170
1.4.5 نتیجه گیری 172
1.4.6 مراجع 172

1-5 ) تحليل اندركنش دیناميکی سد و مخزن با استفاده از روش اجزاء محدود طيفی

1.5.1 خلاصه 173
1.5.2 مقدمه 173
1.5.3 بررسی منابع 174
1.5.4 معادلات وابسته سيستم سد و مخزن 174
1.5.5 روش اجزاء محدود طيفی 175
1.5.6 نتایج و بحث 176
1.5.7 نتيجهگيری 180
1.5.8 مراجع 180

1-6 ) اندركنش ديناميكي سد بتني وزني مخزن: اثرات كاويتاسيون آكوستيكي

1.6.1 چکیده 181
1.6.2 مقدمه 182
1.6.3 معادله تعادل ديناميكي محيط سيال 183
1.6.4 شرايط مرزي محيط مخزن 184
1.6.5 شرط مرزي سطح آزاد 186
1.6.6 معادله رفتاري سيال كاويته شده 186
1.6.7 معادله تعادل ديناميكي سازه 187
1.6.8 اندركنش سازه وسيال 188
1.6.9 انتگرال گيري زماني 188
1.6.10 حل تكراري مجزا معادلات سازه و سيال 189
1.6.11 مثال هاي عددي 191
1.6.12 بررسي كاويتاسيون بر اثرات امواج سطحي در مخزن بر رفتار لرزه اي سد وزني 196
1.6.13 اثرات جذبي ناشي از رسوبات انباشته شده در كف مخزن 197
1.6.14 نتيجه گيري 199
1.6.15 مراجع 200

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسي و تجزيه و تحليل نرم افزارهاي غيرخطي طراحي سد

شتاب نگاشت زلزله نورثريج در جهت y ، x و xy مطابق شكل 2 بر مدل اعمال مي گردد. كف و ديواره هاي سد به دليل اتصال به زمين در تمامي جهات گيردار بوده است. زلزله نورثريچ در سه جهت X, Y, Z بوده است. در اين زلزله فقط 15 ثانيه از شتاب نگاشت به سازه اعمال مي گردد.
پس از اعمال بارگذاري بر روي سد بتني سفيد رود تنش هاي ون-مايزز ايجاد شده در ادامه و در شكل 3 آورده شده است.
همانگونه كه از شكل 3 مشخص است ميزان تنش در پايه سد و در محل اتصال سد به زمين و در قسمت بالادست كه با آب درياچه در تماس است بيشنه مقدار را دارد و آشفتگي ايجاد شده در سد باعث بالا رفتن نيروهاي دروني در سازه ميگردد، اين نيروها به صورت انباشته به سد وارد مي شوند. بديهي است كه تنش هايي در سد به ازاي اين نيروها ايجاد مي گردد. اين تنشها در كف و پايين دست ايجاد گشته و به كل سد انتقال ميابد. تنش هاي ايجاد شده در حالت كششي وقتي كه از مقاومت كششي بتن فراتر مي رود سبب ايجاد ترک خوردگي و آسيب ميگردد . شدت ترک خوردگي در بالادست به مراتب بالاتر از پايين دست مي باشد

فهرست کامل فصل دوم بررسي و تجزيه و تحليل نرم افزارهاي غيرخطي طراحي سد

2-1) بررسي و تجزيه و تحليل نرم افزارهاي غيرخطي طراحي سد وزني بتني باتوجه به اندرکنش سدومخزن

2.1.1 کلیات 220
2.1.1.1 مقدمه 221
2.1.1.2 روشهاي ابتدايي طراحي 223
2.1.1.3 برآورد اثرات زلزله بر سدهاي بتني 225
2.1.1.4 بحث تحليل پاسخ غير خطي 225
2.1.1.5 مروري بر مطالعات و تحقيقات انجام شده پيشين 227
2.1.2 روش های تحلیل سازه ها 233
2.1.2.1 کلیات 234
2.1.2.2 روش ثقلي 234
2.1.2.3 روش تحلبل استاتيكي معادل 235
2.1.2.4 روش هاي تحليل ديناميكي 235
2.1.3 روش های تحلیل دینامیکی 238
2.1.3.1 اصول کلی 239
2.1.3.2 روش تحليل شبه استاتيكي 240
2.1.3.3 روش تحليل شبه ديناميكي 241
2.1.3.4 روشهاي تحليل مستقيم 241
2.1.3.5 حل در حوزه زمان 241
2.1.3.6 حل در حوزه فركانس 242
2.1.3.7 روش تحليل مودال 244
2.1.3.8 روش جرم افزوده مخزن 245
2.1.4 معادلات حاکم 246
2.1.4.1 روابط اصلي حاكم بر سيالات 247
2.1.4.2 تعاریف 247
2.1.4.3 روشهاي توصيف حركت سيال 248
2.1.4.4 معادله پيوستگي 248
2.1.4.5 معادلات حركت يا مقدار حركت 250
2.1.4.6 معادله هلمهولتز 256
2.1.4.7 تعيين سرعت صوت در آب 259
2.1.4.8 معادلات ديفرانسيل حاكم بر امواج فشار هيدروديناميك 261
2.1.4.9 معادلات حاكم بر سازه 261
2.1.4.10 حوزه فركانس 264
2.1.5 بررسی شرایط مرزی 269
2.1.5.1 مقدمه 270
2.1.5.2 شرط مرزي بالادست مخزن 270
2.1.5.3 شرط مرزي كف مخزن 273
2.1.5.4 شرط مرزي سطح آزاد مخزن 275
2.1.5.5 شرط مرزي براي مرز مشترك سيال و سازه 277
2.1.6 روش های عددی تحلیل اندرکنش 278
2.1.6.1 روش اويلر – لاگرانژ 279
2.1.6.2 فرضيات اساسي 279
2.1.6.3 دستگاه معادلات ماتريسي حركت ديناميكي سيستم ناپيوسته 280
2.1.6.4 روش حل معادلات كوپله سيستم 287
2.1.6.5 روش عددي حل مساله اندركنش سدومخزن 291
2.1.6.6 روش المان محدود براي مدلسازي سد 294
2.1.6.7 روش المان مرزي براي مدلسازي مخزن 296
2.1.7 معرفی نرم افزارهای ارائه شده 297
2.1.7.1 معرفی نرم افزار CADAM نسخه1،4،12 298
2.1.7.2 مقدمه 298
2.1.7.3 معرفي روش تحليل سد در برنامه 299
2.1.7.4 بررسي صحت نتايج بدست آمده از بر نامه با سد PINE FLAT 301
2.1.7.5 معرفی نرم افزار LISAنسخه6،0،0 307
2.1.7.6 مقدمه 307
2.1.7.7 المان های استفاده در LISA 308
2.1.7.8 بررسي صحت نتايج نرم افزار 310
2.1.7.9 معرفی نرم افزار ALGOR نسخه20،0 314
2.1.7.10 مقدمه 314
2.1.7.11 المان های استفاده در ALGOR 315
2.1.7.12 بررسي صحت نتايج نرم افزار 317
2.1.7.13 معرفی نرم افزار ANSYS نسمه5،40 320
2.1.7.14 مقدمه 320
2.1.7.15 مباني سيال آكوستيك 321
2.1.7.16 بررسي نتايج نرم افزار 328
2.1.7.17 مشخصات مدل 328
2.1.7.18 فرضيات و محدوديتهاي المان 332
2.1.7.19 المان29 FLUID 333
2.1.7.20 فرضيات و محدوديتهاي المان 334
2.1.7.21 تاثير اندر كنش سد و مخزن 335
2.1.7.22 بررسي فشارهيدروديناميك وارد بر سد در اثر تحريك افقي 341
2.1.7.23 بررسی مد سد PINE FLAT 363
2.1.7.24 آناليز تاريخچه زماني 365
2.1.7.25 نتيجه گيري 369
2.1.8 بررسی 4 سیستم سد –سیال با نرم افزارها 370
2.1.8.1 مقدمه 371
2.1.8.2 مدل هاي در نظر گرفته شده براي مطالعه ديناميكي سيستم سد- مخزن 371
2.1.8.3 بررسي 4 سيستم سد – سيال با نرم افزارها 378
2.1.8.4 بررسی نتایج نرم افزار ANSYS 382
2.1.8.5 المانهاي و شرايط ارائه شده 382
2.1.8.6 نتايج بدست آمده از نرم افزار 383
2.1.8.7 بررسی نتایج نرم افزار LISA 387
2.1.8.8 المانهاي و شرايط ارائه شده 387
2.1.8.9 نتايج بدست آمده از نرم افزار 388
2.1.8.10 بررسی نتایج نرم افزار ALGOR 392
2.1.8.11 المانهاي و شرايط ارائه شده 392
2.1.8.12 نتايج بدست آمده از نرم افزار 393
2.1.8.13 نتايج تركيبي نرم افزارها 397
2.1.8.14 بررسي نتايج كلي 403
2.1.8.15 نتايج نهايي ارائه شده 405
2.1.9 تحلیل های انجام شده 406
2.1.9.1 مقدمه 407
2.1.9.2 آناليز مودال سيستم سد و مخزن 408
2.1.9.3 آناليز تاريخچه زماني 409
2.1.9.4 نرم افزار ANSYS 410
2.1.9.5 نتایج نرم افزار ANSYS 411
2.1.9.6 آنالیز مودال 411
2.1.9.7 آناليز تاريخچه زماني 411
2.1.9.8 نتایج نرم افزار LISA 413
2.1.9.9 آنالیز مودال 413
2.1.9.10 آناليز تاريخچه زماني 413
2.1.9.11 نتایج نرم افزار ALGOR 415
2.1.9.12 آنالیز مودال 415
2.1.9.13 آناليز تاريخچه زماني 415
2.1.9.14 بررسي نتايج كلي 417
2.1.9.15 نتايج كلي آناليز مودال 417
2.1.9.16 نتايج كلي آناليز تاريخچه زماني 418
2.1.10 نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد 426
2.1.10.1 نتیجه گیری 427
2.1.10.2 ارائه پيشنهاد ها 430
2.1.10.3 منابع ومراجع 431
2.1.10.4 ABSTRACT 439

2-2) بررسی اندرکنش سد-پی-مخزن –رسوب بررفتار دینامیکی غیرخطی سد بتن وزنی با استفاده از روش اجزای محدود

2.2.1 خلاصه 441
2.2.2 مقدمه 441
2.2.3 مواد وروش ها 442
2.2.4 نتایج وبحث 443
2.2.5 نتیجه گیری 445
2.2.6 مراجع 445

2-3) آناليز لرزه اي غيرخطي سدهاي بتني وزني مشتمل بر اندركنش سد و مخزن با تکيه برمعیارهای پایداری

2.3.1 خلاصه 447
2.3.2 مقدمه 447
2.3.3 معرفي مراحل و مدلسازي در نرم افزار 448
2.3.4 تأثير اندركنش سد و آب در معادله حركت 448
2.3.5 مدل المان محدود 449
2.3.6 بارگذاري 449
2.3.7 بارگذاري زلزله نورثريج 450
2.3.8 نتيجه گيري 453
2.3.9 مراجع 453

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تحلیل و طراحي لرزه اي سد بتني

نتايج شامل كانتور پوش تنش هاي اصلي كششي و فشار ماكزيمم است كه برای بخش هاي بتن معمولي و هسته بتن غلتكي به طور مجزا ترسيم شده است. همچنين پوش حداكثر مولفه تنش قائم عمود بر ليفت هاي بتن ريزي در بخش بتن غلتكي جهت كنترل وضعيت تنش در آنها به تفكيك براي هر تحليل آورده شده است. نتايج تنش هاي اصلي در جدول (2) خلاصه شده است. لازم به ذكر است، در استخراج مقادير حداكثر تنش كه در جدول مذكور ارائه شده، از مقادير ايجاد شده ناشي از تمركز تنش در پاشنه و پنجه سد و همچنين اطراف گالريها صرف نظر شده است.
در مورد تنش هاي كششي همچنان كه از شکل پوش تنشها (شكل 5 و 6) و همچنین جدول (2) مشخص است در قسمت كوچكي از بدنه سد در بخش بتن معمولي به علت تمركز تنش، مقادير تنش كششي از حد مجاز فراتر رفته است. در عمل، اين تنشها با بازشدن درز بين سد و پي آزاد ميشود. در ناحيه نزديك به تغيير شيب در وجه بالادست، مقادير حداكثر تنش اصلي از حد مجاز بالاتر است كه مي بايست راهكار مناسبي براي كاهش و محدودكردن مقادير تنش در اين ناحيه ارائه شود. تنش هاي قائم بر ليفت ها كه پوش آنها در شكل هاي مربوط به هر حالت ارائه شده و همچنين مقادير حداكثر آنها در جدول (2) خلاصه شده، نشان ميدهد كه در هر دو حالت تحليل ها در DBE مقاومت مورد نظر بخش بتن غلتكي كافي است و مقدار تنش کششي ایجاد شده از مقاومت كششي لیفت كمتر است. براي حالات تحليل شده در سطح DBE، از مقايسه جدول (2) و تنشهاي مجازی كه برا مقاومت پيشنهادي در جدول (1) آورده شده است، اينطور استنباط ميشود كه از لحاظ تنشهاي فشاري، مقادير تنش كمتر از حدود مجاز هستند (شكل 7)

فهرست کامل فصل سوم تحلیل و طراحي لرزه اي سد بتني

3-1 ) طراحي لرزه اي سد بتني غلتكي چشمه عاشق با در نظرگرفتن اندركنش سد و مخزن

3.1.1 چکیده 455
3.1.2 مقدمه 456
3.1.3 معرفي سد چشمه عاشق 456
3.1.4 مباني تئوريك تحليل ديناميكي با در نظر گرفتن اندركنش سد و مخزن 457
3.1.5 فرضيات تحلي لهاي انجام شده و مش هاي اجزا محدود 458
3.1.6 نتايج تحليل تنش آناليزهاي ديناميكي 461
3.1.7 نتيجه گيري 463
3.1.8 مراجع 464

3-2 ) مروری بر فرمولاسیون اندرکنش دینامیکی سد و مخزن نیمه-نامحدود با مدل اجزاء محدود/اجزاء محدود مرزی مقیاس شده در حوزه فرکانس و حل آن با روند قطری سازی

3.2.1 خلاصه 465
3.2.2 مقدمه 466
3.2.3 معادلات حرکت برای سد 470
3.2.4 فرمولاسیون FEM برای ناحیه نزدیک سیال 471
3.2.5 فرمولاسیون SBFEM برای ناحیه دور سیال درحوزه ی فرکانس 471
3.2.6 رابطه ی بین سرعت سیال و سختی دینامیکی 471
3.2.7 معادله ی موج در مختصاتSBFEM 472
3.2.8 فرمولاسیون FEM-SBFEM درگیر 473
3.2.9 حل عددی رابطه ی SBFEM 474
3.2.10 مراجع 477

3-3 ) پاسخ دینامیکی سد بتنی وزنی و برج آبگیر با احتساب اندرکنش مخزن

3.3.1 چکیده 479
3.3.2 مقدمه 479
3.3.3 پیشینه پژوهشها 480
3.3.4 تئوری و معادلات حاکم 481
3.3.5 بیان مسأله و روش مدلسازی 482
3.3.6 نتایج آنالیز مودال 483
3.3.7 نتایج تحلیل دینامیکی خطی 484
3.3.8 نتیجهگیری 487
3.3.9 مراجع 487

3-4 ) اثر فونداسيون در رفتار لرزه اي سدهاي بتني قوسي با در نظر گرفتن اندركنش سد و درياچه

3.4.1 چکیده 489
3.4.2 مقدمه 489
3.4.3 مدلسازي فونداسيون 490
3.4.4 شرایط مرزی 490
3.4.5 فرمولبندي المان محدود 491
3.4.6 شكل فونداسيون 491
3.4.7 اندركنش سد-مخزن 491
3.4.8 معادله حاكم بر رفتار درياچه 491
3.4.9 معادلات كوپله سد و درياچه 492
3.4.10 تحليل سد اميركبير 492
3.4.11 خلاصه و نتيجه گيري 496
3.4.12 مراجع 496

3-5 ) تعيين فشار هيدروديناميكي وارد بر سد بتني بر اثر اندركنش سد و مخزن با كمك روابط اويلرين

3.5.1 چکیده 497
3.5.2 مقدمه 497
3.5.3 روابط تحليلي محاسبه فشار 498
3.5.4 مدلسازي عددي 499
3.5.5 روش نيومارك 500
3.5.6 مدلسازي سد 501
3.5.7 اندركنش سد و مخزن 502
3.5.8 مثال عددي 502
3.5.9 نتيجهگيري 504
3.5.10 مراجع 505

قسمت هایی از فصل چهارم حل دقیق پاسخ سدهای بتنی وزنی با احتساب ویسکوزیته مخزن

اهمیت در نظر گرفتن رفتار دینامیکی سد- مخزن از پایان دهه 20 میلادی و به هنگام طراحی چند سد مرتفع مطرح شد. برای اولین بار وسترگارد در سال 1933 یک روش تحلیلی ارائه نمود که در آن فشار هیدرودنیامیک وارد بر یک سد صلب دو بعدی با وجه بالا دست قائم، با فرض تراکم پذیری سیال و تحریک هارمونیک و افقی زمین قابل محاسبه بود. با پیشرفت روش های عددی در اوایل دهه 70 میلادی روشهای تحلیلی جای خود را به روشهای عددی نظیر اختلافات محدود، المان های محدود، المان های فوری، و یا روش های شبه تحلیلی داد. زنیکویچ در سال 1976 روشی را برای مدل سازی کل سیستم سد- مخزن ارائه نمود. همین محقق دو سال بعد با معرفی المان های نیمه بینهایت امکان مدل سازی مخازن نامحدود را فارهم آورد. اما برای مدل کردن مخازن نامحدود راه بهتری نیز به وجود آمد و آن استفاده از یک نوع شرایط فوری جدید موسوم به مرز تابش بود (Boundry Radiation). شرط تابش سامرفلد (Somerfeld) اولین مرز تابشی بود که مورد استفاده واقع شد.
شاران (S.K.Sharan) در سال 1985 شرایط مرزی جدید را ارائه نمود که در آن مختصات محل قطع مخزن (مرز پایین دست) در مسئله دخالات داده می شد. بدین ترتیب تابعی بدست آورد که بر حسب محل سطح قطع (truncation Surface) ضرایب استهلاک را مشخص می نمود.

فهرست کامل فصل چهارم حل دقیق پاسخ سدهای بتنی وزنی با احتساب ویسکوزیته مخزن

4-1 ) حل دقیق پاسخ سدهای بتنی وزنی با احتساب ویسکوزیته مخزن واندرکنش سد-مخزن در محدوده فرکانس

4.1.1 خلاصه 506
4.1.2 مقدمه 506
4.1.3 تئوری 509
4.1.4 نتیجه گیری 511
4.1.5 منابع 511

4-2 ) اندرکنش سد مخزن با استفاده از شرایط مرزی دقیق

4.2.1 خلاصه 512
4.2.2 مقدمه 512
4.2.3 مراحل ساخت مدل درمحیطANSYS 512
4.2.4 مثال عددی 514
4.2.5 نتایج 517
4.2.6 مراجع 518

4-3 ) حل بسته اندرکنش سد و مخزن در حوزه زمان با در نظر گرفتن تغییرات ضخامت سد

4.3.1 چکیده 519
4.3.2 مقدمه 519
4.3.3 معادلات حرکت 520
4.3.4 شرایط مرزی 520
4.3.5 حل معادله حرکت تیر با مقطع متغیر 521
4.3.6 محاسبه شکلهای مود وفرکانس های تیر 522
4.3.7 مثالها 523
4.3.8 نتیجه گیری 529
4.3.9 مراجع 530

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید