50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع مدیریت کیفیت جامع TQM

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 500 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت کیفیت جامع TQM است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی ابعاد و اصول مدیریت کیفیت جامع بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش کاربرد مدیریت کیفیت جامع در بهبود عملکرد کیفی شرکت های مختلف بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تأثیر فناوری اطلاعات بر جنبه های مختلف مدیریت کیفیت جامع بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر رضایت ارباب رجوع و اولویت بررسی شده است

به منظور درك بهتر از ،TQMمناسب خواهد بود تا به تعدادی از تعاریف گوناگونی که توسط افراد صاحبنظر از این موضوع ارائه شده است اشاره شود
TQM عبارتست از یک رویکرد برای بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات از طریق مشارکت همه سطوح و وظایف شرکت.
TQM عبارتست از یک رویکرد برای افزایش مؤثر بودن و انعطافپذیری همه جانبه سازمان. ایتن رویکرد یک طریقی برای سازماندهی و مشارکت همه سازمان اعم از بخشها، فعالیتها، افراد در هر سطح سازمانی میباشد.
TQM یک فلسفه مدیریتی و رفتار سازمانی است که هدف آن بکارگیری مناسب منابع سازمان در مؤثرترین حالت خود برای دستیابی به اهداف سازمان میباشد.
TQM یک سیستم ساختار یافته، یک مجموعه ای از روشها، تکنیک ها و فلسفه های مرتبط است تا یک فرهنگ سازمانی مبتنی بر مشتری مداری، کارکنان با انگیزه بهبود مستمر در جهت رضایتمندی مشتری و حتی فراتر از انتظارات آن ایجاد گردد.
TQM یک رویکرد کسب و کار است که تمرکز بر بهبود کارایی، مؤثر بودن و پاسخگو بودن سازمان به نیازهای مشتری دارد که این کار با مشارکت کارکنان سازمان در بهبود فرآیندهای سازمان میسر میگردد.
TQM یک رویکرد مدیریتی سازمان است که حول محور کیفیت بنا شده است که در آن همه اعضاء سازمان در هدف موفقیت درازمدت از طریق رضایتمندی مشتری مشارکت میکنند تا منافع حاصله به اعضاء و جامعه بازگردد.
با مطالعه تعاریف فوق این طور استنباط میشود که بین مدیریت مناسب ستازمان و TQM تفاوتی وجود ندارد. بنابراین میتوان ساختار تعاریف TQM را در عبارت زیر خلاصه نمود

قسمت هایی از فصل اول بررسی ابعاد و اصول مدیریت کیفیت جامع TQM

التزام مدیریت و رهبری سازمان، آموزش، کار گروهی، روشهای آماری، درگیر کردن تأمین کننده، رسیدگی به مشتریان و هزینه کیفیت اصول کلی مدیریت کیفیت جامع را تشکیل میدهند.
عوامل ویژه ی صنعت ساخت را در اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع به شرح زیر معرفی میکنند:
کیفیت دستورالعملها و استانداردها: طراحی کیفیت که با اصول دقیق علمی و مهندسی آغاز می شود، می بایست علاوه بر الزامات مالک، ضوابط دستورالعملها و استانداردهای کاربردی را نیز برآورده کند. دستورالعملها و استانداردها به حداقل معیارها اشاره می کنند؛ هر چند ممکن است مالکان الزامات خاص خود را داشته باشند؛
کیفیت ترسیمات و مشخصات: ترسیمات و مشخصات دو مجموعه سند هستند که به سازنده داده می شوند و اطلاعات فنی درباره ی مصالح، عملکرد پروژه ی ساخته شده و الزامات کیفیت را برای او مشخص می کنند. ترسیمات تنها اسنادی هستند که ایده ی کلی طراحی، مقدار و محدوده ی کار، تعداد و اندازه ی مصالح، و چگونگی گرد آوردن آنها را در قالب پروژه ی نهایی نشان می دهند؛
قابلیت ساخت طرح: قابلیت ساخت طراحی مقدماتی و طراحی عملیاتی باید در برنامه های کیفیت ساخت که توسط اعضای تیم طراحی برقرار می شوند، بازبینی گردند. به علاوه، طراحان حرفه ای باید به طور واضح و به اندازه ی کافی، مقاصد طراحی را با سازنده در میان بگذارند.
راهنمای ASCE لازم می داند مهندسانی با تجربه ی میدانی، در تیم طراحی پروژه حضور داشته باشند. بسیاری از سازمانها چنین مهندسانی را در میان کارکنان خود دارند؛ در عین حال، در برخی موارد ممکن است حفظ مهندسان با تخصص مورد نیاز یا ایجاد یک تجارت مشترک لازم باشد

فهرست کامل فصل اول بررسی ابعاد و اصول مدیریت کیفیت جامع TQM

1-1 ) بررسی ابعاد و اصول مدیریت کیفیت جامع

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 تعاریف 2
1.1.4 اصول موفقیت TQM ازدیدگاه های مختلف 3
1.1.5 عوامل موثر در موفقیت مدیریت کیفیت جامع 6
1.1.6 ارتباط با تامین کنندگان 6
1.1.7 کنترل فرآیند 6
1.1.8 ارتباط با مشتریان 6
1.1.9 نتیجه گیری 7
1.1.10 منابع فارسی 8

1-2 ) بررسی عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز مدیریت کیفیت جامع درشرکت های خصوصی

1.2.1 چکیده 9
1.2.2 مقدمه 10
1.2.3 ادبیات پژوهش 11
1.2.4 کیفیت و مدیریت کیفیت جامع چیست ؟ 11
1.2.5 فرهنگ مدیریت کیفیت فراگیر 13
1.2.6 مراحل اجرایی و پیش زمینه های مدیریت جامع کیفیت 14
1.2.7 مزایای پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع 15
1.2.8 مدیریت کیفیت جامع و توسعه سازمانی 15
1.2.9 پیشینه پژوهش 16
1.2.10 روش پژوهش 17
1.2.11 مدل مفهومی پژوهش 17
1.2.12 فرضیه های پژوهش 18
1.2.13 تجزیه و تحلیل داده ها 19
1.2.14 یافته های توصیفی 19
1.2.15 یافته های تحلیلی 19
1.2.16 خلاصه و نتیجه گیری 26
1.2.17 پیشنهادات 27
1.2.18 منابع و ماخذ 27

1-3 ) مدیریت کیفیت فراگیر

1.3.1 چکیده 29
1.3.2 مقدمه 29
1.3.3 تعریف کیفیت 30
1.3.4 مفهوم کیفیت 30
1.3.5 ابعاد هشتگانه کیفیت 30
1.3.6 تعریف TQM 31
1.3.7 تاریخچه TQM 31
1.3.8 مفهوم فلسفه مدیریت کیفیت جامع از نگاه صاحبنظران 31
1.3.9 اهداف مدیریت کیفیت جامع 32
1.3.10 اصول مدیریت کیفیت جامع 32
1.3.11 طراحي کیفیت 33
1.3.12 بهبود کیفیت 3
1.3.13 مراح اجرایي مدیریت کیفیت جامع در ایران 33
1.3.14 عوام مؤثر در موفقیت 34
1.3.15 نتیجه گیری 34
1.3.16 منابع 34

1-4 ) مدیریت کیفیت ساخت با رویکرد مدیریت کیفیت جامع

1.4.1 چکیده 35
1.4.2 ABSTRACT 35
1.4.3 مقدمه 36
1.4.4 کیفیت و مدیریت کیفیت در صنعت ساخت 36
1.4.5 مدیریت کیفیت جامع 38
1.4.6 مدیریت کیفیت جامع و عوامل ویژهی صنعت ساخت 39
1.4.7 اجرای مدیریت کیفیت جامع در صنعت ساخت 40
1.4.8 چارچوب اجرای مدیریت کیفیت جامع 42
1.4.9 علل مقاومت صنعت ساخت نسبت به اجرای مدیریت کیفیت جامع 43
1.4.10 نتیجهگیری 43
1.4.11 مراجع 44

1-5 ) رویکرد تلفیقی برای استقرار مدیریت کیفیت جامع TQM

1.5.1 چکیده 45
1.5.2 ABSTRACT 45
1.5.3 تعاریف ارائه شده در زمینه مدیریت کیفیت جامع 48
1.5.4 روشهای طراحی و اجرای پروژههای TQM 49
1.5.5 روشهای شناخته شده 49
1.5.6 ارائه یك روش کاربردی 50
1.5.7 عوامل شکست پروژه های TQM 51
1.5.8 جایگاه 900 ISO در پارادایم TQM 52
1.5.9 نتیجه گیری 55
1.5.10 منابع و مراجع 55

1-6 ) اخلاق درکسب وکار وارائه رویکردی نو به مدیریت کیفیت جامع براساس مدل طبقه بندی فرآیندی APQC PCF

1.6.1 چکیده 56
1.6.2 مقدمه 57
1.6.3 تئوری TQM ومسئولیت پذیری اجتماعی 58
1.6.4 تئوری ذینفعان 58
1.6.5 تعریف مسئولیت اجتماعی سازمانها 59
1.6.6 نظریه های مسئولیت اجتماعی سازمانها ازدهه1950 تاکنون 59
1.6.7 ایزو26000 61
1.6.8 معرفی مدل PCF 62
1.6.9 اصول اساسی مدیریت مسئولیت پذیری اجتماعی TRM 63
1.6.10 نتیجه گیری 66
1.6.11 مراجع 67
1.6.12 ABSTRACT 68

1-7 ) مدیریت کیفیت ، بهره وري و تعالی سازمانی

1.7.1 چکیده 69
1.7.2 مقدمه 69
1.7.3 تعریف بهره وري 69
1.7.4 تعریف کیفیت و مدیریت 70
1.7.5 اصول چهارده گانه دمینگ 70
1.7.6 چرخه کیفیت 71
1.7.7 تأثیر بهبود کیفیت و برتري سازمانی 72
1.7.8 مدیریت کیفیت جامع 72
1.7.9 ابزارهای TQM 72
1.7.10 توسعه عملکرد کیفیت 73
1.7.11 طرح مورد هدف QFD 73
1.7.12 نمودار علت و معلول 73
1.7.13 کنترل فرآیند آماري 74
1.7.14 اصول مدیریت کیفیت جامع 74
1.7.15 چرا مدیریت کیفیت جامع به شکست می انجامد؟ 75
1.7.16 نتیجه گیري 75
1.7.17 منابع و مأخذ 76

1-8 ) مديريت كيفيت جامع(TQM)

1.8.1 کلیات 81
1.8.1.1 هدفهاي آموزشي اين فصل 82
1.8.1.2 تاریخچه(TQM) 83
1.8.1.3 تعريف مفاهيم 83
1.8.1.4 هشت ركن مديريتي در مديريت كيفيت 88
1.8.1.5 عوامل مؤثر در موفقيت 89
1.8.1.6 خودآزمايي 91
1.8.2 کیفیت 92
1.8.2.1 هدفهاي آموزشي اين فصل 93
1.8.2.2 ابعاد هشتگانه كيفيت 94
1.8.2.3 ده عامل تعيين كننده كيفيت خدمت 96
1.8.2.4 فلسفه دمينگ 97
1.8.2.5 سير تطور جوايز كيفيت 104
1.8.2.6 خودآزمايي 107
1.8.3 منابع انساني و مديريت كيفيت جامع 108
1.8.3.1 هدفهاي آموزشي اين فصل 109
1.8.3.2 منا بع انساني بعنوان ركن مديريت كيفيت جامع 110
1.8.3.3 عناصر اصل(TQM) مرتبط با منابع انسانی 111
1.8.3.4 مدل مديريت كيفيت جامع 111
1.8.3.5 توانمند سازي و مديريت كيفيت 114
1.8.3.6 نحوه تشكيل تيم هاي كاري 114
1.8.3.7 آموزش تيم 119
1.8.3.8 فوايد حاصل از مشاركت كاركنان 121
1.8.3.9 مديريت كيفيت جامع و روابط انساني سالم 122
1.8.3.10 گامهاي اجرايي در مديريت كيفيت جامع مبتني بر منابع انساني 123
1.8.3.11 گامهاي اجرايي در مديريت كيفيت جامع مبتني بر منابع انساني 125
1.8.3.12 خودآزمايي 131
1.8.4 قواعد، اصول و شيوه هاي اجرايي(TQM) 132
1.8.4.1 هدفهاي آموزشي اين فصل 133
1.8.4.2 قواعد و اصول مديريت كيفيت جامع 134
1.8.4.3 اصول مديريت كيفيت 135
1.8.4.4 نقش مديران در ايجاد فرهنگ كيفيت 139
1.8.4.5 شيوه هاي اجرايي مديريت كيفيت جامع 142
1.8.4.6 شوراي كيفيت 142
1.8.4.7 اهداف كلان كيفيت 145
1.8.4.8 خط مشي كيفيت 146
1.8.4.9 طرح ريزي كيفيت 147
1.8.4.10 خودآزمايي 148
1.8.5 بهبود مستمر يا كايزن 149
1.8.5.1 هدفهاي آموزشي اين فصل 150
1.8.5.2 بهبود مستمر سازمان 153
1.8.5.3 انواع بهبود 155
1.8.5.4 بهبود مستمر 156
1.8.5.5 اقدام اصلاحي 156
1.8.5.6 اقدام پيشگيرانه 157
1.8.5.7 خودآزمايي 160
1.8.5.8 منابع 161

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم کاربرد مدیریت کیفیت جامع TQM در بهبود عملکرد کیفی شرکت های مختلف

نظر به گسترش پيوستة سازمان هاي صنعتي، اداري و لزوم بهره گيري صحيح از امكانات محدود براي تأمين نيازهاي روزافزون جامعه، هدايت سازمان هاي توليدي، صنعتي و دولتي در تحقق هدف هاي سازماني و ايفاي وظيفه، احتياج به مديريت هاي صنعتي و اداري پيشرفته و متكي به اصول علمي داشته و به كارگرفتن فنون جديد در مديريت ها ضروري است. در عين حال محيط امروز سازمانها، مديران را با چالش هاي جديدي رو به رو ميسازد و هر روز پوياتر از قبل مي شود. رقابت جهاني و انتظارات جوامع در حال تحول نيازهاي مديريتي جديدي را مطرح ميكند. مفاهيم مشاركت، توانمندسازي، كارگروهي، انعطاف و نظير اينها، به منزلة مسائل روز سازمانها، مديران را به خود مشغول مي دارند. در كنار اين موارد، تقاضاهاي جديدتر براي بهره وري و مزيت رقابتي، ازطريق”كاراتركردن عمليات”،”بهره گيري از فنآوري جديد”،”تعهد و التزام به ارائة محصولات و خدمات كيفي” و “جلب رضايت مشتري وارباب رجوع” مطرح مي شوند. در اين ميان مديريت كيفيت جامع يكي از مفيدترين و مؤثرترين روش هاي مورد استفاده در سيستم هاي مديريتي به شمار مي آيد كه به نحو شايستهاي مباحث كيفيت را دربر دارد.
مشكلات مديريت كيفيت در صنايع عمراني مانند كيفيت پايين اجراء، عدم توجه به محيط كار و نيروي انساني و هزينه هاي دوباره كاري باعث توجه به ايجاد سيستم مديريت كيفيت در اين صنايع شده است. صنايع عمراني با توجه به اختصاص بخش عمده اي از بودجة كشورها به خود ، از اهميت فوق العادهاي برخوردار مي باشند و اعمال مديريت كيفيت بر آنها به منظور توانمندسازي مستمر ، برآورده كردن نيازهاي متقاضيان ، كاهش دوباره كاريها ، افزايش مشاركت كاركنان و كارگروهي منجر به سودآوري قابل توجهي ميگردد

فهرست کامل فصل دوم کاربرد مدیریت کیفیت جامع TQM در بهبود عملکرد کیفی شرکت های مختلف

2-1) كاربرد مديريت كيفيت جامع در بهبود عملكرد كيفي پروژه هاي عمراني

2.1.1 چکیده 162
2.1.2 مقدمه 163
2.1.3 ضرورت طرح مسأله 164
2.1.4 موانع موجود در راه اعمال مديريت كيفيت فراگير 165
2.1.5 استراتژي ها و راهكارهاي استقرار سيستم مديريت كيفيت جامع 166
2.1.6 اعمال مديريت كيفيت جامع در صنايع عمراني 167
2.1.7 مسئوليت مديريت 167
2.1.8 تعهد مديريت 167
2.1.9 خط مشي كيفيت 168
2.1.10 مشتري گرايي 168
2.1.11 شرح وظايف و روي هها 168
2.1.12 ارتباطات 169
2.1.13 مديريت منابع 169
2.1.14 آموزش كاركنان 169
2.1.15 مشاركت كاركنان 169
2.1.16 محيط كاري و زيرساختارها 169
2.1.17 كنترل مستندات 170
2.1.18 تحقق محصول 170
2.1.19 طرحريزي محصول 170
2.1.20 اندازه گيري ، تجزيه و تحليل بهبود 170
2.1.21 كنترل عمليات اجرايي 171
2.1.22 شناسايي مشكلات 171
2.1.23 كنترل محصولات نامنطبق 171
2.1.24 فرآيند خريد 171
2.1.25 نگهداري و انبارداري 172
2.1.26 بررسي وضعيت موجود شركتهاي عمراني از لحاظ مديريت كيفيت 172
2.1.27 نتايج و پيشنهادات 175
2.1.28 مشكلات فراسوي پياد هسازي مديريت كيفيت در صنعت ساخ توساز 175
2.1.2.29 زمينه سازي اجراي مديريت كيفيت جامع در طرحهاي عمراني 175
2.1.2.30 توانمندي استاندارد كيفي ايزو در پياد هسازي مديريت كيفيت در صنعت ساخت وساز 175
2.1.2.31 پيشنهادات جهت ادامه كار 177
2.1.2.32 فهرست منابع 178

2-2) رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بهبود مستمر مدیریت پروژه های بین المللی

2.2.1 خلاصه 180
2.2.2 معرفی 181
2.2.3 پس زمینه نظری 181
2.2.4 بهبود مستمر پروژه های بین المللی 181
2.2.5 مدیریت کیفیت جامع عمل 182
2.2.6 روابط کارمندان 183
2.2.7 روابط مشتری / تامین کننده 183
2.2.8 محصولات / مدیریت فرآیند 183
2.2.9 مدل فرضی 184
2.2.10 روش تحقیق 184
2.2.11 نتایج تجزیه و تحلیل 184
2.2.12 بحث از نتایج 184
2.2.13 نتیجه گیری و توصیه 184
2.2.14 منابع 185

2-3) بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد مالی در بانکها

2.3.1 چکیده 190
2.3.2 مقدمه 191
2.3.3 مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش 193
2.3.4 مبانی نظری 193
2.3.5 مروری برپیشینه پژوهش 195
2.3.6 فرضیههای پژوهش 198
2.3.7 روش شناسی پژوهش 198
2.3.8 یافتههای پژوهش 200
2.3.9 یافته های حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی فرضیه های تحقیق 200
2.3.10 بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات 202
2.3.11 منابع 205

2-4) شناسایی موانع و ارائه راهکار برای پیادهسازی مدیریت کیفیت جامع در پروژه های تونلسازی شهری

2.4.1 چکیده 207
2.4.2 مقدمه 207
2.4.3 ادبیات موضوع 208
2.4.4 پیشینه تحقیق 209
2.4.5 روش تحقیق 210
2.4.6 پرسشنامه 210
2.4.7 جامعه آماری 210
2.4.8 حجم نمونه و روش نمونهگیری 211
2.4.9 روائی پرسشنامه 211
2.4.10 پایائی پرسشنامه 211
2.4.11 محاسبه نرمال بودن توزیع جامعه 211
2.4.12 تجزیه وتحلیل داده ها 212
2.4.13 یافته های تحقیق 213
2.4.14 نتیجه گیری 215
2.4.15 پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 216
2.4.16 منابع و ماخذ 216

2-5) ارائه مدلی با رویکرد سیستمی جهت سنجش میزان تحقق TQM درسازمان ها

2.5.1 چکیده 218
2.5.2 مقدمه 219
2.5.3 رو.ش تحقیق 219
2.5.4 مدیریت کیفیت جامع TQM 219
2.5.5 سیستم های دینامیکی 220
2.5.6 استفاده از مدلی با رویکرد سیستمی 221
2.5.7 تعریف مسئله 221
2.5.8 مدلسازی دیاگرام علت ومعلولی 223
2.5.9 ایجاد مدل دینامیکی 224
2.5.10 آزمون کارائی مدل دینامیکی 226
2.5.11 نتیجه گیری 228
2.5.12 منابع ومراجع 228

2-6) بررسی ارتباط بین اجرای مدیرتی کیفیت جامع و تعهد سازمانی در ادارات تربیت بدنی شهرداری تهران

2.6.1 چکیده 232
2.6.2 مقدمه 233
2.6.3 روش شناسی پژوهش 234
2.6.4 یافته های پژوهش 234
2.6.5 بحث ونتیجه گیری 235
2.6.6 منابع 235

2-7) تحلیل تاثیر مدیریت کیفیت جامع ویادگیری سازمانی برعملکرد نوآورانه

2.7.1 چکیده 237
2.7.2 مقدمه 238
2.7.3 مبانی نظری وپیشینه تحقیق 238
2.7.4 مدیریت کیفیت جامع 238
2.7.5 یادگیری سازمانی 239
2.7.6 مدیریت کیفیت جامع ویادگیری سازمانی 240
2.7.7 عملکرد نوآورانه 241
2.7.8 یادگیری سازمانی وعملکرد نوآورانه 241
2.7.9 مدیریت کیفیت جامع وعملکرد نوآورانه 241
2.7.10 اهداف تحقیق 242
2.7.11 مدل مفهومی تحقیق 243
2.7.12 فرضیه های تحقیق 243
2.7.13 روش شناسی تحقیق 244
2.7.14 تجزیه وتحلیل یافته ها 244
2.7.15 مدل معادلات ساختاری 246
2.7.16 بحث و نتیجه گیری 249
2.7.17 مراجع 250

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تأثیر فناوری اطلاعات بر جنبه های مختلف مدیریت کیفیت جامع TQM

موفقيت هر سازمان در انساني منابع سازي توانمند و موفقيت گرو آن جامع و مديريت بوده سازمان مي موفقيت اين تواند را تضمين مديريت روشهاي سازي ساده و بكارگيري مسئوليت بايستي مديريت اصولاً .كند كيفيت كاركنان بهسازي و هدايت نيز و سازمان را در جامع را به و گيرد عهده با بهبود سيستم و پويايي ذيل اصول رعايت را .نمايد تضمين در سال هاي اخير مدل هاي مديريتي گوناگوني براي استقرار كيفيت در سازمان ها معرفي شده است. در واقع، مفهوم مديريت كيفيت به عنوان مجموعه اي از مفاهيم، استراتژي ها، ابزارها و باورهايي مي باشد كه هدفشان بهبود كيفيت محصولات و خدمات است تا ضمن كاهش ضايعات، اتلاف منابع و هزينه ها، براي سازمان ارزش افزوده و رقابتي ايجاد كند. در اين بين ، مديريت كيفيت جمع بهعنوان يک ابزار مديريتي، فرصتي مهم براي توجه به نهادي سازي كيفيت بوجود آورده است. دنياي كنوني با شتاب فزاينده اي در حال صنعتي شدن است. اين امر ضرورت نوآوري، انعطاف پذيري، بهره وري و پاسخگوي را براي بقا و موفقيت سازمان ها بيشتر مي كند. سازمان ها در معناي وسيع كلمه ركن اصلي اجتماع كنوني اند و مديريت مهمترين عامل در حيات، رشد و بالندگي و ركن اصلي يا مرگ سازمانهاست و بي شک اين وظيفه مديران است كه با توجه به اهداف سازماني، روند حركت از وضع موجود به وضع مطلوب را هدايت كنند. يادگيري و نوآوري براي سازمان هايي كه در پي بقاء و اثربخشي هستند، يک نياز اساسي است و بسياري از سازمان ها شديداً به دنبال روش ها و رويكردهاي نوآورانه و كارآفرينانه به منظور بهبود اثربخشي و كارآمدي و انعطاف پذيري هستند. يادگيري سازماني يكي از مباحث مهمي است كه در دهه هاي اخير مطرح شده است. يادگيري سازماني ، فرايند بهبود اقدامات سازمان از طريق دانش و شناخت بهتر است. بقاء و رشد سازمان ها در دنياي پرتغيير كنوني مستلزم توانايي براي واكنش به موقع و مناسب در برابر تغييرهاي پي در پي محيطي است. فقط سازمان هايي مي توانند ضرورتها و تغييرات محيطي را به موقع پيش بيني نمايند و بقا خود را در محيط دائماً متغير ادامه دهند كه بر يادگيري سازماني تمركز و تأكيد كنند. يادگيري مستلزم آن است كه افراد دانشي را كه در سازمانشان به دست مي آورند در رفتارشان به كار ببندند. هدف از انجام اين پژوهش بررسي نقش استقرار و پياده سازي سيستم مديريت كيفيت جامع (TQM) بر يادگيري و خلاقيت سازماني مي باشد

فهرست کامل فصل سوم تأثیر فناوری اطلاعات بر جنبه های مختلف مدیریت کیفیت جامع TQM

3-1 ) تأثير فناوري اطلاعات بر جنبههاي مختلف مديريت کیفیت جامع

3.1.1 چکیده 253
3.1.2 مقدمه 254
3.1.3 رابطه فناوري اطلاعات و مديريت كيفيت جامع 254
3.1.4 جنبه هاي مديريت كيفيت جامع از ديدگاه لورنته 255
3.1.5 پشتيباني مديريت ارشد 255
3.1.6 ارتباط با مشتري 255
3.1.7 ارتباط با تأمين كننده 256
3.1.8 فرايند طراحي محصول 256
3.1.9 مديريت فرايند توليد 256
3.1.10 مديريت منابع انساني 256
3.1.11 واحد تضمين كيفيت 256
3.1.12 تأثير فناوري اطلاعات 256
3.1.13 مشخصهها و رفتارهاي كاركنان 256
3.1.14 فناوري اطلاعات و پشتيباني مديريت ارشد 256
3.1.15 فناوري اطلاعات و ارتباط با تامين كننده 257
3.1.16 فناوري اطلاعات و ارتباط با مشتري 257
3.1.17 فناوري اطلاعات و مديريت منابع انساني 257
3.1.18 كار مجازي 258
3.1.19 استفاده از اينترنت براي كارمنديابي 258
3.1.20 فناوري اطلاعات در ابعاد زير به توسعه مهارتي كار منابع انساني منجر ميشود 259
3.1.21 فناوري اطلاعات و مشخصهها و رفتارهاي کارکنان 259
3.1.22 فناوري اطلاعات در ابعاد زير به تقويت مهارت ادراکی کمک میکند 259
3.1.23 نقش فناوري اطلاعات در توسعه منابع انسانی 259
3.1.24 تاثير فناوري اطلاعات در تقويت مهارت تصمیم گیری 259
3.1.25 تاثير فناوري اطلاعات در تقويت روحيه پژوهشی 260
3.1.26 فناورري اطلاعات و فرايند توليد 260
3.1.27 تاثير فناوري اطلاعات در تقويت خودنظارتی 260
3.1.28 فناوري اطلاعات و فرايند طراحي 260
3.1.29 فناوري اطلاعات و واحد تضمين كيفيت 260
3.1.30 نتيجه گيري 261
3.1.31 مراجع 261

3-2 ) نقش استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع بر یادگیری وخلاقیت سازمانی

3.2.1 چکیده 262
3.2.2 ABSTRACT 263
3.2.3 مقدمه 264
3.2.4 مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش 264
3.2.5 توسعه ی فرضیه ها و مدل مفهومی 266
3.2.6 فرضیه های اصلی 269
3.2.7 فرضیه های فرعی 269
3.2.8 روش شناسی تحقیق 270
3.2.9 تحلیل داده ها 271
3.2.10 منابع 273

3-3 ) بررسی رابطه فناوری اطلاعات بامولفه های مدیریت کیفیت جامع درفدراسیون های ورزشی

3.3.1 چکیده 275
3.3.2 مقدمه 276
3.3.3 روش شناسی پژوهش 279
3.3.4 روایی وپایایی پرسشنامه ها 280
3.3.5 نتایج ویافته های پژوهش 280
3.3.6 بحث ونتیجه گیری 284
3.3.7منابع 285

3-4 ) برسي تاثير ارتباط فناوري اطلاعات ومدیریت کیفیت جامع بر کارایی واثربخشی سازمانهای صنعتی وخدماتی

3.4.1 چکیده 287
3.4.2 مقدمه 288
3.4.3 بررسي مفاهيم كارايي، اثربخشي و بهره وري در سازمان 290
3.4.4 معيارهاي كارايي و اثربخشي در سازمانهاي امروزي 291
3.4.5 مديريت كيفيت جامع 295
3.4.6 كاربردهاي استراتژيك 297
3.4.7 فرآيند طراحي برنامه خدمت گرا 298
3.4.8 نتايج 301
3.4.9 معيارهاي ارزيابي اثربخشي سازمان 302
3.4.10 يك سازمان كارا و اثربخش، رقبا را ارزيابي ميكند 30
3.4.11 رابطه و با مهندسي مجدد فرآيند كسب و كار 303
3.4.12 نتيجه گيري 310
3.4.13 منابع 311

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع TQM بر رضایت ارباب رجوع و اولویت

1-کیفیت درک شده : شامل ارزیابي کلي مشتری از کیفیت محصول یا خدمات ارایه شده سازمان در آخرین تجربه او از مصرف مي باشد. این عامل اثر مستقیم و مثبت بر رضایت مشتری دارد.
2-ارزش درک شده : سطح درک شده کیفیت محصول، در مقایسه با قیمتي که برای خرید آن محصول پرداخت شده است.
3-انتظارات مشتری : این متغیر شامل دو بخش مي شود. اولین بخش انتظارات مشتری، پیش از مصرف محصول یا دریافت خدمت است که از منابع غیر تجربي و از راه هایي مانند آگهي ها، تبلیغات و یا توصیه زباني سایر مشتریان ایجاد ميشود. دومین بخش شامل پیش – بیني مشتری درباره قابلیت تولید کننده و یا ارایه کننده خدمت در زمینه تأمین کیفیت کالا یا خدمت در آینده مي باشد. پس از بررسي ورودی های مدل، خروجي ها مطرح ميگردند. مطابق یک تئوری معروف در علم بازاریابي، پیامد فور ی افزایش رضایت مشتری، همانا کاهش میزان شکایات او و افزایش میزان وفاداری مشتری است. یعني اینکه افزایش میزان رضایت مشتریان، علاوه بر کاهش شکایت مشتری ، میزان وفاداری و اعتماد او به سازمان را نیز مضاعف مي سازد.

فهرست کامل فصل چهارم بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع TQM بر رضایت ارباب رجوع و اولویت

4-1 ) بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع TQM بررضایت مشتریان درشرکت مخابرات استان هرمزگان

4.1.1 کليات پژوهش 323
4.1.1.1 مقدمه 324
4.1.1.2 بيان مساله 325
4.1.1.3 ضرورت پژوهش 327
4.1.1.4 اهداف پژوهش 330
4.1.1.5 هدف کلی 330
4.1.1.6 اهداف فرعی 330
4.1.1.7 فرضيههای تحقيق 331
4.1.1.8 سؤالات پژوهش 331
4.1.1.9 تعاریف مفهومی و عملياتی متغيرها 332
4.1.1.10 تعاریف مفهومی 332
4.1.1.11 تعاریف عملياتی 334
4.1.2 مبانی نظری و پيشينه پژوهش 335
4.1.2.1 مقدمه 336
4.1.2.2 مبانی نظری 337
4.1.2.3 مدیریت کیفیت فراگیر 337
4.1.2.4 پيشينه مدیریت کيفيت فراگير 339
4.1.2.5 فلسفه مدیریت کيفيت فراگير 341
4.1.2.6 پيشگامان کيفيت 344
4.1.2.7 دمينگ 344
4.1.2.8 جوزف جوران 346
4.1.2.9 آرماند فيگنبام 347
4.1.2.10 فيليپ کرازبی 348
4.1.2.11 بيل کانوی 349
4.1.2.12 مشخصات کيفيت از دیدگاه مشتری 352
4.1.2.13 نظریات مختلف در زمينه ابعاد مدیریت کيفيت جامع 353
4.1.2.14 ابعاد مدیریت کيفيت جامع 354
4.1.2.15 توانمندسازی 354
4.1.2.16 پاسخگویی 355
4.1.2.17 سرعت 356
4.1.2.18 صحت 356
4.1.2.19 زیبایی فضای ارائه خدمات 356
4.1.2.20 اعتماد محوری 356
4.1.2.21 شفافيت و اطلاع رسانی 357
4.1.2.22 انعطاف پذیری 358
4.1.2.23 رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی 358
4.1.2.24 مشتری 360
4.1.2.25 رضایت مشتری 360
4.1.2.26 الگوهای رضایت مندی مشتری 362
4.1.2.27 الگوی رضایت مندی مشتری سوئدی 362
4.1.2.28 الگوی رضایت مندی مشتری آمریکایی 363
4.1.2.29 الگوی اوليه رضایتمندی مشتری نروژی 364
4.1.2.30 الگوی رضایتمندی مشتری اروپایی 364
4.1.2.31 الگوی رضایتمندی مشتری سوئيس 365
4.1.2.32 الگوی رضایتمندی مشتری سوئيس 366
4.1.2.33 الگوی رضایتمندی مشتری دوین و دیگران 366
4.1.2.34 تشریح مدل شاخص ملی رضایت مشتری در ترکيه، آیدین و اوزر 367
4.1.2.35 تشریح مدل شاخص ملی رضایت مشتری در ترکيه، ترکييلماز و اوزکان 367
4.1.2.36 مشتری محوری 367
4.1.2.37 رویکرد مشتریمدار 368
4.1.2.38 پيشينه پژوهش 369
4.1.2.39 تحقيقات داخلی 370
4.1.2.40 تحقيقات خارجی 372
4.1.2.41 جمع بندی پيشينه پژوهش 374
4.1.2.42 مدل مفهومی پژوهش 375
4.1.2.43 مدل تحليلی پژوهش 377
4.1.3 روششناسی پژوهش 382
4.1.3.1 مقدمه 383
4.1.3.2 روش پژوهش 383
4.1.3.3 جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگيری 384
4.1.3.4 ابزار گردآوری اطلاعات 386
4.1.3.5 روایی و پایایی پرسشنامه مدیریت کيفت جامع 387
4.1.3.6 روایی و پایایی پرسشنامه 388
4.1.3.7 روش گردآوری اطلاعات 389
4.1.3.8 روشهای تجزیه و تحليل اطلاعات 389
4.1.3.9 آمار توصيفی 389
4.1.3.10 آمار استنباطی 389
4.1.4 یافتههای پژوهش 390
4.1.4.1 مقدمه 391
4.1.4.2 اطلاعات جمعيتشناختی 391
4.1.4.3 متغيرهای پژوهش 394
4.1.4.4 آزمون فرضيات پژوهش 396
4.1.4.5 آزمون فرضيه اصلی 397
4.1.4.6 آزمون فرضيه های فرعی 397
4.1.4.7 مدل نهایی 401
4.1.4.8 جمع بندی نهایی 406
4.1.5 نتيجهگيری و پيشنهادها 407
4.1.5.1 مقدمه 408
4.1.5.2 بحث و نتيجه گيری 408
4.1.5.3 تفسير یافتهها 408
4.1.5.4 جمع بندی کلی 413
4.1.5.5 محدودیتهای پژوهش 415
4.1.5.6 محدودیت های خارج از اختيار محقق 415
4.1.5.7 محدودیت های در اختيار محقق 415
4.1.5.8 پيشنهادهای پژوهش 415
4.1.5.9 پيشنهادهای کاربردی 415
4.1.5.10 پينشهادهای پژوهشی 416
4.1.5.11 منابع وماخذ 417
4.1.5.12 ABSTRACT 426
4.1.5.13 پیوست 428

4-2 ) بررسی نقش بازارمداری بر رضایت مشتری با رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر درشعب بانک ملت قزوین

4.2.1 چکیده 467
4.2.2 مقدمه 468
4.2.3 بیان مسئله 468
4.2.4 بازارگرایی چیست؟ 470
4.2.5 مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر 471
4.2.6 سنجش عملکرد سازمان 471
4.2.7 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 472
4.2.8 مدل مفهومی تحقیق 472
4.2.9 مدلسازی معادلات ساختاری 474
4.2.10 جمع آوری داده ها 474
4.2.11 تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 475
4.2.12 آزمون فرضیات 477
4.2.13 تجزیه و تحلیل مربوط به شاخص ها و ابعاد مدل 478
4.2.14 مدیریت کیفیت فراگیر 478
4.2.15 رضایت مشتری 479
4.2.16 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 479
4.2.17 نتیجه گیری بر اساس فرضیات تحقیق 479
4.2.18 پیشنهادات مدیریتی 481
4.2.19 پیشنهادات برای پژوهش های آتی 482
4.2.20 محدودیت های تحقیق 483
4.2.21 منابع 484

4-3 ) بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر رضایت ارباب رجوع و اولویت بندی ابعاد آن با استفاده از تکنیک AHP

4.3.1 چکیده 488
4.3.2 مقدمه 488
4.3.3 مبانی نظری تحقیق 489
4.3.4 روش تحقیق 490
4.3.5 یافته های تحقیق 490
4.3.6 آزمون فرضیه اصلی 491
4.3.7 آزمون فرضیه های فرعی 491
4.3.8 اولویت بندی ابعاد مدیریت کیفیت جامع با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی 496
4.3.9 نتیجه گیری 497
4.3.10 منابع 499

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید