50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع توسعه گردشگری با استفاده از مدل swot

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه توسعه گردشگری با استفاده از مدل swot است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش ارائه راهکارهای گردشگری پایدار شهری با استفاده از مدل swot بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تحلیلی بر راهبردهای گردشگری با استفاده از مدل swot بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش امکان سنجی پتانسیل های گردشگری د با استفاده از مدل swot بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش راهبردهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل swot بررسی شده است

پديده ي گردشگري امروزه گستر ه ي جهاني يافته است . اين خود ناشي از توسعه ي نواوري تكنولـوژيكي و گسترش همه جانبه ي سرمايه داري در عصر كنوني است. گردشگري در چنين وضـعيتي ، جابـه جـايي وپويايي انسان ها راسبب شده ودر يك كستره ي جهاني به عنوان پديـده ي جغرافيـايي – اجتمـاعي مفهـوم ارتباط با ديگر فرهنگ ها را در مكان هاي مختلف پديد اورده است.. در اين بين ، شـهر هـا در بردارنـده ي مراكز مهم اقتصادي ، علمي ،تفريحي ، ورزشي، زيارتگاهي ، تاريخي ، فرهنگـي، پزشـكي وغيـره هسـتند و افزون بر اين موارد از جاذبه هاي طبيعي (اكوتوريسم ) نيز بهره مندند . شهر زنجان نيـز بـا دارا بـودن تـاريخ كهن خود و جاذبه هاي طبيعي وديگر مزايـا مـي توانـد بـه عنـوان يـك شـهر توريسـتي در شـمال غـرب كشورايفاي نقش كند . در اين مقاله ، توسعه ي گردشگري در زنجان از 5بعد(زيسـت محيطـي ،اقتصـادي ، اجتماعي – فرهنگي – تاريخي ، اكو لوژيكي و نهادي) بررسـي شـده و از مـدل SWOTبـراي ارا ئـه ي راهكار هاي مناسب و شناسايي نقاط قوت ،ضعف،فرصت ها وتهديـد هـا اسـتفاده شـده اسـت . واز روش توصيفي – تحليلي استفاده شده است.

قسمت هایی از فصل اول ارائه راهکارهای گردشگری پایدار شهری با استفاده از مدل swot

گردشگري فعاليتي ايست با ابعاد اقتصادي، اجتماعي، محيطي و سياسي به نحوي كه غالب شئونات زندگي را شامل مي شود. امروزه از صنعت گردشگري به عنوان يک بازوي قدرتمند جهت افزايش درآمد و فقرزدايي كشورهاي در حال توسعه نام برده مي شود. در حال حاضر گردشگري به مهمترين فعاليت اقتصادي جهان تبديل شده است در اين ميان شهرها به لحاظ دارا بودن قدمت طولاني و تاريخي و استقرار كهن ترين نماد هاي باستاني وتاريخي مربوط به فرهنگ ها وارزش هاي ملي هر كشوري و نيز مناظر طبيعي، از مکان هاي جذاب براي گردشگران محسوب مي شوند. كشور ما با وجودي كه بر اساس ضوابط يونسکو جزء 10 كشور برجسته تاريخي جهان قرار دارد از نظر ميزان جذب گردشگر و كسب درآمد گردشگري هفتادمين كشور دنياست. از اين رو براي ايجاد يک توسعه همه جانبه و پايدار و همچنين جايگزيني منابع جديد كسب درآمد به جاي منابع نفتي نيازمند استفاده از تمامي امکانات و قابليت ها مي باشيم . در اين راستا توسعه صنعت جهانگردي كه اقتصاددانان آن را سومين پديده اقتصادي پويا و روبه رشد پس از صنعت نفت و خودروسازي مي دانند، به عنوان نياز اساسي كشور مطرح مي شود لذا بررسي پتانسيل هاي توسعه اين صنعت در مناطق مختلف كشور ضرورت مي يابد. در ميان شهر هاي ايران اصفهان ازمنحصر به فرد ترين مناطقي است كه بر اساس مولفه هاي گردشگري، توان گسترش گردشگري شهري را داراست و با داشتن پيشينه كهن و بافت تاريخي ارزنده و امکانات نسباتا چشمگير بستري مناسب براي گسترش گردشگري محسوب مي شود. از اين رو در اين مقاله به بررسي و شناسايي پتانسيل هاي توسعه صنعت گردشگري در شهراصفهان پرداخته شده است

فهرست کامل فصل اول ارائه راهکارهای گردشگری پایدار شهری با استفاده از مدل swot

1-1 ) ارائه ی راهکارهای گردشگری پایدار شهری با استفاده از مدل SWOT

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 روش تحقیق 2
1.1.4 گردشگری وتوسعه ی پایدار 2
1.1.5 گردشگری شهری 3
1.1.6 SWOT:مدل 4
1.1.7 منطقه مورد مطالعه 4
1.1.8 جاذبه های گردشگری اصفهان 5
1.1.9 ارائه راهبردها واستراتژی های گردشگری پایدار شهری دراصفهان 14
1.1.10 نتیجه گیری 15
1.1.11 منابع وماخذ 16

1-2 ) ارائه ي را هكارهاي گردشگري پايدار شهري با استفاده از مدل SWOT

1.2.1 چکیده 17
1.2.2 مقدمه 17
1.2.3 روش تحقيق 18
1.2.4 گردشگري وتوسعه ي پايدار 18
1.2.5 گردشگري شهري 20
1.2.6 مدل SWOT 23
1.2.7 منطقه ي مورد مطالعه 23
1.2.8 ارائه ي راهبرد ها و استراتژي هاي گردشگري پايدار شهري درزنجان 27
1.2.9 نتيجه گيري 29
1.2.10 منابع و مأخذ 30

1-3 ) بررسی تاثیر باز زنده سازی ونوسازی بافت های فرسوده درتوسعه گردشگری شهری با استفاده از مدل( SWOT)

1.3.1 چکیده 32
1.3.2 مقدمه 34
1.3.3 روش تحقیق 34
1.3.4 قلمرو جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 34
1.3.5 تعاریف و واژگان اختصاصی پژوهش 35
1.3.6 بافت فرسوده 35
1.3.7 بازسازی 35
1.3.8 بهسازی 35
1.3.9 نوسازی 35
1.3.10 باز زنده سازی 36
1.3.11 گردشگری شهری 36
1.3.12 دیدگاه صاحب نظران پیرامون بهسازی وباز آفرینی بافت های قدیمی شهرها 36
1.3.13 تحولات و تجربه جهانی در بافت های فرسوده وتاریخی شهری 38
1.3.14 منطقه دوازده شهر تهران 39
1.3.15 ویژگی های منطقه 12 شهرداری تهران 40
1.3.16 ویزگی های بافت فسروده منطقه 12 تهران 41
1.3.17 ارزیابی تاثیرات اقتصادی،اجتماعی وکالبدی باز زنده سازی بافت فرسوده منطقه 12 بر توسعه صنعت گردشگری 42
1.3.18 ارزیابی تاثیرات اقتصادی 42
1.3.19 ارزیابی تاثیرات اجتماعی وفرهنگی 42
1.3.20 ارزیابی تاثیرات کالبدی 42
1.3.21 نمودار فرآیند باز زنده سازی بافت تاریخی با توجه به ابعاد اجتماعی واقتصادی 43
1.3.22 ماتریس سواتSWOT 45
1.3.23 نتیجه گیری پژوهش 49
1.3.24 منابع وماخذ 49

1-4 ) بررسی جاذبه های گردشگری پایدار در استان چهار محال و بختیاری با استفاده از مدل SWOT

1.4.1 چکیده 51
1.4.2 مقدمه 52
1.4.3 روش تحقیق 52
1.4.4 گردشگری وتوسعه ی پایدار 52
1.4.5 مدل SWOT 53
1.4.6 منطقه ی مورد مطالعه 53
1.4.7 جاذبه های گردشگری چهارمحال بختیاری 54
1.4.8 ارائه ی راهبرد ها و استراتژی های گردشگری پایدار چهار محال و بختیاری 67
1.4.9 نتیجه گیری 68
1.4.10 منابع و مأخذ 69

1-5 ) بررسی گردشگری فرهنگی کلانشهر تبریز با استفاده از مدل SWOT

1.5.1 چکیده 70
1.5.2 مقدمه 71
1.5.3 طرح مساله 71
1.5.4 اهداف تحقیق 71
1.5.5 منطقه مورد مطالعه 71
1.5.6 توریسم فرهنگی تبریز 71
1.5.7 مدل تجریه و تحلیلSWOT 72
1.5.8 تجزیه و تحلیل SWOT درارتباط با گردشگری فرهنگی شهری تبریز 72
1.5.9 شناسایی عوامل داخلی گردشگری فرهنگی شهر تبریز 72
1.5.10 شناسایی عوامل خارجی گردشگری فرهنگی شهر تبریز 73
1.5.11 تدوین راهبرد ها 74
1.5.12 راهبرد تهاجمی/رقابتی 74
1.5.13 راهبرد تنوع بخشی 75
1.5.14 راهبرد های بازنگری 75
1.5.15 راهبرد تدافعی 75
1.5.16 نتیجه گیری 76
1.5.17 منابع و ماخذ 77

1-6 ) شناسایی وآنالیز گردشگری سالمت درایران باروش SWOT

1.6.1 چکیده 80
1.6.2 مقدمه 81
1.6.3 اهداف تحقیق 82
1.6.4 روش تحقیق 82
1.6.5 پتانسیل های گردشگری سلامت درایران 82
1.6.6 زمینه های فعالیت درحوزه گردشگری سلامت دردنیا 84
1.6.7 چرا توریسم سلامت 84
1.6.8 جذب یماران بین المللی 84
1.6.9 آنالیز استراتژی های مدلSWOT 85
1.6.10 نتیجه گیری SWOT 87
1.6.11 آنالیزSWOT و توریسم سلامت ایران 87
1.6.12 منابع 90
1.6.13 ABSTRACT 91

1-7 ) نقش امکان مذهبی زرتشتی درتوسعه گردشگری به روش SWOT

1.7.1 چکیده 93
1.7.2 مقدمه 94
1.7.3 مذهب و گردشگری 94
1.7.4 صنعت گردشگری و امر توسعه 95
1.7.5 روش پژوهش 95
1.7.6 موقعیت جغرافیایی 95
1.7.7 آیین ها وجشن های دینی زرتشتیان 96
1.7.8 گردشگری مذهبی یزد 98
1.7.9 زرتشتیان ومیراث فرهنگی یزد 99
1.7.10 علل پیدایش واهمیت زیارتگاه های زرتشتیان دریزد 100
1.7.11 پیرهریشت 100
1.7.12 پیرنارسون 100
1.7.13 چک چک یا پیرسبز 100
1.7.14 پیرنارکی 100
1.7.15 پارس بانو-بونوپرس 101
1.7.16 تدوین راهبردهای وسیاست های توسعه گردشگری مذهبی استان یزد 109
1.7.17 درسطح ملی 109
1.7.18 در سطح منطقه ای ومحلی 109
1.7.19 نتیجه گیری 109
1.7.20 پیشنهادات 109
1.7.21 منابع 110

1-8 ) راهبردهای بهینه توسعه گردشگری با استفاده از مدل SWOT

1.8.1 مقدمه 111
1.8.2 محدوده مورد مطالعه 111
1.8.3 مبانی نظری 112
1.8.4 روش تحقیق 113
1.8.5 تجزیه و تحلیل 113
1.8.6 نتیجه گیری 117
1.8.7 منابع 118

1-9 ) نقش اکوتوريسم در توسعه صنعت گردشگری با استفاده از مدل SWOT

1.9.1 چکیده 119
1.9.2 مقدمه 120
1.9.3 بیان مسئله 120
1.9.4 اهميت و ضرورت پژوهش 120
1.9.5 پيشينه تحقيق 121
1.9.6 اهداف تحقيق 121
1.9.7 روش تحقيق 121
1.9.8 محدوده مورد پژوهش 122
1.9.9 موانع و مشکلات 122
1.9.10 مبانی نظری تحقيق 122
1.9.11 تعریف توریسم 122
1.9.12 انواع توريسم 122
1.9.13 توريسم طبيعی 122
1.9.14 تعريف اکوتوريسم 123
1.9.15 اهميت اکوتوريسم در صنعت گردشگری 123
1.9.16 اهداف اساسی اکوتوريسم 124
1.9.17 بحث و يافته ها 124
1.9.18 جاذبه های اکوتوريستی استان يزد 124
1.9.19 قابليتهای اکوتوريستی کوهستان 125
1.9.20 قابليت های اکوتوريستی بيابان 126
1.9.21 قابليت اکوتوريستی منابع آبی 127
1.9.22 قابليت اکوتوريستی پوشش گياهی 128
1.9.23 مسيرها ی گردشگری 128
1.9.24 تجزيه و تحليل گردشگری و اکوتوريسم 130
1.9.25 نتيجه گيری و پيشنهادات 134
1.9.26 فهرست منابع 135

1-10 ) کاربرد مدل الگوی SWOT در تحلیل گردشگری ایران

1.10.1 چکیده 136
1.10.2 مقدمه 137
1.10.3 اهداف تحقیق 137
1.10.4 سوالات تحقیق 137
1.10.5 روش پژوهش 137
1.10.6 پیشینه ی پژوهش 138
1.10.7 تکنیک SWOT ودلایل انتخاب آن 138
1.10.8 تکنیک SWOT 140
1.10.9 تدوین راهبردها 141
1.10.10 نحوه تجزیه وتحلیل 141
1.10.11 عوامل داخلی موثربرگردشگری درناحیه مطالعه شده 141
1.10.12 عوامل خارجی موثربرگردشگری درناحیه مطالعه شده 142
1.10.13 نتیجه گیری 144
1.10.14 فهرست منابع 144

1-11 ) راهکارهای توسعه گردشگری شهری با استفاده ازماتریس QSPM و SWOT

1.11.1 چکیده 146
1.11.2 مقدمه 147
1.11.3 مباوی وظزی 148
1.11.4 گردشگری 148
1.11.5 گردشگری شهری 148
1.11.6 گردشگری پایدار 149
1.11.7 روش شناسی تحقیق 149
1.11.8 فرایند تحقیق 150
1.11.9 تشکیل جداول شناسایی راهبردی عوامل درونی وبیرونی 150
1.11.10 تشکیل ماتریس موقعیت کنونی سازمان IE 151
1.11.11 تشکیل ماتریس راهبردهای کمی 151
1.11.12 یافته های تحقیق 152
1.11.13 نتیجه گیری 159
1.11.14 منابع 161

1-12 ) برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار گردشگری شهری با استفاده از تحلیل

1.12.1 چکیده 163
1.12.2 مقدمه 164
1.12.3 تحلیلSWOT 165
1.12.4 عوامل محیطی بیرونی 165
1.12.5 نقاط قوت-S 165
1.12.6 نقاط ضعفW- 165
1.12.7 عوامل محیط داخلی 166
1.12.8 فرصت هاO- 166
1.12.9 تهدیداتT- 166
1.12.10 راهبرد تهاجمی 167
1.12.11 راهبرد اقتضائی 167
1.12.12 راهبردهای انطباقی 167
1.12.13 راهبردهای دفاعی 168
1.12.14 بحث ونتیجه گیری 168
1.12.15 منابع 169

1-13 ) بررسی اثرات اقتصادی توسعه گردشگری با استفاده از مدل SWOT

1.13.1 چکیده 170
1.13.2 مقدمه 171
1.13.3 پیشینه تحقیق 171
1.13.4 مبانی نظری 172
1.13.5 روش تحقیق و جامعه اماری 173
1.13.6 قلمرومکانی 173
1.13.7 یافته های تحقیق 174
1.13.8 معرفی تکنیک سوآت SWOT 174
1.13.9 تحلیل نقاط ضعف ،قوت،فرصت ها و تهدیدها 174
1.13.10 مرحله تدوین استراتژی ها ازطریق ماتریسSWOT 177
1.13.11 استراتژی های رقابتی 177
1.13.12 استراتژی های تنوع 178
1.13.13 استراتژی های بازنگری 179
1.13.14 استراتژی های تدافعی 179
1.13.15 راهبردها 180
1.13.16 نتیجه گیری 181
1.13.17 منابع 181

1-14 ) بررسی گردشگری شهری بافت میانی اصفهان با استفاده از مدل SWOT

1.14.1 چکیده 182
1.14.2 مقدمه 183
1.14.3 روش شناسی 184
1.14.4 مبانی نظری 185
1.14.5 گردشگری 185
1.14.6 گردشگری شهری 186
1.14.7 بافت میانی 186
1.14.8 بافت میانی شهرها 188
1.14.9 قلمرو مکانی تحقیق 188
1.14.10 اصفهان 188
1.14.11 منطقۀ 14 اصفهان 188
1.14.12 بحث و یافته ها 189
1.14.13 ارزیابی عوامل دورنی و بیرونی 189
1.14.14 استخراج استراتژی های SO 192
1.14.15 ارائۀ راهبردها و راهکارهای توسعۀ گردشگری شهری منطقه14 192
1.14.16 راهبردهای SO 192
1.14.17 راهبردهای تنوع ST 193
1.14.18 راهبردهای بازنگریWO 193
1.14.19 راهبردهای WT 193
1.14.20 جمع بندی ونتیجه گیری 194
1.14.21 منابع 195

1-15 ) راهکارهای توسعه گردشگری شهر گرگان با استفاده از مدل SWOT

1.15.1 چکیده 198
1.15.2 مقدمه 199
1.15.3 گردشگری شهری 200
1.15.4 شهرستان گرگان 200
1.15.5 روش تحقیق 201
1.15.6 مدل تجزیه و تحلیل SWOT 201
1.15.7 چكیده کار در این تحقیق 201
1.15.8 نتیجه گیری 209
1.15.9 نتیجه تجزیه وتحلیل مدل سوات 209
1.15.10 لیست راهبردهای مناسب جهت توسعه گردشگری شهر گرگان 209
1.15.11 منابع 210

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تحلیلی بر راهبردهای گردشگری با استفاده از مدل swot

این منطقه در استان گیلان و مصب رودخانه سفیدرود قرار دارد به دلیل اهمیت زیستگاهی آن برای پرندگان آبزی در سال 1381 با مساحتی برابر با 3267 هکتار بعنوان پارک ملی تعیین شد. البته بخشی از این منطقه به وسعت 500 هکتار در سال 1354 بعنوان تالاب بین المللی کیاشهر شناخته شده بود.گستره پارک تحت تاثیر نوسانهای سطح آب دریای خزر تغییر می کند. بوجاق تالابی است ساحلی- دریایی به آب شیرین تالب شور به همراه اراضی جلگه ای پوشیده شده از گیاهان مرتعی و کنار آبزی و ارتفاع متوسط منطقه 26 متر پایین تر از سطح دریای آزاد است این پارک با دما و بارندگی متوسط سالیانه 16 درجه سانتیگراد و 1200 میلیمتر از اقلیم خیلی مرطوب معتدل برخوردار است.بوجاق محل زمستان گذاری پرندگان مهاجر آبزی و جوجه آوری پرندگان بومی آبزی می باشد

فهرست کامل فصل دوم تحلیلی بر راهبردهای گردشگری با استفاده از مدل swot

2-1) تحلیلی بر راهبردهای گردشگری روستایی دهستان قلعه میران با استفاده از مدل SWOT

2.1.1 چکیده 212
2.1.2 مقدمه 212
2.1.3 داده ها وروش شناسی تحقیق 212
2.1.4 مبانی نظری 213
2.1.5 کلیاتی در ارتباط با محدوده مورد مطالعه 214
2.1.6 تجزیه وتحلیل 215
2.1.7 تحلیل شاخص های مدل سوات 215
2.1.8 ارائه راهبردهای توسعه گردشگری روستایی 217
2.1.9 نتیجه گیری 218
2.1.10 منابع وماخذ 218

2-2) تدوین وانتخاب استراتژی توسعه پایدار بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان براساس تحلیل SWOT وماتریس برنامه ریزی کمی

2.2.1 چکیده 220
2.2.2 مقدمه وطرح مسئله 221
2.2.3 مفاهیم ومبانی نظری 223
2.2.4 روش تحقیق 226
2.2.5 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 227
2.2.6 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 227
2.2.7 تشکیل ماتریسSWOT 228
2.2.8 ماتریس داخلی وخارجی 229
2.2.9 ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی 229
2.2.10 یافته های تحقیق 230
2.2.11 بحث ونتیجه گیری 240
2.2.12 منابع وماخذ 241

2-3) رویکرد اکوسیستمی مدیریت گردشگری مناطق حفاظت شده و تالاب های ساحلی دریای خزر- استان گیلان بر اساس مدل تحلیل مدیریتی swot

2.3.1 چکیده 244
2.3.2 مقدمه 245
2.3.3 مواد و روش کار 245
2.3.4 ناحیه بندی و تعیین ایستگاه منطقه مورد مطالعه 247
2.3.5 تحلیل مدیریتی داده ها با استفاده از ماتریس SWOT 247
2.3.6 نتایج 247
2.3.7 سایر مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 249
2.3.8 پناهگاه حیات وحش سرخانکل 249
2.3.9 پناهگاه حیات وحش سلکه 249
2.3.10 منطقه حفاظت شده سیاه کشیم 249
2.3.11 بحث 254
2.3.12 نتیجه گیری 256
2.3.13 منابع 257

2-4) ارزیابی نقش چشمه های آبگرم وگردشگری درتوسعه پایدار روستایی با استفاده از مدل تحلیلی SWOT

2.4.1 چکیده 259
2.4.2 مقدمه 260
2.4.3 مبانی نظری تحقیق 260
2.4.4 سابقه بررسی چشمه های آب گرم ومعدنی درایران 261
2.4.5 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 262
2.4.6 روش شناسی تحقیق 263
2.4.7 بررسی اولویت بندی نقاط قوت،ضعف،فرصت ها وتهدیدها 265
2.4.8 یافته های پژوهش 266
2.4.9 جمع بندی و نتیجه گیری 267
2.4.10 منابع 267

2-5) امکانسنجی توسعه گردشگری جزیره آشوراده با استفاده از مدل راهبردی

2.5.1 چکیده 268
2.5.2 مقدمه 269
2.5.3 تعریف مساله 269
2.5.4 اهداف پژوهش 269
2.5.5 پیشینه پژوهش 269
2.5.6 روششناسی پژوهش 270
2.5.7 مروری بر ادبیات موضوع 270
2.5.8 گردشگری 270
2.5.9 توسعه گردشگری 270
2.5.10 عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگری 271
2.5.11 راهبرد یا استراتژی 271
2.5.12 شناخت منطقه مورد مطالعه 271
2.5.13 تقسیم بندی اقلیمی ناحیه 272
2.5.14 یافتهها 273
2.5.15 بررسی عوامل خارجی وداخلی 273
2.5.16 تعیین ضریب اهمیت و رتبهبندی 275
2.5.17 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 275
2.5.18 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 278
2.5.19 تجزیه و تحلیل یافتهها با استفاده از مدل تحلیل 280
2.5.20 نتیجهگیری 281
2.5.21 منابع و مآخذ 282

2-6) برنامه ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری پایدار درمحدوده ی ابزار سنتی تبریز با استفاده از الگوی تحلیل SWOT

2.6.1 چکیده 284
2.6.2 مقدمه 284
2.6.3 پرسش های اصلی تحقیق 285
2.6.4 روش تحقیق 286
2.6.5 مفهوم توسعه گردشگری پایدار 286
2.6.6 محدوده ی مورد مطالعه 286
2.6.7 روش تجزیه وتحلیل SWOT 289
2.6.8 برنامه ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری پایدار بازار تبریز با استفاده از مدل SWOT 290
2.6.9 نتیجه گیری 292
2.6.10 مراجع 292

2-7) تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری دریاچه بزنگان

2.7.1 چکیده 294
2.7.2 مقدمه 295
2.7.3 پیشینه تحقیق 296
2.7.4 مبانی نظری 297
2.7.5 روش تحقیق 298
2.7.6 معرفی مدل سوات 299
2.7.7 منطقه مورد مطالعه 300
2.7.8 یافته های پژوهش 301
2.7.9 تجزیه وتحلیل 301
2.7.10 عوامل داخلی موثربرگردشگری درمحدوده مورد مطالعه 301
2.7.11 عوامل خارجی موثربرگردشگری درمحدوده مورد مطالعه 302
2.7.12 تحلیل نقاط قوت،ضعف،فرصت ها وتهدیدها 303
2.7.13 ارائه راهبردها وراهکارهای توسعه ی گردشگری دریاچه بزنگان 307
2.7.14 نتیجه گیری 309
2.7.15 منابع 310
2.7.16 ABSTRACT 311

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم امکان سنجی پتانسیل های گردشگری با استفاده از مدل swot

توسعه به وجود آوردن تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، گرایش ها و نهادها برای تحقق کامل هدف های جامعه است و در این استعاله مهم اگر توده مردم درگیر نباشند، میوه رشد نصیب آنها نمی شود زیرا فرایند توسعه رنج آور و دشوار است تا همه مردم با آگاهی و هماهنگی از تغییرات و نیاز مطابقت با آن در امر توسعه مشارکت اصیل نداشته باشند ادامه توسعه ممکن نخواهد بود.
فرجی سبک بار و همکاران در پژوهشی با عنوان «رتبه بندی زمینه های توسعه گردشگری در نواحی روستایی،با استفاده از تاپسیس خاکستری (مطالعه موردی، نواحی روستایی شهرستان ورزقان)، با استفاده از تئوری خاکستری- که یکی از روشهای تصمیمگیری تحت شرایط عدم قطعیت است- با تلفیق این روش با تاپسیس به ارزیابی جاذبه های گردشگری، نواحی روستایی مستعد سرمایه گذاری در بخش گردشگری شهرستان ورزقان را مشخص کرده است

فهرست کامل فصل سوم امکان سنجی پتانسیل های گردشگری با استفاده از مدل swot

3-1 ) امکان سنجی پتانسیل های گردشگری درشهرگنبد کاووس با استفاده از مدل SWOT

3.1.1 چکیده 313
3.1.2 مقدمه 314
3.1.3 بیان مسئله 314
3.1.4 اهداف پژوهش 314
3.1.5 تعریف توریسم 315
3.1.6 توریسم وگردشگری درگذر تاریخ ایران 315
3.1.7 موقعیت جغرافیای گنبد کاووس 315
3.1.8 وجه تسمیه وسابقه سکونت گزینی درشهرگبند کاووی 316
3.1.9 نقش وجایگاه اقتصادی شهرستان گنبد کاووس 316
3.1.10 تکنیکSWOT 319
3.1.11 شناسایی عوامل داخلی موثربرگردشگری شهرستان گنبد کاووس 320
3.1.12 شناسایی عوامل خارجی موثر برگردشگری شهرستان گنبدکاووس 320
3.1.13 تدوین راهبردها 321
3.1.14 جمع بندی 323
3.1.15 منابع 324

3-2 ) تحلیلی برپتانسیل های گردشگری درخش با استفاده از مدل SWOT

3.2.1 چکیده 326
3.2.2 مقدمه 326
3.2.3 روش تحقیق 327
3.2.4 نتایج 327
3.2.5 نتیجه گیری 332
3.2.6 منابع 332

3-3 ) امکان سنجی توسعه گردشگری در کیاسر با استفاده از SWOT

3.3.1 چکیده 333
3.3.2 مقدمه 334
3.3.3 مبانی نظری 337
3.3.4 گردشگری 337
3.3.5 گردشگری روستایی 338
3.3.6 توسعه 339
3.3.7 روش تحقیق 339
3.3.8 تحلیل نقاط قوت،ضعف ،فرصت ها و تهدیدها 342
3.3.9 آمار توصیفی 343
3.3.10 بحث و نتیجهگیري 346
3.3.11 منابع 349

قسمت هایی از فصل چهارم راهبردهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل swot

منطقه بكر سد شياده به دليل دارا بودن و آب هواي مساعد و وجود جنگل در چهار سوي خود، مكـان مناسـبي بـراي پيـادهروي، برگزاري اردوهاي يك روزه سياحتي، صعود بـه ارتفاعـات نزديـك سـد شـياده، كشـتي لوچـو، مـاهيگيري و قـايقراني اسـت كـه جذابيتهاي طبيعي اين منطقه علاقه و رغبت ديدار مجدد مسافران و گردشگران از را اين منطقه افزايش ميدهد. اين مكان عـلاوه برايام عيد نوروز و تابس در تان روزهاي تعطيل معمولي نيز شاهد حضور جمع زيادي ازخانواده هر از ها قشر است كه استفاده از ايـن فضاي مناسب براي ايجاد نشاط و روحيه را انتخاب ميكنند)

فهرست کامل فصل چهارم راهبردهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل swot

4-1 ) راهبردهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدلSWOT

4.1.1 چکیده 350
4.1.2 مقدمه 351
4.1.3 داده ها وروش ها 352
4.1.4 معرفی منطقه 352
4.1.5 روش تحقیق 353
4.1.6 بحث 354
4.1.7 عوامل خارجی موثربرگردشگری درروستای مورد مطالعه 354
4.1.8 تحلیل نقاط قوت،ضعف،فرصت ها وتهدیدها 355
4.1.9 راهبردهای توسعه گردشگری روستای قلعه نو 355
4.1.10 راهبردهای رقابتی/تهاجمی 355
4.1.11 راهبردهای بازنگری 356
4.1.12 راهبردهای تدافعی 356
4.1.13 نتیجه گیری 359
4.1.13 منابع 359
4.1.14 ABSTRACT 361

4-2 ) بررسی راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT

4.2.1 خلاصه 362
4.2.2 مقدمه 362
4.2.3 پیشینه پژوهش 363
4.2.4 روش پژوهش 364
4.2.5 مبانی نظری 364
4.2.6 مدل استراتژیک SWOT 364
4.2.7 نظریه ها ودیدگاه های مربو طبه توسعه گردشگری روستایی 365
4.2.8 گونه شناسی گردشگری روستایی 366
4.2.9 نقش گردشگری روستایی درتوسعه ی پایدار روستاهای ایران 366
4.2.10 محدوده مورد مطالعه 367
4.2.11 جاذبه های گردشگری شهرستان بابل 368
4.2.12 تجزیه وتحلیل یافته ها 370
4.2.13 عوامل داخلی تاثیرگذار برتوسعه وگسترش گردشگری درناحیه مورد مطالعه 370
4.2.14 عوامل خارجی تاثیرگذار برتوسعه وگسترش گردشگری درناحیه مورد مطالعه 372
4.2.15 نتایج تجزیه وتحلیل SWOT 373
4.2.16 اولویت بندی نقاط قوت،ضعف،فرصت ها وتهدیدها 374
4.2.17 ارائه استراتژی برای گسترش گردشگری براساس مدل تحلیلیSWOT 375
4.2.18 استراتژی های رقابتی یا تهاجمی 375
4.2.19 استراتژی های تنوع 376
4.2.20 اسنراتژی های بازنگری یا بازپروری 376
4.2.21 استراتژی های تدافعی 376
4.2.22 اجرای برنامه ها،نظارت وارزیابی 378
4.2.23 برنامه های بلند مدت 378
4.2.24 برنامه های کوتاه مدت 379
4.2.25 نتیجه گیری 379
4.2.26 مراجع 379

4-3 ) برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT

4.3.1 چکیده 382
4.3.2 مقدمه 383
4.3.3 اهداف پژوهش 383
4.3.4 پیشنه پژوهش 383
4.3.5 قلمرو پژوهش 384
4.3.6 روش تحقیق 385
4.3.7 فرایند مدلSWOT 385
4.3.8 مبانی نظری 386
4.3.9 عوامل موثر داخلی و خارجی 388
4.3.10 تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک 390
4.3.11 ارائه راهبردهای استراتژیک 391
4.3.12 نتیجه گیری 392
4.3.13 منابع 392

4-4 ) برنامه ریزی توسعه گردشگری باتاکید برعوامل راهبردی (SWOT)

4.4.1 چکیده 395
4.4.2 مقدمه 396
4.4.3 مبانی نظری پژوهش 397
4.4.4 روش تحقیق 398
4.4.5 محدوده مورد مطالعه 400
4.4.6 یافته های پژوهش 400
4.4.7 عوامل خارجی موثربرگردشگری منطقه مورد مطالعه 401
4.4.8 تحلیل عوامل داخلی موثربرگردشگری منطقه گلمانخانه 402
4.4.9 تجزیه وتحلیل عوامل استراتژیک 403
4.4.10 تشکیل ماتریس عوامل داخلی وخارجی و تعیین موقعیت گردشگری منطقه گلمانخانه ارومیه 404
4.4.11 نتیجه گیری 406
4.4.12 منابع وماخذ 408

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید