50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی کاربرد GIS در مدیریت بحران

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پژوهشی کاربرد GIS در مدیریت بحران است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران نقش سامانه هاي بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مدیریت بحران در در برنامه ریزی شهری با استفاد از سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مدیریت بحران محیط زیست محیطی با استفاد از سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مدیریت بحران در زمان زلزله مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران و پدافندغیرعامل بررسی شده است

در دو دهه اخير ، خدمات جي آي اس بي سيم Wireless GIS services از طريق رويكردهاي علمي وتكنولوژيك گسترش يافته است . اين گونه خدمات هم شامل :
خدمات مكان مبنا (The location-based services (LBS و هم جي آي اس موبايل زمين مبنا the mobile field-based GIS مي باشد . اين تكنيك به كاربر نهايي اين امكان را مي دهد كه نه تنها به geo database دسترسي داشته و از آن كوئري (پرسشگر شرطي) بگيرد ، بلكه از طريق داده هاي مكاني و غير مكاني آن را بروز رساني كند . اين گونه سيستم ها قادر هستند تا از طريق ارائه داده هاي دقيق و جامع در رابطه با عوارض مكاني از قبيل : شبكه معابر ، بيمارستان ها ، سينماها ، مدارس و بازارهاي تجاري يك GIS system فراهم نمايند . از طريق اين تكنولوژي ، ماموران امدادگر )در مواقع بحراني ( ، بازرسان ، تيم هاي حفاظت ، كارمندان صنايع ، آتش نشان ها و بسياري ديگر از نيروهاي ساير حرفه ها ، توانايي دسترسي به داده هاي geospatialمخاطرات را در Serverبا بيشترين دقت و صحت دارند . از طرف ديگر بروزرساني اين گونه داده ها نيز بسيار عملي تر است . در سالهاي اخير تحولي نو در Mobile GISاز طريق استفاده از سخت افزارها (مثل GPS هايي با اندازه كوچك تر از گذشته) و نرم افزارها بوجود آمده است

قسمت هایی از فصل اول نقش سامانه هاي سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بحران

بحران به حادثه اي اطلاق مي شود كه در اثر عوامل طبيعي و يا انساني به صورت ناگهاني ويا تدريجي اتفاق مي افتد و خسارتهاي قابل توجه اقتصادي، تلفات انساني و ضايعات روحي و رواني را به جامعه تحميل مينمايد و اثرات آن در جامعه به حدي است كه لازم است با حسابگري و خردي روشن به آن پاسخ داده شود .به دو روش از نظر منشاء و شدت وقوع مي توان بحران را تفكيك كرد هك از نظر منشاء به بحرانهاي ناشي از بلاياي طبيعي و بحرانهاي انسان ساز و از نظر شدت وقوع به بحرانهاي تند شونده و بحرانهاي كند شونده تقسيم ميگردد .در اين چهارچوب مديريت بحران مشتمل بر مجموعه اي از اقدامات و عمليات سازمان يافته و هماهنگ براي پيشگيري از وقوع بحرانها، آماده سازي براي مقابله با آنها و كمك به امداد و نجات سريع هنگام وقوع و همچنين بهبود اوضاع پس از سانحه در حداقل زمان ممكن مي باشد .اين عمليات بر روي هم چرخه اي را تشكيل مي دهندكه به آن چرخه مديريت بحران نيز اطلاق مي شود .چرخه مديريت بحران در برگيرنده سلسله
فعاليتهاي متقابل و مكملي است كه مشتمل بر: كاهش اثرات و پيشگيري، آمادگي، پاسخگويي و بازسازي است كه در سه مرحله قبل، حين و بعد از بحران بكار گرفته مي شوند

فهرست کامل فصل اول نقش سامانه هاي سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بحران

1-1 ) نقش سامانه های GIS در مدریت بحران

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 مفاهیم و مبانی نظري 3
1.1.4 مدیریت 4
1.1.5 مدیریت بحران 4
1.1.6 سامانه اطلاعات جغرافیایی 4
1.1.7 مبانی نظري 5
1.1.8 بحران و انواع آن 8
1.1.9 جمعبندي الگوها و انتخاب الگوي موردنظر در این تحقیق 15
1.1.10 نتیجهگیري 522
1.1.11 منابع و مأخذ 23

1-2 ) بررسی کاربردهاي سامانه اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران در میراث فرهنگی و تاریخی

1.2.1 چکیده 25
1.2.2 مقدمه 26
1.2.3 هدف 28
1.2.4 پیشینه 28
1.2.5 روش تحقیق 29
1.2.6 تعریف بحران 29
1.2.7 خصوصیات بحران 31
1.2.8 تقسیمبندي کلی بحرانها 31
1.2.9 تعریف مدیریت بحران 32
1.2.10 مراحل یا چرخه مدیریت بحران 33
1.2.11 سامانهي اطلاعات جغرافیایی 34
1.2.12 GIS به عنوان سامانه ی پشتیبانی تصمیم گیری 35
1.2.13 چرخه مدیریت بحران در محوطههاي میراث جهانی با استفاده از GIS 35
1.2.14 طرح سوالات و پرسوجو از سامانه 37
1.2.15 بحث و نتیجهگیري 39

1-3 ) تبيين نقش سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت بحران روستايي در ايران

1.3.1 چکیده 41
1.3.2 مقدمه 41
1.3.3 عوامل طبيعي 41
1.3.4 عوامل انساني 42
1.3.5 عوامل انسان ساخت 42
1.3.6 روش شناسی تحقیق 42
1.3.7 پیشینه موضوع 42
1.3.8 چارچوب نظري و مفاهيم پژوهش 43
1.3.9 مديريت بحران سوانح 43
1.3.10 يافته هاي تحقيق 44
1.3.11 امداد و نجات 44
1.3.12 فاز بازسازي 44
1.3.13 پايگاده داده 44
1.3.14 تحليل و آزمون فرضيه 46
1.3.15 نتايج 46
1.3.16 منابع 47

1-4 ) نقش داده کاوی GIS در مدیریت بحران

1.4.1 چکیده 48
1.4.2 مقدمه 50
1.4.3 مفهوم داده کاوی 50
1.4.4 داده کاوی فضایی 51
1.4.5 GIS وداده کاوی درآن 51
1.4.6 تحلیل مسیر در GIS 52
1.4.7 تعیین بهینه ترین مسیر درسیستم GIS در سوانح 53
1.4.8 داده کاوی در GIS 54
1.4.9 داده کاوی برای یافتن مسیرها 54
1.4.10 نمایش نتایج 55
1.4.11 روش داده کاوی 55
1.4.12 منابع 56

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مدیریت بحران در برنامه ریزی شهری با استفاد از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

براي اولين بار در اواسط دهه 1960در ايالات متحده كار بر روي اولين سيستم اطلاعات جغرافيايي آغاز شد. در اين سيـستم ها عكس هاي هوايي، اطلاعات كشاورزي، جنگلداري، خاك ، زمين شناسي و نقشه هاي مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند. در دهه 1970با پيشرفت علم و امكان دسترسي به فناوري هاي كامپيوتري و تكنولوژيهاي لازم براي كـار بـا داده هـاي مكـاني، سيـستم اطلاعات جغرافيايي يا) ، (GISبراي فراهم آوردن قدرت تجزيه و تحليل حجم هاي بزرگ داده هاي جغرافيـايي شـكل گرفـت. در دهه هاي اخير به سبب گسترش تكنولوژي هاي كامپيوتري،سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي امكـان نگهـداري بـه روز داده هـاي زمين مرجع و نيز امكان تركيب مجموعه داده هاي مختلف را به طور مؤثر فراهم ساخته اند. امروزه GISبـراي تحقيـق و بررسـي هاي علمي، مديريت منابع و ذخاير و همچنين برنامه ريزي هاي توسعه اي به كار گرفته مي شود.
استفاده از GISدر مكانيابيها و تحليلهاي شهري در عصر حاضر شدت گرفته است. به طوريكه بـراي معرفـي پيـشينه فقـط توانستيم به بخشي از پژوهشهاي ايراني اشاره نماييم

فهرست کامل فصل دوم مدیریت بحران در برنامه ریزی شهری با استفاد از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

2-1) كاربردهاي سيستم اطلاعات جغرافيايي در مدیرتی مسائل شهری

2.1.1 چکیده 57
2.1.2 مقدمه 58
2.1.3 پيشينه تحقيق 58
2.1.4 عناصر مؤثر در مديريت شهري 59
2.1.5 سير مديريت شهري در ايران 60
2.1.6 GIS ی اسیستم اطلاعات جغرافیایی چیست؟ 60
2.1.7 GIS ومدیریت شهری 60
2.1.8 کارکرد GIS درافزایش بهره وری مدیریت شهری 61
2.1.9 شهرسازي چيست؟ 63
2.1.10 GIS دربرنامه ریزی شهری ومدیریت زیرساخت های شهری 63
2.1.11 کاربرد GIS درطرح های توسعه شهری 63
2.1.12 کاربرد GIS در ارزیابی محل استقرار کاربری ها 64
2.1.13 کاربرد GIS در مکان یابی کاربری ها 64
2.1.14 کاربرد GIS درمدیریت بحران 64
2.1.15 کاربرد GIS در فازهای مدیریت بحران 65
2.1.16 کاربرد GIS در سرویس دهی ادارات دولتی وهمچنین انجام امور مربوطه 65
2.1.17 کاربرد GIS درمدریت وآنالیز شبکه توزیع آب شهر 67
2.1.18 کاربرد GIS دربرنامه ریزی فیزیکی 68
2.1.19 کاربرد GIS در پایش آلودگی های شهری 68
2.1.20 مكانيابي مبلمان شهري با استفاده از GIS 69
2.1.21 انواع مبلمان شهري 69
2.1.22 کاربرد GIS درمدیرت ملک وزمین 70
2.1.23 اربرد GIS در مطالعه بافت های فرسوده شهرها 71
2.1.24 منابع 73

2-2) مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی جهت خدمات رسانی در فوریت های امدادی براساس مدل های GIS و MCDM

2.2.1 چکیده 84
2.2.2 مقدمه 85
2.2.3 روش تحقیق 86
2.2.4 روش TOPSIS 86
2.2.5 روش وزن دهی تحلیل سلسله مراتبیAHP 87
2.2.6 محدوده مورد مطالعه 88
2.2.7 یافته های تحقیق 88
2.2.8 پیاده کردن مدل تاپسیس در GIS 89
2.2.9 نتیجه گیری 91
2.2.10 منابع و مراجع 91

2-3) GIS به عنوان يك سيستم كارآمد پشتيباني تصميم در مديريت بحران

2.3.1 چکیده 93
2.3.2 مقدمه 94
2.3.3 مديريت بحران چيست؟ 94
2.3.4 نقش تكنولوژي اطلاعات در مديريت بحران 94
2.3.5 فاكتورهاي اصلي موفقيت در مديريت بحران 94
2.3.6 همياري و هماهنگي 95
2.3.7 نقش GIS درمدیریت بحران 95
2.3.8 پيشگويي 95
2.3.9 نتيجه 96
2.3.10 منابع 96
2.3.11ABSTRACT 97

2-4) جایگاه مدیریت بحران دربرنامه ریزی شهری با استفاده از GIS نمونه موردی

2.4.1 چکیده 99
2.4.2 مقدمه 99
2.4.3 تاریخچه مدیریت بحران درجهان 101
2.4.4 تاریخچه مدیریت بحران درایران 101
2.4.5 وظایف مدیریت بحران 101
2.4.6 عوامل مهم دراستقرار پایگاه مدیریت بحران ویا واحدهای امدادی دیگر 102
2.4.7 بلایای طبیعی 102
2.4.8 مخاطرات انسانی 102
2.4.9 بحران های سیاسی 103
2.4.10 موقعیت طبیعی شهر قائم شهر 104
2.4.11 توپوگرافی 104
2.4.12 تحولات جمعیتی شهر قائم شهر 104
2.4.13 شرایط مکان یابی پایگاه های مدیریت بحران در قائم شهر 105
2.4.14 تراکم جمعیت 106
2.4.15 دسترسی به شبکه ارتباطی 106
2.4.16 خدمات 106
2.4.17 کانون های خطر 107
2.4.18 وزن دهی زیرمعیارها جهت استقرار مدیریت بحران 107
2.4.19 وزن دهی تراکم جمعیت 107
2.4.20 شبکه معابرونحوه دسترسی 108
2.4.21 کانون های خطر 108
2.4.22 رودخانه ها 109
2.4.23 آتش نشانی 109
2.4.24 وزن دهی معیارهای اصل 110
2.4.25 تحلیل نهایی 110
2.4.26 منابع 112

2-5) ارزیابی کاربرد GIS در مکان یابی مراکز امداد جاده اي

2.5.1 چکیده 113
2.5.2 مقدمه 113
2.5.3 مشکلات روشهاي فعلی مکان یابی مراکز امداد جاده اي 114
2.5.4 وضعیت آمارتصادفات شبکه جاده اي استان تهران 114
2.5.5 وضعیت پایگاههاي امدادرسان برروي شبکه جاده اي استان تهران 115
2.5.6 مشکلات فعلی امداد گران در هنگام امداد رسانی به افراد مجروح 116
2.5.7 شکلات فعلی افراد سانحه دیده در هنگام بروز حادثه 116
2.5.8 مشکلات عمده کشور ایران در زمینه جانمایی پایگاه هاي امداد رسانی 116
2.5.9 ارزیابی کاربرد GIS درمکان یابی پایگاه های امدادرسانی برمبنای نقاط حادثه خیز 116
2.5.10 ارزیابی نقش سامانه اطلاعات جغرافیایی در امداد و نجات 116
2.5.11 نحوه شناسایی نقاط حادثه خیز 117
2.5.12 روش فراوانی 117
2.5.13 روش نرخ تصادف 118
2.5.14 نرخ -فراوانی 118
2.5.15 کنترل نرخ کیفیت 118
2.5.16 روش شدت تصادف 119
2.5.17 روش تجزیه وتحلیل مکانی وتوصیفی در محیطGIS 120
2.5.18 ارزیابی کاربرد GIS جهت احداث مراکز امداد جاده ای درمحور قزوین-رشت 121
2.5.19 نحوه تعیین نقاط حادثه خیز محور 121
2.5.20 مکان یابی مراکز جدید امداد در نزدیکی نقاط حادثه خیز 122
2.5.21 نتایج حاصل از این ارزیابی 122
2.5.22 نتیجه گیري 123
2.5.23 مراجع 124
2.5.24 ABSTRACT 125

2-6) برسی تغییرات فصلی PM وتهیه نقشه بحران آن

2.6.1 چکیده 126
2.6.2 مقدمه 127
2.6.3 زمان ومدت اندازه گیری 127
2.6.4 مکان اندازه گیری 127
2.6.5 مواد وروش ها 127
2.6.6 بحث ونتایج 128
2.6.7 نتیجه گیری 131
2.6.8 پیشنهادات 131
2.6.9 منابع 132

2-7) بررسی و ارزیابی تاثیر پارامترهای مختلف در زمین لغزش به کمک GIS و آنالیز حساسیت درحوزه شهرستان بجنورد

2.7.1 خلاصه 133
2.7.2 مقدمه 133
2.7.3 منطقه مورد مطالعه 134
2.7.4 روش ها و داده ها 135
2.7.5 لایه های داده 135
2.7.6 بحث و نتایج 136
2.7.7 تیجهگیری 140
2.7.8 مراجع 140

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مدیریت بحران محیط زیست محیطی با استفاد از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

مدیریت بحران حاصل هماهنگي هایي است که با استفاده از علوم مختلف، فناوري، برنامه ریزي و مدیریت مي توانتد از کشتته شتدن متردم و آسيب هاي گسترده به دارایي ها و منابع جلوگيري نماید. در برخورد با سوانح و بلایا بسياري از مشکلات ایجاد شتده خاصتيت فضتایي دارنتد. لتيا سامانه اطلاعات جغرافيایي 1چهارچوبي با ارز براي مدیریت و پاسخ به مشکلات موجود در شرایط بحراني فراهم مي آورد. GISبتراي پشتتيباني تصميم مکاني طراحي شده و ارز آن دقيقاً از مزایاي آن در پشتيباني تصميم گيري مکاني ناشي مي شود. با توجه به این نکته که اکثر داده هاي مرتبط با بلایا و اثرات آنها مکاني مي باشند، فناوري GISمي تواند به شکل سيستمي موثر و کارا در مدیریت این بحران استفاده شود. اولين نقش GISدر مدیریت بحران، مخاطرات طبيعي و از جمله زلزله، ساماندهي صحيح اطلاعات مي باشد و مدیریت یکپارچه مخاطرات طبيعي توسط GIS شکل گرفته و با کمک آن تداوم یافته و توسعه آن در گرو پيشرفت GISاست.
یکي از حساس ترین زیرساختهاي شهري که در مواقع بحراني مستعد خسارت مي گردد، شبکه هاي آب و فاضلاب شهري مي باشد. بالا بودن حوادث در شبکه هاي توزیع آب شهري، باعث ازدیاد تلفات فيزیکي آب و هزینه ترميم حوادث مي گردد که این موضوع به نحتوي بتر منتابع متالي شرکت هاي آب و فاضلاب تاثير مي گيارد. از سوي دیگر تلفاتي که از طریق بلایا و بحرانهاي طبيعي و غيرطبيعتي، باعتث تخریتب گستترده ایتن زیرساخت ها در شهرها مي گردد، هزینه مورد اشاره را به طور فزاینده اي افزایش مي دهد.

فهرست کامل فصل سوم مدیریت بحران محیط زیست محیطی با استفاد از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

3-1 ) مدیرتی بحران زیست محیطی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

3.1.1 چکیده 142
3.1.2 مقدمه 143
3.1.3 متن اصلی مقاله 143
3.1.4 مفهوم GIS 143
3.1.5 بحران های زیست محیطی 143
3.1.6 کاربرد GIS درمدیریت بحران های زیست محیطی 144
3.1.7 طراحی سیتسم های GIS برای مدیریت بحران 145
3.1.8 برآورد خسارت با استفاده از GIS 146
3.1.9 نتیجه گیری 146
3.1.10 پیشنهادات 147
3.1.11 منابع 147

3-2 ) نقش GIS در مدیریت بحران بخشی از حوزهی آبخیز کارون شمالی

3.2.1 چکیده 149
3.2.2 مقدمه 150
3.2.3 مطالعه موردی 153
3.2.4 بحث و نتایج 154
3.2.5 نتیجهگیری 156
3.2.6 منابع و مراجع 157

3-3 ) نقش سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي در مدیریت بحران

3.3.1 چکیده 158
3.3.2 مقدمه 159
3.3.3 طرح مسأله 160
3.3.4 ادبيات مفهومي تحقيق 162
3.3.5 تعاریف ومفاهیم 162
3.3.6 مديريت 162
3.3.7 بحران 163
3.3.8 سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 166
3.3.9 متدولوژي پژوهش 167
3.3.10 بحث و يافتهها 167
3.3.11 سيستم اطلاعات جغرافيايي و يكپارچگي اطلاعات 167
3.3.12 سيستم اطلاعات جغرافيايي و مديريت بحران 169
3.3.13 دلایل استفاده از GIS 172
3.3.14 تجربه استفاده از GIS درمدریت بحران وحوادث طبیعی 174
3.3.15 نتيجه گيري 177
3.3.1 منابع 178

3-4 ) مدیریت بحران محیط زیست دریایی با استفاد از سیستم اطلاعات جغرافیایی

3.4.1 چکیده 180
3.4.2 مقدمه 180
3.4.3 چرخه مدییرت بحران 180
3.4.4 بحرا نهای زیست محیطی 180
3.4.5 سیستم اطلاعات جغرافیایی 181
3.4.6 براورد خسارت با استفاده از GIS 182
3.4.7 کاربرد GIS درمدیریت بحران های زیست محیطی دریاها 182
3.4.8 پیاده سازی GIS وایجاد بانک اطلاعات تخصصی مکانمند 183
3.4.9 نتیجه گیری کلی 183
3.4.10 مراجع 183

3-5 ) پهنه بندي خطر سيل با استفاده از مدل هيدروليكي HEC-RAS در محیط سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS

3.5.1 چکیده 185
3.5.2 مقدمه 186
3.5.3 مواد و روشها 187
3.5.4 موقعيت محدوده 187
3.5.5 موقعيت محدوده 187
3.5.6 مراحل انجام پهنه بندي سيل 188
3.5.7 برآورد دبي با دوره بازگشت مختلف 189
3.5.8 ضريب زبري مانينگ 189
3.5.9 مقاطع عرضي و طولي 190
3.5.10 نمايش پروفيل سطح آب و نقشه هاي حاصل از پهنه بندي سيل 190
3.5.11 نتيجه گيري 192
3.5.12 منابع 192
3.5.13 ABSTRACT 193

3-6 ) كاربرد فن آوري اطلاعات در مدریت حوادث طبیعی

3.6.1 چکیده 194
3.6.2 مقدمه 195
3.6.3 رویکردهای IT درمواقع بحران 195
3.6.4 رویکردIT در فاز قبل از بحران 195
3.6.5 رویکرد IT درفاز هنگام بحران 198
3.6.6 رویکرد IT بعداز بحران 200
3.6.7 ابزارهای IT برای مدیریت بحران 200
3.6.8 ابزارهای تهیه اطلاعات 201
3.6.9 ابزارهای پردازش اطلاعات 201
3.6.10 ابزارهای نگهداری اطلاعات 201
3.6.11 ابزارهای انتقال اطلاعات 202
3.6.12 ابزارهای یکپارچه سازی اطلاعات 202
3.6.13 مراجع 203

3-7 ) کاربرد GIS درصنعت آب وفاضلاب باتکیه برمدیریت بحران

3.7.1 چکیده 204
3.7.2 مقدمه 204
3.7.3 نقش GIS درمدیریت بحران 205
3.7.4 GIS وفاز کاهش اثرات 206
3.7.5 روش کار 206
3.7.6 منطقه مورد مطالعه 206
3.7.7 تاسیسات آب و فاضلاب استان 207
3.7.8 پیاده سازي چهارچوب مدیریت بحران 209
3.7.9 طراحی پایگاه اطلاعات مکانی 209
3.7.10 تصمیم گیري 209
3.7.11 انتخاب معیارها 209
3.7.12 وزن دهی معیارها 210
3.7.13 نتیجه 210
3.7.14 مراجع 211

قسمت هایی از فصل چهارم مدیریت بحران در زمان زلزله مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

در مرحله قبل از بروز بحران(مديريت ريسك)، تعيين ميزان آسيب پذيري ساختمان ها، آسيبهاي وارده بـه شريانهاي حياتي، سازهها ، تلفات انساني،آسيب هاي اجتماعي ،اقتصادي و حتي مسائل سياسـي،از جملـه مـوارد مطرح در بحث مخاطرات طبيعي من جمله زلزله است. بررسي ميزان امكانات، زيرساخت هاي اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي، ميزان مقاومت بناهاي موجود در شـهر يـا منطقه، شرايط زيست محيطي و جغرافيايي منطقه، خواص زمين و خصوصيات زمين شناسي، بهبود پـيش بينـي ها، هشدار، تشريح مكانيسم واكنش، اقدامات آمادگي، تدوين برنامه هاي عملي، تصويب قـوانين مناسـب، كنتـرل استفاده از زمين، استانداردهاي ساختمان و تهيه نقشه خطر از جمله موارد مطرح و مهم در مديريت ريسك زلزله و تعيين ميزان آسيب پذيري يك ناحيه شهري است

فهرست کامل فصل چهارم مدیریت بحران در زمان زلزله مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

4-1 ) نقشه راه مدیریت بحران قبل وبعداز زلزله با استفاده از GIS وتکنیک TOPSIS

4.1.1 چکیده 213
4.1.2 مقدمه 213
4.1.3 بیان مسئله 214
4.1.4 روش تحقیق 214
4.1.5 دیدگاه ها ومفاهیم نظری 214
4.1.6 مدیریت بحران 214
4.1.7 چرخه مدیریت بحران 215
4.1.8 بحث و یافته ها 216
4.1.9 معرفی محدوده مورد مطالعه 216
4.1.10 تحلیل یافته ها 216
4.1.11 تعیین پهنه بافت های فرسوده 220
4.1.12 شکل بخشیدن به نیروهای اجتماعی مشارکتی 222
4.1.13 نتایج حاصل ازنقشه های پهنه بندی خطر زمین لرزه ساختمان های مسکونی وسازه ای و کل منطقه 224
4.1.14 طبقه بندی ساختمان ها برحسب اهمیت 224
4.1.15 نتایج حاصل از مکانیابی اسکان موقت 225
4.1.16 جنبه های مثبت این انتخاب 225
4.1.17 جنبه های منفی این انتخاب 225
4.1.18 جنبه های مثبت این انتخاب 226
4.1.19 جنبه های منفی این انتخاب 226
4.1.20 پهنه بندی آسیب پذیری جانی منطقه 4 براساس روش TOPSIS 227
4.1.21 نتیجه گیری وپیشنهادات 231
4.1.22 پیشنهادات 231
4.1.23 ملاحظات معماری 232
4.1.24 ملاحظات پیکربندی سازه ای 232
4.1.25 ملاحظات کلی 232
4.1.26 منابع 233

4-2 ) مدیریت بحران در زمان زلزله مبتنی بر فناوري اطلاعات GIS

4.2.1 خلاصه 235
4.2.2 مقدمه 235
4.2.3 معرفی نرم افزار GOOGLE EARTH 237
4.2.4 ایده پیشنهادي 237
4.2.5 تحلیل تراکم جمعیتی شهر آمل 238
4.2.6 وضعیت بافت شهري 239
4.2.7 وضعیت راه هاي شهر آمل 240
4.2.8 تحلیل ترکیبی نقشه ها 240
4.2.9 نتیجه گیري 241
4.2.10 مراجع 241

4-3 ) مدیریت بحران بعد از زلزله با استفاده از GIS

4.3.1 چکیده 242
4.3.2 مقدمه 242
4.3.3 سوابق تحقیق 243
4.3.4 طرح مسئله 244
4.3.5 اهمیت و ضرورت تحقیق 244
4.3.6 اهداف تحقیق 244
4.3.7 محدوده مورد مطالعه 245
4.3.8 مواد و روش ها 245
4.3.9 مکان یابی مراکز امداد و اسکان 246
4.3.10 ساخت تابع فاصله 247
4.3.11 وزن دهی به لایه ها 247
4.3.12 تلفیق نقشه ها و تولید نقشه نهایی اسکان موقت 249
4.3.13 تحلیل شبکه راه 250
4.3.14 نتیجه گیری 252
4.3.15 پیشنهادات 253
4.3.16 پی نوشت 253
4.3.17 منابع و ماخذ 254

4-4 ) مخاطرات طبیعی و کاربرد نرم افزار GIS درکنترل و مدیریت بحران

4.4.1 چکیده 255
4.4.2 مقدمه 256
4.4.3 پیشینه تحقیق 258
4.4.4 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در نقش پذیری نهاد های محلی جهت مدیریت بحران زلزله مناطق روستایی 260
4.4.5 مقدمه 260
4.4.6 روش تحقیق 260
4.4.7 معرفی منطقه مورد مطالعه 260
4.4.8 علت زلزله خیز بودن منطقه 261
4.4.9 یافته های تحقیق 263
4.4.10 بررسی متغیرهای مؤثر در مکان یابی پایگاه های مدیریت بحران زلزله مناطق روستایی 263
4.4.11 تلفیق نقشه ها و اجرای مدل 263
4.4.12 مکانیابی پایگاه های مدیریت بحران زلزله و عملکردهای آن 263
4.4.13 بحث و بررسی 266
4.4.14 نتایج 267
4.4.15 مکان یابی اسکان موقت پس از زلزله با استفاده از GIS 268
4.4.16 مقدمه 268
4.4.17 طرح مسئله 268
4.4.18 اهداف تحقیق 268
4.4.19 روش تحقیق 268
4.4.20 معرفی متغیرها و شاخص های مورد مطالعه 268
4.4.21 نتایج 272
4.4.22 نتیجه گیری 273
4.4.23 REVIEW 274
4.4.24 منابع 275

4-5 ) کاربر د سیستم اطلاعات جغرافیایی درمدیریت بحران

4.5.1 چکیده 276
4.5.2 مقدمه 277
4.5.3 روش کار 278
4.5.4 تجزیه وتحلیل مخاطرات 279
4.5.5 تجزیه وتحلیل آسیب پذیری 279
4.5.6 تجزیه وتحلیل ظرفیت های مقابله/تاب آوری 280
4.5.7 تجزیه وتحلیل خطرپذیری 280
4.5.8 بحث 281
4.5.9 سیکل مدیریت بحران 282
4.5.10 پیشگیری 282
4.5.11 آمادگی 283
4.5.12 مقابله 284
4.5.13 بازسازی 284
4.5.14 نتیجه گیری 285
4.5.15 رفرنس ها 286

4-6 ) MOBILE GIS درخدمت مدیریت بحران زلزله شهرها

4.6.1 چکیده 287
4.6.2 مقدمه 288
4.6.3 سیستم های اطلاعاتی مدیریت 288
4.6.4 سیستم اطلاعات جغرافیایی 289
4.6.5 مدیریت بحران زلزله 289
4.6.6 سیستم تعیین موقعیت جهانی 289
4.6.7 عملیات جستجو و نجات پس از بحران زلزله با GPS 290
4.6.8 MOBILE GIS 290
4.6.9 تاثیر شرایط حاکم برمحیط درتصمیم گیری 292
4.6.10 استفاده از GIS برای تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان 293
4.6.11 نتیجه گیری 293
4.6.12 پیشنهادات 294
4.6.13 منابع 296

4-7 ) ارزیابی آسیب پذیری شهرها دربرابر زلزله برحسب فاصله ازکاربری های حیاتی با استفاده از GIS

4.7.1 چکیده 297
4.7.2 مقدمه 298
4.7.3 پیشینه تحقیق 299
4.7.4 مبانی نظری ومفاهیم عملیاتی مرتبط با آسیب پذیری 299
4.7.5 کاربری های حیاتی دربرابر زلزله 299
4.7.6 آسیب پذیری 299
4.7.7 مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی 300
4.7.8 معرفی ویژگی های کالبدی وکاربری های وشریان های حیاتی بافت قدیم زنجان 300
4.7.9 متدولوژی وروش تحقیق 301
4.7.10 تحلیبل یافته های تحقیق 302
4.7.11 نتیجه گیری وپیشنهادات 305
4.7.12 فهرست منابع 306
4.7.13 منابع فارسی 306
4.7.14 منابع لاتین 306

4-8 ) ارزيابي ريسك بحران زلزله با استفاده از سيستم هاي اطلاعات مكاني وروش تصمیم گیری چندمعیاره

4.8.1 چکیده 308
4.8.2 مقدمه 309
4.8.3 چرخه مديريت بحران 309
4.8.4 مديريت ريسك 310
4.8.5 مواد و روش ها 310
4.8.6 موقعيت جغرافيايي شهر سمنان 310
4.8.7 زمين شناسي و گسل هاي مهم منطقه 311
4.8.8 معيارهاي آسيب پذيري شهر سمنان در مقابل زمين لرزه 312
4.8.9 معيارهاي فيزيكي مرتبط با ميزان آسيب پذيري لرزه اي 312
4.8.10 برآورد آسيب پذيري فيزيكي- سازه اي در شهر سمنان 314
4.8.11 معيار برنامه ريزي 315
4.8.12 آسيب پذيري مناطق شهر سمنان بر اساس عامل برنامه ريزي 316
4.8.13 عوامل(خطرات) ثانويه 317
4.8.14 ريسك لرزه ا ي شهر سمنان 318
4.8.15 نتيجه گيري و پيشنهادات 319
4.8.16 مراجع 319

4-9 ) ارزيابي و مکان يابي پايگاههاي چند منظوره مديريت بحران پس از وقوع زلزله با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره( MCDM)

4.9.1 چکیده 321
4.9.2 مقدمه 322
4.9.3 مفهوم مديريت بحران 323
4.9.4 آسیب پذيري بافت هاي فرسوده)قديمي( نسبت به عناصر شهري 323
4.9.5 پايگاههاي چند منظوره مديريت بحران 323
4.9.6 مطالعه موردي 324
4.9.7 روش تحقیق 324
4.9.8 يافته ها 325
4.9.9 معرفي متغیرها و شاخص ها 325
4.9.10 تهیه لايه هاي تأثیرگذار سازگاري نسبت به فضاهاي چند منظوره اي 326
4.9.11 تحلیل سلسله مراتبي 329
4.9.12 FUZZY TOPSIS 331
4.9.13 بحث و نتیجه گیري 340
4.9.14 منابع 342

4-10 ) مدیریت بحران بعداز زلزله با استفاده از GIS

4.10.1 چکیده 344
4.10.2 مقدمه 345
4.10.3 سوابق تحقیق 345
4.10.4 طرح مسئله 345
4.10.5 اهمیت و ضرورت تحقیق 346
4.10.6 اهداف تحقیق 346
4.10.7 محدوده مورد مطالعه 346
4.10.8 مواد و روش ها 346
4.10.9 مکان یابی مراکز امداد واسکان 348
4.10.10 ساخت تابع فاصله 348
4.10.11 وزن دهی به لایه ها ازطریق تکنیک مقایسه زوجی 349
4.10.12 تلفیق نقشه ها وتولید نقشه نهایی اسکان موقت 351
4.10.13 تحلیل شبکه راه 352
4.10.14 نتیجه گیری 354
4.10.15 پیشنهادات 355
4.10.16 منابع وماخذ 356

4-11 ) مکان یابی اماکن اسکان موقت جمعیت های آسیب دیده اززلزله با بهره گیری ازسامانه های اطلاعات مکانی

4.11.1 چکیده 357
4.11.2 مقدمه 358
4.11.3 مواد و روش ها 359
4.11.4 جمع آوری اطلاعات 359
4.11.5 تولید داده ها واطلاعات 360
4.11.6 تحلیل شرایط موجود 361
4.11.7 ساخت زنجیره های مختلف ازاطلاعات مرتبط 361
4.11.8 نتایج وانتخاب گزینه ها 362
4.11.9 پیشنهادات 364
4.11.10 منابع 364

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بحران و پدافندغیرعامل

کاوش قواعد وابستگی ،نيز نوع ديگري از مسائل مطرح شده در داده کاوي هستند، که کاربردهاي فراواني را در هوش تجاري و طراحي سيستم هاي پيشنهادگر دارند. مثلا، اگر يك فروشنده با تجربه، بگويد که اگر فردي نان و پنير را در سبد سفارش خود داشته
باشد، حتما شير را نيز انتخاب خواهد کرد، يك قالده يا Rule مهم را بيان کرده است که بر مبناي آن، مي توان تصميم هاي زيادي گرفت. مثلا اين که، سعي کنيم در چيدمان فروشگاه، حدالمقدور اين موارد (نان، پنير و شير) در مجاورت يكديگر باشند. يا اين که، مي توان يك سيستم پيشنهادگر را مي توان بر همين اساس پياده سازي کرد، که اگر فردي پرينتر رنگي جوهر افشان سفارش داد، به او کارتريج يدکي و يا کاغذ مخصرص چاپ عكس را پيشنهاد بدهد

فهرست کامل فصل پنجم کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بحران و پدافندغیرعامل

5-1 ) کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی درمدریت بحران وپدافند غیرعامل

5.1.1 چکیده 365
5.1.2 مقدمه 365
5.1.3 ضرورت و اهمیت استفاده از روش های نوین در مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 367
5.1.4 متدولوژی 368
5.1.5 تعاریف 368
5.1.6 مشترکات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران 368
5.1.7 چرخه مدیریت بحران 370
5.1.8 سیست مهای اطلاعاتی در مدیرت بحران 372
5.1.9 سیستم پردازش عملیات 372
5.1.10 سیستم اطلاعات مدیریت 372
5.1.11 سیستم پشتیبانی تصمی مگیری 372
5.1.12 سیستم پشتیبان اجرایی 373
5.1.13 سیستم اطلاعات استراتژیک 373
5.1.14 سیست مهای خبره 373
5.1.15 سیستم های اطلاعات جغرافیایی 373
5.1.16 اجزای سیست مهای اطلاعاتی GIS و DSS 374
5.1.17 نقش GIS درپدافند غیرعامل ومدیریت بحران 375
5.1.18 نحوه کاربرد GIS درمدیریت موثر بحران و مدیریت امداد رسانی و کاهش تلفات انسانی 377
5.1.19 دامنه کاربرد پیاده سازی GIS در سیستم جامع مدیریت پدافند غیرعامل 377
5.1.20 پیاده سازی GIS به یاری مدیران حوزه پدافند غیرعامل 378
5.1.21 تجزیه و تحلیل آمایش دفاعی و مدیریت عملیات بوسیله نرم افزارGIS 378
5.1.22 نتایج و پیشنهادها 378
5.1.23 مراجع 379

5-2 ) مباني كاربردي سيستم پشتيباني تصميم گيري(DSS) وسیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)در مدیریت بحران باتاکید برصنایع نظامی واماکن دفاعی درمحیط WEBGIS

5.2.1 چکیده 381
5.2.2 مقدمه 382
5.2.3 مديريت بحران 382
5.2.4 شش گام اصلي در مديريت بحران 383
5.2.5 مقدمه اي بر مبحث مديريت اطلاعات 384
5.2.6 سطح بحران 384
5.2.7 سيستم اطلاعاتي مديريت 384
5.2.8 خصوصيات اطلاعات پردازش شده 384
5.2.9 سيستم پشتيباني تصميم گيرنده 385
5.2.10 ويژگيها و قابليتهاي DSS 385
5.2.11 مدل 386
5.2.12 سيستم اطلاعات جغرافيايي 386
5.2.13 زیر سیستم های DSS 386
5.2.14 نرم افزار ARC GIS 387
5.2.15 معماری CLIENT/SERVER 388
5.2.16 علم WEBGIS 388
5.2.17 ساختار مدل WEB GIS 388
5.2.18 تلفيق سيستم هاي اطلاعات 389
5.2.19 مدل و طراحي تئوري كل سيستم ارائه شده براي صنایع نظامی 389
5.2.20 مراحل تلفيق 389
5.2.21 تهيه و گرد آوري ورقومي كردن دادهاي مكاني و حساس نيروگاه هاي اتمي، صنايع شيميايي، نظامي، موشكي کشور 390
5.2.22 تهيه مقدمات وامكانات محيط وب 391
5.2.23 نتيجه گيری 393
5.2.24 مراحل اجرا وتوسعه WEBGIS 393
5.2.25 منابع 394
5.2.26 ABSTRACT 395

5-3 ) نقش داده کاوی با GIS در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

5.3.1 چکیده 397
5.3.2 مقدمه 397
5.3.3 تعاریف 397
5.3.4 داده کاوی 397
5.3.5 کارهایی که در داده کاوی انجام می شوند 398
5.3.6 دفاع غیر نظامی 399
5.3.7 مشترکات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران 399
5.3.8 پدافند غیرعامل 399
5.3.9 هدف از اجرای طرحهای پدافند غیرعامل 399
5.3.10 حوزه اجرای طرحها 399
5.3.11 سیستمهای اطلاعاتی در مدیرت بحران 400
5.3.12 اهمیت پدافند غیر عامل 401
5.3.13 نقش داده کاوی با GIS درپدافند غیرعامل 401
5.3.14 نقش GIS در مدیریت بحران و مدیریت امداد رسانی و کاهش تلفات انسانی 402
5.3.15 نتیجه گیری 403
5.3.16 مراجع 403

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید