50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی بیمارستان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی بیمارستان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی عوامل موثر برطراحی بیمارستان بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش نقش معماری در فضاهای داخلی و بیرونی درمانی با رویکرد معماری شفابخش بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تاثیر رنگ و فرم در طراحی بیمارستان کودکان بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش طراحی بیمارستان عمومی و نقش آن در بهبود روح وروان بیمار بررسی شده است

در قرن معاصر موضوع رابطه انسان و محیط و قابلیت ترجمه آن به زبان طراحی محیط و معماری مورد توجه پژوهشگران این حوزه از دانش بوده است. در این راستا شناخت انسان و ویژگی های محیط زندگی و فضاهای مورد تعامل او و چگونگی برقراری رابطه میان این دو عامل اهمیت دارد . هر انسان با توجه به سطح آگاهی دانش و توان فنی خود به دخل و تصرف در محیط پرداخته و از طرفی این شرایط محیطی و مكانی است که حدود و نحوه عمل و شیوه رفتارهای او را مشخص می نماید. این بسته مروری تحلیلی بر دانش روانشناسی محیطی رابطه ی دو سویه بین محیط و انسان و تأثیر کیفیت محیط ساخته شده بر رفتار و روان انسان داشته است. عدم توجه به نیازهای فیزیولویكی و روانی افراد در یوم محیط بخصوص فضای درمانی بیمارستان منجر به ایجاد حس نارضایتی در بین آنها و کندی روند بهبود بیماران می شود. .به این منظور محیط های بیمارستانی به عنوان یكی از شاخص ترین نمونه ها مورد ارزیابی قرار داده شد. تأثیر محیطی بیمارستان بر بیماران با توجه به شرایط حساس و آسیب پذیری بیماران بسیار حائز اهمیت است. در طراحی محیط های بیمارستانی شناخت صحیح نیاز های بیماران و کارکنان و تعریف مناسب فضاهای مختلط بیمارستانی مانند فضاهای ارتباطی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. هدف از این بسته تاثیر روانشناسی محیط در طراحی معماری محیط های بیمارستانی و اماکن درمانی می باشد که بیان می کند روانشناسی محیط تا چه میزان بروی افراد در فضای بیمارستان موثر است. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و رویكرد توصیفی به درک و اهمیت این موضوع پرداخته می شود. نتیجه اینكه توجه به روانشناسی محیط در محیط های بیمارستان ها عاملی بسیار مهم در روند بهبود بیماران به شمار می آید .طراح با ایجاد محیطی مناسب و مطبوع به طور مستقیم و غیرمستقیم در وضعیت روحی و روانی و همچنین جسمی بیمار تأثیر می گذارد و سرعت روند بهبود وی را تغییر می دهد. بازدهی و کارایی پرسنل بیمارستانی و همچنین وضعیت روحی و روانی همراهان بیمار نیز متأثر از این طراحی می باشد

قسمت هایی از فصل اول بررسی عوامل موثر برطراحی بیمارستان

اقدامات مبتنی بر پدافند غیرعامل در سازه و معماری تاثیر چشم گیری در کاهش آسیب پذیری شهر و عناصر شهری و تسهیل در کنترل بحران شهری داشته و میزان مقاومت شهروندان را در شرایط تهاجم دشمن و عوامل مخرب طبیعی به حداکثر می رساند.
به نظر میرسد بیمارستان شهر هریس در برابر آسیب ها ی ناشی از وقوع بحران- آسیب پذیر بوده و نیازمند بازنگری است. تدوین مفاهیم تکنولوژیکی معماری قرن 12در طراحی بیمارستان در شهرستان هریس، به صورتی نمود یابد که با قوانین و الزامات طراحی پدافند غیر عامل منطبق باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است . اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، طرح جامع و تفصیلی شهرستان هریس و از طریق اسناد، مجلات و کتب مرتبط با موضوع به دست آمد. نتایج نشان میدهد با طراحی و اجرای اصولی بیمارستانها با استفاده از اصول و الزامات پدافند غیرعامل ، بخش زیادی از خسارات و تلفات جانی و مالی در این رابطه کاهش می یابد

فهرست کامل فصل اول بررسی عوامل موثر برطراحی بیمارستان

1-1 ) بررسی عوامل موثر برطراحی بیمارستان

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 وضعیت فیزیکی 1
1.1.4 پلان شماتیک 2
1.1.5 پلان مقدماتی 2
1.1.6 تاثیر فضای داخلی برشکل بیمارستان 2
1.1.7 اثرات نور ورنگ 2
1.1.8 طراحی داخلی 3
1.1.9 تاثیرنحوه مسیریابی دربیمارستان ها 3
1.1.10 جانمایی اجزا داخلی 3
1.1.11 تاسیسات 3
1.1.12 نتیجه گیری 4
1.1.13 مراجع 4

1-2 ) اهمیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی دربالایای طبیعی ولزوم توجه به ایمنی مراکز درمانی بیمارستان ها درحوادث بلایای طبیعی

1.2.1 چکیده 5
1.2.2 نقش بهداشت ودرمان درکاهش بلایای طبیعی 6
1.2.3 ارائه خدمات دربین راه 7
1.2.4 ایمنی بیمارستان ها دروضعیت عادی ودرهنگام حوادث غیرمترقبه 7
1.2.5 ایمنی کارکرد بیمارستان درهنگام حوادث غیرمترقبه 8
1.2.6 تجزیه وتحلیل سازه 8
1.2.7 طراحی ایمنی زلزله مراکز درمانی 9
1.2.8 مشکلات ناشی ازعدم توجه به طراحی اصولی وصحیح مراکز درمانی در بحران 9
1.2.9 تحلیل وضعیت سازه های بیمارستان های تهران وتعیین آسیب پذیری نسبی ناشی از آن 10
1.2.10 کمیته امدادی کاهش اثرات بلایای طبیعی 11
1.2.11 کمیته های نه گانه فرعی،تحقیقی وتخصصی کاهش اثرات بلایای طبیعی 11
1.2.12 وظایف کمیته فرعی بهداشت ودرمان کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی 12
1.2.13 منابع 12

1-3 ) بررسی معماری و سازه در طراحی بیمارستان با تاکید بر پدافند غیر عامل در شهرستان هریس

1.3.1 چکیده 13
1.3.2 مقدمه 14
1.3.3 بلا یا سانحه 14
1.3.4 مدیریت بحران 14
1.3.5 تعریف واژه پدافند 15
1.3.6 پدافند غیرعامل 15
1.3.7 اهداف و تجزیه و تحلیل مکان یابی بیمارستان 16
1.3.8 موقعیت شهرستان هریس 16
1.3.9 اصول اختصاصی پدافند غیر عامل در ساختمانهای درمانی 17
1.3.10 راهکارها 17
1.3.11 معیارهای اختصاصی پدافند غیر عامل در تبدیل سایر ساختمانها به مرکز درمانی 18
1.3.12 اصول مشترک پدافند غیر عامل در قالب عناصر و عوامل مشترک معماری 19
1.3.13 طراحی سازه 21
1.3.14 مشخصه های دینامیکی و مکانیکی مصالح 22
1.3.15 مصالح مناسب برای سازه های انفجاری 23
1.3.16 بنن غیرمسلح 23
1.3.17 بتن مسلح 23
1.3.18 بتن الیافی 24
1.3.19 مصالح بنایی غیر مصلح 24
1.3.20 مصالح بنایی مصلح 24
1.3.21 فولاد ساختمانی 24
1.3.22 مصالح سنگدانه 24
1.3.23 مصالح نما 24
1.3.24 نتیجه گیری 25
1.3.25 منابع 25

1-4 ) تاثیرات روانشناسی محیطی در طراحی فضای بیمارستان

1.4.1 چکیده 26
1.4.2 مقدمه 27
1.4.3 مروری بر پیشینه دانش روانشناسی محیطی 27
1.4.4 روانشناسی محیطی 28
1.4.5 محیط 28
1.4.6 ادراک 29
1.4.7 انگیزش 29
1.4.8 نیاز های انسانی 29
1.4.9 مقیاس احساساک اصلی در رقابت الكساندر لیتون 30
1.4.10 سلسله مراتب نیازهای انسانی آبراهام مازلو 30
1.4.11 مكاتب روانشناسی و محیط 30
1.4.12 روانشناسی عمقی 31
1.4.13 روانشناسی رفتارگریی 31
1.4.14 روانشناسی گشتالت 31
1.4.15 مروری بر روانشناسی محیط بیمارستان 32
1.4.16 روانشناسی محیط در بیمارستان 33
1.4.17 اولین برخورد بیمار با معماری بیمارستان 33
1.4.18 نقش پنجره 34
1.4.19 رنگ 36
1.4.20 فضای سبز دربیمارستان 37
1.4.21 نتیجه گیری 38
1.4.22 منابع 39

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم نقش معماری در فضاهای داخلی و بیرونی درمانی با رویکرد معماری شفابخش

بیمارستان تخصصی دیالیز و پیوند منتصریه به همت آستان قدس رضوی ساخته و به منظور تجهیز و بهره برداری به دانشگاه علوم پزشکی مشهد تحویل داده شد. این بیمارستان با کاربری پیوند اعضاء و دیالیز ایجاد شده و در نوع خود در کشور منحصر بفرد است و تاکنون مرکزی به این شکل در کشور ساخته نشدهاست. برای ساخت این طرح نیز آستان قدس رضوی 100 میلیارد ریال هزینه کرده .است بخش دیالیز در قالب 28 تخت بستری و درمانگاه پیوند به بهره برداری میرسد و بخشهای تخصصی پیوند اعضاءاین بیمارستان که در قالب 40 تخت بستری است تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید. دیالیز زنان و مردان، کودکان و دیالیز ویژه (ایزوله،) بخشهای بستری، جراحی، پیوند اعضا، استریلیزاسیون، آی سی یو، داروخانه، اورژانس، درمانگاه و بخش اداری و فنی از جمله بخشهای مختلف این بیمارستان است. با توجه به نیاز کشور و نیاز ویژهی بیماران کلیوی به این گونه مراکز تخصصی وجود این مرکزدر مشهد هرچند بسیار کوچک است اما باعث دلگرمی و امیدواری است که در آینهای نه چندان دور شاهد رشد و توسعه روز افزونشان باشیم

فهرست کامل فصل دوم نقش معماری در فضاهای داخلی و بیرونی درمانی با رویکرد معماری شفابخش

2-1) واکاوي نقش معماري داخلی در فضاهاي درمانی با رویکرد معماري شفابخش

2.1.1 چکیده 42
2.1.2 مقدمه 43
2.1.3 ماهیت روانشناسی محیطی 43
2.1.4 تأثیر معماري داخلی بر شفابخشی 44
2.1.5 شاخصه طراحی داخلی، کاهش استرس هاي محیطی و افزایش آرامش 45
2.1.6 ایجاد فضاهاي یکپارچه داخلی و خارجی 45
2.1.7 ایجاد تعامل بین بیمار و عناصر طراحی منظر و محیط زیست طبیعی 45
2.1.8 کم شدن آلودگی صوتی و پخش موسیقی در فضا 46
2.1.9 ایجاد چشم اندازهاي فضاي سبز 46
2.1.10 کیفیت فضاي داخلی 46
2.1.11 درجه حرارت و رطوبت منطبق بر آرامش انسان 46
2.1.12 استفاده از تهویه طبیعی و مناسب 47
2.1.13 استفاده از رنگ 47
2.1.14 استفاده از آثار هنري به خصوص در ورودي فضاهاي درمانی 47
2.1.15 ایجاد فضاهاي خصوصی و یک تخته 47
2.1.16 افزایش لذت بیمار از فضا 47
2.1.17 امکان مداخله بیمار در به وجود آوردن فضا 48
2.1.18 ایجاد حس تعلق 48
2.1.19 امکان برقراري ارتباط با فضا 48
2.1.20 استفاده از روش هاي سنتی و بومی در ساخت فضاهاي درمانی 48
2.1.21 مناسب بودن ابعاد فضاهاي درمانی بخصوص اتاق هاي بستري 49
2.1.22 استفاده از رنگ ها و طرح هایی که ریشه در فرهنگ و بوم مردم داشته باشند 49
2.1.23 وجود نور مناسب و کنترل شده در فضا 49
2.1.24 مواد و مصالح استفاده شده در فضاي بیمارستان 49
2.1.25 یافته ها 49
2.1.26 نتیجه گیري 50
2.1.27 مراجع 51

2-2) ارتقاء کیفی طراحی بیمارستان ها در جهت توسعه صنعت گردشگری پزشکی در ایران

2.2.1 چکیده 52
2.2.2 مقدمه 53
2.2.3 میزان گسترش گردشگری پزشکی در کشورهای در حال توسعه 55
2.2.4 جایگاه گردشگری پزشکی در ایران، ظرفیت های بالقوه و مشکلات فعلی آن 56
2.2.5 مطالعات انجام شده در زمینه ی زایشگاه ها و بیمارستان کودکان 60
2.2.6 مراکز بهداشت و روان 61
2.2.7 اثر درمانی نور روز 61
2.2.8 بحث و نتیجه گیری: 62
2.2.9 منابع و مآخذ 65

2-3) کاربرد طراحی معماري پایدار در طراحی بیمارستان در هزاره سوم

2.3.1 چکیده 66
2.3.2 مقدمه 66
2.3.3 معماري پایدار 68
2.3.4 طراحی معماري 69
2.3.5 بیمارستان 70
2.3.6 آلودگی صوتی 71
2.3.7 محیط زیست 72
2.3.8 نتیجه گیري 73
2.3.9 منابع 74

2-4) طراحی بیمارستان با توجه به معیار محیط شفابخش

2.4.1 چکیده 76
2.4.2 مقدمه 77
2.4.3 اهداف تحقیق 77
2.4.4 روش تحقیق 77
2.4.5 سوالات تحقیق 77
2.4.6 فرضیه 77
2.4.7 محیط هاي شفابخش چه خصوصیاتی دارند 78
2.4.8 از میان برداشتن عوامل استرس زا در محیط از جمله سرو صدا نور زننده و کیفیت نامناسب هوا 79
2.4.9 نقش طراحی در کاهش استرس ناشی از سرو صدا 79
2.4.10 به کار بستن طراحی مبتنی بر شواهد براي دستیابی به یک محیط شفابخش 80
2.4.11 استفاده از چک لیست مبتنی بر شواهد براي ایجاد محیط شفابخش در مراکز درمانی 83
2.4.12 هماهنگ کردن ویژگی هاي محیط شفابخش با طراحی و برنامه ریزي پروژه 84
2.4.13 مهمترین عواملی که براي ایجاد محیط شفابخش لحاظ میشود 86
2.4.14 نقش زیبایی در ایجاد محیط شفابخش 86
2.4.15 رطراحی داخلی مراکز درمانی 86
2.4.16 نقش طبیعت در ایجاد محیط شفابخش در بیمارستان ها 88
2.4.17 باغ هاي شفابخش 88
2.4.18 نتیجه گیري 89
2.4.19 مراجع 90

2-5) طراحی بیمارستان با رویکرد تأمینا یمنی و امنیت

2.5.1 چکیده 91
2.5.2 مقدمه 92
2.5.3 اهداف تحقیق 92
2.5.4 روش تحقیق 92
2.5.5 سوالات تحقیق 92
2.5.6 فرضیه 92
2.5.7 اقدامات مربوط به تامین ایمنی و امنیت 93
2.5.8 اقدامات محیطی براي تامین ایمنی و امنیت 93
2.5.9 افزایش کیفیت و امنیت در محیط درمانی 95
2.5.10 تامین امنیت براي کاربران و اموال ساختمان 96
2.5.11 تامین ایمنی کاربران 96
2.5.12 پاکیزگی و بهداشت محیط 96
2.5.13 تسهیل مسیر یابی و کنترل گردش 97
2.5.14 تعریف مسیریابی 97
2.5.15 ابزارهاي یک سیستم مسیریابی مناسب 97
2.5.16 مزایاي تسهیل مسیریابی 98
2.5.17 کنترل گردش 98
2.5.18 نقش طبیعت و فضاي سبز در ایجاد احساس امنیت در فرد 98
2.5.19 فراهم کردن محیطی بیمار محور و خانواده محور 99
2.5.20 نتیجه گیري 100
2.5.21 مراجع 101

2-6) بررسی و نقش روانشناسی نور و رنگ در محیط بیمارستان

2.6.1 چکیده 102
2.6.2 مقدمه 103
2.6.3 شرایط محیط، عامل موثر در کار کردن 104
2.6.4 دسترسی به طبیعت 104
2.6.5 نور طبیعی 105
2.6.6 جهت یابی، جهت شناسی، یا تشخیص موقعیت 107
2.6.7 تاثیر نور بر روی جسم انسان 107
2.6.8 کاربرد اهمیت نورپردازی 108
2.6.9 نور و نورپردازی در فضاهای بیمارستانی 108
2.6.10 کاربرد نور در بیمارستان 109
2.6.11 رنگ 109
2.6.12قدرت رنگ 110
2.6.13 آشنایی با مفاهیم رنگ ها 110
2.6.14 توصیف رنگ 111
2.6.15 اثرات روانی رنگ ها در محیط کار 111
2.6.16 صفات رنگ و استفاده گوناگون از آن 115
2.6.17 اثرات روانی رنگ 116
2.6.18 رنگ های ایمنی 117
2.6.19 نقش رنگ درآراستگی و ایمنی محیط کار و زندگی 118
2.6.20 رابطه روانشناسی بین رنگ و نور و شادمانی در معماری 118
2.6.21 نقش و رابطه رنگ و فرم در معماری 119
2.6.22 نتیجه گیری 120
2.6.23 منابع و ماخذ 120

2-7) بیمارستان سبز، رویکردي پایدار درطراحی مراکز درمانی

2.7.1 چکیده 123
2.7.2 مقدمه 123
2.7.3 معماري سبز 124
2.7.4 مقایسه رضایتمندي و آسایش میان ساکنین ساختمان هاي سبز و ساختمان هاي عادي 124
2.7.5 بیمارستان سبز 125
2.7.6 سازمان هاي بین المللی مرتبط با معماري بیمارستان سبز 125
2.7.7 فاکتورهاي موثر در دریافت گواهینامه بیمارستان سبز 125
2.7.8 بیمارستان هاي سبز در جهان 127
2.7.9 بیمارستان سرطان شاندز 127
2.7.10 مرکز کنترل بیماري هاي تایوان 127
2.7.11 بیمارستان هاي سبز در ایران 128
2.7.12 هزینه ساخت بیمارستان سبز 128
2.7.13 نتیجه گیري 128
2.7.14 مراجع 129

2-8) توجه به طراحی فضاهای سبز در مراکز درمانی،اولویت نیازهای انسانی و معماری پایدار

2.8.1 چکیده 130
2.8.2 مقدمه 131
2.8.3 روش تحقیق 132
2.8.4 روش تحقیق 132
2.8.5 مبانی نظری تحقیق 133
2.8.6 معماری پایدار 134
2.8.7 اصول معماری پایدار 134
2.8.8 دیدگاه های مختلف درباره معماری پایدار 134
2.8.9 پایداری اقتصادی، محیطی، فرهنگی – اجتماعی 135
2.8.10 اصلاح ارتباط انسان، طبیعت، معماری در رویکرد معماری پایدار 136
2.8.11 فضای سبز و نقش آن در توسعه پایدار 137
2.8.12 فاکتورهای موثر در مکان یابی بیمارستان 138
2.8.13 موقعیت جغرافیایی محدوده ی موردپژوهش 138
2.8.14 معرفی جغرافیای سیاسی سایت 139
2.8.15 معرفی، منطقه بندی و دسترسی های شهر کرج 139
2.8.16 بررسی عوامل اقلیمی 139
2.8.17 درجه حرارت 139
2.8.18 مسیر حرکت خورشید 139
2.8.19 طراحی فضای سبز در بیمارستانها 140
2.8.20 ایدههای طراحی فضای سبز در مراکز درمانی 142
2.8.21 بحث و نتیجهگیری 143
2.8.22 منابع 145

2-9) راهبردهای طراحی اتاق های بستری دربیمارستان روانی باتکیه براصول روانشناسی محیط

2.9.1 چکیده 146
2.9.2 مقدمه 147
2.9.3 بیان هدف وروش تحقیق 147
2.9.4 سابقه تحقیق درخصوص موضوع 147
2.9.5 روانشناسی محیط دراتاق بستری بیماران روانی 148
2.9.6 توجه به تمام شش وجه فضا 148
2.9.7 نقش پنجره 149
2.9.8 رنگ 149
2.9.9 روانشناسی رنگ ها 150
2.9.10 رنگ های اصلی 150
2.9.11 رنگ های ثانویه 150
2.9.12 رنگ های مرتبه سوم 151
2.9.13 تاثیر رنگ بربیمار 151
2.9.14 فضای سبز 153
2.9.15 نتیجه گیری 154
2.9.16 پی نوشت ها 155
2.9.17 مراجع 156

2-10) رویکردی نوین در طرّاحی بیمارستان، بررسی تاثیر بکارگیری فضای سبز در بیمارستانها بر بهبود بیماران

2.10.1 چکیده 157
2.10.2 مقدمه 157
2.10.3 فضای سبز در بیمارستانها و تاثیرات آن 158
2.10.4 مفهوم باغ شفابخش 159
2.10.5 فلسفه ی پیدایش و تاریخچه علمی باغ های شفابخش 160
2.10.6 اصول طراحی فضای سبز در بیمارستانها 162
2.10.7 نتیجهگیری 164
2.10.8 مراجع 164

2-11) طراحی بیمارستان اعصاب وروان به سبک ارگانیک بارویکرد کاهش مدت درمان افسردگی

2.11.1 چکیده 166
2.11.2 مقدمه وهدف 166
2.11.3 طرح مسئله 166
2.11.4 اهداف تحقیق 167
2.11.5 فرضیه ها 167
2.11.6 معرفی متغیرها 167
2.11.7 محدوده مطالعاتی 167
2.11.8 معرفی بیمارستان اعصاب و روان فرشچیان همدان 168
2.11.9 تئوری ومبانی نظری 170
2.11.10 مفهوم معماری ارگانیک 170
2.11.11 بیماری افسردگی 170
2.11.12 روانشناسی محیط وفضای درمانی 171
2.11.13 قرارگرفتن درمعرض طبیعت ونتایج پزشکی حاصل ازآن 171
2.11.14 روش تحقیق وشیوه آمارگیری 171
2.11.15 روش تحقیق 171
2.11.16 آزمون فرضیات 172
2.11.17 نتایج وبحث 174
2.11.18 پیشنهادات 174
2.11.19 طراحی حیاط مرکزی ودسترسی آن 175
2.11.20 طراحی راهروهای بیمارستان 175
2.11.21 طراحی اتاق روانپزشک 176
2.11.22 طراحی اتاق بیماران 176
2.11.23 تعداد طبقات 176
2.11.24 ارتفاع سقف 176
2.11.25 طراحی نما 176
2.11.26 منابع 177

2-12) مبانی طراحی مراکز درمانی باتوجه به اصول طراحی اکولوژیک تحت عنوان محیط کارآمد شفا بخش

2.12.1 چکیده 178
2.12.2 مقدمه 179
2.12.3 بحران انرژی 179
2.12.4 جنبش توسعه پایدار 180
2.12.5 اصول طراحی پایدار 180
2.12.6 مرحله صرفهجویی در منابع 181
2.12.7 مرحله طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی 181
2.12.8 مرحله طراحی برای انسان 181
2.12.9 اکولوژی 181
2.12.10 طراحی اکولوژیک 181
2.12.11 معماری اکولوژیک 182
2.12.12 اهداف و اصول کلی در طراحی اکولوژیک 182
2.12.13 مدیریت زیست محیطی ساختمانهای درمانی 183
2.12.14 طبقه بندی ومدیریت پسماندها و مواد زائد بیمارستانی 183
2.12.15 شرایط محیطی- اکولوژیکی محل احداث بناهای درمانی 184
2.12.16 کاهش تاثیر باد در اتلاف حرارت ساختمان 184
2.12.17 بهرهگیری از انرژی طبیعی خورشید جهت گرمایش ساختمان 184
2.12.18 محافظت ساختمان در برابرهوای نامساعد گرم و یا سرد خارج 184
2.12.19 محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب 185
2.12.20 محافظت ساختمان در برابر افزایش رطوبت هوا 185
2.12.21 بررسی چگونگی تاثیر اصول طراحی اکولوژیک بر طراحی مراکز درمانی 185
2.12.22 بیمارستان تخصصی پیوند اعضای منتصریه مشهد 185
2.12.23 بیمارستان تخصصی نیو اودنسه 186
2.12.24 بیمارستان تخصصی کودکان میرز 187
2.12.25 نتیجه گیری 188
2.12.26 مراجع 189

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تاثیر رنگ و فرم در طراحی بیمارستان کودکان

بيمارستان به عنوان یكی از اصلی ترین مبادی و احتياجات در امور بهداشت و درمان جامعه به شمار می رود. با توجه به نقش بسيار مهم بيمارستان ها و سایر مراکز درمانی در حفظ یا بازگرداندن سلامت به اقشار جامعه که خود امری حياتی به شمار می اید، لزوم توجه به طراحی معماری بيمارستان چه از لحاظ کالبدی و عملكردی و چه از لحاظ معماری داخلی بيش از پيش احساس می شود. توجه به شرایط بيمار و اسيب پذیر بودن وی از لحاظ روحی معماران را ملزم به استفاده علمی تر و دقيق تر از تمام اصول و مولفه های معماری می کند. هنگامی که یك کودک در معرض ابتلا و تحت درمان سرطان قرار میگيرد هم بيمار و هم خانواده بيمار وارد مشكلات پيچيدهای میشوند و معمولاً نيز از دنيای پزشكی مدرن میترسند .انتخاب رنگ در فضاهای مختلف یك بيمارستان منوط بر شناخت کامل عملكرد آن بخش و تاثيرات هر رنگ می باشد تا در نهایت طراح به یك ترکيب رنگی ایده ال دست یابد . رنگ و کاربرد درست آن در بيمارستان می تواند علاوه بر افزایش بازدهی فعاليت کارکنان بيمارستانی بخش، بر روند بهبود بيماران تاثير گذاشته و در مجموع محيط مناسب تری را برای کليه ی استفاده کنندگان این بخش فراهم آورد

فهرست کامل فصل سوم تاثیر رنگ و فرم در طراحی بیمارستان کودکان

3-1 ) معماری پایدار دربیمارستان ها

3.1.1 چکیده 190
3.1.2 مقدمه 190
3.1.3 راهکارهای طراحی ایمن دربیمارستان ها 191
3.1.4 بکارگیری نور طبیعی و روشنایی روز 191
3.1.5 دسترسی به طبیعت 193
3.1.6 انتخاب صحیح مواد و مصالح وایجاد محیطی پایدار 193
3.1.7 تهویه مناسب-کیفیت هوای داخلی-هوای تازه 194
3.1.8 موانع موجود در طراحی پایدار بیمارستان ها 194
3.1.9 هزینه 194
3.1.10 عدم پشتیبانی ازپروژه های پایدار 195
3.1.11 نتیجه گیری 195
3.1.12 مراجع 195

3-2 ) تاثیر رنگ و فرم در طراحی بیمارستان کودکان

3.2.1 چکیده 197
3.2.2 مقدمه 197
3.2.3 گرافیک محیطی 197
3.2.4 گرافیک محیطی ویژه ي کودکان 198
3.2.5 روان شناسی محیط 198
3.2.6 تأثیر متقابل انسان و محیط 198
3.2.7 روان شناسی رنگ ها در ارتباط تصویري 198
3.2.8 رنگ – ارتباط تصویري انسان 199
3.2.9 تاثیر و تاثر رنگها بر انسان 199
3.2.10 بیمارستان کودکان 199
3.2.11 انتخاب مناسب بهترین طیف رنگ در بیمارستان کودکان 200
3.2.12 چگونه از خواص و تاثیرات رنگ ها در مراکز درمانی استفاده کنیم؟ 201
3.2.13 توجه به ترکیب رنگ ها 201
3.2.14 رنگ و تأثیر آن بر درك فضایی 201
3.2.15 توجه به تمام شش وجه فضا 202
3.2.16 توجه به تکنیک هاي ایجاد خطا در دید 202
3.2.17 رنگ در بیمارستان کودکان 203
3.2.18 اهمیت زیستی رنگ 203
3.2.19 غلبه ي رنگ و فرم 203
3.2.20 نتیجه گیري 204
3.2.21 منابع 204

3-3 ) بررسی گرافیک محیطی در طراحی بیمارستان کودکان

3.3.1 چکیده 206
3.3.2 مقدمه 207
3.3.3 تعریف محیط 207
3.3.4 محیط 207
3.3.5 روانشناسی محیط 207
3.3.6 تاثیر متقابل انسان ومحیط 208
3.3.7 گرافیک محیطی 208
3.3.8 گرافیک محیطی ویژه ی کودکان 209
3.3.9 بیمارستان کودکان 210
3.3.10 رنگ وتاثیر آن بر درک فضایی 210
3.3.11 قوانین درک فضارا میتوان به صورت موارد زیرجهت طراحی داخلی ومعماری بیان کرد 210
3.3.12 رنگ در بیمارستان کودکان 211
3.3.13 رنگ وفرم 211
3.3.14 رنگ،جنس مواد ونور 212
3.3.15 نتیجه گیری 213
3.3.16 پی نوشت 213
3.3.17 منابع 214

3-4 ) نگاهی به گرافیک محیطی درطراحی بیمارستان کودکان

3.4.1 چکیده 215
3.4.2 مقدمه 216
3.4.3 گرافیک محیطی ویژه ی کودکان 218
3.4.4 بیمارستان کودکان 218
3.4.5 قوانین درک فضا 219
3.4.6 رنگ دربیمارستان کودکان 220
3.4.7 رنگ وفرم 220
8..3.4 رنگ،جنس مواد ونور 221
3.4.9 نتیجه گیری 221

3-5 ) تاثیر و اهمیت رنگ در طراحی بیمارستان کودکان

3.5.1 چکیده 223
3.5.2 مقدمه 223
3.5.3 تعریف رنگ 225
3.5.4 رنگ در بیمارستان 225
3.5.5 رنگ درمانی در حیطه پزشکی و بیمارستانی 226
3.5.6 طراحی رنگ 226
3.5.7 ترجیح رنگ 227
3.5.8 هارمونی رنگ 227
3.5.9 روان شناسی رنگ 228
3.5.10 اثر روانشناسی رنگها 229
3.5.11 مراجعین به بیمارستانها 230
3.5.12 تاثیرات روانی و فیزیکی رنگ بر انسان 232
3.5.13 نتیجه گیری 232
3.5.14 مراجع 234

3-6 ) تبیین ملاحظات واستانداردهای طراحی معماری فضاهای بیمارستان کودک

3.6.1 خلاصه 236
3.6.2 مقدمه 236
3.6.3 معیارهای کیفیت فضایی 237
3.6.4 سازماندهی 237
3.6.5 نور 237
3.6.6 رنگ وتاثیر آن در درک فضای بیمارستان کودکان 238
3.6.7 فرم 239
3.6.8 علائم 239
3.6.9 هماهنگی 239
3.6.10 مقیاس 240
3.6.11 تنوع 240
3.6.12 یکپارچگی عناصر محیطی 240
3.6.13 تاثیرفضاهای معماری محیط های درمانی کودکان 240
3.6.14 نما 240
3.6.15 لابی 241
3.6.16 فضاهای خانوادگی-درمانی به عنوان همراهان کودک 242
3.6.17 باغ و محوطه سازی 243
3.6.18 نیتجه گیری 244
3.6.19 منابع 247

3-7 ) طراحی بیمارستان کودکان با رویکرد پایداری اجتماعی

3.7.1 چکیده 248
3.7.2 ABSTRACT 248
3.7.3 مقدمه 249
3.7.4 رویکرد توسعه ی پایدار 249
3.7.5 تاثیر فضاهای پایدار بر افکار کودکان 250
3.7.6 مراحل رشد کودک 250
3.7.7 تاثیر رنگ ها در فضای درمانی 251
3.7.8 بازی درمانی 253
3.7.9 نقش درمانی بازی 253
3.7.10 بررسی نمونه های مشابه 254
3.7.11 بحث بر روی نتایج 255
3.7.12 دستاوردهای اجتماعی 255
3.7.13 فضای صحبت کردن و گوش دادن به بچه ها 255
3.7.14 کلاس های آموزشی 256
3.7.15 طراحی فضای بازی 256
3.7.16 ساختمان آموزشی)مدرسه(به عنوان معلم سوم 256
3.7.17 مکانی برای ارتباط مستقیم با محیط زیست 256
3.7.18 لندسکیپ دیجیتال 257
3.7.19 فضای بیرونی بچه ها 257
3.7.20 تامین خدمات سلامتی برای همه ی جامعه 258
3.7.21 ایجاد بخش مشاوره برای ارتقا سطح خدماتی 258
3.7.22 استفاده از فرم های ارگانیک 258
3.7.23 استفاده از رنگهای شاد 258
3.7.24 نتیجه گیری 258
3.7.25 منابع 259

3-8 ) تاثیر رنگ و فرم در طراحی بیمارستان کودکان

3.8.1 چکیده 260
3.8.2 مقدمه 260
3.8.3 گرافیک محیطی 261
3.8.4 گرافیک محیطی ویژه ی کودکان 261
3.8.5 روان شناسی محیط 261
3.8.6 تأثیر متقابل انسان و محیط 262
3.8.7 روان شناسی رنگ ها در ارتباط تصویری 262
3.8.8 رنگ – ارتباط تصویری انسان 262
3.8.9 تاثیر و تاثر رنگها بر انسان 263
3.8.10 بیمارستان کودکان 263
3.8.11 انتخاب مناسب بهترین طیف رنگ در بیمارستان کودکان 264
3.8.12 چگونه از خواص و تاثیرات رنگها در مراکز درمانی استفاده کنیم؟ 265
3.8.13 توجه به ترکیب رنگ ها 265
3.8.14 رنگ و تأثیر آن بر درک فضایی 265
3.8.15 توجه به تمام شش وجه فضا 266
3.8.16 توجه به تکنیک های ایجاد خطا در دید 266
3.8.17 رنگ در بیمارستان کودکان 267
3.8.18 اهمیت زیستی رنگ 267
3.8.19 غلبه ی رنگ و فرم 267
3.8.20 نتیجه گیری 268
3.8.21 منابع 269

3-9 ) تأثیر رنگ و فرم در طراحی بیمارستان کودکان با رویکرد سازگاری کودک با محیط

3.9.1 چکیده 270
3.9.2 مقدمه 271
3.9.3 مرور ادبیات و پیشینه تحقیق 272
3.9.4 روانشناسی رنگ ها 273
3.9.5 رنگ درمانی 273
3.9.6 تأثیرات رنگ ها بر کودکان بیمار 273
3.9.7 تحلیل اثرات روانشناختی رنگ ها 274
3.9.8 فرم در معماری 275
3.9.9 تأثیر فرم بر احساس 276
3.9.10 روانشناسی فرم ها 277
3.9.11 فرم در بیمارستان کودکان 277
3.9.12 روش تحقیق 278
3.9.13 یافته ها 278
3.9.14 تجزیه و تحلیل یافته ها 281
3.9.15 نتیجه گیری 282
3.9.16 منابع 282

3-10 ) بازتعریف مولفه های محیط کالبدی در طراحی بیمارستان کودکان

3.10.1 چکیده 285
3.10.2 مقدمه 286
3.10.3 مبانی نظری تحقیق 286
3.10.4 اهمیت و موضوع تحقیق 286
3.10.5 اهداف 287
3.10.6 پیشینه تحقیق 287
3.10.7 با توجه به مدل مفهومی تحقیق، فرضیه های تحقیق به شکل زیر تعریف می شود 288
3.10.8 مولفه های محیط کالبدی مورد بررسی در این پژوهش به شرح زیر می باشد 288
3.10.9 دید ومنظر 288
3.10.10 عوامل سرگرم کننده 289
3.10.11 احساس امنیت 289
3.10.12 پرسش از بیماران وهمراهان آنها در زمینه مولفه های محیط کالبدی بیمارستان 290
3.10.13 یافته های تحقیق 291
3.10.14 آزمون فرضیه ها 291
3.10.15 نتیجه گیری 293
3.10.16 مراجع 294

3-11 ) تاثیر رنگ وفرم در طراحی بیمارستان کودکان

3.11.1 چکیده 295
3.11.2 مقدمه 296
3.11.3 گرافیک محیطی 296
3.11.4 گرافیک محیطی ویژه ی کودکان 296
3.11.5 روان شناسی محیط 296
3.11.6 تاثیر متقابل انسان ومحیط 297
3.11.7 روان شناسی رنگ ها در ارتباط تصویری 297
3.11.8 رنگ-ارتباط تصویری انسان 297
3.11.9 تاثیر وتاثر رنگها برانسان 297
3.11.10 بیمارستان کودک 298
3.11.11 اولین برخورد بیمار با معماری بیمارستان 298
3.11.12 رنگ در بیمارستان 299
3.11.13 رنگهایی برای مداوا 300
3.11.14 ایجاد حواس پرتی 301
3.11.15 یافته های حاصل از پژوهش میدانی 301
3.11.16 نیازهای کودکان مروبط به محیط کالبدی 302
3.11.17 انتخاب مناسب بهترین طیف رنگ دربیمارستان کودکان 305
3.11.18 رنگ وتاثیر آن بردرک فضایی 306
3.11.19 رنگ در بیمارستان کودکان 308
3.11.20 غلبه ی رنگ وفرم 308
3.11.21 نتیجه گیری 308
3.11.22 مراجع 309

3-12 ) بررسی تأثیر محیط فیزیکی مراکز درمانی بر سلامت جسمی و روانی بیماران

3.12.1 چکیده 310
3.12.2 مقدمه 310
3.12.3 پیشنیه تحقیق 311
3.12.4 مفهوم زیبایی شناسی در معماری 311
3.12.5 رنگ 312
3.12.6 نور 313
3.12.7 فرم 313
3.12.8 ابعاد و اندازه 313
3.12.9 جنس 314
3.12.10 انعطاف پذیری 314
3.12.11 خوانایی فضایی 314
3.12.12 هماهنگی 314
3.12.13 فضای سبز 314
3.12.14 نتیجه گیری 315
3.12.15 مراجع 315

3-13 ) بررسی تاثیر فضاهای بیمارستانی بر روحیه افراد

3.13.1 چکیده 317
3.13.2 مقدمه 317
3.13.3 اهداف وفرضیه های پژوهش 317
3.13.4 مبانی نظری 318
3.13.5 داروی آلوپاتیک 318
3.13.6 روان رنجوری شناسی 318
3.13.7 دانش ارگونومی 318
3.13.8 یافته ها 320
3.13.9 درمان افسردگی وکاهش استرس با آسمان ها وپنجره های مجازی 320
3.13.10 نمونه های موجود داخلی 321
3.13.11 نتیجه گیری 323
3.13.12 منابع 323

3-14 ) طراحی بیمارستان عمومی و نقش آن در بهبود روح وروان بیمار

3.14.1 چکیده 325
3.14.2 مقدمه 326
3.14.3 روش پژوهش 326
3.14.4 مبانی نظری 327
3.14.5 بیمارستان 327
3.14.6 انواع بیمارستان ها 327
3.14.7 مفهوم طرح ریزی 327
3.14.8 جهت 327
3.14.9 طراحی بیمارستان 328
3.14.10 تاثیر رنگ در طراحی بخش بستری بیمارستان های عمومی 328
3.14.11 اثرات نور ورنگ دربهبودی بیماران 328
3.14.12 تاثیر محوطه بیمارستان بر روح وروان بیمار 329
3.14.13 فضاهای درمانی به هماره همراهان بیمار 330
3.14.14 تاکید بر آسایش 330
3.14.15 ارتقاء انرژی 330
3.14.16 نتیجه 331
3.14.17 منابع 332

قسمت هایی از فصل چهارم طراحی بیمارستان عمومی و نقش آن در بهبود روح وروان بیمار

تنها جایی از بیمارستان که به هیچ وجه نبایستی هیچ نشانه ای ازرنگ و بوی بیمارستان داشته باشد،حیاط بیمارستان است . اگر فقط یک شب در بیمارستان بستری شده باشید از عمق وجود به این گفته ایمان خواهید داشت. حیاط بیمارستان زنگ تفریح بیمار برای خالی کردن فشار های روحی ناشی از رویت در و دیوار بخش و تخت است . شاید روزی برسد که بگوییم : اگر بیمارستانی حیاط نداشته باشد ، بایستی به بیمارانش سوبسید تحمل روانی و کاهش شادابی پرداخت نماید . دادن مجوزفعالیت به یک بیمارستان بدون حیاط هواخوری، از ادامه کارزندان بدون هواخوری هم بدتر است . به همین دلیل است که درکشور های پیشرفته محوطه بیمارستان ( فضای سبز و و معابر ) حداقل بایستی دو سوم زیربنای کل بیمارستان باشد. حال با این مقدمات تصور کنیدبیمارستانی را که محوطه دارد ولی روی آن کار بخصوصی را انجام نداده وبدون طرح ونقشه ای آنرارها کرده باشند. این مکان بمرور برای بیننده بیشتر شبیه خرابه است تا یک محوطه شوق آور وبا نشاط . تمام سعی بهتر است حول این شعار باشد که زیباترین محل بیمارستان بایستی محوطه آن باشد . مجموعه ای ازدرختچه های کوتاهو بلند جانمایی شده – پیاده رو ها و سواره روهای زیبا سازی شده بامصالح طبیعی – نیمکت های مناسب و زیبا در محل های مناسب و به تعدادکافی – تابلوهای راهنما در تمامی چند راهها – کیوسک هایاطلاعاتی و خدماتی مناسب و فانتزی – زمین چمن متناسب با حاشیه ای از گلهای فصلی و رنگارنگ – طراحی ایجادسایه در روزبرای مسیر های اصلی با انواع درختان بلند سایه دار و یا تونل های مسقف با برزنت های رنگی – طراحی نورمناسب در شب – و . . . . از جمله کارهای اولیه زیبا سازی محوطه بیمارستان است . گماردن باغبان و نظافتچی و نگهبان برای این محوطه ٬عملکرد این فضا ها را دو چندان خواهد نمود.

فهرست کامل فصل چهارم طراحی بیمارستان عمومی و نقش آن در بهبود روح وروان بیمار

4-1 ) تاثیر عوامل زیبایی شناسی وروان شناسی محیط در طراحی بیمارستان بر روی بیماران

4.1.1 چکیده 333
4.1.2 مقدمه 334
4.1.3 پیشینه تحقیق 334
4.1.4 ویژگی های ساختمان بیمارستان 334
4.1.5 انسان گرایی درفضای بیمارستان 335
4.1.6 عوامل موثر برترجیح بیماران درانتخاب یک بیمارستان 335
4.1.7 محوطه بیمارستان 336
4.1.8 ورودی بیمارستان 336
4.1.9 پذیرش 336
4.1.10 اتاق روز بیماران 337
4.1.11 بخش کودک 337
4.1.12 نور در بیمارستان 337
4.1.13 کنترل سیستم شبانه روزی بدن 337
4.1.14 تاثیر برخلق وخوی وقوه ادراک 338
4.1.15 شکل مناسب پنجره ها 338
4.1.16 فضای سبز واثرات آن 338
4.1.17 تاثیر باغ درمحیط های درمانی 338
4.1.18 هنردرمحیط های درمانی 338
4.1.19 کاهش سردرگمی فضایی 340
4.1.20 حواس پرتی مثبت 340
4.1.21 بهبود رازداری وحفظ حریم خصوصی 341
4.1.22 استفاده از رنگ درتنظیمات بهداشت و درمان 341
4.1.23 اولویت رنگ مرتبط با افزایش سن 341
4.1.24 رنگ برای نشانه ها درتاسیسات بهداشت ودرمان 342
4.1.25 نقش رنگ درمحیط بهداشت ودرمان 343
4.1.26 محیط فضاهای درمانی 343
4.1.27 رنگ وتاثیرآن برروی درک ما از فضا 344
4.1.28 کاربردهای عملی از روانشناسی رنگ 345
4.1.29 نتیجه گیری 346
4.1.30 مراجع 347

4-2 ) بررسی روان شناسی محیط درطراحی بیمارستان برروی بیماران

4.2.1 چکیده 349
4.2.2 مقدمه 349
4.2.3 بیمار 350
4.2.4 روانشناسی محیط بیمارستان 351
4.2.5 نور وتاثیر آن بر زندگی انسان 351
4.2.6 رنگ و تاثیرآن برزندگی انسان 352
4.2.7 رابطه روانشناسی بین رنگ ونور وشادمانی درمعماری 352
4.2.8 تاثیرات نور ورنگ دربهبودی بیماران 352
4.2.9 اثرات نور درمعماری بیمارستان 353
4.2.10 اثرات رنگ درمعماری بیمارستان 354
4.2.11 نتیجه گیری 355
4.2.12 مراجع 355

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید