50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع استقرار دولت الکترونیک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 500 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه استقرار دولت الکترونیک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش دولت الکترونیک در ایران بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش موانع پیاده سازی دولت الکترونیک بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش اثر مشارکت مردم بر دولت الکترونیک بررسی شده است

عوامل چهارگانه موثر بر استقرار دولت الکترونیک را با رویکردی نظام گرا نشان می دهد.
– عوام سازمانی- مدیریتی: این عوامل شامل رهبری فرابخشی فرایند استقرار دولت الکترونیک (در رهبری فرابخشی ،پراکنده کاری سازمان ها کاهش پیدا کرده و عملکرد سازمان ها در چارچوب استانداردهای تعریف شده، نظام مند می شود).، نگرش عمیق و فراگیر(یعنی نیاز به افلاحات واقعی و تعریف دوباره فرایند ها و نظام های مدیریت بخش عمومی است). عوام نهادی(شامل هزینه زیرساخت، فقدان حمایهت نهادی، فقهدان محرک ها نوآوری در بخش دولتی، دوگانگی فرهنگی/سازمانی،ضعف مدیریت اطلاعات و… )، میزان توافق بر روش استقرار الگوی جدید( مثلا روش های موازی، تدریجی، یکباره و اجرای آزمایشی)، بازمهندسی مدیریت دولتی و تأمین مالی پروژه های دولت الکترونیک می باشد.
– عوام فنی- مخابراتی: این عوامل در واقع زیرساخت های ارتباطی دولت الکترونیک را شکل می دهد. که شامل عواملی همچون پهنای باند کافی، خطوط پر سرعت اینترنت، سازگاری نرم افزارهای تعریف شده، سطح ضریب ایمنی شبکه و … می باشد.
– عوامل اجتماعی- فرهنگی: در واقع باید با توجه خاص به این عوامل باید بسترهای ایجاد و توسعه شهروند الکترونیک را به وجود آورد. این عوامل شامل سواد دیجیتالی، میزان دسترسی شهروندان به کامپیوتر و شبکه، میزان درآمد یا شرایط زندگی و میزان اعتماد شهروندان به تعاملات بر خط می باشد.
– عوامل حقوقی- قانونی: دولت الکترونیک به منظور ارائه خدمات مختلف به قوانینی نیازمند است که نظام مندی روابط الکترونیک را به ارمیان آورد و به کاربران اجازه دهد با سطح اطمینان بالا به انجام تراکنش های الکترونیکی مبادرت ورزند. عواملی همچون قانون تجارت الکترونیکی، قانون هویت الکترونیکی، قانون تعریف جرایم در محیط کسب و کار الکترونیکی و غیره از جمله زیرساخت های حقوقی هستند

قسمت هایی از فصل اول دولت الکترونیک در ایران

مدل ها و عوامل متعددی بر شکست یا موفقیت پیاده سازی پروژه دولت الکترونیک موثر است، که در بخش قبلی به تعدادی از آن ها اشاره شد و به فراخور توضیحاتی ارائه گردید. با تویه به مطالب بیان شده مدلی معرفی می گردد که بیانگر عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی دولت الکترونیک می باشد، این مدل عوام بیان شده در مدل های قبلی را در برمی گیرد اما با این حال از آن ها جامع تر است. در این مدل عامل جدیدی با نام آینده نگاری دولت الکترونیک اضافه شده است که هم از منظر تئوری و هم از منظر ادبیات تحقیق قابل اثبات می باشد. از منظر پیشینه تحقیق، همانطور که در مدل های ذکر شده نیز مشاهده می شود بر عواملی چون تدوین استراتژی، تدوین چشم انداز، تدوین طرح جامع و سیاست گزاری تاکید شده است که از نتایج آینده نگاری می باشند. همچنین از منظور تئوری، آینده نگاری موجب نگاهی سیستماتیک و بلندمدت تر به دولت الکترونیک شده، میان برنامه ریزان دولت الکترونیک هماهنگی بوجود می آورد، برای دولت الکترونیک چشم انداز ترسیم می کند و همچنین احساس مالکیت به نتایج کار را در افراد ایجاد می نماید

فهرست کامل فصل اول دولت الکترونیک در ایران

1-1 ) مروري بر تحولات دولت الكترونيك در ايران

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 فناوري اطلاعات 2
1.1.4 دولت الكترونيك 3
1.1.5 تعاريف دولت الكترونيك 4
1.1.6 وضعيت دولت الكترونيك در جهان و ايران 4
1.1.7 نتيجهگيري 7
1.1.8 منابع 9

1-2 ) دولت الکترونیک در عصر مجازی

1.2.1 چکیده 10
1.2.2 مقدمه 11
1.2.3 تعریف دولت الکترونیک 11
1.2.4 تاریخچه شکل گیری دولت الکترونیک 12
1.2.5 فرایند الکترونیکی كردن دولت مجازی 12
1.2.6 اهداف دولت الکترونیک 13
1.2.7 ویژگیهای یک دولت الکترونیک 15
1.2.8 دستهبندی فعالیتها در زمینه دولت الکترونیکی 15
1.2.9 وضعیت دولت الکترونیکی در سایر كشورها 15
1.2.10 دولت مجازی در پس دولت الکترونیک 15
1.2.11 زمینه های كاربرد دولت الکترونیکی به چهار بخش تقسیم می شود 16
1.2.12 مزایای دولت الکترونیک 17
1.2.13 معایب دولت الکترونیک 18
1.2.14 یافته ها 19
1.2.15 منابع 19

1-3 ) گرايش به دولت الكترونيك و السامات آن در دانشگاه هاي علوم پسشكي

1.3.1 خلاصه 20
1.3.2 مقدمه 20
1.3.3 تعريف دولت الكترونيك 21
1.3.4 تاريخچه پیدایش و شكل گيري دولت الكترونيك در ايران 21
1.3.5 اهداف و نتايج تشكيل دولت الكترونيك 22
1.3.6 مزاياي ايجاد دولت الكترونيك 23
1.3.7 زيرساختهاي لازم براي اجراي موفق استراتژي دولت الكترونيكي 24
1.3.8 روشهاي مختلف ارائه خدمات الكترونيكي 25
1.3.9 مراحل تكامل دولت الكترونيكي 25
1.3.10 خدمات الكترونيك دانشگاه هاي علوم پسشكي در راستاي دولت الكترونيك 26
1.3.11 نقش سايت علوم پزشكي در دولت الكترونيك 26
1.3.12 نتیجه گیری 27
1.3.13 مراجع 28

1-4 ) دولت الکترونیک در ایران

1.4.1 چکیده 29
1.4.2 مقدمه 29
1.4.3 دولت الکترونیک 30
1.4.4 اهداف و مزایای دولت الکترونیک 31
1.4.5 معایب و موانع دولت الکترونیک 32
1.4.6 دولت الکترونیک در ایران 33
1.4.7 بحث و نتیجه گیری 35
1.4.8 منابع 35

1-5 ) بررسی" دولت الکترونیک" و لزوم ایجاد آن

1.5.1 چکیده 38
1.5.2 مقدمه 39
1.5.3 دلایل شکل گیري دولت الکترونیک 41
1.5.4 مزایاي دولت الکترونیکی 42
1.5.5 اهداف دولت الکترونیکی 43
1.5.6 بهبود فرآیندها 44
1.5.7 ارتباط با شهروندان 44
1.5.8 برقراري روابط بیرونی 44
1.5.9 دسترسپذیري دولت الکترونیک 44
1.5.10 مدل بررسی دولت الکترونیک 46
1.5.11 مدلهاي پیاده سازي دولت الکترونیک 47
1.5.12 نتیجه گیري 51
1.5.13 مراجع 52

1-6 ) ارائه الگويي از تاثير دولت الكترونيك بر كنترل فساد اداري و مالي شهردايها

1.6.1 چکیده 54
1.6.2 مقدمه 55
1.6.3 اهميت مطالعه دولت الكترونيك 56
1.6.4 مدل هاي مختلف دولت الكترونيك 57
1.6.5 تعريف فساد اداري – مالي 62
1.6.6 پيامدهاي فساد اداري – مالي 64
1.6.7 نقش دولت الكترونيك در كاهش فساد اداري و ارائه الگوي تحقيق 65
1.6.8 نتيجه گيري 67
1.6.9 منابع 68

1-7 ) مدل جامع عوامل موثر بر موفقیت استقرار دولت الکترونیک

1.7.1 چکیده 69
1.7.2 ارائه مدل جامع عوامل موثر بر موفقیت استقرار دولت الکترونیک 69
1.7.3 دولت الکترونیک 70
1.7.4 ویژگی های دولت الکترونیک 71
1.7.5 ضرورت پیاده سازی دولت الکترونیک 72
1.7.6 مزایای حکمرانی الکترونیک 72
1.7.7 اهداف دولت الکترونیک 72
1.7.8 پیامد های شکست دولت الکترونیک 73
1.7.9 عوامل موثر بر موفقیت و شکست پیاده سازی دولت الکترونیک 73
1.7.10 ارائه مدل جامع 76
1.7.11 بحث و نتیجهگیری 79
1.7.12 مراجع 80

1-8 ) دولت الكترونيك و حقوق تجارت الكترونيك

1.8.1 مقدمه 82
1.8.2 بیان مسئله 83
1.8.3 ضرورت دولت الکترونیک 83
1.8.4 فرهنگ 83
1.8.5 عوامل توانمندسازی فرهنگی مردم برای توسعه تجارت الکترونیکی 84
1.8.6 چارچوب حقوقی 84
1.8.7 حقوق تجارت الکترونیک 84
1.8.8 قانون تجارت الکترونیکی 84
1.8.9 مبانی قوانین حقوقی درتجارت الکترونیک 85
1.8.10 تعاریف 88
1.8.11 امضاء اصل 89
1.8.12 تصدیق دریافت 91
1.8.13 زمان ومکان ارسال ودریافت 91
1.8.14 دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی 91
1.8.15 قواعد مختلف تجارت الکترونیک 92
1.8.16 حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی 92
1.8.17 حمایت از مصرف کننده 92
1.8.18 حمایت از اسرار تجاری 95
1.8.19 حمایت از علائم تجاری 95
1.8.20 جاریم و مجازات ها 95
1.8.21 کلاهبرداری کامپیوتری 95
1.8.22 جعل کامپیوتری 95
1.8.23 نقض حفوق مصرف کننده وقواعد تبلیغ 96
1.8.24 نقض حق مولف 96
1.8.25 نقض اسرار تجاری 96
1.8.26 جبران خسارت 96
1.8.27 متفرقه 96
1.8.28 نتیجه گیری 98
1.8.29 منابع 98

1-9 ) توسعه استراتژیک دولت الکترونیک و نقش الگوبرداري آن در ارتش جمهوري اسلامی ایران

1.9.1 چکیده 100
1.9.2 مقدمه 100
1.9.3 مفھوم دولت الکترونیک 101
1.9.4 ساختار دولت الکترونیکی 102
1.9.5 اھداف دولت الکترونیکی 104
1.9.6 فرایند استقرار دولت الکترونیک 106
1.9.7 ضرورت وجود دولت الکترونیک 107
1.9.8 استراتژی استقرار دولت الکترونیک 108
1.9.9 مزایای دولت الکترونیک 109
1.9.10 راھکارھای دولت الکترونیک در جھت ارتقاء سطح خدمات 110
1.9.11 منابع و مآخذ 111

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم موانع پیاده سازی دولت الکترونیک

شبكه ملی متشكل از زیرساخت های ارتباطی، مراکز داده ی توسعه یافته داخلی دولتی و غيردولتی و همچنين زیرساخت های نرم افزاری است که در سراسر کشور گسترده شده است. این شبكه ظرفيت لازم برای “نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی درکشور به منظور توسعه ی خدمات الكترونيكی” و “دسترسی به اینترنت” از طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی،کسب و کارها و دستگاههای اجرایی را فراهم میکند.
توسعه دولت الكترونيک ایران می تواند در بستر شبكه ملی اطلاعات و استراتژی رایانش ابری مناسب شكل گيرد.

فهرست کامل فصل دوم جانشین پروری و توسعه سازمانی

2-1) بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان ادربیل

2.1.1 کلیات 127
2.1.1.1 مقدمه 127
2.1.1.2 بیان مسأله 128
2.1.1.3 اهمیت وضرورت موضوع 131
2.1.1.4 اهداف تحقیق 131
2.1.1.5 سؤالات تحقیق 132
2.1.1.6 فرضیههای تحقیق 132
2.1.1.7 تعاریف مفرومي 133
2.1.1.8 دولت الکترونیک 133
2.1.1.9 عوامل مدیریتي 133
2.1.1.10 عوامل سازماني 133
2.1.1.11 عوامل فنی 133
2.1.1.12 عوامل انساني 134
2.1.1.13 عوامل مالی 134
2.1.1.14 عوامل محیطی 134
2.1.1.15 تعاریف عملیاتي 135
2.1.1.16 قلمرو تحقیق 135
2.1.1.17 قلمرو موضوعي تحقیق 136
2.1.1.18 قلمرو مکانی 136
2.1.1.19 قلمرو زماني 136
2.1.1.20 چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق 136
2.1.2 مروری بر تحقیقات انجام شده 138
2.1.2.1 مقدمه 138
2.1.2.2 بخش اول:دولت 139
2.1.2.3 تعریف دولت 139
2.1.2.4 پیشینه تشکیل دولت 139
2.1.2.5 بخش دوم:فناوری اطلاعات 140
2.1.2.6 تعریف فناوری اطلاعات وارتباطات 140
2.1.2.7 پیشینه فناوری اطلاعات 140
2.1.2.8 بخش سوم:دولت الکترونیک 140
2.1.2.9 چگونگی شکل گیری دولت الکترونیک 140
2.1.2.10 ماهیت دولت الکترونیک 141
2.1.2.11 تعریف دولت الکترونیک 142
2.1.2.12 ویژگی های دولت الکترونیک 143
2.1.2.13 سنخ شناسی خدمات دولت الکترونیک 144
2.1.2.14 کاربردهای دولت الکترونیک 145
2.1.2.15 ارتباط بین دولت بادولت 146
2.1.2.16 ارتباط بین دولت با موسسات بازرگانی 146
2.1.2.17 ارتباط بین دولت با شهروندان 146
2.1.2.18 ارتباط بین دولت باکارمندان 146
2.1.2.19 ارتباط بین دولت با مهاجرین 147
2.1.2.20 ساختار دولت الترونیک 147
2.1.2.21 دلایل گرایش به دولت الکترونیکی 148
2.1.2.22 کارآمدی فناوری اطلاعات دربخش دولتی 148
2.1.2.23 موفقیت بخش خصوصی درکاربرد تجارت الکترونیکی 149
2.1.2.24 دولت الکترونیک ونقش آن درتحقق جامعه اطلاعاتی 149
2.1.2.25 حکمرانی خوب وکارکرد دولت الکترونیک 150
2.1.2.26 انتظارات شهروندان از دولت 151
2.1.2.27 تداوم اصلاحات بخش عمومی 152
2.1.2.28 مزایای دولت الکترونیکی 152
2.1.2.29 مزایای دولت الکترونیک برای بخش خصوصی 152
2.1.2.30 مزایای دولت الکترونیک برای شهروندان 152
2.1.2.31 مزایای دولت الکترونیک برای دولت 153
2.1.2.32 مزایای دولت الکترونیک برای کارکنان 153
2.1.2.33 مزایای دولت الکترونیک برای مهاجرین سایرکشورها 153
2.1.2.34 الگوهای پیاده سازی مرحله ای دولت الکترونیک 154
2.1.2.35 الگوی سه مرحله ای بانک جهانی 154
2.1.2.36 الگوی اجرایی هیکس 155
2.1.2.37 الگوی چهار مرحله ای گارتنر 157
2.1.2.38 الگوی چهار مرحله ای لی ولاینه 158
2.1.2.39 الگوی چهارمرحله ای وست 161
2.1.2.40 الگوی پنج مرحله ای سازمان ملل 162
2.1.2.41 الگوی پنج مرحله ای هیلر وبلنگر 163
2.1.2.42 الگوی شش مرحله ای وسکات 165
2.1.2.43 الگوی شش مرحله ای میسرا ودینگرا 166
2.1.2.44 مدل های دولت الکترونیک 168
2.1.2.45 مدل انتشاری 168
2.1.2.46 مدل خدمات تعاملی 169
2.1.2.47 مدل تحلیلی تطبیقی 169
2.1.2.48 مدل حمایت الکترونیکی 169
2.1.2.49 مدل جریان بحرانی 170
2.1.2.50 مدل مارپیچی 170
2.1.2.51 مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی 170
2.1.2.52 مدل APEC 171
2.1.2.53 مدل CSPP 171
2.1.2.54 مدل مک کانال 172
2.1.2.55 زیرساختها وملزومات پیاده سازی دولت الکترونیک 172
2.1.2.56 زیرساخت های ارتباطی 172
2.1.2.57 زیرساخت های اطلاعاتی 173
2.1.2.58 ملزومات فرهنگی وآموزشی 173
2.1.2.59 ملزومات مدیریت وقانونی 173
2.1.2.60 مقایسه دولت سنتی بادولت بوروکراتیک بادولت الکترونیکی 174
2.1.2.61 مراحل تکامل دولت الکترونیک 175
2.1.2.62 اثرات ناشی از عدم ایجاد دولت الکترونیک 176
2.1.2.63 موانع دولت الکترونیک 176
2.1.2.64 موانع پیاده سازی دولت الکترونیکی 176
2.1.2.65 موانع استفاده از دولت الکترونیک 178
2.1.2.66 موانع شکل گیری دولت الکترونیک 178
2.1.2.67 موانع گسترش دولت الکترونیک 179
2.1.2.68 موانع وچالشهای فرا روی دولت الکترونیک ازمنظر حقوق مدنی 181
2.1.2.69 موانع وچالش های فراروی دولت الکترونیک ازمنظر حقوق کیفری 182
2.1.2.70 دولت الکترونیک وچالش مسئولیت مدنی 183
2.1.2.71 شاخص های دولت الکترونیک 183
2.1.2.72 دولت الکترونیک وکشور ایران 184
2.1.2.73 شاخص دولت الکترونیک در ایران 187
2.1.2.74 وضعیت توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات درایران 188
2.1.2.75 پیشینه تحقیقات انجام شده 190
2.1.2.76 جمع بندی مبانی نظری 192
2.1.3 مواد و روش ها 194
2.1.3.1 مقدمه 194
2.1.3.2 روش تحقیق 194
2.1.3.3 جامعه آماری 195
2.1.3.4 نمونه آماری و روش نمونه گیری 195
2.1.3.5 ابزارگردآوری اطلاعات 196
2.1.3.6 پرسشنامه 196
2.1.3.7 مطالعات کتابخانه ومنابع اینترنتی 196
2.1.3.8 مصاحبه 196
2.1.3.9 نحوه ی تدوین پرسشنامه 196
2.1.3.10 روایی پرسشنامه 197
2.1.3.11 پایایی 198
2.1.3.12 روش های آماری 199
2.1.3.13 روش تجزیه وتحلیل داده ها 199
2.1.4 نتایج 200
2.1.4.1 مقدمه 200
2.1.4.2 یافته های توصیفی 200
2.1.4.3 متغیر جنسیت 201
2.1.4.4 متغیرسن 201
2.1.4.5 متغیر سطح تحصیلات 202
2.1.4.6 متغیر سابقه کار 202
2.1.4.7 آزمون کولموگروف واسمیرنوف 203
2.1.4.8 یافته های استنباطی 203
2.1.4.9 تحلیل فرضیه ها با استفاده از آزمون تک نمونه ای 203
2.1.4.10 آزمون فریدمن 207
2.1.5 بحث ونتیجه گیری 215
2.1.5.1 مقدمه 215
2.1.5.2 بحث ونتیجه گیری آمار توصیفی تحقیق 215
2.1.5.3 بحث ونتیجه گیری آمار استنباطی تحقیق 216
2.1.5.4 موانع محیطی 218
2.1.5.5 موانع مالی 219
2.1.5.6 موانع انسانی 219
2.1.5.7 موانع سازمانی 220
2.1.5.8 پیشنهادات پژوهشی 225
2.1.5.9 محدودیت ها 225
2.1.5.10 مقایسه نتایج پژوهش حاضر با برخی نتایج پژوهش های مشابه داخلی وخارجی 226
2.1.5.11 پیوست 227
2.1.5.12 منابع 254
2.1.5.13 ABSTRACT 260

2-2) چالش هاي تجارت الکترونیک در دولت الکترونیک برای ایران

2.2.1 چکیده 263
2.2.2 مقدمه 263
2.2.3 چالش کاربران در سایت 264
2.2.4 خرید بر روي وب سایت 265
2.2.5 خرید و فروش با تردید 265
2.2.6 اعتماد در تجارت الکترونیک 265
2.2.7 تعریف دولت الکترونیکی 266
2.2.8 ساختار دولت الکترونیکی 267
2.2.9 دولت وشهروندان 267
2.2.10 دولت و تجار کسبه 267
2.2.11 دولت و کارمندان 267
2.2.12 دولت و دولت 268
2.2.13 اهداف دولت الکترونیکی 268
2.2.14 ضرورت وجود دولت الکترونیک 269
2.2.15 دوالگوي پنج مرحله اي سازمان ملل- مراحل تکامل دولت الکترونیک 271
2.2.16 نمادهاي دولت الکترونیک 272
2.2.17 دولت الکترونیک و امکان سنجی استقرار آن در ایران 272
2.2.18 موانع گسترش دولت الکترونیک 274
2.2.19 عوامل فرهنگی 274
2.2.20 عوامل سازمانی و اداري 275
2.2.21 کمبود منابع 275
2.2.22 دولت الکترونیک و روند آن در ایران 276
2.2.23 ما کجاییم؟ 276
2.2.24 خلق دولت الکترونیک 277
2.2.25 استراتژي استقرار دولت الکترونیک 277
2.2.26 وضعیت دولت الکترونیکی در ایران 278
2.2.27 موانع استقرار دولت الکترونیکی 278
2.2.28 مروري بر چالش هاي تجارت الکترونیکی کشور 279
2.2.29 REFERENCES 283

2-3) موانع پیاده سازی دولت الکترونیک

2.3.1 چکیده 289
2.3.2 مقدمه 290
2.3.3 دولت الکترونیک 292
2.3.4 آمادگی الکترونیکی 293
2.3.5 پیدایش و خاستگاه دولت الکترونیک 294
2.3.6 ماهیت دولت الکترونیک 296
2.3.7 آمادگ یالکترونیک و دولت الکترونیک 297
2.3.8 تعاریف دولت الکترونیک 298
2.3.9 معماری سازمانی دولت الکترونیک 299
2.3.10 پیاده سازی و انتشار دولت الکترونیک 302
2.3.11 زمینه سازمانی موثربرپیاده سازی و انتشاردولت الکترونیک 303
2.3.12 زمینه فنی موثربرپیاده سازی دولت الکترونیک وانتشار آن 305
2.3.13 زمینه های اجتماعی موثربرپیاده سازی وانتشار دولت الکترونیک 306
2.3.14 شکاف دیجیتال 308
2.3.15 زمینه سیاسی موثربرپیاده سازی وانتشار دولت الکترونیک 308
2.3.16 فرآیند انتقال دولت به دولت الکترونیک 310
2.3.17 مزایای دولت الکترونیک 311
2.3.18 تعامل پذیری دولت الکترونیک 313
2.3.19 توسعه و بهبود دولت الکترونیک 315
2.3.20 مدل های بهبود و توسعه دولت الکترونیک 316
2.3.21 ارزش دولت الکترونیک برای دولت وشهروندان 321
2.3.22 ارتباط دولت و شهروندان از طریق دولت الکترونیک 324
2.3.23 شهروند الکترونیک 325
2.3.24 موانع ایجاد دول تالکترونیک 326
2.3.25 پورتال ملی وب 328
2.3.26 مروری بر مطالعات انجام شده درزمینه موانع دولت الکترونیک 330
2.3.27 نتیجه گیری 337
2.3.28 منابع 339

2-4) ریسک های تحقق دولت الکترونیک ازطریق یکپارچه سازی اطلاعات

2.4.1 چکیده 346
2.4.2 مقدمه 347
2.4.3 دولت الکترونیک چیست 348
2.4.4 مدل بلوغ دولت الکترونیک 348
2.4.5 یکپارچه سازی چیست 351
2.4.6 مزایای یکپارچه سازی داده واطلاعات 351
2.4.7 رابطه یکپارچه سازی ودولت الکترونیک 352
2.4.8 تجربیات یکپارچه سازی اطلاعات درکشورهای دیگر 353
2.4.9 مدیرتی ریسک 354
2.4.10 ریسک های یکپارچگی اطلاعات 354
2.4.11 روش تحقیق 356
2.4.12 یافته های پژوهش 357
2.4.13 نتیجه گیری و پیشنهادها 360
2.4.14 منابع 360

2-5) خدمات دولت الکترونیک و حقوق تجارت الکترونیک و چالش ها و موانع آن

2.5.1 خلاصه 363
2.5.2 مقدمه 363
2.5.3 روش 364
2.5.4 دولت الکترونیک 364
2.5.5 مفهوم دولت الکترونیک 364
2.5.6 مراحل استقرار دولت الکترونیک 365
2.5.7 شکلگیری دولت الکترونیک 365
2.5.8 نئولیبرالیسم و نقش نظارتی دولت 365
2.5.9 تغییر در بخش خصوصی و تحولات جهانی 366
2.5.10 تغییر مطالبات مردم 366
2.5.11 حکمرانی خوب 366
2.5.12 چالش های فراروی دولت الکترونیک 366
2.5.13 چالش از منظر حقوق عمومی 366
2.5.14 چالش از منظر حقوق کیفری 368
2.5.15 چالش از منظر مسئولیت مدنی 370
2.5.16 حقوق تجارت الکترونیک 370
2.5.17 تعریف حقوق تجارت الکترونیک 370
2.5.18 مبنای حقوق تجارت الکترونیک 371
2.5.19 انعقاد قرار داد 371
2.5.20 اعتبار اسنادی 371
2.5.21 اسناد تجاری 373
2.5.22 پرداخت 374
2.5.23 نتیجهگیری 374
2.5.24 مراجع 375

2-6) رایانش ابری برای دولت الکترونیک در ایران: فرصت ها وچالش ها

2.6.1 چکیده 377
2.6.2 مقدمه 377
2.6.3 رایانش ابری 377
2.6.4 مدل های اصلی رایانش ابری 377
2.6.5 مدلهای گسترش و استقرار ابر 378
2.6.6 دولت الکترونیک 378
2.6.7 اهدف دولت الکترونیکی 379
2.6.8 دولت الکترونیک ایران 379
2.6.9 رایانش ابری در دولت الکترونیک: فرصت ها 380
2.6.10 كاهش هزینه های دولت الکترونیک 380
2.6.11 افزایش تمركز بر قابلیت های اصلی دولت الکترونیک 380
2.6.12 استفاده بهینه از منابع انسانی در دولت الکترونیک 380
2.6.13 رایانش ابری دردولت الکترونیک: چالش ها 380
2.6.14 شبکه ملی اطلاعات ایران 381
2.6.15 بحث 381
2.6.16 نتیجه 382
2.6.17 منابع 382

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم اثر مشارکت مردم بر دولت الکترونیک

اصولا تعريف واحدي دربارة دولت الكترونيك وجود ندارد و اين مسئله ناشي از ماهيت پويا و متغير فناوري است .
امروزه به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود كارايي و اثربخشي، شفافيت اطلاعات و مقايسه پذيري مبادلات اطلاعاتي و پولي در درون دولت، بين دولت و سازمانهاي تابعه آن، بين دولت و شهروندان و بين دولت و بخش خصوصي، دولت الكترونيك اطلاق ميشود . دولت الكترونيك استفاده سهل و آسان از فناوري اطلاعات به منظور توزيع خدمات دولتي به صورت مستقيم به مشتري، به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته ميباشد. جنبة ديگر دولت الكترونيك، تكنولوژي اي است كه براي اتصال شهروندان به شبكة ارتباطي سازمان ها كه يك سري از خدمات مرتبط با نيازكاربران را تأمين مي كند، بكار مي رود. در بخش هاي عمومي، غيرانتفاعي و خصوصي شبكه هايي براي ارائه خدماتي كه به صورت مشاركتي عرضه مي شود مثل مراقبت بهداشتي، رفاه، مسكن، توسعه اقتصادي، آموزش شغل و دستبابي به آن و ديگر خدمات همگاني سرمايه گذاري شده، وجود دارد. از نگاه ديگر، دولت الكترونيك يك واژة عام است كه براي مفاهيمي از قبيل خدمات الكترونيك، دموكراسي الكترونيك و از همه مهمتر، مديريت/ نظارت الكترونيك مورد استفاده قرار ميگيرد. اين بكارگيري فن آوري اطلاعات و ارتباطات ICT است كه دسترسي به خدمات دولتي، و متقابلاً ارائة خدمات توسط دولت را در جهت انتفاع به شهروندان، شركاي تجاري دولت، بخشهاي عمومي و بخشهاي خصوصي افزايش مي دهد. دولت الكترونيك فرايندهاي جاري مبتني بر كاغذ (بازي) را مكانيزه و ديجيتال نموده كه اين سرعت بخش روشهاي جديدمديريت مي گردد. اين يستم، بين مقامات دولتي، بخش هاي خصوصي و شهروندان پل ارتباطي ايجاد مينمايد. مهمتر از همه، امكان اعمال يك كنترل اثربخش را براي دولت در جهت استفادة بهينه از سرمايه هاي اجتماعي، سياسي، و اقتصادي در مسير توسعه فراهم مي سازد

فهرست کامل فصل سوم اثر مشارکت مردم بر دولت الکترونیک

3-1 ) بررسی اهمیت مشارکت وهمکاری شهورندی درپروژه های دولت الکترونیک

3.1.1 چکیده 383
3.1.2 مقدمه 384
3.1.3 مشارکت کاربرد درتحقیق IS 386
3.1.4 مشارکت کاربر در تحقیق دولت الکترونیک 389
3.1.5 موضوعات تجزیه وتحلیل مشارکت کاربر 392
3.1.6 طرح تحقیقاتی 393
3.1.7 دو پروژه توسعه دولت الکترونیک 394
3.1.8 پروژه خدمات الکترونیکی عمومی 395
3.1.9 پروژه سیستم دولت الکترونیک داخلی 396
3.1.10 تجزیه وتحلیل مقایسه دو پروژه 396
3.1.11 عمل مشارکت 397
3.1.12 مشوق هایی برای مشارکت 398
3.1.13 ساماندهی مشارکت 399
3.1.14 نتیجه گیری و تحقیقات بیشتر 400
3.1.15 نتیجه گیری 400
3.1.16 منابع 403

3-2 ) مدل عوامل مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک

3.2.1 چکیده 410
3.2.2 مقدمه 410
3.2.3 ادبیات پژوهش 412
3.2.4 ضرورت شکلگیری دولت الکترونیک 412
3.2.5 پیش نیازهای دولت الکترونیک 413
3.2.6 نقش دولت الکترونیک بر سازمانها 414
3.2.7 پیشینه تحقیق 415
3.2.8 سؤالات تحقیق 416
3.2.9 روششناسی تحقیق 416
3.2.10 تجزیهوتحلیل دادههای آماری 416
3.2.11 یافته های تحقیق 416
3.2.12 عوامل مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی 417
3.2.13 پایایی مقیاس 417
3.2.14 بحث و نتیجه گیری 425
3.2.15 پیشنهادات 426
3.2.16 REFERENCES 427
3.2.17 ABSTRACT 429

3-3 ) بررسي تاثير دولت الكترونيك بر سبك زندگي

3.3.1 چکیده 430
3.3.2 مقدمه 431
3.3.3 مباني نظري 431
3.3.4 عصرمجازی 431
3.3.5 دولت الكترونيك 431
3.3.6 فعاليت هاي دولت الكترونيك 432
3.3.7 شرايط اجراي موفق استراتژي دولت الكترونيك 432
3.3.8 دلايل شكل گيري دولت الكترونيك 433
3.3.9 مزاياي دولت الكترونيك 434
3.3.10 چالش هاي فرا روي دولت الكترونيك 435
3.3.11 كاربرد فناوري اطلاعات در برنامه ريزي منطقه اي و شهري 435
3.3.12 ICT طراحی ومعماری شهری 435
3.3.13 تاثیر فضایی کاربرد ICT درمنزل 436
3.3.14 ICT وپایداری محیط زیست 436
3.3.15 سبك زندگي 437
3.3.16 مشخصات سبك زندگي اينگونه است 437
3.3.17 سبك زندگي در ايران 437
3.3.18 يافته هاي تحقيق 438
3.3.19 اثرات مزايا و معايب دولت الكترونيك بر سبك زندگي چيست؟ 438
3.3.20 معايبي كه در دولت الكترونيك وجود دارد 438
3.3.21 نتيجه گيري 439
3.3.22 پيشنهادات 439
3.3.23 منابع 440

3-4 ) نقش رسانه های اجتماعی دراجرای دولت الکترونیک وارائه الگوی مفهومی

3.4.1 چکیده 441
3.4.2 مقدمه 442
3.4.3 دولت الکترونیک وشاخص های مهم آن 442
3.4.4 رسانه های اجتماعی وانواع آن 443
3.4.5 رابطه بنی شاخص شفافیت دردولت الکترونیک ورسانه های اجتماعی 443
3.4.6 رابطه بین شاخص مشارکت وهمکاری در دولت الکترونیک ورسانه های اجتماعی 444
3.4.7 رابطه بین شاخص اعتماد در دولت الکترونیک ورسانه های اجتماعی 444
3.4.8 الگوی بکارگیری رسانه های اجتماعی دردولت الکترونیک 444
3.4.9 بحث ونتیجه گیری 446
3.4.10 منابع 447

3-5 ) برسی اهمیت امنیت اطلاعات دراسقرار دولت الکترونیک

3.5.1 چکیده 449
3.5.2 مقدمه 450
3.5.3 اطلاعات واهمیت حفاظت آن 450
3.5.4 ابعاد امنیت اطلاعات 450
3.5.5 امنیت اطلاعات در دولت الکترونیک 451
3.5.6 ضرورت امنیت در دولت الکترونیکی 452
3.5.7 نقش امنیت اطلاعات دراسقرار دولت الکترونیک 453
3.5.8 نتیجه گیری 454
3.5.9 منابع 455

3-6 ) دولت الكترونيك رویکردی درجهت سازگاری بستر ارتباطی شهروندان باسازمان های عمومی ودولتی ازطریق تکنولوژی

3.6.1 چکیده 456
3.6.2 مقدمه 456
3.6.3 تعريف دولت الكترونيك 457
3.6.4 تاريخچه دولت الكترونيك 459
3.6.5 ضرورت ايجاد دولت الكترونيك 459
3.6.6 ابعاد دولت الكترونيك 460
3.6.7 راهكارهاي دولت الكترونيك در جهت ارتقاء سطح خدمات 461
3.6.8 نظريه “كارو” براي تحقق دولت الكترونيك 461
3.6.9 مراحل اجراي دولت الكترونيك 462
3.6.10 ابزارهاي دولت الكترونيك 462
3.6.11 پرتال به عنوان يكي از مولفه هاي دولت الكترونيك 462
3.6.12 خصوصيات يك پرتال دولتي 463
3.6.13 دفتر روابط دولت با ملت 464
3.6.14 كانال هاي ارتباطي در دولت الكترونيك 465
3.6.15 دولت الكترونيك، اصلاح الگوي مصرف و . . . 465
3.6.16 دولت الكترونيك و ويژگيهاي آن 466
3.6.17 حقوق شهروندان در دولت الكترونيك 466
3.6.18 تعامل خانواده و دولت الكترونيك 466
3.6.19 تدوين و اجراي قوانين و مقررات در دولت الكترونيك 466
3.6.20 رفاه اجتماعي و امنيت اجتماعات در دولت الكترونيك 467
3.6.21 امنيت در دولت الكترونيك 467
3.6.22 دولت الكترونيك گامي مؤثر در جهت يكپارچه سازي مديريت شهري 468
3.6.23 موفقيتهاي دولت ژاپن در زمينه دولت الكترونيك 468
3.6.24 تجربه دولت الكترونيك در ايران 469
3.6.25 نتيجه گيري 470
3.6.26 منابع 471

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید