50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع استراتژی بازاریابی و صادرات

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 500 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بازاریابی و صادرات است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی استراتژی صادرات عملکرد در شرکتها بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش استراتژی بازاریابی و بررسی هدف صادرات محصولات ایرانی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تدوین استراتژی صادرات با استفاده از ماریس بررسی شده است

هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین الگوی مناسب توسعه تکنولوژی در صنایع تجهیزات پزشکی با تاکید بر استراتژی صادرات است، که به بررسی عوامل موثر بر فرآیند توسعه تکنولوژی و صادرات در صنعت تجهیزات پزشکی با تدوین مدل مناسب می پردازد. روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی از نوع کاربردی و به صورت میدانی یا پیمایشی است.دادهها از طریق مصاحبه با کارشناسان تکمیل گردیده است. و با مراجعه به سازمانهای ذیربط و مطالعات کتابخانهای و اینترنتی و بررسی سوابق تحقیقاتی موجود گردآوری شده است. از نتایج بدست آمده در این پژوهش میتوان به نقش مهم و حیاتی منابعانسانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و مدیریتی و رابطه انکار ناپذیر و قابل تامل با توسعه تکنولوژی اشاره نمود. علاوه بر این، نتایجی در این تحقیق بدست آمده که از طریق مقایسه وضعیت توسعه تکنولوژی در کشورهای ایران و ترکیه با استفاده از تکنیک SWOTحاصل شده است. با بررسی نمودار ،SWOTمی توان نتیجه گرفت که ایران در حوزه تجهیزات پزشکی از نظر عوامل توسعه تکنولوژی در موقعیت ،WTقرار دارد، در حالی که ترکیه در موقعیت ،SOواقع شده است. شاید ترکیه در بعد نظام اداری و ساختار سازمانی در موقعیت ،STقرار داشته باشد ولی باید این نکته را متذکر شد که در این وضعیت قرار داشتن ترکیه ناشی از ضعفهای درونی این کشور نمیباشد، بلکه ناشی از تهدیدات محیطی است، که متوجه ساختار سازمانی این کشور شده است. در این بررسی ها ایران در زمینه تجهیزات پزشکی از لحاظ ساختار سازمانی کمترین و در فرهنگ سازمانی بیشترین حد را نسبت به دیگر عوامل به خود اختصاص داده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی استراتژی صادرات در شرکت ها

شرکتهایی که یک استراتژی بین المللی را دنبال می کنند، می کوشند تا با روش انتقال کالا و مهارتهای ارزشمند به کشورهایی که در آنجا رقبای داخلی از این کالاها و مهارتها برخوردار نیستند، برای خود درآمد و ارزش ایجاد کنند. هنگامی که یک شرکت از یک توانایی اساسی برخوردار است که رقبای آن در بازار کشورهای خارجی از آن بی بهره اند و در داخل هم برای کاهش هزینه و واکنش نسبت به بازار تحت فشار نیست، ممکن است ترجیح دهد استراتژی بین المللی را انتخاب نماید. زیرا در چنین شرایطی این استراتژی می تواند بسیار سودآور باشد. اما هنگامی که فشار برای واکنش داخلی زیاد است شرکتهایی که این استراتژی را به کار می برند در مقابل شرکتهایی که از روش بازاریابی انطباقی استفاده نیازهای مشتریان سازگار می نمایند. آنها همچنین در هر کدام از بازارهای خارجی که در آن فعالیت می کنند، مجموعه ای از عملیات تولید، بازاریابی و تحقیق و توسعه را بمنظور افزایش درآمد و سود خود برپا می نمایند. در نتیجه آنها عموماً نمی توانند از منافع مربوط به صرفه جویی های مکانی و اثرات منحنی یادگیری بهره مند گردند و به همین خاطر هزینه های آنها بالاست. این شرکتها همچنین در زمینه ایجاد تعادل بین توانمندی ها و مزیتهای رقابتی خود ضعیف هستند.

فهرست کامل فصل اول بررسی استراتژی صادرات در شرکت ها

1-1 ) بررسی استراتژی صادرات فرش دستباف ایرانی

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 ABSTRACT 2
1.1.3 مقدمه 3
1.1.4 تاریخچه فرش ایران 3
1.1.5 بررسی موقعیت ایران در صادرات جهانی فرش دستباف 4
1.1.6 جایگاه فرش دستباف در صادرات غیرنفتی ایران 5
1.1.7 مفهوم ماتریس SWOT 6
1.1.8 تهیه ماتریس SWOT 8
1.1.9 نتیجه گیری 10
1.1.10 منابع 10

1-2 ) بررسی ،طبقه بندی وانتخاب استراتژی های ورود به بازار های بین المللی

1.2.1 چیده 12
1.2.2 مقدمه 13
1.2.3 بخش اول-متدولوژی،رویکرد وسطح تجزیه وتحلیل تحقیق 13
1.2.4 بخش دوم:مبانی نظری تحقیق 14
1.2.5 ریوکرد های برخورد با بازارهای خارجی 14
1.2.6 استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی 14
1.2.7 عوامل تعیین کننده نوع شیوه وورد به بازاراهای بین المللی 17
1.2.8 بخش سوم:تجزیه وتحلیل عوامل استراتژیک موثر بر انتخاب استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک ورارائه الگویی یکپارچه 18
1.2.9 الگوی یکپارچه تصمیم گیری استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی 21
1.2.10 بخش چهارم:نتیجه گیری وپیشنهادات 22
1.2.11 منابع وماخذ 23
1.2.12 ABSTRACT 24

1-3 ) شناسايي، تبيين و رتبهبندي موانع موجود در توسعه صادرات مرکبات و ارائه استراتژيهايي در جهت مقابله با آنها

1.3.1 چکیده 25
1.3.2 مقدمه 26
1.3.3 مروري بر ادبيات پژوهش 26
1.3.4 پيشينه تجربي پژوهش 28
1.3.5 روششناسي پژوهش 29
1.3.6 يافته هاي پژوهش 30
1.3.7 اطلاعات جمعيت شناختي 30
1.3.8 آزمون فرضيات به کمک آزمون ميانگين يک جامعه 31
1.3.9 رتبه بندي شاخصهاي مورد بررسي به کمک آزمون رتبه بندي فريدمن 32
1.3.10 نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات 34
1.3.11 استراتژيهاي پيشنهادي 35
1.3.12 منابع 37

1-4 ) عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های صادراتی در شرکت های صنایع غذایی

1.4.1 کلیات 53
1.4.1.1 مقدمه 54
1.4.1.2 بیان مسئله 55
1.4.1.3 اهمیت و ضرورت موضوع 58
1.4.1.4 گزاره های تحقیق 59
1.4.1.5 هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار 59
1.4.1.6 پرسش های اصلی و فرعی 59
1.4.1.7 فرضیه های تحقیق 59
1.4.1.8 فرضیه اصلی و فرضیه فرعی 59
1.4.1.9 چارچوب کلان نظری تحقیق 60
1.4.1.10 روش شناسی تحقیق 61
1.4.1.11 روش تحقیق 61
1.4.1.12 قلمرو موضوعی تحقیق 61
1.4.1.13 قلمرو مکانی تحقیق 61
1.4.1.14 قلمرو زمانی تحقیق 62
1.4.1.15 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه 62
1.4.1.16 روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن 62
1.4.1.17 روشهای تحلیل داده ها 62
1.4.1.18 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق 62
1.4.1.19 صادرات 62
1.4.1.20 ویژگی های محصول 63
1.4.1.21 عوامل مرتبط با شرکت 65
1.4.1.22 عوامل مرتبط با محیط بازار کشور هدف 66
1.4.1.23 صنعت مواد غذایی 67
1.4.2 ادبیات تحقیق 71
1.4.2.1 مقدمه 72
1.4.2.2 مرور ادبیات 73
1.4.2.3 پدیده بین المللی سازی 73
1.4.2.4 بین المللی سازی شرکت 74
1.4.2.5 انتخاب روش ورود 75
1.4.2.6 رویکردهای چندگانه روش ورود 75
1.4.2.7 تجزیه تحلیل هزینه معاملاتی 75
1.4.2.8 رفتار صادراتی 76
1.4.2.9 محیط کانال 76
1.4.2.10 روش های ورود بازار های خارجی 77
1.4.2.11 بازاریابی صادراتی 79
1.4.2.12 آمیخته بازاریابی صادرات 79
1.4.2.13 استراتژیهای صادراتی 80
1.4.2.14 صادرات 80
1.4.2.15 اهمیت صادرات 80
1.4.2.16 مزیت صادرات 80
1.4.2.17 استراتژی صادرات 81
1.4.2.18 رویکردهای صادراتی 84
1.4.2.19 ویژگی های صادرات مستقیم و غیر مستقیم 85
1.4.2.20 انواع روشهای صادرات مستقیم و غیر مستقیم 91
1.4.2.22 صادرات مستقیم 92
1.4.2.23 صادرات غیر مستقیم 93
1.4.2.24 عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های صادراتی 94
1.4.2.25 عوامل مرتبط با محصول 95
1.4.2.26 عوامل مرتبط با شرکت 97
1.4.2.27 عوامل مرتبط با محیط بازار کشور هدف 98
1.4.2.28 مدل های مرتبط با عوامل مؤثر در انتخاب روش ورود 98
1.4.2.29 پیشینه تحقیق 102
1.4.2.30 مطالعات انجام شده در خارج 102
1.4.2.31 مطالعات انجام شده در داخل 105
1.4.2.32 جمع بندی و مدل مفهومی 108
1.4.3 روش شناسی تحقیق 111
1.4.3.1 مقدمه 112
1.4.3.2 روش تحقیق 112
1.4.3.3 دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف 113
1.4.3.4 تقسیمبندی پژوهشها بر اساس نحوة گردآوری دادهها 113
1.4.3.5 فرایند پژوهش 115
1.4.3.6 جامعه و نمونه آماری 115
1.4.3.7 جامعة آماری 115
1.4.3.8 نمونه آماری 116
1.4.3.9 روش نمونه گیری و اندازه گیری حجم نمونه 116
1.4.3.10 روش جمعآوری دادهها و اطلاعات 116
1.4.3.11 ابزار سنجش 117
1.4.3.12 روایی ابزار 122
1.4.3.13 پایایی ابزار 122
1.4.3.14 روش تجزیه تحلیل داده ها 124
1.4.3.15 تحلیل عاملی اکتشافی 124
1.4.3.16 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم 125
1.4.4 تجزیه وتحلیل داده ها 127
1.4.4.1 مقدمه 128
1.4.4.2 بررسی توصیفی مشاهدات 129
1.4.4.3 بررسی توصیفی متغیرها 133
1.4.4.4 تحلیل استنباطی یافتهها 134
1.4.4.5 بررسی ضرایب روایی، پایایی 135
1.4.4.6 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 136
1.4.4.7 آزمون کفایت اندازه نمونه 136
1.4.4.8 نتایج تحلیل عاملی تاییدی دو مرتبه ای 147
1.4.4.9 بررسی ضرایب همبستگی 151
1.4.4.10 تحلیل دیاگرامهای تحقیق 153
1.4.4.11 تحلیل فرضیات تحقیق 157
1.4.4.12 تحلیل فرضیات اصلی 159
1.4.4.13 تحلیل فرضیههای فرعی 160
1.4.5 نتیجه گیری وپیشنهادات 166
1.4.5.1 مقدمه 167
1.4.5.2 بررسی یافته های پژوهش 168
1.4.5.3 پیشنهادات 174
1.4.5.4 محدودیت های تحقیق 178
1.4.5.5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 178
1.4.5.6 فهرست منابع 179
1.4.5.7 پیوست 183
1.4.5.8 ABSTRACT 237

1-5 ) تأثیر استراتژی بازاریابی بی نالمللی بر عملکرد صادرات در شرک تهای صادراتی

1.5.1 چکیده 239
1.5.2 مقدمه 239
1.5.3 پیشینه تحقیق 240
1.5.4 مرور مبانی نظری تحقیق 241
1.5.5 استراتژِ های بازاریابی 241
1.5.6 بازاریابی بین المللی 242
1.5.7 تعریف مفهومی متغیرها 243
1.5.8 کمبود منابع 244
1.5.9 وابستگی تولیدکنندگان 244
1.5.10 نوسانات بازار 244
1.5.11 فاصله روانی 244
1.5.12 پیچیدگی محصول 244
1.5.13 محتوای انسانی 244
1.5.14 عملکرد توزیع کنندگان 244
1.5.15 فرضیات تحقیق 244
1.5.16 روش شناسی تحقیق 245
1.5.17 روش تحقیق 245
1.5.18 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 245
1.5.19 روایی وپایایی تحقیق 245
1.5.20 جامعه آماری 245
1.5.21 نمونه آماری و تعیین حجم نمونه 245
1.5.22 روش تحلیل داده ها 245
1.5.23 یافته های پژوهش 246
1.5.24 نتیجه گیری 248
1.5.25 مراجع 249

1-6 ) ارائه مدل هماهنگي استراتژي توسعه صادرات و استراتژي تحقيق و توسعه با استراتژي رقابتي بر اساس مدل نقاط تماس استراتژیک

1.6.1 چکیده 250
1.6.2 ABSTRACT 250
1.6.3 مقدمه 250
1.6.4 استراتژي 251
1.6.5 برنامه ريزي استراتژيک 252
1.6.6 الگوهاي رابطه و هماهنگي ميان استراتژي هاي وظيفه اي و استراتژي كلان سازمان 252
1.6.7 الگوي تدوين بخردانه 253
1.6.8 الگوي تدوين طبيعي 253
1.6.9 الگوي هماهنگي تركيبي يا نقاط مرجع استراتژيک 254
1.6.10 صادرات 254
1.6.11 تبيين استراتژي صادرات بر اساس نقاط مرجع استراتژيک 254
1.6.12 تحقيق و توسعه 255
1.6.13 استراتژي تحقيق و توسعه بر اساس نقاط مرجع استراتژيک 255
1.6.14 استراتژي هاي رقابتي 256
1.6.15 جمع بندي و نتيجه گيري 256
1.6.16 منابع و مراجع 259

1-7 ) استراتژی بازاریابی بین الملل وتاثیر رقابت پذیری بر توسعه صادرات سازمانها

1.7.1 چکیده 260
1.7.2 مقدمه 261
1.7.3 استراتژی های توسعه بازار 261
1.7.4 انواع استراتژی های بازرگانی بین الملل 262
1.7.5 استراتزی های بین المللی 262
1.7.6 استراتژی جهانی 263
1.7.7 استراتژی بازاریابی بین الملل 263
1.7.8 عملكرد صادراتی 264
1.7.9 استراتژی بازاریابی بین الملل و عملكرد 264
1.7.10 گونه شناسی استراتژی سیستم بازاریابی بین الملل بر اساس نقاط مرجع استراتژیک 266
1.7.11 هماهنگی درونی استراتژی سیستم بازاریابی بین الملل با سایر ابعاد بازاریاابی باین الملال 266
1.7.12 رویكردی جامع به هماهنگی استراتژی بازاریابی بین الملل 267
1.7.13 گون ههای استراتژیک توسعه صادرات 269
1.7.14 زیرسیستمهای استراتژیهای توسعه صادرات 270
1.7.15 هماهنگی درونی استراتژی توسعه صادرات با زیر سیستمها 272
1.7.16 الگوی جامع هماهنگی استراتژی های بازاریابی بین الملل 273
1.7.17 نتیجه گیری 274
1.7.18 مراجع و ماخذ 275

1-8 ) استراتژی های بازارایبی بین الملل وراهکارهایی جهت توسعه صادرات

1.8.1 چکیده 282
1.8.2 مقدمه 283
1.8.3 انتخاب ابعاد هوش صادراتی 284
1.8.4 سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده 285
1.8.5 تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور 285
1.8.6 سایر تحقیقات انجام گرفته 285
1.8.7 استراتژی بازارایبی صادراتی 286
1.8.8 استراتژی محصول صادراتی 287
1.8.9 استارتژی قیمت گذاری صادراتی 287
1.8.10 استراتِ کانال صادراتی 287
1.8.11 استراتژی ترفیعات صادراتی 288
1.8.12 روش تحقیق 288
1.8.13 فرضیه های تحقیق 288
1.8.14 متغیرهای تحقیق 289
1.8.15 نمونه آماری 291
1.8.16 شیوه تحلیل داده ها 291
1.8.17 یافته های تحقیق 291
1.8.18 مقایسه با تحقیقات قبلی 292
1.8.19 نتیجه گیری وپیشنهادات 292
1.8.20 نتیجه گیری 294
1.8.21 مراجع 295

1-9 ) استراتژی بازارایبی بین الملل وتاثیر رقابت پذیری برتوسعه صادرات سازمانها

1.9.1 چکیده 296
1.9.2 ABSTRACT 297
1.9.3 مقدمه 298
1.9.4 استراتژی های توسعه بازار 299
1.9.5 انواع استراتژی های بازرگانی بین الملل 299
1.9.6 استراتژِ بین المللی 299
1.9.7 استراتژی جهانی 300
1.9.8 استراتژی بازارایبی یبن الملل 300
1.9.9 عملکرد صادراتی 301
1.9.10 استراتژی بازارایبی بین الملل وعملکرد 302
1.9.11 گونه شناسی استراتژی سیستم بازارایبی بین الملل براساس نقاط مرجع استراتژیک 303
1.9.12 هماهنگی درونی استراتژی سیستم بازاریابی بین الملل با سایرابعاد بازاریابی بین الملل 303
1.9.13 رویکردی جامع به هماهنگی استراتژی بازاریابی بین الملل 304
1.9.14 گونه های استراتژیک توسعه صادرات 306
1.9.15 زیرسیستم های استراتژِ های توسعه صادرات 308
1.9.16 هماهنگی درونی استراتژی توسعه صادرات با زیر سیستم ها 308
1.9.17 الگوی جامع هماهنگی استراتژی های بازاریابی بین الملل 309
1.9.18 نتیجه گیری 310
1.9.19 مراجع وماخذ 311

1-10 ) الگوی مناسب توسعه تکنولوژی در صنعت تجهیزات پزشکی با تاکید بر استراتژی صادرات

1.10.1 چکیده 319
1.10.2 مقدمه 320
1.10.3 فرضیه های تحقیق 321
1.10.4 پیشینه تحقیق 321
1.10.5 بررسی استراتژی های توسعه صادرات 321
1.10.6 استراتژی توسعه 321
1.10.7 روش تحقیق 322
1.10.8 موقعیت های استراتژیک 323
1.10.9 عوامل موثر بر تکنولوژی 323
1.10.10 عوامل محیطی 324
1.10.11 چالش هادر صنعت تجهیزات پزشکی 324
1.10.12 نتیجه گیری و پیشنهادات 326
1.10.13 منابع 327

1-11 ) ارائه چارچوبی براي انتخاب استراتژي رقابتی در بازارهاي هدف صادراتی مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش: مطالعه موردي خوشه کسبوکار سرامیک یزد

1.11.1 ABSTRACT 329
1.11.2 AUTHORS 329
1.11.3 چکیده 330
1.11.4 مقدمه 331
1.11.5 مبانی نظري تحقیق 331
1.11.6 استراتژيهاي رقابتی 331
1.11.7 محکزنی مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش 332
1.11.8 روش پژوهش 334
1.11.9 خوشه کسبوکار سرامیک یزد 335
1.11.10 یافتههاي پژوهش 336
1.11.11 محکزنی خوشه سرامیک یزد مبتنی بر رویکرد تحلیل زنجیره ارزش 336
1.11.12 تحلیل استراتژي رقابتی رقباي چینی و ایتالیایی 336
1.11.13 تحلیل نقاط قوت و ضعف خوشه 337
1.11.14 شناخت و تحلیل بازارهاي صادراتی هدف 337
1.11.15 نتیجهگیري و پیشنهادها 337
1.11.16 منابع 338

1-12 ) استراتژی شرکت های مویفق درزمینه صادرات وبازاریابی

1.12.1 خلاصه 340
1.12.2 مقدمه 340
1.12.3تعریف استراتژی وتاریخچه آن 340
1.12.4 انواع بازاریابی 341
1.12.5 موانع اجرای استراتژی های بازاریابی وراهکارها 345
1.12.6 راهکارهای بهبود وتوسعه صادرات 347
1.12.7 نتیجه گیری 348
1.12.8 مراجع 349

1-13 ) الگوی همترازی گونه های استراتژی صادرات

1.13.1 چکیده 350
1.13.2 مقدمه 350
1.13.3 همترازی استراتژیک ومفهوم همترازی استراتژی ها:معیار صحت وهم افزایی 351
1.13.4 متغیرهای مربو طبه عملکرد صادراتی 351
1.13.5 گونه شناسی استراتژی های صادرات 352
1.13.6 متغیرهای تعیین کننده نقاط مرجع استراتژیک 353
1.13.7 کانون توجه و استراتژی صادرات 353
1.13.8 جهت گیری مدیریت و کانون توجه 354
1.13.9 شباهت بازار هدف و کانون توجه 355
1.13.10 گرایش استراتژیک شرکت وکانون توجه 355
1.13.11 کنترل واستراتژی صادرات 356
1.13.12 گونه های استراتژی زیرسیستم های استراتژِ های صادرات 357
1.13.13 گونه های استراتژی زیر سیستم انتخاب بازار هدف 357
1.13.14 گونه های استراتژی زیرسیتم ورود به بازارهای بین الملل 357
1.13.15 گونه های استراتژی زیرسیستم آمیخته بازاریابی 360
1.13.16 نقشه همترازی درونی استراتژی صادرات با زیرسیستم های اصلی صادرات برمبنای نقاط مرج استراتژیک 360
1.13.17 نتیجه گیری 362
1.13.18 منابع 362

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم استراتژی بازاریابی و بررسی هدف صادرات محصولات ایرانی

در این مدل ابتدا رایت محیط درونی و بیرونی سازمان را مورد بررسی قرار می دهد و سپس بر اساس شناخت نقاط قوت،فرصت محیطی، اهداف و ماموریت های سازمانی تعیین می شود. طبیعی است در این راستا اهداف قابل دسترسی خواهد شد. زیرا بر اساس توانایی و فرصت های شناخته شده تنظیم شده است. پس از تعیین اهداف به تدوین استراتژی می پردازد که این استراتژی ها در سه سطح تعیین می شود:
1-مدیریت:شامل استراتژی های کلان و دوربرد سازمان
2-فعالیت:شامل تبدیل استراتژی ها به فعالیت های واحد ها و بخش ها
3-وظیفه:شامل وظایف افراد و کارکنان در قالب استراتژی های تعیین شده
پس از تدوین استراتژی، اجرای استراتژی را مورد تاکید قرار می دهد. برای اجرای استراتژی توجه به سه عنصر زیر قابل توجه است:
1-ساختار:تنظیم مجموعه وظایف و مسئولیت ها و ارتباط آن ها در قالب نمودار سازمانی
2-رهبری:فرد یا افرادی که از طریق وظایف قانونی و ایجاد زمینه مقبولیت اجرای استراتژی را دنبال خواهند کرد.
3-فرهنگ سازمانی:ایجاد فضای مناسب در سازمان برای پذیرش استراتژی ها به طوری که زمینه مشارکت گسترده افراد در سازمان را فراهم کند

فهرست کامل فصل دوم استراتژی بازاریابی و بررسی هدف صادرات محصولات ایرانی

2-1) استراتژی بازاریابی و بررسی هدف صادرات محصولات ایرانی

2.1.1 چکیده 363
2.1.2 مقدمه 364
2.1.3 خلاصه نظریههای مزیت 365
2.1.4 روش شناسی پژوهش 366
2.1.5 تجزیه و تحلیل 367
2.1.6 نتیجه گیری و پیشنهادها 376
2.1.7 منابع 377

2-2) بررسي استراتژي توسعه صادرات در صنعت خودرو ايران

2.2.1 چکیده 378
2.2.2 مقدمه 378
2.2.3 صادرات و جايگاه آن در توسعه 378
2.2.4 بيان مسأله 379
2.2.5 صنعت خودروسازي ايران 379
2.2.6 چشم انداز صنعت خودرو در افق1404 380
2.2.7 اهداف صادراتي صنعت خودرو در افق1404 380
2.2.8 خودروهای سبک 380
2.2.9 خودروهاي تجاري 380
2.2.10 سياست هاي وزارت صنايع و معادن در خصوص صادرات خودرو ، قطعات و مجموعه ها 380
2.2.11 مباني نظري تحقيق 380
2.2.12 مفهوم رقابتپذيري 381
2.2.13 مدل الماس پورتر 381
2.2.14 يافته هاي پژوهش 383
2.2.15 نتيجهگري ؛ بيان موانع موجود و راهكارهاي پيشنهادي 383
2.2.16 استراتژي ، ساختار ، رقابت پذيري 383
2.2.17 نقش دولت 383
2.2.18 صنايع مرتبط و پشتيبان 383
2.2.19 اتفاقات پيشبيني نشده 384
2.2.20 شرايط تقاضا 384
2.2.21 منابع و مآخذ 384

2-3) مدیریت استراتژي صادرات خدمات فنی و مهندسی

2.3.1 چکیده 386
2.3.2 مقدمه 386
2.3.3 مدل مفهومی 387
2.3.4 تعریف صادرات خدمات فنی و مهندسی 388
2.3.5 تجزیه و تحلیل داده ها 388
2.3.6 آزمون K-S 388
2.3.7 مراحل صادرات خدمات فنی و مهندسی 388
2.3.8 نتیجه گیری 391
2.3.9 مراجع 391

2-4) بررسی عوامل مؤثر بر استراتژی های بازاریابی صادرات محصولات لبنی شرکت پگاه زنجان

2.4.1 چکیده 392
2.4.2 ABSTRACT 393
2.4.3 مقدمه 394
2.4.4 بیان مسئله 394
2.4.5 مبانی نظری پژوهش 395
2.4.6 استراتژِ بازاریابی صادرات 395
2.4.7 عوامل موثر بر استراتژی های بازاریابی صادرات 396
2.4.8 کیفیت محصول 396
2.4.9 اندازه شرکت 396
2.4.10 تجربه صادراتی شرکت 396
2.4.11 پیشبرد فروش 397
2.4.12 کانال های توزیع 397
2.4.13 روش پژوهش 397
2.4.14 پایایی و روایی 397
2.4.15 برآورد حجم نمونه 397
2.4.16 تجزیه و تحلیل داده ها 398
2.4.17 فرضیه های تحقیق 398
2.4.18 بحث و نتیجه گیری 398
2.4.19 پیشنهادات پژوهش 399
2.4.20 کیفیت محصول 399
2.4.21 پیشبرد فروش 399
2.4.22 کانال توزیع 399
2.4.23 تجربه صادراتی شرکت 399
2.4.24 اندازه شرکت 400
2.4.25 مراجع 400

2-5) تاثیر استراتژی متمایز سازیِ بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادرات فروش درصنایع غذایی

2.5.1 چکیده 402
2.5.2 مقدمه 402
2.5.3 تعاریف 403
2.5.4 استراتژی متمایزسازی 404
2.5.5 عملکرد صادرات 404
2.5.6 پیشینه تحقیق 404
2.5.7 مدل مفهومی تحقیق 406
2.5.8 روش تحقیق 406
2.5.9 روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات 407
2.5.10 تحلیل داده ها 407
2.5.11 نتیجه گیری 408
2.5.12 مراجع 409

2-6) مروري بر ادبيات استراتژي بازاريابي صادرات شرکت هاي صنايع غذايي و آشامیدنی ایرانی

2.6.1 چکیده 410
2.6.2 مقدمه 410
2.6.3 بيان مسئله 411
2.6.4 پيشينه تحقيق 412
2.6.5 فرايند برنامه ريزي جامع 412
2.6.6 مدل استراتژي صنعتي 412
2.6.7 مدل رايت 414
2.6.8 مدل هيل 415
2.6.9 مدل ديويد 416
2.6.10 تکنيک هاي جدولي 417
2.6.11 مدل BCG 417
2.6.12 مدل GE 418
2.6.13 مدل پورتر 419
2.6.14 مدل SWOT 419
2.6.15 نقد و بررسي 420
2.6.16 تدوين استراتژي بازاريابي صادرات شرکت هاي صنايع غذايي و آشاميدني ايران 421
2.6.17 مروری بر مطالعات با روش SWOT 422
2.6.18 نتيجه گيري 425
2.6.19 مراجع 425

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تدوین استراتژی صادرات با استفاده از ماتریس SWOT

توسعه صادرات را می توان یکی از اهداف غایی صنعت، از جمله صنعت تولید فراورده های کشاورزی همچون زیتون و روغن زیتون در کشور به حساب آورد که این امر بدون بهره گیری از یک برنامه استراتژیک بلندمدت امکان پذیر نمی باشد. بررسی تمام جوانب کار و تحلیل شرایط محیطی حاکم بر داخل و خارج خوشه، در تدوین راهبردهای اثربخش ضروری است. نتایج این مطالعه نشان داد خوشه صنعتی رودبار ظرفیت بسیار زیادی برای توسعه دارد و این در واقع تاکیدی بر برنامه ها و اهداف تصمیم سازان و مسئولان استانی و کشوری می باشد. همچنین نتایج این بررسی نشان داد، افزایش بی اعتمادی تدریجی در اثر حوادث مختلف نسبت به کیفیت کالاهای ارائه شده، فقدان سامانه های کنترل کیفیت QC بر اساس استانداردهای شورای بین المللی زیتون IOC فقدان دانش فنی در زیر بخش های مختلف خوشه و نبودن انگیزه کافی برای ارتقاء دانش فنی، نداشتن برنامه هایی برای مقابله با رقبای جدید داخلی و خارجی، از مشکلات عمده خوشه می باشد. مطالعه در خصوص ذینفعان خوشه نشان داد که در مراحل طولانی تکامل خوشه صنعتی زیتون، واحد های مختلف پشتیبان برای حمایت از این مجموعه کسب و کار تشکیل شده اند. تعداد و کیفیت هر یک از این واحد ها به لحاظ سوابق و عملکرد بسیار مطلوب می باشد ولی علی رغم صرف هزینه های فراوان، موفق به ارتقاء و توسعه پایدار خوشه نشده اند و خود به تدریج تحت تاثیر حرکت انفعالی خوشه قرار گرفته و عملاً قادر به تغییر وضعیت برای بهبود شرایط موجود نیستند. نتایج این بررسی در خصوص وجود رقبای جدید برای خوشه صنعتی رودبار در داخل و خارج نشان داد که با توسعه زیتون در مناطق مختلف کشور از جمله گلستان، فارس، خوزستان، و… رقبای جدیدی در قالب مجموعه واحد های کسب و کار متمرکز در فراورده های زیتون (خوشه) با وضعیت بهتر به لحاظ دانش فنی در حال تولد می باشند که هر کدام از آنها می توانند موقعیت فعلی خوشه صنعتی زیتون رودبار را تحت تاثیر قرار دهند. همچنین در صورت عدم ارتقاء خوشه صنعتی رودبار به لحاظ تکنولوژیکی و ساختاری (سنتی به مدرن،) به علت وجود سامانه های آسانتر ارتباطات و حمل و نقل برای واردات دسته محصولات با تکنولوژی بالاتر همسایگان یا کشورهای مدرن در زمینه تولید زیتون، رقبای خارجی می توانند موقعیت بهتری نیز در بازار زیتون ایران داشته باشند. بنابراین توسعه خوشه صنعتی زیتون رودبار به منظور بهبود شرایط فعلی واحد های کسب و کار ناحیه جغرافیایی خوشه به منظور افزایش اعتماد عمومی، رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار منطقه ضروری می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده ار ماتریس SWOT پیشنهادهای زیر ارائه می گردد

فهرست کامل فصل سوم تدوین استراتژی صادرات با استفاده از ماتریس SWOT

3-1 ) تدوین استراتژی توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان بوشهر با استفاده از روش ماتریس

3.1.1 چکیده 428
3.1.2 مقدمه 429
3.1.3 بیان مسأله 429
3.1.4 ا دَاف تحقیق 430
3.1.5 فرضی اَ ي س اًلات تحقیق 430
3.1.6 ادبیات تحقیق 430
3.1.7 استراتژی 430
3.1.8 برنامه ریزی استراتژیك 431
3.1.9 صادرات 431
3.1.10 تحلیل سوات 431
3.1.11 روش شناسی تحقیق 432
3.1.12 چارچوب جامع تدوین استراتژی 432
3.1.13 اهم فرصت ها و قوت های مطالعه شده 432
3.1.14 مرحله ورودی-بررسی عوامل داخلی 433
3.1.15 اهم تهدیدها وضعف شناخته شده 433
3.1.16 مقایسه 434
3.1.17 ماتریس داخلی وخارجی 434
3.1.18 مرحله تصمیم گیری 435
3.1.19 راهکارها 435
3.1.20 پیشنهاداتی دررابطه با نتایج تحقیق 436
3.1.21 منابع 437

3-2 ) تدوین استراتژی صادرات با استفاده از ماریس SWOT

3.2.1 چکیده 438
3.2.2 مقدمه 439
3.2.3 بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق 439
3.2.4 پیشینه پژوهش 440
3.2.5 روش تحقیق 440
3.2.6 نحوه تدوین استراتژی 441
3.2.7 استراتژی صادرات خوشه صنعتی زیتون 441
3.2.8 عوامل داخلی 442
3.2.9 عوامل خارجی 442
3.2.10 تدوین استراتژی 443
3.2.11 بحث و نتیجه گیری 443
3.2.12 منابع 444
3.2.13 ABSTRACT 445

3-3 ) تدوين استراتژي صادرات دانه هاي روغني با استفاده از روش SWOT و QSPM

3.3.1 چکیده 447
3.3.2 مقدمه 447
3.3.3 بيان مسئله 448
3.3.4 اهداف تحقيق 448
3.3.5 هدف اصلی 448
3.3.6 اهداف فرعی 448
3.3.7 ادبيات تحقيق 448
3.3.8 مديريت استراتژيك 448
3.3.9 تفكر استراتژيك 449
3.3.10 استراتژی 449
3.3.11 صادرات 449
3.3.12 توسعه صادرات 449
3.3.13 بازاريابي صادرات 449
3.3.14 فرصت 449
3.3.15 روش تحقيق 449
3.3.16 ابزار جمع آوري داده ها و اطلاعات 450
3.3.17 ابزار گردآوري اطلاعات 450
3.3.18 روش تجزيه و تحليل داده ها 450
3.3.19 آمار توصیفی 450
3.3.20 تحلیل SWOT 450
3.3.21 ماتریس SWOT 451
3.3.22 ماتريس داخلي و خارجي 453
3.3.23 خلاصه تحقيق 454
3.3.24 نتيجه گيري 454
3.3.25 محدوديت هاي تحقيق 455
3.3.26 محدوديت هاي قابل کنترل 455
3.3.27 محدوديت هاي غير قابل کنترل 455
3.3.28 چالش هاي مرتبط با توليد دانه هاي روغني 455
3.3.29 پيشنهادات تحقيق 455
3.3.30 پيشنهادات برخاسته از تحقيق 455
3.3.31 توصيه هايي براي محققين آينده 456
3.3.32 منابع فارسي 456

3-4 ) تدوين استراتژي توسعه صادرات از بازارچه مرزي پرويزخان به عراق با استفاده از مدل( SWOT)

3.4.1 خلاصه 458
3.4.2 مقدمه 458
3.4.3 پیشینه تحقیق 459
3.4.4 ادبیات پژوهش 459
3.4.5 بازارچه های مرزی واهداف از شكل گيری آنها 459
3.4.6 تحلیل SWOT 460
3.4.7 مراحل تدوین راهبرد 461
3.4.8 روش شناسی تحقیق 461
3.4.9 تجزيه و تحلیل داده ها 462
3.4.10 فرایند تدوین راهبرد 462
3.4.11 ماتریس داخلی و خارجی 464
3.4.12 مرحله تصميم گيری 464
3.4.13 ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی 465
3.4.14 نتیجه گیري و پیشنهادات 465
3.4.15 منابع 466

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید