50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی معماری اکوتک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه معماری اکوتک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی ساختمانهای اکوتک بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش معماری اکوتک و همساز با طبیعت بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تاثیر اکوتک برمعماری ایران و جهان بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش معماری مدرن و اکوتک بررسی شده است

از نگاه به آنچه در زمینه معماري انجام گرفته می توان پی برد که عرف طراحی ساختمان در طول زمان تغییر کرده است، از مسدود کردن محیط خارج براي حفاظت از فضاهاي داخل گرفته تا قرار دادن طبیعت و انرژي هاي طبیعی در طرح، به طور مثال می توان به استفاده مجدد ژاپنی ها از رخبام هاي عمیق و دریچه هاي شوجی که از شیشه هاي مخصوص ساخته شده است اشاره کرد که هر دو از شیوه هاي معماري نتی ژاپن است که با اقلیم آنها تناسب دارد. البته ناگفته پیداست که شیوه هاي معماري سنتی را نمی توان به آسانی یا به شکلی جبري براي مردمی که به روابط منطقی موجود در محیط زیست، یا به زندگی در ساختمانهاي بلند مرتبه خو گرفته اند، به کار بست

تهویه، نوردهی و دیگر سیستمهاي مکانیکی، فن آوریهاي گسترده اي هستند که هم ساکنان و هم معماران از آن بهره مند می گردند. تهویه طبیعی با امکان جریان هوا از سقف، تهویه مطبوع از طریق پالایش شبانه و دمیدن هوا از زیر کف، کنترل نور و نظایر اینها، دستاوردها و اشکال نوآورانه اي هستند که ضمن اعمال و رعایت آنها در برخی ساختمانها، توانسته اند انرژي و منابع طبیعی همچون گرما و نور خورشید، باد، انرژي گرمایی زمین و آب باران را مورد استفاده قرار دهند. در این میان روشهاي مکانیکی گوناگونی نیز براي صرفه جویی در انرژي و سیستمهاي جدید تولید آن، که حداقل تاثیرات ناسازگار با محیط را داشته باشند، بکار گرفته شده است. طراحی ساختمانهاي سبز نیز جایگزین مناسبی براي ساختمانهاي اداري با سیستم تهویه و مصرف زیاد انرژي و کوششی جدي براي مقابله با مشکل آلودگی هوا و مصرف بالاي انرژي در اینگونه ساختمانها می باشد. شکل این ساختمانها در نتیجه آزمایشهاي تونل باد و با استفاده از مدلهاي نمایشی از ساختمانهاي اطراف به دست می آید

قسمت هایی از فصل اول طراحی ساختمانهای اکوتک

در سال ،1971دو معمار جوان ایتالیایی تبار به نامهاي ریچارد راجرز و رنزوپیانو ، در مسابقه طرح ساختمان مرکز ژرژپمپیدو در پاریس برنـده اعلام شدند. نماي این ساختمان را مجموعهاي از دودکشها، آبگردانها، لولههاي تأسیساتی و ستونها، تیرها، بادبندها، راه پلـههـا و مسـیرهاي رفت و آمد تشکیل میداد. این معماران آغازگر سبکی در اروپا بودند که به نام “هاي ـ تک” یا تکنولوژي بسیار پیشرفته معروف گردید. معماران این سبک تکنولوژي را دستاورد بزرگ مدرنیته و مهمتـرین عامـل توسـعه و پیشـرفت در قـرن بیستم میدانند. میتوان گفت که معماريهاي ـ تک فرزند خلف معماري مدرن اسـت. ریچـارد راجرز مینویسد:» تکنولوژي به ما کنترل بیشتري عرضه میکنـد و نـه کمتـر. سـاختمانهـاي
آینده بیشتر شبیه روبات خواهند بود تا معبد. مانند آفتاب پرست، آنها خود را با محیط پیرامـون تطبیق میدهند«. شاید بتوان زیر بناي فکري این سبک را در جمله راجرز خلاصه کرد که مـی گوید: در عصر مدرن باید در ساختمانهاي مدرن زندگی کرد.

فهرست کامل فصل اول طراحی ساختمانهای اکوتک

1-1 ) برنامه ریزی طراحی ساختمانهای اکوتک

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 روش تحقیق 3
1.1.4 شرح تحقیق 3
1.1.5 بررسی پروژههای منتخب معماری اکوتک 5
1.1.6 مطالعه موردی شهر مصدر ابوظبی 5
1.1.7 فرآیند طراحی ساختمانهای اکوتک 7
1.1.8 فرم ساختمانهای مورد مطالعه 9
1.1.9 مصالح مورد استفاده 9
1.1.10 اجزاء مورد استفاده 9
1.1.11 تعاملات 10
1.1.12 نتیجهگیری 11
1.1.13 مراجع 13

1-2 ) بررسی تطبیقی الگوهای پایدار معماری ایرانی با الگوهای معماری اکوتک

1.2.1 چکیده 15
1.2.2 مقدمه 15
1.2.3 معرفی معماری اکوتک 16
1.2.4 اصول و مباني معماري اكوتك 17
1.2.5 الگوهاي معماي اكوتك 18
1.2.6 معرفي چند ساختمان اكوتك 19
1.2.7 برج RWE ، اسن، آلمان، معماران : اینگن هوون، اوردیك، كالن وهمکاران 19
1.2.8 بانك تجاري در فرانكفورت، آلمان، معملااران : نلاورمن فاسلاتر و همکاران 20
1.2.9 معماری ایرانی 21
1.2.10 تقسیم بندی اقلیمی ایران 21
1.2.11 اصول و الگوها پایدار معماري ایراني 21
1.2.12 اصول اقلیمي معماري ایراني 21
1.2.13 الگوهاي پایدار معماري ایراني 24
1.2.14 الگوهاي معماري 24
1.2.15 الگوهاي شهري 28
1.2.16 بررسی تطبیقی و نتیجهگیری 29
1.2.17 فهرست منابع 31

1-3 ) خلق سازه هایی با تکنولوژی کمینه درمعماری اکوتک

1.3.1 چکیده 32
1.3.2 مقدمه 32
1.3.3 تکنولوژی کمینه 33
1.3.4 چوب،کاغذ،لوله های مقوایی بازیافتی 34
1.3.5 پیشینه حضور کاغذ در معماری وسازه 35
1.3.6 نمونه های معاصر سازه های کاغذی 37
1.3.7 مزایای استفاده از سازه های کاغذی 40
1.3.8 نتیجه گیری 41
1.3.9 پی نوشت ها 42
1.3.10 منابع ومراجع 42
1.3.11 ABSTRUCT 43

1-4 ) معماري اکوتک از تئوري تا عمل

1.4.1 چکیده 44
1.4.2 هاي تک : زمینه پیدایش اکو تک 45
1.4.3 معماري اکوتک 45
1.4.4 معماري اکوتک و تکنولوژي پیشرفته 47
1.4.5 اکوتک و رابطه آن با طبیعت الهام بخش 47
1.4.6 معماري و مسائل جهانی زیست محیطی 48
1.4.7 از حفاظت تا سازگاري با طبیعت 48
1.4.8 اهداف معماري اکوتک 48
1.4.9 معرفی یک بناي سبک اکوتک 49
1.4.10 معرفی ده ساختمان برتر سبز سال 2006 51
1.4.11 مراجع 51

1-5 ) فناوري ساخت و ساختمان پایدار

1.5.1 چکیده 53
1.5.2 سه عامل اساسی در متمایز کردن دنیاي جدید از نظر طراحی و ساخت 54
1.5.3 پایداري به عنوان یک شاخص کیفی اساسی 54
1.5.4 فرهنگ طراحی پایدار 55
1.5.5 سیر تغییر و تحول همسازي سازه و معماري در معماري جهان 55
1.5.6 تکنولوژي و تاثیر آن در معماري 55
1.5.7 سازه گرایی در معماري 56
1.5.8 چیرگی عوامل سازه و تکنولوژي در معماري 56
1.5.9 انتقاد از معماري هاي- تک (تکنولوژي بسیار پیشرفته) و رویکرد به معماري اکو-تک 56
1.5.10 زمینه پیدایش اکو-تک 57
1.5.11 معماري اکوتک ، همزیستی تکنولوژي ، محیط و انسان 57
1.5.12 معماري اکوتک 57
1.5.13 اصول و مبانی معماري اکو-تک 58
1.5.14 اهداف معماري اکوتک 58
1.5.15 ویژگیهاي بناهاي ساخته شده به سبک اکوتک 59
1.5.16 مصالح سالم 60
1.5.17 تعریف مصالح پایدار در راستاي اهداف توسعه پایدار 60
1.5.18 دلایل اصلی استفاده از مصالح بوم آورد ( پایدار ) 60
1.5.19 نتیجه گیري 61
1.5.20 مراجع 61

1-6 ) معماري اكوتک، نمادي از معماري پايدار

1.6.1 چکیده 62
1.6.2 مقدمه 63
1.6.3 اصول دنياي جديد از نظر طراحي و ساخت 63
1.6.4 پايداري به عنوان يک شاخص كيفي اساسي 64
1.6.5 فرهنگ طراحي پايدار 64
1.6.6 سير تغيير و تحول همسازي سازه و معماري در معماري جهان 65
1.6.7 تكنولوژي و تاثير آن در معماري 66
1.6.8 سازه گرايي در معماري 66
1.6.9 چيرگي عوامل سازه و تكنولوژي در معماري 66
1.6.10 انتقاد از معماريهاي تک )تكنولوژي بسيارپيشرفته( و رويكرد به معماري اكو-تک 67
1.6.11 زمينه پيدايشاكو-تک 67
1.6.12 اهداف معماري اكوتک 68
1.6.13 اصول و مباني معماري اكو-تک 69
1.6.14 ويژگيهاي بناهاي ساخته شده به سبکاكوتک 69
1.6.15 مصالح سالم 70
1.6.16 نتیجه گیری 70
1.6.17 منابع و ماخذ 70

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم معماری اکوتک و همساز با طبیعت

نورمن فاستر یکی از نام آورترین معماران عصر حاضر و از چهره هاي شاخص سبک اکوتک است . طرح وي براي بازسازي رایشتاگ (پارلمان جدیدآلمان) در برلین درسال 1993 به عنوان برنده اول اعلام شد . فاستر در طرح خود یک گنبد شیشه اي به جاي گنبد تخریب شده پارلمان درجنگ جهانی دوم در نظر گرفت .
این گنبد جدید از چند نظر حائز اهمیت است .
اول اینکه در داخل گنبد دو رامپ مارپیچ قراردارد که به سکوي فوقانی براي تماشاي مناظر اطراف ختم می شود ، لذا مردم به صورت نمادین بربالاي سر نمایندگان خود صعود کنند. از طرفی هنگام شب گنبد از طریق تالار مجلس روشن می شود و به صورت گنبدي نورانی می درخشد که نشانه اي از قدرت و توانایی پروسه دمکراتیک در آلمان فدرال است .
دوم اینکه از نظر اقلیمی در تابستان تهویه طبیعی تالار نمایندگان از طریق گنبد شیشه اي صورت می گیرد و در زمستان نیز هواي گرم که از تالار مجلس به فضاي زیر گنبد صعود کرده بازیافت و مجدداً مورد استفاده قرار می گیرد و سوم اینکه آینه هاي وسط گنبد ، روشنایی طبیعی و تصویر مردم را به تالار نمایندگان منعکس می کنند .

فهرست کامل فصل دوم معماری اکوتک و همساز با طبیعت

2-1) معماری اکوتک و ایجاد الگوهای پایدار همساز با طبیعت

2.1.1 چکیده 84
2.1.2 مقدمه 85
2.1.3 اصول و مبانی معماری اکوتک 85
2.1.4 معماری اکوتک، همزیستی تکنولوژی، محیط و انسان 85
2.1.5 ویژگی های بناهای ساخته شده به سبک اکوتک 85
2.1.6 زمینه پیدایش اکوتک 86
2.1.7 معماری اکوتک 86
2.1.8 اکوتک و رابطه آن با طبیعت 87
2.1.9 اهداف معماری اکوتک 87
2.1.10 نتیجه گیری 88
2.1.11 منابع 88

2-2) معماري اکوتک، همزیستی تکنولوژي، محیط و انسان

2.2.1 چکیده 89
2.2.2 مقدمه 89
2.2.3 معماري اکوتک 90
2.2.4 تاریخچه 90
2.2.5 اصول و مبانی معماري اکوتک 90
2.2.6 ویژگیهاي بناهاي ساخته شده به سبک اکوتک 91
2.2.7 نمونه هاي موردي 91
2.2.8 گنبد رایشتاك ( گنبد پارلمان آلمان) ، اثر نورمن فاستر 91
2.2.9 مجموعه فرهنگی ژان ماري تجیبائو – نیوکالدونیاي فرانسه 93
2.2.10 نتیجه 97

2-3) بررسی و مقایسه معماری پایدار، ارگانیک و اکوتک

2.3.1 چکیده 98
2.3.2 مقدمه 99
2.3.3 معرفی معماري پایدار 99
2.3.4 مبدا و مفهوم پایداري 100
2.3.5 اصول معماري پایدار 101
2.3.6 معماري سبز قرن بيست و یكم 102
2.3.7 بررسی قياسی معماري پایدار و سبكهاي دیگر معماري 103
2.3.8 نتيجه گيري 105
2.3.9 منابع 106

2-4) بررسی پیرامون معماری اکوتک،وارتباط آن با محیط وانسان

2.4.1 چکیده 107
2.4.2 مقدمه 108
2.4.3 معماری اکوتک 108
2.4.4 تاریخچه 108
2.4.5 اصول ومبانی معماری اکوتک 109
2.4.6 ویزگی های بناهای ساخته شده به سبک اکوتک 109
2.4.7 نمونه های موردی 110
2.4.8 گنبد رایشتاک،اثر نورمن فاستر 110
2.4.9 مجموعه فرهنگی ژان ماری تجیبائو-نیوکالدونیای فرانسه 111
2.4.10 نتیجه 114
2.4.11 مراجع 116

2-5) منشور اكوتك؛ رهيافتي به سوي معماري پايدار زيست محيطي

2.5.1 چکیده 119
2.5.2 مقدمه 119
2.5.3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات 120
2.5.4 روش گردآوري اطلاعات 120
2.5.5 طراحي ايستگاه 120
2.5.6 مثلث اكوتك 121
2.5.7 منشور اكوتك 121
2.5.8 طبيعت سمبل معماري 122
2.5.9 سازه هاي طبيعي الگوهاي براي معماري 122
2.5.10 هندسه طبيعت 124
2.5.11 تكنولوژي و طبيعت 125
2.5.12 جمع بندي و نتيجه گيري 126
2.5.13 منابع 128

2-6) معماري اكوتك، آشتي تكنولوژي پيچيده با مسائل محيطي

2.6.1 چکیده 129
2.6.2 مقدمه 130
2.6.3 تاريخچه 130
2.6.4 معماري هاي تك 131
2.6.5 معماري اكوتك 133
2.6.6 اهداف معماري اكوتك 134
2.6.7 ويژگي هاي بناهاي ساخته شده به سبك اكوتك 135
2.6.8 معرفي بناهايي به سبك اكوتك 135
2.6.9 گنبد رايشتاك ( گنبد پارلمان آلمان ) اثر نورمن فاستر 136
2.6.10 مجموعه فرهنگي ژان ماري تجيبائو – نيوكالدونياي فرانسه 137
2.6.11 نقش عوامل طبيعي و محيطي بر فرم 140
2.6.12 نتيجه گيري 140
2.6.13 مراجع 141

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تاثیر اکوتک برمعماری ایران و جهان

امروزه ساختمانها خود گونه ای از تکنولوژی هستند. آنها خود را با تکنولوژی وفق میدهند و از آن بهره میگیرند. معماری هوشمند نگرش جدید برخی از مهندسین معمار به ساختمان سازی در جهان است،ما در حال حاضر در آستانه نسل بعدی ساختمان ها هستیم؛ ساختمان هایی با درجات متعددی كه كاملا رفتار اكولوژیکی دارند و قادرند با بهره گیری هوشمندانه از مصالح سازگار و عملکرد.) (Hi-Techتکنولوژی جدید مناسب، در برابر تغییرات مستقیم و غیر مستقیم پیرامون خود واكنش نشان دهند و خود را با شرایط مناسب تطبیق دهندو كلیه اجزای داخلی آن به واسطه سامانه ای یک پارچه و ایجاد منطقی سازگار با محیط در تعامل با یکدیگر باشند. .در این مقاله با استفاده ار روش تحقیق كتابخانه ای به توصیف ، تشریح و تحلیل معماری هوشمند و اهمیت آن با ذكر نمونه (تکنو پلیس، شهر اكوتک سنگاپور) پرداخته شده است و هدف اصلی تحقیق در واقع تلاش در جهت متداول سازی این تکنیک ، صرف به خاطر همسو شدن با معماری مدرن جهانی و مهمتر از آن صرفه جویی در مصرف انرژی و طراحی و ابداع سیستم های كارآمدتر جدید برای جایگزینی روش های جدید به جای روش های سنتی در معماری می باشد

فهرست کامل فصل سوم تاثیر اکوتک برمعماری ایران و جهان

3-1 ) بررسی سبک اکوتک درمعماری معاصر جهان

3.1.1 چکیده 142
3.1.2 مقدمه 142
3.1.3 بحث 142
3.1.4 رایشتاگ 145
3.1.5 پاوییون هلند در EXPO2000 147
3.1.6 نتیجه گیری 149
3.1.7 مراجع 149

3-2 ) تاثیر توسعه پایدار معماری اکوتک

3.2.1 چکیده 150
3.2.2 مقدمه 150
3.2.3 روش پژوهش 151
3.2.4 تعاریف و مفاهیم 152
3.2.5 اهمیت محیط زیست 152
3.2.6پیشینه معماری سبز 152
3.2.7 توسعه پایدار ومعماری 153
3.2.8 معماری سبز از منظر ساختمانی 153
3.2.9 خانه سبز 154
3.2.10 معماری اکوتک 154
3.2.11 اکوتک ورابطه آن با طبیعت 155
3.2.12 معماری پایدار 155
3.2.13 تعریف معماری سبز 155
3.2.14 طراحی پایدار 156
3.2.15 قنش بام ها ودیوارهای سبز دررسیدن به طراحی پایدار 156
3.2.16 نتیجه گیری 156
3.2.17 منابع 158

3-3 ) معماری های تک و اکوتک و نمونه ها و تاثیراتش در ایران

3.3.1 چکیده 159
3.3.2 مقدمه 160
3.3.3 اهداف 160
3.3.4 معماران معروف این سبک همراه با ایده هایشان 160
3.3.5 نورمن فاستر 160
3.3.6 ریچارد راجرز 161
3.3.7 لویی کان 162
3.3.8 دلیل پدید آمدن معماری اکوتک 162
3.3.9 نمونه هایی از معماری این سبک درایران 163
3.3.10 ساختمان میلاد 163
3.3.11 سفارت ایران در سئول 164
3.3.12 ساختمان اداری فرشته 164
3.3.13 سرکنسولگری ایران درهرات 165
3.3.14 نتیجه گیری 165
3.3.15 منابع وماخذ 167

3-4 ) اکوتک سبکی کهن درمعماری ایران

3.4.1 چکیده 168
3.4.2 مقدمه 169
3.4.3 روش تحقیق 169
3.4.4 سوالات اساسی تحقیق 169
3.4.5 تعریف پایداری 170
3.4.6 محیط پایدار 170
3.4.7 ملکف،جزئی اساسی ازکالبد ساختمان های مناطق گرم وخشک یا گرم و مرطوب ایران 170
3.4.8 انواع یادگیرها 171
3.4.9 بادگیراردکانی 171
3.4.10 بادگیر کرمانی 171
3.4.11 بادگیر یزدی 172
3.4.12،مصالح ،بافت ورنگ بادگیرها 172
3.4.13 سازه ونحوه ساخت بادگیر 172
3.4.14 عملکرد بادگیر 172
3.4.15 تکنولوژی به کارگرفته شده درمصالح سنتی 174
3.4.16 خصوصیات ویژه خشت دربناهای خشتی 175
3.4.17 معماری اکوتک،همزیستی تکنولوژی،محیط وانسان 175
3.4.18 اصول ومبانی معماری اکوتک 176
3.4.19 و.یژگی های بناهای ساخته شده به سبک اکوتک 176
3.4.20 زمینه پیدایش شبک اکوتک 176
3.4.21 مماری اکوتک 177
3.4.22 اکوتک ورابطه آن با طبیعت 178
3.4.23 نقش مصالح درنماهای معماری پایدار 178
3.4.24 نمای پایدار 178
3.4.25 مصالح مورد استفاده درنمای پایدار 179
3.4.26 نتیجه گیری 180
3.4.27 پی نوشت ها 181
3.4.28 فهرست مراجع 181

قسمت هایی از فصل چهارم معماری مدرن و اکوتک

ساختمان 123000 متر مربعی كه به تکنو پلیس معروف است، مجموعه ای است برای اطلاع رسانی و صنعت رسانه جمعی. شهر اكوتک از لایه های چند بعدی عناصر متنوع ( مسکونی، دفاتر، خدمات عمومی،تبلیغاتی) به وجود آمده است . هر چند تعداد این لایه ها بیشتر باشد تراز ارتعاشی ساختمان بالاتر خواهد بود. شهر لایه ای ، توسط روش جدیدی به نام حوزه بندی عمودی به جای حوزه بندی معمول افقی به وجود آمده است

سدر اصل اكنین در لایه های بالایی با باغچه های سقفی جای گرفته اند. كه هم از لحاظ منظر و هم تامین محرمیت مناسبتر است. دفاتر بین لایه دوم و لایه مسکونی قرار گرفته اند. برای اینکه این حوزه بندی عمودی با موفقیت اعمال شود ، هر ساختمان به طور واضح با كانال های مخصوص به خود برای ارتباط عمودی مجهز شده است. همچنین آسانسورهای مستقیمی به باغجه سقفی و طبقه خدمات عمومی، اختصاص یافته است . هر یک از این كانال های ارتباط عمودی شامل یک لابی ورودی در طبقه همکف خود می باشد. هنگام نگهداری از این سامانه های حوزه بندی عمودی، این امکان وجود دارد كه هر برج به طور جداگانه كنترل شود.

فهرست کامل فصل چهارم معماری مدرن و اکوتک

4-1 ) معماری مدرن واکوتک

4.1.1 چکیده 182
4.1.2 مقدمه 183
4.1.3 روش تحقیق 183
4.1.4 دنیای جدید،معماری جدید 183
4.1.5 مرگ معماری مدرن 185
4.1.6 معماری اکوتک 187
4.1.7 اکوتک ورابطه آن با طبیعت الهام بخش 188
4.1.8 اکوتک ورابطه آن با طبیعت الهام بخش 188
4.1.9 اهداف معماری اکوتک 189
4.1.10 معرفی یک بنای سبک اکوتک 190
4.1.11 معرفی ده ساختمان برتر سبز سال2002 192
4.1.12 نتیجه گیری 193
4.1.13 مراجع 193

4-2 ) ارتباط ایده های نو و فروشگاه های بزرگ با رویکرد به معماری اکوتک

4.2.1 چکیده 195
4.2.2 مقدمه 195
4.2.3 موضوع و روش 195
4.2.4 ارتباط ایده های نو و ساختمانها با معماری اکوتک و محییط زیست 196
4.2.5 تکنولوژی به مثابه ضرورتی در معماری 196
4.2.6 طبیعت الهام بخش 196
4.2.7 اهداف معماری اکوتک 197
4.2.8 نتیجه گیری 197
4.2.9 مراجع 198

4-3 ) برسی توسعه معماری پایدار(سبز-اکوتک) ولزوم استفاده از انرژی های پاک در ساختمان

4.3.1 چکیده 199
4.3.2 مقدمه 200
4.3.3 سوالات تحقیق 200
4.3.4 پیشینه تحقیق 201
4.3.5 توسعه پایدار 203
4.3.6 معماری پایدار یا سبز 203
4.3.7 اصول معماری پایدار 203
4.3.8 معماری اکوتک 204
4.3.9 سردمداران معماری اکوتک 204
4.3.10 اصول ومبانی معماری اکوتک 204
4.3.11 ساختمان اکوتک 204
4.3.12 اکوتک ورابطه آن با طبیعت 205
4.3.13 معماری سبز 205
4.3.14 اصول معماری سبز 206
4.3.15 مزایای بام های سبز 206
4.3.16 انواع بام سبز 206
4.3.17 سیستم گسترده 206
4.3.18 سیستم متمرکز 207
4.3.19 سیستم مدولار یاجعبه گیاه 207
4.3.20 سیستم ترکیبی 208
4.3.21 نمونه ای از دیتایل اجرای بام سبز 208
4.3.22 نمونه ای از اجرای بام سبز 208
4.3.23 انرژی های پاک 209
4.3.24 موقعیت کشور ایران از نظر میزان دریافت انرژی خورشیدی 209
4.3.25 سیستم فعال خورشیدی 209
4.3.26 شبوه کار آب گرمکن خورشیدی 209
4.3.27 سیستم غیرفعال خورشیدی 210
4.3.28 نتیجه گیری 211
4.3.29 منابع 211
4.3.30 ABSTRACT 212

4-4 ) تکنو پلیس، شهر اکوتک سنگاپور ، نمودی از معماری هوشمند

4.4.1 چکیده 213
4.4.2 مقدمه 214
4.4.3 مفهوم هوشمندی 214
4.4.4 تعاریف ساختمان های هوشمند 215
4.4.5 مصالح هوشمند 215
4.4.6 معماری هوشمند 215
4.4.7 ویژگیهای اصلی معماری هوشمند 216
4.4.8 نتیجه گیری 220
4.4.9 منابع 220

4-5 ) تاثیر معماری اکوتک درساختمان های بلند مرتبه

4.5.1 چکیده 222
4.5.2 مقدمه 223
4.5.3 پایداری،معماری پایدار ومعماری سبز 224
4.5.4 مفهوم توسعه پایدار 224
4.5.5 طراحی پایدار 225
4.5.6 ساخت وساز و اصول معماری پایدار 225
4.5.7 اصول معماری پایدار 226
4.5.8 رویکرد پایداری درساختمان های بلند 227
4.5.9 معماری سبز 230
4.5.10 بام سبز 230
4.5.11 دیوار سبز 230
4.5.12 مزایای زیست محیطی معماری سبز 230
4.5.13 عایق صوتی 230
4.5.14 کاهش اثر جزایر حرارتی 231
4.5.15 کاهش آلودگی هوا 231
4.5.16 کاهش دی اکسید کربن 232
4.5.17 ساختمان بلند سبز 232
4.5.18 مزایای ایجاد فضای سبز در ساختمان بلند 232
4.5.19 نتیجه گیری 233
4.5.20 منابع 234

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید