50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی کاربرد GIS در ترافیک و حمل و نقل

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کاربرد GIS در ترافیک و حمل و نقل است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مدیریت ترافیک با استفاده از GIS بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش اهمیت GIS در کنترل هوشمند حمل و نقل بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مکانیابی پارکینگهای عمومی با استفاده از GIS بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش تحلیل تصادفات ترافیکی با استفاده از GIS بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش کاهش تأثيرات آلودگي ناشي از ترافيك در محيط GIS بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش باز مکان یابی حمل ونقل غیرموتوری با استفاده از GIS بررسی شده است

روند رو به رشد جمعیت در مناطق شهری و نیز افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی در شهرها، علاوه بر انسداد ترافیكی و تاخیر ناشی از آن، موجب مشكلات عدیدهی دیگری از جمله آلودگی های زیست محیطی و صرف هزینه های پیدا و پنهان شده است. به طور معمول، راهكارهایی که برای بهبود وضعیت ترافیكی در نظر گرفته می شوند، بدون توجه به عواقب آنها، تنها مسئله انسداد و تاخیر در تردد را در برمیگیرند. به عبارتی راهكارهای فعلی بیشتر ناظر به افزایش ظرفیت موجود می باشند. این در حالی است که با در نظر گیری مولفه ی اصلی دیگر جریان ترافیک یعنی تقاضا، و کاهش و مدیریت آن نیز نه تنها میتوان وضعیت تردد را بهبود بخشید، بلكه میتوان از عواقبی که در راهكار “به طور صرف افزایش ظرفیت” وجود دارند نیز جلوگیری نمود. در تحقیق حاضر، پس از امكان سنجی و اثر سنجی راهبرد ظرفیت محور، جهت ارزیابی عملی، دو راهكار دورکاری و همسواری به عنوان نمایندهای از این راهبرد، در محیط GIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به این ترتیب که داده های واقعی وارد محیط GIS شده و نتایج تغییرات برای سه سناریوی مختلف به دست آمدند. در حالتی نه چندان خوشبینانه، اگر در ساعت اوج خودروهای تک سرنشین و دو سرنشینی وجود نداشته باشند، به میزان 21 درصد افزایش سرعت، 17 درصد کاهش زمان سفر، حداقل 39 درصد کاهش میزان آلودگی هوا و به میزان 6582621 ریال صرفه جویی (تنها در یک تسهیلات و تنها در ساعت اوج) حاصل خواهد شد

قسمت هایی از فصل اول مدیریت ترافیک با استفاده از GIS

سامانه اطلاعات جغرافيايي (Geographic Information System) كه از ايـن پـس GISناميـده مي شـوند، سيستم هاي كامپيوتري هستند كه جهت ذخيره و بكـارگيري اطلاعـات جغرافيـايي از آنهـا اسـتفاده ميشـود. در سـال GIS ،1964در شهرهاي اوتاوا و اونتياريوي كانادا به وسيله دانشمندي به نام روجر توملنيون در زمينه انرژي، معادن و تحقيقات كه آن را سيستمهاي جغرافيايي كانادا ناميدند،وارد دنياي عمل شـد. ايـن سيسـتم بـراي نگهـداري، آنـاليز و كنترل داده هاي جمع آوري شده براي فهرست زمين كانادايي به كار مي رفت. و با نقشه هايي با مقيـاس 1:250000 به كشاورزان در مورد كود كشاورزي حيوانات وحشي، جنگلداري و كاربري و …كمك مي كـرد. CGISاولـين سيسـتم پيشرفته نقشه كشي بود كه داراي سيستم مختصات بين المللي بود. به توميلتون لقب پدر GISدادند چـرا كـه وي از روش هم پوشاني براي تجزيه و تحليل داده هاي مكـاني اسـتفاده مـي كـرد. همچنـين در سـال ،1964هـوارد فيشـر آزمايشگاهي را براي گرافيكهاي كامپيوتر و تجزيـه و تحليـل داده هـاي مكـاني فـراهم نمـود. در دهـه 1970وي نـرم افزارهاي AutoCADو سيستمهاي ديگري مثل Grid symap و Odyssey كه به پيشرفت تجاري نرم افزار GISدر دانشگاه ها و مراكز تحقيق و … كمكهاي شايان ذكري كردندرا به خدمت گرفـت. در سـالهاي 1980و 1990 رشد صنعت و GISبا هم همسو شده بود. اواخر قرن 20سرعت رشد در انواع سيستمها محكم تر شد.و در نهايت يـك رشد آزاد با منبع باز براي GISايجاد گرديد مثـل Grass GISو Quantun GISكـه در دامنـه اي از سيستم عملي حركت مي كند. اما اولين كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در حمل و نقـل عليـرغم رشـد و توسعه اين سيستم در كشورمان، در سال 1990در آمريكا آغاز و در سالهاي بعد در انگليس نيز استفاده از اين سيستم در شبكه حمل و نقل شهري آغاز شد، تا آنجا كه اين سيستم در كشور در حال توسعه اي مانند هند نيزجهت اسـتفاده از آن درشاه راه ها جزو برنامه هاي اصلي دست اندركاران حمل و نقل مي باشد

فهرست کامل فصل اول مدیریت ترافیک با استفاده از GIS

1-1 ) بررسی جریان ترافیک و ارایه راهکارهایی برای کنترل ورفع موانع آن به کمک شبیه سازی در کمک نرم افزار GIS

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 موانع و چالشهای ترافیکی شهر سیرجان 3
1.1.4 منطقه مورد مطالعه 4
1.1.5 فرضیه تحقیق 6
1.1.6 روش و مدل پژوهش 6
1.1.7 یافته های پژوهش 7
1.1.8 تجزیه و تحلیل 8
1.1.9 نتیجه گیری 9
1.1.10 منابع 10

1-2 ) مکان یابی گره های ترافیک شهری با استفاده از GIS

1.2.1 چکیده 12
1.2.2 مقدمه 13
1.2.3 بیان مسئله وضرورت تحقیق 13
1.2.4 پیشینه تحقیق 14
1.2.5 معرفی نمونه موردی 14
1.2.6 روش تحقیق 15
1.2.7 ترافیک شهری 15
1.2.8 سیستم اطلاعات جغرافیایی 15
1.2.9 ترافیک وGIS 15
1.2.10 یافته های تحقیق 17
1.2.11 نتیجه گیری 18
1.2.12 پیشنهادات 19
1.2.13 منابع 20

1-3 ) ارتقا كيفيت بهره برداري از زيرساختهاي حمل و نقل جاده اي و مديريت ترافیک با استفاده GIS

1.3.1 چکیده 22
1.3.2 مقدمه 23
1.3.3 دلایل استفاده ازGIS 24
1.3.4 مفهوم سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS 24
1.3.5 وظايف اصلي يك سيستم اطلاعات جغرافيايي 24
1.3.6 تفاوت GIS با سیستم کاردیوگرافی 24
1.3.7 كاربردهاي مختلف سامانه اطلاعات جغرافيايي در سيستم حمل و نقل و مديريت ترافيك 25
1.3.8 استفاده ازGIS دربرنامه ریزی ومدیریت شهری 25
1.3.9 کاربرد GIS درحمل ونقل 26
1.3.10 نمونه هایی از خروجی سیستم GIS درحمل ونقل 26
1.3.11 محاسن استفاده از GIS درجمع آوری و پردازش داده های ترافیک 27
1.3.12 نقش كاربردي سامانه اطلاعات جغرافيايي در حمل و نقل و ترافيك 27
1.3.13 مديريت پاركينگ 28
1.3.14 مديريت ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني 28
1.3.15 كنترل مكانيزة محدودة طرح 28
1.3.16 سامانة اطلاع مسير 28
1.3.17 حمل و نقل مواد خطرناك 28
1.3.18 نتيجه گيري 29
1.3.19 مراجع 29

1-4 ) مدیریت ترافیک ازطریق مسیریابی بهینه با استفاده از GIS به روش AHP

1.4.1 چکیده 41
1.4.2 مقدمه 42
1.4.3 ترافیک 43
1.4.4 مدیریت ترافیک 43
1.4.5 روش های مدیریت ترافیک 44
1.4.6 سیستم اطلاعات جغرافیایی 44
1.4.7 وظایف اصلی سیستم اطلاعات چغرافیایی 45
1.4.8 ورود اطلاعات 45
1.4.9 منابع تولید کننده اطلاعات مورد نیاز یک سیستم GIS 45
1.4.10 دستکاری اطلاعات 45
1.4.11 مدیریت اطلاعات 45
1.4.12 پرسش وپاسخ وتجزیه وتحلیل اطلاعات 46
1.4.13 نمایش اطلاعات 46
1.4.14 تکنولوژی های مرتبط با GIS 46
1.4.15 سیستم های تولید نقشه رقومی 46
1.4.16 سنجش از راه دور(REMOTE SENSING) 46
1.4.17 سیستم های مدیریت پایگاه داده 46
1.4.18 زمینه های کاربرد GIS در سیستم حمل ونقل شهری 46
1.4.19 مدیریت برعمران معابر شهری 47
1.4.20 مدیریت برساخت پایانه ها و پارکینگ های طبقاتی ومکانیابی آنها 47
1.4.21 طراحی سیستم شورای نامگذاری معابر 47
1.4.22 مدیرتی برتوسعه پمپ بنزین وپمپ گاز 47
1.4.23 مدیریت براجرای خط کشی طولی معابر وسرعتگیر های ونصب تابلوهای راهنمایی ورانندگی 47
1.4.24 مدیریت برایستگاه ها ومسیر اتوبوسرانی شهری 48
1.4.25 فرایند تحلیل سلسله مراتبی 48
1.4.26 اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی 48
1.4.27 شرط معکوسی 48
1.4.28 همگنی 48
1.4.29 وابستگی 48
1.4.30 انتظارات 49
1.4.31 پیدا کردن کم ترافیک ترین مسیر به روش AHP بین دونقطه ازشهر بروجرد 50
1.4.32 مسیرهای موجود بین میدان قیام ومیدان تختی بروجرد 51
1.4.33 وزن دهی ومقاسه زوجی معیارها 53
1.4.34 محاسبه وزن ترافیکی هرمسیر باتوجه به سایرمسیرها 54
1.4.35 نتیجه گیری 54
1.4.36 مراجع 55

1-5 ) تحلیل فنی و اقتصادی راه حل های بهبود سطح سرویس ترافیک شهری به همراه بهره گیری ازمحیط GIS

1.5.1 چکیده 56
1.5.2 مقدمه 57
1.5.3 روش تحقیق 57
1.5.4 چالشها و هزینههای ناشی از ترافیک 57
1.5.5 اتلاف وقت 57
1.5.6 هزینه 57
1.5.7 هزینههای ناشی از آلودگی زیستمحیطی 57
1.5.8 هزینههای ناشی از مصرف سوخت 58
1.5.9 مشكلات ناشی از آلودگیهای زیستمحیطی 58
1.5.10 اثرات منفی ترافیک در سلامت جسم و روان 58
1.5.11 بررسی رویكرد ایجادکننده مشكلات 58
1.5.12 راهبرد اصلی راهكارهای ایجادکننده مشكلات 58
1.5.13 رویكرد ظرفیت محور 58
1.5.14 ترافیک زایشی 59
1.5.15 رویكرد تقاضا محور در حل مشكلات ترافیكی 59
1.5.16 راهبرد رویكرد تقاضا محور 59
1.5.17 مدیریت تقاضای سفر 60
1.5.18 دورکاری 60
1.5.19 اثرات حمل و نقلی دورکاری 60
1.5.20 دورکاری در دیگر کشورها 60
1.5.21 گزینههای مشابه دورکاری 61
1.5.22 همسواری 61
1.5.23 اثرات حمل و نقلی همسواری 61
1.5.24 روشهای همسوی همسواری 62
1.5.25 مقایسه شرایط ایران با برخی کشورها در زمینهی حملونقل شهری 62
1.5.26 نتیجهگیری از جایگاه مدیریت تقاضا 62
1.5.27 مطالعه موردی و روش تحقیق در آن 63
1.5.28 موقعیت مطالعه موردی 63
1.5.29 بررسی اثرات راهكار دورکاری در نمونه موردی 63
1.5.30 نتایج تحلیل دادهها در محیط GIS برای دورکاری 63
1.5.31 زمان سفر 64
1.5.32 میزان تولید آلاینده 64
1.5.33 میزان مجموع منفعت اقتصادی حاصله 64
1.5.34 بررسی راهكار همسواری 65
1.5.35 نتایج تحلیل داده ها درمحیط GIS برای همسواری 66
1.5.36 زمان 66
1.5.37 میزان تولید آلاینده 67
1.5.38 میزان مجموع منفعت اقتصادی حاصله 67
1.5.39 قابلیت های محیط GIS درمدیریت ترافیک 67
1.5.40 نتیجه گیری 68
1.5.41 ارائهی پیشنهادها 68
1.5.42 منابع 69

1-6 ) سنجش توزیع فضایی حمل و نقل و ترافیک شهری با تاکید بر شبکه TOD

1.6.1 چکیده 71
1.6.2 مقدمه و بیان مسئله 71
1.6.3 مبانی نظري و پیشینه تحقیق 72
1.6.4 روش شناسی تحقیق 75
1.6.5 محدوده مورد مطالعه 75
1.6.6 مباحث و یافته ها 76
1.6.7 سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 76
1.6.8 حمل و نقل همگانی شهر كرمان در وضعیت موجود 77
1.6.9 تعداد مسافر جابجا شده در خطوط اتوبوسرانی شهر كرمان 79
1.6.10 خطوط تمایل سفرهاي حمل و نقل همگانی شهر كرمان 80
1.6.11 سهم سفرهاي سیستم حمل و نقل همگانی 81
1.6.12 گزینه هاي پیشنهادي شبکه حمل و نقل همگانی در شهر كرمان 82
1.6.13 نتیجه گیري و پیشنهادات 85
1.6.14 منابع 86

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم اهمیت GIS در کنترل هوشمند حمل و نقل

امروزه تکنولوژي سیستمهاي اطلاعات جغرافیایی 4ابزار مفیدي به منظور بررسی و تحلیل داده هاي تصادفات براي شناسایی نقاط حادثه خیز هستند. تحلیل تصادفات به منظور تعیین مکانهایی با نرخ بالاي حادثه و ایمنی پایین انجام می گیرد تا با ارائه راهکارهایی به ارتقاي ایمنی این مکانها اقدام گردد. در این تحقیق با استفاده از روش هاي تحلیل خطی و با محوریت داده هاي مبتنی بر سیستم هاي اطلاعات جغرافیایی سعی در تعیین نقاط حادثه خیز ترافیکی شهر مشهد گردید. تحلیل نقاط حادثه خیز یک روش علمی است اما مطالعه از نقطه نظر تعیین نواحی ریسک پذیر, دسته بندي و توضیح آن ها روي نقشه هایی با پارامترهاي تصادف متفاوت با تحقیقات پیشین متفاوت است. هدف همکاري با دیگر روش هاي تحلیل نقاط حادثه خیز با استفاده از روش هاي آماري نیست, بلکه تعیین نقاطی با بالاترین پتانسیل حادثه خیزي 5و به منظور استفاده از پارامترهاي متفاوت از قبیل تعداد تلفات و خسارات و تعداد تصادفات تنها با خسارات مالی بکار می روند. علاوه بر این عدم استفاده از روشهاي کلاسیک, بخشهاي حادثه خیز راه ها1 6را به قطعات کیلومتري براساس رتبه بندي آنها تقسیم می نماید و از این رو تشریح موضوعی آنها را از دیگران تمایز می دهد.

فهرست کامل فصل دوم اهمیت GIS در کنترل هوشمند حمل و نقل

2-1) اهمیت کاربرد GIS درکنترل هوشمند حمل ونقل ترافیکی

2.1.1 چکیده 87
2.1.2 مقدمه 88
2.1.3 تعریف حمل ونقل 89
2.1.4 تاریخچه ترافیک 89
2.1.5 معرفی سیستم تعیین موقعیت جهانی 90
2.1.6 تاریخچه GPS 91
2.1.7 ساختار سیستم GPS 91
2.1.8 مزایای استفاده از GPS 91
2.1.9 معرفی سیستم اطلاعات جغرافیایی 92
2.1.10 تاریخچه تحول GIS 93
2.1.11 قابلیت ها وتوانایی های GIS 93
2.1.12 اجزای اصلی سیستم اطلاعات چغرافیایی GIS 93
2.1.13 ایجاد و پیاده سازی 93
2.1.14 صنعت حمل ونقل 94
2.1.15 تکنولوژی GIS درسیستم حمل ونقل 94
2.1.16 برخی ازکاربردهای GIS درحمل ونقل و ترافیک 94
2.1.17 یستم اطلاعات جغرافیایی وکاربرد آن درمدریت حمل ونقل وترافیک 95
2.1.18 سیستم حمل ونقل هوشمند 96
2.1.19 معرفی سیستم حمل ونقل هوشمند 96
2.1.20 تاریخچه سیستم حمل ونقل هوشمند 96
2.1.21 خدمات کاربرITS 97
2.1.22 اولویت در خدمات کاربر ITS 97
2.1.23 کارایی وبهره وری سیستم های هوشمند حمل ونقل ITS 98
2.1.24 برنامه ریزی برای ITS 98
2.1.25 فایده ها وهزینه های ITS 99
2.1.26 تلفیق GIS , GPS درکنترل حمل ونقل هوشمند 99
2.1.27 نتیجه گیری 100
2.1.28 مراجع 101

2-2) استفاده از فیلتر کالمن بسط یافته در سیستم حمل ونقل هوشمند مبتنی بر GPS در حضور مدل های مسیر مختلف

2.2.1 چکیده 103
2.2.2 مقدمه 103
2.2.3 مدل دینامیکی وفضای حالت خودرو 104
2.2.4 مدل سیستم اندازه گیری GPS 105
2.2.5 معادلات دینامیکی خطی شده و EKF 105
2.2.6 مدل های سرعت وشتاب ثابت 105
2.2.7 بررسی خطای مکان 106
2.2.8 نتایج شبیه سازی 106
2.2.9 بررسی خطای سرعت 106
2.2.10 بررسی خطای جهت 106
2.2.11 نتیجه گیری 107
2.2.12 مراجع 108

2-3) کاربرد سیستم های GPSوGISدرکنترل هوشمند ترافیک

2.3.1 چکیده 109
2.3.2 مقدمه 110
2.3.3 مفاهیمی از GPS 110
2.3.4 تعیین موقعیت تفاضلی با پردازش بعدی 111
2.3.5 تعیین موقعیت تفاضلی آنی DGPS 111
2.3.6 سیستم اطلاعات جغرافیایی 112
2.3.7 تلفیق GPS,GIS درکنترل هوشمند حمل ونقل 113
2.3.8 سیستم خودکار 113
2.3.9 سیستم مدیریت ناوگان 113
2.3.10 سیستم ناوبری هشداردهنده 114
2.3.11 سیستم اکتشافی 114
2.3.12 مطالعات حمل ونقل هوشمند در ایران 115
2.3.13 نتیجه گیری وپیشنهادات 116
2.3.14 منابع 117

2-4) کاربرد سیستم های GIS و GPS در کنترل هوشمند ترافیک(ITS)

2.4.1 چکیده 118
2.4.2 مقدمه 120
2.4.3 مفاهیمی از GPS 120
2.4.4 تعیین موقعیت تفاضلی باپردازش بعدی 121
2.4.5 تعیین موقعیت تفاضلی آنی DGPS 121
2.4.6 ترکیب سیستم GPS با دیگر سیستم های تعیین موقعیت 122
2.4.7 سیستم اطلاعات جغرافیایی 122
2.4.8 تلفیق GIS،GPS در کنترل هوشمند حمل ونقل ITS 123
2.4.9 سیستم ناوبری هشداردهنده 124
2.4.10 سیستم مدیریت ناوگان 124
2.4.11 سیستم اکتشافی 124
2.4.12 مطالعات حمل ونقل هوشمند درایران 125
2.4.13 نتیجه گیری وپیشنهادها 126
2.4.14 منابع 127

2-5) معرفی کاربردهای عمده سیستم اطلاعات جغرافیایی درحمل ونقل شهری

2.5.1 چکیده 138
2.5.2 مقدمه 139
2.5.3 بررسی ارتباط بین سیستم حمل ونقل و GIS 140
2.5.4 آشنایی با زمینه های کاربرد GIS درسیستم حمل ونقل شهری در ایران 140
2.5.5 مدیریت برعمران معابر شهری 141
2.5.6 طراحی سیستم شورای نامگذاری معابر 141
2.5.7 مدیریت بر ساخت پایانه ها وپارکینگ های طبقاتی ومکانیابی آنها 141
2.5.8 مدیریت بر توسعه پمپ بنزین وپمپ گاز 141
2.5.9 مدریت برچراغ های راهنمایی وسیستم مونیتورینگ تقاطعات شهری 142
2.5.10 مدیریت برایستگاه ها ومسیراتوبوسرانی شهری 142
2.5.11 مدیریت تاکسی رانی شهری 142
2.5.12 مدیریت براجرای خط کشی طولی معابر وسرعت گیرها ونصب تابلوهای راهنمایی ورانندگی 142
2.5.13 مدیریت و ساماندهی سیستم تاکسی تلفنی های شهرها 143
2.5.14 مدیریت راه ها وپیاده روهای برون شهری 143
2.5.15 نتیجه 143
2.5.16 مراجع 144

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مکانیابی پارکینگهای عمومی با استفاده از GIS

تکنولوژی سیستم اطلاعاتی جغرافیایی (GIS) ابزاری رایج برای تصور داده های تصادف و تحلیل نقاط پرحادثه در بزرگراه ها بوده است. بسیاری از نهادهای ترافیکی از GIS برای تحلیل تصادفات استفاده کرده اند. مطالعات تحلیل تصادفات با هدف شناسایی مناطق خادثه خیز و مناطق ناامن در بزرگراه ها انجام می شود. بنابراین ، نهادهای ترافیکی می توانند اقدامات پیشگیرانه و پیش بینی های لازم را برای امنیت ترافیکی انجام دهند. از آنجایی که گزارشات ترافیکی در فرمت متنی در ایران تهیه می شود، این شرایط تجزیه و تحلیل نتایج تصادف را دشوار می سازد. در این تحقیق، ما نقاط پرحادثه در بزرگراه ها با دو روش مختلف آنالیز چگالی کانونی و تحلیل تکرارپذیری در مورد آن تصمیم گیری می شود. متعاقبا، شرایط تصادف در این نقاط پرحادثه مورد بررسی قرارمی گیرد. ما دریافته ایم که نقاط پرحادثه با دوروش تعیین می شود که به طور واقعی مکان های پرحادثه مانند جاده های فرعی، تقاطع ها و غیره را مشخص می کنند. بسیاری از مطالعات قبلی GISرا به عنوان تنها ابزار
مجسم سازی برای مناطق حادثه خیز معرفی کرده اند. این تحقیق به دلیل استفاده از GISبه عنوان یک سیستم مدیریتی برای تحلیل تصادفات و تعیین نقاط پرحادثه با روش های تحلیل آماری حائز اهمیت می باشد

فهرست کامل فصل سوم مکانیابی پارکینگهای عمومی با استفاده از GIS

3-1 ) مکانیابی پارکینگ های عمومی با استفاده از GIS

3.1.1 چکیده 145
3.1.2 مقدمه 146
3.1.3 روش اجرا 14
3.1.4 انتخاب منطقه مورد مطالعه برای مکانیابی پارکینگ 147
3.1.5 تعیین فاکتورهای موثردرمکانیابی پارکینگ 148
3.1.6 وزندهی به معیارها وزیرمعیارها 148
3.1.7 روش تحلیل سلسله مراتبی 148
3.1.8 روش تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP FUZZY 149
3.1.9 نتایج وزندهی به روش AHP FUZZY 149
3.1.10 آماده سازی لایه ها 150
3.1.11 مدلهای استفاده شده درمکانیابی پارکینگ وارزیابی آنها 151
3.1.12 تلفیق اطلاعات 151
3.1.13 ارزیابی نتایج مدلهای تلفیقی 152
3.1.14 نتیجه گیری 153
3.1.15 مراجع 153

3-2 ) مدلسازی مکانیابی تاسیسات شهری با استفاده از GIS باتاکید برمکانیابی پارکینگهای طبقاتی

3.2.1 چکیده 154
3.2.2 مقدمه 155
3.2.3 روش اجرا 155
3.2.4 انتخاب منطقه مورد مطالعه برای مکانیابی پارکینگ 156
3.2.5 تعیین فاکتورهای موثردرمکانیابی پارکینگ 156
3.2.6 وزندهی به معیارها وزیرمعیارها 157
3.2.7 روش رتبه ای 157
3.2.8 روش تحلیل سلسله مراتبی 157
3.2.9 سناریوهای مختلف مکانیابی پارکینگ 160
3.2.10 انتخاب سناریوی مناسب برای مکانیابی 161
3.2.11 نتیجه گیری 162
3.2.12 مراجع 163

3-3 ) مدیریت تماضای پاروینگ با استفاده از GIS و تکنیک TOPSIS در منطقه مرکزی تبریز

3.3.1 چکیده 164
3.3.2 مقدمه 165
3.3.3. تعریف مسأله و اهداف تحقیق 165
3.3.4 فرضیه های تحقیق 167
3.3.5 روش گردآوری اطلاعات 167
3.3.6 مواد وروش ها 168
3.3.7 محدوده مورد مطالعه 168
3.3.8 تجزیه وتحلیل موضوع 169
3.3.9 تکنیک تاپسیس 169
3.3.10 مزایای تکنیک تاپسیس 170
3.3.11 اجرای روش تاپسیس 170
3.3.12 نتایج 172
3.3.13 بحث ونتیجه گیری 176
3.3.14 منابع 177

3-4 ) مکانیابی بهین هفضا-مکانی پارکینگ های شهری درجهت حل بحران ترافیک درکلانشهرها مطالعه موردی

3.4.1 چکیده 178
3.4.2 مقدمه 178
3.4.3 تعریف مساله و اهداف تحقیق 179
3.4.4 پیشینه تحقیق 180
3.4.5 روش تحقیق 182
3.4.6 روش تاپسیس 182
3.4.7 روش تحلیل سلسله مراتبی 184
3.4.8 محدوده مورد مطالعه 185
3.4.9 یافته های تحقیق 186
3.4.10 پیاده کردن مدل تاپسیس در GIS 186
3.4.11 نتیجه گیری 189
3.4.12 منابع وماخذ 189

قسمت هایی از فصل چهارم تحلیل تصادفات ترافیکی با استفاده از GIS

امروزه نامطلوب ترین نتایج سیستم های درحال توسعه ی مدرن حمل و نقل ، تصادف های جاده ای هستند که به جراحت و فوت منجر می شوند. بنابراین امنیت ترافیکی مهم ترین موضوع در استراتژی حمل و نقلی می باشد. شناسایی مناطق ناامن در شبکه بزرگراه با هدف برنامه ی جامع امنیتی توسط نهادهای ترافیکی انجام می شود. یکی از مهم ترین مشکلاتی که نهادهای ترافیکی با آن مواجه هستند این است که کجا و چگونه اقدامات پیشگیرانه و پیش بینی لازم را انجام دهند به گونه ای که بتوانند بزرگترین تاثیر را بر امنیت ترافیکی داشته باشند. GISابزار امنیتی بسیار مهم و جامع برای امنیت ترافیکی می باشد. از دهه ی 1990 فناوری های GIS غالبا برای چنین تحقیقاتی به دلیل دردسترس بودن GISارزان قیمت وکاربردی می باشد. GISقابلیت نگهداری انبوهی ازاطلاعات را دارد که به آسانی قابل ذخیره شدن می باشد. چارچوبی برای تحلیل و شبیه سازی داده ها ارائه می دهد و می تواند به سهولت نتایج جغرافیایی و غیر جغرافیایی را در اختیار ما قرار دهد. ضمنا، با توسعه ی سریع و اتخاذ تکنولوژی GISبه عنوان ابزاری برای مدیریت، بررسی ، تحلیل و مجسم سازی داده های مکانی ، روش های تحلیل داده های مکانی که در ابزارهای نرم افزاری GISگنجانده می شود،

فهرست کامل فصل چهارم تحلیل تصادفات ترافیکی با استفاده از GIS

4-1 ) بررسی کاربرد فنون داده کاوی مکانی درتحلیل واستخراج الگوهای تصادفات جاده ای مبتنی بر سیستم اطلاعات مکانی

4.1.1 چکیده 191
4.1.2 مقدمه 191
4.1.3 داده کاوی وکشف دانش 192
4.1.4 داده کاوی مکانی 192
4.1.5 ساخت انبار داده 193
4.1.6 انبارداده تصادفات 194
4.1.7 داده کاوی وکشف دانش تصادفات جاده ای 194
4.1.8 داده کاوی درسیستم های اطلاعات مکانی 195
4.1.9 نتیجه گیری 196
4.1.10 مراجع 196

4-2 ) نقش فن آوری نوین GPS وGIS دربرنامه ریزی حمل و نقل هوشمند جاده ای با تاکید برارتقا ایمنی وخدمات رسانی شرق ایران

4.2.1 چکیده 198
4.2.2 مقدمه 199
4.2.3 ارزیابی سیستم های مختلف AVL و امکان سنجی به کارگیری آن درایران 199
4.2.4 کاربردهای سیستم AVL 200
4.2.5 اهداف سیستم حمل ونقل هوشمند 201
4.2.6 سیستم های AVL مبتین بر GPS 201
4.2.7 کنترل ON-LINE,OFF-LINE در AVL 202
4.2.8 مشخصه های عمومی موجود در سیستم AVL 202
4.2.9 سیستم های مدیریت وکنترل ناوگان درحمل 203
4.2.10 ویژگی های مرکز کنترل 203
4.2.11 اجرای اصلی کنترل سیستم ومدیریت ناوگان 203
4.2.12 امکانات سیستم های AVL منطبق با شرایط ایران 204
4.2.13 بررسی نحوه تجهیز واجرای سیستم GPS دراستان های خراسان رضوی-خراسان جنوبی-سیستان وبلوچستان 205
4.2.14 نتیجه گیری 210
4.2.15 مراجع 211

4-3 ) ارائه یک مدل مفهومی جهت مدیریت نقاط حادثه خیز ترافیکی با استفاده از GIS

4.3.1 چکیده 214
4.3.2 مقدمه 214
4.3.3 ادبیات تحقیق 214
4.3.4 GIS 215
4.3.5 توپولوژی 216
4.3.6 پیشینه تحقیق 216
4.3.7 مبانی نظری 217
4.3.8 تجزیه وتحلیل 218
4.3.9 بحث و نتیجه گیری 220
4.3.10 مراجع 220

4-4 ) سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی(GIS) در راستای کمک به سیستم تجزیه و تحلیل تصادفات ترافیکی

4.4.1 چکیده 222
4.4.2 مقدمه 223
4.4.3 مروری بر تحقیقات گذشته 224
4.4.4 روش شناسی 226
4.4.5 نتیجه گیری و مباحثه 232
4.4.6 مراجع 237
4.4.7 ABSTRACT 238

4-5 ) بکارگیري روشهاي تحلیل خطی با محوریت GIS به منظور پیشگیري از تصادفات ترافیکی

4.5.1 چکیده 239
4.5.2 مقدمه 241
4.5.3 تعریف مسأله و اهداف تحقیق 242
4.5.4 پیشینه تحقیق 242
4.5.5 منطقه مورد مطالعه و داده هاي تصادفات 245
4.5.6 منطقه مورد مطالعه 245
4.5.7 داده هاي تصادفات ترافیکی 246
4.5.8 متدولوژی 246
4.5.9 تحلیل نواحی با تعداد تصادفات بالاتر براي تعیین بالاترین پتانسیل حادثه خیزي 250
4.5.10 تشریح بخش هاي خطرناك به عنوان بخش هاي حادثه خیز 252
4.5.11 تشریح نقاط حادثه خیز محتمل 253
4.5.12 نتیجه گیري 254
4.5.13 مراجع 256
4.5.14 ABSTRACT 259

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم کاهش تأثيرات آلودگي ناشي از ترافيك در محيط GIS

در محیط GISو بر اساس میزان تراز معادل صداي اندازه گیري شده در ایستگاههاي سنجش آلودگی صوتی، میزان پراکندگی آلودگی صوتی در شهر ارومیه به شکل نقشههاي زیر تهیه گردید که بر اساس رنگهاي ایجاد شده و تقسیم بندي آن میتوان وضعیت آلودگی را در مناطق مختلف شـهر شناسـایی نمود

فهرست کامل فصل پنجم کاهش تأثيرات آلودگي ناشي از ترافيك در محيط GIS

5-1 ) ارزیابی عملکرد یک فرایند طرح ریزی تکرارشونده بر اساس تعامل (GIS) ومدل پیش بینی صدا با هدف کاهش آلودگی صوتی ترافیک

5.1.1 چکیده 260
5.1.2 مقدمه 261
5.1.3 سیستم اطلاعات جغرافیایی 261
5.1.4 ضرورت انجام پژوهش 262
5.1.5 مواد و روش 262
5.1.6 بحث و بررسی 264
5.1.7 نتیجه گیری و پیشنهادات 266
5.1.8 مراجع 267
5.1.9 ABSTRACT 268

5-2 ) پهنه بندي آلودگی صوتی ناشی از ترافیک وسایط نقلیه در شهر ارومیه با کاربرد سیستم اطلاعات مکانی

5.2.1 چکیده 269
5.2.2 مقدمه 270
5.2.3 روش کار 271
5.2.4 نتیجه گیري 274
5.2.5 مراجع 277
5.2.6 ABSTRACT 278

5-3 ) رهيافت زيست محيطي در پهنه بندی و توسعه حمل ونقل غير موتوري به کمک GIS

5.3.1 چکیده 279
5.3.2 مقدمه 280
5.3.3 روش تحقيق 282
5.3.4 چارچوب روش تحقیق 282
5.3.5 نقشه سازي سطوح دسترسي در حمل و نقل شهري اراك 282
5.3.6 نقشه سازي سطح دسترسي پياده مداري در حمل و نقل شهری اراک 282
5.3.7 نقشه سازي سطح دسترسي دوچرخه در حمل وثقل شهری اراک 283
5.3.8 نقشه سازي سطح دسترسي خودرو در حمل و نقل شهری اراک 283
5.3.9 نقشه سازي سطح دسترسي مناطق مسكوني در مدهای مختلف حمل ونقل شهری اراک 283
5.3.10 چارچوب ارزشيابي و سياستگذاري 284
5.3.11 نتايج و يافته ها 284
5.3.12 بررسي سطح دسترسي در پياده مداري 284
5.3.13 بررسي سطح دسترسي در دوچرخه سواري 284
5.3.14 بررسي سطح دسترسي خودروها 285
5.3.15 بررسي نهايي دسترسي ها و مدهاي حمل و نقل در اراك 285
5.3.16 جمع بندی و نتیجه گیری 285
5.3.17 مراجع 286

5-4 ) تأثير تراكم طولي و عرضي در آلودگي ناشي از ترافيك در محيط GIS

5.4.1 چکیده 289
5.4.2 مقدمه 289
5.4.3 مواد و روشها 290
5.4.4 ارزیابی آلاینده های ترافیکی در GIS 294
5.4.5 نتیجه گیری 298
5.4.6 مراجع 298

5-5 ) The Effect of Length and Width Density on Traffic Air Pollution Using GIS

5.5.1 ABSTRACT 300
5.5.2 INTRODUCTION 300
5.5.3 METHODOLOGY 300
5.5.4 POLLUTION PROPAGATION 300
5.5.5 TRAFFIC POLLUTANTS MODELING IN GIS 300
5.5.6 RESULTS AND DISCUSSION 301
5.5.7 EFFECT OF GEOMETRICAL PARAMETERS ON THE TRAFFIC POLLUTION DISTRIBUTION 301
5.5.8 STATISTICAL PROCESS 302
5.5.9 CONCLUSIONS 302
5.5.10 REFERENCES 302

قسمت هایی از فصل ششم باز مکان یابی حمل ونقل غیرموتوری با استفاده از GIS

بررسي ماهيت هندسي راهها و نحوه ي قرارگيري راه ها روي زمين، ارتفاع نقاط مختلف مسير، شيب، جهت
شيب، قرارا گيري در كنار دره ها و ساير اطلاعات قابل پردازش با استفاده از مدل سه بعدي زمين قابل استخراج است. با تشكيل اين مدل مي توان تحليل هاي مختلفي بر روي راه ها انجام داد، براي نمونه:
تعيين شيب مسير در نقاط مختلف به منظور بررسي امكان ايجاد ترافيك يا تصادف به علت وجود شيب بالا.
تعيين جهت بيشترين شيب در طول مسير، به منظور تحليل امكان ايجاد تصادف به علت ورود ناگهاني به شيب با جهت متفاوت.
ايجاد يك نمايش سه بعدي از مسير و انجام پرواز مجازي در طول آن، به منظور مشاهده ي تمام عوارض، اشياء و خصوصيات مربوط به زمين و راهها، بدون نياز به حضور فيزيكي در محل.
ايجاد مقاطع طولي يا عرضي از مسير، به منظور مشخص شدن تغييرات ارتفاعي نقاط نزديك به هم در طول مسير.
بررسي علل تصادف با برقراري ارتباط آن با عوامل ارتفاعي و مكاني در طول مسير.
تحليل هاي كوتاه ترين مسير1جهت دسترسي به يك نقطه از مسير از طريق پرواز هوايي.
شكل 1 مدل سه بعدي زمين را در محور مورد مطالعه ي قزوين- رشت نشان مي دهد كه جهت بررسي نقش فاكتور شيب و پستي بلندي زمين در حادثه خيزي نقاط محور ايجاد شده است. اين تحليل ها در محيط GISو بر اساس نقشه هاي 1.50000 و مدل رقومي ارتفاعي 2با قدرت تفكيك ده متر از منطقه انجام شده است

فهرست کامل فصل ششم باز مکان یابی حمل ونقل غیرموتوری با استفاده از GIS

6-1 ) بازمکان یابی ایستگاه هاي دوچرخه براي افزایش سطح دسترسی و کیفیت حمل ونقل غیرموتوری با استفاده از GIS وارائه راه کارهای تشویقی

6.1.1 چکیده 303
6.1.2 مقدمه 304
6.1.3 تعریف مسأله و اهداف تحقیق 304
6.1.4 سیستم دوچرخه عمومی یا اشتراکی 304
6.1.5 دوچرخه اشتراکی 304
6.1.6 تاریخچه سیستم دوچرخه عمومی 305
6.1.7 معیارهاي مکان گزینه ایستگاه هاي دوچرخه 307
6.1.8 بررسی نمونه موردي 308
6.1.9 راه کارهاي تشویقی 315
6.1.10 نتیجه گیري 316
6.1.11 مراجع 317
6.1.12 ABSTRACT 318

6-2 ) بررسي و پياده سازي ويرايش اطلاعات راههاي كل كشوراز طریق اینترنتGIS

6.2.1 چکیده 319
6.2.2 مقدمه 320
6.2.3 استفاده از اینترنتGIS 320
6.2.4 انتخاب نرم افزار مناسب 323
6.2.5 جريانهاي كاري طرح 324
6.2.6 قوانين كاري 325
6.2.7 مدل USE – CASE طرح 325
6.2.8 سناريو طرح : بروزرساني اطلاعات توسط كاربران 326
6.2.9 معماري سيستم 326
6.2.10 نرم افزارهاي پياده سازي سيستم 328
6.2.11 نتيجه گيري و پيشنهاد براي آينده 329
6.2.12 منابع و مراجع 329

6-3 ) مكانيابي مسير بهينه دوچرخهسواري در محدوده گردشگري شهر نيشابور با استفاده ازGIS

6.3.1 چکیده 330
6.3.2 مقدمه 332
6.3.3 طرح مسئله 332
6.3.4 پيشينه تحقيق در ايران 332
6.3.5 سابقه ي تحقيق در خارج از کشور 333
6.3.6 مباني نظري 334
6.3.7 مکان یابی 334
6.3.8 مفهوم گردشگري شهري 334
6.3.9 انواع مسير هاي دوچرخه 334
6.3.10 معيارهاي مكان گزيني در جهت طراحي مسير هاي دوچرخه سواري 334
6.3.11 ايمني مسير 335
6.3.12 رعايت شيب طولي مسير 335
6.3.13 راحت و آسان بودن مسير 335
6.3.14 پيوستگي مسير 335
6.3.15 رعايت وضعيت اقليمي مسير 336
6.3.16 زیبایی مسیر 336
6.3.17 وضوح مسیر 336
6.3.18 وضعيت سيستم اطلاع رساني مسير 336
6.3.19 ويژگيهاي مسيرهاي تفريحي دوچرخه در اطراف وخارج شهر 336
6.3.20 معرفي محدوده مورد مطالعه 336
6.3.21 سلسله مراتب و شبكه راهها در شهر نيشابور 337
6.3.22 مواد و روش 338
6.3.23 روش پيشنهادي 338
6.3.24 نتیجه گیری 344
6.3.25 فهرست منابع 346

6-4 ) نقش سیستم های اطلاعاتی مکانی(GIS) درمدریت ریسک وعملکرد بهینه ی زیرساختار حمل ونقل کشور

6.4.1 چکیده 347
6.4.2 مقدمه 348
6.4.3 نقش GIS درتحلیل های مورد استفاده درحمل ونقل وتصادفات 349
6.4.4 تحليل هاي شبكه در راهها 349
6.4.5 مديريت تصادفات 350
6.4.6 تحليل هاي سه بعدي 350
6.4.7 تحليل منطقه حائل 351
6.4.8 ارائه ي مدلي جهت فرايند مديريت نقاط حادثه خيز جاده اي بر مبناي GIS 352
6.4.9 نتيجه گيري و كارهاي آينده 353
6.4.10 مراجع 354

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید