50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی رفتار دیوارهای برشی فولادی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بسته جامع پژوهشی رفتار دیوارهای برشی فولادی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسي تاثير ابعاد زير صفحه ها و موقعيت عناصر مرزي محلي دیوارهای برشی فولادی بررسی شده است

ديوار برشي فولادي ) (SSWاز دهه 1970ميلادي به عنوان سيستم مقاوم در برابر نيروهاي جانبي مانند زلزله و باد ، در ساختمان ها ، به ويژه در ساختمان هاي بلند مورد توجه قرار گرفته است . سيستم مذكور در دو زلزله شديد نورث ريچ آمريكا و كوبه ژاپن و همچنين در آزمايشگاه ها از خود رفتار بسيار مناسبي را نشان داده است .
اين پديده نوين كه در جهان به سرعت رو به گسترش مي باشد در ساخت ساختمان هاي جديد و همچنين تقويت ساختمان هاي موجود به خصوص در كشورهاي زلزله خيزي همچون آمريكا و ژاپن به كار گرفته شده است . تكنولوژي طراحي و ساخت ديوار برشي فولادي طي سال هاي اخير پيشرفت چشمگيري داشته است و ضوابط طرح و اجراي آن در آيين نامه هاي مختلف مانند آيين نامه فولاد كانادا ، آيين نامه لرزه اي AISC و ضوابط FEMA 450 وارد شده است . ديوارهاي برشي فولادي از نظر اجرايي ، سيستمي بسيار ساده بوده و هيچگونه پيچيدگي خاصي در آنها وجود ندارد . لذا مهندسين ، تكنسين ها و كارگران فني با دانش فني موجود و بدون نياز به كسب مهارت جديد مي توانند آن را اجرا نمايند . دقت انجام كار در حد دقت هاي متعارف در اجراي سازه هاي فولادي بوده و با رعايت آن ضريب اطمينان اجرايي به مراتب بالاتر از انواع سيستم هاي ديگر مي باشد . با توجه به سادگي و امكان ساخت آن در كارخانه و نصب آن در محل ، سرعت اجراي سيستـم بالا بوده و از هزينه هاي اجرايي تا حد بالايي كاسته مي شود

قسمت هایی از فصل اول بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی

در شكل 1-10 دو نوع ديوار برشي فولادي نمايش داده شده است :
-1استاندارد
-2دوگانه تركيبي
در سيستم هاي ديوار برشي فولادي استاندارد ، اتصال تير به ستون مفصلي (ساده) است . در نتيجه ديوارهاي برشي فولادي ، تنها سيستم مقاوم باربر جانبي در اين سيستم هستند . همانطور كه در بخش قبلي گفته شد اتصال ساده داراي ظرفيت خمشي قابل توجهي است و به عنوان
اتصال نيمه صلب رفتار مي كند . در سيستم هاي دوگانه ، قاب هاي خمشي به صورت موازي و يا در صفحه ديوار برشي فولادي وجود دارند . در اين سيستم ها ، قاب هاي خمشي به عنوان يك سيستم پشتيبان براي سيستم اصلي باربر جانبي (ديوار برشي فولادي) عمل مي كنند

فهرست کامل فصل اول بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی

1-1 ) بررسي رفتار ديوارهاي برشي فولادي و مقايسه روش هاي موجود

1.1.1 مقدمه وکلیات 17
1.1.2معرفی سیستم 20
1.1.3 تاريخچه مطالعات انجام شده بر روي ديوار برشي فولادي 27
1.1.3.1 پيش زمينه 64
1.1.3.2 نمونه ها 66
1.1.3.3 برپايي آزمايش 69
1.1.3.4 تاريخچه بارگذاري 70
1.1.3.5 رفتار چرخه اي نمونه هاي ديوار برشي 71
1.1.3.6 بحث در مورد نتايج آزمايش 73
1.1.4 استفاده از سيستم در ساختمان ها 76
1.1.4.1 استفاده در ساختمان هاي نوساز 76
1.1.4.2 استفاده در تقويت ساختمان هاي موجود 86
1.1.5 سختی ومقاومت 89
1.1.5.1 دیاگرام بار-تغییر مکان برشی دیوارهای برشی فولادی 90
1.1.5.2 دیاگرام بار-تغییرمکان برشی ورق فولادی 90
1.1.5.3 تنش ها در ورق قبل از كمانش 92
1.1.5.4 تنش ها در ورق پس از كمانش 94
1.1.5.5 دياگرام بار تغيير مكان برشي قاب 101
1.1.5.6 اثر بازشو در سختي و مقاومت ديوارهاي برشي فولادي 103
1.1.5.7 فرضیات 103
1.1.5.8 مقايسه سختي برشي و مقاومت برشي نهايي ديوارهاي برشي فولادي با مهاربند X شکل 105
1.1.6 شكل پذيري ، ضريب رفتار وجذب انرژی 107
1.1.6.1 نظريه پوپوف 109
1.1.6.2 روش یوانگ 109
1.1.6.3 روش كلاف و پنزین 110
1.1.6.4 آ يين نامه ملي ساختمان كانادا 110
1.1.6.5 پروتکل24 ATC- 111
1.1.6.6 کمیته زلزله شناسی SEAOC 111
1.1.6.7 ضريب رفتارهاي پيشنهادي دكتر آستانه اصل( ( 2000 112
1.1.6.8 محاسبه ومقایسه ضریب رفتار R برای دیوار برشی فولادی 4 طبقه مورد آزمایش درایور وهمکاران وی در دانشگاه آلبرتای کانادا 114
1.1.6.9 جذب انرژی 115
1.1.7 پایداری 116
1.1.7.1 کنترل روابط مربوط به پايداري ستون ها 118
1.1.7.2 اطمينان از كفايت صلبيت ستون 118
1.1.7.3 تحمل بارهاي قائم محوري 119
1.1.7.4 كنترل روابط مربوط به پايداري تير ها 120
1.1.7.5 نكته اي مهم در مورد پايداري 121
1.1.8 جزئيات اجرايي 122
1.1.9 دستورالعمل هاي آيين نامه ای 128
1.1.9.1. دستورالعمل هاي آيين نامه اي مربوط به طراحي لرزه اي ديوارهاي برشی فولادی 128
1.1.9.2 محاسبه بار زلزله براي ديوار برشي فولادي با استفاده از آيين نامه هاي آمريكا 129
1.1.9.3 مقادیرP برای دیوارهای برشی فولادی 130
1.1.9.4 مقادیرQE وضریب رفتار R برای دیوارهای برشی فولادی 130
1.1.9.5 رفتار مشاهده شده و يا پيش بيني شده سيستم تحت زلزله شديد 132
1.1.9.6 تراز قابليت تغيير شكل غير الاستيك 133
1.1.9.7 آسيب پذيري سيستم باربر قائم 133
1.1.9.8 درجه تشديد در سيستم باربر جانبي 134
1.1.9.9 تعدد خطوط مقاومت مانند قاب هاي پشتيبان 135
1.1.9.10 مقادیر برای دیوار برشی فولادی 139
1.1.9.11 مقادیر CD برای دیوار های برشی فولادی 139
1.1.9.12 دستورالعمل هاي لرزه اي براي ديوارهاي برشي فولادی 139
1.1.9.13 دستورالعمل های لرزه ای AISC که مستقیما به سیستم دیوارهای برشی فولادی مربوط است 140
1.1.9.14 اطلاعاتي در مورد ديوارهاي برشي فولادي از آيين نامه كانادا 141
1.1.10 تحليل و طراحي لرزه اي ديوارهاي برشي فولادی 143
1.1.10.1 آناليز و طراحي ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مدل نواری 146
1.1.10.2 آناليز الاستيك ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مدل نواري 146
1.1.10.3 آ ناليز پلاستيك ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مدل نواري 148
1.1.10.4 ديوار برشي فولادي با اتصال تير به ستون ساده 148
1.1.10.5 ديوار برشي فولادي با اتصال تير به ستون گيردار 150
1.1.10.6 آناليز و طراحي ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مدل اندركنش قاب و صفحه پرکننده 151
1.1.10.7 فرضيات اساسي مدل اندركنش قاب و صفحه پركننده 151
1.1.10.8 محاسبه ظرفیت برشی نهایی پانل 151
1.1.10.9 طراحي ديوار برشي فولادي بدون سخت كننده و بدون بازشو 152
1.1.10.10 محاسبه ضخامت ورق فولادی 152
1.1.10.11 كنترل روابط مربوط به پايداري ستون ها و تيرها 153
1.1.10.12 كنترل تغييرمكان هاي برشي 153
1.1.10.13 كنترل تغييرمكان هاي خمشي 154
1.1.10.14 نتيجه 156
1.1.10.15 طراحي پانل هاي داراي بازشو 156
1.1.10.16 طراحي ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده 157
1.1.10.17 تأثير تقويت ورق فولادي بر روي نيروي برشي نهايي موجود 158
1.1.10.18 تأثير تقويت ورق فولادي بر روي تغييرمكان هاي برشي 159
1.1.10.19 تأثير تقويت ورق فولادي بر روي سختي برشي 160
1.1.10.20 طراحي سخت كننده ها 160
1.1.10.21 آنا ليز و طراحي ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مشابهت با روابط تيرورق ها در AISC 161
1.1.10.22 ديوار برشي فولادي فشرده 162
1.1.10.23 ديوار برشي فولادي غيرفشرده 163
1.1.10.24 ديوار برشي فولادي لاغر 163
1.1.10.25 ضوابط طراحي اوليه ديوارهاي برشي فولادي 164
1.1.10.26 توسعه روش هاي طراحي لرزه اي براي ديوارهاي برشي فولادي 164
1.1.10.27 مدهاي شكست اصلي 165
1.1.10.28 مدهاي شكست ديوار برشي فولادي 165
1.1.10.29 مدهاي شكست تيرهاي فوقاني و تحتاني 165
1.1.10.30 مدهاي شكست ستون هاي مرزي 166
1.1.10.31 سلسله مراتب مدهای شکست 166
1.1.10.32 معادلات طراحي براي مدهاي شكست 168
1.1.10.33 تعيين ظرفيت هاي برشي ، خمشي و برشي خمشي ديوارهاي برشي فولادی 168
1.1.10.34 ظرفيت برشي ديوارهاي برشي فولادي 169
1.1.10.35 ظرفيت خمشي ديوار برشی 171
1.1.10.36 ظرفیت برشی-خمشی ویا برشی-خمشی-محوری دیوار برشی فولادی 172
1.1.10.37 مقايسه بين روش هاي طراحي و نتيجه گيري 173
1.1.10.38 طراحي اتصال صفحه ديوار برشي فولادي به تيرها و ستون هاي مرزي 174
1.1.10.39 طراحي تيرهاي فوقاني و تحتاني و ستون ها 175
1.1.11 مدل كردن ديوارهاي برشي فولادي در تحليل 177
1.1.11.1 مدل كردن ديوارهاي برشي فولادي فشرده 177
1.1.11.2 مدل كردن ديوارهاي برشي فولادي غير فشرده و لاغر 177
1.1.11.3 منابع فارسی 179
1.1.11.4 REFERENCES 180
1.1.11.5 ABSTRACT 183

1-2 ) بررسي آزمايشگاهي رفتار تيرهاي كوپله فولادي در ضريب رفتار سيستمهاي مختلط دیوارهای برشی کوپله

1.2.1 چکیده 185
1.2.2 مقدمه 185
1.2.3 مدل پيشنهادي 186
1.2.4 برنامه آزمايش 186
1.2.5 طراحي تير كوپله 187
1.2.6 طراحي اتصال 188
1.2.7 خرابي و الگوي شكست 190
1.2.8 منحني هاي هيسترزيس 190
1.2.9 شاخصه هاي سختي 192
1.2.10 جذب انرژي 193
1.2.11 شكل پذيري 193
1.2.12 ضريب استهلاك الاستيك 194
1.2.13 نتيجه گيري 194
1.2.14 مراجع و ماخذ 195

1-3 ) بررسی بازشوهاي اطراف المان هاي مرزي در رفتار ديوارهاي برشی فولادي

1.3.1 خلاصه 196
1.3.2 مقذمه 196
1.3.3 روش هاي مذلسازي ديوار برشی فولادي 197
1.3.4 مشخصات مذل 198
1.3.5 نحوه مذلسازي و همگرا شذن نتايج 199
1.3.6 نتيجه گيري 200
1.3.7 مراجع 200

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی

براي صحت سنجي و مقايسه نتايج به دست آمده از نرم افزار مدل آزمايشگاهي لوبل و همكاران در نرم افزار
آباكوس مدلسازي گشت. اين نمونه داراي اتصالات صلب مي باشد و براي تيرها و ستون ها از مقطع S 75×8استفاده شده است. ورق فولادي مورد استفاده به ابعاد 824×824 ميلي متر مربع و ضخامتي برابر 1.5 ميلي متر دارد. براي مدلسازي تمامي اجزا از المان پوسته سه بعدي و چهار گره اي استفاده شده است. به علاوه تمامي قيدهاي تكيه گاهي در محل اتصال به زمين گيردار مي باشد. رفتار فولاد به صورت غير خطي دوخطي مي باشد. براي تعريف مصالح فولاد تير و ستون و همچنين ورق فولادي از گزينه Bi-Linear Kinematic material استفاده شده است. اين ديوار تحت بارگذاري چرخه اي قرار گرفته است. بارگذاري تحت پروتكل ATC-24 انجام گرفت و آناليز به صورت Dynamic Explicit انجام شد. همچنين به دليل اينكه در آزمايش كمانش تير و ستون گزارش نشده است جا به جايي خارج از صفحه اين المان ها بسته شده است. نمودار 1 مقايسه نمودار هيسترزيس به دست آمده از آزمايش و نرم افزار را نشان مي دهد

فهرست کامل فصل دوم بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی

2-1) بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار نازک

2.1.1 چکیده 201
2.1.2 مقدمه 201
2.1.3 ایده دیوارهای برشی فولادی موج دار 202
2.1.4 شکل پذیری در دیوار برشی فولادی موج دار 203
2.1.5 تحلیل غیرخطی دیوار برشسی فولادی موج دار 203
2.1.6 بررسی اثرضخامت دررفتار دیوارهای برشی فولادی موج دار 205
2.1.7 مکانیزم شکل پذیری دردیوارهای برشی فولادی نازک 206
2.1.8 مطالعه اثرابعاد ونوع مقطع درشکل پذیری دیوارهای موج دار نازک 207
2.1.9 موارد کاربرد دیوارهای برشی موج دار با ضخامت اندک 208
2.1.10 چمع بندی نتایج 209
2.1.11 مراجع 209

2-2) ارزيابي رفتار لرزه اي سازه هاي داراي ديوار برشي فولادي تقويت شده با كامپوزيت FRP

2.2.1 خلاصه 210
2.2.2 مقدمه 210
2.2.3 پيشينه تحقيق 211
2.2.4 صحت سنجي 214
2.2.5 نمونه هاي مدلسازي شده با الياف در نرم افزار 215
2.2.6 مقاومت نمونه ها 217
2.2.7 استهلاك انرژي نمونه ها 217
2.2.8 ضريب شكل پذيري نمونه ها 218
2.2.9 نتيجه گيري 219
2.2.10 مراجع 220

2-3) ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب خمشی بتنی مقاوم سازی شده با دیوار برشی فولادی نازک

2.3.1 چکیده 223
2.3.2 مقدمه 223
2.3.3 مشخصات مکانیکی وهندسی نمونه ها 225
2.3.4 مدل سازی 226
2.3.5 نتایج مدل المان محدود 227
2.3.6 تغییر شکل برشی ورق 228
2.3.7 ضریب رفتار 229
2.3.8 نتیجه گیری 231
2.3.9 مراجع 231

2-4) بررسی رفتار لرزهای دیوارهای برشی فولادی دارای فضاهای خالی دایرهای شکل مضاعف

2.4.1 چکیده 233
2.4.2 مقدمه 233
2.4.3 ایده دیوارهای برشی فولادی همراه با فضاهای خالی دایرهای شکل 234
2.4.4 نحوه مدلسازی در ABAQUS و صحت سنجی مدل 235
2.4.5 محاسبه جذ انرژی 236
2.4.6 محاسبه نسبت جذب انرژی 236
2.4.7 مدلسازی و نتایج تحلیل دیوار برشی فولادی با فضاهای خالی دایرهای 238
2.4.8 مدلسازی و نتایج تحلیل دیوار برشی فولادی با فضاهای خالی دایره ای شکل مضاعف 239
2.4.9 مقایسه نتایج 240
2.4.10 نتیجه گیری 241
2.4.11 مراجع 242

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسي تاثير ابعاد زير صفحه ها و موقعيت عناصر مرزي محلي دیوارهای برشی فولادی

دیوار برشی فولادی یا به اختصار SPSW برای گرفتن نیروهای جانبی زلزله و باد در ساختمان ها، به ویژه در ساختمان های بلند در سه دهه اخیر مطرح و مورد استفاده قرار گرفته است. این پدیده نوین که در جهان به سرعت رو به گسترش می باشد در احداث ساختمان های جدید و همچنین بهسازی ساختمان های موجود به خصوص در کشورهای زلزله خیزی همچون آمریکا و ژاپن بکار گرفته شده است. استفاده از آنها در مقایسه با قاب های خمشی تا حدود 50 درصد صرفه جویی در مصرف فولاد در سازه ساختمان ها به همراه داشته است. ساختمان اداری 20 طبقه در توکیو ژاپن مربوط به شرکت فولاد نیپتون که ساخت آن در سال 1970 میلادی به پایان رسید را شاید بتوان از اولین ساختمانهای مهمی قلمداد کرد که سیستم باربر جانبی آن دیوار برشی فولادی است.
دیوارهای برشی فولادی از نظر اجرایی، سیستمی بسیار ساده بوده و هیچگونه پیچیدگی خاصی در آن وجود نـدارد. لذا مهندسـان، تکنسـینها وکارگران فنی با دانـش فنی موجود و بدون نیاز به کسـب مهارت جدید میتوانند آنرا اجرا نمایند. دقت انجام کار در حد دقت های متعارف در اجرای سازه های فولادی بوده و با رعایت آن ضریب اطمینان اجرایی به مراتب بالاتر از انواع سیـستم های دیگر میباشد.
برای تامین بازشو در دیوار برشی فولادی و نیز افزایش مقاومت فشاری ورق جان در برابر پدیده کمانش ازدیوارهای برشی تقویت شده استفاده میشود. با توجه به مقاومت بالای ورق فولادی، با بهرهگیری از مقاومت پسکمانشی آن، ضخامت ورق حتی در دیوارهای برشی فولادی بلند و برای نیروهای برشی، ضخامت ورق فولادی نازک میباشد. بدین لحاظ میتوان برای جلوگیری از کمانش آن تحت اثر بارهای سرویس، از سخت کنندهها برای تقویت آن استفاده کرد. تقویت ورق نه تنها از کمانش آن تحت اثر بارهای سرویس جلوگیری مینماید بلکه باعث بهبود رفتار آن به ویژه در محیط پلاستیك می شود. در شکل های 1 و 2 نمونه هایی از دیوارهای برشی تقویت شده بدون بازشو و دیوارهای برشی تقویت شده با بازشو ارایه شده
است

فهرست کامل فصل سوم بررسي تاثير ابعاد زير صفحه ها و موقعيت عناصر مرزي محلي دیوارهای برشی فولادی

3-1 ) بررسي تاثير موقعيت و ابعاد بازشوي مستطيلي نسبتا بزرگ بر رفتار ديوارهاي برشي فولادي سخت شده

3.1.1 خلاصه 244
3.1.2 مقدمه 245
3.1.3 صحت سنجي نتايج مدل سازي عددي 245
3.1.4 ساخت مدل 249
3.1.5 مشخصات مصالح به كار رفته در مدلهاي اجزاء محدود و نوع بارگذاري 251
3.1.6 انجام تحليل و بررسي نتايج 252
3.1.7 نتيجه گيري 256
3.1.8 مراجع 258

3-2 ) بررسي تاثير ابعاد زير صفحه ها و موقعيت عناصر مرزي محلي و بازشوهاي مستطيلي نسبتا بزرگ بر رفتار ديوارهاي برشي فولادي سخت شده

3.2.1 خلاصه 259
3.2.2 مقدمه 260
3.2.3 صحت سنجي نتايج مدل سازي عددي 261
3.2.4 ساخت مدل 265
3.2.5 مشخصات مصالح به كار رفته در مدلهاي اجزاء محدود و نوع بارگذاري 268
3.2.6 انجام تحليل و بررسي نتايج 269
3.2.7 نتيجهگيري و پيشنهادات 274
3.2.8 مراجع 277

3-3 ) بررسی رفتارسیکلی دیواربرشی فولادی موجدار و معمولی با استفاده از روش اجزاء محدود

3.3.1 خلاصه 278
3.3.2 مقدمه 278
3.3.3. متغیر های تحقیق 279
3.3.4 معرفی مدل مورد مطالعه 279
3.3.5 تحلیل هیسترزیس سازه های مورد مطالعه 281
3.3.6 نتیجه 288
3.3.7 منابع 288

3-4 ) بررسی رفتار چرخهای دیوار برشی فولادی با تیرهای همبند با مقطع کاهش یافته

3.4.1 خلاصه 289
3.4.2 مقدمه 290
3.4.3 صحت سنجی مدل اجزا محدود در نرم افزار ABAQUS 291
3.4.4 مدل فیزیکی 292
3.4.5 بررسی رفتار دیوار برشی فولادی همبسته تحت اعمال نیروی بار جانبی به هر دو پانل 292
3.4.6 بررسی رفتار دیوار برشی فولادی همبسته تحت اعمال نیروی بار جانبی به یک پانل 295
3.4.7 نتیجه گیری 298
3.4.8 قدردانی 298
3.4.9 مراجع 299

3-5 ) بررسی تاثیر ضخامت ورق فولادی و سخت کننده ها بر رفتار غیرخطی دیوار برشی فولادی

3.5.1 خلاصه 300
3.5.2 مقدمه 300
3.5.3 کارهای صورت گرفته 302
3.5.4 صحت سنجی و مدلسازی 302
3.5.5 معرفی نمونه های مورد بررسی 305
3.5.6 مقایسه الگوهای مختلف از نظر اقتصادی 311
3.5.7 خلاصه و نتیجه گیری 313
3.5.8 مراجع 313

3-6 ) بررسی ضریب رفتار و ضریب افزایش تغییرمکان در سازههای کامپوزیت با ستونهای مرکب به همراه دیوارهای برشی فولادی پرشده از بتن

3.6.1 خلاصه 314
3.6.2 مقدمه 314
3.6.3 مشخصات مدل آزمایشگاهی 315
3.6.4 مدل اجزا محدود 316
3.6.5 صحت سنجی 317
3.6.6 پارامترهای لرزهای 318
3.6.7 طراحی و مشخصات مدلهای مورد استفاده 319
3.6.8 مقایسه جذب انرژی دیوار برشی فولادی با ستونهای مرکب و دیوار برشی فولادی پر شده از بتن 319
3.6.9 بررسی اثر ضخامت ورق فولادی بر رفتار سیستم 320
3.6.10 نتیجهگیری 320
3.6.11 مراجع 321

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید