50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی روش های حفاری تونل

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 2100 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه روش های حفاری تونل است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش نحوه حفاری تونل بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مطالعه تأثیر روش حفاری تونل بر نشست زمین بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش ارزیابی مقایسه ای به روشهای مختلف برای حفر تونل بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی اثرات حفاری تونل مترو بر روی سازه های اطراف بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش طراحي مراحل حفاري والگوي آتشباري در تونلهاي بزرگ مقطع بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش نگرشی بر حفر تونل آبرسانی قمرود توسط دستگاه بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش حفر تونل توسط دستگاه تمام مقطع با نگرشی خاص بر حفر تونل قمرود بررسی شده است
  • در فصل هشتم این پژوهش فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی بررسی شده است

تونل ها و فضاهای زیزمينی برای مقاصد متنوعی ایجاد می شود که از آن ميان می توان موارد زیر را نام برد:
تونل های حمل و نقل و دسترسی ، تونل های آب بر ، فضاهای زیرزمينی بزرگ (ایستگاه های مترو ، نيروگاه ها ،انبارهای زیرزمينی و کارگاه های استخراج مواد معدنی.) طراحی هر یك از فضاهای فوق مستلزم دسترسی به داده های مناسب و به کارگيری تمهيدات ویژه است. در هر مورد طراح باید ضمن آگاهی دقيق از شرایط زمين ، ابتدا درجه. بهبود کيفي. مصالحی که قرار است. تونل در آن حفر شود، اقدام نماید. در بسياری از زمين ها تونل های حفر شده نمی توانند خودنگهدار باشند و برای پابرجا نگهداشتن آنها باید از حایل هایی استفاده کرد.
به نظر میرسد که مهمترین عامل در طراحی تونل ، یا هر فضای زیرزمينی دیگر ، تامين پایداری آن است. قرارگيری این گونه سازه ها در ميان مصالح طبيعی ، یعنی سنگ و خاك ، باعث شده است. که شرایط زمين شناسی نقش اصلی را در پایداری ایفا نمایند

قسمت هایی از فصل اول نحوه حفاری تونل

ماشین با برش شعاعي
در این نوع، محور دوران سر مته که حال. مخروطی دارد، در امتداد محور بازو اس. و قطر آن از 50 تا 150 سانتيمتر تغيير می کند. در این سيستم، مؤلفه نيروهایی که برای حفر سنگ اثر می کننود، بوه سووی بدنوه ماشين متمایل اس. و در نتيجه ممکن اس. سبب سُر خوردن یا چپ شدن ماشين بشود. بنابراین بایود وزن بدنه بيشتر باشد و در جه. عرضی نيز ماشين مهار شود

فهرست کامل فصل اول نحوه حفاری تونل

1-1 ) نحوه حفاری تونل

چکیده 8
1و1و1 مطالعه ساختگاه و طراحی تونل 9
1و1و1و1 آشنایی 9
1و1و1و2 مراحل تونل سازی 9
1و1و1و3 طبقه بندی تونلها 10
1و1و1و4 تونلهای حمل و نقل 10
1و1و1و5 تونلهای صنعتی 11
1و1و1و6 تونلهای معدنی 11
1و1و1و7 تاریخچه تونلسازی 11
1و1و2 مطالعه ساختگاه تونل 12
1و1و2و1 آشنایی 12
1و1و2و2 جمع اوری اطلاعات 14
1و1و2و3 بررسی نقشه های توپوگرافی و عکسهای هوایی منطقه 14
1و1و2و4 مطالعات زمین شناسی سطحی 15
1و1و2و5 مطالعات ژئو فیزیکی 16
1و1و2و6 حفر گمانه های اکتشافی 17
1و1و2و7 طراحی شبکه گمانه ها 17
1و1و2و8 افقهای آبدار 18
1و1و2و9 مناطق برشی 18
1و1و2و10 سیستم حفر گمانه ها 20
1و1و2و11 ثبت نمودار گمانه 20
1و1و2و12 مطالعات آب شناسی 21
1و1و2و13 آزمایش لوفران 21
1و1و2و14 آزمایش لوژان 22
1و1و2و15 حفر گمانه های افقی 23
1و1و2و16 حفر گمانه های اکتشافی 24
1و1و2و17 آزمایشهای برجا 24
1و1و2و18 آزمایش بارگذاری صفحه ای 25
1و1و2و19 آزمایش جک تخت 26
1و1و2و20 آزمایش مغزه گیری مجدد 27
1و1و2و21 مطالعات آزمایشگاهی 27
1و1و2و22 ارزیابی ساختگاه تونل 28
1و1و2و23 مشخصات سنگ 29
1و1و2و24 خاک 29
1و1و2و25 آب زیر زمینی 29
1و1و2و26 بهسازی و آماده سازی زمین 29
1و1و2و27 بهسازی زمین های خاکی 29
1و1و2و28 استفاده از هوای فشرده 30
1و1و2و29 پیش زهکشی 30
1و1و2و30 تزریق دوغاب 30
1و1و2و31 یخبندان 30
1و1و2و32 بهسازی زمینهای سنگی 30
1و1و2و33 هزینه های نسبی مطالعه ساختگاه تونل 31
1و1و3 طراحی تونل 32
1و1و3و1 آشنایی 32
1و1و3و2 شکل و ابعاد مقطع تونل 32
1و1و3و3 تونل های معادن 32
1و1و3و4 تونل های راه 33
1و1و3و5 تونل های راه آهن 34
1و1و3و6 تونل های مترو 35
1و1و3و7 تونل های آبرسانی 36
1و1و4 تجهیز کارگاه 38
1و1و4و1 آشنایی 38
1و1و4و2 احداث جاده دسترسی 38
1و1و4و3 تسطیح محل دهانه تونل 39
1و1و4و4 احداث تراشه جلو تونل 39
1و1و4و5 احداث ایستگاه های نقشه برداری 39
1و1و4و6 احداث اطاقک نگهبانی دهانه تونل 40
1و1و4و7 احداث تاسیسات صنعتی مورد نیاز 40
1و1و4و8 احداث تاسیسات اداری و رفاهی 41
1و1و4و9 انبار مواد منفجره 41
1و1و4و10 برنامه ریزی عملیات حفر تونل 41
1و1و5 حفر تونل به وسیله ماشین های بازویی 42
1و1و5و1 آشنایی 42
1و1و5و2 اجزای دستگاه 43
1و1و5و3 مشخصات دستگاه 48
1و1و5و4 شیوه حفاری به وسیله ماسین بازویی 49
1و1و5و5 حفاری با استفاده از جت آب 50
1و1و5و6 قابلیت حفاری دستکاه های بازویی 52
1و1و5و7 انعطاف پذیری دستگاه برای حفر تونل در شرایط مختلف 52
1و1و5و8 مزایا و معایب دستکاه های بازویی 53
1و1و6 حفر تونل به وسیله ماشین های تمام مقطع 55
1و1و6و1 آشنایی 55
1و1و6و2 قسمت های مختلف ماشین 55
1و1و6و3 نحوه کار ماشین 65
1و1و6و4 مکانیسم حفاری با ماشین 68
1و1و6و5 عملکرد ماشین در سنگ های سخت 69
1و1و6و6 کاربرد ماشین در تونل های کوچک 71
1و1و6و7 داده های زمین شناختی لازم برای انتخاب ماشین 71
1و1و6و8 کنترل مسیر ماشین 72
1و1و6و9 منابع و ماخذ 74
1و2 روشهای حفاری تونلهای متروی تهران 76
چکیده 80
1و2و1 مختصری در باره مترو 81
1و2و1و1 تاریخچه احداث متروی تهران 82
1و2و1و2 مزایای احداث مترو 87
1و2و2 تکتونیک و زمین شناسی تهران 90
1و2و2و1 مختصری بر جغرافیای تهران 92
1و2و2و2 زمین شناسی تهران 93
1و2و2و3 سازنده های مختلف رسوبات آبرفتی تهران 94
1و2و2و4 ویژگیهای سازنده آبرفتی تهران 95
1و2و2و5 ویژگیهای سازنده آبرفتهای کوارترنر کنونی 96
1و2و2و6 ویژگی های سازند کهریزک 96
1و2و3 انواع تونل و عوامل موثر در طراحی تونل مترو 98
1و2و3و1 پارامترهای موثر در طراحی مترو 99
1و2و3و2 پیش بینی نشت زمین 106
1و2و3و3 شکل و ابعاد مقطع تونل 107
1و2و3و4 انتخاب مقاطع تونل متروی تهران 107
1و2و3و5 عوامل تعیین کننده روش های اجرای تونل 108
1و2و3و6 امتداد تونل ها 108
1و2و3و7 شیب تونل ها 109
1و2و3و8 توجیه امتداد محور تونل 111
1و2و3و9 حالتی که تونل از طریق چاه حفر می شود 111
1و2و3و10 احداث ایستگاه های نقشه برداری تونل 111
1و2و3و11 کنترل تونل به هنگام حفر 112
1و2و4 روشهای حفاری و ساخت تونل های مترو تهران 113
1و2و4و1 مناطق شهری 114
1و2و4و2 روشهای ساخت تونل های مترو تهران 116
1و2و4و3 روش CC (حفاری در زمین) 119
1و2و4و4 مشکل اساسی در این روش 121
1و2و4و5 آب بندی در روش ترانشه باز 121
1و2و4و6 روش ترانشه بسته 122
1و2و4و7 روش اتریشی – ایرانی 129
1و2و4و8 نیاز به انرژی کافی 137
1و2و4و9 علل تحول جداره و پوشش تونل 145
1و2و4و10 آبهای سطحی و هیدرولوژی 155
1و2و4و11 فشار تزریق و روش اندازه گیری و کنترل آن 180
1و2و4و12 روش عایق بندی (ایزولاسیون) در روش اطریشی 205
1و2و4و13 نتیجه گیری 208
1و2و4و14 منابع 209

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مطالعه تأثیر روش حفاری تونل بر نشست زمین

محيط زمين درابتدا تحت تنش ناشي از تنشهاي طبيعي زمين بوده كه بر اثر حفر تونل شرايط تنش در زمين تغيير مي كند، كه اين امر موجب انقباض دهانه تونل وبوجود آوردن تغيير شكلهايي در مقطع زمين مي شود . كه نهايتا به نشست سطحي زمين منجر شود. مساله نشست سـطحي زمـين ناشـي ازحفر تونل با توجه به اهميتي كه داشته همواره از سوي محققين مختلف تحت بررسي قرار گرفته است تا با اتخاذ شيوه هاي مناسب ميزان آن را قبل از شروع عمليات ساخت برآورد كنند، (1969) Peck يك گزارش مدون حاوي جمع آوري كلي عمليات اجرايي تونل در زمين هاي نرم تـا آنزمـان ارائـه نمود، آنگاه در بررسي هاي مفصل خود ، زمين هاي نشست پذير را به چهار گروه تقسيم نمود سپس براي هركدام از انواع خاك ها ، اندازه گيـري هـاي انجام شده براي تونل هاي واقع در اين خاك ها را ذكر مي نمايد.

فهرست کامل فصل دوم مطالعه تأثیر روش حفاری تونل بر نشست زمین

2-1) ارزیابی تونل سازی در زمین های نرم و تاثیر آن بر نشست ساختمان های مجاور

2و1و1 چکیده 210
2و1و2 مقدمه 211
2و1و3 ارزیابی 211
2و1و4 بحث و تحلیل 213
2و1و5 نتیجه گیری 217
2و1و6 منابع 217

2-2) بررسي نشست خاك در اثر حفر تونل شهري اهواز

2و2و1 خلاصه 218
2و2و2 مقدمه 218
2و2و3 روش بررسی 220
2و2و4 لایه بندی و توصیف ژئوتکنیکی مقطع عرضی 220
2و2و5 مشخصات هندسي و فيزيكي مدلهاي مبنا مورد محاسبه 221
2و2و6 بررسي تاثير پارامترهاي مختلف فيزيكي و هندسي برروي نشست هاي سطحي زمين در اثر حفر تونل تك ودوقلو 222
2و2و7 نتیجه گیری 225
2و2و8 منابع 225

2-3) پیص بینی راندمان دستگاه حفار TBM با استفاده از ضبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی، قطعه اول تونل انتقال آب قمرود)

2و3و1 چکیده 226
2و3و2 مقدمه 226
2و3و3 بهره و ری و راندمان دستگاه 227
2و3و4 شبکه های عصبی مصنوعی 227
2و3و5 الگوریتم پرسپترون چند لایه (MLP) 228
2و3و6 الکوریتم آموزشی دلتا 229
2و3و7 الگوریتم اموزشی پس انتشار خطا (BP) 229
2و3و8 نتایج مدل سازی 230
2و3و9 جمع بندی و نتیجه گیری 231
2و3و10 مراجع 232

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم ارزیابی مقایسه ای به روشهای مختلف برای حفر تونل

یكی ات مشكلاتی که در برکی توده سنگهای درته دار و بلوکی در عورت مناسب بودن وضعیت هندسی ناپیوستگی ها میتواند بر عتلكرد ماشینهای حفر تونل تأثیر منفی داشته باشد، ذدا شدن بلونهای سنگی ات سینه کار تونل و ایجاد مزاحتت برای کاترهد و دیسک کاترها میباشد. ناپایداریها در سینه کار حفاری با ریزش بلونهای سنگی و مواد دانه ریز رخ میدهد به نحوی که تا برقراری تعادل در سینه کار و ایجاد حفریات بزرگ متوقف نتیشود، رسیدن به یک شرایك محدود کننده برای عتلكرد ماشینهای سپری برای سنگ امكان پ یر است.
تونل البرت و تونل تاگرس قطعه دوم نتونههایی ات پروژههای هستند که با ریزش و ناپایداری سینه کار تونل دست و پنجه نرم کردند.

فهرست کامل فصل سوم ارزیابی مقایسه ای به روشهای مختلف برای حفر تونل

3-1 ) ارزیابی مقایسه ای عملکرد منطق فازی به عنوان مکمل شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی نشست سطح زمین شناسی ناشی از حفر تونل (مطالعه موردی : خط 2 متروی مشهد)

3و1و1 خلاصه 233
3و1و2 مقدمه 233
3و1و3 شبکه های عصبی مصنوعی 234
3و1و4 سیستم استنتاج عصبی – فازی تطبیقی 235
3و1و5 معرفی مسیر مورد مطالعه و نحوه اندازه گیری نشست 236
3و1و6 پیش بینی نشست سطحی توسط شبکه عصبی 237
3و1و7 پیش بینی نشست سطحی توسط شبکه عصبی – فازی 238
3و1و8 مقایسه و بررسی نتایج 239
3و1و9 نتیجه گیری 240
3و1و10 مراجع 240

3-2 ) آناليز عددي سه بعدي حفر زير زميني ايستگاه هاي مترو با استفاده از روش ستون مياني در تونل

3و2و1 خلاصه 241
3و2و2 مقدمه 241
3و2و3 مدلسازی عددی 242
3و2و4 صحت سنجی مدل 244
3و2و5 اثر سه بعدی در حفر تونل 245
3و2و6 کنترل نشست سطحی با روش ستون میانی 246
3و2و7 کنترل نشست سطحی با تزریق 247
3و2و8 نتیجه گیری 248
3و2و9 مراجع 248

3-3 ) اولویت بندی انتخاب های ماشین حفر تونل با استفاده از رویکرد ترکیبی تجزیه و تحلیل عوامل SWOT و روش های تصمیم گیری چند معیار فازی

3و3و1 چکیده 249
3و3و2 مقدمه 250
3و3و3 روش تصمصم گیری چند معیاره فازی 251
3و3و4 روش فازی 251
3و3و5 روش Fuzzy AHP 251
3و3و6 روش Fuzzu TOPSIS 252
3و3و7 روش SWOT 252
3و3و8 تونل انتقال آب دشت ذهاب (قطعه دوم ) 253
3و3و9 ماشین حفر تونل 253
3و3و10 تشکیل ماتریس ارزیابی SWOT 253
3و3و11 اولویت بندی استراتژی های انتخاب ماشین 254
3و3و12 انتخاب مناسب ترین ماشین حفر تونل 259
3و3و13 نتیجه گیری 260
3و3و14 منابع 260

3-4 ) تحلیل و بررسی تأثیر حفاري تونلهاي شهري به روش NATM بر سازههاي اطراف- مطالعه موردي تونل امداد مشهد

3و4و1 خلاصه 262
3و4و2 مقدمه 262
3و4و3 مشخصات تونل امداد مشهد 263
3و4و4 مشخصات ژئوتکنیکی مسیر 264
3و4و5 مشخصات سیستم نگهدارنده 264
3و4و6 معرفی مدل عددی 264
3و4و7 تأثیر فاصله سازه از تونل 266
3و4و8 نتیجه گیری 268
3و4و9 منابع 268

3-5 ) رتبه بندی ریسک زمین شناسی در ماشین حفاری TBM با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره - مطالعه موردی تونل انتقال آب گلاب

3و5و1 کلیات و مقدمه 289
3و5و1و1 مقدمه 290
3و5و1و2 ضرورت انجام تحقیق 290
3و5و1و3 اهداف تحقیق 290
3و5و1و4 مراحل انجام تحقیق 291
3و5و1و5 ساختار پایان نامه 291
3و5و2 مدیریت ریسک 293
3و5و2و1 مقدمه 294
3و5و2و2 پروژه و مدیریت پروژه 294
3و5و2و3 ریسک و مدیریت ریسک 297
3و5و2و4 ریسک 297
3و5و2و5 مدیریت ریسک 298
3و5و2و6 ضرورت مدیریت ریسک 299
3و5و2و7 مروري بر فرايند مديريت ريسک پروژه در راهنماي PMBOK 301
3و5و2و8 برنامه ريزي مديريت ريسک 301
3و5و2و9 شناسایی ریسک 302
3و5و2و10 تجزيه و تحليل کيفي ريسک 302
3و5و2و11 تجزیه و تحلیل کمی ریسک 305
3و5و2و12 برنامه ریزی پاسخ به ریسک 306
3و5و2و13 پیگیری و کنترل ریسک 308
3و5و3 پیشینه تحقیق 310
3و5و3و1 مقدمه 311
3و5و3و2 سابقه تحقیق 312
3و5و4 کلیاتی در مورد تصمیم گیری چند معیاره 320
3و5و4و1 مقدمه 320
3و5و4و2 طبقه بندی فنون تصمیم گیری 321
3و5و4و3 طبقه بندی فنون تصمیمگیری چند شاخصه 327
3و5و4و4 مدلهای غیر جبرانی 327
3و5و4و5 مدلهای جبرانی 328
3و5و4و6 روش تحلیل سلسله مراتبی AHP 331
3و5و4و7 تشكیل سلسله مراتب 331
3و5و4و8 محاسبه وزن عناصر در AHP 331
3و5و4و9 سازگاری سیستم 334
3و5و4و10 روش شباهت به گزینه ایده آل TOPSIS 336
3و5و4و11 روشهای تصمیم گیری چند معیاره فازی 339
3و5و4و12 تئوری مجموعه های فازی 339
3و5و4و13 روش شباهت به گزینه ایده آل فازی 341
3و5و4و14 تشكیل ماتریس تصمیم فازی 342
3و5و4و15 تعیین ماتریس وزن معیارها 342
3و5و4و16 نرمال کردن ماتریس تصمیم فازی 343
3و5و4و17 تعیین ماتریس تصمیم فازی وزن دار 344
3و5و4و18 یافتن حل ایده آل فازی و حل ضد ایده آل فازی 344
3و5و4و19 محاسبه فاصله از حل ایده آل و ضد ایده آل فازی 345
3و5و4و20 محاسبه شاخص شباهت 345
3و5و4و21 رتبه بندی گزینه ها 345
3و5و4و22 روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) 346
3و5و4و23 استراتژیهای اولویت بندی 349
3و5و4و24 نتیجه گیری 350
3و5و5 چالشهای زمین شناسی پروژههای تونل سازی مكانیزه 351
3و5و5و1 مقدمه 352
3و5و5و2 نشت و هجوم آب زیر زمینی 354
3و5و5و3 مهمترین مشكلات ناشی از نشت و هجوم آب زیرزمینی 356
3و5و5و4 روشهای شناسایی و پیش بینی نشت و هجوم آب زیرزمینی 357
3و5و5و5 راهكارهای پیشگیری و مقابله با نشت و هجوم آب زیرزمینی 358
3و5و5و6 نشت گازهای سمی 358
3و5و5و7 مهمترین مشكلات ناشی از نشت گاز 360
3و5و5و8 روشهای شناسایی و پیش بینی نشت گاز 360
3و5و5و9 راهكارهای پیشگیری و مقابله با نشت گاز 360
3و5و5و10 مچاله شوندگی )لهیدگی( زمین 361
3و5و5و11 مشكلات ناشی از رفتار مچاله شوندگی )لهیدگی( زمین 362
3و5و5و12 روشهای شناسایی و پیش بینی رفتار مچاله شوندگی زمین 362
3و5و5و13 راهكارهای پیشگیری و مقابله رفتار مچاله شوندگی زمین 362
3و5و5و14 تورم سنگهای رسی 363
3و5و5و15 مشكلات ناشی از تورم سنگهای رسی 364
3و5و5و16 روشهای شناسایی و پیش بینی فشار ناشی از تورم سنگهای رسی 365
3و5و5و17 راهكارهای پیشگیری و مقابله تورم سنگهای رسی 365
3و5و5و18 ناپایداری سینه کار تونل 365
3و5و5و19 مشكلات ناشی از ناپایداری سینه کار 366
3و5و5و20 روشهای شناسایی و پیش بینی ناپایداری سینه کار 366
3و5و5و21 راهكارهای پیشگیری و مقابله با ناپایداری سینه کار 367
3و5و5و22 ناپایداری دیوار و سقف تونل 367
3و5و5و23 مشكلات ناشی از ناپایداری دیوار و سقف تونل 368
3و5و5و24 روشهای شناسایی و پیش بینی ناپایداری دیوار و سقف تونل 368
3و5و5و25 راهكارهای پیشگیری و مقابله با ناپایداری دیوار و سقف تونل 369
3و5و5و26 سینه کار مختلط 369
3و5و5و27 مشكلات ناشی از سینه کار مختلط 370
3و5و5و28 روشهای شناسایی و پیش بینی سینه کار مختلط 370
3و5و5و29 راهكارهای پیشگیری و مقابله با سینه کار مختلط 371
3و5و5و30 چسبناکی خاکها و سنگهای رسی 371
3و5و5و31 مشكلات ناشی از چسبناکی خاکها و سنگهای رسی 372
3و5و5و32 روشهای شناسایی و پیش بینی چسبناکی خاکها و سنگهای رسی 372
3و5و5و33 راهكارهای پیشگیری و مقابله با چسبناکی خاکها و سنگهای رسی 372
3و5و6 مدیریت ریسک تونل انتقال آب گلاب 373
3و5و6و1 مقدمه 374
3و5و6و2 موقعیت جغرافیایی منطقه 374
3و5و6و3 راه های دسترسی 375
3و5و6و4 زمین شناسی 376
3و5و6و5 مطالعات هیدروژئولوژی عمومی 376
3و5و6و6 ویژگیهای آب شناسی سازندهای سخت منطقه 377
3و5و6و7 ویژگیهای آب شناسی سازندهای نرم منطقه 377
3و5و6و8 زمین شناسی مهندسی مسیر تونل اصلی 378
3و5و6و9 مدیریت ریسک تونل انتقال آب گلاب 381
3و5و6و10 نشت و هجوم آب زیرزمینی در تونل گلاب 381
3و5و6و11 نشت گاز در تونل گلاب 382
3و5و6و12 پدیده مچاله شوندگی )لهیدگی( در تونل گلاب 383
3و5و6و13 تورم سنگهای رسی در تونل گلاب 384
3و5و6و14 ناپایداری سینه کار در تونل گلاب 384
3و5و6و15 ناپایداری دیوار و سقف تونل گلاب 386
3و5و6و16 سینه کار مختلط در تونل گلاب 387
3و5و6و17 چسبناکی خاکها و سنگهای رسی در تونل گلاب 387
3و5و6و18 ارزیابی ریسک تونل انتقال آب گلاب 388
3و5و6و19 رتبه بندی ریسک با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 392
3و5و6و20 رسم نمودار سلسله مراتبی 392
3و5و6و21 محاسبه وزن عناصر در روش سلسله مراتبی 393
3و5و6و22 محاسبه نرخ ناسازگاری 396
3و5و6و23 محاسبه امتیاز هر یک از ریسکها 397
3و5و6و24 رتبه بندی ریسک با روش شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS) 398
3و5و6و25 رتبه بندی ریسک با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی 402
3و5و6و26 رسم نمودار سلسله مراتبی 402
3و5و6و27 تعریف اعداد فازی 402
3و5و6و28 ماتریس مقایسه زوجی فازی 403
3و5و6و29 رتبه بندی ریسک با روش شباهت به گزینه ایده آل فازی (FTOPSIS) 411
3و5و6و30 ماتریس تصمیم و بردار وزن معیارها 411
3و5و6و31 بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم 412
3و5و6و32 ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده وزن دار 412
3و5و6و33 تعیین حل ایده آل و ضد ایده آل فازی 413
3و5و6و34 تعیین فاصله از حل ایده آل و ضد ایده آل 413
3و5و6و35 تعیین شاخص شباهت 414
3و5و6و36 رتبه بندی ریسکها 414
3و5و6و37 استراتژیهای اولویت بندی روش های تصمیم گیری چند معیاره 415
3و5و6و38 استراتژیهای اولویت بندی روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی 416
3و5و6و39 بررسی عملكرد ماشین حفاری TBM در تونل گلاب 417
3و5و6و40 توزیع زمانی فعالیت تونل 418
3و5و7 نتیجه گیری و پیشنهادات 425
3و5و7و1 نتیجه گیری 426
3و5و7و2 پیشنهادات 428
3و5و7و3 مراجع 428
3و6 کاربرد روش تخصيص خطي در رتبه بندي ريسکهاي عمليات حفر تونل 443
3و6و1 چکیده 443
3و6و2 مقدمه 444
3و6و3 روش تخصیص خطی 444
3و6و4 معيارهاي ارزيابي ريسک 445
3و6و5 ارزيابي ريسک تونل انتقال آب گلاب 446
3و6و6 معرفي تونل گلاب 446
3و6و7 شناسايي ريسکهاي عمليات حفاري تونل 446
3و6و8 مراحل رتبهبندي ريسکهاي تونل 447
3و6و9 جمع آوري و تجميع نظرات خبرگان 447
3و6و10 محاسبه اوزان شاخصها 448
3و6و11 نتیجه گیری 450
3و6و12 مراجع 450
3و7 مطالعه تأثير روش حفاري تونل بر نشست زمين با مدلسازي عددي سه بعدي 453
3و7و1 خلاصه 453
3و7و2 مقدمه 453
3و7و3 اجزاء مدل عددی 454
3و7و4 نحوه مدل سازی و تحلیل عددی 455
3و7و5 نتایج تحلیل عددی 457
3و7و6 نتیجه گیری 459
3و7و7 مراجع 460

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی اثرات حفاری تونل مترو بر روی سازه های اطراف

-3-4روش حفاري به كمك دستگاه TBM
اين ماشين ها ، تمام مقطع هاي دايره اي را يك جا حفر مي كنند و معمولا آنها را به نام ماشين هاي تونل حفر كن مي نامند و با علامت اختصاري T.B.Mكه حروف اول نام انگليسي دستگاه است از آنها نام مي برند . تكامل و گسترش اين دستگاه ها سبب شده است كه آهنگ پيشروي تونل ها در حد قابل توجهي افزايش يابد . امروزه در سنگ هاي نسبتا سخت نيز براي حفر تونل از اين ماشين ها استفاده مي كنند . بعد از سال ها تلاش و ساخت انواعي از اين نوع ماشين ها كوشش هاي بعدي به منظور ساخت ماشين هاي تمام مقطعي بود كه در شرايط سخت زمين شناختي قادر به حفر تونل باشد كه آهنگ پيشرفت و تكامل در اين زمينه در مقايسه با پيشرفت هاي اوليه اين ماشين ها محدود تر است . در واقع شروع اين تحقيقات كوشش هاي رابينز در سال 1957 ميلادي براي ساخت ماشين هايي بود كه بتواند در سنگ هاي خيلي سخت نيز با راندمان معقول ، تونل حفر كند . در آن زمان به تدريج اين دستگاه ها سنگينتر و محكم تر شد ند و توان آنها نيز افزايش يافت اما پيشرفت آنها در زمينه حفر سنگ هاي محكم كند است . به عنوان مثال عملكرد نوعي از اين دستگاه ها كه مجهز به هر دو سيستم برش ناخني و ديسكي بود براي حفر در سنگهاي آهكي سيلتي كه در بين آنها لايه هايي با مقاومت 140 Mpa وجود داشت راضي كننده نبود . سر انجام ناخن ها به طور كلي حذف شدند و حفر تونل تنها با استفاده از ديسك هاي حفار ادامه يافت

فهرست کامل فصل چهارم بررسی اثرات حفاری تونل مترو بر روی سازه های اطراف

4-1 ) بررسی اثرات حفاری تونل مترو شیراز بر روی سازه های اطراف در زیر گذر زند

4و1و1 چکیده 461
4و1و2 مقدمه 461
4و1و3 معرفی پروژه قطار شهری شیراز 462
4و1و4 روش حفاری در مترو شیراز 462
4و1و5 زمین شناسی و ژئوتکنیک منطقه 463
4و1و6 مدل المان محدود انجام شده با نرم افزار 464
4و1و7 تحلیل نتایج 464
4و1و8 منابع 466

4-2 ) بررسی فنی و اقتصادی حفر ایستگاه و عبور تونل های مترو در نواحی شهری

4و2و1 چکیده 467
4و2و2 مقدمه 467
4و2و3 الزامات دیواره های ورودی و خروجی TBM در ایستگاه 468
4و2و4 عبور دستگاه TBM از فضای خالی ایستگاه 470
4و2و5 الزامات سازه تکیه گاهی و خروج TBM از ایستگاه 470
4و2و6 مطالعه موردی 471
4و2و7 مقایسه اقتصادی بین ساخت ایستگاه قبل از رسیدن TBM یا بعد از عبور تونل 473
4و2و8 نتیجه گیری 474
4و2و9 مراجع 474

4-3 ) تاثیر حفر تونل متروی خط 2 مشهد بر برج تجاری و مسکونی زیست خاور

4و3و1 چکیده 475
4و3و2 مقدمه 475
4و3و3 مفهوم و دسته بندی ریسک و خطر 478
4و3و4 آنالیز نشست 481
4و3و5 نتایج 487
4و3و6 منابع 488

4-4 ) عوامل مؤثر بر نرخ نفوذ ماشين حفار تمام مقطع تونل

چکیده 501
مقدمه، تاريخچه و اهداف حفر سازه هاي زير زميني و تونل 502
4و4و1 عوامل موثر در طراحي و انتخاب روش حفاري 504
4و4و1و1 عوامل طبیعی 504
4و4و1و2 وضعیت زمین 504
4و4و1و3 زمین های سست 504
4و4و1و4 زمین های سنگی 505
4و4و1و5 ترکیب وضعیت های متفاوت 505
4و4و1و6 زمین های آماسی و مچاله شونده 505
4و4و1و7 زمین های روان شونده 506
4و4و1و8 ویژگی های محیطی 506
4و4و1و9 اثر گسل ها در تونل سازی 506
4و4و1و10 اثر درزه ها در تونل سازی 507
4و4و1و11 اثر آب در تونل سازی 507
4و4و1و12 تغيير شكل در اثر چين خوردگي و اثر چين خوردگي ها درتونل سازي 507
4و4و1و13 وضعیت مسیر تونل 508
4و4و1و15 ارتفاع یا تراز 508
4و4و1و16 شیب 508
4و4و1و17 انحنا 509
4و4و1و18 عوامل فنی و مهندسی 509
4و4و1و19 ابعاد تونل و تعیین مقطع عرضی تونل 509
4و4و1و20 شکل هندسی تونل 510
4و4و1و21 طراحی پوشش نهایی 511
4و4و1و22 عوامل درونی (تاثیر نوع سنگ بر حفاری ) 512
4و4و1و23 سنگ های آذرین 512
4و4و1و24 سنگ های رسوبی 513
4و4و1و25 سنگ های دگرگونی 513
4و4و2 بررسي روشهاي حفاري 514
4و4و2و1 روش حفاری Full Face (روش نگهداری پایانی) 514
4و4و2و2 روش اول 514
4و4و2و3 روش دوم حفر روپایی یا زیر پایی 515
4و4و2و4 روش سوم 515
4و4و2و5 روش حفاري سنتي (نگهداري همزمان) 516
4و4و2و6 روش حفاري به كمك آتشكاري (روش نگهداري بسته به نوع و موقعيت حفاري) 517
4و4و2و7 ساير روشهاي حفاري (حفاري با ماشين آلات حفر تمام مقطع) 517
4و4و2و8 روش تونل سازي در زمين هاي فوق العاده ريزشي يا تونل سازي سپري 517
4و4و2و9 مزاياي تونل سازي سپري 519
4و4و2و10 انواع سپر ها 519
4و4و2و11 جنبه هاي مختلف تونل سازي سپري 520
4و4و2و12 پوشش اصلي تونل هاي سپري 521
4و4و2و13 روش حفاري با سپرهاي EPB 521
4و4و2و14 سپرهاي گلي 522
4و4و2و15 ماشين هاي حفاري بازويي (كله گاوي) 522
4و4و2و16 ماشين NEB 522
4و4و2و17 روش حفاري به كمك دستگاه TBM 523
4و4و2و18 تقسيم بندي ماشين هاي TBM 524
4و4و2و19 انواع ماشين حفر تمام مقطع تونل در سنگ سخت 524
4و4و2و20 انواع ماشين حفر تمام مقطع تونل در زمين نرم ( ماشين سپري( 531
4و4و2و21 اصول كار سپرها 532
4و4و2و22 انواع روش هاي تونل سازي سپري 533
4و4و3 پارامترهاي مؤثر در عملكرد TBM 540
4و4و3و1 نرخ نفوذ 541
4و4و3و2 روش هاي پيش بيني نرخ نفوذ 542
4و4و3و3 عوامل مؤثر در نرخ نفوذ TBM 545
4و4و3و4 نسبت بين سرعت نفوذپذيري و نيروي وارده به ازاي هر تيغه 559
4و4و3و5 رابطه بين PRو ARو QTBM 562
4و4و3و6 اثر فرسايش تيغه بر روي PRو ARو اثر تخلخل و مقدار كوارتز بر روي PR و رابطه اصلي QTBM 563
4و4و4مطالعات موردی تونل های ایران و جهان 565
4و4و4و1 تونل دو منظوره مالزي SMART 565
4و4و4و2 روش ساخت تونل 567
4و4و4و3 قطار شهري تبريز 571
4و4و4و4 قطار شهري شيراز 572
4و4و4و5 آزاد راه تهران شمال (تونل البرز) 574
4و4و5 نتيجه گيري 578
4و4و6 منابع و ماخذ 579

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم طراحي مراحل حفاري والگوي آتشباري در تونلهاي بزرگ مقطع

سایندگی اجزاي درشت خاك، بـا انجـام آزمـون خراشـی سرشـار برروي نمونه ها انتخابی در آزمایشگاه، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در آزمون سرشار، یک سوزن فولادي با شکل و کیفیت معین، در طول 10 میلیمتر، روي سطح شکسـته نمونه سنگ مورد آزمون کشیده شده، برپایه میانگین قطـر پـخشـدگی نـوك سـوزن در 5آزمـون جداگانـه، شاخص سایندگی سرشار محاسبه میگردد. بر پایه مقادیر بدست آمده از شاخص سایندگی سرشار، اجزاي درشت خاك در گستره طرح بصورت خیلی ساینده ارزیابی می گردد. با توجه به خصوصیات سایندگی سنگهـاي موجـود در مسـیر، ریسـک سـایش فزاینـده ابزارهـاي برشـی مخصوصاً در محدوده مرکزي بخش شمالی-جنوبی مسیر تونل افزایش خواهد یافت. از این رو عوامل کاهنـده زیر در رفع و کاهش ریسک سایشپذیري سریع ابزارهاي برشی عنوان میگردد:
– انتخاب ابزارهاي برشی از نوع بسیار سخت و استفاده از کاربید تنگستن در آن، بصورتیکه باعث کاهش سایش پذیري گردد.
– جانمایی مناسب محل ابزارهاي برشی، بیشتر براي استفاده در بخشهایی از تونل که وجود بولدرها محتمل تر است. در این حالت با رسیدن به این بخش و پیشبینی افزایش ریسک سایش قطعات، تمرکز ابزارهاي برشی افزایش خواهد یافت.
– از قطعات دیگر دستگاه TBM که در معرض سایندگی قرار دارد، نقاله مارپیچی یا به اصطلاح Screw conveyor است. براي این قطعه نیز بایستی تمهیدات مقاومتی و عدم سایشپذیري لحاظ گردد تا از تعویض آن در حین اجرا که مدت زمان زیادي را تلف خواهد کرد، جلوگیري گردد

فهرست کامل فصل پنجم طراحي مراحل حفاري والگوي آتشباري در تونلهاي بزرگ مقطع

5-1 ) طراحی مراحل حفاري والگوي آتشباري در تونلهاي بزرگ مقطع

5و1و1 انواع تونل ها و روشهای حفاری 594
5و1و1و1 طبقه بندی تونل ها 594
5و1و1و2 روش حفاری تونل 595
5و1و1و3 اجرای تونل به روش رو باز 595
5و1و1و4 اجرای تونل در زمین های نرم یا تونل های کم عمق 595
5و1و1و5 روش مکانیزه تونلسازی در زمین های نرم (تونلسازی با سپر) 598
5و1و1و6 مزایای استفاده از سپرها 598
5و1و1و7 انواع سپرها 599
5و1و1و8 سپرهای تونلسازی 600
5و1و1و9 روش های خاص تونلسازی در زمینهای نرم 601
5و1و1و10 روش های حفر تونل در زمینهای متوسط یا تونل های عمیق 602
5و1و1و11 روش حفاری مکانیزه یا نیمه مکانیزه 603
5و1و1و12 روش چالزنی و آتشباری 603
5و1و1و13 ویژگی های روش چالزنی و آتشکاری در حفر تونل 604
5و1و1و14 تعریف و طبقه بندی تونل های بزرگ مقطع 608
5و1و1و15 مراحل تونلسازی 609
5و1و1و16 مقایسه روش های دو مرحله ای با تمام مقطع 612
5و1و1و17 روش های خاص حفر تونل های بزرگ مقطع 612
5و1و2 سیستم های طبقه بندی توده سنگ ها 614
5و1و2و1 طبقه بندی مهندسی توده سنگ ها 615
5و1و2و2 قابلیت اعتماد طبقه بندی توده سنگ 616
5و1و2و3 تحلیل پایداری تونل ها با استفاده از سیستم های طبقه بندی سنگ ها 617
5و1و3 مطالعات موردی انواع تونل های داخلی و خارجی 620
5و1و3و1فاکتورهای موثر بر مراحل حفاری تونلهای بزرگ مقطع 621
5و1و3و2 نحوه طراحی مراحل حفاری تونل های بزرگ مقطع 621
5و1و3و3 تونلهای بزرگ مقطع دسته اول 622
5و1و3و4 تونلهای بزرگ مقطع دسته دوم 631
5و1و4 روش حفاری حفر چال و آتشباری و معرفی پارامترهای طراحی در این روش 640
5و1و4و1 تونل سازی به روش چالزنی و آتشباری 641
5و1و4و2 طراحی الگوی آرایش چالهای انفجار 641
5و1و4و3 حفاری چالها 664
5و1و4و4 خرجگذاری 667
5و1و4و5 انفجار 671
5و1و4و6 پارامترهای نهایی طراحی الگوی اتشباری 671
5و1و4و7 بارسنگ و فاصله ردیفی چالها 671
5و1و4و8 تراکم خرج 672
5و1و4و9 طول گل گذاری 672
5و1و4و10 خردشدگی سنگ 672
5و1و4و11 فاصله زمانی تاخیر انفجار بین چالها 672
5و1و4و12 تعیین ماده منفجره مصرفی برای عملیات انفجار 675
5و1و4و13 انتخاب قطر خرج 675
5و1و4و14 گل گذاری 678
5و1و5 طراحی حفاری تونلی و پلکانی 680
5و1و5و1 طراحی حفر تونل 681
5و1و5و2 استفاده از تئوری انتقال انرژی از ماده منفجره به سنگ برای طراحی حفر تونل با برش موازی 681
5و1و5و3 طراحی حفر تونل با برش زاویه ای بر اساس تئوری انتقال انرژی از ماده منفجره به سنگ 686
5و1و5و4 طراحی حفر تونل با برش موازی بر اساس فرمول های نیترونوبل 690
5و1و5و5 طراحی برش چهر مقطعی 693
5و1و5و6 طراحی حفر تونل با چال زاویه ای بر اساس فرمول های نیترونوبل 700
5و1و5و7 طراحی برش موازی چهار مقطعی در حفر تونل با استفاده از روابط کنیا 705
5و1و5و8 طراحی برش زاویه ای 708
5و1و5و9 طراحی الگوی انفجار پلکانی برای روش های تونلسازی دو مرحله ای 709
5و1و5و10 قطر چال 709
5و1و5و11 بار سنگ 710
5و1و5و12 فاصله ردیفی چالها 713
5و1و5و13 ارتفاع پله 715
5و1و5و14 اضافه حفر چال 715
5و1و5و15 گل گذازی 715
5و1و5و16 فرمولهای نیترونوبل برای انفجار پلکانی 716
5و1و6 ارائه مدل تعیین فرایند پیشروی تونلهای بزرگ مقطع 718
5و1و6و1 پایگاه اطلاعاتی داده های مطالعات موردی 719
5و1و6و2 مدل انتخاب فرایند پیشروی تونل 720
5و1و6و3 نمودارهای پیشروی خودنگهدار 721
5و1و6و4 نمودار پیشروی خودنگهدار بر حسب RMR 721
5و1و6و5 نمودار پیشروی خودنگهدار بر حسب سطح مقطع تونل 723
5و1و6و6 نتیجه گیری 723
5و1و6و7 منابع 774

5-2 ) محاسبه حداقل فشار نگهداري سینه کار تونل در حفاري با TBM-SS به روش تعادل حدي مطالعه موردي: تونل انتقال برق 230 کیلو ولت اصفهان

5و2و1 خلاصه 779
5و2و2 مقدمه 779
5و2و3 روش هاي محاسبه فشار نگهدارنده سینه کار 780
5و2و4 روش های تجربی 780
5و2و5 روش های تحلیلی 780
5و2و6 محاسبه فشار نگهدارنده سینه کار به روش JANCSECZ & STEINER 780
5و2و7 محاسبه فشار نگهدارنده سینه کار به روش Broere 782
5و2و8 روشهای عددی 784
5و2و9 بررسی پایداري کلی تونل انتقال برق 230 کیلو ولت اصفهان 784
5و2و10 نتیجه گیری 786
5و2و11 مراجع 786

5-3 ) ارزیابی ریسک در پروژههاي حفاري مکانیزه تونلهاي مترو از منظر مسائل ژئوتکنیکی

چکیده 801
مقدمه 802
5و3و1 روشهاي تونل سازي در محیطهاي شهري 804
5و3و1و1 مقدمه 805
5و3و1و2 روشهاي تونلسازي در زمینهاي نرم 806
5و3و1و3 روش حفاري NATM 806
5و3و1و4 روشاستفاده از ماشینهاي حفار بازویی 808
5و3و1و5 ماشینهاي مکانیزه حفاري تمام مقطع 814
5و3و1و6 طبقه بندي ماشینهاي حفار سپري 815
5و3و1و7 سپرهاي معمول 816
5و3و1و8 سپرهاي بسته 820
5و3و1و9 سپرهاي ترکیبی 824
5و3و1و10 محدوده کاربرد ماشینهاي حفار سپري 824
5و3و1و11 مزایا و معایب دستگاههاي حفار مکانیزه تمام مقطع تونل 826
5و3و2 معرفی و بررسی ریسکهاي ناشی از حفاريهاي زیرزمینی 829
5و3و2و1 مقدمه 830
5و3و2و2 تعریف ریسک 833
5و3و2و3 مدیریت ریسک 837
5و3و2و4 فاز اول: مرحله طراحی اولیه (مطالعات امکان سنجی و طراحی فرضی) 838
5و3و2و5 فاز دوم: مناقصه و مذاکرات در مورد قرارداد 838
5و3و2و6 فاز سوم: مرحله ساخت 838
5و3و2و7 مراحل مدیریت ریسک 840
5و3و2و8 شناسایی ریسک 841
5و3و2و9 دسته هاي مختلف ریسک 842
5و3و2و10 تحلیل ریسک 842
5و3و2و11 تحلیل کیفی ریسک 843
5و3و2و12 تحلیل کمی ریسک 844
5و3و2و13 بررسی انواع ریسکها در احداث تونلها 845
5و3و2و14 ریسکها در حفاري سنتی 847
5و3و2و15 ریسکهاي مربوط به شرایط توده سنگ 847
5و3و2و16 ریسکهاي مربوط به جنبه هاي محیطی 847
5و3و2و17 ریسکها در حفاري مکانیزه TBM 848
5و3و2و18 ریسکهاي مربوط به شرایط توده سنگ 848
5و3و2و19 ریسکهاي مرتبط با تجهیزات 849
5و3و2و20 ریسکهاي مربوط به لاینینگ تونل 849
5و3و2و21 ریسکهاي مرتبط با جنبه هاي محیطی 849
5و3و3 معرفی و شناسایی ریسکهاي ناشی از مسائل ژئوتکنیکی در حفاري مکانیزه 851
5و3و3و1 مقدمه 852
5و3و3و2 ریسکهاي ناشی از حفاري مکانیزه 856
5و3و3و3 منابع ریسک اولیه در تونلسازي مکانیزه در مناطق شهري 858
5و3و3و4 ریسکهاي مربوط به زمینشناسی و هیدروژئولوژي 858
5و3و3و5 ریسکهاي مربوط به طراحی 858
5و3و3و6 ریسکهاي مربوط به دوره ساخت 859
5و3و4 متدولوژي ارزیابی ریسکهاي ژئوتکنیکی در حفاري مکانیزه TBM در محیطهاي شهري 862
5و3و4و1 مقدمه 863
5و3و4و2 طرح مدیریت ریسک 863
5و3و4و3 شناسایی ریسکها 863
5و3و4و4 کمی سازي ریسک 864
5و3و4و5 توسعه پاسخ ریسک 864
5و3و4و6 مانیتورینگ عکس العمل ریسک 865
5و3و4و7 فعالسازي RMP جهت کاهش کلیه ریسکها 867
5و3و4و8 شناسایی ریسکهاي اولیه با استفاده از ثبت ریسک 869
5و3و4و9 تعیین ریسک اولیه با تجزیه و تحلیل کیفی ریسک 874
5و3و4و10 تعیین ریسکا ولیه بصورت تحلیل کمی ریسک 878
5و3و5 ارزیابی ریسکهاي ناشیاز مسائل ژئوتکنیکی در حفاري مکانیزه تونل خط 7 متروي تهران 882
85و3و5و1 معرفی خط 7 متروي تهران 883
5و3و5و2 مطالعات ژئوتکنیک مسیر خط 7 متروي تهران 885
5و3و5و3 وضعیت آب زیرزمینی مسیر خط 7 متروي تهران 896
5و3و5و4 آبخوان اصلی 896
5و3و5و5 آبخوان سوار 896
5و3و5و6 انتخاب دستگاه حفار براساس وضعیت آب زیرزمینی تهران 897
5و3و5و7 سطح ایستابی و نوسانهاي آن 898
5و3و5و8 ویژگیهاي شیمیائی آبهاي زیرزمینی 899
5و3و5و9 ترکیبات خاك مسیر تونل 899
5و3و5و10 ویژگیهاي ژئوتکنیکی قلوه سنگها و تخته سنگها و بررسی ریسک آنها 902
5و3و5و11 زمین شناسی سینه کار تونل 906
5و3و5و12 رفتار زمین در تونل سازي 907
5و3و5و13 حفاري و پوشش تونل 907
5و3و5و14 خورندگی و تخریب بتن 910
5و3و5و15 رویکرد ارائه شده جهت ارزیابی ریسکهاي پروژه خط 7 متروي تهران 911
5و3و5و16 بکارگیري آنالیز ریسک 911
5و3و5و17 تعیین خطرات 912
5و3و5و18 لیستی از پدیده هاي پتانسل خطر در پروژه خط 7 مترو تهران 912
5و3و5و19 ثبت و ارزیابی ریسک 916
5و3و5و20 اقدامات کاهنده ریسک 920
5و3و6 نتیجه گیري و پیشنهادات 925
5و3و6و1 نتیجه گیری 926
5و3و6و2 پیشنهادات 928
5و3و7 منابع و ماخذ 929
5و4 انتخاب روش هاي نگهدارنده كارآمد براي تونلها 937
5و4و1 چکیده 937
5و4و2 مقدمه 938
5و4و3 مدل انتخاب روش كارآمد نگهدارنده 938
5و4و4 داده هاي فني تونل متروي اصفهان 943
5و4و5 مشخصات شاتكريت استفاده شده در پروژه 943
5و4و6 كابرد مدل 943
5و4و7 نتيجه گيري و پيشنهادات 944
5و4و8 مراجع 944

قسمت هایی از فصل ششم نگرشی بر حفر تونل آبرسانی قمرود توسط دستگاه

ماشین های حفر تونل تک سپره به صورت يک استوانه دارای پوشش می باشند که در قسمت جلوی آن، کله حفاری و در قسمت عقب، دستگاه نصب سگمنت و جکهای پیش برنده قرار گرفته اند .در اين ماشینها، حرکت روبه جلو، از طريق اعمال نیرو توسط جکهای هیدرولیکی بر قطعات بتنی ) (Segmentنصب شده در انتهای سپر تأمین می شود .از اين ماشینها در شرايطی استفاده می شود که سست بودن توده سنگ درونگیر تونل، امکان استفاده ازکفشک برای تامین نیروی پیشروی را منتفی سازد .نصب قطعات بتنی در داخل سپر از ريزش ديواره ها جلوگیری کرده و محیط مناسب برای فعالیت کارگران را فراهم می سازد.سرعت پیشروی اين ماشینها در زمینهای سست و احیاناً ريزشی، عموماً محدود به سرعت نصب سیستم نگهداری درون سپر می باشد .در چنین زمینهايی، به علت مقاومت پايین توده سنگ، عملیات حفاری به آسانی و با سرعت انجام می گیرد، لیکن لزوم نصب نگهداری سگمنتی، عملاً زمان انجام يک سیکل کامل پیشروی را افزايش می دهد .سینه کار اين ماشینها به هر دو صورت باز و بسته می تواند طراحی شود و اين مورد، به میزان آب ورودی از جبهه کار بستگی دارد. همانطور که ذکر شد، اين ماشینها در زمینهای سست و ريزشی استفاده می شوند .دراين زمینها، برعکس زمینهای سخت، کفشکهای ماشین قابل استفاده نیستند، چرا که تحت تأثیرفشار پشت کفشک، به درون زمین فرو رفته و ايجاد اشکال می کنند.
در شکل 3-5 نمايی از اين ماشین به همراه سیکل حفاری و سگمنت گذاری آن ارائه شده است

فهرست کامل فصل ششم نگرشی بر حفر تونل آبرسانی قمرود توسط دستگاه

6-1 ) بررسی سرعت پیشروی حفر تونلهای زیر زمینی توسط دستگاه تمام مقطع TBM و نگرشی بر حفر تونل آبرسانی قمرود توسط این دستگاه

چکیده 962
مقدمه 963
تاریخچه ماشین های حفاری TBM 965
6و1و1 چگونگی تونل زنی بادستگاه تمام مقطع (TBM) 966
6و1و1و1 قسمت های مختلف ماشین 968
6و1و1و2 بدنه 969
6و1و1و3 صفحه حفار 969
6و1و1و4 ابزار برش 970
6و1و1و5 الگوهای چیدمان ابزار برش بر روی صفحه حفار 972
6و1و1و6 چنگ زن ها یا کفشک ها 973
6و1و1و7 جک های رانش صفحه حفار 974
6و1و1و8 سیستم بارگیری و تخلیه مواد حفر شده 974
6و1و1و9 بازون نصاب 974
6و1و1و10 سپر صفحه حفار 974
6و1و1و11 انواع ماشین های حفار تمام مقطع 978
6و1و1و12 ماشین های حفر تولن تک سپره 980
6و1و1و13 ماشین های حفر تونل با سپر تلسکوپی 982
6و1و1و14 انتخاب نوع ماشین 983
6و1و1و15 مزایا و معایب ماشین های تمام مقطع 983

6و1و1و16 مقایسه هزینه سرمایه گذ اری 987
6و1و2 انواع سازه های زیرزمینی 988
6و1و2و1 انواع حفریات زیرزمینی 989
6و1و2و2 تونل های حمل و نقل 991
6و1و2و3 تونل های معدنی 991
6و1و2و4 تونل های صنعتی 992
6و1و2و5 طراحی تونل 993
6و1و2و6 شکل و ابعاد تونل 993
6و1و2و7 امتداد و شیب تونل 994
6و1و2و8 خصوصیات سنگ های مسیر 995
6و1و2و9 درزه و گسل 995
6و1و2و10 آب های زیرزمینی 996
6و1و2و11 منابع مالی در ا ختیار برای اجرای تونل 996
6و1و2و12 روش های حفر تونل 996
6و1و2و13 تونل سازی مقطعی 996
6و1و3 مکانیک سنگ 999
6و1و3و1 خواص فیزیکی سنگ ها 1000
6و1و3و2 خواص مکانیکی سنگ ها 1002
6و1و3و3 تنش های طبیعی و القایی 1002
6و1و3و4 طبقه بندی مهندسی سنگ ها 1004
6و1و3و5 طبقه بندی زمان خود پایداری 1006
6و1و3و6 شاخص کیفیت سنگ (RQD) 1007
6و1و3و7 رده بندی ژئومکانیکی سنگ ها (RMR) 1013
6و1و3و8 شا ک کیفیت تونل سازی(Q) 1017
6و1و4 پیشروی و بهره برداری TBM 1026
6و1و4و1 نرخ نفوذ 1027
6و1و4و2 عوامل اساسی موثر بر سرعت نفوذ 1028
6و1و4و3 مشخصات ماشین ها و عملکرد آن ها 1028
6و1و4و4 پیشروی 1037
6و1و4و5 مدل QTBM 1037
6و1و4و6 مدل CSM 1043
6و1و4و7 مدل RMI 1050
6و1و4و8 مدل NTNU 1060
6و1و4و9 بهره وری 1062
6و1و4و10 بهره وری در مدل QTBM 1068
6و1و4و11 بهره وری در مدل CMS 1073
6و1و4و12 مقایسه روش ها 1078
6و1و5 عمر مفید ابزار برش دستگاه TBM 1083
6و1و5و1 ابزار برش 1084
6و1و5و2 محاسبه عمر ابزار برش به روش CMS 1088
6و1و5و3 محاسبه عمر ابزار برش به روش RMI 1090
6و1و6 کلیات طرح قمرود 1094
6و1و6و1 معرفی طرح 1095
6و1و6و2 موقعیت جغرافیایی و حدود منطقه مورد مطالعه 1096
6و1و6و3 هدف از انجام طرح انتقال آب قمرود 1097
6و1و6و4 سابقه مطالعات 1097
6و1و7 مطالعات زمین شناسی منطقه 1098
6و1و7و1 مطالعات زمین شناسی عمومی 1099
6و1و7و2 جایگاه و ویژگی های زمین سا تی گستره طرح 1099
6و1و7و3 چینه شناسی تفصیلی مسیر تونل 1100
6و1و7و4 ریخت شناسی منطقه 1101
6و1و7و5 مطالعات زمین شناسی ساختمانی 1103
6و1و7و6 سا تار های زمین شناسی منطقه 1104
6و1و8 انتخاب روش و دستگاه مناسب حفاری 1108
6و1و8و1 شرایط زمین شناسی مسیر تونل 1109
6و1و8و2 انتخاب روش حفاری مناسب 1110
6و1و8و3 نحوه انتخاب ماشین حفار 1110
6و1و8و4 ماشینهای حفر تونل از نوع باز 1111
6و1و8و5 ماشینهای حفر تونل تک سپره 1112
6و1و8و6 ماشینهای حفر تونل با سپر تلسکوپی 1113
6و1و8و7 انتخاب نوع ماشین 1114
6و1و8و8 لزوم استفاده از سپر و توانایی به کارگیری کفشک 1114
6و1و8و9 مقایسه مزایا ومعایب ماشینهای حفر تونل در سنگ 1116
6و1و8و10 سرعت اجرای ماشین های حفر تونل در سنگ 1116
6و1و8و11 انتخاب ماشین مناسب حفر تونل 1117
6و1و8و12 تهیه مشخصات فنی و انتخاب سازنده دستگاه 1118
6و1و8و13 جمع بندی و نتیجه گیری 1119
6و1و9 شرایط محدود کننده تونل زنی با TBM در قمرود 1121
6و1و9و1 شرایط زمین شناسی محدود کننده تونل زنی با TBM و بررسی امکان وجود ومیزان تاثیر آنها در عملکرد ماشین TBM تونل قمرود 1122
6و1و9و2 محدودیت حفرپذیری 1122
6و1و9و3 ناپایداری دیواره های تونل 1123
6و1و9و4 ناپایداری سینه کار تونل 1123
6و1و9و5 شرایط زمین های مچاله شونده 1124
6و1و9و6 زون های گسله 1125
6و1و9و7 هجوم آب زیرزمینی 1126
6و1و9و8 شرایط جبه کار مختلط 1127
6و1و9و9 تمهیدات در نظر گرفته شده به منظور پیش بینی و مواجهه با شرایط دشوار در تونل 1127
6و1و9و10 مطالعات حین اجرای پیش بینی شده 1127
6و1و9و11 گمانه زنی پیشرو 1127
6و1و9و12 گمانه زنی از سطح زمین 1128
6و1و9و13 آزمون های ژئو تکنیکی 1128
6و1و9و14 آماربرداری از منابع آبهای زیرزمینی 1128
6و1و9و15 پردازش داده ها و تهیه گزارش مطالعات انجام شده 1128
6و1و9و16 تدابیر در نظر گرفته شده در طراحی ماشین وسیستم نگهداری و عملیات اجرایی تونل 1128
6و1و9و17 محدودیت حفرپذیری 1128
6و1و9و18 ناپایداری دیواره های تونل 1129
6و1و9و19 زون های گسله ) ناپایداری سینه کار تونل ( 1129
6و1و9و20 هجوم آب زیرزمینی 1130
6و1و10 پیش بینی سرعت نفوز TBM در تونل قمرود 1132
6و1و10و1 روش کار 1133
6و1و10و11 مدل NTH 1133
6و1و10و12 ويژگی های توده سنگ 1134
6و1و10و13 پارامترهای ماشین 1135
6و1و10و14 سرعت نفوذ 1137
6و1و10و15 سرعت پیشروی 1137
6و1و10و16 شرایط زمین شناسی مسیر تونل 1138
6و1و10و17 بررسی عملکرد ماشین حفر تمام مقطع در تونل قمرود توسط مدل NTH 1139
6و1و10و18 بحث و تفسیر نتایج 1141
6و1و10و19 نتیجه گیری 1142
6و1و11 محاسبه نرخ مصرف دیسک های برشی دستگاه TBM در پروژه قمرود 1143
6و1و11و1 انواع دیسکهای برشی 1144
6و1و11و2 محاسبه نرخ مصرف دیسک برشی تونل انتقال آب قمرود 1144
6و1و11و3 نتیجه گیری 1147
6و1و12 نگهداری تونل قمرود 1148
6و1و12و1 مقدمه 1149
6و1و12و2 تونل انتقال آب قمرود 1149
6و1و12و3 روش کار 1149
6و1و12و4 سیستم طبقه بندی اندیس توده سنگ 1149
6و1و12و5 نگهداری پیشنهادی 1150
6و1و12و6 مدلسازی با نرم افزار UDEC 1151
6و1و12و7 تحلیل پايداری 1152
6و1و12و8 مقايسه نگهداری پیشنهادی RMi با نرم افزار UDEC 1153
6و1و12و9 خلاصه و نتیجه گیری 1155
6و1و13 شاتکریت و بتن الیافی وامکان کاربرد آن برای نگهداری تونل قمرود 1156
6و1و13و1 مقدمه 1157
6و1و13و2 تولید سگمنت مسلح شده با آرماتور در کار انه تولید سگمنت کارگاه قمرود 1157
6و1و13و3 تولید آزمایشی سگمنت با الیاف فولادی 1160
6و1و13و4 بررسی نتایج آزمایش 1162
6و1و13و5 معرفی نیروهای وارد بر سگمنت 1162
6و1و13و6 بررسی نتايج تاثیر نیروهای اولیه وارد بر سگمنت الیافی 1163
6و1و13و7 جمع بندی و نتیجه گیری 1164
6و1و13و8 نتیجه گیری و پیشنهادات 1166
6و1و14 منابع 1168

6-2 ) انتخاب TBM مناسب براي حفاري تونل متروي شيراز با استفاده از روش AHP

6و2و1 چکیده 1171
6و2و2 مقدمه 1172
6و2و3 زمین شناسی عمومی شیراز 1172
6و2و4 مشخصات فنی تونل 1173
6و2و5 شرح روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي 1173
6و2و6 انتخاب مناسبترين TBM براي حفاري تونل متروي شيراز 1173
6و2و7 نتیجه گیری 1178
6و2و8 مراجع 1178

6-3 ) بررسي شيوه هاي اجرايي روش تونل زني NATM در زمينه حفاري

6و3و1 چکیده 1179
6و3و2 مقدمه 1180
6و3و3 انتخاب روش حفاري و ماشين آلات 1180
6و3و4 نرخ حفاري در NATM 1181
6و3و5 حفاري بخشي در NATM 1181
6و3و6 بازكردن از ديواره ها (Side wall Drift) 1181
6و3و7 روش بازكردن منفرد (Single side wall drift) 1181
6و3و8 روش بازكردن دوگانه (Twin side wall drift) 1182
6و3و9 روش بازكردن از تراز فوقاني (TOP- Down , Heading – Bench – invert) 1184
6و3و10 تأثير روش حفاري بخشي بر ميزان نشت و توزيع تنش ها در اطراف سازه زيرزميني 1184
6و3و11 نشست در سطح زمين 1186
6و3و12 اندازه گيري نشست زير سطحي 1187
6و3و13 اندازه گيري تنش و فشار آب منفذي در اطراف تونل ها 1187
6و3و14 تغيير شرايط زمين و انعطاف پذيري NATM در طراحي و اجراي حفاري 1187
6و3و15 نتيجه گيري و پيشنهادات 1188
6و3و16 مراجع 1189

6-4 ) تاثير ويژگيهاي زمين شناسي رسوبات مسير تونل خط 1 متروي تبريز در انتخاب روش حفاري

6و4و1 چکیده 1190
6و4و2 مقدمه 1191
6و4و3 مشخصات تونل و موقعيت جغرافيايي 1191
6و4و4 وضعيت زمي نشناسي مهندسي 1193
6و4و5 زمي نشناسي ساختماني 1193
6و4و6 ررسي وضعيت تحت الارضي مسير تونل 1193
6و4و7 وضعيت آب زيرزميني 1194
6و4و8 ويژگيهاي مكانيكي 1194
6و4و9 انتخاب روش و عوامل موثر بر آن 1195
6و4و10 انتخاب نوع سپر بر اساس شرايط زمين نشناسي مهندسي 1196
6و4و11 انتخاب نوع سپر بر اساس دانه بندي 1196
6و4و12 انتخاب نوع سپر بر اساس وزن واحد حجم خاک 1197
6و4و13 انتخاب نوع سپر بر اساس نفوذپذيري خاك 1197
6و4و14 نتیجه گیری 1198
6و4و15 مراجع 1198

6-5 ) حفاری مکانیزه تونل انتقال آب کرج از پایین دست سد تنظیمی کرج به تصفیه خانه شماره 6 تهران و طراحی پوشش نهایی تونل مزبور

چکیده 1216
مقدمه 1217
6و5و1 کلیات 1219
6و5و1و1 مقدمه 1220
6و5و1و2 اهمیت و ضرورت اجرای طرح 1221
6و5و1و3 مشخصات تونل انتقال آب 1223
6و5و1و4 موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی به منطقه 1124
6و5و1و5 بررسی زمین شناسی منطقه اجرای طرح 1225
6و5و1و6 زمین شناسی عمومی منطقه 1126
6و5و1و7 چینه شناسی منطقه 1226
6و5و1و8 زمین شناسی ساختمانی منطقه 1230
6و5و1و9 زمین شناسی مهندسی منطقه 1231
6و5و1و9 آشنایی با مراحل اجرای پروژه 1234
6و5و1و10 نتیجه گیری 1236
6و5و2 انواع روش های حفاری در تونل و انتخاب روش حفاری مناسب 1237
6و5و2و1 مقدمه 1238
6و5و2و2 تعریف تونل 1238
6و5و2و3 انواع تونل ها 1239
6و5و2و4 مراحل طراحی تونل قبل از عملیات حفاری 1240
6و5و2و5 جمع آوری اطلاعات منطقه 1241
6و5و2و6 بررسی نقشه های توپوگرافی و عکس های هوایی منطقه 1242
6و5و2و7 مطالعات زمین شناسی سطحی 1242
6و5و2و8 مطالعات ژئوفیزیکی 1243
6و5و2و9 حفر گمانه های اکتشافی 1244
6و5و2و10 مطالعات آب شناسی 1245
6و5و2و11 حفر گالری های اکتشافی 1245
6و5و2و12 حفر گمانه های افقی 1245
6و5و2و13 آزمایش های برجا 1246
6و5و2و14 مطالعات آزمایشگاهی 1247
6و5و2و15 شکل و ابعاد مقطع تونل 1248
6و5و2و16 روش های حفر تونل 1249
6و5و2و17 روش حفاری انفجاری یا سنتی 1249
6و5و2و18 روش حفاری مکانیزه 1255
6و5و2و19 تونلسازی مقطعی (حفر تونل به وسیله ماشین های بازویی ) 1255
6و5و2و20 انواع رودهدرها 1256
6و5و2و21 رودهدر کله مخروطی 1256
6و5و2و22 رودهدر کله گاوی 1257
6و5و2و23 تونلسازی سپری (Shield Tunneling) 1259
6و5و2و24 سپر هوای فشرده (Compressed Air shield) 1260
6و5و2و25 سپر گل (slurry shield) 1260
6و5و2و26 سپر متعادل کننده فشار زمین (Earth pressure balance shield ,EPB) 1261
6و5و2و27 تونل سازی تمام مقطع 1262
6و5و2و28 قسمت های مختلف ماشین های تمام مقطع 1262
6و5و2و29 انواع ماشین های حفاری تمام مقطع 1266
6و5و2و30 ماشین های حفر تونل از نوع باز 1267
6و5و2و31 ماشین های حفر تونل تک سپره 1270
6و5و2و32 ماشین های حفر تونل با سپر تلسکوپی 1273
6و5و2و33 نمونه های عملی از به کارگیری روش های مکانیکی جهت حفر تونل 1277
6و5و2و34 تونل متروی نورومبرگ در آلمان 1277
6و5و2و35 تونل امام زاده هاشم در ایران 1278
6و5و2و36 تونل گاوشان در ایران 1279
6و5و2و37 تونل متروی تهران 1280
6و5و2و38 تونل مادرید 1281
6و5و2و39 تونل خیام 1281
6و5و2و40 تونل متروی شیراز 1282
6و5و2و41 تونل زوریخ سوئیس 1283
6و5و2و42 تونل البرز (آزاد راه تهران- شمال) 1284
6و5و2و43 تونل پرشلینگ اتریش 1285
6و5و2و44 تونل لسوتو آفریقای جنوبی 1285
6و5و2و45 تونل قمرود 1286
6و5و2و46 انتخاب نوع ماشین حفاری در تونل انتقال اب کرج 1287
6و5و2و47 بررسی لزوم استفاده از سپر و توانایی به کارگیری کفشک در طول تونل کرج 1288
6و5و2و48 مقایسه مزایا و معایب انواع ماشین های حفر تونل 1290
6و5و2و49 مقایسه سرعت اجرای انواع ماشین های حفر تونل 1290
6و5و2و50 انتخاب ماشین حفاری مناسب برای تونل کرج 1291
6و5و2و51 مراحل تهیه مشخصات فنی دستگاه حفاری تونل کرج 1291
6و5و2و52 تهیه مشخصات فنی ماشین و سیستم پشتیبانی 1292
6و5و2و53 بررسی پیشنهادات سازندگان مختلف (TBM ) و انتخاب سازنده 1292
6و5و2و54 نتیجه گیری 1294
6و5و3 معرفی انواع سیستم های نگهداری 1296
6و5و3و1 مقدمه 1297
6و5و3و2 تعاریف نگهداری 1297
6و5و3و3 تقسیم بندی کلی سیستم های نگهداری 1298
6و5و3و4 انواع سیستم های نگهداری 1301
6و5و3و5 نگهداری چوبی 1301
6و5و3و6 نگهداری توسط قابهای فولادی 1302
6و5و3و7 پیچ سنگ (Rockbolt) 1304
6و5و3و8 شاتکریت (shotcrete) 1313
6و5و3و9 نگهداری بتنی 1317
6و5و3و10 نتیجه گیری 1330
6و5و4 تحلیل پایداری تونل انتقال آب کرج 1332
6و5و4و1 مقدمه 1333
6و5و4و2 تحلیل پایداری با استفاده از روش های تجربی 1333
6و5و4و3 طبقه بندی ترزاقی 1334
6و5و4و4 طبقه بندی بر مبنای زمان پابرجایی 1338
6و5و4و5 شاخص کیفیت سنگ 1340
6و5و4و6 طبقه بندی ژئومکانیکی 1342
6و5و4و7 شاخص کیفی تونل زنی در سنگ 1346
6و5و4و8 مقایسه سیتم های مختلف رده بندی سنگ ها 1353
6و5و4و9 تخمین مدول تغییر شکل پذیری سنگها 1353
6و5و4و10 تعیین پارامترهای مقاومت توده های سنگی 1355
6و5و4و11 مقاومت سنگ بکر 1356
6و5و4و12 مقاومت توده سنگهای درزه دار 1359
6و5و4و13 معیار شکست هوک و براون در سنگهای درزه دار 1360
6و5و4و14 مدول تغییر شکل پذیری برای سنگ های درزه دار 1364
6و5و4و15 مقاومت کلی توده سنگ درزه دار 1365
6و5و4و16 تعیین شاخص GSI بر اساس طبقه بندی های مهندسی سنگ 1366
6و5و4و17 تعیین شاخص GSI بر اساس طبقه بندی RMR 1366
6و5و4و18 تعیین شاخص GSI بر اساس طبقه بندی Q 1367
6و5و4و19 نرم افزار Roclab 1369
6و5و4و20 تحلیل پایداری تونل انتقال آب کرج به روش تجربی 1370
6و5و4و21 تشریح ویژگی های توده سنگ 1370
6و5و4و22 پارامترهای فیزیکی و مکانیکی ماده سنگ 1371
6و5و4و23 مشخصات ناپیوستگی ها 1372
6و5و4و24 طبقه بندی مهندسی توده سنگ ها 1375
6و5و4و25 تعیین پارامترهای مقاومتی توده سنگ 1377
6و5و4و26 تحلیل پایداری تونل به کمک منحنی واکنش زمین 1380
6و5و4و27 تحلیل توسط منحنی واکنش زمین 1381
6و5و4و28 تغییر شکل تونل بدون سیستم نگهدارنده 1385
6و5و4و29 تحلیل منحنی عکس العمل سیستم نگهداری 1387
6و5و4و30 تحلیل پایداری تونل انتقال آب کرج از طریق منحنی واکنش زمین 1389
6و5و4و31 منحنی واکنش زمین در تونل کرج 1389
6و5و4و32 تحلیل پایداری تونل به کمک روش های عددی 1394
6و5و4و33 تقسیم بندی روش های تحلیل تنش 1395
6و5و4و34 نرم افزار FLAC 1399
6و5و4و35 تحلیل پایداری تونل انتقال آب کرج به کمک روش های عددی (نرم افزار FLAC) 1403
6و5و4و36 نتیجه گیری 1411
6و5و5 طراحی پوشش نهایی تونل انتقال آب کرج 1412
6و5و5و1 مقدمه 1413
6و5و5و2 اجزای سگمنت 1413
6و5و5و3 سیستم چیدمان سگمنت 1416
6و5و5و4 انواع سیستم نگهداری دائم با استفاده از سگمنت 1420
6و5و5و5 پارامترهای مهم در طراحی سگمنت 1421
6و5و5و6 پرامترهای هندسی سگمنت 1421
6و5و5و7 سیستم درزهای سگمنت 1423
6و5و5و8 طراحی قطعات پیش ساخته بتنی (سگمنت) 1424
6و5و5و9 مراحل ساخت بتن بکار رفته در سگمنت 1425
6و5و5و10 خصوصیات بتن مورد استفاده در سگمنت 1429
6و5و5و11 طراحی سازه ای پوشش بتنی 1431
6و5و5و12 طراحی آرماتور بندی بکار رفته در سگمنت 1432
6و5و5و13 طراحی تحت اثر فشار و خمش 1434
6و5و5و14 طراحی تحت اثر نیروی برشی 1436
6و5و5و15 کنترل بارهای وارده به سگمنت 1438
6و5و5و16 طراحی سگمنت تونل انتقال آب کرج 1438
6و5و5و17 خصوصیات بتن مورد استفاده در سگمنت های تونل کرج 1439
6و5و5و18 نتایج حاصل از نصب سیستم نگهداری توسط نرم افزار FLAC 1440
6و5و5و19 طراحی آرماتور بندی سگمنت های تونل کرج 1442
6و5و5و20 طراحی آرماتورهای فولادی سگمنت های تونل کرج تحت اثر فشار و خمش 1443
6و5و5و21 طراحی آرماتورهای فولادی سگمنت های تونل کرج تحت اثر نیروی برشی 1446
6و5و5و22 تعیین پارامترهای هندسی و ممان اینرسی مقطع مستطیل سگمنت 1447
6و5و5و23 تعیین و کنترل بارهای وارده به سگمنت های تونل کرج 1448
6و5و5و24 محاسبه بارهای وارده ناشی از وزن سگمنت 1448
6و5و5و25 کنترل بارهای وارده در هنگام خارج کردن سگمنت ها از قالب 1449
6و5و5و26 کنترل بارهای وارده در هنگام دپوی سگمنت ها 1449
6و5و5و27 کنترل بارهای وارده در حین برداشتن و گذاشتن سگمنت ها 1452
6و5و5و28 کنترل بارهای وارده بر سگمنت ها در هنگام انتقال به تونل 1453
6و5و5و29 کنترل بارهای وارده از طرف جک های TBM به سگمنت 1454
6و5و5و30 سیستم آب بندی سگمنت 1455
6و5و5و31 انتخاب طرح مناسب سگمنت در تونل انتقال آب کرج 1455
6و5و5و32 نتیجه گیری 1457
6و5و6 نتیجه گیری و پیشنهادات 1459
6و5و6و1 نتیجه گیری 1460
6و5و6و2 پیشنهادات 1466
6و5و7 ضمائم 1468
6و5و8 منابع 1484

قسمت هایی از فصل هفتم حفر تونل توسط دستگاه تمام مقطع با نگرشی خاص بر حفر تونل قمرود

هنگامی که یک تونل درون سنگ فشارنده نرم قرار دارد زمین به آرامی به درون تونـل پیـشروي میکند بدون آنکه شکست اشکاري در آن ایجاد شود رسهاي نرم این رفتار را در تونلهـاي کـم عمـق از خود نشان می دهند ولی رسهاي سخت و سنگها آن را در اعماق بیشتر نشان مـی دهنـد کـه در ایـن مورد معمولا با ریزش همراه است
رفتار فشارندگی می تواند به صورت تغییر شکل برشی یک آلمان سنگ با زمان تعریف شـود ایـن پدیده که اغلب به عنوان پیشرفت آرام کرنش هاي پلاستیک تعریف می شود یک تغییر شکل حجمـی محدود ایجاد میکند که به اتساع پذیري سنگ وابسته است البته باید توجه داشـت کـه برخـی اوقـات بـا توسعه تغییر شکل وابسته به زمان مربوط به پدیده خزش میباشد بطور معمول در پدیده فشارندگی سنگهاي حاوي درصد بالایی از ذرات میکا یا شامل کانیهاي رسی با ظرفیت آماس کم مواجـه هـستیم مثل ایلیت و کائولن ، گل سنگ ، سنگ سیلت ، نمک ، پتاس و برخی سنگهاي آذرین. بطور کلی در مبحث فشارندگی باید فاکتورهاي زیر را مورد مبحث قرار داد
-نوع سنگ لیتولوژي
-مقاومت و خرد شدگی توده سنگ
-جهت سازه سنگ
-حالت تنش روباره
-فرآیند ساخت
-سیستم هاي نگهدارنده

فهرست کامل فصل هفتم حفر تونل توسط دستگاه تمام مقطع با نگرشی خاص بر حفر تونل قمرود

7-1 ) حفر تونل توسط دستگاه تمام مقطع TBM با نگرشی خاص بر حفر تونل قمرود

چکیده 1496
مقدمه 1497
تاریخچه ماشین های حفاری TBM 1500
7و1و1 ماشین های حفاری تمام مقطع (TBM) 1503
7و1و1و1 قسمت های مختلف ماشین 1504
7و1و1و2 بدنه 1505
7و1و1و3 صفحه حفار 1505
7و1و1و4 ابزار برش 1507
7و1و1و5 الگوهای چیدمان ابزار برش بر روی صفحه حفار 1508
7و1و1و6 چنگ زن ها یا کفشک ها 1510
7و1و1و7 جک های رانش صفحه حفار 1510
7و1و1و8 سیستم بارگیری و تخلیه مواد حفر شده 1511
7و1و1و9 بازون نصاب 1511
7و1و1و10 سپر صفحه حفار 1511
7و1و1و11 انواع ماشین های حفار تمام مقطع 1515
7و1و1و12 ماشین های حفر تونل از نوع باز 1516
7و1و1و13 ماشین های حفر تونل تک سپره 1518
7و1و1و14 ماشین های حفر تونل با سپر تلسکوپی 1520
7و1و1و15 انتخاب نوع ماشین 1521
7و1و1و16 مزایا و معایب ماشین های تمام مقطع 1522
7و1و1و17 مقایسه فنی – اجرایی 1525
7و1و1و18 مقایسه هزینه سرمایه گذار اری 1526
7و1و2 انواع سازه های زیرزمینی 1528
7و1و2و 1 انواع حفریات زیرزمینی 1529
7و1و2و2 طراحی تونل 1535
7و1و2و3 شکل و ابعاد تونل 1535
7و1و2و4 امتداد و شیب تونل 1536
7و1و2و5 خصوصیات سنگ های مسیر 1537
7و1و2و6 درزه و گسل 1537
7و1و2و7 آب های زیرزمینی 1538
7و1و2و8 منابع مالی در اختیار برای اجرای تونل 1538
7و1و2و9 روش های حفر تونل 1538
7و1و2و10 تونل سازی مقطعی 1539
7و1و3 مکانیک سنگ 1542
7و1و3و1 خواص فیزیکی سنگ ها 1543
7و1و3و2 خواص مکانیکی سنگ ها 1545
7و1و3و3 تنش های طبیعی و القایی 1545
7و1و3و4 طبقه بندی مهندسی سنگ ها 1547
7و1و3و5 طبقه بندی زمان خود پایداری 1550
7و1و3و6 امتیاز بندی ساختار سنگ 1552
7و1و3و7 رده بندی ژئومکانیکی سنگ ها 1557
7و1و3و8 شاخص کیفیت تونل سازی 1561
7و1و4 پیشروی و بهره برداری TBM 1570
7و1و4و1 نرخ نفوذ 1571
7و1و4و2 عوامل اساسی موثر بر سرعت نفوذ 1572
7و1و4و3 مشخصات ماشین ها و عملکرد آن ها 1572
7و1و4و4 مقاومت فشاری 1576
7و1و4و5 مقاومت کششی 1577
7و1و4و6 مقاومت فشاری و ناپیوستگی ها 1578
7و1و4و7 پیشروی 1582
7و1و4و8 مدل QTBM 1582
7و1و4و9 مدل CSM 1589
7و1و4و10 مدل RMI 1597
7و1و4و11 ارزیابی نرخ خالص حفاری 1605
7و1و4و12 NTNU 1608
7و1و4و13 بهروه وری 1610
7و1و4و14 بهره وری در مدل QTBM 1617
7و1و4و15 بهره وری در مدل CMS 1623
7و1و4و16 مقایسه روش ها 1629
7و1و5 عمر مفید ابزار برش دستگاه TBM 1636
7و1و5و1 ابزار برش 1637
7و1و5و2 محاسبه عمر ابزار برش به روش CMS 1642
7و1و5و3 محاسبه عمر ابزار برش به روش RMI 1645
7و1و6 کلیات طرح قمرود 1650
7و1و6و1 معرفی طرح 1650
7و1و6و2 موقعیت جغرافیایی و حدود منطقه مورد مطالعه 1651
7و1و6و3 هدف از انجام طرح انتقال آب قمرود 1652
7و1و6و4 سابقه مطالعات 1652
7و1و7 مطالعات زمین شناسی منطقه 1653
7و1و7و1 مطالعات زمین شناسی عمومی 1654
7و1و7و2 مقدمه 1654
7و1و7و3 جایگاه و ویژگی های زمین سا ختی گستره طرح 1654
7و1و7و4 چینه شناسی تفصیلی مسیر تونل 1655
7و1و7و5 ریخت شناسی منطقه 1657
7و1و7و6 مطالعات زمین شناسی سا ختمانی 1659
7و1و7و7 ساختار های زمین شناسی منطقه 1660
7و1و8 انتخاب روش و دستگاه مناسب حفاری 1664
7و1و8و1 شرایط زمین شناسی مسیر تونل 1665
7و1و8و2 انتخاب روش حفاری مناسب 1666
7و1و8و3 نحوه انتخاب ماشین حفار 1666
7و1و8و4 ماشینهای حفر تونل از نوع باز 1667
7و1و8و5 ماشینهای حفر تونل تک سپره 1668
7و1و8و6 ماشینهای حفر تونل با سپر تلسکوپی 1669
7و1و8و7 انتخاب نوع ماشین 1670
7و1و8و8 لزوم استفاده از سپر و توانایی به کارگیری کفشک 1671
7و1و8و9 مقایسه مزایا ومعایب ماشینهای حفر تونل در سنگ 1673
7و1و8و10 سرعت اجرای ماشین های حفر تونل در سنگ 1673
7و1و8و11 انتخاب ماشین مناسب حفر تونل 1674
7و1و8و12 تهیه مشخصات فنی و انتخاب سازنده دستگاه 1675
7و1و8و13 تهیه مشخصات فنی ماشین و سیستم پشتیبانی 1675
7و1و8و14 بررسی پیشنهادات و انتخاب سازنده 1675
7و1و8و15 جمع بندی و نتیجه گیری 1676
7و1و9 شرایط محدود کننده تونل زنی با TBM در قمرود 1679
7و1و9و1 شرایط زمین شناسی محدود کننده تونل زنی با TBM و بررسی امکان وجود ومیزان تاثیر آنها در عملکرد ماشین TBM تونل قمرود 1680
7و1و9و2 محدودیت حفرپذیری 1680
7و1و9و3 ناپایداری دیواره های تونل 1681
7و1و9و4 ناپایداری سینه کار تونل 1682
7و1و9و5 شرایط زمین های مچاله شونده 1683
7و1و9و6 زون های گسله 1685
7و1و9و7 هجوم آب زیرزمینی 1686
7و1و9و8 شرایط جبه کار مختلط 1687
7و1و9و9 تمهیدات در نظر گرفته شده به منظور پیش بینی و مواجهه با شرایط دشوار در تونل 1687
7و1و9و10 مطالعات حین اجرای پیش بینی شده 1687
7و1و9و11گمانه زنی پیشرو 1688
7و1و9و12گمانه زنی از سطح زمین 1688
7و1و9و13 ابزار بندی و رفتار نگاری 1688
7و1و9و14 آزمون های ژئو تکنیکی 1688
7و1و9و15 آماربرداری از منابع آبهای زیرزمینی 1688
7و1و9و16 پردازش داده ها و تهیه گزارش مطالعات انجام شده 1688
7و1و9و17 تدابیر در نظر گرفته شده در طراحی ماشین وسیستم نگهداری و عملیات اجرایی تونل 1689
7و1و9و18 محدودیت حفرپذیری 1689
7و1و9و19 ناپایداری دیواره های تونل 1689
7و1و9و20 زون های گسله( ناپایداری سینه کار تونل ) 1689
7و1و9و21 به منظور مقابله با این شرایط تمهیدات زیر در نظر گرفته شده است 1690
7و1و9و22 هجوم آب زیرزمینی 1691
7و1و10 پیش بینی سرعت نفوز TBM در تونل قمرود 1692
7و1و10و1 روش کار 1693
7و1و10و2 مدل NTH 1694
7و1و10و3 ویژگی های توده سنگ 1694
7و1و10و4 پارامترهای ماشین 1696
7و1و10و5 سرعت نفوذ 1697
7و1و10و6 سرعت پیشروی 1698
7و1و10و7 شرایط زمین شناسی مسیر تونل 1699
7و1و10و8 بررسی عملکرد ماشین حفر تمام مقطع در تونل قمرود توسط مدل NTH 1700
7و1و10و9 بحث و تفسیر نتایج 1703
7و1و10و10 نتیجه گیری 1703
7و1و11 محاسبه نرخ مصرف دیسک های برشی دستگاه TBM در پروژه قمرود 1705
7و1و11و1 انواع دیسکهای برشی 1706
7و1و11و2 محاسبه نرخ مصرف دیسک برشی تونل انتقال اب قمرود 1706
7و1و11و3 نتیجه گیری 1709
7و1و12 نگهداري تونل قمرود 1711
7و1و12و1 مقدمه 1712
7و1و12و2 تونل انتقال آب قمرود 1712
7و1و12و3 روش کار 1713
7و1و12و4 سیستم طبقه بندی اندیس توده سنگ 1713
7و1و12و5 نگهداری پیشنهادی 1714
7و1و12و6 مدلسازی با نرم افزار UDEC 1715
7و1و12و7 تحلیل پایداری 1715
7و1و12و8 مقایسه نگهداری پیشنهادی RMi با نرم افزار UDEC 1717
7و1و12و9 خلاصه و نتیجه گیری 1719
7و1و12و10 شاتکریت و بتن الیافی وامکان کاربرد آن برای نگهداری تونل قمرود 1720
7و1و12و11 مقدمه 1721
7و1و12و12 تولید سگمنت مسلح شده با آرماتور در کارخانه تولید سگمنت کارگاه قمرود 1721
7و1و12و13 مشخصات کلی سگمنت 1721
7و1و12و14 مشخصات بتن 1722
7و1و12و15 فرآیند تولید 1722
7و1و12و16 نحوه عمل آوری سگمنت 1723
7و1و12و17 تولید ازمایشی سگمنت با الیا ف فولادی 1724
7و1و12و18 مشخصات الیاف مورد استفاده 1724
7و1و12و19 طرح مخلوط آزمایشی 1724
7و1و12و20 شرح انجام آزمایش 1725
7و1و12و21 بررسی نتایج ازمایش 1726
7و1و12و22 معرفی نیروهای وارد بر سگمنت 1726
7و1و12و23 بررسی نتایج تاثیر نیروهای اولیه وارد بر سگمنت الیافی 1728
7و1و12و24 جمع بندی و نتیجه گیری 1729
7و1و12و25 نتیجه :یری و پیشنهادات 1731
7و1و12و26 منابع 1734

7-2 ) حفر، کنترل و نگهداري تونلها در زمینهاي آماسی و مچاله شونده

چکیده 1753
مقدمه 1754
7و2و1 شناسائی زمینهاي قابل تورم 1759
7و2و1و1 آزمایشات صحرائی 1759
7و2و1و2 روشهاي تشخیص آزمایشگاهی 1761
7و2و1و3 ارزیابی پتانسیل تورم با روشهاي مستقیم 1761
7و2و1و4 روش هولتنر 1762
7و2و1و5 روش بیراند 1763
7و2و1و6 روش استاندارد 1765
7و2و1و7 ارزیابی غیر مستقیم پتانسیل تورم 1766
7و2و1و8 معیارهاي مورد استفاده در روش غیر مستقیم 1766
7و2و1و9 روشهاي پیش بینی کیفی 1766
7و2و1و10 طبقه بندي ساده با نشانه خمیري 1766
7و2و1و11 روش آلتمیر 1767
7و2و1و12 روش USBR 1767
7و2و1و13 تورم پذیري و مکش خاك یا سنگ آماسی 1767
7و2و2 کنترل تورم 1770
7و2و2و1 تمیز کردن یا صافکاري کف تونل 1770
7و2و2و2 پر کردن با مصالح ضعیف یا استفاده از بالشتک ماسه اي 1771
7و2و2و3 وسایل قوسی شکل مربوط به کف 1772
7و2و2و4 کنترل رطوبت با زهکشی یا آب کشی 1773
7و2و2و5 تزریق دوغاب 1773
7و2و3 تعیین بار وارد بر وسایل نگهداري در محیط تورمی با استفاده از روشهاي تجربی و عددي 1775
7و2و3و1 روشهاي تجربی 1775
7و2و3و2 روشهاي عددي 1779
7و2و4 انتخاب ویژگیهاي فنی حفریات و نگهداري مناسب در محیطهاي تورمی 1783
7و2و4و1 کلیات 1783
7و2و4و2 وضعیت ساختگاه و مقدمات نگهداري 1784
7و2و4و3 شکل مقطع حفاري 1785
7و2و4و4 روشهاي متداول نگهداري زمینهاي آماسی 1786
7و2و4و5 استفاده از پیچ سنگها و میل مهارها 1789
7و2و4و6 انواع پوششها در زونهاي تورمی 1790
7و2و4و7 نگهداري مناسب جهت کف تونل 1791
7و2و4و8 سیستمهاي نگهداري چند تکه اي 1793
7و2و4و9 روشهاي تلفیقی 1794
7و2و4و10 جمع بندي مطالب 1796
7و2و4و11 مطالعه موردي 1797
7و2و4و12 تونل ناکایا در ژاپن 1797
7و2و5 پیش بینی شرایط زمین فشارنده 1802
7و2و5و1 روش تئوریکی 1802
7و2و5و2 روشهاي تجربی 1803
7و2و5و3 روش سیتگ و همکارانش 1803
7و2و5و4 تأثیر ضخامت لایه ضعیف بر شرایط زمین فشارنده 1804
7و2و5و5 مشکلات تخمین در SRF 1804
7و2و5و6 روش گول 1805
7و2و5و7 روش (2000)Hoek 1807
7و2و6 طراحی سیستمهاي نگهدارنده و روشهاي حفاري در زمینهاي فشارنده 1809
7و2و6و1 مقدمه 1809
7و2و6و2 پیش بینی فشار نگهدارنده در زمینهاي فشارنده 1810
7و2و6و3 روشی با استفاده از Q 1810
7و2و6و4 روشی با استفاده از RMR 1813
7و2و6و5 طراحی سیستم نگهداري با کمک شاخص توده سنگ 1813
7و2و6و6 طراحی سیستم هاي نگهداري در زمین هاي فشارنده 1817
7و2و6و7 روش صلب یا سنگین 1819
7و2و6و8 روش انعطاف پذیر یا دگر شکل پذیر 1819
7و2و6و9 انواع سیستم هاي نگهداري در زمین هاي فشارنده 1820
7و2و6و10 روش نگهداري rib – backfill 1820
7و2و6و11 رفتار انواع پرکننده 1821
7و2و6و12 پر کننده بتونی 1821
7و2و6و13 پر کننده شنی 1821
7و2و6و14 پر کننده خرده سنگ هاي تونل 1822
7و2و6و15 قاب هاي فولادي و شاتکریت مصلح شده با فیبرهاي فولادي SFRS 1823
7و2و6و16 روش ترکیبی NATM 1826
7و2و6و17 روش پوشش برنولد 1828
7و2و6و18 قابهاي کشویی (انعطاف پذیر) 1829
7و2و6و19 روشهاي نگهداري کف تونل 1830
7و2و7 روشهاي حفاري در سنگهاي فشارنده 1832
7و2و7و1 مقدمه 1832
7و2و7و2 روش حفاري تونل پیشروکتاري 1832
7و2و7و3 روش حفاري روبرداري – کف برداري 1834
7و2و7و4 روش حفاري تمام مقطع 1836
7و2و7و5 روش گالري هاي کناري پرشده 1839
7و2و7و6 روشهاي حفاري مکانیزه 1840
7و2و7و7 مطالعه موردي 1843
7و2و7و8 پروژه گلاب در ایران 1843
7و2و7و9 زمین شناسی مسیر تونل 1844
7و2و7و10 ارزیابی شدت مچاله شوندگی سنگهاي درونگیر تونل با استفاده از Q 1845
7و2و7و11 نتایج و پیشنهادت 1846
7و2و8 منابع 1849

قسمت هایی از فصل هشتم فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی

خصوصيات توده سنگ
عمدهترين خصوصيات توده سنگ كه در تخمين نرخ پيشروي TBM مؤثر هستند، عبارتند از:
– وجود رگه هاي كوارتز و ساير كانيها ساينده
– عملكرد گسل ها و زونه اي برشي عمده
– وجود تناوب سنگ هاي سخت و نرم در سينه كار
– درجه خردشدگي و نوع درزه ها
– شيب و جهت شيب درزه ها و ارتباط آنها با محور تونل
– مقاومت و خواص دگرشكلي پذيري توده سنگ
دسته درزه هاي توده سنگ مي توانند در عملكرد ماشين نقش اساسي داشته باشند. معمولاً كمتر شدن فاصله بين شكستگي ها به منزله ي تأثير بيشتر در نرخ پيشروي ماشين است. شرايط زمين شناسي مثل گسل ها و آب زيرزميني نيز نقش اساسي در انتخاب ماشين، كاربرد آن، عملكرد دستگاه و نرخ توليد آن دارند. آناليز عملكرد اجرايي TBM هاي مختلف در پروژه هاي گوناگون مبناي برآورد تأثير اين قبيل ويژگي هاي زمين شناسي توده سنگ در عملكرد واقعي دستگاه مي باشد. به طور خلاصه مي توان توده سنگ ها را بر حسب شرايط زمين شناسي آنها و رفتار آنها در پروژه هاي تونل سازي به چهارده عمده شامل سنگ هاي درزه دار، سنگ هاي توده اي سخت، سنگ هاي مچاله شونده و سنگ هاي گسلش يافته تقسيم بندي نمود. كاركرد TBM ها در هر يك از اين گونه توده سنگها ويژگيهاي خاص خود را داراست. شكل(1-2) اين تقسيم بندي را نشان ميدهد

فهرست کامل فصل هشتم فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی

8-1 ) فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی

چکیده 1859
مقدمه 1860
8و1و1 1862
8و1و1و1 دسته بندی فضاهای زیرزمیني 1863
8و1و1و2 مطالعات و طراحي 1865
8و1و1و3 عملیات پیوسته 1866
8و1و1و4 هزينه ها 1868
8و1و1و5 نگهداری طبیعي 1871
8و1و1و6 نگهداری مکانیکي 1872
8و1و1و7 نگهداری با هوای فشرده 1874
8و1و1و8 نگهداری دوغابي 1876
8و1و1و9 روش متعادل نمودن فشار زمین 1877
8و1و1و10 تقسیم بندی براساس سیستم حمل مواد 1877
8و1و1و11 نوار نقاله 1878
8و1و1و12 نقاله زنجیری 1879
8و1و1و13 نقاله مارپیچي 1879
8و1و1و14 پمپاژ 1880
8و1و1و15 معرفي چند دستگاه مهم 1882
8و1و1و16 دستگاههای تمام مقطع 1882
8و1و1و17 دستگاههای حفر سنگهای سخت 1882
8و1و1و18 سپرهای متعادل با فشار زمین 1884
8و1و1و19 سپرهای ترکیبي 1884
8و1و1و20 دستگاههای مقطعي 1885
8و1و1و21 ماشینهای حفار بازویي / بیلهای مکانیکي 1886
8و1و1و22 حفاری کم قطر 1888
8و1و1و23 دستگاههای حفر AVN 1888
8و1و1و24 دستگاههای حفر AVT 1889
8و1و1و25 تجهیزات لوله گذاری 1890
8و1و2 1891
8و1و2و1 کلیات 1892
8و1و2و2 شناسایی منطقه 1893
8و1و2و3 نمونه برداری (گمانه زني) 1894
8و1و2و4 رسم نقشه های زمین شناسي و تهیه گزارش 1894
8و1و2و5 انجام آزمایشها و تهیه داده های مربوطه 1894
8و1و2و6 انتخاب دستگاه 1895
8و1و2و7 زمینهای خاکي و محیطهای رسوبي 1896
8و1و2و8 سپرهای آبي 1898
8و1و2و9 سپرهای دوغابي 1898
8و1و2و10 سپرهای متعادل با فشار زمین 1899
8و1و2و11 ساختار صخره ای و سنگي 1901
8و1و3 1903
8و1و3و1 کلیات 1904
8و1و3و2 نیروی فشارنده پیشاني تونل 1904
8و1و3و3 روش دیوارگیری 1905
8و1و3و4 روش لوله گذاری 1907
8و1و3و5 اتکا به قطعات پوشش 1907
8و1و3و6 نیروی گشتاور دستگاه 1907
8و1و3و7 محاسبه نیروهای وارد بر دستگاه حفار 1909
8و1و3و8 نیروهای وارد بر دستگاه در زمینهای خاکي 1909
8و1و3و9 نیروی حاصل از وزن طبقات و آب موجود 1915
8و1و3و10 نیروی اصطکاك بین سپر و زمین 1917
8و1و3و11 نیروی اصطکاك بین سپر و قطعات پیش ساخته پوشش 1918
8و1و3و12 نیروی مقاوم لبه برنده سپر 1919
8و1و3و13 نیروی مقاوم برش دهنده ها 1920
8و1و3و14 نیروهای وارد بر دستگاه، در زمینهای سنگي و صخره ای 1921
8و1و3و15 برش دهنده های قلمي 1926
8و1و3و16 نیروهای وارد بر برش دهنده ها 1927
8و1و3و17 عوامل مؤثر در عملکرد برش دهنده های قلمي 1929
8و1و3و18 عمق نفوذ 1930
8و1و3و19 زاویه تمایل به جلو 1931
8و1و3و20 سرعت برش 1932
8و1و3و21 فاصله برش دهنده 1932
8و1و3و22 محاسبه نیروها 1933
8و1و3و23 برش دهنده های دیسکي 1938
8و1و3و24 عوامل مؤثر در عملکرد برش دهنده های دیسکي 1939
8و1و3و25 عمق نفوذ 1940
8و1و3و26 زاویه لبه برش دهنده های دیسکي 1940
8و1و3و27 قطر برش دهنده های دیسکي 1943
8و1و3و28 محدوده کاری برش دهنده های دیسکي 1943
8و1و3و29 سرعت 1944
8و1و3و30 فاصله بین برش دهنده ها 1944
8و1و3و31 محاسبه نیروها 1946
8و1و4 1948
8و1و4و1 کلیات 1949
8و1و4و2 خاک 1950
8و1و4و3 تعاریف کلی خاک 1950
8و1و4و4 آزمایشهای خاك 1954
8و1و4و5 آزمایش برش مستقیم 1954
8و1و4و6 تجزيه به كمك الك ها و رسم منحني دانه بندي 1956
8و1و4و7 انجام آزمايش نفوذپذيري صحرايي به كمك پمپاژ آب از چاه 1958
8و1و4و8 آزمایش سه محوری 1959
8و1و4و9 آزمایش فشاری تك محوری 1960
8و1و4و10 آزمایش استاندارد نفوذ SPT و عدد نفوذ استاندارد n 1960
8و1و4و11 آزمایش نفوذ مخروط Cpt 1961
8و1و4و12 سنگ 1962
8و1و4و13 تعاریف کلي سنگ 1962
8و1و4و14 مغزه گیری از سنگ 1964
8و1و4و15 طبقه بندی سنگها 1965
8و1و4و16 آزمایشهای سنگ 1971
8و1و4و17 آزمایشهای بار نقطه ای 1971
8و1و4و18 مقاومت فشاري تك محوري مشابه رفتار سنگ در ستون سنگي 1972
8و1و4و19 آزمایش سه محوری 1974
8و1و4و20 آزمايش برشي مستقيم 1976
8و1و4و21 مطالعه پروژه امامزاده هاشم 1978
8و1و4و22 آتشباری 1978
8و1و4و23 دستگاه حفار 1979
8و1و4و24 روش اجرشده جهت بازگشایي تونل در دهانه ورودی 1979
8و1و4و25 روش اجرای fore poling( پیش لوله گذاری) 1980
8و1و4و26 روش اجرا 1980
8و1و4و27 روش پلکاني 1980
8و1و4و28 روش مستقیم 1981
8و1و4و29 مشخصات کلي سیستم حفار و لوله ها 1982
8و1و4و30 چینه شناسي 1983
8و1و4و31 سازند شمشك 1984
8و1و4و32 سازند الیکا 1985
8و1و4و33 سازندهای جیرود لالون 1985
8و1و4و34 زمین ساخت 1985
8و1و4و35 گسله شمالي )قره داغ( 1986
8و1و4و36 گسله جنوبي )مشا( 1986
8و1و4و37 توضیحاتي پیرامون پروژه 1987
8و1و4و38 مشکلات زمین شناسي 1987
8و1و4و39 ریزش های بوقوع پیوسته و تمهیدات 1988
8و1و4و40 خلاصه ای از ریزش های بوقوع پیوسته در دهانه خروجي 1990
8و1و4و41 تمهیدات انجام گرفته جهت مهار ریزش 1991
8و1و4و42 ایجاد دال بتني 1993
8و1و4و43 احداث تونل دسترسي (Adit) 1993
8و1و4و44 فعال نمودن سينه كار 1994
8و1و4و45 فعال نمودن سينه كار 1995

8-2 ) عوامل موثر بر ضريب بهره وري دستگاه هاي حفاري تمام مقطع تونل (TBM)

چکیده 2006
مقدمه ، تاريخچه و اهداف حفر سازه هاي زير زميني و تونل 2007
8و2و1 بررسي روشهاي حفاري 2009
8و2و1و1 ساير روشهاي حفاري (حفاري با ماشين آلات حفر تمام مقطع) 2009
8و2و1و2 روش تونل سازي در زمين هاي فوق العاده ريزشي يا تونل سازي سپري 2009
8و2و1و3 مزاياي تونل سازي سپري 2011
8و2و1و4 انواع سپر ها 2012
8و2و1و5 جنبه هاي مختلف تونل سازي سپري 2013
8و2و1و6 پوشش اصلي تونل هاي سپري 2014
8و2و1و7 روش حفاري با سپرهاي EPB 2014
8و2و1و8 سپرهاي گلي 2015
8و2و1و9 ماشين هاي حفاري بازويي (كله گاوي) 2015
8و2و1و10 ماشين NEB 2016
8و2و1و11 روش حفاري به كمك دستگاه TBM 2017
8و2و1و12 تقسيم بندي ماشين هاي TBM 2018
8و2و1و13 انواع ماشين حفر تمام مقطع تونل در سنگ سخت 2018
8و2و1و14 ماشين باز يا كفشكي 2018
8و2و1و15 ماشين تك سپره 2022
8و2و1و16 ماشين سپر تلسكوپي يا سپر دوبل 2024
8و2و1و17 انواع ماشين حفر تمام مقطع تونل در زمين نرم ( ماشين سپري ) 2026
8و2و1و16 اصول كار سپرها 2027
8و2و1و17 انواع روش هاي تونل سازي سپري 2028
8و2و1و18 تقسيم بندي سپرها 2028
8و2و1و19 سپر باز 2029
8و2و1و20 سپر هواي فشرده 2030
8و2و1و21 سپر دوغابي 2031
8و2و1و22 سپر تعادلي با فشار زمين 2032
8و2و1و23 چالزني و آتشباري يا TBM 2036
8و2و2 پارامترهاي مؤثر در عملكرد TBM 2038
8و2و2و1 نرخ نفوذ 2039
8و2و2و2 نرخ پیشروی 2040
8و2و2و3 عوامل مؤثر در نرخ پيشروی TBM 2040
8و2و2و4 خصوصيات ماده سنگ 2040
8و2و2و5 خصوصيات توده سنگ 2041
8و2و2و6 نسبت بين سرعت نفوذپذيری و نيروی وارده به ازای هر تيغه 2043
8و2و2و7 تأثير نسبت تنش و مقاومت 2045
8و2و2و8 سرعت نفوذ، فاصله داری و خصوصيات درزه 2047
8و2و2و9 کارکرد TBM و طبقه بندی توده سنگ 2048
8و2و2و10 کارکرد TBM و مقتضيات اوليه برای QTBM 2050
8و2و2و11 رابطه بین PRو AR و QTBM 2051
8و2و2و12 اثر فرسايش تيغه بر روی PR و AR و اثر تخلخل و مقدار کوارتز بر روی PR و رابطه اصلی QTBM 2053
8و2و2و13 تخمين نرخ پيشروي TBM با استفاده از مدل NTH 2058
8و2و2و14 پارامترهاي توده سنگ 2058
8و2و2و15 پارامترهاي ماشين 2059
8و2و2و16 بهره وري ماشين 2060
8و2و2و17 روش هاي پيش بيني ضريب بهره وري 2062
8و2و3 نتيجه گيري 2064
8و2و4 منابع و ماخذ 2067

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید