بسته جامع توریسم سلامت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه توریسم سلامت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش توسعه توریسم سلامت بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش گردشگری سلامت بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش نقش فناوری اطلاعات در توسعه گردشگری سلامت بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش ظرفيت هاي گردشگري سلامت ايران در فرآيند جهاني بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش راهبرد های توسعه توریسم سلامت بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش توریسم درمانی بررسی شده است

سازمان جهانی توریسم استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سلامتی و افزایش روایه فرد (با استفاده از آب های معدنی، آب و هوا یا مداخله های پزشکی) منجر می شود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد بیش از 24 ساعت است به طول می انجامد را توریسم سلامت می نامد. توریسم سلامت یکی از انواع توریسم است که به سه بخش ذیل تقسیم می شود: مسافرت به دهکده های سلامت و چشمه های آب معدنی و آب گرم بدون دخالت پزشک و برای رهایی از تنش های زندگی روزمره، تجدید قوا بدون مداخله و نظارت پزشکی و در مواردی که توریست، بیماری جسمی مشخصی نداشته باشد را توریسم تندرستی گویند. استفاده از آب های معدنی، نمک، لجن های طبیعی، مناطق آفتاب گیر و …. تحت نظارت و مداخله پزشک مسافرت به منظور استفاده از منابع درمانی طبیعی برای درمان برخی بیماری ها یا گذران دوران نقاهت تحت نظارت و مداخله پزسکی را توریسم درمانی گویند و توریسم پزشکی عبارت از؛ مسافرت به منظور درمان بیماری و انجام جراحی زیر نظر پزشکان در مراکز درمانی و بیمارستان ها که علاوه بر معالجه پیگیری بیمار را شامل می شود. اشکال 2 و 3 به بررسی عناصر توریسم تندرستی و طیف بازار توریسم درمانی و پزشکی می پردازد. البته باید خاطر نشان کرد هر کدام از این عناصر تخصصی، دروع پژوهشی دیگر برای تحقق توسعه توریسم سلامت اند به خصوص از منظر روابط و مقررات، استانداردهای جهانی، خواستگاه هر کدام از ان عناصر، شیوه های سرمایه گذاری بخش خصوصی مطابق با استانداردها و تعیین جایگاه دولت … و در کل شیوه های اجرایی هر کدامشان برای ایران.

قسمت هایی از فصل اول توسعه توریسم سلامت

افزایش اهمیت مفهوم سلامت و جهانی شدن آن و اقدامات مختلف جهانی سبب پیدایش مفهومی از گردشگري به عنوان گردشگري سلامت شده است. از این رو در نقاط مختلف جهان سعی در بسترسازيهاي مناسب در این خصوص شده است، چرا که سالیانه امر گردشگري حامل درآمدهاي چند میلیارد دلاري براي کشورهاست و به صورت یکی از صنایع جذاب در زمینههاي اقتصادي، اشتغالزایی و معرفی فرهنگها مطرح است. سرمایهگذاري در این بخش موجب افزایش درآمد، بهبود خدمات، ایجاد تراز تجاري متعادلتر و رشد صنعت گردشگري میشود. ارزیابی اقتصادي صنعت گردشگري کمک می کند تا اطلاعات لازم براي شکل گیري سیاست هاي توسعه گردشگري مهیا شود. این سیاست چارچوب مورد نیاز براي یک کشور به منظور رسیدن به مناسب ترین نوع تولید گردشگري را تعیین می کند. تجزیه و تحلیل اقتصادي گردشگري براي اقتصاد جهانی حیاتی است. گردشگري بر بسیاري از جنبه هاي اقتصاد مانند اشتغال، منابع انسانی، توسعه، تجارت بین المللی و … تاثیر می گذارد. در همین خصوص کشورهایی از جمله کلمبیا، سنگاپور، هند، امارات، مالزي، تایلند، کوبا و هونگ کونگ از جمله کشورهاي پیشرو و مقاصد مهم گردشگري سلامت هستند که تلاش هاي موثري در این خصوص داشتهاند و همچنین کشورهایی همچون آرژانتین، بولیوي، کاستاریکا، مکزیک و ترکیه در حال تلاش در این خصوص هستند. در این میان ایران با وجود شرایط مناسب اکوتوریسمی و پتانسیلهاي طبیعی کشور از جمله طبیعت چهار فصل، وجود سواحل زیباي شمال و جنوب، کوهستانهاي غرب و شمال غرب، جنگلهاي بکر شمال، کویر زیبا و بینظیر در میانهي کشور و امکان خاك درمانی، وجود چشمههاي آب گرم معدنی ) و پایین بودن هزینهي درمان در مقایسه با دیگر کشورها( به هیچ وجه در جایگاه مناسبی در صنعت گردشگري جهانی قرار ندارد. مجمع جهانی اقتصاد، جایگاه ایران را در جذب توریست از بین 144 کشور 83 اعلام کرده است. مطابق برنامه چهارم توسعه رشد 20درصدي سالانه توریسم از مهمترین برنامه هاي دولت براي رسیدن به سهم واقعی ایران از توریسم جهانی است که البته این رشد مستلزم فراهم نمودن زیرساختهاي لازم ، ایجاد امنیت ذهنی و روانی براي گردشگران ، معرفی ایران به تمام کشورهاي جهان و … است

فهرست کامل فصل اول توسعه توریسم سلامت

1-1 ) رويکردي راهبردي براي توسعه پايدار توريسم سلامت با نگاهي به ظرفيتها و چالشهاي موجود

1و1و1 چکیده 2
1و1و2 مقدمه 3
1و1و3 گردشگری سلامت 3
1و1و4 مفهوم سلامت و تندرستی 3
1و1و5 گردشگري پزشکي 4
1و1و6 گردشگري درماني طبيعي 4
1و1و7 گردشگري تندرستي و تناسب، يا پيشگيري 4
1و1و8 نگاهي بر گردشگري تندرستي و تناسب، يا پيشگيري 4
1و1و9 خدمات تناسب و تندرستي در هتلها و مراکز گردشگري 5
1و1و10 فرآيند گردشگري سلامت 6
1و1و11 تاريخچه گردشگري سلامت 7
1و1و12 نگاهي بر بازار گردشگري سلامت – پزشکي در جهان 8
1و1و13 کشورهاي پيشرو در گردشگري سلامت 8
1و1و14 کشورهاي پيشرو در گردشگري رفاهي 8
1و1و15 کشورهاي مبدأ گردشگران سلامت 8
1و1و16 عوامل موثر بر گردشگري سلامت در ايران و بويژه استان آذربايجان شرقي 8
1و1و17 چالشها و موانع پيش روي صنعت گردشگري سلامت در استان آذربايجان شرقي 9
1و1و18 پيامدهاي گسترش صنعت گردشگري سلامت در استان آذربايجان شرقي 10
1و1و19 نتيجه گيري 11
1و1و20 مراجع 12

1-2 ) عوامل موثر بر ارتقاي توریسم سلامت با استفاده از سیستمهاي دینامیکی

1و2و1 خلاصه 14
1و2و2 مقدمه 14
1و2و3 تعاریف گردشگري سلامت 15
1و2و4 انواع گردشگري 16
1و2و5 انواع گردشگري سلامت 16
1و2و6 توریسم پیشگیرانه/تندرستی 16
1و2و7 توریسم بهبوددهنده/صحت 16
1و2و8 توریسم درمانی/پزشکی 16
1و2و9 مروري بر ادبیات 18
1و2و10 بررسی مدل 19
1و2و11 روش تحقیق 19
1و2و12 نرم افزار Vensim 20
1و2و13 نمودار علی – حلقوي مسئله 21
1و2و14 نتیجه گیری 22
1و2و15 مراجع 22

1-3 ) توریسم سلامت: فرصتها و تهدیدهای ایران

1و3و3 مفهوم گردشگری سلامت و انواع آن 27
1و3و4 عوامل مؤثر برجذب گردشگران سلامت 28
1و3و5 عوامل مربوط به درمان 29
1و3و6 عوامل مربوط به مقصد 32
1و3و7 عوامل مربوط به مبدأ 33
1و3و.8 قابلیت ها و پتانسیل های توریسم سلامت در ایران 33
1و3و9 وضعیت فعلي توریسم درماني در ایران 37
1و3و10 ریسک های پیشروی گردشگری سلامت در ایران 38
1و3و11 ریسک های پیشروی گردشگری سلامت در ایران 38
1و3و12 علل ضعف صنعت گردشگری در ایران 38
1و3و13 تدوین استراتژی مناسب برای توسعه گردشگری سلامت در ایران 40
1و3و14 مطالعه و طرح نظام جامع توریسم سلامت در کشور 40
1و3و15 مطالعه نظام اطلاع رساني و ارتباطي توریسم سلامت در کشور و در سطح بین المللي 40
1و3و16 ایجاد دهكده های سلامت 40
1و3و17 بررسي راه کارهای خصوصي سازی صنعت توریسم سلامت در کشور 41
1و3و18 مطالعه طرح ایجاد بیمه مشترك بینالمللي و اصلاح نظام بیمه داخلي مرتبط با گردشگران بخش درماني 41
1و3و19 طرح تدوین قوانین و مقررات اصلاحي 41
1و3و20 تدوین برنامه مؤثر برای معرفي توانمندیها و بازاریابي در این بخش 42
1و3و21 برنامه ریزی برای بهبود کیفیت و استاندارهای بهداشتي-درماني کشور در مقایسه با سایر نقاط جهان 42
1و3و22 طرح آموزش و جذب نیروی انساني متخصص مدیریتي و برنامهریز بخش سلامت 42
1و3و23 برنامه ریزی مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجي 42
1و3و24 طرح ایجاد امكانات و تسهیلات مناسب اقامتي، تفریحي و گردشگری برای مسافران 42
1و3و25 نتایج و بحث 42
1و3و26 منابع 43

1-4 ) چالش های و راهکارها ی توسعه توریسم در ایران

1و4و1 مقدمه 45
1و4و2 انواع توریسم سلامت 48
1و4و3 موقعیت جغرافیایی ایران 49
1و4و4 توریسم سلامت در ایران 50
1و4و5 چالش های توریسم سلامت در ایران 52
1و4و6 فرصت های گسترش توریسم سلامت در ایران 54
1و4و7 نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد 56
1و4و8 منابع 59

1-5 ) برنامه ریزی توسعه توریسم سلامت در استان اردبیل

1و5و1 چکیده 62
1و5و2 مقدمه و طرح مساله و رویکرد نظری 62
1و5و3 رویکرد نظری 66
1و5و4 روش ببرسی 66
1و5و5 جمعیت مورد مطالعه 66
1و5و6 نتایج 66
1و5و7 تحلیل یافته ها 67
1و5و8 فهرست منابع 72

1-6 ) توسعه توریسم سلامت در ایران

1و6و1 چکیده 75
1و6و2 مقدمه 76
1و6و3 معرفی مورد 78
1و6و4 منابع 83

1-7 ) بررسی و رتبه بندی چالش های افزایش توریسم درمانی و ارائه یک مدل استراتژیک (مطالعه موردی ) در بیمارستان های استان خوزستان

1و7و1 خلاصه 87
1و7و2 بیان مساله 87
1و7و3 تشریح موضوع 89
1و7و4 اهمیت و ضرورت تحقیق 89
1و7و5 هدف تحقیق 90
1و7و6 سوال یا فزضیات تحقیق 90
1و7و7 روش انجام تحقیق 91
1و7و8 نوع تحقیق 91
1و7و9 روش های جمع اوری داده 91
1و7و10 روش تحلیل داده ها 91
1و7و11 تشریح سوالات پژوهش 97
1و7و12 خلاصه ای از نتیجه گیری 99
1و7و13 پیشنهادات پژوهش 99
1و7و14 منابع 99

1-8 ) گردشگری مذهبی و معنویت رویکردی نوین به سمت توریسم سلامت- درمانی

1و8و1 چکیده 101
1و8و2 مقدمه 102
1و8و3 اهمیت و ضرورت تحقیق 102
1و8و4 اهداف 102
1و8و5 فرضیات 103
1و8و6 روش تحقیق 103
1و8و7 مبانی نظری 103
1و8و8 نتیجه گیری 110
1و8و9 منابع 111

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم گردشگری سلامت

خدمات گردشگري سلامت معمولا در بردارنده پروسه هاي انتخابی براي کلیه جراحی هاي تخصصی پیشرفته اعم از جابجایی مفصل ( زانو، ران )، جراحی قلبی، جراحی دندانی و جراحی هاي سطحی است. جنبه هاي اوقات فراغت مرتبط با گردشگري و سیاحت، ممكن است مسافرت هاي پزشكی را نیز در خود جاي دهد. بیماران خاص گردشگري پزشكی باید همواره در حین اخذ تصمیم در رابطه با شرایط درمانی ، به هزینه هاي اضافی مسافرت و محل اقامت توجه داشته باشند. ایران داراي ظرفیتهاي متعددي جهت جذب توریسم سلامت میباشد که از جمله آنها میتوان به چشمههاي آب معدنی در اکثر استانهاي کشور، مناطق کویري ، بخشهاي درمانی ناباروري ، دندانپزشكی، مراکز دیالیز و انواع جراحیهاي قلب، پلاستیك و چشم اشاره نمود.ارائه پیشنهادطرح گردشگري سلامت الكترونیكی و نظام اطلاع رسانی نیزدر نتیجه مقاله تأثیر اقتصادي آن در توسعه این مقوله را نشان می دهد.
تاريخچه گردشگری سلامت
گردشگري سلامت، حرف دیروز و امروز نیست و سابقه اي به بلنداي تاریخ ایران دارد، اما آنچه به صورت مدون به عنوان گردشگري سلامت در برنامه مسئولان قرار گرفت به سال 1382 بازمی گردد، موضوعی که برغم آنكه دیر آغاز شده همچنان در ابتداي راه است. گرچه تاریخ نوشته شده و سابقه اي براي گردشگري سلامت تدوین نشده است، اما ذهنیت ما از گردشگري سلامت دور نبوده است.در سابقه گردشگري سلامت همین بس که تاریخ آبهاي معدنی و چشمه هاي جوشان درمانی کشور را جستجو کنیم. مفهوم گردشگري پزشكی به عنوان مفهوم بدیع و جدیدي به شمار نمی آید. نخستین نمونه ثبت شده در گردشگري پزشكی به هزاران سال قبل اشاره دارد، زمانی که زائرین یونانی از اطراف مدیترانه به نواحی کوچك
در خلیج سارونیك مسافرت می کردند.شهرهاي داراي چشمه آب معدنی و آسایشگاهها به عنوان شكل اولیه گردشگري پزشكی مورد بررسی قرار می گیرند. به عنوان مثال در قرن 13 بسیاري از افراد در انگلستان علاقمند به بازدید از چشمه هاي معدنی بودند زیرا ظاهرا این مكانها داراي آبهاي معدنی شفابخش بوده و در درمان بیماریهایی نظیر نقرس، اختلالات کبد و برونشیت بكار گرفته می شد

فهرست کامل فصل دوم گردشگری سلامت

2-1) گردشگری سلامت با تأکید بر گردشگری پزشکی ایران و استان اردبیل

2و1و1 خلاصه 114
2و1و2 مقدمه 114
2و1و3 بیان مساله و ضرورت تحقیق 155
2و1و4 تعریف گردشگری سلامت 115
2و1و5 گردشگری درمانی 115
2و1و6 گردشگری پزشکی 116
2و1و7 گردشگری تندرستی 116
2و1و9 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 116
2و1و10 تاریخچه گردشگری پزشکی 116
2و1و11 روندهای معاصر گردشگری پزشکی در جهان 117
2و1و12 روندهای معاصر گردشگری پزشکی در مناطق آسیا و خاور میانه 117
2و1و13 روندهای معاصر گردشگری سلامت در ایران 117
2و1و14 اقدامات ایران برای توسعه گردشگری سلامت 119
2و1و15 مزایای گردشگری پزشکی 119
2و1و16 معایب گردشگری پزشکی 119
2و1و17 مسائل و چالش های گردشگری سلامت 120
2و1و17 شرایط و ضوابط مراکز پزشکی گردشگری سلامت 120
2و1و18 مسائل اخلاقی مربوط به ساکنان کشورهای مقصد 120
2و1و19 گردشگران سلامت ; استفاده کنندگان از منابع عمومی 120
2و1و20 گرایش پزشکان و کادر متخصص و نخبه به سمت مؤسسات خصوصی 121
2و1و21 مسایل اخلاقی مربوط به بیماران خارجی 121
2و1و22 مسایل اخلاقی گردشگری سلامت در ایران 121
2و1و23 گردشگری سلامت در استان اردبیل 121
2و1و24 گردشگری پزشکی در استان اردبیل 122
2و1و25 بیمارستان های اردبیل 122
2و1و26 هتل بیمارستان قائم 122
2و1و27 مجتمع تخصصی و فوق تخصصی پزشکان اردبیل 122
2و1و28 ساختمان پزشکان پاستور اردبیل 122
2و1و29 معضلات عمده گردشگری سلامت در اردبیل 123
2و1و30 کاهش ورودی و خروجی مسافران خارجی به استان اردبیل 123
2و1و31 جمع بندی و نتیجه گیری 124
2و1و32 مراجع 124

2-2) شناسایی و انالیز گردشگری سلامت در ایران با روش SWOT

2و2و1 چکیده 128
2و2و2 مقدمه 129
2و2و3 اهداف تحقیق 130
2و2و4 روش تحقیق 130
2و2و5 پتانسیل های گردشگری سلامت در ایران 130
2و2و6 زمینه های فعالیت در حوزه گردشگری سلامت در دنیا 132
2و2و7 چرا توریسم سلامت 132
2و2و8 جذب بیماران بین المللی 132
2و2و9 آنالیز استراتژی های مدل swot 133
2و2و10 نتیجه گیری swot 135
2و2و11 آنالیز swot و توریسم سلامت در ایران 135
2و2و12 منابع 138

2-3) راهکارهای توسعه گردشگری سلامت در ايران

2و3و1 چکیده 141
2و3و2 مقدمه 141
2و3و3 تاريخچه گردشگری سلامت 141
2و3و4 تعريف توريسم سلامت 142
2و3و5 مفهوم سازی گردشگری سلامت 142
2و3و6 گردشگری سلامت و انواع آن 142
2و3و7 زمینه های ارائه خدمات پزشکی در دنیا 143
2و3و8 اقتصاد گردشگری سلامت 143
2و3و9 درآمد میلیاردی از گردشگری سلامت در دنیا 143
2و3و10 ايران مقصد، هدف گردشگری سلامت در منطقه 143
2و3و11 قابلیت های توريسم سلامت درايران 143
2و3و12 استان های مستعد توريسم سلامت 144
2و3و13 اهداف توسعه صنعت توريسم سلامت در ايران 146
2و3و14 شباهت های فرهنگی فرصتی برای حضور گردشگران سلامت در ايران 146
2و3و15 گردشگری چشمه های شفابخش ايران 146
2و3و16 توريسم سلامت المللی بین بازار در ايران جايگاه 147
2و3و17 نتايج و راهکارها 147
2و3و18 طرح جامع توريسم سلامت الکترونیکی دركشوراز طريق ايجاد سايت اينترنتی 147
2و3و19 گردشگر پذيرای مراكزپزشکی سايت وب ضوابط 147
2و3و20 طرح نظام اطلاع رسانی توريسم سلامت در ايران 148
2و3و21 فهرست منابع 148

2-4) ظرفیت سنجی توریسم سلامت از منظر گردشگران (مطالعه موردی روستای آبگرم لاریجان )

2و4و1 چکیده 149
2و4و2 مقدمه 150
2و4و3 مواد و روش ها 152
2و4و4 بحث و نتیجه گیری 159
2و4و5 پیشنهادات 160
2و4و6 منابع 160

2-5) گردشگری سلامت و پتانسیل های ان با تاکید بر استان همدان

2و5و1 چکیده 162
2و5و2 مقدمه 163
2و5و3 مفهوم گردشگری سلامت و انواع آن 164
2و5و4 عوامل موثر بر جذب گردشگران سلامت 166
2و5و5 عوامل داخی 166
2و5و6 عوامل خارجی 169
2و5و7 عوامل داخلی و خارجی 170
2و5و8 پتانسیل های گردشگری سلامت در استان همدان 170
2و5و9 وضعیت گردشگری سلامت در ایران و جهان 172
2و5و10 تدوین استراتژی مناسب برای توسعه گردشگری سلامت در ایران 174
2و5و11 مطالعه و طرح نظام جامع توریسم سلامت در کشور 174
2و5و12 مطالعه نظام اطلاع رسانی و ارتباطی توریسم سلامت در کشور و در سطح بین المللی 174
2و5و13 ایجاد دهکده های سلامت 175
2و5و14 بررسی راهکارهای خصوصی سازی صنعت توریسم سلامت در کشور 175
2و5و15 مطالعه طرح ایجاد بیمه مشترک بین المللی و اصلاح نظام بیمه داخلی مرتبط با گردشگران بخش درمانی 175
2و5و16 طرح تدوین قوانین و مقررات اصلاحی 175
2و5و17 تدوین برنامه موثر برای معرفی توانمندی ها و بازاریابی در این بخش 176
2و5و18 برنامه ریزی برای بهبود کیفیت و استانداردهای بهداشتی درمانی کشور در مقایسه با سایر نقاط جهان 176
2و5و19 طرح آموزش و جذب نیروی انسانی متخصص مدیریتی و برنامه ریز بخش سلامت 176
2و5و20 برنامه ریزی مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی 176
2و5و21 طرح ایجاد امکانات و تسهیلات مناسب اقامتی تفریحی و گردشگری برای مسافران 176
2و5و22 نتایج و بحث 176
2و5و23 پیشنهادات 177
2و5و24 منابع 178

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم نقش فناوری اطلاعات در توسعه گردشگری سلامت

افزایش رشد بین المللی از یک سو و افزایش علاقه به مقصد های گردشگری از سوی دیگر سبب شده است که روز به روز پسوند و پیشوندهای بیشتری همچون گردشگری جنگ ، گردشگری مذهبی ، گردشگری شهری ، گردشگری روستایی، گردشگری ورزشی، گردشگری سلامت، بومگردی و گردشگری مایس را در کنار واژه ی گردشگری شاهد باشیم. به عبارتی زندگی صنعتی در بیشتر کشورهای دنیا نیازهایی را برای مردم جوامع مختلف ایجاد کرده است که سلامت از مهمترین آن هاست. کشور ها با مد نظر قرار دادن این نیاز بشر در قرن 10 در صدد بهره مندی از فرصت های موجود در کشورشان از مبحثی به نام توریسم سلامت هستند. در حقیقت گردشگری سلامت، نوعی از گردشگری است که منظور حفط، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیشتر از 12 ساعت و کمتر از یک سال صورت می گیرد ازجمله عواملی که می تواند صنعت گردشگری کشور را توسعه و بهبود بخشد، بکارگیری ابزارها و پارامترهای موثر بازاریابی است. در این میان بازاریابی گردشگری اهمیت ویژه ای می یابد، زیرا اگر بازاریابی را فرایندی مدیریتی بدانیم، تمام فعالیتهای برنامه ریزی، تهیه محصولات گردشگری و جذب گردشگر نیازمند عملیات و فعالیتهای بازاریابی است. گردشگرانی که امروزه از طریق اینترنت به خرید می پردازند با مشتری گذشته متفاوتند و نگرش و عملکرد آنها نسبت به بازاریابی تغییر نموده است. گردشگری که از طریق اینترنت به خرید مشغول است ارزش بیشتری به اطلاعات می دهد و بر اطلاعاتی که فقط بر فروش تاکید داشته باشد با دید منفی می نگرد. در بازاریابی الکترونیکی گردشگران فعالانه به وب سایتهای مورد نظر خود را انتخاب نموده و خود در مورد نوع سفری که نیاز دارند، به گزینش اطلاعات از طریق اینترنت می پردازند. دراین میان استان سرسبز و چهار فصل مازندران در کنار امکانات تفریحی و تاریخی خود از نعمت برخورداری دریا ، جنگل ،چشمه ها و دریاچه ها و آب های معدنی با ویژگی های طبیعی خود که زیبایی های آن در بین شهرهای ایران می تواند جاذب بسیار خوب گردشگر باشد . این در صورتی است که منطقه لاریجان آمل که دارای تعداد زیادی آب گرم و سرد معدنی با قابلیت های درمانی برای جذب گردشگران سلامت داخلی و خارجی و بهبود وضعیت گردشگری تندرستی نیاز به یک برنامه ریزی دقیق دارد تا درآینده بتواند به عنوان یک قطب مثبت گردشگردی عمل نماید

فهرست کامل فصل سوم نقش فناوری اطلاعات در توسعه گردشگری سلامت

3-1 ) ارائه راهکارهای فناوری اطلاعات برای توسعه توریسم سلامت

3و1و1 خلاصه 180
3و1و2 مقدمه 180
3و1و3 تاریخچه ای از توریسم درمانی 181
3و1و4 نقش و تأثیر فناوري اطلاعات در توریسم درمانی 181
3و1و5 شرحي بر توریسم درماني در جهان 182
3و1و6 توریسم درماني در ایران 183
3و1و7 مسائل و ریسك هاي توریسم درماني 183
3و1و8 روش تحقیق 183
3و1و9 یافته های تحقیق 184
3و1و10 تحلیل توصیفی داده های مربوط به جنسیت 184
3و1و11 بررسی نحوه آشنایی با گردشگری سلامت و نقش فناوری اطلاعات در ایجاد رغبت در گردشگری سلامت 185
3و1و12 نحوه آشنایی با گردشگری سلامت و نقش فناوری اطلاعات 185
3و1و13 تحلیل توصیفی داده های مربوط به وسایل مورد استفاده 186
3و1و14 نتیجه گیری 186
3و1و15 منابع 187

3-2 ) تجاری سازی گردشگری سلامت در ایران: مطالعه موردی بیمارستانهای تبریز

3و2و1 چکیده 189
3و2و2 مقدمه 189
3و2و3 عوامل اصلی تأثیرگذاربرموفقیت تجاری کشورهادرجذب بیماران بین المللی 191
3و2و4 در آمد 11 میلیارد دلاری هند از گردشگری پزشکی 191
3و2و5 جایگاه ایران دربازاربین المللی خدمات درمانی 192
3و2و6 هدف پژوهش 192
3و2و7 مرور ادبیات 193
3و2و8 روش تحقیق 193
3و2و9 یافته های پژوهش 193
3و2و10 بحث و نتیجه گیری 194
3و2و11 منابع 194

3-3 ) نقش بازاریابی و گردشگری الکترونیک در توسعه گردشگری سلامت

3و3و1 چکیده 196
3و3و2 مقدمه 197
3و3و3 طرح مساله 197
3و3و4 روش تحقیق 198
3و3و5 هدف تحقیق 198
3و3و6 بازاریابی گردشگری 198
3و3و7 گردشگری سلامت 198
3و3و8 شعار توریسم سلامت در دنیا 199
3و3و9 پتانسیل های ایران در زمینه آب درمانی 200
3و3و10 ویژگی های طبیعی منطقه مورد مطالعه 201
3و3و11 بررسی چشمه های آب معدنی طبیعی لاریجان 201
3و3و12 نتیجه گیری و پیشنهادات 203
3و3و13 منابع و مآخذ 204

قسمت هایی از فصل چهارم ظرفيت هاي گردشگري سلامت ايران در فرآيند جهاني

صنعت توريسم به عنوان وسيع ترين و متنوع ترين صنعت در قرن ، 21يكي از مولفه هاي فراگير و تـاثير گـذار جهـاني شـدن پديده ها ، جايگاه ويژه اي را در دنيا از لحاظ اقتصادي و به عنوان نمادي از هويت فرهنگي ، برقرار كننده رابطـه بـين فرهنـگ هاي مختلف است . پديده گردشگري امروزه گستره ي جهاني يافته است ، به طوري كه انواع مختلف گردشگري شكل گرفته و قابليت هاي هر كدام مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد. توريسم سلامت پديده جديدي در سفر و طبيعت و پزشكي است كـه در بسياري از كشور ها شناخته شده و در راستاي توسعه و تداوم توريسم مورد توجه قرار گرفته است . انسـان و محـيط دو واژه به هم گره خورده است و تاريخ طولاني را با هم گذرانده اند؛ و سلامت و برخورداري از آن حلقه ارتباطي انسان و محـيط اسـت ،كه همراه با سفر گردشگري سلامت را به وجود مي آورد. گستره جهاني صنعت جهانگردي، توسعه نـوآوريهـاي تكنولـوژيكي، جريانهاي سرمايه، فرهنگ، اطلاعات، افزايش درآمدها، بهبود شرايط ارتباطات، توريسم به ويـژه گردشـگري سـلامت را جلـوه ديگري بخشيده است.
ايران كشوري است بسيار زيبا و جذاب كه تركيبي از تنوع و فراواني جاذبه هاي جغرافيايي، تاريخي ، فرهنگي را به وجـود آورده است كه در هيچ كجا از دنيا يافت نمي شود. توريسم سلامت نوعي توريسم محيطي- علمي است و در مناطقي كـه داراي جاذبه هاي محيطي- درماني و جاذبه هاي پزشكي وجود دارد ، يافت مي شود . در گستره جهاني شدن ، با ايجاد رابطه اي پويا و خلاق بين طبيعت ، انسان ، فرهنگ و دانش يك منطقه با گردشگران ، مـي تـوان جريـان هـاي جديـدي را در آينـده بـراي توريسم جهاني ، صلح و توسعه پايدار فراهم كرده است. توريسم سلامت و تقسيم بندي آن ، از آن دسته مفاهيم جديدي اسـت كه با تاكيد بر شاخص هاي انحصاري هر منطقه سبب توسعه اقتصادي، اجتماعي و پزشـكي آن منطقـه شـده اسـت.. توريسـم سلامت فرايندي است كه با تمركز بر ظرفيت هاي جغرافيايي ، بومي و علمي هر منطقه باعث توسعه پايدار گردشگري در عصـر جهاني شدن مي شود. كسب درآمد ، اشتغال، بالا بردن سطح علمي و سطح خدمات پزشـكي از مزيـت هـاي توريسـم سـلامت است. ايران هم اكنون در اين گستره جهاني ، جايگاه خوبي در توسعه پايدار گردشگري ندارد.اين مزيت هـا مـي توانـد بـا يـك برنامه ريزي جامع ، جايگاه شايسته اي را براي ايران در توريسم جهاني كسب نمايد . اين مقاله ضمن بررسي ماهيت و اهميـت توريسم سلامت ، قابليت ها و توانمندي هاي توريسم پزشكي و توريسم آب درماني در ايران را مورد ارزيابي قرار مي دهـد. و در نهايت ضمن توجه به جايگاه و ساختار برنامه ريزي اين شاخه از گردشگري به شناخت مشكلات و ارائه راهكارها مي پردازد

فهرست کامل فصل چهارم ظرفيت هاي گردشگري سلامت ايران در فرآيند جهاني

4-1 ) وضعیت کشورهای آسیایی موفق در گردشگری سلامت

4و1و1 چکیده 206
4و1و2 مقدمه 207
4و1و3 سابقه موضوع 208
4و1و4 سابقه گردشگری سلامت در هند 211
4و1و5 سابقه گردشگری سلامت در تایلند 211
4و1و6 سابقه گردشگری سلامت در سنگاپور 212
4و1و7 بررسی وضعیت ایران 212
4و1و8 نتیجه گیری 214
4و1و9 منابع 215

4-2 ) ظرفيت هاي گردشگري سلامت ايران در فرآيند جهاني شدن توسعه گردشگري پايدار

4و2و1 چکیده 218
4و2و2 مقدمه 219
4و2و3 بیان مساله 219
4و2و4 اهمیت و ضرورت تحقیق 219
4و2و5 اهداف تحقیق 220
4و2و6 جهانی شدن و گردشگری پایدار 220
4و2و7 تعریف و ماهیت گردشگری سلامت 220
4و2و8 طبقه بندي و تقسيمات گردشگري سلامت 221
4و2و9 قابليت ها وتوانمندي هاي گردشگري سلامت 222
4و2و10 گردشگري پزشكي ايران 222
4و2و11 گردشگر و آب درمانی ایران 223
4و2و12 تحليل جايگاه و ساختار برنامه ريزي براي توريسم درماني 225
4و2و13 نتیجه گیری 227
4و2و14 موانع و چالش ها 228
4و2و15 راهکارها و پیشنهادات 228
4و2و16 منایع 230

4-3 ) کیفیت در مراقبت سلامت و جهانی شدن خدمات سلامت: اعتبارنامه و تنظیم شرکتهاي توریسم درمانی

4و3و1 چکیده 233
4و3و2 مقدمه 234
4و3و3 چرا بیماران براي مراقبت درمانی به خارج از کشور سفر میکنند 234
4و3و4 عوارض درمانی 235
4و3و5 نیاز براي تنظیم و بازرسی شرکتهاي توریسم درمانی 235
4و3و6 اعتبارنامه ي شرکتهاي توریسم درمانی 236
4و3و7 اعتبارنامه ي بین المللی امکانات مراقبت سلامت مقصد 239
4و3و8 انتخاب آگاهانه ي بیمار 239
4و3و9 استمرار مداوا 240
4و3و10 نظارت لغو اشکال مسئولیت 240
4و3و11 رازداري و شخصی سازي اطلاعات بیماران 241
4و3و12 استانداردهاي حرفهاي مراقبت و خدمات سلامت مطلوب براي فروش 241
4و3و13 آموزش و تصدیق عاملان توریسم درمانی 242
4و3و14 بیمه ي سفر درمانی و بیمه ي عوارض درمانی 243
4و3و15 اعانه به غرامت سرمایه ها 243
4و3و16 نتیجه گیری 243
4و3و17 مراجع 244

4-4 ) ظرفيت هاي گردشگري سلامت ايران در فرآيند جهاني شدن توسعه گردشگري پايدار

4و4و1 چکیده 246
4و4و2 مقدمه 247
4و4و3 بیان مساله 247
4و4و4 اهمیت و ضرورت تحقیق 247
4و4و5 اهداف تحقیق 248
4و4و6 جهانی شدن و گردشگری پایدار 248
4و4و7 تعریف و ماهیت گردشگری سلامت 248
4و4و8 طبقه بندی و تقسیمات گردشگری سلامت 249
4و4و9 قابلیت ها و توانمندی های گردشگری سلامت 250
4و4و10 گردشگری پزشکی ایران 250
4و4و11 گردشگری و آب درمانی ایران 251
4و4و12 تحليل جايگاه و ساختار برنامه ريزي براي توريسم درماني 253
4و4و13 نتیجه گیری 255
4و4و14 موانع و چالش ها 256
4و4و15 راهکارها و پیشنهادات 256
4و4و16 منابع 258

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم راهبرد های توسعه توریسم سلامت

گردشگری سلامت / گردشگری پزشکی
امروزه گردشگري از معدود بخش هاي خدماتي است كه فرصتاي مناسب را براي تجارت تمامي ملل جهان فارغ از ميرانتوسعه يافتگي آنها فراهم آورده است . اين نكته ظريف سبب رشد اين مقوله خدماتي شده است به گونه اي كه از گردشگري به صنعت تعبير شد و بعد از صنعت نفت وخودرو به عنوان صنعت سوم درآمد ساز جهان شناخته مي شود. برآوردها نشان ميدهد كه هر توريست سلامت سه برابر يكتوريس عادي ارز آوري دارد سازمان جهاني گردشگري، گردشگري سلامت را چنين تعريف مي كند : استفاده از خدماتي كه بهبود يا افزايش سلامتي و افزايش روحيه فرد با استفاده از آبهاي معدني، آّب وهوا و يا مداخلات پزشكي منجر مي شود و در مكاني خارج از محل سكونت فرد است و بيش از 24 ساعت به طور مي انجامد توريسم سلامت شامل افراد و گروه هايي است كه براي استفاده از تغيير آب و هوا با هدف پزشكي و درماني) استفاده از آبهاي معدني، گذران دوران نقاهت، معالجه و نظاير آن اقدام به مسافرت مي كنند گردشگري سلامت، سفري سازمان يافته از محيط زندگي فرد به مكان ديگر است كه به منظور حفظ بهبود ودستيابي مجدد به سلامت جسمي و روحي فرد صورت مي گيرد گردشگري سلامت شامل گردشگري پزشكي گردشگري صحت و گردشگري پيشگيرانه است در واقع گردشگري پزشكي ، بخشي از گردشگري سلامت محسوب مي شود كه نمودر زير به فهم بهتر جايگاه گردشگري پزشكي در چهارچوب گردشگري سلامت كمك مي كند

فهرست کامل فصل پنجم راهبرد های توسعه توریسم سلامت

5-1 ) معماری شفابخش بررسی نقش معماری در جذب توریسم سلامت

5و1و1 چکیده 261
5و1و2 مقدمه 263
5و1و3 گردشگری سلامت 263
5و1و4 گزدشگزی سلامت در دهكذه سلامت )معماری شفابخش( 264
5و1و5 دهكده سلامت در ایران 265
5و1و6 دهکده سلامتی مجتمع گردشگری باری ارومیه 265
5و1و7 پروژه شهرک سلامت اصفهان 266
5و1و8 شهرک سلامت کیش 266
5و1و9 شهر سلامت شیراز 267
5و1و10 نتیجه گیری 268
5و1و11 منابع 268

5-2 ) تحلیل و ارزیابی پتانسیل ها و راهبر های توسعه توریسم سلامت (نمونه موردی : استان لرستان )

5و2و1 چکیده 270
5و2و2 مقدمه 271
5و2و3 روش بررسی 272
5و2و4 مدل استراتژیک swot 272
5و2و5 یافته های تحقیق 272
5و2و6 تحلیل چالش ها و فرصت های توسعه گردشگری استان لرستان با استفاده از مدل swot 273
5و2و7 عوامل موثر داخلی بر گردشگری در ناحیه مورد مطالعه 273
5و2و8 عوامل خارجی موثر بر گردشگری در ناحیه مورد مطالعه 273
5و2و9 تحلیل نقاط ضعف و قوت ها و فرصتها و تهدیدها 275
5و2و10 اولویت بندی نقاط ضعف و قوت ها و تعدیدها و فرصت ها از دید گردشگران 277
5و2و11 شکل اولویت بندی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها از دید گردشگران 281
5و2و12 نتیجه گیری 281
5و2و13 راهکارها و پیشنهادات 282
5و2و14 منابع 282

5-3 ) توریسم درمانی، کلیدی ترین راهکار توسعه گردشگری در ایران

5و3و1 چکیده 285
5و3و2 مقدمه 285
5و3و3 توریسم درمانی در بسیاری از کشورها نقش مهمی در ارزآوری دارد و هرساله تا 05 میلیارد دلار درآمد ارزی 286
5و3و4 ضرورت تحقیق 287
5و3و5 روش گردآوری 288
5و3و6 مفهوم گردشگری سلامت و انواع ان 288
5و3و7 توریسم پیشگیرانه 289
5و3و8 توریسم صحت 289
5و3و9 توریسم درمانی 289
5و3و10 گردشگری سلامت / گردشگری پزشکی 291
5و3و11 جایگاه گردشگری سلامت وانواع آن 291
5و3و12 آب درمانی 294
5و3و13 لجن درمانی 295
5و3و14 گل درمانی 296
5و3و15 شن درمانی 296
5و3و16 نگاهی بر پتانسیل های گردشگری سلامت 297
5و3و17 جاذبه ها و امتیازات ایران برای توریسم درمانی 298
5و3و18 پتانسیل های گردشگری سلامت در ایران 299
5و3و19 برتری پزشکی ایران در منطقه 299
5و3و20 رشد 60 درصدی ایران در جذب توریست سلامت 301
5و3و21 رقیبان ایران در بازار توریسم درمانی 302
5و3و22 نگاهی به مقاصد گردشگری پزشکی در دنیا 302
5و3و23 هند: هند صدرنشین توریسم پزشکی در جهان شد 304
5و3و24 درآمد 2میلیارد دلاری هند از محل یوگا و طب سنتی 304
5و3و25 موفقیت ترکیه دراستراتژی های چند جانبه توریسم درمانی 305
5و3و26 درآمد جهانی توریسم درمانی از مرز 955 میلیارد دلار گذشت 305
5و3و27 وضعیت فعلی توریسم درمانی 306
5و3و28 بر اساس پژوهش های انجام شده عمده ترین چالش های توریسم درمانی در کشورمان عبارتند از 306
5و3و29 نتیجه گیری 306
5و3و30 در اینجا با توجه به پیشینه و بررسی ادبیات به برخی از راهکار های توسعه گردشگری سلامت در ایران اشاره میشود 307
5و3و31 منابع 307

5-4 ) نقش دولت و حاکمیت در توسعه ي توریسم سلامت

5و4و1 چکیده 309
5و4و2 مقدمه 309
5و4و3 نقش حاکمیت 309
5و4و4 نقش حاکمیت در ابتکار جریان موزون سرمایه گذار 310
5و4و5 آنچه که حاکمیت نبایستی انجام دهد 310
5و4و6 حاکمیت در ایجاد مقصد 311
5و4و7 آیا توریسم سلامت براي توسعه و پیشرفتش … نیازمند قانونگذاري خاص است 312
5و4و8 نقش قانون … جهت رفع سریعتر موانع معمول 312
5و4و9 مثالهایی از قوانین مفید 313
5و4و10 قانون اجازهي “تغییر مصرف” 313
5و4و11 از “درمان در- بیمار” تا “موقعیت روز” 313
5و4و12 گذرنامه ي توریسم سلامت 313
5و4و13 کمک خرجی دادن به توریسم سلامت 313
5و4و14 غالب شدن “ثبت نام منطقه اي” 314
5و4و15 فوق-تنظیمات درآذربایجان شرقی 314
5و4و16 مراجع 314

5-5 ) تاثیر گردشگري سلامت بر صنعت توریسم همگام باتوسعه پایدار

5و5و1 چکیده 315
5و5و2 مقدمه 316
5و5و3 بیان مساله 316
5و5و4 انواع گردشگری سلامت 317
5و5و5 مشکلات قانونی در حوزه گردشگری سلامت 317
5و5و6 ارکان گردشگری سلامت 317
5و5و7 پیشینه تحقیق 318
5و5و8 اهمیت و ضرورت تحقیق 319
5و5و9 ضرورت انتخاب موضوع و اهداف تحقیق 319
5و5و10 توسعه پایدار 319
5و5و11 معماری پایدار 320
5و5و12 اصول و ارکان توسعه پایدار 322
5و5و13 پایداری اقتصادی 322
5و5و14 پایداری اجتماعی 322
5و5و15 پایداری بوم شناختی 322
5و5و16 توسعه مکانی پایدار 323
5و5و17 اصول معماری پایدار 323
5و5و18 نتیجه گیری 323
5و5و19 مراجع 324

5-6 ) توریسم سلامت , اهمیت و پتانسیل های آن در بوم های بیابانی کشور

5و6و1 چکیده 326
5و6و2 مقدمه 326
5و6و3 مفهوم گردشکری سلامت وانواع ان 327
5و6و4 عوامل موثر بر جذب گردشگران سلامت 328
5و6و5 ریسکهای گردشگری سلامت 329
5و6و6 گردشگری در بوم های بیابانی 329
5و6و7 گردشگری سلامت در بوم های بیابانی 330
5و6و8 قابلیت ها و پتانسیل های ایران در زمینه توریسم سلامت بوم های بیابانی 332
5و6و9 تذوین استرادژی مناسب برای توسعه گردشگری سلامت بوم های بیابانی 333
5و6و10 خلاصه و نتیجه گیری 334
5و6و11 منابع 335

قسمت هایی از فصل ششم توریسم درمانی

صنعت گردشگري پس از نفت و خودرو، سومین صنعت بزرگ جهان به شمار آمـده و در گـردش مـالی کشـورها جایگاه ویژهاي دارد و در آینده نیز به حتم یکی از صنایع نخست جهان خواهد بود. به مرور زمان و بـا بهبـود صـنعت ارتباطات و حمل و نقل، کالاي گردشگري جایگاه ویژهاي در سبد مخارج خانوارهـا پیـدا کـرده اسـت. بـا ایـن حـال، اهداف همه گردشگران از مسافرت یکسان نبوده و هرکدام هدفهایی خاصی در مسافرتهایشان دنبال میکنند. در طول سالهاي قبل صنعت گردشگري شکلی عمومی داشت, ولی با گذشت زمان و گسترش این صنعت، کم کم زیـر شـاخه-هاي تخصصی فراوانی همچون شهرگردي، گردشگري فرهنگی و مذهبی، آثـار باسـتانی، طبیعـت گـردي، گردشـگري ورزشی، گردشگري علمی و اخیرا گردشگري سلامت به آن اضافه شد. بنابرین برخـی بـراي برخـورداري از سـلامت اقدام به سفر به شهر یا کشور دیگري میکنند، که این افراد جزء گروه گردشگري سلامت قرار میگیرنـد. بـین 4تـا 7 درصد گردشگران خارجی را گردشگران سلامت تشکیل میدهند،

فهرست کامل فصل ششم توریسم درمانی

6-1 ) بررسی کارکردهای گردشگری درمانی در ایران

6و1و1 چکیده 336
6و1و2 مقدمه 336
6و1و3 گردشگردی درمانی یك پدیده فرهنگی است یا یك پدیده اقتصادی؟؟؟ 337
6و1و4 تاریخچه گردشگری درمانی 337
6و1و5 آثار و کارکردهای گسترش توریسم درمانی در ایران 339
6و1و6 جایگاه برنامه ریزی هدفمند در گردشگری درمانی وپرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و مقررات 343
6و1و7 نقش گردشگری درمانی و توسعه اقتصاد دیجیتالی 343
6و1و8 گردشگری درمانی و فرهنگ سازی از طریق رسانه ها 344
6و1و9 بحث و نتیجه گیری 344
6و1و10 راهبردهای پیشنهادی 344
6و1و11 منابع 346

6-2 ) بررسی و تحلیل وضعیت انتخاب مقصد گردشگران پزشکی در استان گیلان

6و2و1 چکیده 347
6و2و2 مقدمه 348
6و2و3 ادبیات موضوع 349
6و2و4 گردشگری پزشکی 349
6و2و5 وضعیت گردشگري پزشکی در گیلان 351
6و2و6 پیشینه تحقیق 352
6و2و7 روش تحقیق 353
6و2و8 یافته ها 353
6و2و9 نتیجه گیری 356
6و2و10 پیشنهادها 357
6و2و11 مراجع 358

6-3 ) اهمیت، پتانسیلها و استراتژي توریسم سلامت در استان آذربایجان شرقی

6و3و1 چکیده 360
6و3و2 مقدمه 361
6و3و3 مفهوم گردشگري سلامت و انواع آن 362
6و3و4 عوامل موثر بر جذب گردشگران سلامت 363
6و3و5 ریسکهاي گردشگري سلامت 366
6و3و6 پراکندگی جغرافیایی مقاصد مهم گردشگري سلامت در جهان و عوامل موثر بر آن 367
6و3و7 مروري بر قابلیتها و پتانسیلهاي توریسم سلامت در استان آذربایجان شرقی 370
6و3و8 استراتژي مناسب توسعه گردشگري سلامت در استان آذربایجان شرقی 372
6و3و9 اهداف توسعه صنعت توریسم سلامت در استان آذربایجان شرقی 373
6و3و10 چالشهاي پیشروي گردشگري سلامت در استان آذربایجان شرقی 374
6و3و11 تدوین استراتژي مناسب براي توسعه گردشگري سلامت براي استان آذربایجان شرقی 375
6و3و12 مطالعه و طرح نظام جامع توریسم سلامت براي استان آذربایجان شرقی 375
6و3و13 مطالعه نظام اطلاعرسانی و ارتباطی توریسم سلامت 375
6و3و14 ایجاد دهکدههاي سلامت در استان آذربایجان شرقی 375
6و3و15 بررسی راهکارهاي خصوصیسازي صنعت توریسم سلامت 376
6و3و16 مطالعه طرح ایجاد بیمه مشترك بین المللی و اصلاح نظام بیمه داخلی مرتبط با گردشگران بخش درمانی 377
6و3و17 طرح تدوین قوانین و مقررات اصلاحی 377
6و3و18 تدوین برنامه موثر براي معرفی توانمنديها و بازاریابی در این بخش 377
6و3و19 برنامه ریزي براي بهبود کیفیت و استاندارهاي بهداشتی-درمانی استان آذربایجان شرقی در مقایسه با سایر نقاط جهان 378
6و3و20 طرح آموزش و جذب نیروي انسانی متخصص مدیریتی و برنامه ریز بخش سلامت 378
6و3و21 خلاصه و نتیجه گیری 379
6و3و22 منابع 381

6-4 ) جاذبه های توریسم سلامت با تاکید بر پدیده های زمین شناختی در استان اذربایجان غربی

6و4و1 چکیده 382
6و4و2 گردشگری سلامت 383
6و4و3 تاریخچه گردشگری سلامت 385
6و4و4 تاریخچه گردشگری سلامت در ایران 386
6و4و5 گردشگری سلامت در ایران 386
6و4و6 چارچوب تنوریک 386
6و4و7 فرضیات پژوهش 387
6و4و8 کلیات پژوهش 387
6و4و9 روش تحقیق 389
6و4و10 محدوده مورد مطالعه 389
6و4و11 طبیعت درمانی 389
6و4و12 حمام های آب گرم 389
6و4و13 چشمه های معدنی 390
6و4و14 آب دریاچه ارومیه 395
6و4و15 املاح موجود در اب دریاچه 395
6و4و16 نتایج و پیشنهادات 395
6و4و17 منابع 396

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان40,000افزودن به سبد خرید