50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع اندرکنش سد و فونداسیون

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه اندرکنش سد و فونداسیون است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی تاثیر درنظرگیری اثرات اندرکنش سد مخزن پی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تحليل لرزه اي غير خطي سدهاي بتني وزني بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی اثر شرط مرزي سامرفیلد بر رفتار دینامیکی سد بتنیوزنی با در نظر گرفتن ادرکنش سد بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مدلسازی سدهای بتنی وزنی با درنظر گرفتن اثرات اندرکنش سد بررسی شده است

در ایران با توجه به بحران کم آبی و نیاز اساسی به مدیریت منابع آب و نیرو جهت ایجاد رفاه و آسایش بیشتر، سد سازی جزء مباحث مهم ملی به شمار می رود که بخش بزرگی از بودجه های عمرانی کشور را به خور اختصاص داده است. جدا از زمینه های هیدرولیکی، هیدرولوژیکی، و محیط زیستی در طراحی سدهای بتنی، طراحی ایمن سازی سد ها با توجه به خسارات جبران ناپذیر ناشی از خرابی و شکست آنها بسیار حاءز اهمیت می باشد. از سویی قرارگیری در کمربند لرزه خیز آلپ-همالیا ایران را در شمار کشورهای آسیب پذیر از لحاظ خطر زمین لرزه قرار داده است، و از سوی دیگر پیچیدگی های مختلف موجود در مسئله سازهای سدها تحلیل و طراحی آنها را از سایر سازه های مهندسی عمران جدا می کند. بنابراین، باید در تحلیل و طراحی سد های بتنی از روش های علمی و آخرین یافته ها بهره جست، تا در کنار مباحث اقتصادی متضمن ایمنی و کارایی این فرا سازه ها بود. طراحی سد های مقاوم در برابر زلزله و همچنین ارزیابی ایمنی سد های موجود در برابر زلزله های آینده نیازمند روش های تحلیلی موثق و معتبر می باشد. این روش ها باید توانایی ارزیابی روش ها و تغییر شکل های دینامیکی در یک سد تحت اثر یک زلزله خاص را داشته باشد. توجه خاصی باید معطوف به اندرکنش دینامیکی سد با آب مخزن و با خاک یا سنگ پی گردد. این عوامل، تحلیل های معمول سد های بتنی وزنی را پیچیده می کند

قسمت هایی از فصل اول بررسی تاثیر درنظرگیری اثرات اندرکنش سد مخزن پی

از جمله مهمتربن بارگذاری های دینامیکی در سازه ها بارگذاری لرزه ای می باشد. در این بارگذاری، پایه سازه تحت تاثیر تحریکات لرزه ای قرار گرفته و پاسخ سازه در طول زمان تغییر می کند. روش های مختلفی جهت انجام تحلیل های لرزه ای در انواع مختلف سازه ها وجود دارد، که یکی از قدرتمندترین این روشها، روش اجزای محدود می باشد. در تحلیل دینامیکی سدهای بتنی به روش اجزای محدود، برخی از ملاحظات مانند: اندرکنش میان سیال-سازه، محل و چگونگی اعمال شرایط مرزی، نیروی زلزله، هندسه سد و مخزن پشت آن از اهمیت بالایی برخوردار هستند.
محققین، با استفاده از روش اویلری و در قالب برنامه کامپیوتری SAGAD به تحلیل لرزهای سد کوثر پرداخته اند. نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که اندرکنش مخزن و پی با سد موجب افزایش تنش در بدنه سد می گردد. محققین به وسلیه روش اجزای محدود و با تکیه بر رویکرد اویلر-لاگرانژی و در چارچوب تحلیلی نرم- افزار ABAQUS، اثر شیب مخزن بر نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر بدنه سد با توجه به اندرکنش سد و مخزن را مورد بررسی قرار دادند، نتایج های آنپژوهش ها بیانگر آن است که با افزایش شیب مخزن موجب بیشتر شدن نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر سد می گردد.

فهرست کامل فصل اول بررسی تاثیر درنظرگیری اثرات اندرکنش سد مخزن پی

1-1 ) چکیده

1و1 و1 -تاريخچه موضوع ومرور تحقیقات انجام شده 10
1و1و1و1 مقدمه 11
1و1و1و2 تاریخچه 12
1و1و2 بررسی اندر کنش خاک و سازه در سدهای بتنی 16
1و1و2و1 مقدمه 17
1و1و2و2 روش های کلی تحلیل انر کنش خاک و سازه 17
1و1و2و3 روش مستقیم 18
1و1و2و4 روش زیر سازه 19
1و1و2و5 روش فونداسیوى بدوى جرم 21
1و1و2و6 روش فونداسیون جرم دار 21
1و1و2و7 فرکانس حد تشعشع 21
1و1و3 برنامه کامپیوتری برای آنالیز لرزه ای سدهای بتنی 24
1و1و3و1 برنامه کامپیوتری برای آنالیز لرزه ای سدهای بتنی 25
1و1و3و2 برنامه کامپیوتری برای آنالیز لرزه ای سدهای بتنی وزنی (EAGD-84) 25
1و1و3و3 برنامه کامپیوتری برای آنالیز لرزه ای سه بعدی سدهای بتنی 27
1و1و3و4 برنامه کامپیوتری برای آنالیز لرزه ای سه بعدی سدهای بتنی 28
1و1و3و5 نحوه ی مدل سازی شرایط مرزی برای محیط های نیمه بی نهایت 30
1و1و3و6 شرایط لازم برای عدم انعکاس امواج در مرزها 31
1و1و3و7 شرایط مرزی ویسکوز 33
1و1و3و8 مدل مخروطی 36
1و1و3و9 شرط مرزی مجانبی مضاعف 38
1و1و3و10 نتیجه گیری 40
1و1و3و11 منابع و مراجع 41

1-2 ) بررسی اندرکنش سد – پی – مخزن – رسوب بر رفتار دینامیکی غیر خطی سد بتن وزنی با استفاده از روش اجزای محدود

1و2و1 خلاصه 44
1و2و2 مقدمه 44
1و2و3 مواد و روش ها 45
1و2و4 مدل سازی دینامیکی سیستم “سد ساریبر – پی – مخزن – رسوب ” 45
1و2و5 نتایج و بحث 46
1و2و6 نتیجه گیری 48
1و2و7 مراجع 48

1-3 ) بررسی اثر طول مخزن بر تحلیل دینامیکی سد بتنی با توجه به اندرکنش سد-پی-مخزن با استفاده از روش اجزاء محدود

1و3و1 چکیده 50
1و3و2 مقدمه 50
1و3و3 مواد و روش ها 51
1و3و4 معادله دینامیکی حاکم بر محیط سیال 52
1و3و5 معادله دینامیکی حاکم بر محیط سازه 52
1و3و6 معادله کوپله سد-مخزن-پی 53
1و3و7 مدلسازی دینامیکی سیستم سد-مخزن-پی 53
1و3و8 نتایج عددی 56
1و3و9 بحث و نتیجه گیری 60
1و3و10 پیشنهادات 60
1و3و11 منابع 61

1-4 ) تأثیرات لایه متصل به بدنه بالادست سد بتنی وزنی تحت اندرکنش سیستم سد - مخزن - فونداسیون

1و4و1 چکیده 63
1و4و2 مقدمه 63
1و4و3 معادلات حاکم 64
1و4و4 آنالیز مدل ها 65
1و4و5 ارزیابی مدل ها 67
1و4و6 حالت افزایش ضخامت بتن در وجه بالادست سد 67
1و4و7 حالت بکارگیري لایهي ایزولاسیون هیدرودینامیکی 67
1و4و8 نتیجه گیری 74
1و4و9 مراجع 75

1-5 ) بررسی تاثیر درنظرگیری اثرات اندرکنش سد مخزن پی در سدهای بتنی قوسی به روش اجزاءمحدود

1و5و1 مقدمه 76
1و5و2 مروری بر پیشینه تحقیق 77
1و5و3 معرفی نرم افزار 78
1و5و4 تعریف المان های مورد نیاز 78
1و5و5 معرفی نمونه مورد بررسی 79
1و5و6 صحت سنجی 80
1و5و7 مدل سازی عددی 81
1و5و8 بررسی نتایج در حالت بدون درنظرگرفتن اثرات اندرکنش بین سد مخزن پی 83
1و5و9 بررسی نتایج در حالت با درنظرگرفتن اثرات اندرکنش بین سد مخزن پی 84
1و5و10 نتایج 88
1و5و11 مراجع 88

1-6 ) آنالیز دینامیکی سد بتنی وزنی با در نظر گرفتن تندکنش سد –مخزن-فونداسیون

1و6و1 خلاصه 90
1و6و2 مقدمه 90
1و6و3 معادلات حاکم 92
1و6و4 گسسته سازی معادله موج 92
1و6و5 شکل ماتریس معادله حاکم 92
1و6و6 اثرات جذب در کف مخزن 93
1و6و7 اندرکنش اکوستیکی سازه و سیال 93
1و6و8 آنالیز مدل 94
1و6و9 ارزیابی مدل 94
1و6و10 مطالعه موردی 95
1و6و11 بحث و نتیجه گیری 97
1و6و12 فهرست مراجع 97

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تحليل لرزه اي غير خطي سدهاي بتني وزني

به منظور تعیین اثر متقابل اجزای سیستم سد- پی- مخزن- بر پاسخ برج های دینامیکی سد و برج، سد بتنی وزنی با ارتفاع 21 متر و با شیب بالادست 0.05 و شیب پایین دست 0.75، برج آبگیر به ارتفاع 20 متر و به طول و عرض 4 و 5 متر در پلان و آب داخل و مخزن پیرامونی برج، هم ارتفاع با برج مدلسازی شده اند. فاصله طولی برج تا مرز آزاد بالادست مخزن 3 برابر ارتفاع برج و فاصله جانبی برج تا مرز
آزاد مخزن 20 متر از هر طرف بتن بکار است. شده لحاظ رفته در جسم سد و برج یکسان فرض، برج آبگیر مسلح به آرماتور و مشخصات مکانیکی آب داخل برج و مخزن نیز یکسان در نظر گرفته شده است. مدل اجزا محدود سیستم ابتدا بدون در سازی با مدلپی و نظرگرفتن کف مخزن رسوبات توسط میراگرهایی در جهت قائم بر سطح زیرین (کف) درنظرگرفته شده است. مطابق جدول 4 جنس رسوبات کف مخزن ضریب به ترتیب با سخت و نرم a برابر با 0.8 و 0.5 و ضریب b برابر با 9 و 3 انتخاب شده است. در گام بعدی پی به ارتفاع 60 متر (سه برابر ارتفاع برج) و به ترتیب با طول بالادستی و پایین دستی 62 و 58 متر به مدل اضافه شده است. برای تعیین اثر انعطاف پذیری پی بر پاسخها، تحلیل دینامیکی سیستم بر روی سه پی با مدول الاستیسیته های مختلف 0.5 ،1 و 0.5 برابر مدول الاستیسیته بتن سد و برج انجام گرفته و نتایج آن با یکدیگر مقایسه شدند. مشخصات مکانیکی مصالح بکار رفته در این مدل همچون مدول الاستیسیته E برحسب نیوتن بر متر مکعب، ضریب پواسون ν و جرم حجمی ρ برحسب کیلوگرم بر متر مکعب می باشد

فهرست کامل فصل دوم تحليل لرزه اي غير خطي سدهاي بتني وزني

2-1) تحلیل لرزهای سه بعدی برجهای آبگیر با احتساب اندرکنش سد بتنی وزنی، پی و مخزن

2و1و1 چکیده 98
2و1و2 مقدمه 98
2و1و3 معادلات و شرایط مرزی حاکم بر سیستم 99
2و1و4 مدل سازی سیستم 101
2و1و5 نتایج تحلیل مودال 102
2و1و6 نتایج تحلیل دینامیکی 103
2و1و7 نتیجه گیری 109
2و1و8 مراجع 109

2-2) تحليل لرزه اي غير خطي سدهاي بتني وزني با در نظر گرفتن اندركنش سد-مخزن-فونداسيون

2و2و1 چکیده 111
2و2و2 مقدمه 111
2و2و3 مدل ترک اندود 112
2و2و4 اندرکنش سد – مخزن 113
2و2و5 اندرکنش سد و فونداسیون 113
2و2و6 مطالعه موردی سد Pine Flat 114
2و2و7 مدل سازی فونداسیون بدون جرم 115
2و2و8 آنالیز سد برای مدل فونداسیون بدون جرم 115
2و2و9 حساسیت نسبت به پارامتر E 115
2و2و10 حساسیت نسبت به پارامتر Gf 115
2و2و11 حساسیت نسبت به پارامتر ft 115
2و2و12 نتیجه گیری 115
2و2و13 مراجع 117

2-3) بررسی تاثير سختی فونداسيون بر پاسخ لرزه ای سدهای دوقوسی با در نظر گرفتن اندرکنش سد-مخزن- فونداسيون

2و3و1 خلاصه 118
2و3و2 مقدمه 118
2و3و3 معادلات حاکم 120
2و3و4 آنالیز مدل 120
2و3و5 بحث و نتیجه گیری 126
2و3و6 مراجع 126

2-4) بررسی تاثیر در نظرگیری اندرکنش سد مخزن پی بر رفتار لرزهای سدهای بتنی وزنی با استفاده از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی

2و4و1 چکیده 128
2و4و2 مقدمه 128
2و4و3 مروری بر پیشینه تحقیق 129
2و4و4 معرفی نرم افزار 130
2و4و5 تعریف المان های مورد نیاز 130
2و4و6 تحلیل دینامیکی 131
2و4و7 تحلیل تاریخچه زمانی – روش انتگرال گیری مستقیم 132
2و4و8 میرایی 132
2و4و9 تحلیل دینامیکی سد وزنی پاین فلت با در نظرگیری اثرات اندرکنش بین سد-مخزن-پی 132
2و4و10 بررسی نتایج تحلیل دینامیکی سد وزنی پاین فلت با در نظرگیری اثرات اندرکنش بین سد-مخزن-پی 133
2و4و11 بررسی نتایج تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی تحت اثر رکورد زلزله طبس 135
2و4و12 جمع بندی 136
2و4و13 نتیجه گیری 137
2و4و14 مراجع 137

2-5) بررسی تاثیر هندسه بر پاسخ لرزه ای سد بتنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد، مخزن و فونداسیون

2و5و1 خلاصه 139
2و5و2 مقدمه 139
2و5و3 تحقیقات انجام پذیرفته 140
2و5و4 شرایط مرزی بین اندرکنش سد , مخزن و فونداسیون 140
2و5و5 مطالعه رفتار لرزه ای سدهای بتنی وزنی و مدلسازی آن 141
2و5و6 تحلیل استاتیکی و دینامیکی سد 143
2و5و7 نتیجه گیری 146
2و5و8 مراجع 147

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی اثر شرط مرزي سامرفیلد بر رفتار دینامیکی سد بتنی وزنی با در نظر گرفتن ادرکنش سد

برای حل و آنالیز مدل مورد نظر مصالح سد وزنی بتنی دارای رفتار همگن٬ خطی و ایزوتروپیک و آب مخزن، محیطی همگن و ایزوتروپ٬ غیرلزج٬ غیرچرخشی و با تغییر مکان های کوچک و تراکم پذیر فرض می شود. برای انجام تحلیل لرزه ای از روش حل Newmark استفاده می شود. به دلیل عمق و ارتفاع زیاد مخزن سد بتنی وزنی٬ از اثر امواج سطحی آب صرف نظر شده و فشار در سطح آزاد مخزن، صفر در نظر گرفته می شود. با توجه به شرایط حاکم بر رفتار سد بتنی وزنی و شکل هندسی مخزن، مسئله به صورت دو بعدی در نظر گرفته می شود و مولفه افقی و قائم شتاب نگاشت زمین لرزه به مدل اعمال می شود. برای آنالیز لرزه ای سد بتنی وزنی از نرم افزار Ansys استفاده شده است. این نرم افزار قابلیت آنالیز لرزه ای با در نظر گرفتن هندسه نامنظم دامنه ها و اثرات اندرکنش مخزن و پی را دارا می باشد. برای این منظور عناصر مناسبی که رفتار تراکم پذیری سیال را نمایش دهد، پیش بینی شده است. همچنین برای مرز دوردست قطع شده نیز از شرط مرزی Somerfeld استفاده شده است. مشـخصات هندسی سد بتنی وزنی کوینا Koyna در شکل (1) که دارای فونداسیونی به ضخامت دو برابر ارتفاع سد و مخزنی پر از آب تا تراز تاج سد و همچنین فونداسیون انعطاف پذیر نشان داده شده اسـت و در آن کلیه ابعاد به مـتر می باشد. مدول الاستیسیته، وزن واحد حجم و ضریب پواسون بتن سد به ترتیب 31.027 گیگا پاسـکال، 2643 کیلوگرم بر متر مکعب و ٠/2 فرض شده و مدول الاستیسیته، وزن واحد حجم و ضریب پواسون بتن فونداسیون به ترتیب 16.86 گیگا پاسـکال و ٠ کیلوگرم بر متر مکعب و ٠/2 در نظر گرفته شده است

فهرست کامل فصل سوم بررسی اثر شرط مرزي سامرفیلد بر رفتار دینامیکی سد بتنی وزنی با در نظر گرفتن ادرکنش سد

3-1 ) تاثیر مرز دوردست قطع شده بر پاسخ لرزه اي سد بتني وزني تحت اندر کنش سد– مخزن- فونداسیون

3و1و1 چکیده 148
3و1و2 مقدمه 148
3و1و3 معادله حاکم بر مخازن 149
3و1و4 انالیز و ارزیابی مدل 150
3و1و5 بحث و نتیجه گیری 150
3و1و6 مراجع 156

3-2 ) بررسی اثر شرط مرزي سامرفیلد بر رفتار دینامیکی سد بتنی وزنی با توجه به اندر کنشسد – مخزن – پی با استفاده از روش اجزاء محدود

3و2و1 خلاصه 157
3و2و2 مقدمه 157
3و2و3 مواد و روش ها 158
3و2و4 مسئله کوپله سازه-سیال 158
3و2و5 مدلسازي دینامیکی سیستم سد-مخزن-پی 158
3و2و6 نتایج و بحث 159
3و2و7 نتیجه گیری 162
3و2و8 مراجع 162

3-3 ) تاثیر مرزها بر پاسخ لرزه ای سد بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندکنش سد – مخزن – فونداسیون

3و3و1 مقدمه 164
3و3و2 رابطه حاکم بر سازه (سد و فونداسیون ) 166
3و3و3 رابطه حاکم بر مخزن 166
3و3و4 شرایط مرزی حاکم بر مسئله 167
3و3و5 آنالیز مدل 168
3و3و6 ارزیابی مدل 168
3و3و7 مشخصات مصالح سد 168
3و3و8 مشخصات مصالح فونداسیون 168
3و3و9 بحث و نتیجه گیری 173
3و3و10 مراجع 173

قسمت هایی از فصل چهارم مدلسازی سدهای بتنی وزنی با درنظر گرفتن اثرات اندرکنش سد

به منظور ارزيابي و صحت سنجي، تعدادي نقاط مشخص و ثابت بر روي مش بندي بدنه سد انتخاب مي كنيم و جابجايي هاي نهايي آن ها را در دو حالت مدلسازي با المان واقعي آب و مدلسازي با درنظر گرفتن نيروي هيدرواستاتيك معادل، مقايسه مي كنيم. چون مدل هيدرواستاتيك معادل يك مدل تاييد شده مي باشد پس در صورتي كه تفاوت زيادي با نتايج اين مدل وجود نداشته باشد، مدلسازي ما صحيح بوده.هرچند تفاوت آن را مي توان به عنوان دقت بالاتر مدلسازي بررسي كرد.بدين منظور نياز به اطلاعات ميداني و ابزار دقيق سد مي باشد كه چون عوامل محيطي ديگر مثل دماي آب، زوال بتن سد طي ساليان عمر و … در آن موثر هستن لذا جهت اين مقايسه نياز به پارامتر هاي متعدد ديگري در مدلسازي هستيم. براي مقايسه پاسخ ها به عنوان نمونه، بلوك وسط يعني بلوك شماره 9 از 17 بلوك موجود را مورد بررسي قرار مي دهيم. تعداد 14 گره را با ارتفاع هاي مختلف در اين بلوك انتخاب كرده و جابجابي نهايي بعد از 5 ثانيه تحليل را به دست مي آوريم

فهرست کامل فصل چهارم مدلسازی سدهای بتنی وزنی با درنظر گرفتن اثرات اندرکنش سد

4-1 ) مدل سازی سدهای بتنی وزنی با در نظر گرفتن اثرات اندر کنش سد – مخزن – فونداسیون

4و1و1 چکیده 175
4و1و2 مقدمه 175
4و1و3 مدل اجزاء محدود سیستم سد مخزن فونداسیون 177
4و1و4 معادلات دینامیکی اجزاء محدود آب 177
4و1و5 معادلات دینامیکی اجزاء محدود سازه 178
4و1و6 معادلات دینامیکی اجزاء محدود سیستم سد – آب – پی 179
4و1و7 مدلسازی سد وزنی 179
4و1و8 مطالعه موردی سد پاین فلت 179
4و1و9 نتیجه گیری 183
4و1و10 مراجع 183

4-2 ) مدلسازي سد با درنظرگرفتن المان آب و اندركنش مخزن- پي- سد

4و2و1 چکیده 186
4و2و2 مقدمه 186
4و2و3 پیشینه موضوع 187
4و2و4 روش شناسی تحقیق 188
4و2و5 یافته ها 189
4و2و6 منابع و مراجع 191

4-3 ) مدل سازی سدهای بتنی وزنی با در نظر گرفتن اثرات اندر کنش سد – مخزن – فونداسیون

4و3و1 چکیده 192
4و3و2 مقدمه 192
4و3و3 مدل اجزاء محدود سیستم سد مخزن فونداسیون 194
4و3و4 معادلات دینامیکی اجزاء محدود آب 194
4و3و5 معادلات دینامیکی اجزاء محدود سازه 195
4و3و6 معادلات دینامیکی اجزاء محدود سیستم سد – آبی- پی 196
4و3و7 مدل سازی سد وزنی 196
4و3و8 مطالعه موردی سد پاین فلت 196
4و3و9 نتیجه گیری 200
4و3و10 مراجع 200

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید