50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی خود ترمیمی بتن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه خود ترمیمی بتن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بتن خودترمیم شونده بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش ترمیم بتن با به کارگیری باکتریهای محافظ بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی تولید بتنهای هوشمند خود ترمیم بررسی شده است

يكي از دغدغههاي اصلي در هر سازة بتني، كنترل و جلوگيري از بروز ترك خوردگي مقطع ميباشد. ترك خوردگي در بتن ممكن است به صورت داخلي تحت تاثير مصالح تشكيل دهندة خود بتن صورت گرفته و يا تحت اثر عوامل و محيط خارجي نظير محيطهاي شيميايي خورنده كه داراي سولفات و كلريد بوده، نفوذ نمكها و اسيدها، اثرات جوي و محيطي، تغييرات شديد دمايي و ضربات و بارهاي وارد بر بتن ايجاد گردد. نهتنها اين گونه تركها بلكه حتي تركهاي ريز ميكروسكوپي در ناحية كششي بتن كه امري بديهي تلقي ميشود در شرايطي ممكن است عملكرد سازه بتني را مختل نمايد. چرا كه تركها مسيرهايي ساده براي نفوذ مواد خورنده نظير يون كلر، نفوذ نمكها و اسيدهاي مضر و يا پديدة كربناسيون در اثر نفوذ CO2به همراه آب در بتن بوده و سبب خوردگي ميلگردها و در نتيجه زوال عضو بتن آرمه ميگردند. تاكنون تحقيقات زيادي براي كنترل و ترميم تركها و محافظت در برابر خوردگي اعضاي بتن آرمه صورت گرفته است. در حال حاضر روشهايي نظير بازسازي عضو آسيب ديده، پوششهاي مختلف شيميايي و استفاده از مواد پركنندة ترك، روشهاي سنتي و متداول براي ترميم تركهاي قابل شهود در يك سازة بتني مورد استفاده قرار مي-
گيرد

قسمت هایی از فصل اول بتن خودترمیم شونده

در حال حاضر كاراترين و هوشمندترين سيستمهاي خود ترميم، سيستم انتخابگر ناحيه گرمايي معرفي شده است. اين سيستم از دو بخش اصلي تشكيل شده است:
1-كامپوزيتهاي خود عيب شناس (Self-Diagnosis Composite) كه از فايبرها و مواد هادي جريان الكتريسيته ساخته شده است كه هم قابليت يك كرنش سنج را داراست و هم به عنوان يك ماده عملكردي توانايي ثبت تاريخچه زماني خرابي در سازه را دارا ميباشد.
2-بخش ترميم كننده (Heat-Plasticity Organic Film Pipe) كه به صورت لولههايي از جنس مصالحي با خاصيت پلاستيك شوندگي در برابر گرما و محتوي عامل ترميم است. به گونهاي كه تا قبل از گسترش هر گونه تركي از خروج عامل ترميم جلوگيري ميكند. زماني كه تركي در قطعه رخ ميدهد، بخش اول به صورت حسگر، كرنش جرئي در محل ترك را شناسايي كرده و با فرستادن پيام به بخش ترميم كننده )مانند عملكرد نرونها در بدن جانوران(، عامل ترميم كننده آزاد شده و ترك را ترميم ميكند. مكانيزم فرستادن پيام به صورت قطع قسمتي از جريان در محدودة آسيب ديده و افزايش مقاومت الكتريكي و درنتيجه افزايش دما و ذوب پوستة محتوي عامل ترميم ميباشد.
البته طراحي اين سيستم كه براي ترميم از انرژي گرمايي جهت آزاد شدن عامل ترميم محبوس شده در روكش استفاده ميشود با حساسيتهاي زيادي همراه است. به طوري كه بالا رفتن دما در بتن نبايد منجر به تبخير آب دروني و از هم پاشيدن ساختمان دروني و يا هر فرآيند زيان آور ديگري براي خواص مقاومتي و عملكردي بتن گردد. شكل 5 چگونگي فرآيند ترميم را با اين روش نشان ميدهد. اين سيستم به صورت تكميل شده ميتواند با مانيتور كردن اطلاعات عيب شناس، نمايش و كنترل فرآيند تخريب را در خارج از سازه در اختيار عوامل بيروني انساني قرار دهدكه خود تحول عظيمي را در صنعت بهسازي و ترميم بتن در سازه هاي حساس در پي خواهد داشت

فهرست کامل فصل اول بتن خودترمیم شونده

1-1 ) بتن خود ترمیم شونده

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 کامپوزیت های مهندسی برپایه مصالح سیمانی 2
1.1.4 مطالعات آزمایشگاهی 4
1.1.5 مواد اولیه 4
1.1.6 درمعرض شرایط محیطی قراردادن 4
1.1.7 بازیابی خواص مکانیکی 5
1.1.8 بازیابی فرکانس تشدید 5
1.1.9 بازیابی سختی ECC 6
1.1.10 محصولات خود ترمیمی 7
1.1.11 روند خود ترمیمی 7
1.1.12 مشخصات شیمیایی محصولات خود ترمیمی 8
1.1.13 مزایای کاربرد 10
1.1.14 نتیجه گیری 10
1.1.15 مراجع 10

1-2 ) بررسی قابلیت وافزایش طول عمر زیر ساختها با استفاده از مکانیسم خودترمیم شوندگی، پیشرفت های جدید در حوزه آسفالت وبتن خود ترمیم شونده

1.2.1 چکیده 11
1.2.2 مقدمه 12
1.2.3 بتن جاندار 13
1.2.4 بتن فیبری )الیافی( خود ترمیم شونده 15
1.2.5 بتن آسفالت متخلخل خود ترمیم كننده 19
1.2.6 حرارت دهی القایی 20
1.2.7 بحث ونتایج 21
1.2.8 REFRENCES 22

1-3 ) بتن خود ترمیم

1.3.1 چکیده 23
1.3.2 مقدمه 23
1.3.3 استراتژیهای خود ترمیمی در مواد سیمانی 24
1.3.4 فیبرهای توخالی 24
1.3.5 میکروكپسول 25
1.3.6 مواد منبسط شونده و افزودنیهای معدنی 26
1.3.7 باكتری 28
1.3.8 مواد هوشمند 29
1.3.9 نتیجه 30
1.3.10 عامل ترمیمگر 30
1.3.11 استراتژیهای مختلف 31
1.3.12 کپسول سازی استراتژیهای مختلف 31
1.3.13 عوامل منبسط شونده و افزودنیهای معدنی 31
1.3.14 باكتریها 32
1.3.15 مواد هوشمند 32
1.3.16 مراجع 34

1-4 ) بتن خودترمیم شونده، تحولی درصنعت ساخت وساز

1.4.1 چکیده 36
1.4.2 مقدمه 38
1.4.3 روش تحقیق 38
1.4.4 نتیجه گیری 48
1.4.5 مراجع 49
1.4.6 ABSTRACT 50

1-5 ) بررسی روشهای ترمیمکنندهی بتن و معرفی انواع بتنهای خودترمیم

1.5.1 چکیده 51
1.5.2 مقدمه 52
1.5.3 بتنهای خودترمیم 53
1.5.4 بیوبتن 53
1.5.5 بتن الیافی خودترمیم 57
1.5.6 نتایج 59
1.5.7 مقاومت فشاری بتن خود ترمیم 59
1.5.8 مقایسهی ظرفیت منحنی بار-تغییرمكان 59
1.5.9 نتیجهگیری 61
1.5.10 فهرست منابع 62

1-6 ) افزايش عمر بتن با استفاده از فرآيند خود ترميمي با رويكرد توسعه پايدار

1.6.1 خلاصه 64
1.6.2 مقدمه 64
1.6.3 فناوري نانو و روشهاي ساخت بتنهاي خود ترميم شونده 64
1.6.4 استفاده از باكتريها براي ساخت بتنهاي خود ترميم 65
1.6.5 استفاده از ميكروكپسولهاي پر شده 66
1.6.6 روش انتخابگر ناحيه گرمايي 67
1.6.8 بتن خود ترميم شونده با استفاده از كامپوزيت سيماني مهندسي 68
1.6.9 نانو لولههاي كربني 68
1.6.10 استفاده از فيبر توخالي 69
1.6.11 نتيجهگيري 69
1.6.12 مراجع 69

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم ترمیم بتن با به کارگیری باکتریهای محافظ

روش کپسوله کردن شیمیايی شامل تمام روشهايی است که مواد شیمیايی خود ترمیم را درون میکروکپسولها،
مورد استفاده قرار می دهند. کپسول اين میکرو ها به صورت يکنواخت در سرتاسر بتن پخش می شوند حاوی و مواد شیمیايی ترمیمی هستند. موضوع مهم اين است که جنس میکرو کپسول ها به گونه ای است که می توان تا زمانی که بتن ترک بر میدارد، مواد شیمیايی درون خود را در محفظه به صورت کاملاً ايزوله از بتن نگه دارند و بلافاصله در حین برخورد با ترک باز شده و اين مواد شیمیايی ترمیمی را درون محیط آزاد کنند. اين روش به این دلیل که میتواند انواع متنوعی از مواد شیمیايی ترمیمی را در اندازه های کمتر از میکرون کپسوله نماید جذاب و قابل توجه است. مکانیزم اين روش به صورت شماتیک در( شکل 1) نشان داده شده است

فهرست کامل فصل دوم ترمیم بتن با به کارگیری باکتریهای محافظ

2-1) بتن خود ترمیمی توسط باکتری

2.1.1 چکیده 71
2.1.2 مقدمه 72
2.1.3 بتن متداول و معایب آن 74
2.1.4 مفهوم خود ترمیمی 75
2.1.5 انواع رو شهای خود ترمیمی 76
2.1.6 روش کپسوله کردن شیمیایی 76
2.1.7 روش ترکیبات معدنی 78
2.1.8 مواد شیمیایی درون لوله ایی 79
2.1.9 کپسوله کردن باکتریایی 81
2.1.10 بدنه اصلی 83
2.1.11 انواع باکتریهای استفاده شده در بتن 87
2.1.12 مکانسیم عمل باکتریها 89
2.1.13 کارها و آزمایشات انجام شده پیشین 92
2.1.14 نتیجهگیری 105
2.1.15 منابع 106

2-2) مقایسه روش های خود ترمیمی طبیعی و بیولوژیکی در بتن

2.2.1 چکیده 110
2.2.2 مقدمه 111
2.2.3 خود ترمیمی طبیعی 111
2.2.4 خود ترمیمی بیولوژیکی 112
2.2.5 ترسیب بیولوژیکی كلسیم كربنات 112
2.2.6 ترسیب بیولوژیکی پلی مورفیک آهن-آلومینیوم-سیلیکات 114
2.2.7 نتیجه گیری 114
2.2.8 فهرست منابع 115

2-3) اصلاح و ترمیم بتن با به کارگیری باکتریهای محافظ

2.3.1 چکیده 118
2.3.2 مقدمه 119
2.3.3 بدنه اصلی 119
2.3.4 انواع باکتریهای استفاده شده در بتن 121
2.3.5 مکانسیم عمل باکتریها 121
2.3.6 مروری بر تحقیقات انجام شده 122
2.3.7 نتیجه گیری 128
2.3.8 ABSTRACT 129
2.3.9 مراجع 129

2-4) بتن هوشمند باخاصیت خودترمیم شوندگی

2.4.1 چکیده 131
2.4.2 مقدمه 131
2.4.3 استفاده از باکتری ها برای ساخت بتن های خودترمیم 132
2.4.4 استفاده از میکروکپسولهای پرشده 133
2.4.5 روش انتخابگر ناحیه گرمایی 134
2.4.6 بتن خود ترمیم شونده با استفاده از کامپوزیت سیمانی مهندسی 135
2.4.7 نانولوله های کربنی 136
2.4.8 استفاده از فیبرتوخالی 137
2.4.9 نتیجه گیری 137
2.4.10 مراجع 138

2-5) اثر خود ترمیم شوندگی در بتن به وسیله ی باکتری

2.5.1 چکیده 139
2.5.2 مقدمه 140
2.5.3 باکتری های زیست پذیر به عنوان عاملی هت خودترمیم شوندگی 141
2.5.4 تعمیر اتوماتیک یاخودکار بتن های خود ترمیم شونده حاوی باکتری 142
2.5.5 بررسی نتایج 144
2.5.6 نتیجه گیری 146
2.5.7 فهرست منابع وماخذ 147

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تولید بتنهای هوشمند خود ترمیم

در این تصویر ، محتویات درون کپسول های کروی شکل نهفته در ماده (درمقیاس میکرون) وعامل فعل و انفعال (کاتالیزور) توزیع شده در سرتاسر ماتریس ، می تـوانند عملیات ترمیم ترک را انجام دهند . زمانی که ترکی در مقیاس میکرون به بدنه ی یکی از کره ها برسد و آن را تـخریب کند ، مواد مـحتوی آن آزاد می شود . این مواد آزاد شده با ذرات کاتـالیـزور در ماتریس پلیمر، فعل و انفعال انجام داده و به دنبال آن سخت می شود . البته آزمایـش ها نشان داده اند که تنها بخشی از ویـژگی های مکانیکی از دست رفته ی ماده در نتیجه ی ترک ، بازیابی می شود. به طور معمول برای این منظور از رزین استر استفاده مـی شود که طی پلیمریزاسیون فعالی که توسط پراکسیدها آغاز می شود ، ترک هایش برطرف می شود . روش دیگری که نسبت به روال جاری ارزان تر است ، روش استفاده از مونومر ( تک پاره ) دی سایکلوپانته دی ین نهفته درون میکرو کپسول هاست.
(دی سی پی دی) در دمای اتاق ، ماده ای لزج و کندروان است . به هنگام آسیب دیدن بدنه ی میکرو کپسول های حاوی این ماده توسط ترک های ریز در مقیاس میکرون، این ماده توسط نیروی مویینگی، در امتداد ترک کشیده می شود تا با کاتالیزور های متشکل از روتنیوم تماس پیدا کند، از این پس فرآیند پلیمریزاسیون آغاز شده و ترک مسدود می شود. میکروکپسول های یاد شده اغلب بین 5 تا 10 میکرون قطر دارند ( که به طور قطع ابعادی در مقیاس نانو به شمار نمی آید)

فهرست کامل فصل سوم تولید بتنهای هوشمند خود ترمیم

3-1 ) تولید بتن های هوشمند خود ترمیم شونده گامی موثردرجهت توسعه پایدار سنعت بتن

3.1.1 خلاصه 148
3.1.2 مقدمه 149
3.1.3 به کارگیری باکتری های برای ساخت بتن های خود ترمیم 149
3.1.4 سیستم انتخاب گر ناحیه گرمایی 150
3.1.5 استفاده از کام=وزیت های سیمانی مهندسی درساخت بتن خود ترمیم شونده 150
3.1.6 استفاده از میکروکپسولهای حاوی عامل خودترمیم 151
3.1.7 استفاده از فیبرهای توخالی 152
3.1.8 نانولوله های کربنی 152
3.1.9 نتیجه گیری 153
3.1.10 مراجع 153

3-2 ) تولید سازه های بتنی هوشمند با قابلیت خودترمیم شوندگی،دستاورد فناوری نانو درصنعت ساخت وساز

3.2.1 خلاصه 154
3.2.2 مقدمه 154
3.2.3 فناوری نانو و روشهای ساخت بتن های خود ترمیم شونده 154
3.2.4 استفاده از مواد نانو درساخت میکروکپسولهای خود ترمیم دربتن 155
3.2.5 استفاده از باکتری ها برای ساخت بتن های خود ترمیم 155
3.2.6 استفاده از مواد نانوذرات در ساخت شبکه مویرگی حاوی عامل خود ترمیم دربتن 156
3.2.7 روش انتخابگر ناحیه گرمایی 157
3.2.8 استفاه از فیبر توخالی 157
3.2.9 بتن خود ترمیم شونده با استفاده از کامپوزیت سیمانی مهندسی 158
3.2.10 نانولوله های کربنی 159
3.2.11 نتیجه گیری 159
3.2.12 مراجع 160

3-3 ) خود ترمیمی در بتن با استفاده از فناوري نانو - ترك خوردگی در بتن

3.3.1 چکیده 161
3.3.2 مقدمه 162
3.3.3 سوابق تحقیق 162
3.3.4 متن اصلی 162
3.3.5 کاربرد نانو تکنولوژي در ساختمان 163
3.3.6 نانوتیوب کربن 164
3.3.7 استفاده از روش فیبر توخالی HOLLOW FIBER 166
3.3.8 استفاده از روش MICROENCAPSULATION 167
3.3.9 بتن خود ترمیم شونده 168
3.3.10 نحوه عملکرد 169
3.3.11 نتیجهگیري 170
3.3.12 مراجع 170
3.3.13 ABSTRACT 171

3-4 ) کاربرد تکنولوژی نانو در ساخت بتن های هوشمند درصنعت ساختمان

3.4.1 چکیده 172
3.4.2 مقدمه 173
3.4.3 به کارگیری فناوری نانو در تولید بتن هایی با ویژگی های خاص 173
3.4.4 استفاده از میکروکپسولهای پر شده 174
3.4.5 روش انتخابگر ناحیه گرمایی 175
3.4.6 نانولوله های کربنی 176
3.4.7 استفاده از فیبر توخالی 177
3.4.8 جمع بندی ونتیجه گیری 177
3.4.9 مراجع 177

3-5 ) کاربرد نانوتکنولوژی در بهبود خواص فولاد و بتن با نگرش ویژه به تولید بتن جاندار خودترمیم

3.5.1 خلاصه 179
3.5.2 مقدمه 180
3.5.3 کاربرد نانوتکنولوژی در ساخت مواد مختلف 180
3.5.4 نانوتکنولوژی و فولاد 180
3.5.5 نانوتکنولوژی و بتن 181
3.5.6 مفهوم خود ترمیمی بتن 182
3.5.7 انواع روشهای خود ترمیمی 182
3.5.8 نتیجه گیری 186
3.5.9 مراجع 186

3-6 ) کاربرد تکنولوژی نانوگامی موثر درجهت تولید بتن های هوشمند خود ترمیم کننده با هدف پیشبرد و پایداری صنعت ساختمانی

3.6.1 چکیده 188
3.6.2 مقدمه 189
3.6.3 روش تحقیق 189
3.6.4 نگرش های امروزین در تولید مواد خود ترمیم کننده 189
3.6.5 استفاده از نانو مواد خود ترمیم در شبکه مویرگی 193
3.6.6 روش انتخاب ناحیه گرمایی 194
3.6.7 نتیجه گیری 195
3.6.8 منابع 196

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید