50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی مجموعه توریستی تفریحی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجموعه توریستی تفریحی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی مجموعه توریستی تفریحی بارویکرد معماری پایدار بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی مجموعه توریستی تفریحی منطقه پاسارگاد با رویکرد بازشناسی و تاریخی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی مجموعه های تفریحی توریستی و توسعه ی اکوتوریسم پایدار و کاهشاثرات زیست محیطی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش طراحی مجموعه توریستی تفریحی بارویکرد معماري پایدار در راستاي توسعه گردشگری بررسی شده است

امروزه زندگی شهري ونظام اجتماعی موجود در شهرها، انسانها را از مسیر اصلی زندگی دور کرده و با وجود رفاه و امکانات بسیاري که در اختیارشان قرار داده از سادگی طبیعت دور شده اند.یکی از بهترین راه هاي تبادل فرهنگی، گردشگري است. با وجود آثار تاریخی متعددي که در شهر شوشتر وجود دارد و اینکه این شهر یکی از مراکز مهم گردشگران داخلی وخارجی است متاسفانه نبود امکانات اولیه مناسب باعث شده است تا بازدید گردشگران از این شهر تاریخی محدود به دیداري چند ساعته شود.پس با ایجاد امکانات مناسب با توجه به ظرفیت هاي بالاي این شهر می توان شوشتر را به یکی از قطب هاي گردشگري و جهانگردي تبدیل کرد..مقاله حاضر پژوهشی کاربردي در عرصه دانش معماري است و اهداف آن مبتنی بر خلق فضایی با عملکردهاي تفریحی- توریستی در کنار رودخانه می باشد. با توجه به بررسی انجام شده در اسناد طرح هاي بالا دست در زمینه گردشگري ، طراحی و احداث هتل (تسهیلات گردشگري) یکی از ضروریات این منطقه می باشد

قسمت هایی از فصل اول طراحی مجموعه توریستی تفریحی بارویکرد معماری پایدار

معماري پایدار در حلقه شهر به تناسب مقیاس و کارکرد، همچنـین جـزء لاینفکـی از حلقـه هـاي وسـیع تـر و پیاپی شهري نیز می باشد. در این معماري، مصالح و عناصر سـاختمانی قابـل بازپرداخـت و فضـا قابـل سـازماندهی مکرر می باشد و بدین ترتیب با انعطاف پذیري در برابر خواست هاي رو به تحـول مصـرف کننـدگان از تخریـب بنا جلوگیري می شود. در طراحی پایدار با مصرف حـداقل منـابع، حـداکثر کارآمـدي و فضـا در اختیـار مصـرف کننده قرار می گیرد و نوعی معماري است که با توجه به شرایط اقتصـادي و فـن آوري قابـل اجـرا بـوده و اصـول مهندسی کاملی در آن به کار گرفته شده است. در واقع اقبال به این نوع معماري به واسطه نوع نگـرش فراگیـر آن است که عوامل مؤثر در کار را به ترتیب غیر متعصبانه و بر اساس بهره وري و مؤثر بـودن آن ارزیـابی مـی کنـد و همواره به راه حل نسبی به جاي امر آرمانی می نگرد، و به تکامل تدریجی بهـا مـی دهـد، تـا حصـول بـه محصـول قطعی و نهایی. این معماري ایجاد مأمن براي »انسـان تـاریخی« را مـورد مداقـه قـرار مـی دهـد و تمـامی تجربیـات گذشته و آینده می تواند در آن، در هم آمیخته شود. )احمدي، (1382اصول شش گانه معمـاري پایـدار عبارتنـد از:
1-حفظ انرژي : بنا باید طوري ساخته شود که نیاز ساختمان به سوخت هاي فسیلی را به حداقل برساند؛
2-هماهنگی با اقلیم : بناها باید طوري طراحی شوند که با اقلیم و منابع انرژي موجـود در محـل احـداث، همـاهنگی داشته باشد؛
3-کاهش استفاده از منابع جدید مصالح : ساختمان ها باید طوري طراحی شوند که میزان اسـتفاده از منـابع جدیـد را تا حد ممکن کاهش دهند و در پایان عمر مفید خود، براي ساخت بناهـاي جدیـد، بـه عنـوان منبـع جدیـد بـه کـار روند؛
4-برآورد نیازهاي ساکنان : در معماري پایدار، برآورده شدن نیازهاي روحی و جسمی ساکنان، از اهمیـت خاصـی برخوردار است؛
5-هماهنگی با سایت : بنا باید با ملایمت در محیط زمین خود قرار گیرد و با محیط اطراف، سنخیت داشته باشد؛
6-کل گرایی : تمام اصول معماري پایدار باید در یک روند کامل ـ که منجر به سـاخته شـدن محـیط زیسـت سـالم می شود ـ تجسم یابد.

فهرست کامل فصل اول طراحی مجموعه توریستی تفریحی بارویکرد معماری پایدار

1-1 ) طراحی مجموعه توریستی تفریحی بارویکرد معماري پایدار در راستاي توسعه گردشگری

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 شوشتر 3
1.1.4 آثار تاریخی شهرستان شوشتر 3
1.1.5 ضرورت انجام پژوهش 4
1.1.6 مجموعه هاي تفریحی 5
1.1.7 فعالیت هاي تفریحی 5
1.1.8 کارکردهاي اوقت فراغت 6
1.1.9 گردشگري 6
1.1.10 نقش توریسم در ایجاد توسعه پایدار 7
1.1.11 معیارهاي مکانیابی مجموعه هاي گردشگري 7
1.1.12 معماري در خدمت گردشگري 8
1.1.13 معماري پایدار 9
1.1.14 نتیجه گیري 10
1.1.15 مراجع 10

1-2 ) ضرورت طراحی مجموعه تفریحی-توریستی با رویکرد معماری پایدار درشهر رویان

1.2.1 چکیده 11
1.2.2 مقدمه 12
1.2.3 ضرورت انجام پژوهش 12
1.2.4 فرضیه های پژوهش 13
1.2.5 مفهوم معماری پایدار 13
1.2.6 الگوهای معماری پایدار 14
1.2.7 اصول معماری پایدار. 14
1.2.8 انواع رویکردهای مختلف معماری دررابطه با طبیعت 15
1.2.9 رویکرد طبیعت ستیز 15
1.2.10 رویکرد طبیعت گریز 15
1.2.11 رویکرد طبیعت گرا 16
1.2.12 رویکرد طبیعت ساز 16
1.2.13 اهداف معماری همساز باطبیعت 17
1.2.14 ویژگی های محیطی،جغرافیایی و اقلیمی شهر رویان 17
1.2.15 جاذبه های توریستی وگردشگری شهر رویان 18
1.2.16 ویژگی های معماری شهر رویان 19
1.2.17 گردشگری 19
1.2.18 گردشگری در طبیعت 20
1.2.19 گردشگری پایدار 21
1.2.20 نتیجه گیری 23
1.2.21 مراجع 24

1-3 ) طراحی مجموعه تفریحی توریستی کویر،با رویکرد معماری پایدار

1.3.1 چکیده 25
1.3.2 مقدمه 26
1.3.3 گردشگر وگردشگری 27
1.3.4 پایداری 28
1.3.5 معرفی منطقه(بافق) 29
1.3.6 مشخصات اقلیمی وآنالیز سایت 31
1.3.7 جمعیت مخاطب پروژه 32
1.3.8 تعیین برنامه ها واهداف پروژه 33
1.3.9 بحث ونتیجه گیری 36
1.3.10 منابع 36

1-4 ) طراحی هجووعه توریستی تفریحی با رویکرد هعواری پایذار در راستای توسعه گردشگری

1.4.1 چکیده 37
1.4.2 مقدمه 38
1.4.3 یاسوج پایتخت طبیعت ایراى 38
1.4.4 جاذبه های طبیعی گردشگری شهر یاسوج 39
1.4.5 ضرورت انجام پژوهش 40
1.4.6 مجموعه های تفریحی 41
1.4.7 فعالیت های تفریحی 41
1.4.8 کارکردهای اوقات فراغت 41
1.4.9 گردشگری 41
1.4.10 نقش توریسم درایجاد توسعه پایدار 42
1.4.11 معیارهای مکان یابی مجموعه های گردشگری 42
1.4.12 معماری درخدمت گردشگری 43
1.4.13 معماری پایدار 43
1.4.14 نتیجه گیری 44
1.4.15 منابع 45

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی مجموعه توریستی تفریحی منطقه پاسارگاد با رویکرد بازشناسی و تاریخی

گردشگري، صنعتي گسترده، عظیم و رو به رشد در عرصه فرهنگ و اقتصاد جهان است كه به عنوان صنعتي نوپا در سال هاي اخیر تاثیرات زیادي بر وضعیت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهان داشته است. ایجاد اشتغال، ارز آوري، تعادل منطقه اي، كمک به سرمایه گذاري در میراث فرهنگي، بهسازي محیط و … از جمله مزایاي صنعت گردشگري مي باشند .نیاز انسان به طبیعت، نیازیست انکار ناپذیر، سفر در طبیعت و هم اقامت در آن و مأنوس شدن با آن در ساختن روح انسان بسیار تأثیر گذارست و معماري از عوامل تعیین كننده نحوه اقامت و بي شک نحوه برخورد او در این اقامت با طبیعت است. جذب گردشگر از جمله امکاناتي است كه توجه به معماري بومي در پي خود دارد كه در نهایت منجر به پایداري اقتصادي و توسعه آنها میگردد. با توجه به ارتباط عمیق معماري با فرهنگ یک منطقه، ضرورت توجه به طراحي مطلوب مجموعه هاي تفریحي توریستي در راستاي جذب توریست احساس مي شود. با توجه به رشد روز افزون گردشگري و گسترش صنعت توریسم ایجاد فضاهایي براي پاسخ گویي به این منظور و همچنین ایجاد مکان هایي سالم براي گذراندن اوقات فراغت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این تحقیق به طراحي مجتمع هاي توریستي و تفریحي و گردشگري با رویکردي معماري بومي مي پردازد

فهرست کامل فصل دوم طراحی مجموعه توریستی تفریحی منطقه پاسارگاد با رویکرد بازشناسی و تاریخی

2-1) طراحی مجموعه توریستی تفریحی منطقه پاسارگاد با رویکرد بازشناسی و ارزش های تاریخی

2.1.1 چکیده 46
2.1.2 مقدمه 47
2.1.3 بیان مساله 47
2.1.4 اهمیت و ضرورت تحقیق 48
2.1.5 اهداف تحقیق 48
2.1.6 اهداف اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی 49
2.1.7 پرسش ها 49
2.1.8 پرسش های فرعی 49
2.1.9 فرضيه ها 49
2.1.10 مفهوم گردشگری 50
2.1.11 طبقه بندی گردشگری 50
2.1.12 انواع گردشگری 50
2.1.13 طبقه بندی بر اساس زمان 51
2.1.14 عوامل جذب گردشگران به شهرها 52
2.1.15 مناطق تاریخی 52
2.1.16 معماری دوره هخامنشی 52
2.1.17 بناهای تاریخی هركشور در حکم بخشی ازشناسنامۀ فرهنگی آن است 57
2.1.18 ارزش وراهکارهای اجتماعی 57
2.1.19 نتيجهگيری 58
2.1.20 مراجع 58

2-2) طراحی مجتمع های اقامتی تفریحی و گردشگری با رویکرد معماری بومی

2.2.1 چکیده 59
2.2.2 مقدمه 59
2.2.3 گردشگری 60
2.2.4 صنعت گردشگری 60
2.2.5 اهميت گردشگری 60
2.2.6 نقش معماری در گردشگری 61
2.2.7 معماری بومی 61
2.2.8 معماری بوم گرا و اصول آن 61
2.2.9 مجتمع های اقامتی تفریحی و گردشگری و معماری بومی 62
2.2.10 ارائه الگو در روند معماری مجموعه های اقامتی تفریحی و گردشگری 62
2.2.11 نتيجهگيری 63
2.2.12 مراجع 63

2-3) طراحی معماری مجموعه تفریحی توریستی با رویکرد احیا فرهنگ بومی تبریز

2.3.1 چکیده 64
2.3.2 مقدمه 65
2.3.3 مفهوم گردشگری 66
2.3.4 طبقه بندی گردشگری 67
2.3.5 عوامل جذب گردشگران به شهرها 67
2.3.6 مناطق تاریخی 68
2.3.7 مراکز تجاری ونمایشگاه ها 68
2.3.8 مناطق گردشگری خاص 68
2.3.9 پرسنل گردشگری وشهروندان به عنوان حامیان شهر 68
2.3.10 عوامل انگیزاننده گردشگران 69
2.3.11 اثرات محیطی گردشگری 70
2.3.12 اثرات اقتصادی گردشگری 70
2.3.13 چرخه جهانگردی وفرهنگ 71
2.3.14 فهرنگ قومی-سرمایه ی فرهنگی-گردشگری 71
2.3.15 فرهنگ وگردشگری 72
2.3.16 گردشگری فرهنگی 73
2.3.17 نتیجه گیری 74
2.3.18 منابع 75

2-4) رهنمودهای طراحی اقلیمی مجموعه توریستی تفریحی درمناطق سرد وکوهستانی

2.4.1 چکیده 76
2.4.2 مقدمه 76
2.4.3 معرفی محدوده مورد مطالعه 77
2.4.4 توسعه پایدار 77
2.4.5 بررسی اقلیم سرد و کوهستانی ایران 78
2.4.6 ویژگی های معماری بومی مناطق سرد 79
2.4.7 تمهیدات وپیشنهادهای لازم در طراحی مجتمع اقامتی وتوریستی بارویکرد طراحی اقلیمی 80
2.4.8 تمهیدات طراحی اقلیمی وسیستم های مکانیکی به کاررفته در طرح پیشنهادی ومیزان کاهش مصرف انرژی 81
2.4.9 نتیجه گیری 82
2.4.10 منابع 82

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم طراحی مجموعه های تفریحی توریستی و توسعه ی اکوتوریسم پایدار و کاهشاثرات زیست محیطی

فراغت يکی از بخش های اصلی فعالیت انسانی به شمار آمده واستفاده مناسب از اوقات فراغت کمکی در راه پیشرفت و آسايش انسان است.دراين زمینه سفر،سیاحت وگردشگری به عنوان يکی از بهترين راههای پر کردن اوقات فراغت شناخته میشود،که
علاوه بر اينکه عاملی برای کسب تجربه و افزايش توانايیهای جسمی و ذهنی افراد است ، وسیله ارتباط بیشتر باساير مناطق و ملل مختلف وباعث کسب منافع اقتصادی فراوان می شود . با وجود آثار تاريخی متعددی که در شهر مهاباد وجود دارد و اينکه اين شهر يکی از مراکز مهم گردشگران داخلی وخارجی است متاسفانه نبود امکانات اولیه مناسب باعث شده است تا بازديد گردشگران از اين شهر تاريخی محدود به ديداری چند ساعته شود.پس با ايجاد امکانات مناسب با توجه به ظرفیت های بالای اين شهر می توان مهاباد را به يکی از قطب های گردشگری و جهانگردی تبديل کرد.
نیاز روانی انسان به در دل طبیعت زيستن از سمتی و دوری روز افزون انسان از طبیعت و ماشینی شدن بیش از پیش زندگی ،هیاهوی شهرها ، ترافیك ، آلودگی های هوا ، آب ، صوتی و … همه و همه دست به دست هم داده وانسان را وا می دارد که اوقات فراغت خود را به سمت طبیعت بازگشته و ساعاتی را در دل آن بیارامد. تا حدی که حاضر است در زير درختی يا بر روی چمنی در میان انبوه ساختمان ها بنشیند. باساخت مجموعه های تفريحی و گردشگری مسئله ايرانگردی (و حتی جهانگردی) را در پی خواهد داشت به خصوص اينکه در کنار اين مجموعه ها ،مجتمع های اقامتی نیزايجاد نمود .
مجموعه های تفريحی تقريبا تمام رده های سنی را به خود جذب کرده و پاسخ می گويد .کودکان و نوجوانان علاوه براستفاده بردن از جنبه تفريحی (مانند بازی و گردش) جذب فعالیت های هنری فرهنگی آن شده و اوقات خود را به بهترين نحو سپری می کنند.برای کهنسالان نیزمکانی جهت انبساط خاطر و اتصال به طبیعت و گاهی مکانی جهت مطالعه می باشد .برای توريست نیز جذاب می باشد چرا که با معماری و تمدنی کاملا متفاوت باآنچه خود دارا هستند آشنا شده و به محیطی ساز گار با طبیعت گام نهاده اند.بنابراين طراحی چنین مجموعه ای طی اين مقاله پیشنهاد می گردد.

فهرست کامل فصل سوم طراحی مجموعه های تفریحی توریستی و توسعه ی اکوتوریسم پایدار و کاهشاثرات زیست محیطی

3-1 ) بررسی نقش معماری واهمیت توجه به طراحی مجموعه های تفریحی- توریستی در پیشرفت وتوسعه ی توریسم (اکوتوریسم) پایداروکاهش اثرات زیست محیطی

3.1.1 چکیده 83
3.1.2 مقدمه 84
3.1.3 توسعه پايدار و گردشگري پايدار 84
3.1.4 اصول گردشگري پايدار 84
3.1.5 شاخص هاي برنامه ريزي به منظور توسعه گردشگري پايدار 85
3.1.6 اکوتوريسم پايدار 86
3.1.7 مؤلفه هاي اکولوژيكي مهم در توسعه پايدار توريسم و اکوتوريسم 87
3.1.8 پايداري محيطي وتوسعه پايدار 87
3.1.9 معماري پايدار 88
3.1.10 طراحي پايدار 88
3.1.11 اصول اوليه طراحي پايدار 89
3.1.12 درک محیط 89
3.1.13 ارتباط با طبیعت 89
3.1.14 درک تاثیرات محیطی 89
3.1.15 روند مشارکتي طراحي 89
3.1.16 درک مردم 89
3.1.17 بررسي اصول معماري پايدار درنمونه هايي از مجموعه هاي تفريحي توريستي 89
3.1.18 نتيجه گیری 91
3.1.19 منابع ومراجع 92

3-2 ) طراحی مجموعه توریستی تفریحی همساز با طبیعت درشهرتوریستی سرعین،راهکاری برای توسعه اکوتوریسم پایدار

3.2.1 چکیده 95
3.2.2 مقدمه 96
3.2.3 مبانی نظری پژوهش 96
3.2.4 توسعه پایدار 97
3.2.5 طراحی پایدار 98
3.2.6 اصول طراحی پایدار 98
3.2.7 اکوتوریسم وگردشگری پایدار 99
3.2.8 موقعیت جغرایایی و ویژگی های طبیعی شهر سرعین 100
3.2.9 ویژگی های طراحی مجموعه های توریسی ،تفریحی همساز باطبیعت واقلیم در شهرستان سرعین 101
3.2.10 نتیجه گیری 102
3.2.11 منابع 103

3-3 ) طراحی مجموعه توریستی _ تفریحی با رویکرد توسعه صنعت اکوتوریسم

3.3.1 چکیده 104
3.3.2 مقدمه 104
3.3.3 بیان مسئله 105
3.3.4 اهمیت وضرورت 106
3.3.5 اهداف تحقیق 106
3.3.6 مواد وروش ها 107
3.3.7 ادبیات تحقیق 107
3.3.8 موقعیت جغرافیایی 109
3.3.9 مبانی مفهومی اکوتوریسم 110
3.3.10 یاته ها وبحث 111
3.3.11 طرح نهایی 111
3.3.12 نتیجه گیری 112
3.3.13 مراجع 113

3-4 ) طراحی مجموعه های تفریحی توریستی و توسعه ی اکوتوریسم پایدار و کاهش اثرات زیست محیطی

3.4.1 چکیده 114
3.4.2 مقدمه 115
3.4.3 اصول گردشگری پایدار 115
3.4.4 اکوتوریسم 116
3.4.5 توسعه پایدار توریسم و اکوتوریسم 116
3.4.6 پایداری محیطی و توسعه پایدار 117
3.4.7 اصول اولیه طراحی پایدار 117
3.4.8 بررسی اصول معماری پایدار در نمونه هایی از مجموعه های تفریحی توریستی 118
3.4.9 نتیجهگیری 120
3.4.10 مراجع 121

3-5 ) بررسی نقش معماری واهمیت توجه به طراحی مجموعه های تفریحی توریستی درپیشرفت وتوسعه ی توریسم

3.5.1 چکیده 122
3.5.2 مقدمه 123
3.5.3 روش تحقیق 123
3.5.4 توسعه پایدار و گردشگری پایدار 123
3.5.5 اصول گردشگری پایدار 124
3.5.6 شاخص های پایداری 124
3.5.7 معماری پایدار 125
3.5.8 اصول اولیه طراحی پایدار 125
3.5.9 آشنايی با مکان پروژه 127
3.5.10 آثار تاریخی ثبتشده 129
3.5.11 نتیجه گیری 131
3.5.12 منابع ومراجع 132

3-6 ) طراحی مجموعه تفریحی – توریستی در محدوده پارک ملت مهاباد با رویکرد معماری ارگانیک

3.6.1 چکیده 133
3.6.2 مقدمه 134
3.6.3 روش تحقیق 134
3.6.4 تعریف پروژه 134
3.6.5 تعریف پروژه 135
3.6.6 قسمتی از جاذبه های تاریخی شهرستان 135
3.6.7 آثارتاریخی ثبتشده 135
3.6.8 ضرورت انجام پژوهش 136
3.6.9 مجموعه های تفریحی 137
3.6.10 فعالیت های تفریحی 137
3.6.11 کارکردهای اوقت فراغت 138
3.6.12 گردشگری 138
3.6.13 عمده ترین انواع گردشگری 139
3.6.14 تاریخچه معماری ارگانیک 141
3.6.15 مفهوم ارگانیک 141
3.6.16 مبانی نظری معماری ارگانیک 141
3.6.17 ویژگیهای معماری ارگانیک از دیدگاه رایت 142
3.6.18 معماران برجسته سبک ارگانیک 142
3.6.19 معماران سبک ارگانیک ایران 142
3.6.20 آثار برجسته سبک ارگانیک 142
3.6.21 نتیجه گیری 143
3.6.22 منابع 144

3-7 ) طراحی مجموعه اقامتی توریستی تفریحی با رویکرد معماري سبز

3.7.1 چکیده 160
3.7.2 مقدمه 161
3.7.3 مبانی نظری 162
3.7.4 موقعیت جغرافیایی شهر اصفهان 162
3.7.5 هدف 163
3.7.6 روش تحقیق 163
3.7.7 معماري سبز 163
3.7.8 اصول معماری سبز 163
3.7.9 اصل حفاظت از انرژی 163
3.7.10 اصل کار با اقلیم 164
3.7.11 اصل کاهش استفاده از منابع جدید 164
3.7.12 اصل احترام به کاربران 165
3.7.13 اصل احترام به سایت 165
3.7.14 اصل کل گرایی 165
3.7.15 نتیجه 166
3.7.16 منابع 166

قسمت هایی از فصل چهارم طراحی مجموعه توریستی تفریحی بارویکرد معماري پایدار در راستاي توسعه گردشگری

شوشتر در یک نگاه فشرده اي از ایران بزرگ ، شهري در میان ابرهاي اسطوره اي و نیز روشناي تاریخ ، با صبحدمی که شهره آفاق است . تاریخ این سرزمین را باید از لابلاي کتاب هاي کهن ، سفال هاي شکسته ، و بناهاي ویران گشته فراهم آورد و آن را از ابهام اساطیر بیرون کشید . براي احیاي این شهر باید از جان مایه گذاشت ، و هر پاره اي از این موجودیت به یغما رفته را با هر وسیله ممکن بدست آورده ، بررسی کرد و شناخت. چرا که با فرمایشات و شعار هاي زیبا چاره اي نتوان اندیشید . شوشتر با کوچه هاي چندین هزار ساله اش ، کارون همیشه خروشانش، هرکدام برگی زرین است از تاریخ کهن ایران ، که بی شک توجه به این دیار فراموش شده در ایضاح زوایاي تاریخ میهن ما تاثیر شگرف دارد. “شوشتر” زبان گویاي تاریخ کهن و سخنگوي بازماندگان گرانبهایی است که دل از خاك بیرون کشیده می شوند ، یا در دل سنگ ها و کوه ها یافت می گردند ، و در دل شمار پرمعناترین آثار بجا مانده از ایران کهن هستند.

فهرست کامل فصل چهارم طراحی مجموعه توریستی تفریحی بارویکرد معماري پایدار در راستاي توسعه گردشگری

4-1 ) طراحی مجموعه توریستی تفریحی بارویکرد معماری پایدار درراستای توسعه گردشگری

4.1.1 چکیده 168
4.1.2 مقدمه 169
4.1.3 یاسوجایتخت طبیعت ایران 169
4.1.4 جاذبه های طبیعی گردشگری شهریاسوج 170
4.1.5 ضرورت انجام پژوهش 171
4.1.6 مجموعه های تفریحی 172
4.1.7 فعالیت های تفریحی 172
4.1.8 کارکردهای اوقات فراغت 172
4.1.9 گردشگری 172
4.1.10 نقش توریسم درایجاد توسعه پایدار 173
4.1.11 معیارهای مکان یابی مجموعه های گردشگری 173
4.1.12 معماری درخدمت گردشگری 174
4.1.13 معماری پایدار 174
4.1.14 نتیجه گیری 175
4.1.15 منابع 176

4-2 ) طراحی مجموعه توریستی تفریحی بارویکرد معماري پایدار درراستای توسعه گردشگری

4.2.1 چکیده 177
4.2.2 مقدمه 177
4.2.3 پارس آباد 178
4.2.4 آثار تاریخی شهرستان پارس آباد 179
4.2.5 جاذبه های طبیعی وتاریخی وتاثیرآنها درگردشگری 179
4.2.6 جاذبه های طبیعی،تاریخی،فرهنگی واکوتوریستی طبیعی پارس آباد مغان 180
4.2.7 رود ارس 180
4.2.8 ضرورت انجام پژوهش 180
4.2.9 مجموعه های تفریحی 181
4.2.10 فعالیت های تفریحی 182
4.2.11 کارکردهای اوقات فراغت 182
4.2.12 گردشگری 182
4.2.13 توریسم اقلیمی 183
4.2.14 نقش توریسم درایجاد توسعه پایدار 183
4.2.15 تنگناها و محدودیت ها دررابطه با جذب توریست درپارس آباد 183
4.2.16 معیارهای مکانیابی مجموعه های گردشگری 184
4.2.17 معماری درخدمت گردشگری 184
4.2.18 معماری پایدار 185
4.2.19 اصول معماری پایدار 185
4.2.20 نتیجه گیری 185
4.2.21 مراجع 186

4-3 ) طراحی مجموعه توریستی تفریحی بارویکرد معماري پایدار در راستاي توسعه گردشگری

4.3.1 چکیده 187
4.3.2 مقدمه 188
4.3.3 شوشتر 189
4.3.4 آثار تاریخی شهرستان شوشتر 189
4.3.5 ضرورت انجام پژوهش 190
4.3.6 مجموعه هاي تفریحی 191
4.3.7 فعالیت هاي تفریحی 191
4.3.8 کارکردهاي اوقت فراغت 192
4.3.9 گردشگری 192
4.3.10 نقش توریسم در ایجاد توسعه پایدار 193
4.3.11 معیارهاي مکانیابی مجموعه هاي گردشگري 193
4.3.12 معماري در خدمت گردشگري 194
4.3.13 معماري پایدار 195
4.3.14 نتیجه گیري 196
4.3.15 مراجع 196

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید