50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تبرید جذبی خورشیدی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تبرید جذبی خورشیدی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی و شبیه سازی سیستم تبرید جذبی خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تجزیه تحلیل اقتصادی سیستم تبرید جذبی خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بهینه سازی سیکل تبرید جذبی خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مقایسه سیستم های تبرید جذبی خورشیدی با کلکتورهای مختلف بررسی شده است

در مناطق گرمسیری که در تابستان شرایط وخیم آب و هوایی را تجربه می کنند در نتیجه افزایش نیاز به سرمایش مصرف الکتریسیته به شدت افزایش می یابد.این افزایش مصرف نه تنها باعث آسیب زدن به شبکه توزیع برق می شود,بلکه باعث آلودگی محیط زیست در نتیجه سوخت مقدار بیشتری از سوخت های فسیلی به عنوان انرژی اولیه مورد نیاز این سیستم ها می شود.استفاده از انرژی خورشید به عنوان یک راهکار برای مواجهه با این مشکل در دهه های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است.ایده اصلی استفاده از انرژی خورشید در سرمایش از اینجا حاصل می شود که زمان پیک بار سرمایش با تابش خورشید هم فاز است.در استفاده از انرژی خورشید برای کاربردهای سرمایشی از سیستم های مختلفی می توان استفاده کرد,از جمله سیکل تبرید جذبی ابزورپشن می باشد که نیروی محرکشان گرما است.یکی از این سیستم ها که در کاربردهای مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد سیکل جذبی تک اثره لیتیم برماید-آب می باشد که به برای عملکرد به دمایی حدود 50-62 درجه سانتیگراد نیاز داشته و این دما نیز بوسیله کالکتورهای ارزان قیمت صفحه تخت قابل دستیابی است. تحقیقات گسترده ای بصورت تئوری و تجربی تا کنون جهت رقابتی کردن این سیستم ها توسط محققان انجام گرفته است. سیکل های جذبی دارای همان اصول سیکل های تراکمی بخار می باشند با این تفاوت که در بخش افزایش فشار محفظه جاذب و ژنراتور جایگزین کمپرسور شده است.این افزایش فشار بوسیله جذب ماده مبرد در جاذب حاصل می شود.سپس این محلول توسط پمپ مایع به ژنراتور پمپ می شود که در آنجا به سطح بالاتری از فشار می رسد.سپس در ژنراتور به سیستم گرما اضافه می شود تا ماده مبرد تبخیر شده و از محلول جدا شود.اجزای اصلی سیستم سیکل جذبی ابزورپشن در شکل 6 آورده شده است

قسمت هایی از فصل اول طراحی و شبیه سازی سیستم تبرید جذبی خورشیدی

انرژي همواره به عنوان عنصري اصلي در توليد ثـروت و فـاكتوري مهـم در پيشرفت اقتصادي محسوب مي شود. در دهه اخير با افزايش سريع مصـرف انرژي در سيستم هـاي تهويـه مطبـوع، توجـه ويـژه اي بـه سيسـتم تبريـد اجكتوري خورشيدي شده است. اين سيستم مـيتوانـد بـه طـور گسـترده جهت سرمايش در مناطق مسكوني و تجاري مورد استفاده قرار گيرد. يكــي از مزايــاي اصــلي سيســتم تبريــد اجكتــوري، اســتفاده از انــرژي ترموديناميكي دما پايين مي باشد. انرژي خورشيدي كه بـا اسـتفاده از يـك كلكتور خورشيدي بـه صـورت نامحـدود و رايگـان همـه جـا در دسـترس مي باشد، توانايي كافي براي ايجاد جريان سيال در چرخه مورد نظـر را دارا مي باشد. اين سيستم داراي مزيـت هـاي بسـياري اسـت كـه آنـ را از سـاير سيستم هاي تهويه هوا متمايز مي كند، از جمله اين مزيت هـا مـي تـوان بـه سادگي، عدم ارتعاش بدنه، عمر طولاني، هزينه هاي اوليه و جـاري پـايين و قابليت كار با مبردهاي دوستدار طبيعت اشاره كرد.
همانطور كه در شكل (1) نمايش داده شده، يك سيستم تبريـد اجكتـوري خورشيدي شامل دو زير سيستم ميباشد؛ سيستم گرمايش خورشيدي كـه شامل كلكتور خورشيدي و مخزن ذخيره سازي عـايق بنـدي شـده اسـت و ديگري سيستم تبريـد اجكتـوري معمـولي اسـت كـه شـامل مولـد بخـار، اواپراتور، پمپ، كندانسور و اجكتور مي باشد. گرماي جذب شده در كلكتـور خورشيدي، از طريق يك سيال واسطه و به كمك يك مبادله كن حرارتي به سيال عامل سيستم اصلي منتقل مـي شـود. دمـاي جـوش سـيال واسـطه بايستي بالاتر از بيشينه دماي سيستم باشد. همچنين لزجت آن پايين بوده و خواص انتقال حرارت خوبي داشته باشد. آب با افزودن مواد ضدخوردگي، مي تواند عملكرد خوبي در دماهاي نزديك به 100 oc داشته باشد. زمانيكه كلكتور خورشيدي، به علت ناپايداري دماي هوا، قادر به تأمين انرژي مـورد نظر نباشد از يك هيتر كمكي كه مابين مبادله كـن گرمـا و مخـزن ذخيـره است، استفاده مي شود.

فهرست کامل فصل اول طراحی و شبیه سازی سیستم تبرید جذبی خورشیدی

1-1 ) طراحی وساخت آزمایشگاهی مبدل های حرارتی سیستم تبرید جذبی جامد خورشیدی

1.1.1 خلاصه 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 سیگل نبرید جذبی جامد و واکنش های جداسازی وترکیب3 CACL2-NH 2
1.1.4 طراحی وساخت بستر جاذب 8
1.1.5 طراحی کندانسور یخچال جذبی جامد خورشیدی 10
1.1.6 ساخت اواپراتور 12
1.1.7 نتایج وبحث 12
1.1.8 نتیجه گیری 16
1.1.9 مراجع 16

1-2 ) مدل سازی وبهینه سازی ترکیب سیستم های تبرید جذبی وتبرید دسیکنت خورشیدی

1.2.1 چکیده 18
1.2.2 مقدمه 19
1.2.3 چرخ دسیکنت 19
1.2.4 تحلیل ترمودینامیکی سیستم چیلر جذبی خورشیدی به همراه چرخ دسیکنت 22
1.2.5 تحلیل اقتصادی سیستم چیلر جذبی خورشیدی به همراه چرخ دسیکنت 27
1.2.6 نتیجه گیری 29
1.2.7 مراجع 30

1-3 ) مدل سازی سرمایش جذبی خورشیدی در مناطق با شدت تابش بالا به منظور کاهش مصرف انرژی

1.3.1 چکیده 32
1.3.2 مقدمه 33
1.3.3 انواع چیلرهای جذبی لیتیم برماید-آب 34
1.3.4 شرح سیستم 34
1.3.5 تحلیل اقتصادی سیستم چیلر جذبی خورشیدی به همراه چرخ دسیکنت 38
1.3.6 بررسی نتایج 40
1.3.7 مراجع 40

1-4 ) شبیه سازی سیستم جذبی خورشیدی برای یک هتل در شرایط آب و هوایی شهر اهواز

1.4.1 چکیده 42
1.4.2 مقدمه 42
1.4.3 تحلیل ترمودینامیکی سیکل 43
1.4.4 سیستم خورشیدی 44
1.4.5 ضریب انتقال حرارت کلی 44
1.4.6 کنترل کیفیت بر روی دادههای تابشی 45
1.4.7 محاسبه مقادیر تابش لحظهای 45
1.4.8 بحث بر روی نتایج 49
1.4.9 فهرست علائم 49

1-5 ) مطالعه تجربي عملكرد اجكتور و مدل سازي ترموديناميكي چرخه تبريد اجكتوري خورشيدي

1.5.1 چکیده 50
1.5.2 مقدمه 50
1.5.3 معادلات حاكم 51
1.5.4 چرخه تبريد اجكتوري 51
1.5.5 نتایج 53
1.5.6 نتيجه گيري 56
1.5.7 فهرست علائم 56
1.5.8 مراجع 56

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تجزیه تحلیل اقتصادي سیستم تبرید جذبی خورشیدی

همانطور كه گفته شد حرارت مورد نياز براي به راه انداختن تبريدهاي جذبي از خورشيد گرفته مي شود كه اين كار توسط دستگاهي به اسم كلكتور صورت مي گيرد. اين دستگاه ها براي جمع آوري انرژي حرارتي خورشيد، انتقال و ذخيره ي آن در محل بهره برداري مورد استفاده قرار مي گيرند. كلكتورها انواع مختلفي دارند كه در ساده ترين طبقه بندي به دو دسته ي كلكتورهاي تخت و متمركز كننده تقسيم مي شوند. كلكتورهاي به كار رفته در سيستم هاي تبريد در چند سال اخير معمولأ از نوع صفحه تخت و يا لوله هاي خلأ شده ايست كه از انواع كلكتورهاي تخت مي باشند و اگرچه نسبت به كلكتورهاي متمركز كننده دماي پايين تري را فراهم مي آورند اما به لحاظ سادگي كار و ارزانتر بودن، بيشتر مورد استفاده قرار گرفته اند.
كارايي حرارتي كلكتورهاي خورشيدي لازم است كه به وسيله ي ويژگي هاي اپتيكي و گرمايي مواد تشكيل دهنده ي كلكتور و طراحي كلكتور تعييد شود كه مي توان با محاسبه مقادير بازده اي لحظه اي در زاويه تابش، دماهاي محيطي و دماهاي ورودي سيال به كلكتور، مقدار آن را بدست آورد. اين امر نيازمند آن است كه اندازه گيري هاي آزمايشگاهي، نرخ تابش تشعشع خورشيدي كه بر كلكتور مي تابد و همچنين اندازه گيري نرخ انرژي افزوده شده به سيال انتقال دهنده حرارت كه در كلكتور در جريان است انجام شود. و تمام اين اندازه گيري ها بايد در شرايط يكنواخت يا شرايط غير يكنواخت انجام شوند

فهرست کامل فصل دوم تجزیه تحلیل اقتصادي سیستم تبرید جذبی خورشیدی

2-1) تجزیه تحلیل اقتصادي سیستم تبرید جذبی خورشیدي 5 تن با سیستم هاي متداول تبرید

2.1.1 چکیده 58
2.1.2 مقدمه 59
2.1.3 انتخاب سیستم بهینه 59
2.1.4 مقایسه چیلر جذبی خورشیدي با سیستم هاي تبرید متداول 60
2.1.5 تاثیر افزایش قیمت پایه برق و گاز طبیعی 61
2.1.6 انتخاب مناسب ترین سیستم 62
2.1.7 استفاده از انرژي خورشیدي براي سیستم هاي جذبی آب گرم نصب شده 63
2.1.8 نتایج 64
2.1.9 منابع 65

2-2) نقش انرژي خورشيدي در ايجاد سيكل سرمايش ساختمان ها با استفاده از روش تبريد جذبی

2.2.1 چکیده 66
2.2.2 مقدمه 67
2.2.3 اجزاي اصلي تشكيل دهنده ي سيستم هاي تبريد جذبي 68
2.2.4 كلكتور خورشيدي 69
2.2.5 سيكل تبريد جذبي خورشيدي 70
2.2.6 مزيت استفاده از تبريدهاي جذبي خورشيدي 72
2.2.7 بحث و نتيجه گيري 73
2.2.8 منابع 75

2-3) تحلیل اکسرژی سیکل تبرید جذبی تک اثره ی خورشیدی برپایه نانوسیالات آلومینیوم اکسید، تیتانیوم اکسید، مس اکسید و سیلسیوم اکسید

2.3.1 چکیده 76
2.3.2 مقدمه 77
2.3.3 روش تحقیق 78
2.3.4 یافته ها 78
2.3.5 طراحی کلکتور خورشیدی 78
2.3.6 ژنراتور 82
2.3.7 کندانسور 86
2.3.8 اواپراتور 88
2.3.9 پمپ 89
2.3.10 ابزربر 91
2.3.11 بحث و نتیجهگیری 101
2.3.12 منابع 102

2-4) تحليل اگزرژي يك سيكل تبريد اجكتوري خورشيدي در طول يك روز

2.4.1 چکیده 115
2.4.2 مقدمه 115
2.4.3 توصیف سیستم 115
2.4.4 مدل رياضي مسئله 115
2.4.5 نتايج 117
2.4.6 فهرست علائم 118
2.4.7 نتيجهگيري 118
2.4.8 منابع 119

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بهینه سازی سیکل تبرید جذبی خورشیدی

سوخت هاي مناسب تر فسیلی نظیر نفت و گاز اکنون در حال تمام شدن هستند و در ظرف چند دهه دیگر حتی باقیمانده نفت مناطق نفت خیز به پایان می رسد. میزان مصرفی کنونی به اندازه اي زیاد است که هیچ اکتشاف قابل تصوري قادر به تغییر این سرنوشت نیست. اکتشافات جدید تنها می توانند این تاریخ را چند دهه دیگر به تاخیر بیاندازند.
بدون تردید مصرف متداوم هر یک از سوخت هاي فسیلی یا هسته اي با آهنگی رشد یابنده، در دراز مدت، مخاطره هاي زیستی مشهود و هزینه هاي اقتصادي و اجتماعی فزاینده اي را به وجود می آورد، که لزوم گسترش منابع دیگر انرژي را قطعی می کنند. منابع انرژي تجدید پذیر داراي مزایاي متعدد و بسیار مفیدي هستند که در زیر به چند مورد از آن اشاره شده است:
منابع انرژي تجدید پذیر عمر طولانی و چرخه هاي طبیعی داشته و بر خلاف منابع انرژي تجدید ناپذیر (نظیر سوخت هاي فسیلی) حتی احتمال پایان یافتن این منابع نیز وجود ندارد و این مساله تداوم مصرف انرژي را براي نسل هاي بعد تضمین می نماید. منابع انرژي تجدید پذیر به خصوص انرژي هاي بادي، خورشیدي به دلیل فراوانی و گستردگی جغرافیایی داراي قابلیت هاي بالایی در تولید انرژي هستند و استفاده از آنها موجب صرفه جویی در مصرف سوخت هاي فسیلی می گردد

فهرست کامل فصل سوم بهینه سازی سیکل تبرید جذبی خورشیدی

3-1 ) بهينه سازي سيكل تبريد جذبي دو اثره خورشيدي با استفاده از الگوريتم ژنتيك دو هدفه

3.1.1 چکیده 120
3.1.2 مقدمه 120
3.1.3 شرح مختصري در مورد سيكل جذبي بهينه سازي شده 120
3.1.4 فرضيات انجام شده براي بهينه سازي سيكل تبريد جذبي دو اثره 120
3.1.5 محاسبه شدت تشعشع ساعتي دريافتي روي سطح شيب دار و محاسبه راندمان کلکتور لوله خلا 121
3.1.6 آناليز مخزن ذخيره با روش گره 121
3.1.7 شبيه سازي ترموديناميكي سيكل تبريد جذبي دو اثره 122
3.1.8 تأثير عوامل مختلف در كمينه كردن انرژي كمكي سيكل 123
3.1.9 تغيير دماي آب ورودي و خروجي كلكتور بر حسب زمان 124
3.1.10 تغيير دماي آب داغ ورودي و خروجي ژنراتور بر حسب زمان 124
3.1.11 بررسي نتايج حاصل از بهينه سازي دو هدفه سيكل تبريد جذبي دو اثره آب-لیتیوم بروماید 125
3.1.12 نتيجه گيري 126
3.1.13 مراجع 126

3-2 ) بررسی بهینه سازی وتحلیل ترمودینمیکی واگزرژی سیکل تبرید جذبی خورشیدی درحالت سیال کاری آب و آمونیاک

3.2.1 چکیده 127
3.2.2 مقدمه 127
3.2.3 شرح مسئله 128
3.2.4 تحلیل قانون دوم 129
3.2.5 خورشید وطول موج های آن 130
3.2.6 زاویه تابش خورشید نسبت به افق 130
3.2.7 معادله طول روز 131
3.2.8 اساس کار کلکتور خورشیدی سهموی 132
3.2.9 بررسی نتایج 134
3.2.10 نتیجه گیری 139
3.2.11 منابع 140

3-3 ) انتخاب زاویه ومساحت بهینه کلکتور تحت ولوله ای تخلیه شده برای سیستم تبرید جذبی خورشیدی 5 تن در شهر تهران

3.3.1 چکیده 141
3.3.2 مقدمه 142
3.3.3 روابط حاکم برشبیه سازی 142
3.3.4 کلکتورهای ثابت 142
3.3.5 تاثیر دبی بر راندمان کلکتور 143
3.3.6 قرار دادن کلکتور به صورت سری 144
3.3.7 تغییر زاویه برخورد 144
3.3.8 درصد خورشیدی 144
3.3.9 مدلسازی درنرم افزار 145
3.3.10 نتایج 148
3.3.11 زاویه شیب کلکتور 149
3.3.12 دبی پمپ سیکل خورشیدی 150
3.3.13 اثراندازه تانک ذخیره ساز حرارت 151
3.3.14 اختلاف دمای سیال سیکل خورشیدی ومحیط 151
3.3.15 نتیجه گیری 152
3.3.16 منابع 153

قسمت هایی از فصل چهارم مقايسه سيستم هاي تبريد جذبي خورشيدي با كلكتورهاي مختلف

با تغییراتی که در ژنراتور این دستگاه داده شده است یعنی استفاده از کلکتور سهموي در جذب انرژي گرمایی خورشید و نوع سیال واسطه یا کارکن که آمونیاك می باشد و سیال جاذب مبرد که آب می باشد، توان ایجاد سرما را می توان تا نقاط زیر صفر درجه سلسیوس کاهش داد و کاربري دستگاه را نیز عوض کرد و به جاي خنک کردن محیط هاي مورد استفاده بشر، براي فریز کردن محصولات در صنایع وابسته نیز استفاده کرد براي چیلرهاي جذبی باید از صفحاتی که داراي دامنه دمایی 120-140درجه سانتیگراد با بازده 50-60درصد هستند استفاده نمود. در واقع مساحت صفحه خورشیدي براي چیلرهاي جذبی بین 8-22متر مربع به ازاي هر تن تبرید تخمین زده می شود. با توجه به این که در سیکل هاي تبرید جذبی انرژي مصرفی فقط از منابع گرمایی تامین می شود، می توان با استفاده از انرژي خورشیدي، انرژي گرمایی مورد نیازسیکل تبرید جذبی را تامین کرد و در نتیجه با هزینه بسیار پایین تري ساختمان هاي مورد نظر را خنک کرد

فهرست کامل فصل چهارم مقايسه سيستم هاي تبريد جذبي خورشيدي با كلكتورهاي مختلف

4-1 ) مقایسه سیستم های تبرید جذبی خورشیدی با کلکتورهای مختلف

4.1.1 مقدمه وتاریخچه 169
4.1.1.1 مقدمه 170
4.1.1.2 مروری برتحقیقات گذشتگان 174
4.1.1.3 مراحل واهداف تحقیق 178
4.1.2 بررسی سیستم سرمایشی جذبی 180
4.1.2.1 مقدمه 181
4.1.2.2 انواع سیستم سرمایش جذبی 181
4.1.2.3 سیستم جذبی لیتیوم بروماید و آب 181
4.1.2.4 سیستم جذبی آمونیاک وآب 181
4.1.2.5 سیستم جذبی جامد 182
4.1.2.6 سیکل جذبی 182
4.1.2.7 پدیده کریستالیزاسیون 183
4.1.2.8 مدل ترمودینایمکی سیکل 185
4.1.2.9 فرضیات 185
4.1.2.10 تحلیل اواپراتور 186
4.1.2.11 تحلیل ابزربر 187
4.1.2.12 تحلیل ژنراتور 187
4.1.2.13 تحلیل کندانسور 188
4.1.2.14 تحلیل مبدل حرارتی 189
4.1.2.15 ضریب عملکرد 189
4.1.2.16 کاربرد 190
4.1.2.17 انواع سیستم های جذبی لیتیوم برماید وآب 190
4.1.2.18 مزایا ومعایب سیستم جذبی لیتیوم برماید وآب 190
4.1.2.19 مزایا 191
4.1.3 تئوری تابش خورشید 192
4.1.3.1 مقدمه 193
4.1.3.2 هندسه تابش خورشید 193
4.1.3.3 طول،غروب وروز خورشیدی 196
4.1.3.4 زمان ظاهری خورشید 196
4.1.3.5 شدت تابش خورشیدی 198
4.1.3.6 شدت تابش دراتمسفر 198
4.1.3.7 شدت تابش روی سطح زمین 198
4.1.3.8 شدت تابش روی سطوح مایل 200
4.1.3.9 تعیین مقادیر لحظه ای تابش مستقیم 201
4.1.4 مجموعه کلکتورهای خورشیدی وتانک ذخیره حرارتی 204
4.1.4.1 مقدمه 205
4.1.4.2 کلیات 205
4.1.4.3 کلکتور خورشیدی 205
4.1.4.4 شرح 205
4.1.4.5 کلکتور صفحه تخت 208
4.1.4.6 کلکتور سهمی خطی 209
4.1.4.7 جهت گیری وردیابی خورشید 210
4.1.4.8 مکانیزم های ردیابی 211
4.1.4.9 محاسبات حرارتی کلکتور صفحه تخت 212
4.1.4.10 دریافت انرژی 212
4.1.4.11 اتلاف حرارتی 214
4.1.4.12 محاسبات حرارتی کلکتورسهمی خطی 216
4.1.4.13 دریافت انرژی 216
4.1.4.14 اتلاف حرارتی 220
4.1.4.15 ضریب انتقال حرارت روی سطح خارجی لوله شیشه ای 222
4.1.4.16 جریان آزاد 223
4.1.4.17 ضریب انتقال حرارت داخل لوله جذاب کننده 223
4.1.4.18 تانک ذخیره حرارتی 224
4.1.4.19 کلیات 224
4.1.4.20 تحلیل تانک ذخیره حرارتی 225
4.1.4.21 تانک ذخیره با مدل لایه های حرارتی 227
4.1.4.22 کاربرد مدل 230
4.1.5 شبیه سازی سیستم سرمایشی جذبی خورشیدی 231
4.1.5.1 مقدمه 232
4.1.5.2. مدلسازی ترمودینامیکی سیستم سرمایشی جذبی لیتیوم برماید وآب 233
4.1.5.3 اثردمای ژنراتور واواپراتور. 233
4.1.5.4 اثرغلظت محلولرقیق خروجی از ابزوربر 236
4.1.5.5 اثردمای مبدل حرارتی 237
4.1.5.6 نتیجه گیری 239
4.1.5.7 نوع داده های آب وهوایی وانتخاب محل مناسب 240
4.1.5.8 کنترل داده های تابشی 241
4.1.5.9 انتخاب خانه مسکونی ومحاسبه باربرودتی 242
4.1.5.10 مشخصات ساختمان 242
4.1.5.11 میزان بار سرمایشی ساختمان 243
4.1.5.12 شبیه سازی کل سیستم سرمایشی خورشیدی 244
4.1.5.13 مشخصات قسمت های سیستم سرمایشی جذبی خورشیدی 245
4.1.5.14 مشخصات سیستم سرمایشی جذبی یک اثره 246
4.1.5.15 مشخصات تانک ذخیره 246
4.1.5.16 مشخصات کلکتور صفحه تخت 247
4.1.5.17 مشخصات کلکتور سهمی خطی 247
4.1.5.18 نتایج شبیه سازی 249
4.1.5.19 نتایج عملکرد سیستم درطول ساعات آفتابی 249
4.1.5.20 نتایج عملکرد بیش از ساعات آفتابی 253
4.1.5.21 نتایج عملکرد شبانه روزی 256
4.1.5.22 اثر شیب کلکتور درمیزان جذب انرژی خورشیدی وشیب بهینه 257
4.1.5.23 مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج تحقیقات قبلی 258
4.1.6 نتایج وپیشنهادها 261
4.1.6.1 نتایج 262
4.1.6.2 پیشنهادها 264
4.1.6.3 پیوست 265
4.1.6.4 منابع ومراجع 269
4.1.6.5 ABSTRACT 273

4-2 ) بررسي نقش برج خنك كن در سيستمهاي چيلر جذبي خورشيدي

4.2.1 چکیده 276
4.2.2 مقدمه 277
4.2.3 استفاده از انرژي خورشيدي جهت سرمايش 277
4.2.4 سيستم وابسته به گرما 278
4.2.5 سيستم وابسته به الكتريسيته 278
4.2.6 سيستم تهويه جذبي خورشيدي 278
4.2.7 اجرا و انتخاب زوج هاي كاري براي سيستم جذبي خورشيدي 279
4.2.8 سيستم تهويه جذبي خورشيدي با ذخيره مبرد 282
4.2.9 سيستم تهويه جذبي خورشيدي تك اثره با منبع آب داغ 283
4.2.10 سيستم تهويه جذبي خورشيدي دو اثره 283
4.2.11 سيستم تهويه جذبي خورشيدي دو مرحله اي 284
4.2.12 نتيجه گيري 285
4.2.13 منابع 286

4-3 ) بررسي و مقايسه عملكرد سيستم تبريد جذبي خورشيدي با كلكتور هاي مختلف براي شرايط آب و هوايي شهر تهران

4.3.1 چکده 287
4.3.2 مقدمه 287
4.3.3 محاسبه انرژي دريافتي توسط كلكتور 288
4.3.4 انتخاب خانه مسكوني و محاسبه بار برودتي 288
4.3.5 تحليل حرارتي مخزن دخيره حرارتي 288
4.3.6 محاسبه ميزان بار برودتي 288
4.3.7 شبيه سازي كل سيستم سرمايشي جذبي 288
4.3.8 نتايج عملكرد سيستم در طول ساعات آفتابي 289
4.3.9 مشخصات قسمتهاي مختلف سيستم سرمايشي جذبي 289
4.3.10 نتايج عملكرد بعد از ساعات آفتابي 290
4.3.11 نتیجه گیری 290
4.3.12 مراجع 291

4-4 ) بررسی میزان کارایی سیکل تبرید جذبی خورشیدی درمقایسه با سیکل تبرید تراکمی درمناطق گرمسیری کشور

4.4.1 چکیده 292
4.4.2 مقدمه 292
4.4.3 روش های مختلف سرمایش قابل استفاده درمناطق گرم ومرطوب ایران 293
4.4.4 شرایط مورد مطالعه 294
4.4.5 انجام محاسبات 294
4.4.6 محاسبات بارحرارتی 294
4.4.7 محاسبات بار سرمایشی 294
4.4.8 محاسبات مربوط به گرمای بدست آمده از انرژی خورشیدی در 6 ماه سال 295
4.4.9 محاسبات مربوط به میزان وهزینه گاز مصرفی 295
4.4.10 محاسبات مربوط به برق مصرفی وهزینه آن 296
4.4.11 محاسبه دوره بازگشت سرمایه 296
4.4.12 نتایج به دست آمده 296
4.4.13 بحث ونتیجه گیری 301
4.4.14 مراجع 301

4-5 ) بررسی اثرمساحت کلکتور برعملکرد سیستم های تبرید جذبی تک اثره ودواثره

4.5.1 چکیده 302
4.5.2 مقدمه 302
4.5.3 تحلیل سیستم تبرید جذبی خورشیدی 304
4.5.4 مدل ترمودینامیکی سیکل 306
4.5.5 بحث وتحلیل 308
4.5.6 نتیجه گیری 312
4.5.7 مراجع 312

4-6 ) بررسی تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژي سیکل تبرید جذبی خورشیدي تک اثره با کلکتورهاي سهموي و سیالات کاري آب و آمونیاك

4.6.1 چکیده 314
4.6.2 مقدمه 315
4.6.3 شرح مسئله 315
4.6.4 تحلیل قانون دوم 316
4.6.5 خورشید و طول موج هاي آن 317
4.6.6 زاویه تابش خورشید نسبت به افق 317
4.6.7 معادله طول روز 318
4.6.8 معادلات 319
4.6.9 بررسی ونتایج 322
4.6.10 نتیجه گیري 332
4.6.11 منابع 333

4-7 ) سیستمهای سرمایشی جذبی لیتیوم برماید و آب

4.7.1 مقدمه وتاریخچه 340
4.7.1.1 مقدمه 340
4.7.1.2 مروری بر تحقیقات گذشتگان 344
4.7.1.3 مراحل و اهداف تحقیق 347
4.7.2 بررسی سیستم سرمایشی جذبی 348
4.7.2.1 مقدمه 348
4.7.2.2 انواع سیستم سرمایش جذبی 348
4.7.2.3 سیستم جذبی لیتیوم بروماید و آب 348
4.7.2.4 سیستم جذبی آمونیاک و آب 348
4.7.2.5 سیستم جذبی جامد 349
4.7.2.6 سیکل جذبی 349
4.7.2.7 پدیده کریستالیزاسیون 350
4.7.2.8 مدل ترمودینامیکی سیکل 350
4.7.2.9 فرضیات 350
4.7.2.10 تحلیل اواپراتور 351
4.7.2.11 تحلیل ابزربر 352
4.7.2.12 تحلیل ژنراتور 352
4.7.2.13 تحلیل کندانسور 353
4.7.2.14 ضریب عملکرد 354
4.7.2.15 انواع سیستم های جذبی لیتیوم بروماید و آب 355
4.7.2.16 مزایا و معایب سیستم جذبی لیتیوم بروماید و آب 355
4.7.3 تئوری تابش خورشید 356
4.7.3.1 مقدمه 356
4.7.3.2 هندسه تابش خورشید 356
4.7.3.3 زاویه برخورد پرتوهای خورشید 356
4.7.3.4 طلوع،غروب و روزخورشیدی 359
4.7.3.5 زمان ظاهری خورشید 360
4.7.3.6 شدت تابش خورشیدی 361
4.7.3.7 شدت تابش در اتمسفر 361
4.7.3.8 شدت تابش روی سطح زمین 362
4.7.3.9 شدت تابش روی سطوح مایل 363
4.7.3.10 تعیین مقادیر لحظه ای تابش مستقیم 364
4.7.4 مجموعه کلکتورهای خورشیدی و تانک ذخیره حرارتی 366
4.7.4.1 مقدمه 366
4.7.4.2 کلیات 366
4.7.4.3 کلکتور خورشیدی 366
4.7.4.4 شرح 366
4.7.4.5 کلکتور صفحه تخت 368
4.7.4.6 کلکتورسهمی خطی 369
4.7.4.7 جهت گیری و ردیابی خورشید 370
4.7.4.8 مکانیزم های ردیابی 372
4.7.4.9 محاسبات حرارتی کلکتور صفحه تخت 372
4.7.4.10 دریافت انرژی 372
4.7.4.11 دریافت انرژی 376
4.7.4.12 اتلاف حرارتی 379
4.7.4.13 ضریب انتقال حرارت روی سطح خارجی لوله شیشه ای 382
4.7.4.14 جریان اجباری 382
4.7.4.15 جریان آزاد 382
4.7.4.16 ضریب انتقال حرارت داخل لوله جذاب کننده 383
4.7.4.17 جریان آرام 383
4.7.4.18 جریان مغشوش 383
4.7.4.19 تانک ذخیره حرارتی 383
4.7.4.20 کلیات 383
4.7.4.21 تحلیل تانک ذخیره حرارتی 384
4.7.4.22 تانک ذخیره با مدل مخلوط کامل 384
4.7.4.23 تانک ذخیره با مدل لایه های حرارتی 385
4.7.4.24 کاربرد مدل 389
4.7.5 شبیه سازی سیستم سرمایشی جذبی خورشیدی 389
4.7.5.1 مقدمه 389
4.7.5.2 روند مدل سازی 389
4.7.5.3 مدل سازی ترمودینامیکی سیستم سرمایشی جذبی لیتیوم بروماید و آب 390
4.7.5.4 اثر دمای ژنراتور و اواپراتور 390
4.7.5.5 اثر غلظت محلول رقیق خروجی از ابزوربر 393
4.7.5.6 اثر دمای مبدل حرارتی 394
4.7.5.7 نتیجه گیری 396
4.7.5.8 نوع داده های آب و هوایی و انتخاب محل مناسب 397
4.7.5.9 کنترل داده های تابش 398
4.7.5.10 انتخاب خانه مسکونی ومحاسبه بار برودتی 399
4.7.5.11 مشخصات ساختمان 399
4.7.5.12 میزان بارسرمایشی ساختمان 400
4.7.5.13 شبیه سازی کل سیستم سرمایشی خورشیدی 401
4.7.5.14 مشخصات قسمت های سیستم سرمایشی جذبی خورشیدی 402
4.7.5.15 مشخصات سیستم سرمایشی جذبی یک اثره 402
4.7.5.16 مشخصات تانک ذخیره 403
4.7.5.17 مشخصات کلکتور صفحه تخت 403
4.7.5.18 مشخصات کلکتور سهمی خطی 404
4.7.5.19 نتایج شبیه سازی 405
4.7.5.20 نتایج عملکرد سیستم در طول ساعات آفتابی 405
4.7.5.21 نتایج عملکرد بیش از ساعات آفتابی 409
4.7.5.22 نتایج عملکرد شبانه روزی 412
4.7.5.23 اثر شیب کلکتور در میزان جذب انرزی خورشیدی و شیب بهینه 413
4.7.5.24 مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج تحقیقات قبلی 414
4.7.6 نتایج و پیشنهادها 417
4.7.6.1 نتایج 417
4.7.6.2 پیشنهادها 419
4.7.6.3 پیوست 420
4.7.6.4 منابع 426
4.7.6.5 ABSTRACT 429

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید