50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی شاخص های خسارت در ساختمان های بتنی و فولادی تحت زلزله

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه شاخص های خسارت در ساختمان های بتنی و فولادی تحت زلزله است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مقایسه شاخص هاي خسارت در ساختمان هاي فولادي و بتنی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش ارزیابی خسارت لرزه ای قابهای خمشی فولادی و بتن بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مقايسه عملكرد ستونهاي بتني بر اساس شاخص هاي خرابي زلزله بررسی شده است

مولفه قائم زلزله تنها برروي شکل پذیري و تأمین ظرفیت برشی مربوط به پاسخ عرضی اثر نمی گذارد. تخریب فشاري در المان هاي باربر قائم، همانند دیوارها و ستون ها، نیز می تواند رخ دهد. از نظر روش هاي طراحی فعلی، از این جهت ستون هاي میانی آسیب پذیرتر هستند. از آنجا که طراحی آنها خیلی متأثر از نیروي محوري افزایش یافته در اثر واژگونی، نیست. هرچند، با فرض یک توزیع یکنواخت سختی محوري در پلان، تحریک قائم باعث افزایش یکنواخت پاسخ نیروي محوري همه ستون ها در همان طبقه، صرفه نظر از موقعیت آنها می گردد. نمونه اي از تخریب ستون میانی سازه پارکینگ سه طبقه دانشگاه ایالت کالیفرنیا در نوتریج می باشد که یک سازه مدرن با تنها 18 ماه سن هنگام وقوع زمین لرزه بود. سیستم سازه اي شامل یک قاب خمشی شکل پذیر پیش ساخته بود که وظیفه مقابله با نیروهاي جانبی زلزله را بر عهده داشت. قاب درونی شامل تیرها وستون هاي پیش ساخته بود که سیستم مقاوم در برابر بارهاي ثقلی را تشکیل می داد. در طی زلزله تعدادي از ستون هاي میانی به واسطه تخریب هاي فشاري دچار انهدام کلی شدند، در حالیکه سیستم مقاوم در برابر نیروهاي جانبی اثري از ضعف در برابر نیروهاي افقی ناشی از زلزله، نشان نمی داد. خسارت وارده به این سیستم، ثانویه بود و به واسطه انهدام ستون هاي میانی و خمیدگی بعدي به سمت داخل سیستم مقاوم در ابر بر نیروهاي جانبی، که شکل پذیري دورانی شدیداً بالایی از خود نشان داد،بود. این نوع تخریب اشاره افزایش چشمگیر نیروهاي محوري مؤثر بر روي سیستم ثقلی، دارد و تشابه زیادي به اثر مستقیم مؤلفه قائم و یا احتمالاً ارتعاشات قائم سیستم کف داشت. این مکانیزم همچنین به واسطه تخریب فشاري ستون هاي میانی یک گاراژ در جا ساخته شده در شرمان لوکس، دیده شد. حالتی جالب از تخریب برش سوراخ کنند (پانچینگ) در دال هاي شبکه اي، در دو طبقه فوقانی فروشگاه بولکس در فشن آیلندمال به وقوع پیوست. در سازه اصلی، اکثر ستون هاي حامل این دال ها، تنها خسارات جزئی را نشان می دادند. که اشاره ابر ثر محدود حرکت افقی دارند. به علاوه اثر شدید مؤلفه قائم بر ارتعاشات کف در سازه پارکینگ شمال غربی فشن سنتر نورثریج، قابل مشاهده است. کف هاي دبل T با تکیه گاههاي ساده در این ساختمان ارتعاشات قائم شدیدي را به خود دید که منجر به ترك خوردگی برشی و در نتیجه انهدام کلی سیستم کف شد. فرم تخریب در نتیجه تحریک قائم می باشد، چراکه سیستم کف وابسته به سیستم مقاوم در ابر بر نیروهاي جانبی، نبود. غیر منتظره ترین فرم تخریب گزارش شده در ثرنوریج، الگوي ترك خوردگی در بیش از صد قاب خمشی سخت فولادي در اتصالات تیر به ستون و همچنین در جان ستون است. هر چند در این زلزله هیچ ساختمان فولادي تخریب نشد ولی هزینه مرمت و سرمایه از دست رفته بالا می باشد.

قسمت هایی از فصل اول مقایسه شاخص هاي خسارت در ساختمان هاي فولادي و بتنی

شکل (4-3) به طور شماتیک ساختمانی را با تعدادي از انواع المانهاي قابل استفاده در برنامه IDARC نشان میدهد. تیرها بصورت فنرهاي خمشی پیوست همدل می شوند که تغییر شکل هاي برشی نیز با در نظر گرفتن یک فنر معادل و سري با فنر خمشی، ملحوظ می گردد. در محاسبات ستون ها تغییر شکل هاي محوري منظور می گردد، اما اندرکنش نیروي محوري با لنگر هاي خمشی در نظر گرفته نمی شود که تحقیق در این زمینه ادامه دارد. دیوارهاي برشی بصورت ترکیبی از فنرهاي خمشی و برشی مدل می شوند. ستونهاي لبه دیوار برشی بصورت جداگانه و با استفاده از فنرهاي یک بعدي و تیرهاي عرضی بصورت فنرهاي ارتجاعی با یک درجه آزادي قائم و یک درجه آزادي پیچشی در نظرگرفته می شوند. تیرهاي عرضی به واسطه داشتن سختی قائم و پیچشی، در امتداد مورد تحلیل برروي تیرهاي اصلی اعمال سختی می نمایند.
مدلسازي رفتار تغییر شکل غیر ارتجاعی و تشریح مؤلفه هاي تشکیل دهنده آن پایه اصلی مدلسازي سازه ای را تشکیل می دهد. مدل موسوم به مدل مفصلی که براي قاب هاي فولادي پیشنهاد شده است براي سازه هاي بتنی مسلح مناسب نیست چرا که تغییر شکل غیر ارتجاعی در امتداد عضو سگ ترش یافته و در یک نقطه بحرانی متمرکز نمی باشد

فهرست کامل فصل اول مقایسه شاخص هاي خسارت در ساختمان هاي فولادي و بتنی

1-1 ) مقایسه شاخص هاي خسارت در ساختمان هاي فولادي و بتنی

چکیده 21
مقدمه 22
1و1و1 کلیات و مروري بر کارهاي گذشته 24
1و1و1و1 هدف 25
1و1و1و2 تاریخچه مطالعات 25
1و1و1و3 مطالعات انجام شده در رابطه با ارزیابی شاخص خسارت 25
1و1و1و4 مطالعات انجام شده در رابطه با مؤلفه قائم زلزله 30
1و1و1و5 بررسی رفتار دینامیکی پل ها تحت اثر مولفه قائم زلزله 30
1و1و1و6 بررسی اثرات مؤلفه قائم زلزله بر پاسخ قاب هاي ساختمانی 31
1و1و1و7 بررسی اثر مؤلفه قائم زلزله در زلزله هاي اخیر 32
1و1و1و8 زلزله 17 ژانویه سال 1994 نورثریج کالیفرنیا 32
1و1و1و9 زلزله 17 ژانویه سال 1995 هیوگو کن نانبو ژاپن 34
1و1و1و10 زلزله 26 دسامبر 2003 بم 35
1و1و1و11 روش کار وتحقیق 38
1و1و1 معرفی شاخص های خسارت 41
1و1و2و1 مقدمه 42
1و1و2و2 طبقه بندي روش هاي ارزیابی خسارت 42
1و1و2و3طبقه بندي روش هاي ارزیابی خسارت 43
1و1و2و4 روشهای کمی 44
1و1و2و5 متغییرهای خسارت 44
1و1و2و6 نیاز در برابر ظرفیت 45
1و1و2و7 کاهندگی 46
1و1و2و8 تعریف شاخص خسارت 46
1و1و2و9 شاخص های محلی خسارت 48
1و1و2و10 شاخص هاي خسارت غیر تجمعی 49
1و1و2و12 مدلسازي هیسترزیس 51
1و1و2و13 شاخص تجمعی بر مبناي تغییر شکل 53
1و1و2و14 شاخص تجمعی بر مبناي انرژي 55
1و1و2و15 شاخص ترکیبی 57
1و1و2و16 بحثی پیرامون شاخص آسیب محلی 62
1و1و2و17 شاخص کلی خسارت 62
1و1و2و18 شاخص هاي میانگین وزنی 63
1و1و2و19 شاخص هاي آسیب پذیري بر اساس پارامترهاي مدي 64
1و1و2و20 شاخص هاي نرم شدگی 64
1و1و2و21 تعیین محل آسیب با استفاده از شکل مدها 68
1و1و2و22 بررسی شاخص هاي آسیب کلی 68
1و1و2و23 شاخص هاي مالی 69
1و1و3 مطالعات تحلیلی و ارزیابی خطی سازه ها 70
1و1و3و1 مقدمه 71
1و1و3و2 محدوده و هدف مدلسازي 71
1و1و3و3 مشخصات سیستم سازه ای 71
1و1و3و4 مشخصات ساختمان هاي مورد مطالعه 71
1و1و3و5 قاب هاي منتخب 73
1و1و3و6 مشخصات هندسی مقاطع قاب هاي منتخب 74
1و1و3و7 بارگذاری 77
1و1و3و8 بارگذاري ثقلی 77
1و1و3و9 بارگذاري جانبی 78
1و1و3و10 تحلیل استاتیکی معادل و تحلیل دینامیکی طیفی 81
1و1و3و11 توزیع نیروي جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان 81
1و1و3و12 آنالیز مودال 85
1و1و3و13 مدلسازي 85
1و1و3و14 محاسبه مقادیر مشخصه 85
1و1و3و15 تحلیل طیفی 87
1و1و3و16 طیف استاندارد 87
1و1و3و17 گسترش مدها 88
1و1و3و19 ترکیب آثار مدها 88
1و1و3و20 بارگذاري طیفی 89
1و1و3و21 همپایه کردن نتایج 90
1و1و3و22 نتایج تحلیل طیفی براي نیروي افقی طبقات 90
1و1و3و23 کنترل سازه 92
1و1و3و24 ترکیبات بارگذاري ساختمان 92
1و1و3و25 بررسی نتایج کنترل مقاطع 92
1و1و3و26 بارگذاري و تحلیل طبق آیین نامهASCE/SEI7-05 98
1و1و3و27 ضوابط مربوط به مؤلفه قائم زلزله در استاندارد ASCE/SEI7-05 98
1و1و3و28 تحلیل قاب ها طبق ضوابط استاندارد ASCE/SEI7-05 100
1و1و3و29 مقایسه نتایج 100
1و1و4 تحلیل هاي تاریخچه زمانی و تعیین میزان خسارت قاب ها 103
1و1و4و1 مقدمه 104
1و1و4و2 آشنایی با نرم افزار IDARC 104
1و1و4و3 سازمان برنامه 106
1و1و4و4 مدلسازي براي تحلیل هاي غیرخطی به کمک نرم افزار IDARC 107
1و1و4و5 مدلسازي اعضاي سازه اي 107
1و1و4و6 مدل هاي هیسترزیس غیرخطی 110
1و1و4و7 مدل خسارت پارك و انگ 111
1و1و4و8 انواع روشهاي آنالیز غیر خطی در نرم افزار 113
1و1و4و9 پاسخ هاي سازه اي خروجی برنامه 114
1و1و4و10 جمع بندي نهایی مشخصات و کارایی نرم افزار IDARC 114
1و1و4و11 مدلسازي قاب هاي نمونه 115
1و1و4و12 هندسه مدل 115
1و1و4و13 بارگذاری 116
1و1و4و14 تحلیل دینامیکی غیرخطی 117
1و1و4و15 شتابنگاشت هاي طراحی 120
1و1و4و16 نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی 125
1و1و4و17 تاریخچه زمانی پاسخ تغییرمکان جانبی طبقات 126
1و1و4و18 تاریخچه پاسخ تغییر مکان جانبی طبقه ششم قاب بتنی 126
1و1و4و19 تاریخچه پاسخ تغییر مکان جانبی طبقه ششم قاب فولادي 131
1و1و4و20 حداکثر پاسخ تغییرمکان جانبی طبقات 136
1و1و4و21 حداکثر پاسخ تغییرمکان جانبی طبقات قاب بتنی 136
1و1و4و22 حداکثر پاسخ تغییرمکان جانبی طبقات قاب فولادي 140
1و1و4و23 اثر مؤلفه قائم زلزله بر نیروي محوري ستون ها 144
1و1و4و24 قاب بتنی 145
1و1و4و25 قاب فولادي 149
1و1و4و26 ارزیابی آسیب پذیري لرزه اي بر مبناي شاخص خسارت پارك – انگ 153
1و1و4و27 شاخص خسارت کلی قاب هاي ساختمانی 153
1و1و4و28 توزیع خسارت در طبقات ساختمان 154
1و1و4و29 قاب بتنی 154
1و1و4و30 قاب فولادي 158
1و1و4و31 شاخص خسارت تیرها وستون ها 162
1و1و4و32 قاب بتنی 162
1و1و4و33 قاب فولادي 169
1و1و4و34 شاخص خسارت حداکثر اعضاء 176
1و1و4و35 بررسی وضعیت مفاصل خمیري تحت زلزله بم 177
1و1و4و36 بررسی وضعیت مفاصل خمیري قاب بتنی تحت زلزله بم 177
1و1و4و37 بررسی وضعیت مفاصل خمیري قاب فولادي تحت زلزله بم 180
1و1و5 نتیجه گیري و پیشنهادات 183
1و1و5و1 نتیجه گیری 184
1و1و5و2 پیشنهادات 185
1و1و5و3 منابع و ماخذ 186

1-2 ) ارزیابی تطابق و همبستگی پارامترهای مختلف زمین لرزه با شاخص خسارت در قابهای بتن مسلح

1و2و1 چکیده 192
1و2و2 مقدمه 192
1و2و3 خسارت پذیری سازه ها 193
1و2و4 سابقه ارزیابی خسارت پذیری سازه ها 193
1و2و5 ساختمانهای بتن مسلح مورد ارزیابی با برنامه IDARC 195
1و2و6 انتخاب و پردازش زمین لرزه 195
1و2و7 تحلیل داینامیکی تاریخچه زمانی 195
1و2و8 محاسبات شاخص خسارت در برنامه IDARC 197
1و2و9 آنالیز نتایج بر روی پارامترهای حرکت نیرومند زمین (زلزله) 197
1و2و10 مقادیر ماکزیمم حرکت نیرومند زمین (PGD,PGV,PGA) 197
1و2و11 شتاب ماکزیمم (PGA) 197
1و2و12 ماکزیمم سرعت زمین (PGV) 198
1و2و13 ماکزیمم جابه جایی زمین (PGD) 198
1و2و14 جذر میانگین مربع شتاب و سرعت و جابه جایی 198
1و2و15 ضرایب همبستگی پارامترهای زلزله با خسارت 200
1و2و16 شتاب ماکزیمم زمین 201
1و2و17 سرعت ماکزیمم زمین 202
1و2و18 جابه جایی مازیمم زمین 202
1و2و19 شتاب RMS 203
1و2و20 سرعت RMS 203
1و2و21 جابه جایی RMS 204
1و2و22 نسبت سرعت حداکثر به شتاب حداکثر زمین 204
1و2و23 نتیجه گیری 205
1و2و24 مراجع 206

1-3 ) مقایسه ضرایب همبستگی خسارت قاب بتن مسلح با شکل پذیری متوسط با مشخصه های زلزله ایران با استفاده از تبدیل هیلبرت-هانگ

1و3و1 خلاصه 207
1و3و2 مقدمه 207
1و3و3 تبدیل هیلبرت 208
1و3و4 مدل سازی قاب ها 209
1و3و5 کاربرد تبدیل هیلبرت-هانگ در پردازش شتاب نگاشت زلزله 209
1و3و6 نتیجه گیری 214
1و3و7 مراجع 214

1-4 ) مقایسهي توزیع دریفت و شاخص خسارت قاب بتن مسلح تحت اثر الگوهاي رایج بارگذاري زلزله

1و4و1 چکیده 215
1و4و2 مقدمه 215
1و4و3 شاخص خسارت مورد مطالعه 216
1و4و4 روش تحليل استاتيكی معادل 217
1و4و5 الگوي توزیع آیين نامه ي زلزله ي ایران 217
1و4و6 الگوي توزیع آیين نامه ي زلزله ي اروپا 217
1و4و7 الگوي توزیع بار جانبی آیين نامه ي زلزله ي آمریكا 218
1و4و8 معرفی قابهاي مورد مطالعه 218
1و4و9 بررسی نتایج تحليل 218
1و4و10 نتیجه گیری 222
1و4و11 مراجع 222

1-5 ) بررسی ارتباط بین شاخص خسارت در سازه هاي قاب- دیوار بتنی و ویژگی هاي زلزله هاي حوزه نزدیک گسل

1و5و1 چکیده 224
1و5و2 مقدمه 224
1و5و3 پارامترهاي لرزه اي 225
1و5و4 پیشینه پژوهش 226
1و5و5 معرفی قاب هاي مدلسازي شده 226
1و5و6 شاخص خسارت 228
1و5و7 شاخص خسارت پارك – انگ 229
1و5و8 تحلیل دینامیکی غیر خطی قابها 229
1و5و9 مبستگی پارامترهاي لرزه ایی با شاخص خسارت 230
1و5و10 جمع بندي و نتیجه گیري 231
1و5و11 مراجع 232

1-6 ) ارائه شاخصهاي خسارت براي قابهاي مهاربندي شده فولادي با اتصالات خورجيني

1و6و1 چکیده 233
1و6و2 مقدمه 233
1و6و3 مدلسازی المانها 234
1و6و4 مدلسا زی اتصال خورجينی 235
1و6و5ستونه ای مشبك 235
1و6و6 مدلهای مورد بررسی 236
1و6و7 نتايج تحليل 236
1و6و8 قاب ٤ طبقه – سازه با اتصال خورجينی 237
1و6و9 قاب ۴ طبقه – سازه با اتصال قيچی 237
1و6و10 قاب ۶ طبقه – سازه با اتصال خورجينی 237
1و6و11 قاب ۶ طبقه–سازه آئيننامهای با اتصال قيچی 238
1و6و12 قاب ٨ طبقه – سازه با اتصال خورجينی 238
1و6و13 قاب ۸ طبقه – سازه آئيننامهای با اتصال قيچی 238
1و6و14 تفسير نتايج 239
1و6و15 نتيجه گيری 239
1و6و16 مراجع 239

1-7 ) بررسی شاخص های مختلف خسارت برای قابهای خمشی فولادی

1و7و1 چکیده 240
1و7و2 مقدمه 240
1و7و3 معرفی شاخص های خسارت 242
1و7و4 شکل پذیری و انرژی مستهلک دوره ای 242
1و7و5 ترکیب شکل پذیری و انرژی 243
1و7و6 کاهش سختی 244
1و7و7 مقایسه ی نتایج تحلیلی 245
1و7و8 نتیجه گیری 247
1و7و9 مراجع 247

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم ارزیابی خسارت لرزه ای قابهای خمشی فولادی و بتن

در ارزيابي آسيب پذيري سازه هاي بتني نحوه برخورد مناسب با پديده زلزله و پيش بيني صحيح و دقيق اثرات آن برسـازه از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد. با رخ دادن زلزله هاي بزرگ و مخرب در چند دهه اخير همچنين توسعه روش هـاي مطالعاتي و امكانات آزمايشگاهي ثابت شده است كه افزايش مقاومت سازه به عنـوان تـك پـارامتر طراحـي در روش سـنتي نمي تواند به تنهايي ايمني كافي را تأمين نموده و يا خسارت سازه اي را كاهش دهد. امروزه يكي از پارامترهايي كه در نگرش نوين پژوهشگران به رفتار سازه ها مدنظر قرار گرفتـه، مفهـوم انـرژي در سـازه هـا مي باشد. انرژي هيسترتيك كه پس از رخداد تسليم و در حلقه هاي هيسترزيس آن تلف مـي شـود اثـر بسـيار عمـده اي در ايجاد خسارت سازه اي سيستم دارد و مهم ترين جزء معادله انرژي وارده به سازه هااسـت. لـذا كنتـرل ايـن مقـدار انـرژي، مي تواند به كنترل رفتار سازه و ميزان خسارت آن رهنمون گردد. ميزان انرژي هيسترتيك در يك سازه مي تواند شاخصـي از سطح خسارت وارده و يا ميزان نرمي آن باشد.
در اين پژوهش براي ارزيابي آسيب پذيري قاب هاي بتني از شاخص خسارت پارك-انگ به علت تأثير انـرژي هيسـترتيك در آن استفاده شده است. بدين منظور تعدادي قاب بتني خمشي و برشي كه بارگذاري جـانبي آن مطـابق ضـوابط منـدرج در آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله مي باشد انتخاب و طراحـي شـده انـد. قـاب تحت سه زمين لرزه طبس، منجيل، السنترو با استفاده از نرم افزار IDARC2D ver6.0 تحليل ديناميكي غيـر خطـي شـده و ميزان خسارت وارده بر هر طبقه محاسبه شده است. در ادامه نمودارهاي درصد توزيع انرژي هيسترتيك، driftنسبي طبقـات و توزيع خسارت در هر وطبقه رسم شده است.
با توجه به نمودارهاي توزيع خسارت و انرژي هيسترتيك در طبقات مي توان نتيجه گرفت كه تمركـز خسـارت و انـرژي در يك يا چند طبقه مي باشد كه اين امر موجب عدم بهره برداري از حداكثر ظرفيت سيستم مي باشد،بنـابراين تـك پـارامتر مقاومت در طراحي لرزه اي كافي نبوده و مي بايست از پارامتر ديگري به نام انرژي هيسترتيك در طراحي سازه ها اسـتفاده نمود

فهرست کامل فصل دوم ارزیابی خسارت لرزه ای قابهای خمشی فولادی و بتن

2-1) طرح بهينه لرزه اي قابهاي خمشي بتن مسلح دو بعدي بادرنظرگرفتن شاخص خسارت

2و1و1 چکیده 249
2و1و2 مقدمه 249
2و1و3 بهینه سازی 249
2و1و4 الگوريتم بهينه سازي جامعه پرندگان 250
2و1و5 شاخص خسارت پارك-انگ 250
2و1و6 مدلسازي وتحليل سازه 252
2و1و7 مثال ونتايج عددي 254
2و1و8 خلاصه و نتيجه گيري 255
2و1و9 مراجع 256

2-2) ارزیابی تاثیر نوع خاک در همبستگی بین شاخص خسارت با پارامترهای زلزله

2و2و1 چکیده 257
2و2و2 مقدمه 257
2و2و3 محاسبات شاخص خسارت در برنامه IDARC 258
2و2و4 قاب های بتن مسلح مورد مطالعه 259
2و2و5 انتخاب شتابنگاشت ها 259
2و2و6 تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی 260
2و2و7 آنالیز نتایج بر روی پارامترهای حرکت نیرومند زمین (زلزله) 260
2و2و8 شتاب ماکزیمم زمین 261
2و2و9 مازیمم سرعت زمین 261
2و2و10 ماکزیمم جابه جایی زمین 262
2و2و11 شتاب RMS 262
2و2و12 سرعت RMS 262
2و2و13 جابه جایی RMS 263
2و2و14 نسبت سرعت حداکثر به شتاب حداکثر 263
2و2و15 شدت اریاس 264
2و2و16 شدت مشخصه (Ic) 264
2و2و17 چگالی انرژی ویژه (SED) 265
2و2و18 سرعت تجمعی مطلق (CAV) 266
2و2و19 شدت شتاب طیفی (ASI) 266
2و2و20 شدت سرعت طیفی (VSI) 267
2و2و21 نتیجه گیری 267
2و2و22 مراجع 267

2-3) مقايسه عملكرد ستونهاي بتني بر اساس شاخص هاي خرابي زلزله

2و3و1 مقدمه 269
2و3و2 تاريخچه شاخص هاي خرابي 269
2و3و3 معرفی نرم افزار IDARC 271
2و3و4 روند آزمايش 271
2و3و5 نمونه هاي آزمايشگاهي 271
2و3و6 نتايج حاصل از آناليز ستون هاي بتني 272
2و3و7 نتیجه گیری 273
2و3و8 مراجع 273

2-4) نقش الیاف FRP در ارزیابی شاخص های خسارت لرزه ای اعضای غیر سازه ای حساس به جابه جایی در سازه بتنی

2و4و1 چکیده 274
2و4و2 مقدمه 276
2و4و3 مقاوم سازی 276
2و4و4 مقاوم سازی با FRP 276
2و4و5 روش های مقاوم سازی 276
2و4و6 انواع خسارت 277
2و4و7 نیروی زلزله وارد بر ساختمان 277
2و4و8 افزودن سیستم سازه ای جدید برای مقابله با نیروی زلزله 277
2و4و9 مدلسازی سازه 277
2و4و10 جزئیات مقاطع 278
2و4و11 جزئیات بارگذاری 279
2و4و12 رکوردهای مورد استفاده 279
2و4و13 نتیجه گیری 282
2و4و14 منابع 283

2-5) ارزیابی شاخص خسارت در سازه های بتن آرمه با الگوریتم کنترل فعال

2و5و1 خلاصه 284
2و5و2 مقدمه 284
2و5و3 کنترل سازه 285
2و5و4 روند مدل سازی و تشکیل ماتریس های جرم , سختی و میرایی سازه 285
2و5و5 مدل غیر خطی اعضا 286
2و5و6 رفتار غیر خطی مصالح 286
2و5و7 تحلیل تاریخچه زمانی به روش گام به گام نیومارک – بتا و معرفی شتابنگاشت های مورد استفاده 287
2و5و8 شاخص خسارت 288
2و5و9 مدل سازس سیتم کنترل 289
2و5و10 تجزیه و تحلیل عددی سیستم های کنترل 289
2و5و11 نتیجه گیری 291
2و5و12 مراجع 291

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مقايسه عملكرد ستونهاي بتني بر اساس شاخص هاي خرابي زلزله

نتايج محاسبه معيارهاي خرابي براي 11 عضو بتن مسلح بر مبناي مدلسازي با 3 IDARC در سيكل بارگذاري در شكل هاي (2) (1) و (3) آورده شده است. معمولا نشانه هاي خرابي بين صفر و يك ميباشند كه حالت خرابي در آنها با يك مشخص ميشود. اما نشانههاي خرابي محاسبه شده در شكل هاي (2) و (3) بين صفر و يك نميباشند. علت اين امر آنست كه نقطه خرابي در آزمايش و نقطه خرابي حاصل از مدلسازي با IDARC بر هم منطبق نميباشند. مقدار اين تفاوت نشان دهنده آنست كه هر يك از مدلهاي نشانه خرابي تا چه حد دقيق هستند. بديهي است كه هر چه انديس خرابي مربوط به حالت نهائي به يك نزديكتر باشد، آن نشانه خرابي حالت خرابي را بهتر پيش بيني ميكند. مقادير واقعي نشانه خرابي بر مبناي نتايج آزمايشگاهي نيز در شكل هاي (4) و (5) و (6) ارائه شده است. درصد تفاوت مقادير واقعي نشانه خسارت با مقادير حاصل مدلسازي در شكل (7) آورده شده است

فهرست کامل فصل سوم مقايسه عملكرد ستونهاي بتني بر اساس شاخص هاي خرابي زلزله

3-1 ) ارزیابی خسارت لرزه ای قابهای خمشی فولادی و بتن مسلح به کمک تحلیل بار افزون

3و1و1 چکیده 292
3و1و2 مقدمه 292
3و1و3 شاخص های خسارت ارزیابی شده در این تحقیق 293
3و1و4 شاخص خسارت پارك و آنگ 293
3و1و5 شاخص خسارت تغییرشکل جانبی 294
3و1و6 شاخص خسارت انرژی 294
3و1و7 شاخص خسارت سختی 296
3و1و8 شاخص خسارت تغییر مکان نسبی بام 296
3و1و9 مطالعه ی عددی 297
3و1و10 مقایسه ی شاخص خسارت پارك و آنگ با شاخص خسارت سختی 298
3و1و11 مقایسه شاخص خسارت پارك و آنگ با شاخص تغییرشکل جانبی 298
3و1و12 مقایسه شاخص خسارت پارك و آنگ و شاخص خسارت انرژی 299
3و1و13 نتیجه گیری 300
3و1و14 مراجع 300

3-2 ) ارزیابی آسیب پذیری سازه ها ی بتن آرمه با سیستم قاب خمشی در حوزه نزدیک و دور از گسل

3و2و1 چکیده 301
3و2و2 مقدمه 301
3و2و3 پارامترهای لرزه ای 303
3و2و4 پیشینه پژوهش 305
3و2و5 معرفی قاب های مدلسازی شده 306
3و2و6 شاخص خسارت 309
3و2و7 تحلیل دینامیکی غیر خطی قاب ها 310
3و2و8 همبستگی پارامترهای لرزه ای با شاخص خسارت 311
3و2و9 جمع بندی و نتیجه گیری 312
3و2و10 مراجع 314

3-3 ) ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای خمشی بتن آرمه نامنظم تحت تاثیر زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل

3و3و1 خلاصه 315
3و3و2 مقدمه 315
3و3و3 آسیب پذیری لرزه ای سازه 316
3و3و4 رفتار ساختمانهای نامنظم جرمی در ارتفاع 317
3و3و5 تهیه مدلهای سازه ای نامنظم 317
3و3و6 آنالیز مدل های سازه ای نامنظم 318
3و3و7 محاسبه شاخص خسارت در قاب های خمشی بتن آرمه 319
3و3و8 بررسی تغییر مکان نسبی در طبقات با اعمال نامنظمی 320
3و3و9 نتیجه گیری 322
3و3و10 مراجع 322

3-4 ) ارزیابی آسیب پذیری قاب های بتنی خمشی و برشی بر مبنای شاخص خسارت مبتنی بر انرژی (مطالع موردی زمین لرزه ی طبس و منجیل)

3و4و1 چکیده 323
3و4و2 مقدمه 323
3و4و3 محاسبه انرژی هیسترزیس در سازه های مورد مطالعه 324
3و4و4 مدل آسیب پارک – انگ برای محاسبه خسارت در قاب های بتنی 325
3و4و5 ساختمان های مورد بررسی در این مطالعه 325
3و4و6 بررسی نتایج حاصل از نرم افزار IDARC 327
3و4و7 درصد توزیع انرژی هیسترتیک در طبقات 327
3و4و8 توزیع خسارت در طبقات 329
3و4و9 نتیجه گیری 332
3و4و10 مراجع 333

3-5 ) ارزیابی خسارت لرزهای قابهای خمشی بتن مسلح با استفاده از تحلیل دینامیکی فزاینده

3و5و1 چکیده 334
3و5و2 مقدمه 334
3و5و3 شاخص پارک وانگ 335
3و5و4 شاخص خسارت بانن 336
3و5و5 شاخص خسارت نرم شدگی نهایی 337
3و5و6 تحلیل دینامیکی فزاینده 337
3و5و7 شاخص خسارت ارائه شده 338
3و5و8 مدل سازی قاب های بتن مسلح 339
3و5و9 انتخاب رکوردهای زلزله 340
3و5و10 مطالعه ی عددی 341
3و5و11 مقایسه ی نتایج شاخص های خسارت 341
3و5و12 نتیجه گیری 343
3و5و13 مراجع 344

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید