50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پؤوهشی طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد فضای عمومی و حیاط

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد فضای عمومی و حیاط است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد باز زنده سازی حیاط در خانه ایرانی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش نقش طراحی داخلی و فضای عمومی مجتمع های مسکونی بر آرامش روانی ساکنین بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش فضاهای عمومی و تعاملات اجتماعی مجتمع های مسکونی بررسی شده است

در جامعــه ســنتی ایــران خــانواده از واحــدهاي بنیــادین جامعــه,و خانــه محــور اصــلی یکپــارچگی خــانواده اســت.به همین دلیل خانه چنـان طراحـی مـی شـد تـا از دنیـاي بیـرون جـدا باشـد.و در سـاخت آن بیشـتر بـه ارزش هـاي بنیـادین خـانواده توجـه مـی شـد.در جامعـه اي کـه بـه شـدت متکـی بـه خـانواده اسـت,مفهوم خانـه بسـیار گسـترده تـر از مکـان خصوصی محـض اسـت.در واقـع خانـه حریمـی مقـدس اسـت و بنـابراین سـاکنان ایـن حـریم بایـد از نگـاه نـامحرم و از هـر دخالت نـا خواسـته اي در امـان باشـند از حیـاط در خانـه ایرانـی بـه شـکل هـاي مختلـف اسـتفاده شـده است,بعضـی از این موارد چنین اسـت:حیاط بـه عنـوان نشـان حـریم تملـک ,حیـاط وحـدت دهنـده چنـد عنصـر در خانـه ,حیـاط ارتبـاط دهنـده چنـد فضـا,حیاط بـه عنـوان هـواکش مصـنوعی بـراي گـذر جریـان بادهـاي مناسـب,حیاط عنصـري مهـم در جهـت سـازمان دهـی فضـاهاي مختلـف و مهـم تـر از همـه بـه عنـوان حریمـی امـن و آرام بـراي آسـایش خـانواده بـه غیـر از حیاط,طیف متنـوعی از فضـاهاي بـاز در ارتفـاع هـاي متفـاوت وجـود دارد و بـه کمـک فضـاهاي واسـطی همچـون صفه,شارمی,طارمی,فضــاهاي درون و بیــرون بــا یکــدیگر تلفیــق شــده و گســترش میابــد.در بعضــی از فصــول ,بســیاري از عملکردهاي فضاهاي داخلی همچون خوردن و خوابیدن و پذیرایی به حیاط منتقل می شود.

قسمت هایی از فصل اول طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد باز زنده سازی حیاط در خانه ایرانی

آپارتمان نشینی را می توان از مهمترین تحولات در فرایند اسکان بشر در شهرها دانست که به فرم غالب مسکن شهري در دوران معاصر تبدیل شده است.پیشرفت هاي صنعتی,ازدیاد جمعیت,تولید شیوه هاي معماري نوین و مفهوم توسعه عمودي,نیروهایی بودند که سیر تحول این مجتمع ها اشکال امروزي را تحت تاثیر قرار دادند. رونق آپارتمان سازي در معماري مسکن شهري در ایران عنصر جدیدي را معرفی نمود که به صورت بالکن ظاهر شد و در واقع جانشین فضاي باز اختصاصی گردید .ناگفته نماندکه ایوان هاي سرپوشیده در مساکن ایرانی وجود داشته ولی همیشه در رابطه با چند فضاي اطراف خود,محفوظ از دید عام و مشرف به فضاي باز بوده است. بالکن هاي امروزي که واسط بین فضاي بسته واحدهاي آپارتمانی و فضاي بیرون)فضاي باز عمومی(می باشندو با عمق هاي بسیار کم 1 تا 1/5 متر ساخته میشوند نه تنها عملکردهاي وابسته به فضاي باز را به طور کامل تحقق نمی بخشند,در اکثر موارد مشکلات مربوط به دید و اشرافیت و زشت سازي منظر شهري را نیز به دنبال دارد. این نوشتار با استفاده از روش مطالعات کتاب خانه اي و سایت هاي اینترنتی انجام شده است ,هدف از این نوشتار یک کپی صرف از معماري سنتی نیست چرا که آدمی و شکل معماري او در گذر زمان همواره دستخوش تغییرات بوده است . این نوشتار به باز آفرینی حیاط, در آپارتمان ها و مسکن بلند مرتبه از طریق ایجاد تراس هاي بزرگ در آن ها و بررسی ویژگی هایی که باعث مطلوب تر و مناسب تر شدن این فضا میشود میپردازد تا بتوان در طراحی از این ویژگی ها بهره جست

فهرست کامل فصل اول طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد باز زنده سازی حیاط در خانه ایرانی

1-1 ) طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد باز زنده سازي حیاط در خانه ایرانی

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 2
1و1و3 خانه در دوره سنتی 2
1و1و4 مسکن امروزی 3
1و1و5 دید و منظر 4
1و1و6 محرمیت 5
1و1و7 خلوت دیداری و شنیداری 6
1و1و8 جهت گیري نسبت به خورشید و سایر عوامل اقلیمی 7
1و1و9 همجواري فضاها 9
1و1و10 نمونه اي از آپارتمان هاي مدرن حیاط دار 9
1و1و11 آپارتمان مسکونی کانچاجونگ kancha junga 10
1و1و12 نتیجه گیری 12
1و1و13 مراجع 12

1-2 ) حیاط پایدار خانه های دیروز تا حیاط مجتمع های امروز

1و2و1 چکیده 13
1و2و2 مقدمه 13
1و2و3 تعاریف کلی 13
1و2و4 تعریف پایداری 13
1و2و5 تعاریف و تاریخچه کلی حیاط 14
1و2و6 تعریف خانه و مجموعه های مسکونی 14
1و2و7 حیاط در خانه سنتی 15
1و2و8 تاثیر مدرنیته بر حیاط خانه سنتی 15
1و2و9 حیاط در مسکن امروز 16
1و2و10 حیاط در مسکن جمعی امروز 16
1و2و11 پایداری در حیاط جمعی امروز 17
1و2و12 ارائه راهکار جهت تامین حیاط متناسب با مسکن سنتی 18
1و2و13 اهمیت قائل شدن برای فضای باز 19
1و2و14 تعریف مناسب فعالیت ها و فضاهای متناسب با آن 19
1و2و15 تفکیک مناسب حریم ها 19
1و2و16 توجه به نیاز کاربران در رده های سنی متفاوت 19
1و2و17 توجه به نیاز کاربران در رده های سنی متفاوت 19
1و2و18 توجه به طبیعت و اقلیم 19
1و2و19 احیای حیاط در آپارتمان های امروزی 19
1و2و20 جمع بندی 20
1و2و21 مراجع 21

1-3 ) بررسی مفهوم حیاط مرکزی در تعاملات اجتماعی ساکنان آپارتمان های مسکونی ( مطالعه موردی : مجتمع مسکونی باغ ونک و مجتمع مسکونی نیاوران)

1و3و1 چکیده 24
1و3و2 مقدمه 25
1و3و3 سوالات تحقیق 26
1و3و4 اهداف تحقیق 26
1و3و5 فرضیه 26
1و3و6 روش تحقیق 26
1و3و7 ادبیات تحقیق 26
1و3و8 حیاط 26
1و3و9 کارکردهای حیاط 27
1و3و10 تحول در ساختار شهرها 27
1و3و11 طرح تجمیع 28
1و3و12 فرآیند تجمیع اراضی 29
1و3و13 طرح تجمیع زمین در ایران 29
1و3و14 مجتمع مسکونی باغ ونک 31
1و3و15 مجتمع مسکونی نیاوران 32
1و3و16 نتیجه گیری 33
1و3و17 منابع و ماخذ 34

1-4 ) ارزیابی مؤلفه های مؤثربررضایت مندی ساکنین از طریق بازآفرینی و نقش حیاط در مجموعه های مسکونی (نمونه مورد مطالعه:مجتمع مسکونی سعیدیه همدان)

1و4و1 چکیده 36
1و4و2 بیان مساله 37
1و4و3 مبانی و چارچوب نظری پژوهش 38
1و4و4 شاخص های تاثیر گذار بر رضایتمندی در مجموعه های مسکونی 38
1و4و5 جمع بندی 39
1و4و6 بررسی نمونه موردی 40
1و4و7 ابزار جمع آوری اطلاعات 41
1و4و8 مواد و روش 41
1و4و9 آمار استنباطی 43
1و4و10 فرضیه اصلی پژوهش 43
1و4و11 فرضیه فرعی اول پژوهش 44
1و4و12 فرضیه فرعی دوم پژوهش 45
1و4و13 فرضیه فرعی سوم پژوهش 45
1و4و14 اولویا بندی مولفه های رضایتمندی ساکنین 46
1و4و15 اولویت بندی مولفه های ویژگی کیفیتی 47
1و4و16 اولویت بندی مولفه های ویژگی ادراکی 47
1و4و17 اولویت بندی مولفه های ویژگی رفتاری 48
1و4و18 نتیجه گیری 48

1-5 ) نقش طراحي فضاهاي بازعمومي(محوطه سازي) مجتمع هاي مسكوني در جهت افزايش تعاملات اجتماعي ساكنين آن

1و5و1 چکیده 49
1و5و2 مقدمه 50
1و5و3 پیشینه تحقیق 50
1و5و4 سوالات و فرضیه تحقیق 51
1و5و5 نیازهای انسان با توجه به هرم مازلو 51
1و5و6 تعاملات اجتماعی 52
1و5و7 تعاملات اجتماعی در مجتمع مسکونی 52
1و5و8 تاثیر مثبت روانی تعاملات اجتماعی 54
1و5و9 معماری و روابط اجتماعی 54
1و5و10 فضاهای عمومی و روابط اجتماعی 55
1و5و11 چگونه محیط میتواند روابط اجتماعی را تسهیل کند 56
1و5و12 تفاوت های اجتماعی 56
1و5و13 عناصر کالبدی 56
1و5و14 گونه شناسی مسکن 57
1و5و15 چند کاربری بودن زمین 57
1و5و16 جنبه ها و ویژگی های کالبدی 57
1و5و17 ارائه راهکارهای موثر در طراحی مجتمع های مسکونی در جهت افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین 58
1و5و18 نتیجه گیری 58
1و5و19 منابع 59

1-6 ) نقش فضاهاي باز مجتمع هاي مسکونی در شکل گیري تعاملات اجتماعی ساکنین

1و6و1 چکیده 63
1و6و2 مقدمه 64
1و6و3 فضاهای باز محیط های مسکونی 64
1و6و4 الگوی فضاهای باز در معماری سنتی ایران 65
1و6و5 الگوی فضاهای باز مسکونی در معماری معاصر 66
1و6و6 نقش فضاهای باز در مجموعه های مسکونی 67
1و6و7 فعالیت های مرتبط با فضاهای باز مسکونی 68
1و6و8 تعاملات اجتماعی 69
1و6و9 نتیجه گیری و جمع بندی 70
1و6و10 مراجع 71

1-7 ) طراحی حیاط مرکزی در مجتمع های مسکونی در جهت پیوند معماری بومی و مدرن (مطالعه موردی: شهر همدان)

1و7و1 چکیده 73
1و7و2 مقدمه 74
1و7و3 مجتمع مسکونی و وظایف آن 74
1و7و4 معماری بومی 75
1و7و5 معماری بومی ایران 75
1و7و6 اصول معماری بومی مناطق سرد و کوهستانی 76
1و7و7 عناصر شاخص معماری بومی همدان 77
1و7و8 حیاط مرکزی در معماری بومی مناطق سرد و کوهستانی 77
1و7و9 چگونگی طراحی بوم گرایانه فضای مسکونی در همدان 79
1و7و10 ایده پیشنهادی 80
1و7و11 نتیجه گیری 81
1و7و12 مراجع 81

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم نقش طراحی داخلی و فضای عمومی مجتمع های مسکونی بر آرامش روانی ساکنین

مسکن به عنوان فضایی برای سکنی گزیدن و زندگی، همواره از ابتدای تاریخ تاکنون یکی از اولین فضاهایی بوده که انسان با آن سرو کار داشته و ویژگی های این بنا و به خصوص فضای داخلی آن به سبب ارتباط مستقیمی که در ساعات طولانی از روز با انسان دارد و اغلب انسان ها آرام ترین لحظات روز را که برای استراحت کردن انتخاب کرده اند در این فضا سپری می کنند از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. ا توجه به همین موضوع این سؤال مطرح می گردد این است که چگونه می توان بوسیله ی معماری داخلی به ایجاد حس آرامش در فضای داخلی خانه کمک کرد؟از آنجایی که رابطه ی انسان و محیط یک رابطه ی متقابل بوده و هر دو تحت تأثیر یکدیگر می باشند، این عوامل هر یک به نوبه ی خود به ایجاد محیطی آرامش بخش کمک می کند، این آرامش بر روی انسان تأثیر گذاشته و به طور متقابل انسان نیز در راه تغییر محیط و حرکت به سمت آرامش بیشتر در محیط اطراف خود گام بر می دارد.
هدف از معماری داخلی ارتقاء کیفیت های انسانی فضا (به لحاظ مقیاس، رنگ، شکل و…) ، تعریف بهتر فضاها، رعایت تناسبات بصری مناسب و مسائلی از این قبیل است که به دو شکل بازسازی و همزمان با ساخت بنا انجام می شود .نگاهی ژرف و دقیق به این اهداف و همچنین نیاز های کاربران و دسته بندی ویژگی های کلی آن ها، ما را به مجموعه ای از اصول و قواعد می رساند که در اینجا به این اصول اشاره می گردد .از جمله مدون ترین اصول مطرح شده برای معماری داخلی، اصولی است که فرانسیس دی .کی .چینگ در کتاب طراحی داخلی به آن ها اشاره کرده است و در اینجا بر پایه ی این موارد، به تبیین اصول معماری داخلی می پردازیم

فهرست کامل فصل دوم نقش طراحی داخلی و فضای عمومی مجتمع های مسکونی بر آرامش روانی ساکنین

2-1) نقش طراحی داخلی و فضای عمومی مجتمع های مسکونی بر آرامش روانی ساکنین

2و1و1 چکیده 82
2و1و2 مقدمه 82
2و1و3 آشنایی با مجتمع های مسکونی 83
2و1و4 سکونت 83
2و1و5 نقش معماری داخلی در القای حس آرامش در فضای خانه 83
2و1و6 نقش فضاهای عمومی در القای حس آرامش در مجتمع های مسکونی 86
2و1و7 نتیجه گیری 87
2و1و8 مراجع 88

2-2) بررسی تاثیر ارتقای کیفیت فضایی _ کالبدی فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی در تقویت تعاملات اجتماعی ساکنان آن ها (نمونه موردی : مجتمع مسکونی پاوان سنندج)

2و2و1 چکیده 90
2و2و2 مقدمه 90
2و2و3 روش پژوهش 91
2و2و4 پیشینه پژوهش 91
2و2و5 اجتماع پذیری فضاهای عمومی 92
2و2و6 معرفی عرصه مورد مطالعه 93
2و2و7 تحلیل داده ها 93
2و2و8 بررسی ویژگی های اجتماعی ساکنین مجتمع 94
2و2و9 جنسیت پاسخ دهندگان 94
2و2و10 سن پاسخ دهندگان 94
2و2و11 بررسی کیفیت روابط اجتماعی در فضاهای عمومی مجتمع مسکونی پاوان سنندج 96
2و2و12 میزان تعاملات موثر در فضاهای کنونی مجتمع مسکونی پاوان بر اسا نظرات استفاده کنندگان 96
2و2و13 مشکلات مرتبط با فضاهای عمومی مجتمع مسکونی پاوان سنندج 97
2و2و14 نتایج و اثرات وجود تعاملات اجتماعی موثر در فضاهای عمومی 97
2و2و15 نتیجه گیری و جمع بندی 98
2و2و16 منابع 100

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم فضاهای عمومی و تعاملات اجتماعی مجتمع های مسکونی

خانه مبدأ و مقصد زندگی روزمره انسان است. انسان براي کار و فعالیت اجتماعی از آن خارج می شود و پس از کار و کسب تجربه به خانه باز میگردد. خانه گوشه اي است که ما پس از تجربه ابعاد مختلف جهان پیرامون به آن بازمیگردیم و براي انسان از چنان
اهمیتی برخوردار است که می توان آن را در مرکز دنیاي فرد نامید. بنابراین خانه باید بتواند در فضاي درونی و جلوه بیرونی خود توقع مرکز دنیاي فرد بودن را برآورده کند. امروزه به علت جبر زندگی و بعدي یا تک هاي نگري و اصل قرار گرفتن اقتصاد، بسیاري از ارزش و مقامی انسانی و اجتماعی نادیده گرفته میشود.
از آنجا که محیط مسکونی فضایی اجتماعی است میتوان این ادعـا را در مورد تعامل هویت ساکنان و محیط مسـکونی داشـت کـه انسـان طبق هویت متصور خود محیط مسکونی را با عناصـر معنـایی شـکل می دهد تا در یک بخش متقابل نمادین از طریق محیط ساخته شده، خود را با دیگران در تعامل قرار دهد و با توجه به ارزیـابی دیگـران از محیط مسکونی او، هویت خود را ارزیابی، تثبیت و ارتقا دهد.
اثر برنامه ریزي و طراحی بـه ویـژه انبـوه سـازي کلیشـه ای، انسانها به صورت توده در کنار هم قرار می گیرند و به جاي گروه هاي اجتماعی هدفمند، انبوه اي از افراد تشکیل می شود که کنار هـم قـرار گرفتن آنها فقط ازدحام و شلوغی و هرج و مرج در پی دارد. در چنین شرایطی افراد خانواده براي تأمین حداقل امنیـت و آرامـش از جمـع فرار می کنند و کنج خانه پناه میبرند و غرامت و محرومیت اجتماعی از اینجا آغاز می شود.

فهرست کامل فصل سوم فضاهای عمومی و تعاملات اجتماعی مجتمع های مسکونی

3-1 ) بررسی نقش خوانایی در ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی(مطالعه موردی: چند مجتمع مسکونی در تهران)

3و1و1 چکیده 102
3و1و2 مقدمه 103
3و1و3 روش تحقیق 104
3و1و4 چارچوب نظری تحقیق 104
3و1و5 فضاهای عمومی در مجتمع های مسکونی 104
3و1و6 مفهوم کیفیت محیط 104
3و1و7 مفاهیم و تعاریف خوانایی 106
3و1و8 شاخص های خوانایی 107
3و1و9 یافته ها 108
3و1و10 شهرک اکباتان 108
3و1و11 شهرک بهاران 109
3و1و12 شهرک صدرا 110
3و1و13 تجزیه و تحلیل 110
3و1و14 نتیجه گیری 112
3و1و15 منابع 112

3-2 ) بررسی نقش فضاهای عمومی مجتمع مسکونی در جهت ارتقاء کیفیت فضا به منظور تعاملات اجتماعی بهتر

3و2و1 چکیده 114
3و2و2 مقدمه 115
3و2و3 تعاملات اجتماعی 115
3و2و4 تاثیرات مثبت روانی تعامل اجتماعی 116
3و2و5 تاثیرات منفی روانی عدم وجود تعامل اجتماعی 116
3و2و6 طراحی محیط و تعاملات اجتماعی 116
3و2و7 فضاهای عمومی و تعاملات اجتماعی 117
3و2و8 دسته بندی فعالیت های جمعی در فضاهای عمومی مجتمع مسکونی 117
3و2و9 ویژگی های فضای عمومی مناسب 119
3و2و10 نتیجه گیری 120
3و2و11 مراجع 121

3-3 ) بررسی مولفه های محیطی موثر در ارتقاءتعاملات اجتماعی فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی

3و3و1 چکیده 122
3و3و2 مقدمه 123
3و3و3 بیان مساله 123
3و3و4 سوالات تحقیق 124
3و3و5 اهداف تحقیق 124
3و3و6 بررسی مولفه های محیطی در ارتقا تعاملات اجتماعی 125
3و3و7 ویژگی های کالبدی مولفه های محیطی یک مکان مطلوب 127
3و3و8 ویژگی های غیر کالبدی مولفه های محیطی یک مکان مطلوب 128
3و3و9 فعالیت ها 129
3و3و10 نتیجه گیری 129
3و3و11 130

3-4 ) فضاهای عمومی و تعاملات اجتماعی مجتمع های مسکونی

3و4و1 چکیده 132
3و4و2 مقدمه 132
3و4و3 فضاهای عمومی 133
3و4و4 تعاملات اجتماعی 134
3و4و6 اجتماع پذیری فضاهای عمومی 136
3و4و7 نتیجه گیری 136
3و4و8 مراجع 138

3-5 ) تأثیر فضاهای عمومی بر افزایش تعاملات اجتماعی در مجتمع های مسکونی ( شهر مورد مطالعه اصفهان)

3و5و1 چکیده 141
3و5و2 مقدمه 141
3و5و3 بیان مساله 141
3و5و4 اهداف تحقیق 141
3و5و5 اهداف کلی 142
3و5و6 سوالات یا فرضیه های تحقیق 142
3و5و7 روش تحقیق 142
3و5و8 پیشینه روانشناسی محیط 142
3و5و9 توجه به نیازهای انسانی در معماری 142
3و5و10 انسان اجتماع و محیط 143
3و5و11 تعاملات اجتماعی انسان و محیط ساخته شده 144
3و5و12 کنترل قلمرو و تعاملات اجتماعی 144
3و5و13 بررسی مسکن با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین 144
3و5و14 عرصه های خصوصی و عمومی 144
3و5و15 وابستگی متقابل عمومی و خصوصی 145
3و5و16 تعاملات اجتماعی همسایه ها 145
3و5و17 سلسله مراتب دسترسی ها 146
3و5و18 تاثیر عوامل محیطی بر عابران پیاده 146
3و5و19 فضای سبز 147
3و5و20 فضای بازی کودکان 147
3و5و21 محل های نشستن 147
3و5و22 مبانی طراحی فضای باز مسکونی 148
3و5و23 شناخت بافت تاریخی فرهنگی اصفهان و محدوده طراحی 148
3و5و24 شناخت و بررسی بستر طرح 148
3و5و25 محل سایت 149
3و5و26 نتیجه 149
3و5و27 منابع 149

3-6 ) ارتقاي تعاملات اجتماعی در مجتمع هاي مسکونی با رویکردي ویژه

3و6و1 چکیده 150
3و6و2 مقدمه 151
3و6و3 تعاملات اجتماعی 151
3و6و4 فاکتورهای موثر بر تعاملات اجتماعی 151
3و6و5 مفهوم مکان و نقش آن در ایجاد تعاملات اجتماعی 151
3و6و6 فضاهای اجتماع پذیر و اجتماع گریز در ایجاد تعاملات اجتماعی 152
3و6و7 رفتارهای اجتماعی 152
3و6و8 مجتمع های مسکونی 153
3و6و9 بررسی هویت ساکنان در ایجاد تعامل در محیط مسکونی 154
3و6و10 چگونگی کارکرد و الگوی تعامل در مجموعه های مسکونی 154
3و6و11 فضای نیمه عمومی 155
3و6و12 فضای عمومی و نیمه عمومی و فعالیت اجتماعی 155
3و6و13 نمونه موردی 156
3و6و14 نتیجه گیری 157
3و6و15 مراجع 158

3-7 ) نقش فضای عمومی مجتمع های مسکونی در تعاملات اجتماعی (نمونه موردی : فاز یک و دو مجتمع مسکونی اوقاف و فاز یک و دو مجتمع مسکونی سهند)

3و7و1 چکیده 160
3و7و2 مقدمه 161
3و7و3 ادبیات موضوع 161
3و7و4 رابطه محیط _ رفتار و نقش طراح در این ارتباط 161
3و7و5 دسته بندی فعالیت های جمعی در فضاهای عمومی یک متمع مسکونی 162
3و7و6 طرح مساله 163
3و7و7 فضاهای عمومی و فعالیت های جمعی 163
3و7و8 روش انجام تحقیق 163
3و7و9 مطالعه موردی 163
3و7و10 مجتمع مسکونی سهند 163
3و7و11 فاز دوم مجتمع مسکونی اوقاف 164
3و7و12 یافته ها و نتایج 166
3و7و13 نتیجه گیری و جمع بندی 172
3و7و14 منابع و ماخذ 174

3-8 ) تاثیر فضاهای باز مجتمع های مسکونی بر افزایش تعاملات اجتماعی نمونه موردی: مجتمع مسکونی گلدیس خرم آباد

3و8و1 چکیده 175
3و8و2 مقدمه 176
3و8و3 بیان مساله 176
3و8و4 موقعیت جغرافیایی ومکانی مجتمع گلدیس خرم آباد 177
3و8و5 اهداف تحقیق 178
3و8و6 روش تحقیق 178
3و8و7 مفاهیم کلیدی تحقیق 178
3و8و8 فضای باز و تعاملات اجتماعی 180
3و8و9 امنیت و تعاملات اجتماعی 180
3و8و10 مبانی نظری تحقیق 181
3و8و11 تعلق مکانی به فضای باز 181
3و8و12 مراقب طبیعی و نظارت 181
3و8و13 حریم و قلمرو 182
3و8و14 قابل دفاع 182
3و8و15 مناسب برای گروه های سنی 182
3و8و16 توجه به اقلیم 182
3و8و17 تعاملات اجتماعی 182
3و8و18 امنیت و تعاملات اجتماعی 183
3و8و19 مبانی نظری تحقیق 183
3و8و20 یافته های تحقیق 185
3و8و21 نقش فضاها در افزایش آشنایی و تعامل ساکنین 186
3و8و22 کیفیت فضاهای باز و محوطه مجتمع 186
3و8و23 میزان استفاده از فضاهای باز و محوطه مجتمع مسکونی 187
3و8و24 فعالیت هایی که در فضای آزاد مجتمع انجام می گیرد 187
3و8و25 مشکلات فضاهای باز مجتمع 187
3و8و26 انتظارات ساکنین از فضاهای باز 188
3و8و27 تاثیر فضاهای جمعی در افزایش آشنایی و تعاملات ساکنین 188
3و8و28 میزان آشنایی و رفا و امد ساکنین مجتمع با یکدیگر 189
3و8و29 نتیجه گیری 190
3و8و30 منابع 190

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید