50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد خلوت و حریم

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد خلوت و حریم است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی مفهوم خلوت و عرصه های فضایی در خانه های مسکونی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد حریم شخصی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش اصل سلسله مراتب فضایی درارتقاء سطح رضایتمندی ساکنین بررسی شده است

هر فرد براي رسیدن به آرامش نیازمند محیطی براي خلوت با خود و دور از مزاحمت بیگانگان و تعرض آنها به فضاي شخصی فرد است. علی رغم نیاز انسان به سکوت، سکون و آرامش نباید فراموش کرد که اساسا انسان موجودي است اجتماعی و نیازمند به ارتباط و تعامل با همنوعان خود بوده بلکه لازم است به بهترین نحو با محیط پیرامون خودارتباط برقرار کن. درباره ي تعامل اجتماعی، مفاهیمی مورد بحث قرار می گیرد که عبارتند از: خلوت، قلمروپایی، حریم، فضاي شخصی، تراکم و ازدحام. این عوامل در تحلیل اجتماعی و روانشناختی، در نحوه ي تعامل رو در روي افراد و تأثیر محیط فیزیکی بر این تعامل و نیز نحوه ي بهره برداري افراد از محیط براي برقراري ارتباط اجتماعی تأثیر می گذارد.خلوت فضاي شخصی، ازدحام و قلمروپایی ادراك راحتی و کیفیت محیط را تحت تأثیر قرار می دهند.
نیاز به خلوت، فضاي شخصی و قلمروپایی در انسان عمومیت دارد و به ارضاي نیازهاي دیگر چون امنیت، خود شکوفایی و عزت نفس ربط دارد، مفاهیم خلوت قلمروپایی و فضاي شخصی با هم ارتباط نزدیکی دارند. »ایروین آلتمن«مدلی مفهومی را پیشنهاد کرده که در آن فضاي شخصی و قلمروپایی سازوکارهاي اصلی دست یافتن به خلوت قلمداد شده اند

قسمت هایی از فصل اول بررسی مفهوم خلوت و عرصه های فضایی در خانه های مسکونی

مفاهیم خلوت ، قلمروپايی و فضای شخصی ارتباط نزديکی با هم دارند. ايروين آلتمن مدلی مفهومی را پیشنهاد کرده است که در آن فضای شخصی و قلمروپايی ساز و کارهای اصلی دست يافتن به خلوت قلمداد شده اند. مردم تلاش می کنند در انجام فعالیت ها به سطح مناسبی از خلوت دست يابند. در نتیجه دانستن معنا و مفهوم خلوت اهمیت زيادی دارد.در تعاريف مربوط به خلوت يک ويژگی مشترک وجود دارد. نکته اصلی اين تعاريف ، توانايی کنترل افراد يا گروه ها بر تعامل ديداری ، شنیداری و بويايی با ديگران است.برای مثال راپاپورت خلوت را توانايی کن« ترل تعامل اجتماعی ، حق انتخاب و امکان تعامل اجتماعی دلخواه فرد» تعريف کرده است.خلوت نبايد به گوشه گیری از جمع و تمايل به انزوا منجر شود. انواع مختلفی از خلوت وجود دارد که هر کدام مقصد متفاوتی را تامین می کنند. وستین چهار نوع خلوت را به شرح زير تشخیص داده است :
انزوا ، آزاد بودن از مشاهده شدن توسط ديگران ؛ قرابت ، معاشرت با فردی ديگر و رها بودن از محیط خارج ؛ گمنامی ،ناشناخته بودن در میان جمع ؛ و مدارا ، به کار گرفتن موانع روان شناختی برای کنترل مزاحمت های ناشناخته. وستین چهار مقصد را که با خلوت تامین می شوند تشخیص داده است. خلوت ، استقلال فردی را تامین می کند ، هیجانات را تخفیف می دهد ، به خود ارزيابی کمک می کند ، و ارتباطات را محدود و از آن محافظت می کند. بنابراين ، خلوت از جهت رابطه بین فرد و گروه و مابقی جامعه قابل اهمیت است

فهرست کامل فصل اول بررسی مفهوم خلوت و عرصه های فضایی در خانه های مسکونی

1-1 ) بررسی مفهوم خلوت وجایگاه آن در معماري داخلی مسکن ایرانی

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 نیازهاي انسان 2
1.1.4 تعامل اجتماعی 2
1.1.5 مفهوم خلوت 3
1.1.6 فواصل مختلف در ارتباط با تعامل افراد 3
1.1.7 کالبد فیزیکی براي فواصل مربوط به فضاي شخصی 4
1.1.8 الگوي باغچه هاي نیمه پنهان 4
1.1.9 الگوي خانه اي براي یک خانواده کوچک 5
1.1.10 الگوي خانه اي براي زوج هاي جوان 5
1.1.11 قلمرو(حریم) در مناسبت با خلوت 5
1.1.12 ازدحام (تراکم) 6
1.1.13 تعریفی از خلوت و جلوت و تحلیلی بر حضور این مفهوم در اندیشه اسلامی 6
1.1.14 خلوت در معماري ایرانی-اسلامی 6
1.1.15 سلسله مراتب خلوت در خانه ایرانی-اسلامی 7
1.1.16 بررسی خلوت در خانه هاي بافت قدیم اهواز 9
1.1.17 بررسی خلوت در خانه ي شباك 11
1.1.18 نتیجه 12
1.1.19 پی نوشت 13
1.1.20 فهرست منابع و مراجع 14

1-2 ) نقش خلوت بر معماری مجتمع های مسکونی معاصر

1.2.1 چکیده 16
1.2.2 مقدمه 17
1.2.3 معماری و تعاملات اجتماعی 17
1.2.4 خلوت 18
1.2.5 معانی لغوی خلوت 18
1.2.6 خلوت جسمانی و خلوت روحانی 18
1.2.7 مفاهیم خلوت 18
1.2.8 ویژگی های خلوت در مقیاس خانه 20
1.2.9 ویژگی های خلوت در مقیاس مجتمع مسکونی 20
1.2.10 راهکارهای طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد توجه به خلوت 21
1.2.11 نتیجه گیری کلی 23
1.2.12 مراجع 23

1-3 ) روانشناسی مجتمع های مسکونی از نظر حس خلوت نمونه موردی مجتمع فرهنگیان بابلسر

1.3.1 چکیده 25
1.3.2 مقدمه 25
1.3.3 پیشینه تحقیق 26
1.3.4 مبانی نظری 26
1.3.5 مسکن 26
1.3.6 مفهوم خلوت 26
1.3.7 ویژگی های خلوت 28
1.3.8 معرفی نمونه موردی 29
1.3.9 ساز و كار طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد خلوت 30
1.3.10 نتیجه گیری 31
1.3.11 ضمایم 32
1.3.12 منابع و مراجع 33

1-4 ) مفهوم خلوت درمجتمعهای مسکونی

1.4.1 چکیده 34
1.4.2 مقدمه 34
1.4.3 انسان 35
1.4.4 تعریف درونگرایانه انسان 35
1.4.5 تعریف برونگرایانه انسان 35
1.4.6 سکونت 35
1.4.7 مسکن 35
1.4.8 عوامل فرهنگی 36
1.4.9 عوامل کالبدی 36
1.4.10 محیط ورفتار اجتماعی انسان ها 36
1.4.11 خلوت 37
1.4.12 ماهیت ومعنای خلوت 39
1.4.13 سازوکارهای خلوت 39
1.4.14 کارکردهای خلوت 39
1.4.15 فضای شخصی 40
1.4.16 قلمرو 40
1.4.17 انواع قلمرو 41
1.4.18 ازدحام 41
1.4.19 نتیجه گیری وپیشنهادات 41
1.4.20 مراجع 42

1-5 ) نقش خلوت برمعماری و تاثیرات آن درمحیط زندگی یفردی واجتماعی

1.5.1 چکیده 43
1.5.2 مقدمه 44
1.5.3 محدوده پژوهش 44
1.5.4 معضلات مجتمع های مسکونی 45
1.5.5 پیشینه تحقیق 45
1.5.6 مماری وتعاملات اجتماعی 45
1.5.7 نگاهی به رفتار شناسی انسان ها درتعاملات اجتماعی 46
1.5.8 تعامل اجتماعی بانظام های اجتماعی 46
1.5.9 مفاهیم وعوامل روانی موثر دررفتار اجتماعی 47
1.5.10 خلوت 47
1.5.11 جنله های مختلف خلوت از دیدگاه آلتمن 47
1.5.12 کارکردهای خلوت 48
1.5.13 فضای شخصی درمناسبت با خلوت 48
1.5.14 قلمرو(حریم) درمناسبت باخلوت 49
1.5.15 ازدحام 49
1.5.16 خلوت درحوزه اسلامی 50
1.5.17 خلوت روحانی 50
1.5.18 خلوت درمعماری 50
1.5.19 ویژگی های خلوت درمقیاس مجتمع مسکونی 51
1.5.20 نتیجه گیری 52
1.5.21 پی نوشت 54
1.5.22 مراجع 55

1-6 ) بررسی خلوت منفی در فضای باز مجتمع مسکونی

1.6.1 چکیده 56
1.6.2 ABSTRACT 56
1.6.3 مقدمه 57
1.6.4 خلوت 57
1.6.5 پيامدهای خلوت 58
1.6.6 انواع خلوت 58
1.6.7 عوامل موثر بر تامين خلوت 59
1.6.8 خلوت منفی 59
1.6.9 بحث بر روی نتایج 61
1.6.10 مراجع 61

1-7 ) بررسی مفهوم خلوت و عرصه هاي فضایی در خانه هاي مسکونی معاصر

1.7.1 چکیده 62
1.7.2 مقدمه 63
1.7.3 مفهوم خلوت 63
1.7.4 ساز و کار هاي تنظیم خلوت 64
1.7.5 مفهوم خانه 65
1.7.6 خلوت در خانه هاي مسکونی معاصر 66
1.7.7 معرفی نمونه موردي 68
1.7.8 نتیجه گیري 71
1.7.9 منابع 74

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد حریم شخصی

خانه امین السلطان معروف به خانه اتحادیه مانند دیگر خانه – باغ های دوره قاجاریه دارای اندرونی و بیرونی و از دو جهت دارای درهای ورودی و خروجی است. این خانه بین دو خیابان فردوسی و لاله زار قرار گرفته و از هر دو خیابان می توان به آن وارد یا خارج شد. بخش اصلی این خانه از دوره ناصری است که در طی زمان بناهایی به آن اضافه یا از آن کم شد. یکی از بناهای چندگانده که در شمال غربی مجموعه قرار دارد مربوطه به دوره قاجاریه است ولی بقیه در دوره های بعد ساخته شده اند. این بنا مانند دیگر بناهای قاجایه دارای سبک و کالبد خاص است. سردر بسیار زیبای این خانه در کوچه معروف به اتحادیه در خیابان لاله زار قرار دارد. قسمت ورودی با آجر تزیین شده است. بنای کوچک و زیبایی در ضلع شرقی مجموعه قرار دارد و حوضخانه مجموعه با ارزش 11 است. در این بنا تزئیناتی چون گچبری متنوع، مقرنس ( آنچه به شکل نردبان و پله پله ساخته شده ، بنای بلند مدور و ایوان آراسته و مزین با صور ها و نقوش که بر آن با نردبان پایه روند ، قسمی زینت که در اطاق و ایوان ها به شکل های گوناگون گچبری کنند؛ کنگره دار) با گچ، ستون ها و نیم ستون های شیاردار، پایه ستون های شبیه گلدان ، سرستون های زیبا با نقوش گل و بوته، پنجره هایی به سبک دوره قاجاریه ، آجرکاری و نماسازی با آجر با طرح های مختلف بیش از همه خودنمایی می کند.در قسمت ورودی بخش های تزیین شده با آجر، بسیار زیبا و نمودار سبک دوره قاجار است. این در ورودی در طی زمان تغییر یافته است. سردر دارای آجر تراش دار، قرنیز زیبا ، ستون توکار نیم گرد و پیش گرد ، آجر چینی به صور حصیری جفت جفت و قوس هندی فوقانی است. داخل بنا از تزئینا مقرنس کاری، کاسه سازی، آویز گچی، نقوش اسلیمی گل و بوته و … بهره بسیار دارد

فهرست کامل فصل دوم طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد حریم شخصی

2-1) بررسی زمینه های موثر در طراحي مجتمع های مسکونی با رویکرد حریم شخصی در شهرسازی امروزی ایران

2.1.1 چکیده 75
2.1.2 مقدمه 76
2.1.3 روش تحقیق 81
2.1.4 پیشینه تحقیق 81
2.1.5 نتایج وبحث 81
2.1.6 توصیه هایی جهت طراحی 85
2.1.7 فهرست منابع 87

2-2) مفهوم حريم و محرميت در باور و اعتقادات مردم و لزوم بكارگيري آن در مجتمع هاي مسکونی ایرانی-اسلامی

2.2.1 چکیده 91
2.2.2 مقدمه 92
2.2.3 روش تحقيق 92
2.2.4 محرميت 92
2.2.5 اهميت حريم در آيات قرآن 93
2.2.6 محرميت و حريم در باور خانواده ايراني 93
2.2.7 نظريههايي درباره محرميت معماري خانهها و عناصر مسكن ايراني و اسلامي 94
2.2.8 درونگرايي در مسكن ايرانيان 95
2.2.9 خصوصيات خانه ايراني 95
2.2.10 سلسله مراتب فضايي در مسكن شهرهاي اسلامي 96
2.2.11 دلائل الزام وجود حريم 97
2.2.12 دلايل فرهنگي 97
2.2.13 دلايل اجتماعي 98
2.2.14 دلايل اقليمي 99
2.2.15 حريم خصوصي 99
2.2.16 كنترل حريم و مشرفيت در واحدهاي مسكوني 101
2.2.17 نتيجه گيري 104
2.2.18 مراجع 104

2-3) سنجش محرمیت از دیدگاه اسلامی در واحدهای مسکونی معاصر

2.3.1 چکیده 106
2.3.2 مقدمه 107
2.3.3 محرمیت 107
2.3.4 روش پژوهش 108
2.3.5 تشخیص معیارهای سنجش حریم 108
2.3.6 نگاهی به اصل محرمیت با توجه به آیات و روایات 110
2.3.7 سنجش میزان رعایت معیارهای محرمیت در واحدهای مسکونی معاصر 116
2.3.8 نتیجه گیری 122
2.3.9 منابع 123

2-4) نقش فضا هاي مرکزي در ایجاد خرد اقلیم ، معماري پایدار و حفظ حریم خصوصی در مجتمع های مسکونی

2.4.1 چکیده 125
2.4.2 مقدمه 125
2.4.3 طرح مساله 125
2.4.4 پیشینه تحقیق 126
2.4.5 روش پژوهش 126
2.4.6 اهمیت واهداف 126
2.4.7 مبانی نظری پژوهش 126
2.4.8 فرایند هاي اقلیمی 126
2.4.9 محدوده هاي اقلیم شناسی 127
2.4.10 نتیجهگیري 130
2.4.11 مراجع 131

2-5) جایگاه حریم در معماري مسکونی ایرانی

2.5.1 چکیده 132
2.5.2 مقدمه 133
2.5.3 مفهوم حریم و قلمرو 134
2.5.4 خانه 134
2.5.5 مفهوم فرهنگ 135
2.5.6 رابطه حریم و فرهنگ 135
2.5.7 مفهوم حریم و قلمرو در متون اسلامی 136
2.5.8 انواع قلمرو در روابط اجتماعی 136
2.5.9 مفهوم محرمیت 136
2.5.10 ابعاد و شاخصههاي حریم 137
2.5.11 درونگرایی 137
2.5.12 سلسله مراتب 137
2.5.13 محرمیت ازبیرون به درون 138
2.5.14 حریم خصوصی و طراحی خانه 138
2.5.15 ابعاد حریم 139
2.5.16 حریم در خانه هاي امروزي 140
2.5.17 نتیجه گیري 142
2.5.18 منابع 144

2-6) بررسی ادراکات درخصوص محرمیت و فضای شخصی در فضاهای همجوار در مجتمع های مسکونی با نمونه موردی مجتمع APS و دراک در شیراز

2.6.1 چکیده 147
2.6.2 مقدمه 148
2.6.3 مطلوبیت فضا و عوامل موثر درآن 148
2.6.4 فضای شخصی 148
2.6.5 عناصر مهم در کیفیت خلوت و فضای شخصی 149
2.6.6 فضاهای ورودی 149
2.6.7 پنجره ها و نورگیرها 150
2.6.8 فضاهای داخلی خانه 151
2.6.9 مشکلات در رابطه با خلوت و فضای خصوصی در مجموعه های مسکونی 152
2.6.10 آلودگی صوتی در واحدهای همسایگی 152
2.6.11 عایق صوتی نبودن دیوارهای مشترك)جداکننده( بین واحدهای همسایگی 152
2.6.12 اشراف به فضاهای خصوصی باز مجاور در واحدهای همسایگی 152
2.6.13 نبود سلسله مراتبی تعریف شده از فضاهای باز عمومی ، نیمه خصوصی و خصوصی 152
2.6.14 باز شدن درب آپارتمانهای رو به روی هم و یا در کنار یکدیگر با فاصله کم 152
2.6.15 اجتماع همسایگی 152
2.6.16 مفهوم روابط همسایگی 153
2.6.17 تقسیمات حریمها در محیط زندگی 153
2.6.18 مدل تحلیلی پژوهش 153
2.6.19 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 158
2.6.20 منابع 159

2-7) بازیابی مفهوم حریم و محرمیت در کالبد سکونتگاه های دیروز و امروز شهر تهران

2.7.1 چکیده 160
2.7.2 مقدمه 161
2.7.3 روش تحقیق 161
2.7.4 توصیف مفاهیم کلیدی پژوهش 161
2.7.5 ملزومات حریم از ابعاد فرهنگی، اجتماعی ، اقلیمی 163
2.7.6 دلایل فرهنگی 163
2.7.7 دلایل اجتماعی 164
2.7.8 دلایل اقلیمی 165
2.7.9 کنترل حریم و مشرفیت در واحدهای مسکونی 166
2.7.10 درونگرایی در مسکن ایرانیان از مسیر گذشته تا بیان تضاد فرهنگی با معیارهای امروزی 168
2.7.11 علل ایجاد مجتمع های مسکونی در قرن اخیر 169
2.7.12 بازشناسی ساختارمعماری گذشته تا به امروز از خانه ی اتحادیه تا برج بین المللی تهران 169
2.7.13 خانه ی اتحادیه 169
2.7.14 خانه ی امام جمعه 171
2.7.15 برج بین المللی تهران 172
2.7.16 مجتمع های مسکونی شهر اکباتان 173
2.7.17 جمع بندی نتایج 175
2.7.18 منابع و مآخذ 176

2-8) بررسی تطبیقی حریم در خانههاي سنتی و معاصر یزد

2.8.1 چکیده 177
2.8.2 مقدمه 177
2.8.3 تعریف 178
2.8.4 دین اسلام و معماري مسکونی در ایران 178
2.8.5 خانه هاي سنتی ایران و مفهوم محرمیت 179
2.8.6 شناخت نمونههاي مورد مطالعه 179
2.8.7 بررسی تطبیقی حریم در نمونههاي مورد مطالعه 179
2.8.8 تحلیل طراحی مسکن سنتی بر اساس اصل حریم 179
2.8.9 بررسی حریم در ورودي بنا 179
2.8.10 بررسی حریم در درون بنا 180
2.8.11 تحلیل طراحی مسکن معاصر بر اساس اصل حریم 181
2.8.12 بررسی حریم در درون بنا 182
2.8.13 منابع 184

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم اصل سلسله مراتب فضایی درارتقاء سطح رضایتمندی ساکنین

یکی از سازوکارهای اصلی دست یافتن به خلوت فضای شخصی است؛ فضا یا حبابی فرضی در پیرامون فرد که تعدی دیگران به آن باعث تنش و ناراحتی او می شود. ادوارد هال در نظریه پردازی های اولیه خود چهار منطقه را در امر نزدیکی افراد به یکدیگر مشخص کرده است:
1-فاصله صمیمانه که تا فاصله حدود 45 سانتیمتری بدن فرد را شامل می شود و معمولا برای ایجاد رابطه ای بسیار نزدیک و خصوصی است.
2-فاصله شخصی که محدوده ای بین 45 تا 120 سانتیمتری را در بر می گیرد و به میزان قابل توجهی تبادل اطلاعات و نشانه ها را بر فرد ممکن می سازد.
3-فاصله اجتماعی که فاصله بین 120 تا 360 سانتیمتری را در بر می گیرد و در امور شخصی، محل کار و روابط موقتی و اتفاقی رعایت می شود.
4-فاصله عمومی که فراتر از 360 سانتیمتر را در بر می گیرد و برای ملاقات های رسمی مناسب است.
هال معتقد است که این منطقه ها در نظارت بر تعامل بین افراد و جلوگیری از برخوردهای نامطلوب کاربرد دارد

فهرست کامل فصل سوم اصل سلسله مراتب فضایی درارتقاء سطح رضایتمندی ساکنین

3-1 ) بررسی مؤلفه های کالبدی مؤثر در ایجاد سلسله مراتب فضایی در مجتمع مسکونی در راستای ارتقاء سطح رضایتمندی ساکنین،با افزایش حس خلوت وتعامل اجتماعی

3.1.1 چکیده 185
3.1.2 مقدمه 186
3.1.3 مسکن 186
3.1.4 سرپناه وپیشینه تاریخی آن 186
3.1.5 ابعاد مادی ومعنوی مسکن 187
3.1.6 هرم مازلو و نیازهای سه گانه ی انسان ونقش مسکن درارضای آنها 187
3.1.7 عوامل موثردرایجاد رضایت ساکنین از مسکن 188
3.1.8 عوامل شخصی وتاثیرات آن بر رضایت 189
3.1.9 عوامل اجتماعی وتاثیرآن بر رضایت 189
3.1.10 عوامل فرهنگی وتاثیرآن بر رضایت 189
3.1.11 عوامل محیطی وتاثیرآن بر رضایت 189
3.1.12 نتیجه گیری 191
3.1.13 خلوت ورابطه اش با تعاملات اجتماعی 192
3.1.14 انواع سازوکارهای دستبابی 193
3.1.15 قلمرو 194
3.1.16 سلسله مراتب فضایی 194
3.1.17 معیارهای کالبدی حریم وقلمرو 195
3.1.18 مولفه های تاثیرگذار فضایی درشکل گیری ساختار سلسله مراتب درمجتمع های مسکونی 196
3.1.19 نتیجه گیری 199
3.1.20 فهرست منابع وماخذ 200

3-2 ) بررسی مفهوم تعاملات اجتماعی و خلوت در مجموعه های مسکونی

3.2.1 چکیده 202
3.2.2 مقدمه 203
3.2.3 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 203
3.2.4 مفاهیم کلیدی مرتبط 203
3.2.5 خلوت 204
3.2.6 فضای شخصی 206
3.2.7 قلمروپایی 207
3.2.8 بررسی رابطه بین تعاملات اجتماعی وخلوت 207
3.2.9 معنای مکان خلوت در مجموعه های مسکونی 208
3.2.10 معیارهای فردی-ذهنی 208
3.2.11 معیارهای فیزیکی-کالبدی 209
3.2.12 معیارهای رفتاری 209
3.2.13 اجتماع پذیری محیط کالبدی 210
3.2.14 فاکتورهای کالبدی موثر بر اجتماع پذیری فضا 212
3.2.15 ویژگی های کالبدی 212
3.2.16 ویژگی های فعالیتی 212
3.2.17 نتیجه گیری 213
3.2.18 منابع 216

3-3 ) بررسی تاثیر اصل سلسله مراتب فضایی درارتقاء سطح رضایتمندی ساکنین مجتمع های مسکونی با افزایش حس خلوت

3.3.1 خلاصه 217
3.3.2 مقدمه 217
3.3.3 نیازهای انسان 218
3.3.4 مسکن 219
3.3.5 جایگاه مسکن درسلسله مراتب نیازهای انسان 219
3.3.6 شاخص های مسکن 220
3.3.7 خلوت 222
3.3.8 قلمرو 224
3.3.9 سلسله مراتب قلمروهای خصوصی تا عمومی 225
3.3.10 نتیجه گیری 226
3.3.11 مراجع 227

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید