50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی شهری بر مبنای زندگی شبانه

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی شهری بر مبنای زندگی شبانه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی مفهوم خلوت و عرصه های فضایی در خانه های مسکونی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد حریم شخصی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش اصل سلسله مراتب فضایی درارتقاء سطح رضایتمندی ساکنین بررسی شده است

یكی از ابتدایی ترین و اصلی ترین اهدافی که از نور پردازی های فضاهای شهری انتظار می رود، ایجاد حس ایمنی و امنيت می باشد. فضاهای شهری به عنوان بزرگترین و مهمترین بستر زندگی شهری می بایستی امكان حضور شهروند را در هر ساعت و شرایطی فراهم آورند. احساس ایمنی و امنيت به لحاظ روانی، امكانی به شهروند میدهد که منجر به حضور دائمی او در فضا می شود. این کيفيت اساس تحقق تلاش های صورت گرفته در راستای سایر کيفيات محيطی مانند سرزندگی می باشد با توجه به تاریک بودن هوا در شب، احتمال ارتكاب جرائم و بروز فعاليت های تخریب گرایی در شب بيش از سایر اوقات شبانه روز است. از طریق نورپردازی مناسب فضاهای شهری میتوان تا حد بسيار زیادی موجب تقليل بزه در شب شده و به سلامت محيط زندگی کمک نمود طراحی نورپردازی فضاهای شهری با هدف ایجاد امنيت از دو جنبه عملكردی و کالبدی قابل پيگيری است. از نظر کالبدی روشن نمودن گوشه های تاریک و مخفی- 1فضاهای بیدفاع شهری- نورپردازی تقاطع ها و نقاط فعال فضاها در شب، روشن نمودن فضای داخلی مغازه ها -با ایجاد حس دیده شدن از داخل مغازه ها- و ایجاد تمایز واضح و روشن بين عرصه های عمومی و خصوصی، از جمله مهمترین اقداماتی است که از ارتكاب جرم جلوگيری نموده و حس امنيت را افزایش می دهد. از نظر عملكردی نيز، پراکندگی مناسب نقاط فعال و روشن در فضاهای شهری، نورپردازی مناسب و مطلوب فضاها به منظور کشاندن فعاليت درونی واحدهای تجاری و تفریحی مانند رستورانها و کافی شاپ ها به عرصه عمومی و نورپردازی قرارگاه رفتاری میتوان این امكان را فراهم ساخت که با حضور فعال افراد در محيط، تا حد زیادی محيط های شهری را توسط خود آنها کنترل نمود

قسمت هایی از فصل اول طراحی شهری با هدف تقویت زندگی شبانه

طرح ارتقای رستوران های مرکز شهر معمول ترین راهبردهای شهر بیست و چهار ساعته اند. انگیزش فعالیت کافه ها و رستوران ها به مجموعه ای از برنامه های مرتبط منجر شده خرده فروش ها یا مراکز تفریحی مثل تئاتر و سینما – و عمدتاً بر پایه ی پیش بینی های تخفیفی صورت گرفته است. تقاضای فزاینده ی این نوع فعالیت، به شهرها فرصت مشخصی برای نوعی سرمایه گزاری بازدارنده داد، چه با «تسهیلان مستقیم» مانند شهر کاردیف، چه با «طرحهای تشویقی» مانند شهر ناتینگهام در بریتانیا(تصویر 2-4).
با اینکه این مسئله به مکانی مناسب و شایسته نیاز دارد که در همه ی شهرها یافت نمی شود استفاده از محله های برگزیده به عنوان موتوری برای اجرای رویکرد شهر بیست و چهار ساعته، نتایص بسیاری دارد. تمرکز اقدامات شهر بیست و چهار ساعته درون چنین محله هایی، می تواند به شکل گیری یک منطقه یا مسیر فعالیتی بیانجامد، که به کشش قویتری در مقصدها و متمرکز شدن منابع در یک محدوده ی مشخص منتص می شود. همچنین اثری افزایشی در اقتصاد محلی و سودی برای دیگر عملکردهای محلی خواهد داشت، و همینطور، رفت و آمدها و خریدهای بیشتری در محله ی مقصد رخ میدهد. با این حال این رویکرد باید اثبان کند که حجم بزرگ فعالیتها و تسهیلاتی که با حمایتها و پیش بینی هایی از جمله حمل و نقل عمومی لازم برای ایجاد این جاذبه در یک مکان گرد آمده اند، موفق بوده است

فهرست کامل فصل اول طراحی شهری با هدف تقویت زندگی شبانه

1-1 ) طراحی شهری با هدف تقویت زندگی شبانه، بررسی موردی حدفاصل میدان شهرداری تا میدان شاهزاده قاسم

1.1.1 مقدمه 17
1.1.1.1 مقدمه و طرح موضوع 17
1.1.1.2 طرح مسئله 18
1.1.1.3 اهمیت و ضرورت تحقیق 19
1.1.1.4 اهداف تحقیق 21
1.1.1.5 سوالات تحقیق 22
1.1.1.6 پیشینه تحقیق 22
1.1.1.7 روش تحقیق 30
1.1.1.8 مراحل تحقیق 31
1.1.1.9 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 32
1.1.1.10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 32
1.1.2 مبانی نظری 34
1.1.2.1 مفهوم بعد زمان در طراحی شهری 34
1.1.2.2 فضا و زمان: تعامل دوسویه 36
1.1.2.3 چرخه های زمان و سیر تکوین مفهوم آن 37
1.1.2.4 برآیند زمان خطی و زمان چرخهای 38
1.1.2.5 زمان روزمرگی 40
1.1.2.6 مدیریت زمان در فضاهای همگانی 41
1.1.2.7 روح زمانه و پایداری محیط شهری در زمان 43
1.1.2.8 فضاهای شهری عرصه ای برای زمانوارگی 45
1.1.2.9 دیدگاههای نظری پیرامون بُعد زمان 46
1.1.2.10 انگاره شهر 24 ساعته 47
1.1.2.11 پیشگامی شهرهای انگلیسی در زمینهی شهر 24 ساعته 49
1.1.2.12 عوامل استراتژیک رویکرد شهر 24 ساعته 51
1.1.2.13 طرح صدور مجوز 51
1.1.2.14 طرح خردهفروشی 52
1.1.2.15 طرح تشویق رستوران و كافههای خیابانی 53
1.1.2.16 طرح دوربینهای مداربسته و نورپردازی خیابان 54
1.1.2.17 طرح سکونت 54
1.1.2.18 كیفیت های آفرینندهی سرزندگی و حضورپذیری در اوقات شب 56
1.1.2.19 نقش فرهنگ در شکلگیری زندگی شبانه با تأكید بر خرده فرهنگهای بومی 59
1.1.2.20 عرصه جهانی شدن و شهرهای جهانی 60
1.1.2.21 برداشت پویا از فرهنگ شهری 62
1.1.2.22 همنشینی فرهنگ و زندگی شبانه با توجه به رویکرد 63
1.1.2.23 جستجوی هویت فردی و جمعی در فضاهای شهری 64
1.1.2.24 جمعبندی 65
1.1.2.25 اقتصاد شامگاهی 65
1.1.2.26 پیشگامی انگلستان در توسعه اقتصاد شبانه 67
1.1.2.27 راهنمای ششم سیاست برنامهریزی مراکز شهری وخرده فروشی 69
1.1.2.28 اقتصاد خلاق، شهر خلاق 70
1.1.2.29 استفاده خلاق از زمان 72
1.1.2.30 تداوم رقابت سالم اقتصادی در اوقات شب 72
1.1.2.31 تحلیل ابزارهای جذب سرمایه 73
1.1.2.32 نگره ی سه جانبه تولید، تنظیم و مصرف در زندگی شبانه از دیدگاه نظریه پردازان 76
1.1.2.33 باززنده سازی مراكز شهری و توسعه اقتصادی شبانه 78
1.1.2.34 سرگرمی های شهری و رقابت بنگاه های اقتصادی 79
1.1.2.35 توجه به صنعت توریسم و گردشگری 81
1.1.2.36 جمعبندی 83
1.1.2.37 منظر و سیمای شبانه با تأكید بر زمینه گرایی 83
1.1.2.38 بارزه ها و ویژگی های فضای منعطف و همیشگی در شکل دهی به سیمای شبانه 89
1.1.2.39 اهمیت تکنیک های نورپردازی در طراحی منظرشبانه شهری 91
1.1.2.40 جمعبندی 96
1.1.2.41. رابطه متقابل ایمنی و امنیت شهری با حضورپذیری 96
1.1.2.42 امنیت عمومی از طریق سرزندگی 97
1.1.2.43 امنیت، جامعه و تعاملات اجتماعی 99
1.1.2.44 جمعبندی 102
1.1.2.45 برنامه ریزی و مدیریت منسجم 102
1.1.2.46 نتیجهگیری كلی 104
1.1.2.47 مدل مفهومی 107
1.1.2.48 مقدمه 108
1.1.2.49 سیدنی، استرالیا 109
1.1.2.50 مركز لندن، انگلستان 113
1.1.2.51 مکه و مدینه، عربستان سعودی 122
1.1.2.52 جمعبندی 124
1.1.2.53 مقدمه 126
1.1.2.54 جایگاه شب در فرهنگ ایران 127
1.1.2.55 بازشناسی وجوهات مختلف فضای شبانه در ایران 129
1.1.2.56 فضای شبانه فرصتی برای اجتماعی شدن 129
1.1.2.57 فضای شبانه فرصتی برای زیارت 131
1.1.2.58 فضای شبانه فرصتی برای جذب گردشگر 133
1.1.2.59 جمعبندی 136
1.1.3 روش شناسی تحقیق و پیشدرآمد محدوده طراحی 138
1.1.3.1 مقدمه 138
1.1.3.2 روش تحقیق 138
1.1.3.3 الگوی پیشنهادی مطالعات 141
1.1.3.4 تعیین موقعیت سایت در مقیاسهای مختلف شهر 144
1.1.3.5 معرفی مرزهای محدوده طراحی 146
1.1.3.6 بررسی سیر تحول و دگردیسی بافت و فضا طی دوره های متوالی 148
1.1.3.7 شناخت ویژگیهای كالبدی 150
1.1.3.8 تحولات كالبدی تأثیرگذار بر ساختار و استخوانبندی بافت 152
1.1.3.9 طرح ویژه بینالحرمین 152
1.1.3.10 طرح توسعه حرم شاهیراغ 153
1.1.3.11 شناخت ویژگیهای دسترسی و ترافیک 157
1.1.3.12 شناخت ویژگیهای اجتماعی 159
1.1.3.13 شناخت ویژگیهای اقتصادی ا فعالیتی 161
1.1.3.14 ارزیابی عملکرد منطقه تاریخی در مركز تجاری شهر 162
1.1.3.15 سفرهای جذب شده به بافت تاریخی 163
1.1.3.16 جمعیت روز و شب در بافت تاریخی 164
1.1.3.17 بررسی اسناد فرادست در مقیاس شهر و حوزه فراگیر 166
1.1.3.18 طرح تفصیلی منطقه تاریخی شیراز 167
1.1.3.19 جمعبندی 168
1.1.4 بررسی و تحلیل 170
1.1.4.1 مقدمه 170
1.1.4.2 لبههای فعال 171
1.1.4.3 فعالیت طبقه همكف 172
1.1.4.4 فعالیت طبقات غیر همكف 173
1.1.4.5 زمانبندی فعالیتی 174
1.1.4.6 صدور مجوز كار در زمان شب 176
1.1.4.7 ایمنی و امنیت 176
1.1.4.8 آسایش اقلیمی 179
1.1.4.9 نورپردازی و روشنایی در شب 180
1.1.4.10 حمل و نقل عمومی 183
1.1.4.11 دسترسی سواره 183
1.1.4.12 دسترسی پیاده 185
1.1.4.13 پاركینگ عمومی 186
1.1.4.14 همه شمولی 188
1.1.4.15 فضای سرگرمی 188
1.1.4.16 الگوهای رفتاری 188
1.1.4.17 سکانسبندی فعالیتی 190
1.1.4.18 ارزیابی مکان به روش PLACECHECK 191
1.1.4.19 تحلیل و ارزیابی ساختار محدوده پژوهش براساس روش یکپارچه SWOT 193
1.1.4.20 تدوین اهداف، راهبرد و سیاستهای اجرایی با تأكید بر تقویت حیات شبانه 197
1.1.5 تدوین الگوی طراحی 201
1.1.5.1 مقدمه 201
1.1.5.2 استخوانبندی اصلی پیشنهادی 202
1.1.5.3 نتیجهگیری نهایی 221
1.1.5.4 منابع 222
1.1.5.5 پیوستها 229
1.1.5.6 ABSTRACT 247

1-2 ) نقش کیفیت منظر شهری درایجاد حیات اجتماعی وهویت مکانی شهروندان

1.2.1 چکیده 252
1.2.2 مقدمه 253
1.2.3 طرح مساله 253
1.2.4 روش تحقیق 254
1.2.5 مبانی نظری 255
1.2.6 قلمرو مکانی تحقیق 256
1.2.7 یافته ها ونتیجه گیری 259
1.2.8 آزمون متغیر هویت مکانی واحساس تعلق ساکنان نواب و مطلوبیت منظر شهری نواب 260
1.2.9 جمع بندی وارائه پیشنهاد 261
1.2.10 پی نوشت ها 262
1.2.11 فهرست منابع و مراجع 262

1-3 ) نورپردازي ونقش آن در سرزندگی فضاهاي شهري

1.3.1 چکیده 263
1.3.2 مقدمه 264
1.3.3 تعاریف و مبانی نظري 264
1.3.4 سرزندگی 264
1.3.5 سرزندگی و زیست پذیري محیطی 265
1.3.6 فضاي شهري سر زنده 265
1.3.7 تعاملات اجتماعی 266
1.3.8 حس تعلق به مکان 267
1.3.9 امنیت اجتماعی 268
1.3.10 خوانایی و تاثیر نورپردازي بر آن 269
1.3.11 تجزیه و تحلیل 271
1.3.12 نتیجه گیري 274
1.3.13 پیشنهادات 275
1.3.14 مراجع 277

1-4 ) منظر شبانه شهر

1.4.1 چکیده 279
1.4.2 مقدمه 280
1.4.3 مبانی نظری 280
1.4.4 نورپردازی 280
1.4.5 بومی سازی 280
1.4.6 ضرورت بومی سازی نورپردازی 280
1.4.7 اصول شهر ایرانی 281
1.4.8 طرح راهبردی نورپردازی 281
1.4.9 پیشینه تحقیق 283
1.4.10 طرح راهبردی نورپردازی شهر مشهد 284
1.4.11 رویکردها و ديدگا ههاي حاكم بر طرح 284
1.4.12 رو رویکرد فرهنگی مذهبی 284
1.4.13 رویکرد پایداری 284
1.4.14 الگوی تدوین چشم انداز پروژه 284
1.4.15 به کارگیری اصول شهر ایرانی در نورپردازی شهر مشهد 287
1.4.16 اصل سلسله مراتب نورپردازی 287
1.4.17 اصل کثرت و وحدت نورپردازی 288
1.4.18 اصل تمرکز نورپردازی 288
1.4.19 نتیجه گیری 289
1.4.20 REFERENCES 290

1-5 ) ارتقاء کیفیت فضاهای شهری با تاکید بر نورپردازی شبانه

1.5.1 چکیده 291
1.5.2 مقدمه 292
1.5.3 روش پژوهش 292
1.5.4 پیشینه پژوهش 292
1.5.5 کیفیت های فضای شهری 293
1.5.6 نورپردازی 295
1.5.7 رابطه نورپردازی و ارتقای کیفیت های فضای شهری 296
1.5.8 بررسی نمونه های موردی 297
1.5.9 جمع بندی و نتیجه گیری 301
1.5.10 منابع 302

1-6 ) بررسی تاثیر نورپردازی شبانه بر میزان ادراک در فضاهای عمومی شهر مهاباد

1.6.1 چکیده 303
1.6.2 مقدمه 304
1.6.3 بیان مساله 304
1.6.4 روش تحقیق 304
1.6.5 سوالات پژوهش 305
1.6.6 اهمیت وضرورت انجام تحقیق 305
1.6.4 اهداف پژوهش 305
1.6.5 پیشینه تحقیق 306
1.6.6 مبانی نظری تحقیق 306
1.6.7 حیات شبانه،التزام شهر نشینی سوپر مدرنیته 307
1.6.8 نور 307
1.6.9 ضرورت نورپردازی 308
1.6.10 نور به عنوان عنصر طراحی 308
1.6.11 انوا نور پردازی درفضاهای شهری 308
1.6.12 کارکردهای نور 310
1.6.13 بررسی نمونه های موردی 312
1.6.14 بررسی محدوده مورد مطالعه 315
1.6.15 تحلیل یافته ها 316
1.6.16 نتیجه گیری 318
1.6.17 مراجع 318

1-7 ) بررسی جایگاه منظر شبانه شهری

1.7.1 چکیده 320
1.7.2 مقدمه 320
1.7.3 مبانی نظری پژوهش 322
1.7.4 تعریف منظر 322
1.7.5 تعریف منظر شهری 322
1.7.6 منظر شبانه 323
1.7.7 تأثیر معماری در منظر شهری 323
1.7.8 بررسی دیدگاه های نظریه پردازان 324
1.7.9 آرایش نصب 324
1.7.10 امنیت در شب 326
1.7.11 منظر شبانه 326
1.7.12 منظر شبانه و وارونگی شکل زمینه 326
1.7.13 نقش المان های نورپردازی در مسیریابی 326
1.7.14 راهکار های کلی برای بهبود منظر شهری 326
1.7.15 جمع بندی و نتیجه گیری 327
1.7.16 مراجع 328

1-8 ) نورپردازی مدرن و هویت فضای شهری

1.8.1 چکیده 330
1.8.2 مقدمه 330
1.8.3 هویت 331
1.8.4 جایگاه منظر در هویتمندی مکان 331
1.8.5 نورپردازی شهری 332
1.8.6 سناریوهای قابل تعریف برای نور پردازی فضاهای شهری 332
1.8.7 نورپردازی مدرن و هویت فضای شهری 334
1.8.8 بررسي نمونه های موردی 334
1.8.9 نتیجهگیری 337
1.8.10 مراجع 337

1-9 ) طراحی فضای شهری با تاکید برمفهوم شهر 24 ساعته

1.9.1 چکیده 339
1.9.2 مقدمه 339
1.9.3 بیان مسئله 340
1.9.4 سوالات تحقیق 340
1.9.5 فرضیه های تحقیق 341
1.9.6 اهداف تحقیق 341
1.9.7 پیشینه ی تحقیق 341
1.9.8 مبانی نظری 342
1.9.9 نمونه های موردی وتجارب جهانی 344
1.9.10وش تحقیق 346
1.9.11 تجزیه وتحلیل داده ها 348
1.9.12 نتیجه گیری 351
1.9.13 منابع 352

1-10 ) تأثير نورپردازي براحساسات انسان در خلق منظرشبانه

1.10.1 چکیده 353
1.10.2 مقدمه 353
1.10.3 روش تحقيق 354
1.10.4 پیشینه تحقیق 354
1.10.5 تعاريف و مباني نظري پژوهش 354
1.10.6 نورپردازی 354
1.10.7 منظر 354
1.10.8 منظر شهري 355
1.10.9 فضاي باز شهري 355
1.10.10 نور، عاملي تأثيرگذار در تجربه موفق شهروندان از شهر 355
1.10.11 ارتباط تنگاتنگ نور و منظر شهري 355
1.10.12 تأثير نورپردازي بر احساسات انسان 356
1.10.13 پارامتر هاي نورپردازي موثر بر احساسات انسان 357
1.10.14 شدت روشنایی 357
1.10.15 رنگ 357
1.10.16 جهت 358
1.10.17 تأثير رواني رنگ هاي مختلف نور بر انسان 358
1.10.18 اثر منفي نورپردازي نامناسب بر احساسات انسان 359
1.10.19 نتيجه گيري 359
1.10.20 مراجع 360

1-11 ) تاثير كيفيت بصري خيابان امام رضا(ع) بر ارتقا تصوير ذهني منظر شبانه شهر مشهد با رويكرد نورپردازي

1.11.1 چکیده 362
1.11.2 مقدمه 362
1.11.3 روش تحقیق 363
1.11.4 پيشينه تحقيق 363
1.11.5 مباني نظري پژوهش 364
1.11.6 منظر شبانه شهر 364
1.11.7 نورپردازي شهري 364
1.11.8 نورپردازي شهري و افزايش زمان حضورپذيري افراد 364
1.11.9 امنيت در شب و تأثير نور از نظر احساسي بر شهروندان 365
1.11.10 اصول كلي نورپردازي و روشنايي در فضاهاي شهري 365
1.11.11 مفهوم شهر 24 ساعته 366
1.11.12 معرفي محدوده مطالعاتي 366
1.11.13 شهر مشهد، شهري سرشار از زندگي شبانه 366
1.11.14 دلايل وجودي حيات شبانه در مشهد 367
1.11.15 خیابان امام رضا(ع) 367
1.11.16 رفتارهاي اجتماعي جمعيت متحرك (زائران و مسافران) در محدوده مورد نظر 368
1.11.17 زندگي شبانه در خيابان امام رضا(ع) 368
1.11.18 نورپردازي وضع موجود 369
1.11.19 تحليل پرسشنامه 369
1.11.20 پيشنهاد نورپردازي 371
1.11.21 جمع بندي و نتيجهگيري 372
1.11.22 پيشنهادات 372
1.11.23 منابع 373

1-12 ) كاركردهاي نورپردازي در فضاهاي عمومي شبانه

1.12.1 چکیده 375
1.12.2 مقدمه 375
1.12.3 نور به عنوان عنصر طراحي 376
1.12.4 انواع نورپردازي در فضاهاي شهري 376
1.12.5 كاركردهاي نور 377
1.12.6 بررسي نمونه هاي موردي 379
1.12.7 بررسي كاركردهاي نورپردازي در هر يك از نمونه هاي موردي 382
1.12.8 نتيجه گيري 383
1.12.9 منابع 383

1-13 ) آناليز و بررسي نقش روشنايي و نورپردازي شبانه در كلان شهرها

1.13.1 چکیده 386
1.13.2 مقدمه 387
1.13.3 روش تحقيق 387
1.13.4 پيشينه تحقيق 388
1.13.5 حيات شبانه، التزام شهرنشيني سوپر مدرنيته 388
1.13.6 معيارهاي ايجاد كيفيت زندگي شبانه 388
1.13.7 حس امنيت و كالبد شهري 389
1.13.8 شاخص هاي كالبدي ايجاد حس امنيت 389
1.13.9 سرزندگي، شادابي و زيبايي 390
1.13.10 نور 391
1.13.11 اهمیت وجود نور 391
1.13.12 نور در فضاي شهري 391
1.13.13 كاركردهاي نورپردازي 391
1.13.14 فوايد كمي و كيفي نورپردازي شهري 392
1.13.15 راهكارهايي جهت ارائه طرح نورپردازي در شهر 392
1.13.16 تكنيك هاي نورپردازي 392
1.13.17 بررسي محدوده ي مورد مطالعه 393
1.13.18 موقعيت محدوده مورد مطالعه 393
1.13.19 نتيجه گيري 395
1.13.20 منابع 396

1-14 ) باز تعريف طرح جامع نورپردازي شهري

1.14.1 چکیده 397
1.14.2 مقدمه 397
1.14.3 اهميت نورپردازي شهري 398
1.14.4 ضرورت هاي طرح هاي جامع نور پردازي شهري 400
1.14.5 طرح جامع نورپردازي 400
1.14.6 فرآيند تدوين طرح جامع نورپردازي شهري 401
1.14.7 مشكلات اجرا 401
1.14.8 آزمون نورپردازي 402
1.14.9 از انديشه طرح تا طراحي 402
1.14.10 راپونگي، توكيو، ژاپن 402
1.14.11 كاونتري، بريتانيا 402
1.14.12 هانگ ژو، چين 403
1.14.13 ليون، فرانسه 403
1.14.14 سن ديه گو، آمريكا 403
1.14.15 نتيجه گيري 404
1.14.16 فهرست منابع 405

1-15 ) شهر در شب

1.15.1 چکیده 406
1.15.2 فواید کمی و کیفی نورپردازي شهري 407
1.15.3 ایمنی و امنیت 407
1.15.4 خوانایی 408
1.15.5 سرزندگی 409
1.15.6 حس زمان 410
1.15.7 هویت و شخصیت 411
1.15.8 تعیین و تعریف حوزههاي طراحی 411
1.15.9 مطالعات عمومی خط آسمان 412
1.15.10 وضعیت نورپردازي 413
1.15.11 شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در هر یک از خیابانهاي طرح 414
1.15.12 راهنماي طراحی 416
1.15.13 دستورالعمل طراحی 416
1.15.14 ارائه طرح 417
1.15.15 پانوشت 421
1.15.16 مراجع 421

1-16 ) ارتقاي کیفی لبه شهري مادي ها با تأکید بر نورپردازي

1.16.1 چکیده 422
1.16.2 مقدمه 423
1.16.3 روش تحقیق 423
1.16.4 پیشینه تحقیق 423
1.16.5 مبانی نظري پژوهش 424
1.16.6 نقش مادي ها در ساختار شهر اصفهان 424
1.16.7 بررسی نقش مادي ها به عنوان لبه هاي شهري 425
1.16.8 تفاوت نقش مادي ها درشب وروز 425
1.16.9 اصول و ویژگی هاي نور و نورپردازي 426
1.16.10 روش ها و حالت های نورپردازی 426
1.16.11 بررسی محدوده مطالعاتی :مادي فرشادي اصفهان 427
1.16.12 چشم انداز مادي فرشادي اصفهان 428
1.16.13 ضوابط کلی ارتقاي کیفی مادي هاي اصفهان ولبه هاي شهري مشابه آن 429
1.16.14 ضوابط کلی نورپردازي شبانه مادي ها ولبه هاي شهري مشابه 430
1.16.15 نتیجه گیري 430
1.16.16 منابع 431

1-17 ) نقش نورپردازی در ارتقای کیفیت زندگی شبانه در کلانشهرها

1.17.1 چکیده 432
1.17.2 مقدمه 433
1.17.3 حیات شبانه،التزام شهر نشینی سوپر مدرنیته 433
1.17.4 معیارهیا ایجاد کیفیت زندگی شبانه 434
1.17.5 حس امنیت وکالبد شهری 434
1.17.6 شاخص های کالبدی ایجاد حس امنیت 435
1.17.7 سرزندگی،شادابی وزیبایی 436
1.17.8 نورپردازی،ساماندهی سیمای شهر درشب 437
1.17.9 معیارهای کیفیت نورپردازی 437
1.17.10 بررسی نمونه موردی،خیابان ولی عصر(عج) 439
1.17.11 نتیجه گیری 442
1.17.12 مراجع 443

1-18 ) ساماندهی محورارتباطی باتاکیدبرپیاده مداري

1.18.1 چکیده 444
1.18.2 مقدمه 444
1.18.3 بیان مساله 446
1.18.4 اهمیت وضروت انجام تحقیق 446
1.18.5 سوالات پژوهش 447
1.18.6 اهداف پژوهش 447
1.18.7 پیشینه پژوهش 447
1.18.8 مبانی نظري 448
1.18.9 فضاهاي شهري 449
1.18.10 معیارهاي طراحی پیاده راه 450
1.18.11 مزایاي ایجادپیاده راهها 451
1.18.12 انواع تسهیلات عابرپیاده 452
1.18.13 برنامه ریزي و طراحی برخی از پیاده راه هاي ایجاد شده در ایران 456
1.18.14 روش پژوهش 460
1.18.15 عوامل موثر در حیات شبانه شهري خیابان هزار و یک شب 460
1.18.16 تجزیه و تحلیل پژوهش 462
1.18.17 تجزیه تحلیل پروژه : توصیفی _ تحلیلی 463
1.18.18 نقشه هاي وضع موجود 464
1.18.19 نتیجه گیري 466
1.18.20 منابع 468

1-19 ) شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی بدن ههای شهری با تأ کید بر ابعاد زیبای یشناسی و زیست محیطی

1.19.1 چکیده 470
1.19.2 مقدمه 471
1.19.3 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 471
1.19.4 منظر شهری 471
1.19.5 مفهوم نما 471
1.19.6 ابعاد مورد توجه در بررسی نمای خیابانی 472
1.19.7 مفهوم زیبایی شناسی 472
1.19.8 مقوله زیبایی شناسی عینی در مقابل زیبایی شناسی ذهنی 472
1.19.9 روش پژوهش 473
1.19.10 ابعاد زیست محیطی 473
1.19.11 تحلیل داده ها 474
1.19.12 بررسی و تحلیل داده ها در بعد زیبای یشناسی 474
1.19.13 معرفی نمونه موردی 474
1.19.14 توزیع فراوانی شاخ صها در بعد زیبایی شناسی عینی 474
1.19.15 اولویت بندی تصاویر منتخب مردم و متخصصان بر اساس رویکرد زیبایی شناسانه 476
1.19.16 تحلیل داده ها دربعد زیستی محیطی 476
1.19.17 توزیع فراوانی شاخ صها در بعد زیست محیطی 476
1.19.18 اولویت بندی تصاویر منتخب متخصصان بر اساس رویکرد زیست محیطی 478
1.19.19 بحث و نتیجه گیری 478
1.19.20 پی نوشت 479
1.19.21 منابع 480

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم امنيت شهري از طريق رويكرد امنيت طراحي

طراحي روشنايي شهري نه تنها موضوعي صرفاً تزئيني نيست، بلكه روشي در جهت پاسخ بـه جـست و جـوي مـا بـراي روش پيـشرفته تامین امنيت و آسودگي بهتر و محيط مي شد. امروزه نورپردازي، تعريف كننده هويت و سيماي شبانه شهر است و نبود نور و وجود تاريكي شب عوارضي همچون افزايش حوادث، تصادفات، جرايم و بزه كاري و كاهش امنيت اجتماعي را سبب می شود.
در معماري و شهرسازي نور عملكردي فراتر از روشن كردن فضا داشته و به عنوان يكي از اجزاء اصلي مورد توجه طراحان قرار مي گيـرد. امروزه زندگي شهري سبب گشته دامنه فعاليت شهروندان تا پاسي از شب ادامه يابد و بدين ترتيب حيات شبانه تبديل به قسمتي از زندگي شهري شده است.بنابراين جهت ايجاد بستر مناسب و امن زندگي شبانه شهري و ارتقـاء كيفيـت بـصري، طراحـي نـورپردازي مـورد توجـه طراحان قرار ميگیرد.
سيماي شهري چه در روشنايي روز و چه در تاريكي شب مي بايست داراي شكل و محتوي باشد. نور در طراحي شهري داراي كيفيـات و ويژگي هاي متفاوت از قبيل ابزار اطلاع رساني، شناساندن در مناطق و محلات و افزايش بار هويتي و امنيتي مراكـز، نمايـان كـردن نـشانه هـا باشد. ميراث فرهنگي و طبيعي و فضاهاي شهري همچون پياده راه ها و ميادين مي باشد.
از اهميت نورپردازي محيط شهري مي توان به ايجاد امنيت، دلپذير كردن فضاي شهر و تأثير مثبت آن بر روان شهروندان اشـاره كـرد و بيان داشت:
نور يك عنصر معماري طراحي محيط است و شهروندان نيز اهميت نورپردازي شهري را درك كرده اند كه نور پتانسيل بالايي در افزايش راندمان و كارايي افراد داشته و مي علاوه بر آن تواند طراحي مجددي براي فـضاي شـهري و معمـاري محـيط و تـأمين زيبـايي و امنيت در شب را عهده دار باشد.

فهرست کامل فصل دوم امنيت شهري از طريق رويكرد امنيت طراحي

2-1) ارتقای احساس امنیت در فضاهای عمومی با بهره گیری از طراحی شهری

2.1.1 چکیده 482
2.1.2 مقدمه 483
2.1.3 اهمیت و ضرورت 483
2.1.4 روش تحقیق 483
2.1.5 پیشینه تحقیق 484
2.1.6 مبانی نظری 484
2.1.7 فضای عمومی شهری 484
2.1.8 مفهوم امنیت و درمان ناامنی فضا 484
2.1.9 امنیت فضاهای عمومی 485
2.1.10 استخراج شاخص ها 485
2.1.11 معرفی نمونه مطالعاتی 485
2.1.12 یافته های تحقیق 485
2.1.13 نتیجه 488
2.1.14 فهرست منابع 489

2-2) امنیت معابر شهری باتاکید بر نور پردازی

2.2.1 چکیده 490
2.2.2 مقدمه 491
2.2.3 بیان مسئله 491
2.2.4 هدف 492
2.2.5 معرفی شهرستان الیگودرز 493
2.2.6 تاریخچه روشنایی در الیگودرز 494
2.2.7 پیشینه پژوهش 494
2.2.8 نورپردازی شهری و امنیت 496
2.2.9 ضرورت وجود نور در محیط 497
2.2.10 تاثیر روشنایی بر عملکرد افراد 497
2.2.11 تاثیر روشنایی در امنیت اجتماعی و ایجاد اسایش 497
2.2.12 توجه به حریم گروه های اجتماعی در نور پردازی 499
2.2.13 تکنولوژی روز در نور پردازی معابر 499
2.2.14 نور پردازی در شهرستان الیگودرز 500
2.2.15 تاثیر نور پردازی مناسب بر شهر 501
2.2.16 نتیجه گیری 501
2.2.17 منبع و ماخذ 502

2-3) نقش روشنايي شهري و طراحي نورپردازي در امنيت شهر تهران

2.3.1 چکیده 504
2.3.2 مقدمه 504
2.3.3 اهميت وجود روشنايي شهري و نقش آن در تأمين امنيت 504
2.3.4 تاريخچه روشنايي شهري در تهران 505
2.3.5 روشنايي در شهر 507
2.3.6 نورپس از دهة 50 508
2.3.7 چرا بايد نور و روشنايي در محيط وجود داشته باشد؟ 509
2.3.8 مكانيسم تأثير روشنايي بر عملكرد انسا نها در جامعه 509
2.3.9 روشنايي مناسب در فضاي شهري را چگونه ايجاد كنيم؟ 510
2.3.10 ساير عوامل مداخله گر در تأثير نور در فضاي شهري 510
2.3.11 امنيت اجتماعي و نقش بازدارنده روشنايي در مقابل جرم و جنايت در محيط شهري 511
2.3.12 تكنولوژي روز تركيبي از علم و فناوري و هنر و كارآمدتر نمودن سيستم روشنايي شهر تهران 511
2.3.13 نورپردازي نادرست و روشنايي در مكان هاي نامناسب چگونه باعث افزايش جرم و جنايت مي شود؟ 514
2.3.14 پيشنهاداتي جهت نورپردازي فضاهاي عمومي رايج: 514
2.3.15 مجموعه ورودی ها 514
2.3.16 سطح درياچه 515
2.3.17 زمين بازي و واليبال ساحلي 515
2.3.18 آلاچيق و پيكنيك ها 515
2.3.19 سايبان ها و آلاچيق ها 515
2.3.20 پارکینگ 515
2.3.21 تابلوها و عناصر نشانه (همانند پرچ مهاي ورودي و تابلو هاي راهنما) 516
2.3.22 نقش انسان و حري مهاي انساني در طراحي مناظر شهري 516
2.3.23 حريم گروه هاي اجتماعي در منظر شهري و توجه به اين حري مها در طراحي نور محيط 516
2.3.24 تأثير نور از نظر احساسي بر شهروندان و رابطه آن با ايجاد امنيت و آرامش 517
2.3.25 تأثير نور در ادراك فضاي شهر از نظر احساسي 519
2.3.26 پلاستیک شهر 519
2.3.27 آيتم هاي شكل دهنده پلاستيك شهر 520
2.3.28 آلودگي نوري معضل دنياي مدرن و نحوه برخورد در طراحي نورپردازي شهري 521
2.3.29 افزايش حجم نور،كاهش امنيت اجتماعي 522
2.3.30 جمع بندي و نتيجه گيري 523
2.3.31 منابع 524

2-4) طراحی محيطی فضاهای گمشده با تأکيد بر ارتقاء امنيت اجتماعی در بافتهای تاریخی

2.4.1 چکیده 525
2.4.2 مقدمه 526
2.4.3 امنيت و جايگاه آن در زندگی شهری 526
2.4.4 بررسی تاثير محيط بر رفتار انسان 527
2.4.5 بافت، فضای شهری و فضای شهری امن 528
2.4.6 فضای شهری امن 529
2.4.7 فضاهای شهری رهاشده 530
2.4.8 شاخص های ارزيابی 530
2.4.9 شناخت و معرفی محدوده 532
2.4.10 کالبدی 532
2.4.11 عملكردی 535
2.4.12 ادراکی 536
2.4.13 اجتماعی 536
2.4.14 زيستمحيطی 537
2.4.15 مديريتی 538
2.4.16نتيجهگيری و ارائه راهكار 539
2.4.17 منابع 542

2-5) طراحی شهری همسو یا در تقابل ایجاد احساس امنیت در فرد

2.5.1 چکیده 544
2.5.2 مقدمه 544
2.5.3 هدف و سوال پزوهش 545
2.5.4 فرضیه های تحقیق 545
2.5.5 روان شناسی محیط 545
2.5.6 هویت شهری 545
2.5.7 فضای شهری به عنوان عناصر مهم هویت شهری 546
2.5.8 انواع فضای شهری 546
2.5.9 اهداف اجتماعی در طراحی فضاهای شهری 546
2.5.10 راهکارها و اصول عملی بر قابل دفاع نمودن فضای بدون دفاع شهری 546
2.5.11 برنامه های کرو برای طراحی فضای قابل دفاع و پیشگیری از جُرم از طریق معماری شهری 547
2.5.12 فراهم آوردن تعریف و حد و مرز واضح فضای کنترل شده 547
2.5.13 فراهم آوردن نشانه های واضحی برای مناطق انتقالی 547
2.5.14 قرار دادن فعالیت های اَمن در مکان های غیر اَمن: 547
2.5.15 قرار دادن فعالیت های غیر اَمن در مکان های اَمن: 547
2.5.16 بهبود برنامه ریزی فضا 547
2.5.17 افزایش نظارت طبیعی با طراحی درست فضا: 547
2.5.18 اجتناب از اِنزوا و جدایی: 547
2.5.19 کیفیت زندگی و باز شناسی آن در فضای سکونت 548
2.5.20 نیازهای زیستی، تعلق، زیبا شناختی، ایمنی، حُرمت و احترام، خود شکوفایی 548
2.5.21 رضایتمندی از مسکن و سکونت: از ذهنیت تا عِینیت 548
2.5.22 کیفیت محل سکونت 548
2.5.23 معرفی بستر طرح دزفول 548
2.5.24 چهار چوب نظری 549
2.5.25 احساس امنیت و جایگاه آن در نیازهای انسان 549
2.5.26 امنیت در فضای شهری 550
2.5.27 عوامل محیطی 550
2.5.28 عوامل کالبدی 550
2.5.29 عوامل اجتماعی 551
2.5.30 عوامل رفتاری 552
2.5.31 جمع بندی عوامل موثر در احساس عدم امنیت در فضای شهری 552
2.5.32 ارزیابی وضعیت عدم امنیت در فضاهای شهری دزفول 553
2.5.33 جمع بندی ونتیجه گیری 554
2.5.34 راهکارهای پیشنهادی 554
2.5.35 فهرست منابع 555

2-6) ارائه مدل تحليلي براي ارتقاء امنيت شهري از طريق رويكرد امنيت طراحي

2.6.1 چکیده 557
2.6.2 مقدمه 558
2.6.3 طرح مساله 558
2.6.4 اهميت و ضرورت 559
2.6.5 اهداف تحقيق 559
2.6.6 پيشينه پژوهش 560
2.6.7 سوال ها و فرضي هها 562
2.6.8 روش تحقيق 562
2.6.9 معرفي متغيرها و شاخ صها 563
2.6.10 محدوده پژوهش 564
2.6.11 مفاهيم، ديدگا هها و مباني نظري 565
2.6.12 معرفي رويكرد امنيت از طريق طراحي 565
2.6.13 اصول رويكرد امنيت از طريق طراحي 566
2.6.14 مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي پیشنهادی 567
2.6.15 مراحل بكارگيري مدل در محدوده مطالعاتي 567
2.6.16 نتيجه گيري 571
2.6.17 پيشنهادها 571
2.6.18 منابع 573

2-7) Developing an analytical model to increase urban security from the Secured perspective by Designing (SBD) Approach using fuzzy AHP METHOD

2.7.1 EXTENDED ABSTRACT 575
2.7.2 INTRODUCTION1 575
2.7.3 THEORETICAL BASES 575
2.7.4 DISCUSSION 576
2.7.5 CONCLUSION 577
2.7.6 REFRENCES 577

2-8) راهنمای طراحی منظر شبانه با رویکرد ارتقاء امنیت محیطی

2.8.1 چکیده 579
2.8.2 مقدمه 580
2.8.3 بیان مسئله 580
2.8.4 روش تحقیق 581
2.8.5 مبانی نظری 582
2.8.6 منظر شهر 582
2.8.7 منظر شبانه 582
2.8.8 فعالیت های شبانه 582
2.8.9 سیمای بصری 583
2.8.10 امنیت محیطی 583
2.8.11 ارائه ی مدل مفهومی 587
2.8.12 محدوده ی مورد مطالعه 587
2.8.13 بررسی شاخص ها درمحدوده 589
2.8.14 خوانایی 589
2.8.15 اختلاط کاربری 590
2.8.16 پیاده مداری 590
2.8.17 روشنایی فضا 591
2.8.18 کنترل ونظارت 592
2.8.19 تحلیل یافته ها 593
2.8.20 نتیجه گیری 596
2.8.21 منابع 598

2-9) برنامه ریزی فضاهای امن شهری با رویکردCPTED

2.9.1 چکیده 600
2.9.2 مقدمه 601
2.9.3 تعاریف مرتبط با امنیت شهری 601
2.9.4 پیشینه تحقیق 602
2.9.5 اصول اساسی رویکرد CPTED 603
2.9.6 پیمایش 605
2.9.7 معرفی محدودة مطالعاتی 605
2.9.8 رویه تحقیق و مطالعات میدانی 607
2.9.9 تحلیل 609
2.9.10 جمع بندی 610
2.9.11 منابع 611

2-10) جایگاه نورپردازی در طراحی فضاهای شهری با هدف افزایش ایمنی و امنیت شهری

2.10.1 چکیده 612
2.10.2 مقدمه 613
2.10.3 بیان مسئله 614
2.10.4 پیشینه پژوهش 614
2.10.5 هدف پژوهش 615
2.10.6 مبانی نظری تحقیق 615
2.10.7 نور و اثرات آن 615
2.10.8 نورپردازی و ارتقاء كیفیت محیط شهری 616
2.10.9 نورپردازی، ایمنی و امنیت شهری 617
2.10.10 نورپردازی شهری و پیشگیری از بزهکاری 617
2.10.11 جمع بندی و نتیجه گیری 618
2.10.12 مراجع 619

2-11) نقش مدیریت شهري بر احساس امنیت و رضایتمندي زنان از فضاهاي شهري شبانه

2.11.1 چکیده 620
2.11.2 مقدمه 621
2.11.3 مفهوم امنیت 621
2.11.4 مفهوم امنیت شهري 622
2.11.5 ویژگی هاي یک فضاي امن شهري 622
2.11.6 طبقه بندي مکانی فضاهاي عمومی شهري براي ارتقأ امنیت زنان 623
2.11.7 فضاي شهري 623
2.11.8 گونه شناسی فضاي شهري 624
2.11.9 مفاهیم و تعاریف فضاي باز 625
2.11.10 مفهوم فضاي عمومی شهري 626
2.11.11 مفهوم کیفیت زندگی 626
2.11.12 دیدگا ه هاي کیفیت زندگی 627
2.11.13 کیفیت محیط 627
2.11.14 سکونت 627
2.11.15 کیفیت محیط سکونت 628
2.11.16 رضایتمندی 628
2.11.17 رضایتمندی سکونتی 628
2.11.18 رابطه کیفیت زندگی و رضایتمندي سکونتی 628
2.11.19 عوامل موثر بر رضایتمندي سکونتی 629
2.11.20 رویکرد سنجش میزان رضایتمندي سکونتی 630
2.11.21 مفهوم مدیریت شهري 631
2.11.22 مروري بر تجارب مربوط به ایجاد فضاي امن شهري براي زنان شهرهاي مختلف جهان 632
2.11.23 استخراج شاخص هاي سنجش بعد کالبدي ارتقأ امنیت زنان درفضاهاي شهري 632
2.11.24 مطالعه موردي : میدان هروي 635
2.11.25 جمع بندي 637
2.11.26 فهرست منابع 638

2-12) تأثير مؤلفه نور در افزايش احساس امنيت اجتماعي زنان در فضاهاي شهري شبانه

2.12.1 چکیده 641
2.12.2 مقدمه 642
2.12.3 مفهوم امنيت 642
2.12.4 مفهوم امنيت شهري 643
2.12.5 ويژگي هاي يك فضاي امن شهري 644
2.12.6 طبقه بندي مكاني فضاهاي عمومي شهري براي ارتقأ امنيت زنان 644
2.12.7 مفهوم امنيت اجتماعي در ارتباط با ويژگي هاي كالبدي فضاي شهري 645
2.12.8 جايگاه جنسيت در احساس امنيت درك شده از فضاي شهري 645
2.12.9 نور در فضاهاي شهري 646
2.12.10 مروري بر تجارب مربوط به ايجاد فضاي امن شهري براي زنان شهرهاي مختلف جهان 647
2.12.11 استخراج شاخص هاي سنجش بعد كالبدي ارتقأ امنيت زنان درفضاهاي شهري 647
2.12.12 مطالعه موردي : ميدان هروي 650
2.12.13 جمع بندي 653
2.12.14 فهرست منابع 653

2-13) تاثير نورپردازي بر فضاي شهري با رويكرد امنيت

2.13.1 چکیده 656
2.13.2 مقدمه 657
2.13.3 فضاي شهري 658
2.13.4 تاثير نورپردازي بر فضاي شهري 659
2.13.5 امنيت و ايمني 660
2.13.6 اهميت و ضرورت نورپردازي در شب 661
2.13.7 فضاي شهري امن: 663
2.13.8 راهكارهايي جهت ايمن سازي فضاهاي شهري 664
2.13.9 احداث فضاهاي عمومي مطلوب 664
2.13.10 افزايش نظارت عمومي ناشي از ايجاد حس مالكيت نسبت به فضاهاي محله اي 665
2.13.11 نورپردازي مناسب شهرها 665
2.13.12 روش تحقيق 672
2.13.13 جمع بندي و نتيجه گيري 672
2.13.14 منابع 674

2-14) بررسی نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقای سطح احساس امنیت شهروندان در فضاهای عمومی شهر اهواز

2.14.1 چکیده 677
2.14.2 مقدمه 678
2.14.3 فرضیه های پژوهش 678
2.14.4 روش پژوهش 678
2.14.5 معرفی محدوده مورد مطالعه 678
2.14.6 پرسش های پژوهش 678
2.14.7 پیشینه پژوهش 678
2.14.8 چارچوب نظری پژوهش 679
2.14.9 امنیت 679
2.14.10 فضاهای شهری 679
2.14.11 منظر / منظر شهری 680
2.14.12 شاخص های سنجش احساس امنیت بر اساس منظر شهری 680
2.14.13 حس مکان 680
2.14.14 هویت مکان 680
2.14.15 خاطر ه انگیزی 681
2.14.16 خوانایی 682
2.14.17 بحث و تحلیل یافته های پژوهش 682
2.14.18 ادراک عمومی و لذت بصری 682
2.14.19 فرم و ریخت شناسی شهر 682
2.14.20 نتیج هگیری 684
2.14.21 منابع 685
2.14.22 ABSTRACT 687

2-15) بررسي نقش نورپردازي در طراحي فضاهاي شهري با هدف افزايش ايمني و امنیت شهری

2.15.1 چکیده 688
2.15.2 مقدمه 689
2.15.3 بيان مسئله 690
2.15.4 پيشينه پژوهش 691
2.15.5 هدف پژوهش 692
2.15.6 مباني نظري تحقيق 693
2.15.7 نور واثرات آن 693
2.15.8 نورپردازي و ارتقاء كيفيت محيط شهري 694
2.15.9 نورپردازي، ايمني و امنيت شهري 695
2.15.10 نورپردازي شهري و پيشگيري از بزهكاري 696
2.15.11 جمع بندي و نتيجه گيري 697
2.15.12 منابع 699

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم نقش نورپردازي در كيفيت پارك هاي شهري

بوستان حضرت ابراهيم يا پارك آب و آتش از ديگر پاركهاي شهر تهران است. اين پارك در تاريخ 1388/4/16 توسط محمد باقر قاليباف شهردار وقت تهران افتتاح شد. اين پارك داراي مساحتي بالغ بر 24000 مترمربع و داراي تجهيزاتي مانند چهار برج آتش و چادري 700 متري با روي گردان 370 نفري است كه در خيابان آفريقا نرسيده به چهارراه جهان كودك واقع شده است، شامل پل ابريشم، لانه كبوتر، كالسكهراني، فانوس دريايي، آبنما، برج آتش، آلاچيق و محيط سبز است

فهرست کامل فصل سوم نقش نورپردازي در كيفيت پارك هاي شهري

3-1 ) نقش نورپردازی در حضورپذیری کودکان در پار کهای شهری

3.1.1 چکیده 701
3.1.2 مقدمه 702
3.1.3 مطالعات پیشین 702
3.1.4 تعریف کودک 703
3.1.5 شهر دوستدار کودک 703
3.1.6 شاخ صهای انتخابی جهت شهر دوستدار کودک 703
3.1.7 نیازهای انسان و جایگاه حضورپذیری و اجتماع پذیری در آن 704
3.1.8 نقش امنیت در حضورپذیری كودكان 705
3.1.9 بازی و فضای بازی 705
3.1.10 نمونه موردی 707
3.1.11 یافته های تحقیق 707
3.1.12 نتیجه گیری 708
3.1.13 پی نوشت 708
3.1.14 REFERENCES 709

3-2 ) تاثیر نورپردازی و روشنایی در امنیت پارکها

3.2.1 چکیده 711
3.2.2 مقدمه 712
3.2.3 پیشینه پژوهش 712
3.2.4 بیان مساله 713
3.2.5 اهمیت و ضرورت پژوهش 713
3.2.6 روش تحقیق 713
3.2.7 ادبیات نظری تعاریف و اصطلاحات 713
3.2.8 نورپردازی 713
3.2.9 نورپردازی پارکها 714
3.2.10 امنیت اجتماعی 714
3.2.11 اهمیت وجود روشنایی شهری و نقش آن در تأمین امنیت 714
3.2.12 امنیت اجتماعی و نقش بازدارنده روشنایی در مقابل جرم و جنایت در پارکها 715
3.2.13 نورپردازی پارکها و ایجاد امنیت و آرامش و افزایش بازدید کنندگان در شب 716
3.2.14 نقش نور در تأمین امنیت فضای سبز و پارك ها 716
3.2.15 تجزیه و تحلیل فضاهای مهم پارك جهت نور پردازی 717
3.2.16 تأثیر نور از نظر احساسی بر شهروندان و رابطه آن با ایجاد امنیت و آرامش 717
3.2.17 اصول مهم در طراحی روشنایی پارك ها 718
3.2.18 مطالعه موردی : نورپردازی در پارك لاله تهران 718
3.2.19 تاریخچه 718
3.2.20 بحث و نتیجهگیری 724
3.2.21 منابع 725

3-3 ) نقش نورپردازي در كيفيت پارك هاي شهري

3.3.1 چکیده 726
3.3.2 مقدمه 727
3.3.3 مباني نظري 727
3.3.4 فنون نورپردازي پارك 730
3.3.5 ورودي 730
3.3.6 خيابان ها و معابر 730
3.3.7 فضاهاي سبز 731
3.3.8 محل هاي نشستن 732
3.3.9 كيفيت محيط شهري 732
3.3.10 پارك و كيفيت محيط شهري 733
3.3.11 روش تحقيق و حجم نمونه 733
3.3.12 مطالعه نمونه موردي 733
3.3.13 يافته ها و نتايج پژوهش 734
3.3.14 نتيجه گيري 739
3.3.15 پيشنهادها 740
3.3.16 منابع 741

قسمت هایی از فصل چهارم بررسي نقش نورپردازي در توسعه گردشگري شهري

همراه با تكنولوژي سنجش حسي مناسب ، تشخيص تعداد، نوع، و محل كاربران جاده، فن آوري، LED امكان سـناريو هوشـمند تقاضـاي نور را نيز ارائه مي دهد. در حال حاضـر وارد مرحلـه بلـوغ از توسـعه شـده اسـت. ايـن روشنايي هوشمند پويا شكل 2، كه خود را با كاربر خياباني هماهنگ مي كند، مي تواند نور را تنها زمان و مكاني كه آن مـورد نيـاز اسـت ، ارائـه دهـد. بـه ايـن ترتيـب پتانسـيل كـاهش اتـلاف انـرژي و آلـودگي نـور بـدون تاثيرگـذاري بـر عملكـرد را دارد. پيش بيني هاي مختلف براي نور OLED ساخته شده است . از انجا كه نور OLED در يك مرحله فشرده از توسعه است به عنوان يك راه حل روشنايي عمومي، پيش بيني آينده آن نسبتاً دشوار است. تكنولوژي OLED براساس لايه هاي آلـي 12 فعـال كـه بـا استفاده از مزاياي عملكرد ترانزيستور نازك بهره برداري شده است .بنابراين انعطاف پذير و شفاف است . اين چراغ ها مي تواند بـا مـواد يـا سطوح معماري ساخته شوند. روشنايي يكنواخت منابع نور OLED در اين رابطه بسـيار مهـم هسـتند. بـه طـور قابـل ملاحظه ممكن است بر ظاهر شهرها در شب تاثير گذارد

فهرست کامل فصل چهارم بررسي نقش نورپردازي در توسعه گردشگري شهري

4-1 ) بررسي نقش نورپردازي در توسعه گردشگري شهري

4.1.1 چکیده 742
4.1.2 مقدمه 743
4.1.3 طرح مساله 743
4.1.4 اهداف پژوهش 743
4.1.5 پيشينه پژوهش 743
4.1.6 اهميت و ضرورت پژوهش 743
4.1.7 فرضيههاي پژوهش 744
4.1.8 روش تحقيق 745
4.1.9 مدل تحليلي پژوهش 746
4.1.10 تعاريف، ديدگاهها و مباني نظري 746
4.1.11 ديدگاه ها و مباني نظري 747
4.1.12 نورپردازي و گردشگري شهري 747
4.1.13 نورپردازي شهري 747
4.1.14 نورپردازي شهري و ايجاد امنيت و آرامش در محیط های شهری 748
4.1.15 نورپردازي شهري و ايجاد جذابيت در محیط های شهری 748
4.1.16 نورپردازي شهري و افزايش زمان گردشگري 750
4.1.17 بررسي نقش نورپردازي در توسعه گردشگري شهر اصفهان 751
4.1.18 مطالعات ميداني و ارزيابي نورپردازي بناهاي عالی قاپو،منارنبان،هشت بهشت وچهل ستون 751
4.1.19 نتايج بررسيها 754
4.1.20 آزمون فرضيهها 755
4.1.21 نتيجهگيري 756
4.1.22 پيشنهادها 757
4.1.23 REFERENCES 758

4-2 ) طراحی محيطی فضاهای گمشده با تأکيد بر ارتقاء امنيت اجتماعی در بافتهای تاریخی

4.2.1 چکیده. 760
4.2.2 مقدمه 761
4.2.3 امنيت و جايگاه آن در زندگی شهری 761
4.2.4 بررسی تاثير محيط بر رفتار انسان 762
4.2.5 بافت، فضای شهری و فضای شهری امن 763
4.2.6 فضای شهری امن 764
4.2.7 فضاهای شهری رهاشده 765
4.2.8 شاخص های ارزيابی 765
4.2.9 شناخت و معرفی محدوده 767
4.2.10 کالبدی 767
4.2.11 عملكردی 770
4.2.12 ادراکی 771
4.2.13 اجتماعی 771
4.2.14 زيست محيطی 772
4.2.15 مديريتی 773
4.2.16 نتيجهگيری و ارائه راهكار 774
4.2.17 منابع 777

4-3 ) اصول و معیارهای نورپردازی میدان های شهری؛ ارزیابی کیفی میدان های شهر تهران

4.3.1 چکیده 779
4.3.2 مقدمه 780
4.3.3 نورپردازی شهری 780
4.3.4 اصول نورپردازی میدان های شهری 781
4.3.5 زمین هگرایی 782
4.3.6 طرح تجهیزات نورپردازی 784
4.3.7 آرامش بصری 786
4.3.8 مورد پژوهی 788
4.3.9 متدولوژی 788
4.3.10 بررسی وضع موجود نورپردازی 788
4.3.11 ارزیابی 790
4.3.12 بحث 792
4.3.13 نتیجه گیری 793
4.3.14 پی نوشت 794
4.3.15 REFERENCES 794

4-4 ) بررسی آیتم های محتوایی در تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری

4.4.1 چکیده 796
4.4.2 مقدمه 797
4.4.3 روش تحقیق 797
4.4.4 پیشینه ی تحقیق 797
4.4.5 بدنه ی تحقیق 798
4.4.6 نور 798
4.4.7 نورپردازی 798
4.4.8 مفهوم طرح جامع نورپردازی شهری 798
4.4.9 اهمیت تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری 798
4.4.10 مراحل تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری 799
4.4.11 سطوح تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری 800
4.4.12 نمون ههایی از طرح های جامع نورپردازی شهری 800
4.4.13 طرح جامع نورپردازی بوخولت 800
4.4.14 طرح جامع نورپردازی سنگاپور 801
4.4.15 طرح جامع نورپردازی مونستر 801
4.4.16 عوامل اساسی مورد تأکید در طرح جامع نورپردازی مونستر 802
4.4.17 طرح جامع نورپردازی هانور 802
4.4.18 جامع نورپردازی برمن 803
4.4.19 استخراج شاخ صها و پارامترهای ماهوی )محتوایی( طرح های جامع نورپردازی شهری 803
4.4.20 نتیجه گیری 805
4.4.21 مدل مفهومی 805
4.4.22 پیشنهادها 805
4.4.23 شناخت شهر 805
4.4.24 جنب ههای ساختاری شهر 806
4.4.25 جنبه های نورپردازی شهری 806
4.4.26 پی نوشت 807
4.4.27 REFERENCES 807

4-5 ) حس مکان و ایجاد آرامش در تقویت توریسم درمانی

4.5.1 چکیده 808
4.5.2 مقدمه 808
4.5.3 تاریخچه 809
4.5.4 پتانسیل هاي گردشگري سلامت در ایران: 810
4.5.5 طراحی فضاها در جهت کسب آرامش 812
4.5.6 المان شهري عنصر موثر در لذت بصري و جذب ناظر 814
4.5.7 اصول طراحی المان هاي شهري 814
4.5.8 اهمیت المان شهري به عنوان نماد شهر ار نگاه توریست 815
4.5.9 نتیجه گیري 815
4.5.10 مراجع 816

4-6 ) احيا بافت ارزشمند تاريخي با رويكرد سرزندگي و منظر شبانه

4.6.1 چکیده 818
4.6.2 مقدمه 819
4.6.3 روش تحقيق 819
4.6.4 مباني نظري پژوهش 819
4.6.5 منظر شهر 819
4.6.6 منظر شبانه شهر 819
4.6.7 هویت 819
4.6.8 امنيت در شب 820
4.6.9 نورپردازي شهري 820
4.6.10 معرفي محدوده مطالعاتي 820
4.6.11 فعاليتهاي اقتصادي شبانه به مثابه يك فرصت 821
4.6.12 زندگي شبانه 821
4.6.13 تنظيم يك چشم انداز مثبت براي زمان شب 822
4.6.14 پرسشنامه 822
4.6.15 راهكار هاي كلي براي بهبود منظر شهري 823
4.6.16 جمع بندي و نتيجه گيري 825
4.6.17 منابع و مراجع 826

4-7 ) نور پردازي راهكاري جهت ارتقاي كيفيت محيطي فضاهاي شهري در بافت هاي تاريخي

4.7.1 چکیده 828
4.7.2 مقدمه 828
4.7.3 هدف و روش پژوهش 829
4.7.4 مباني نظري 829
4.7.5 نور و نور پردازي 829
4.7.6 فضاهاي باز عمومي 831
4.7.7 راهبردهاي نورپردازي فضاهاي باز عمومي 831
4.7.8 بعد اقتصادي نورپردازي فضاي شهري 832
4.7.9 بعد زيبايي شناسي در فضاي شهري 832
4.7.10 بعد ادراكي فضاي شهري 833
4.7.11 نورپردازي هوشمند پويا در فضاهاي باز عمومي 834
4.7.12 نياسر و نورپردازي شبانه فضاي باز عمومي 835
4.7.13 ارائه دستوالعمل هاي طراحي فضاهاي باز عمومي در شهر تاريخي 838
4.7.14 نتيجه گيري 842
4.7.15 منابع 843

4-8 ) نقش بافتهاي تاريخي در توسعه گردشگري

4.8.1 چکیده 844
4.8.2 مقدمه 845
4.8.3 بيان مسئله 846
4.8.4 پيشينه تحقيق 846
4.8.5 گردشگري شهري 846
4.8.6 گردشگري مذهبي 847
4.8.7 بررسي نمونه موردي 848
4.8.8 نتيجه گيري 856
4.8.9 منابع 857
4.8.10 ABSTRACT 858

4-9 ) بررسي نقش نورپردازي در توسعه گردشگري شهري

4.9.1 چکیده 859
4.9.2 مقدمه 860
4.9.3 طرح مساله 860
4.9.4 اهداف پژوهش 860
4.9.5 پيشينه پژوهش 860
4.9.6 اهميت و ضرورت پژوهش 860
4.9.7 فرضيههاي پژوهش 861
4.9.8 روش تحقيق 862
4.9.9 مدل تحليلي پژوهش 863
4.9.10 تعاريف، ديدگاهها و مباني نظري 863
4.9.11 ديدگاه ها و مباني نظري 864
4.9.12 نورپردازي و گردشگري شهري 864
4.9.13 نورپردازي شهري 864
4.9.14 نورپردازي شهري و ايجاد امنيت و آرامش درمحیط های شهری 865
4.9.15 نورپردازي شهري و ايجاد امنيت و آرامش محیط های شهری 865
4.9.16 نورپردازي شهري و افزايش زمان گردشگري 867
4.9.17 بررسي نقش نورپردازي در توسعه گردشگري شهر اصفهان 868
4.9.18 مطالعات ميداني و ارزيابي نورپردازي بناهاي عالي قاپو، منارجنبان، هشت بهشت و چهل ستون 868
4.9.19 نتايج بررسيها 871
4.9.20 آزمون فرضيهها 872
4.9.21 نتيجهگيري 873
4.9.22 پيشنهادها 874
4.9.23 REFERENCES 875

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم كاهش آلودگي نوري در سيماي شبانه شهرها

در رده بندي آسـمان، سـه ردهي تاريـك، حاشـيه و فاجعـه وجود دارد. آسمان شـهر تهـران، آسـمان فاجعـه اسـت و در بدترين شرايط آلودگي نوري قرار دارد. حتي بيش از آلـودگي هوا. گسترش نامناسب و بى رويـه شـهر، اسـتفاده گسـترده از لامپ هاى غير استاندارد، عدم آگاهى مردم در استفاده صحيح از نـور و وسـايل توليدكننـده آن و سياسـت هـاى نادرسـت مديريت شهرى در به كارگيرى نور در معابر و گذرها، تهـران را در صدر شهرهاى آلوده ايران از نظـر آلـودگى نـورى قـرار داده است. پس از تهران، شـهرهاي جنـوبي بـه علـت وجـود پالايشگاهها و چند شهر بزرگ كشـور نيـز جـزو محـلهـايي هستند كه ميزان آلودگى نـورى در آن هـا بـالا اسـت، (شـكل شماره ي 1) و اين مسأله، تبعات زيادى براى انسـان و محـيط زيست پيرامونش دارد. به طور مثال طبق آخـرين بررسـى هـاى انجام شده در تهران اين نـوع آلـودگى و تـاثير آن بـر محـيط زيست به مراتب بيشتر از حد انتظار اعلام شده است. در ايران در دو منطقه تهران و مناطق جنـوب غربـى كـه منـابع گـاز و تاسيسات نفتى زيـادى در آن نـواحى وجـود دارد بـيشتـرين آلودگى نورى را دربردارند. عمده عامل توليد آلـودگى نـورى در داخل شهرها، استفاده از لامپ هاى بدون پوشش در سطح خيابان ها و كوچه هاست كه حدود 25 درصـد نـور توليـدى شهرها توسط اين گونه لامپ ها توليد مىشود

فهرست کامل فصل پنجم كاهش آلودگي نوري در سيماي شبانه شهرها

5-1 ) کاهش آلودگی نوری با توجه به تجربیات جهانی ومطالعات موجود

5.1.1 انجام بررسیهای موارد ومصادق آلودگی نوری 881
5.1.1.1 مقدمه 882
5.1.1.2 تعاریف و مفاهیم آلودگی نوری 885
5.1.1.3 انواع آلودگی نوری 889
5.1.1.4 تقسیم بندی اولیه 889
5.1.1.5 تقسیم بندی دقیق و جزئی 892
5.1.1.6 تقسیمبندی از دیدگاه اقتصاد و توسعه 905
5.1.1.7 عوامل ایجاد آلودگی نوری 906
5.1.1.8 طراحی نادرست روشنایی 906
5.1.1.9 روشنایی معابر 906
5.1.1.10 روشنایی داخلی و نمای ساختمانها 909
5.1.1.11 تجهیزات، اجرا و نگهداری نامناسب سیستم روشنایی 912
5.1.1.12 استفاده از تجهیزات نامناسب 913
5.1.1.13 اجرای نامناسب سیستم روشنایی 916
5.1.1.14 نگهداری نامناسب از سیستم روشنایی 620
5.1.1.15 تابلوهای تبلیغاتی 623
5.1.1.16 نورافکنی تبلیغاتی 926
5.1.1.17 نورپردازی پارکی و زینتی 928
5.1.1.18 سایر عوامل 933
5.1.2 انجام اندازه گیری های میدانی برروی موارد آلودگی نوری 936
5.1.2.1 انجام اندازه گیر یهای میدانی 937
5.1.2.2 بررسی اجمالی اندازه گیری ها 958
5.1.2.3 نتیجه گیری 964
5.1.3 مطالعه و بررسی لزوم حفظ تاریکی شب و اثرات بهداشتی وایمنی آلودگی نوری 965
5.1.4 مطالعات اثرات نور لامپ های مختلف بر انسان و محیط زیست 965
5.1.4.1 مقدمه 699
5.1.4.2 اثر نور بر گياهان 968
5.1.4.3 اثر نور بر جانوران 974
5.1.4.4 خزندگان 980
5.1.4.5 دوزيستان 983
5.1.4.6 ماهيها 988
5.1.4.7 بی مهرگان 990
5.1.4.8 اثر نور بر انسان 992
5.1.4.9 آلودگي نوري و سرطان 993
5.1.4.10 اثرات طول موج هاي متفاوت نور بر چرخه بيولوژيكي 1000
5.1.4.11 نور و ضرب آهنگ بدن 1001
5.1.4.12 روشنايي، هوشياري، خلق و خو (وضع رواني) و تنش 1002
5.1.4.13 ايمني شناسي نوري 1003
5.1.4.14 واكنش پوست مياني 1004
5.1.4.15 تابش فرابنفش 1004
5.1.4.16 نور مرئي 1006
5.1.4.17 اثرات نور مرئي روي انسان ها 1006
5.1.4.18 اثرات نور بر كودكان 1008
5.1.5 مطالعه و ارائه راهکارها با توجه به گزارشهای فنی موجود درجهان خصوصا 1018
5.1.5.1 مقدمه 1019
5.1.5.2 تعاریف 1020
5.1.5.3 نور مزاحم 1023
5.1.5.4 تاثیر نامطلوب سیستم روشنایی روی ساکنین منطقه 1026
5.1.5.5 تفکیک حوزه های محیطی 1027
5.1.5.6 محدودیت شدت روشنایی عمودی در املاک مجاور 1027
5.1.5.7 محدودیت شدت نور چراغهای روشن واقع در حوزه دید 1028
5.1.5.8 تاثیر طرح روشنایی معابر بر نور پخش شده 1028
5.1.5.9 اندازه گیری پارامترهای نور مزاحم 1030
5.1.5.10 محدودیت درخشندگی نمای خارجی ساختمانها و تابلوهای تبلیغاتی 1032
5.1.5.11 برافروختگی اسمان 1032
5.1.5.12 برافروختگی طبیعی آسمان 1033
5.1.5.13 برافروختگی مصنوعی آسمان 1033
5.1.5.14 عوامل برافروختگی مصنوعی آسمان 1034
5.1.5.15 تخمین آلودگی نوری مصنوعی شهرها 1035
5.1.5.16 معیارهای محدود نمودن برافروختگی مصنوعی آسمان 1036
5.1.5.17 تدابیر اصلاحی برای محدود کردن برافروختگی مصنوعی 1037
5.1.5.18 توصیه هایی برای روشنایی اطراف رصدخانه ها 1039
5.1.6 مطالعه راهکارهای اجرایی مقابله با آلودگی نوری درسایر کشروهیا جهان 1041
5.1.6.1 مقدمه 1042
5.1.6.2 انجمن بین المللی آسمان تاریک 1048
5.1.6.3 قوانین کشور ایتالیا 1051
5.1.6.4 قوانین جمهوری چک 1057
5.1.6.5 ترجمه بخشی از متن قانون هوای پاک، قسمت آلودگی نوری 1059
5.1.6.6 حوزه عمل 1059
5.1.6.7 مفاهیم اصلی 1060
5.1.6.8 تعهدات اشخاص حقوقی و حقیقی 1060
5.1.6.9 قوانین کشور شیلی 1063
5.1.6.10 قوانین کشور اسلوونی 1065
5.1.6.11 قوانین کشور انگلستان 1067
5.1.6.12 قوانین کشور کانادا 1069
5.1.6.13 قوانین کشور اسپانیا 1071
5.1.6.14 قوانین کشور استرالیا 1073
5.1.6.15 قوانین کشور نیوزیلند 1074
5.1.6.16 قوانین کشور فنلاند 1075
5.1.6.17 متن انگلیسی قانون جمهوری چک 1076
5.1.7 جمع آوری اقدامات انجام شده تاکنون در ایران درخصوص کاهش نور اضافی و محدود کردن آلودگی نوری 1079
5.1.7.1 مقدمه 1080
5.1.7.2 برگزاری نمایشگاهها 1081
5.1.7.3 نمایشگاه مهر و ماه کاشان 1081
5.1.7.4 غرفه آلودگی نوری در روز نجوم 89 در تهران 1082
5.1.7.5 غرفه آلودگی نوری در روز نجوم 89 زنجان 1082
5.1.7.6 هفته پژوهش 1084
5.1.7.7 برگزاری سمینارها 1085
5.1.7.8 سمینار سازمان بهرهوری انرژی ایران 1085
5.1.7.9 سمینار پروژه رصدخانه ملی – قم 1086
5.1.7.10 همایش یکروزه کاشان 1088
5.1.7.11 سمینار دانشگاه آزاد اسلامی اهواز 1088
5.1.7.12 همگامی با فعالیتهای جهانی 1089
5.1.7.13 روز جهانی نجوم 88 – مشهد 1089
5.1.7.14 روز جهانی نجوم 88 – تهران 1090
5.1.7.15 روز جهانی نجوم 88 – کاشان 1091
5.1.7.16 مراسم ساعت زمین 1092
5.1.7.17 شهرداری تهران 1095
5.1.7.18 کارگروه آلودگی نوری 1095
5.1.7.19 جشنواره مشارکت مردمی 1095
5.1.7.20 برنامه جامع ساماندهی نورپردازی 1096
5.1.7.21 نامه انجمن نجوم به سازمان زیباسازی شهرداری تهران 1097
5.1.7.22 کانون پرورش فکری کودکان زنجان 1100
5.1.7.23 احداث رصدخانه ملي 1101
5.1.8 پیشنهاداتی جهت مبارزه با آلودگی نوری درکشور 1102
5.1.8.1 مقدمه 1103
5.1.8.2 کاهش آلودگی نوری بر اساس تجربیات سایر کشورهای جهان 1103
5.1.8.3 راهکارهای مقابله با انواع آلودگی نوری 1107
5.1.8.4 نتیجه گیری و پیشنهاد 1116
5.1.9 تهیه و تدوین شرایط و مشخصات لازم جهت اخذ برچسب ضد آلودگی نور برای چراغهای مورد استفاده در روشنایی ها و نورپردازی ها 1118
5.1.9.1 طراحی برچسب آلودگی نوری برای طرح های روشنایی معابر 1119
5.1.9.2 برچسب آلودگی نوری برای چراغ ها 1124

5-2 ) آلودگيِ نوري؛ تعاريف، عوارض و راه هاي بهبود

5.2.1 چکیده 1127
5.2.2 تعاريف 1127
5.2.3 آلودگي نوري در ايران 1128
5.2.4 مشكلات ناشي از آلودگي نوري و طرح مساله 1129
5.2.5 راه هاي رفع و كاهش ميزانِ آلودگي 1130
5.2.6 طراحي دقيق و مناسب چراغ هاي روشنايي و تعبيه روپوش براي چراغ هاي بدون روپوش 1131
5.2.7 استفاده از فتوسل هاي نجومي و فتوسل هاي تایمردار 1132
5.2.8 موظف كردن شركت هاي دولتي و خصوصي به رعایت استانداردهای روشنایی 1132
5.2.9 اصلاح دستورالعمل ها و استانداردها و الزام رعايت آنها در طر احی روشنایی 1133
5.2.10 رواج تفكر استفاده صحيح از نور و منابع آن 1133
5.2.11 استفاده از لام پهاي با پراكنش مناسب 1133
5.2.12 شناسايي نقاط آلوده جهت اصلاح روشنايي 1133
5.2.13 نتيجه گيري 1134
5.2.14 مراجع 1134

5-3 ) ارائه راهكارهايي بمنظور كاهش آلودگي نوري در سيماي شبانه شهرها

5.3.1 چکیده 1135
5.3.2 مقدمه 1135
5.3.3 روش تحقيق 1136
5.3.4 پیشینه تحقیق 1136
5.3.5 سيماي شبانه شهري 1137
5.3.6 آلودگي نوري 1137
5.3.7 خيرگي 1138
5.3.8 تجاوز نوري 1138
5.3.9 گنبد نوري 1139
5.3.10 پيامدهاي منفي آلودگي نوري 1139
5.3.11 مكان يابي مناسب فضا ها بر اساس فاكتور نور 1140
5.3.12 كاهش آلودگي نوري توسط مديريت زمان و كنترل هوشمند 1140
5.3.13 كاهش آلودگي نوري توسط مديريت مكان مناسب نصب و انتخاب تجهيزات مناسب 1141
5.3.14 نتيجه گيري 1143
5.3.15 پي نوشت 1144
5.3.16 منابع 1144

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید