50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

طراحی مجتمع مسکونی بر اساس رضایت مندی ساکنین و حس آرامش و تعلق

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجتمع مسکونی بر اساس رضایت مندی ساکنین و حس آرامش و تعلق است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش رابطه بین محیط کالبدی مجتمع های مسکونی و رضایت مندی ساکنین بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش ارتقاء حس تعلق کالبدی و اجتماعی در طراحی مجتمع های مسکونی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی تاثیر حفظ قلمروی ورودی واحد مسکونی بر ایجاد احساس آرامش بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش طراحی مجتمع مسکونی انسان محور بررسی شده است

آپارتماننشيني را ميتوان از مهمترين تحولات در فرآيند اسكان بشر در شهرها دانست كه به فـرم غالـب مسـكن
شهري در دوران معاصر تبديل شده است. مجموعههاي مسكوني كه زماني قرار بود با قرارگيري در ميان فضاهاي سبز و زيبا و كمتراكم، اجتماعات الگويي را ايجاد كنند )نگاه كنيد به پاكزاد، 1386و استروفسـكي، (1371بـه تـدريج بـه مجتمعهايي آپارتماني با تراكم بسيار بالا تبديل گرديدند. پيشـرفتهـاي صـنعتي، ازديـاد جمعيـت، توليـد شـيوههـاي معماري نوين و مفهوم توسعه عمودي نيروهايي بودند كه سير تحول اين مجتمعها به اشكال امـروزي را تحـت تـأثير قرار دادند )عزيزي و محمدنژاد، .(1386شهر همدان نيز به عنوان يكي از مهمترين شهرهاي تاريخي ـ فرهنگي غـرب
ايران از اين قاعده مستثني نبوده است. روند رو به رشد شهر همدان كه حاصل رشد جمعيت و مهاجرت است، نياز به مسكن را در اين شهر به شدت افزايش داده است )نگاه كنيد به مهندسين مشاور توسعه خانهسازي ايران، .(1379نيـاز شديد به مسكن، برنامهريزان محلي و ملي را بر آن داشته كه سرعت توليد مسكن را در اين شهر افـزايش دهنـد. ايـن سرعت توليد، در بسياري از مواقع سبب توجه به كميت و غفلت از كيفيت شده است. قرار دادن كيفيت در درجه دوم اهميت سبب از بين رفتن رضايتمندي استفادهكنندگان از مسكن در ايـن بخـش شـده اسـت. عـدم توجـه كـافي بـه معيارهاي كيفي در بخش مسكن سبب ايجاد مشكلات بزرگتري نظير از بين رفتن سرمايههاي ملي و در نتيجه افزايش قيمت زمين شده است. براي جلوگيري از بروز اين مشكلات و نيز براي ايجاد شرايطي مطلوب براي استفادهكننـدگان از مسكن لازم است در بحث مسكن به مسئله ارتقاء سطح رضايتمندي استفادهكنندگان توجه بيشتري شود. از ايـنرو پژوهش حاضر با بررسي عوامل مؤثر بر رضايتمندي ساكنين مجتمعهـاي مسـكوني از ديـدگاه روانشناسـي محـيط، بدنبال پاسخگويي به اين سوال اساسي است كه »ميزان پاسخگو بودن محيطهاي كالبدي مجتمـعهـاي مسـكوني شـهر همدان به نيازهاي ساكنين آن چقدر است؟« همچنين اين سوال كه چه »عواملي در ايجاد حس رضايتمندي ساكنين از محيطهاي كالبدي مجتمعهاي مسكوني نقش مؤثرتري دارند؟

قسمت هایی از فصل اول رابطه بين محيط كالبدي مجتمع هاي مسكوني و رضايت مندي ساكنين

در دوران معاصر یکی از مسائلی که در مورد جامعه بشریت وجود دارد مسئله مسکن مطلوب است. اکنون به دلیل کمبود زمین و گرانی خانه افراد مجبور به بسنده کردن به مساحتهای کوچک برای مسکن خود هستند و طبعا فضاهای خانه تا آنجا که ممکن است باید مورد استفاده قرار بگیرد و کارایی داشتن و قابل استفاده بودن فضا، مسکن باید از نظر استفاده کنندگان نیز کارایی داشته باشد.
مطلوب است یعنی داشتن شرایطی که منطبق با نیازهای استفاده کنندگان است یعنی دارای بدون شرایط موارد مورد طلب فردی که از آن پدیده استفاده می کندم لغت نامه دهخدا کلمه مطلوب را چنین معنی کرده است:
“ درخواست شده و تجسس شده و طلب شده و خواهش شده و تقاضا شده و لازم شده و ضرور شده و احتیاج داشته شده و هرچیز آرزو شده و خوشایند و مرغوب، مقصود میل و خواهش”
مطلوبیت مسکن نیز دقیقا از همین تعریف ناشی می شود و مربوط به انتظاراتی است که هر فرد یا گروه استفاده کننده ای از خانه و کاشانه خود داشته و برای ایجاد آن به هر نحو ممکن می کوشم. ایجاد مطلوبیت مسکن برای افراد استفاده کننده در شرایط مختلف اجتماعی از جمله وظایفی است که به عهده برنامه ریزان، معماران و طراحان مسکن است و معماران موظفند که به دنبال عوامل موثر در مطلوبیت مسکن برای افرادی که دارای فرهنگ ملی و یا آداب و رسوم و انتظاران خاص برای خود هستند، باشند. افراد عادی بهترین مطلوبیت را برای خانه وجود روابط مطلوب و صحیح بین افراد خانواده می دانند یعنی روابط اجتماعی صحیح بهترین عامل مطلوبیت مسکن است.

فهرست کامل فصل اول رابطه بين محيط كالبدي مجتمع هاي مسكوني و رضايت مندي ساكنين

1-1 ) تبیین عوامل تاثیرگذار بررضایتمندی ساکنین مجتمع های مسکونی

1.1.1 خلاصه 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 بیان مسئله 2
1.1.4 روش تحقیق 2
1.1.5 تعریف مسکن 2
1.1.6 نیازها و هدف های کلی مسکن 3
1.1.7 م جتمع های مسکونی 4
1.1.8 مفهوم رضایتمندی 5
1.1.9 رضایت درسکونتگاه ها 5
1.1.10 مقیاس ارزیابی رضایتمندی سکونتی 6
1.1.11 متغیرهای تاثیرگذار بررضایتمندی سکونتی 6
1.1.12 عوامل شخصی 6
1.1.13 عوامل اجتماعی 7
1.1.14 عوامل معماری ومحیطی 7
1.1.15 عوامل فرهنگی 8
1.1.16 عوامل موثر در مطلوبیت مجتمع مسکونی 8
1.1.17 شبکه دسترسی 9
1.1.18 اقلیم 9
1.1.19 کنترل سروصدا 9
1.1.20 امنیت 9
1.1.21 زیبایی 9
1.1.22 تکنولوژی 9
1.1.23 روانی 9
1.1.24 نتیجه گیری 10
1.1.25 مراجع 10

1-2 ) تطبیق شاخصه های رضایت مندی بر عوامل کالبدی محیط، راهکاری در افزایش تعاملات اجتماعی مجتمع های مسکونی

1.2.1 چکیده 12
1.2.2 فرضیه پژوهش و ضرورت تحقیق 13
1.2.3 اهداف و روش پژوهش 13
1.2.4 فضاهای عمومی در مجتمع ها ی مسکونی 13
1.2.5 مطلوبیت مسکن 14
1.2.6 عوامل کالبدی محیط 16
1.2.7 عوامل کالبدی ومحیطی مؤثربر تعاملات اجتماعی 17
1.2.8 تحلیل نمونه های موردی 17
1.2.9 نتیجه گیری 19
1.2.10 تطبیق عوامل کالبدی محیط وشاخصه های رضایت مندی ساکنین مجتمع های مسکونی 19
1.2.11 مراجع 20

1-3 ) رابطه بين محيط كالبدي مجتمع هاي مسكوني و رضايت مندي ساكنين

1.3.1 چکیده 22
1.3.2 مقدمه 23
1.3.3 محيط هاي ساخته شده و علوم رفتاري 23
1.3.4 مجتمع مسكوني يك قرارگاه رفتاري 24
1.3.5 كيفيت محيط هاي ساخته شده و نيازهاي انساني 26
1.3.6 روش پژوهش 26
1.3.7 جامعه و نمونه آماري 27
1.3.8 يافته هاي پژوهش 29
1.3.9 بحث 33
1.3.10 نتيجه گيري 34
1.3.11 مراجع 35

1-4 ) ساختارهای فرهنگی رهیافتی درارتقا حس رضایتمندی ساکنین از مجتمع های مسکونی معاصر باتاکید برملاحظات کیفی مسکن

1.4.1 چکیده 37
1.4.2 مقدمه 37
1.4.3 روش تحقیق 38
1.4.4 جستاری برمبانی نظری تحقیق 38
1.4.5 مجتمع مسکونی وشهر 38
1.4.6 ماهیت رضایتمندی 39
1.4.7 رضایت مندی سکونتی 40
1.4.8 عوامل فرهنگی در شکل گیری حس رضایتمندی ازمسکن 40
1.4.9 عوامل محیطی ومعماری درشکل گیری حس رضایت مندی ازمسکن 41
1.4.10 عوامل اجتماعی درشکل گیری حس رضایت مندی ازمسکن 42
1.4.11 نقش شاخص های کیفی مسکن درشکل گیری حس رضایتمندی ازآن 42
1.4.12 ارتباط معنادار بین خواسته های انسان ومسکن مطلوب 43
1.4.13 بررسی مشکلات سطح کیفیت مسکن معاصر 44
1.4.14 حس دلبستگی به مکان ورضایتمندی ساکنین 45
1.4.15 نتیجه گیری 45
1.4.16 مراجع 46

1-5 ) بررسی حس رضایت ساکنین و تعلق به مکان در مجتمع های مسکونی به همراه بررسی دو نمونه موردی مجموعه مسکونی بلند مرتبه اسکان و متعارف نور

1.5.1 چیده 49
1.5.2 مقدمه 50
1.5.3 ضرورت تحقیق 50
1.5.4 روش تحقیق 51
1.5.5 سوالات تحقیق 51
1.5.6 فرضیات تحقیق 51
1.5.7 مبانی نظری 52
1.5.8 بررسی نمونه موردی 52
1.5.9 نتیجه گیری 59
1.5.10 منابع 60

1-6 ) ارزیابی حس رضایتمندی ساکنین مجتمع های مسکونی با استفاده از شاخص های رضایتمندی کالبدی

1.6.1 چکیده 61
1.6.2 مقدمه 62
1.6.3 رضایتمندی در مجتمع های مسکونی 62
1.6.4 ارزیابی رضایتمندی 63
1.6.5 سؤالات اصلی مقاله 64
1.6.6 طرح مقاله 64
1.6.7 تحلیل پرسشنامه ها 65
1.6.8 تعیین حجم نمونه 65
1.6.9 پرسشنامه طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ارتقا حس رضایت مندی ساکنین 66
1.6.10 امکانات و تسهیلات 68
1.6.11 نتایج پرسشنامه طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ارتقا حس رضایت مندی ساکنین 70
1.6.12 خلاصه جدول راهکارها 70
1.6.13 نتیجه گیری 72
1.6.14 منابع 73

1-7 ) بررسی میزان رضایتمندی کاربران از مجتمع های مسکونی معاصر

1.7.1 چکیده 75
1.7.2 مقدمه 75
1.7.3 عوامل کلی موثر بر مطلوبیت مسکن 77
1.7.4 عوامل موثر در مطلوبیت فضاهای خانه 78
1.7.5 ویژگیهای فضاهای سکونتی معاصر 79
1.7.6 مجتمع های مسکونی با ارتفاع متوسط 80
1.7.7 حس مکان 80
1.7.8 فضای باز محیط 80
1.7.9 انوا فضا در معماری 80
1.7.10 فضای خصوصی 80
1.7.11 فضای عمومی 81
1.7.12 فضاهای نیمه خصوصی – نیمه عمومی 81
1.7.13 فضای باز 81
1.7.14 فضای بسته 81
1.7.15 تمایل به برقراری تعاملات اجتماعی 81
1.7.16 میزان امنیت 81
1.7.17 شناخت محدوده و نمونه های مورد مطالعه 82
1.7.18 روش تحقیق 82
1.7.19 فرضیه های پژوهش 82
1.7.20 روش شناسی تحقیق 82
1.7.21 یافته ها و بحث 82
1.7.22 نتیجه گیری 85
1.7.23 منابع 85

1-8 ) سنجش میزان رضایتمندي سکونتی ساکنان مجتمع مسکونی آسمان تبریز

1.8.1 چکیده 87
1.8.2 مقدمه 87
1.8.3 مبانی پایه نظریه اي 87
1.8.4 رضایتمندي 88
1.8.5 عوامل مؤثر در ایجاد رضایت 88
1.8.6 عوامل معماري و محیطی و تأثیر آن بر رضایت 88
1.8.7 متغیرهاي تأثیرگذار بر رضایتمندي سکونتی 88
1.8.8 مشخصات مجتمع مسکونی آسمان تبریز 89
1.8.9 اطلاعات عمومی پروژه 90
1.8.10 امکانات جانبی برج ها 90
1.8.11 امکانات جنبی و رفاهی مجتمع 91
1.8.12 مشخصات فنی پروژه 91
1.8.13 روش تحقیق 91
1.8.14 جامعه آماري و حجم نمونه 91
1.8.15 محدودة مطالعاتی 92
1.8.16 تدوین پرسشنامه 92
1.8.17 فرضیه 92
1.8.18 تحلیل داده ها 93
1.8.19 نتیجه گیري 96
1.8.20 منابع 97

1-9 ) بررسی تطبیقی تاثیر الگوهای کالبدی –شهری مجتمع های مسکونی میان مرتبه وبلند مرتبه بر رضایت ساکنین

1.9.1 چکیده 98
1.9.2 مقدمه 99
1.9.3 ادبیات تحقیق 100
1.9.4 الگوی رشد وگسترش افقی 100
1.9.5 شهر فشرده 100
1.9.6 سیرتحول تاریخی مجتمع های مسکونی درایران وشهر تهران 100
1.9.7 روش تحقیق 101
1.9.8 شناخت محدوده ونمونه های مورد مطالعه 101
1.9.9 یافته های تحقیق 103
1.9.10 نتیجه گیری 106
1.9.11 مراجع 107

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم ارتقاء حس تعلق کالبدی و اجتماعی در طراحی مجتمع های مسکونی

مسکن را باید در کنار خوراك و پوشاك از اولین نیازهاي بشري قلمداد نمود که تأمین آن به صورت مطلوب و مناسب یکی از دغدغه هاي اصلی رهبران و برنامه ریزان به ویژه در کشورهاي در حال توسعه میباشد. مسلم است که موضوع مسکن به خودي خود و جدا از سایر عرصه هاي مرثر قابل حل نبوده و مسئله شکلی چند بعدي دارا می باشد. بطوریکه براي پاسخگوئی بـه تقاضـاي روبه افزایش مسکن نه تنها به زمین، سرمایه و منابع مالی، مصالح و تجهیزات ساختمانی و نیروي انسانی مجـرب نیـاز اسـت بلکـه استقرار نظام برنامه ریزي مطلوب جهت ایجاد توازن و هماهنگی میان بخش مسکن و سایر بخشها و همچنین بین اجـزاء بـه وجـود آورنده مسکن با تأسیسات زیر بنائی، تسهیلات عمومی، خدمات اجتماعی، سیستم حمل و نقل و شبکه ترافیکی و … الزامی بشـمار می آید. یکی از عرصه هائی که در ارتباط با کاهش بحران مسکن در اکثر شهرهاي پر جمعیت کشور مورد استفاده قرار مـیگیـرد هدایت نظام ساخت مسکن در مجتمع هاي مسکونی و استفاده از ارتفاع بجاي گسترش ساختمان در سطح زمین می باشد. دلیـل رویکرد به این مورد از آن جهت است که به دلیل افزایش قیمت زمین و نیز افزایش تقاضا براي آن، سیاسـت مسـکن سـازي را در جهت پاسخگوئی به متقاضیان قرار دهد. اگرچه ساخت مسکن انبوه، منجر به کوچک سازي واحد مسکونی خواهد شد اما تصـاحب ایشان را در ارتباط با توازن اقتصادي خانوار، متعادل ساخته و تسهیلات مختلفی از جمله انواع وام هاي بانکی، مصالح ساختمانی بـا قیمت مناسب و در نهایت پاسخگوئی کشور را به مسائل عمومی مسکن مرتفع می سازد ولی از دیـدگاه کیفیـت مسـکن و بـه ویـژه مسایل و موضوعات فرهنگی، زیست محیطی، سیماي شهري و زیبا سازي محیط، مسایل و تبعاتی را به دنبـال خواهـد داشـت کـه چندان خوشایند نبوده و لازم به انجام پژوهش هاي موردي ضمن کسب شناخت از این مسایل به دنبال ارائه راه حـل هـاي معقـول می باشد

فهرست کامل فصل دوم ارتقاء حس تعلق کالبدی و اجتماعی در طراحی مجتمع های مسکونی

2-1) ارتقاء حس تعلق کالبدی واجتماعی درطراحی مجتمع های مسکونی

2.1.1 چکیده 108
2.1.2 مقدمه 108
2.1.3 رابطه انسان با مکان 108
2.1.4 مفهوم مکان 109
2.1.5 حس تعلق،تعریف وتبیین مفهوم 109
2.1.6 ابعاد مختلف حس تعلق 110
2.1.7 عوامل اجتماعی موثردرتعلق به مجتمع های مسکونی 111
2.1.8 تعاملات اجتماعی درفضاهای عمومی مجتمع های مسکونی 111
2.1.9 نمود خلوت وقلمرو مکانی درطراحی مجتمع های مسکونی 112
2.1.10 هویت وشناسه مجتمع های مسکونی 112
2.1.11 حس امنیت درمجتمع های مسکونی 113
2.1.12 حس رضایت ازفضای مجتمع مسکونی 113
2.1.13 عوامل کالبدی موثر درتعلق به مجتمع های مسکونی 113
2.1.14 ویژگی های طراحی فضایی موثربرحس تعلق کالبدی درمجتمع های مسکونی 114
2.1.15 انسجام فضایی درمجتمع های مسکونی 114
2.1.16 فضاهای خصوصی مجتمع های مسکونی 114
2.1.17 طبیعت گرایی درمجتمع های مسکونی 114
2.1.18 خوانایی فضایی درمجتمع های مسکونی 115
2.1.19 هویت مکانی 115
2.1.20 جداره ها وهمسایگی 115
2.1.21 مشارکت ساکنین در طراحی فضاهای مجتمع های مسکونی 115
2.1.22 انعطاف پذیری 115
2.1.23 دسترسی پیاده 115
2.1.24 دسترسی سواره 115
2.1.25 ترکیب داخلی واحدهای مسکونی 116
2.1.26 جمع بندی 116
2.1.27 مراجع 116

2-2) بررسی تاثیر طبیعت گرایی درمجتمع های مسکونی برایجاد حس تعلق ساکنین

2.2.1 چکیده 119
2.2.2 مقدمه 120
2.2.3 بیان موضوع 120
2.2.4 فرضیه تحقیق 121
2.2.5 پیشینه تحقیق 121
2.2.6 توسعه پایدار شهری 122
2.2.7 اثرات روحی وروانی فضای سبز برکیفیت زندگی شهری 122
2.2.8 آرامش بخشی گیاهان به انسان 123
2.2.9 حس تعلق به مکان 123
2.2.10 ویژگی هایفضایی موثر بر حس دلبستگی 124
2.2.11 طبیعت وحس تعلق به مکان 124
2.2.12 روش شناسی پژوهش 125
2.2.13 یافته ها 126
2.2.14 شناخت محدوده ومطالعات میدانی 126
2.2.15 نتایج حاصل ازپرسش نامه های توزیع شده درمجتمع های مسکونی مورد بررسی 18
2.2.16 نتایج 129
2.2.17 راهکارهای پیشنهادی 130
2.2.18 منابع 130

2-3) بررسی وتحلیل مولفه های کالبدی درحس تعلق به مکان

2.3.1 چکیده 132
2.3.2 مقدمه 132
2.3.3 چارچوب نظری تحقیق 133
2.3.4 حس تعلق به مکان 133
2.3.5 روش شناسی محیط 133
2.3.6 کالبد 135
2.3.7 کالبد وحس تعلق 135
2.3.8 مولهف های کالبدی حس تعلق به مکان براساس دیدگاه های بیان شده 136
2.3.9 دیاگرام تحلیلی 139
2.3.10 روش شناسی تحقیق 139
2.3.11 شهرستان زاهدان 140
2.3.12 مجتمع مسکونی نسترن 140
2.3.13 بحث:حس تعلق به مکان باتوجه به عوامل شکل دهنده درمجتمع مسکونی نسترن 141
2.3.14 نتیجه گیری 143
2.3.15 منابع 143

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی تاثیر حفظ قلمروی ورودی واحد مسکونی بر ایجاد احساس آرامش

نقش معماری داخلی در القای حس آرامش در فضای خانه مسکن به عنوان فضایی برای سکنی گزیدن و زندگی، همواره از ابتدای تاریخ تاکنون یکی از اولین فضاهایی بوده که انسان با آن سرو کار داشته و ویژگی های این بنا و به خصوص فضای داخلی آن به سبب ارتباط مستقیمی که در ساعات طولانی از روز با انسان دارد و اغلب انسان ها آرام ترین لحظات روز را که برای استراحت کردن انتخاب کرده اند در این فضا سپری می کنند از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. با توجه به همین موضوع این سؤال مطرح می گردد این است که چگونه می توان بوسیله ی معماری داخلی به ایجاد حس آرامش در فضای داخلی خانه کمک کرد؟ از آنجایی که رابطه ی انسان و محیط یک رابطه ی متقابل بوده و هر دو تحت تأثیر یکدیگر می باشند، این عوامل هر یک به نوبه ی خود به ایجاد محیطی آرامش بخش کمک می کند، این آرامش بر روی انسان تأثیر گذاشته و به طور متقابل انسان نیز در راه تغییر محیط و حرکت به سمت آرامش بیشتر در محیط اطراف خود گام بر می دارد. هدف از معماری داخلی ارتقاء کیفیت های انسانی فضا (به لحاظ مقیاس، رنگ، شکل و…)، تعریف بهتر فضاها، رعایت تناسبات بصری مناسب و مسائلی از این قبیل است که به دو شکل بازسازی و همزمان با ساخت بنا انجام می شود. نگاهی ژرف و دقیق به این اهداف و همچنین نیاز های کاربران و دسته بندی ویژگی های کلی آن ها، ما را به مجموعه ای از اصول و قواعد می رساند که در اینجا به این اصول اشاره می گردد. از جمله مدون ترین اصول مطرح شده برای معماری داخلی، اصولی است که فرانسیس دی .کی .چینگ در کتاب طراحی داخلی (چینگ 1385) به آن ها اشاره کرده است و در اینجا بر پایه ی این موارد، به تبیین اصول معماری داخلی می پردازیم

فهرست کامل فصل سوم بررسی تاثیر حفظ قلمروی ورودی واحد مسکونی بر ایجاد احساس آرامش

3-1 ) بررسی تاثیر حفظ قلمروی ورودی واحد مسکونی برایجاد احساس آرامش افراد ساکن در آن

3.1.1 چکیده 145
3.1.2 مقدمه 146
3.1.3 ادبیات موضوع 147
3.1.4 روش انجام پروژه 147
3.1.5 مفاهیم 148
3.1.6 تقسیم بندی قلمروها 148
3.1.7 انواع قلمروها 148
3.1.8 انجام پژوهش 151
3.1.9 دسته بندی نمونه ها 152
3.1.10 نحوه قرارگیری ورودی واحد ها نسبت به یکدیگر 152
3.1.11 فضای ورود به داخل واحد 154
3.1.12 تحلیل داده ها 155
3.1.13 جمع بندی 155
3.1.14 فهرست مراجع 156

3-2 ) نقش طراحی داخلی و فضای عمومی مجتمع های مسکونی بر آرامش روانی ساکنین

3.2.1 چکیده 157
3.2.2 مقدمه 157
3.2.3 آشنایی با مجتمع های مسکونی 158
3.2.4 سکونت 158
3.2.5 نقش معماری داخلی در القای حس آرامش در فضای خانه 158
3.2.6 تناسب 159
3.2.7 تعادل 159
3.2.8 هماهنگی 159
3.2.9 وحدت و کثرت 160
3.2.10 ریتم 160
3.2.11 تاکید 160
3.2.12 خوانایی 160
3.2.13 ایجاد حس آرامش در فضای داخلی خانه 160
3.2.14 نقش فضاهای عمومی در القای حس آرامش در مجتمع های مسکونی 161
3.2.15 نتیجه گیری 162
3.2.16 مراجع 163

3-3 ) گذري بر انبوه سازي و میزان رضایت خانوار

3.3.1 چکیده 165
3.3.2 مقدمه 165
3.3.3 بیان مسئله 166
3.3.4 حجم نمونه و شیوه نمونه گیري 166
3.3.5 ابزار گردآوري اطلاعات 167
3.3.6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 167
3.3.7 محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهاي کمی و نظرات پاسخگویان 167
3.3.8 نتیجه گیري 169
3.3.9 پیشنهادات و سیاستگذاري مسکن 169
3.3.10 فهرست منابع فارسی و لاتین 170

قسمت هایی از فصل چهارم طراحی مجتمع مسکونی انسان محور

پدیده انفجار جمعیت در کشورهاي در حال توسعه و افزایش تراکم انسانی مراکز زیستی در کنار دیگرعوامل، برخی از شهرها را به سمت متروپل و کلان شهر شدن سوق می دهد. نیازهاي گسترده و پایان ناپذیر جمعیت شهر نشین به مسکن موجب ارائه راه حل هاي متعددي از سوي طراحان،معماران و شهرسازان به این مقوله گردیده که ساخت مسکن بصورت انبوه و مجتمع سازي یکی از این موارد می باشد. ساخت مسکن انبوه، یکسان سازي و تولید مشابه را منجر می گردد که خود نتایجی همچون دگردیسی فرهنگ، حذف هویت و خاطرات و… را به دنبال دارد. امروزه بطور معمول در مجتمع سازي مسکن با الگوهاي مشابهی براي تمام ساکنین مجتمع روبرو هستیم که تفاوتهاي فرهنگی، نوع معیشت خانواده و مسایل اقتصادي – اجتماعی در آنها کمتر لحاظ گردیده است و این امر خود سر منشاء تعارضات بعدي ساکنین می گردد که تغییر و تعویض مسکن از جمله بدیهی ترین اقدامات در چنین مواردي به شمار می آید. انبوه سازي مسکن اگرچه راهحلی جهت تعدیل بحران سکونت جمعیت به شمار می آید اما در درون خود داراي مسایلی متعارض میباشد که جنبه هاي دیگري از ناهماهنگی را موجب می گردد. از این نظر رویکردي دوباره به این مقوله به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت روش هاي انبوه سازي امري مفید و حائز اهمیت بحساب می آید

فهرست کامل فصل چهارم طراحی مجتمع مسکونی انسان محور

4-1 ) رضایت ساکنین در طر احی معماری مجتمع های مسکونی

4.1.1 خلاصه 172
4.1.2 مقدمه 172
4.1.3 اهمیت مسکن درزندگی 173
4.1.4 تاثیر روان شناسی برمحیط مسکونی 173
4.1.5 رابطه هویت سنت معماری ایران با مدرنیسم ونوگرایی 173
4.1.6 رضایت مسکونی 174
4.1.7 عوامل موثردرایجاد رضایت 175
4.1.8 عوامل شخصی وتاثیر آن بررضایت 175
4.1.9 عوامل اجتماعی وتاثیرآن بر رضایت 175
4.1.10 عوامل معماری ومحیطی 176
4.1.11 عوامل فرهنگی وتاثیرآن بر رضایت 177
4.1.12 انواع عرصه های سکونتی 177
4.1.13 فضاهای خصوصی 177
4.1.14 فضاهای نیمه عمومی 179
4.1.15 فضاهای عمومی 179
4.1.16 اصول کلی وروابط بین فضاها 181
4.1.17 نتیجه گیری 182
4.1.18 منابع 182

4-2 ) طراحی الگویی برای مجتمع مسکونی طبقه متوسط بارویکرد ارتقا حس رضایتمندی ساکنین

4.2.1 چکیده 185
4.2.2 مقدمه 186
4.2.3 رضایت مندی درمجتمع های مسکونی 186
4.2.4 عوامل شخصی وتاثیرات آن بررضایت 187
4.2.5 عوامل اجتماعی وتاثیرات آن بر رضایت 187
4.2.6 بررسی نمونه های موردی 188
4.2.7 راهکارهای استخراج شده ازنمونه های موردی 191
4.2.8 ایده طرح 193
4.2.9 نتیجه گیری 198
4.2.10 منابع 199

4-3 ) طراحی مجتمع مسکونی انسان محور باتاکید بررضایت ازسکونت درفضای طراحی شده

4.3.1 چکیده 201
4.3.2 مقدمه 202
4.3.3 بررسی ادبیات موضوع 202
4.3.4 روش تحقیق 206
4.3.5 شرح تحقیق 207
4.3.6 مطالعه موردی مجتمع مسکونی کانچانجونگا 208
4.3.7 فرایند طراحی پروژه 209
4.3.8 نتیجه گیری وجمع بندی 211
4.3.9 منابع مورد استفاده 212

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید