50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد اقشار کم درآمد

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد اقشار کم درآمد است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی مجتمع های مسکونی برای اقشار کم درآمد در ایران بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش نقش کیفیت های محیطی در مساکن اجتماعی اقشار کم درآمد بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی نقاط ضعف و قوت پروژه مسکن مهر بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی رضایت مندی ساکنین از مجتمع های مهر بررسی شده است

مسکن از نیازهای اولیه هر انسان به شمار میآید و در کشورهای مختلف، دولتها اقدامات و برنامهریزیهای جامعی را در زمینهی تأمین مسکن اقشار مختلف بویژه اقشار کم درآمد انجام دادهاند. در کشور ما طی چند سال اخیر، به منظور تأمین مسکن اقشار کم درآمد جامعه، دولت سیاست احداث مسکن مهر را در پیش گرفته است. پروژه مسکن مهر، بزرگترین طرح ملی مسکن میباشد که به دلیل گستردگی طرح و نو بودن آن نیاز به بررسی نتایج حاصل از این تجربه احساس میشود. از این جهت هدف اصلی این مقاله ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان مجتمع مسکن مهر مهرگان قزوین میباشد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و ابزار جمعآوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان میباشد. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS انجام شد. بر اساس یافتههای توصیفی حاصل از آزمون کای اسکوئر، بین متغیرهای مستقل مانند جنسیت، اشتغال با رضایت از واحدهای مسکونی رابطه معنیداری وجود دارد و نیز نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون نشان میدهد که رابطه متغیر سن با رضایت از مجتمعهای مسکونی معنیدار و مثبت و تحصیلات معنیدار و منفی میباشد. نتایج تحلیلی تحقیق حاکی از آن است که میزان رضایتمندی ساکنان از مجتمع مورد مطالعه در حد متوسط (2.79) بوده و ساکنان از شرایط روابط همسایگی، تحصیلات مجتمع و زیست محیطی ابراز نارضایتی کردهاند. ساکنان سایت مسکن مهر مهرگان از معیارهای دسترسی- حمل و نقل و روشنایی- تهویه اظهار رضایت و از سایر معیارهای پژوهش ابراز رضایت متوسط داشتهاند. در نهایت راهکارها و پیشنهادهایی برای بهبود طرح مسکن مهر و ارتقای تسهیلات و خدمات در محدوده مورد مطالعه ارائه شده است

قسمت هایی از فصل اول طراحی مجتمع های مسکونی برای اقشار کم درآمد در ایران

ٔبا توجه به ازدیاد جمعیت و نیاز به سرپناه این روزها تقاضای مسکن از جمله مسکن با قیمت مناسب یکی از مسائل و مشکلات اساسی مردم به شمار می رود که سبب شده تا برای رفع نیاز خود نسبت به مسکن به سمت حاشیه نشینی رو آورند و این کار باعث به وجود آمدن چهره ای ناخوشایند در اطراف شهر ه هها گردید. با ب م ریختن چهره ظاهری شهرها دولت به فکر ساختن مسکن با قیمت مناسب برای اقشار کم درآمد افتاد و توانست مسکن با قیمت مناسب را تحت عنوان مسکن مهر در اختیار مردم قرار دهد. از جمله مسائل مهم در ساخت و ساز مجتمع های مسکونی و مسکن مهر مکان یابی ، آن هاست که این مجتمع ها هر چه قدر از خدمات رفاهی ، اجتماعی و سرویس حمل و نقل دورتر باشند قیمت ، تمام شده آنها به صورت قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. در این میان مسکن مهر 22کتالم شهرستان رامسر نیز مستثنا نبوده و گمان می رود که قیمت تمام شده واحد ها باعث گردیده این مجتمع در منطقه ای دور از خدمات شهری و اجتماعی بدون ، در نظر گرفتن دسترسی ها و نبود سرویس حمل و نقل مناسب شهری قرار گیرد .دغدغه این مقاله مکان یابی مناسب جهت احداث پروژه های مجتمع مسکن مهر که برای اقشار کم درآمد جامعه در نظر گرفته شده است می باشد و هدف اصلی این تحقیق را می توان مکانیابی مناسب برای ساخت مجتمع های مسکن مهر دانست تا ساکنان مجتمع بتوانند به راحتی از خدمات شهری و اجتماعی بهره ببرند .حال این سوال پیش می آید که معیارهای مکان یابی برای مسکن مهر و آیا چیست؟ برای مکانیابی مسکن مهر رامسر معیارهای متناسب اعمال شده است ؟

فهرست کامل فصل اول طراحی مجتمع های مسکونی برای اقشار کم درآمد در ایران

1-1 ) اصول طراحی معماری مجتمع های مسکونی برای اقشار کم درامد

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 مبانی نظری تحقیق 2
1.1.4 دلایل ایجاد مجتمع مسکونی 2
1.1.5 عوامل موثربرنیاز به مسکن 2
1.1.6 سکونت 3
1.1.7 سکونت وهستی 3
1.1.8 شیوه سکونت 3
1.1.9 رابطه انسان وساختمان وفضای شهری 3
1.1.10 روش تحقیق 4
1.1.11 یافته های تحقیق 5
1.1.12 موقعیت شهرستان مهاباد درپهنه بندی اقلیمی کشور 5
1.1.13 اهداف طراحی اقلیمی درشهرمهاباد 8
1.1.14 ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی 8
1.1.15 ضوابط ومقررات تراکم وبلندمرتبه سازی 8
1.1.16 نتیجه گیری 9
1.1.17 مشکلات وتنگناهای بخش مسکن 9
1.1.18 پیشنهادات وراهکارهای موثر درتامین مسکن گروه های کم درآمد 10
1.1.19 راهکارهای پیشنهنادی برای بهبود وضعیت مسکن درشهر (سطح کلان) 10
1.1.20 راهکارهای پیشنهادی نمونه موردی(سطح خرد) 11
1.1.21 سیاست توانمندسازی اسکان غیررسمی 11
1.1.22 مراجع 12

1-2 ) در طراحی مجتمع های مسکونی

1.2.1 چکیده 13
1.2.2 مقدمه 14
1.2.3 بیان مسئله 14
1.2.4 روش تحقیق 15
1.2.5 مبانی ومفاهیم نظری 15
1.2.6 مجتمع های مسکونی 15
1.2.7 امنیت 15
1.2.8 احساس امنیت 15
1.2.9 انسان وامنیت 16
1.2.10 امنیت محیطی 17
1.2.11 امنیت درساختمان های مسکونی 17
1.2.12 ایجاد امنیت ازطریق تعاملات اجتماعی درمجتمع های مسکونی 18
1.2.13 ایجاد امنیت ازطریق طراحی درمجتمع های مسکونی 18
1.2.14 چهار استراتژی عمده قابل اجرا درهرنوع محیط مسکونی برای دستیابی به محیطی امن 18
1.2.15 نظارت طبیعی 19
1.2.16 تقویت حریم 19
1.2.17 کنترل طبیعی دسترسی 19
1.2.18 مشکل کردن هدف 20
1.2.19 معرفی ومحدوده مورد مطالعه 20
1.2.20 یافته ها 20
1.2.21 بررسی میزان امنیت درمجتمع های مسکن مهر فرهنگیان ایلام 20
1.2.22 بررسی امنیت مجتمع های مسکن مهر براساس شاخصه های مهم درطراحی مجتمع های مسکونی 22
1.2.23 بررسی امنیت مجتمع های مسکن مهر فرهنگیان براساس نظریه نیومن درمورد اصول موثردرایجاد فضاهای امن 23
1.2.24 بررسی مشکلات مسکن مهر فرهنگیان ناشی از عدم طراحی مناسب درایجاد امن 23
1.2.25 ارائه پیشنهادات وراهکارهای موثر درافزایش امنیت 24
1.2.26 نتیجه گیری 25
1.2.27 منابع 26

1-3 ) طراحی مجتمع های مسکونی برای اقشار کم درآمد

1.3.1 چکیده 28
1.3.2 مقدمه 29
1.3.3 طرح مسأله 29
1.3.4 اهداف 30
1.3.5 سوالات تحقیق 30
1.3.6 روش تحقیق 31
1.3.7 روش علمی فرآیند برنامهریزی 31
1.3.8 محل سایت و اهمیت انتخاب آن 31
1.3.9 بنای آپارتمانها 31
1.3.10 خصوصیات اقلیمی 32
1.3.11 مسائل کلی زمین شناسی 32
1.3.12 توپوگرافی 32
1.3.13 لرزهخیزی شهر 33
1.3.14 آب های زیرزمینی 33
1.3.15 ساخت کالبدی شهر 33
1.3.16 چگونگی شکلگیری و رشد شهر 33
1.3.17 بررسی مناطق مختلف توسعه شهری قروه 34
1.3.18 وضعیت کاربریهای شهری 35
1.3.19 کاربری مسکونی 35
1.3.20 کاربری آموزشی 35
1.3.21 کاربری تجاری 35
1.3.22 کاربری درمانی– بهداشتی 36
1.3.23 کاربری فضای سبز و پارک محله 36
1.3.24 کاربری کارگاهی 36
1.3.25 کاربری انباری 36
1.3.26 کاربری مذهبی 36
1.3.27 کاربری ورزشی 36
1.3.28 نتیجه گیری 36
1.3.29 پیشنهادات 39
1.3.30 منابع 39

1-4 ) ارائه الگوهای معماری مسکن مهر با هدف ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی کاربران

1.4.1 چکیده 41
1.4.2 مقدمه 42
1.4.3 چارچوب نظری تحقیق 42
1.4.4 مفهوم مسکن 43
1.4.5 مسکن اجتماعی 44
1.4.6 مسکن اجتماعی درجهان وایران 44
1.4.7 رابطه انسان ومحیط 44
1.4.8 عوامل تاثیرگذار برروی ادراک انسان ازمحیط 45
1.4.9 منابع انگلیسی 47

1-5 ) چگونگی ارتقای جوانب اجتماعی در طراحی مجتمع های مسکونی برای اقشار کم درآمد در ایران

1.5.1 چکیده 49
1.5.2 مقدمه 49
1.5.3 ادبیات تحقیق 50
1.5.4 آپارتمان ها و مسایل اجتماعی آنان در ایران 50
1.5.5 طراحی محیط مصنوع وسلامت اجتماعی 51
1.5.6 مطالعه و بررسی نمونه ه مهورد ی بهرا ی تقویه ت سهلام ت اجتماعی درمجتمع های مسکونی 51
1.5.7 روش شناسی پژوهش 51
1.5.8 تجزیه و تحلیل پژوهش 52
1.5.9 نتیجه گیری وجمع بندی 53
1.5.10 منابع 54

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم نقش کیفیت های محیطی در مساکن اجتماعی اقشار کم درآمد

ا توجه به ازدیاد جمعیت و نیاز به سرپناه این روزها تقاضای مسکن از جمله مسکن با قیمت مناسب یکی از مسائل و مشکلات اساسی مردم به شمار می رود که سبب شده تا برای رفع نیاز خود نسبت به مسکن به سمت حاشیه نشینی رو آورند و این کار باعث به وجود آمدن چهره ای ناخوشایند در اطراف شهر ه هها گردید. با ب م ریختن چهره ظاهری شهرهادولت به فکر ساختن مسکن با قیمت مناسب برای اقشار کم درآمد افتاد و توانست مسکن با قیمت مناسب را تحت عنوان مسکن مهر در اختیار مردم قرار دهد. از جمله مسائل مهم در ساخت و ساز مجتمع های مسکونی و مسکن مهر مکان یابی ، آن هاست که این مجتمع ها هر چه قدر از خدمات رفاهی ، اجتماعی و سرویس حمل و نقل دورتر باشند قیمت ، تمام شده آنها به صورت قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. در این میان مسکن مهر 22کتالم شهرستان رامسر نیز مستثنا نبوده و گمان می رود که قیمت تمام شده واحد ها باعث گردیده این مجتمع در منطقه ای دور از خدمات شهری و اجتماعی بدون ، در نظر گرفتن دسترسی ها و نبود سرویس حمل و نقل مناسب شهری قرار گیرد .دغدغه این مقاله مکان یابی مناسب جهت احداث پروژه های مجتمع مسکن مهر که برای اقشار کم درآمد جامعه در نظر گرفته شده است می باشد و هدف اصلی این تحقیق را می توان مکانیابی مناسب برای ساخت مجتمع های مسکن مهر دانست تا ساکنان مجتمع بتوانند به راحتی از خدمات شهری و اجتماعی بهره ببرند .حال این سوال پیش می آید که معیارهای مکان یابی برای مسکن مهر و آیا چیست؟ برای مکانیابی مسکن مهر رامسر معیارهای متناسب اعمال شده است ؟

فهرست کامل فصل دوم نقش کیفیت های محیطی در مساکن اجتماعی اقشار کم درآمد

2-1) نقش کیفیت هاي محیطی در مساکن اجتماعی اقشار کم درآمد

2.1.1 چکیده 55
2.1.2 مقدمه 55
2.1.3 تعاریف کیفیت هاي محیطی 56
2.1.4 ابعاد کیفیت زندگی 56
2.1.5 شاخص هاي کیفیت محیط 58
2.1.6 ابعاد مختلف تامین مسکن ارزان قیمت 59
2.1.7 عوامل یا نیروهاي اقتصادي 59
2.1.8 عوامل یا نیروهاي اجتماعی و سیاسی 60
2.1.9 عوامل یا نیروهاي فرهنگی 60
2.1.10 دسته بندي نیاز ها در محیط مسکونی 61
2.1.11 نیازهای کیفی 61
2.1.12 نیازهای نظارتی 61
2.1.13 نیازهای عاطفی 61
2.1.14 نیازهای نمادین ونشانه ای 61
2.1.15 نیازهاي ارتباطی 62
2.1.16 نیازهاي فراغتی 62
2.1.17 نیازهاي کمّی 62
2.1.18 نتیجه گیري :شاخص هاي طراحانه کیفیت مسکن اجتماعی 63
2.1.19 مراجع 64

2-2) نقش شهرداري ها و نهادهاي دولتی در برنامه ریزي مسکن ارزان قیمت براي اقشار کم درآمد

2.2.1 خلاصه 65
2.2.2 مقدمه 65
2.2.3 تئوري مسکن و اهمیت آن 66
2.2.4 تجربیات کشورها و ایران 66
2.2.5 نقش دولت هاي محلی در اسکان مردم 67
2.2.6 اقدامات شهرداري ها و نهادهاي دولتی 68
2.2.7 اسکان کم درآمدها 69
2.2.8 سیاست هاي طرح توسعه مسکونی اقشار کم درآمد 70
2.2.9 سیاست های بعد کالبدی مسکن 70
2.2.10 سیاست هاي بعد اقتصادي مسکن 70
2.2.11 سیاستهاي بعد اجتماعی مسکن 71
2.2.12 پیشنهادها 71
2.2.13 نتیجه گیري 72
2.2.14 مراجع 72

2-3) پایداری اجتماعی در مسکه گروه کم درآمد شهری

2.3.1 چکیده 73
2.3.2 مقدمه 73
2.3.3 بحث 74
2.3.4 مسکن گروه کم درآمد در ایران 74
2.3.5 توسعه پایدار و پایداری اجتماعی 74
2.3.6 پایداری اجتماعی در طراحی معماری 75
2.3.7 نتیجه گیری 76
2.3.8 مراجع 76

2-4) بررسی مفهوم کیفیت محیط مسکونی درطرح مسکن مهر

2.4.1 چکیده 78
2.4.2 مقدمه 78
2.4.3 مبانی نظری 79
2.4.4 کیفیت وکیفیت محیط 79
2.4.5 کیفیت محیط سکونت 80
2.4.6 ضرورت بررسی کیفیت در مجتمع های مسکونی 80
2.4.7 هدف تحقیق 81
2.4.8 روش تحقیق 81
2.4.9 محدوده مورد مطالعه 81
2.4.10 مؤلفه های اثر گزار بر کیفیت محیط مسکونی 82
2.4.11 یافته ها 83
2.4.12 نتیجه 84
2.4.13 منابع 85

2-5) بررسی مکان یابی مجتمع های مسکونی

2.5.1 چکیده 87
2.5.2 مقدمه 87
2.5.3 مسکن 88
2.5.4 مسکن مهر 88
2.5.5 مکان یابی 89
2.5.6 معرفی معیارها و زیرمعیارهای مورد نیاز برای مکان یابی اراضی مسکونی 89
2.5.7 معیارهای مورد نیاز مکان یابی مسکن مهر 89
2.5.8 معیار کالبدی 89
2.5.9 زیرمعیارهای کالبدی 90
2.5.10 معیار زیست محیطی 90
2.5.11 زیرمعیارهای زیست محیطی 90
2.5.12 معیار ارزش سایت 90
2.5.13 معیار ارزش سایت 90
2.5.14 زیر معیارهای ارزش سایت 91
2.5.15 دسترسی و موقعیت مکان یابی اراضی 91
2.5.16 لزوم وضعیت طرح ها و برنامه های فرادست و رعایت حریم ها 91
2.5.17 تحلیل مجتمع مسکن مهر 20 رامسر 91
2.5.18 تطبیق معیارها با مجتمع مسکن مهر 93
2.5.19 نتیجه 94
2.5.20 سپاسگزاری 94
2.5.21 منابع 95

2-6) بررسی شاخصهای کيفيت مسکن مناسب، در طرح مسکن مهر

2.6.1 چکیده 96
2.6.2 مقدمه 97
2.6.3 مسکن 98
2.6.4 مروری بر نگرش های جدید به مسکن 98
2.6.5 حقوق مسکن درایران 99
2.6.6 مسکن مهر 99
2.6.7 گروه های دخیل در طرح های آماده سازی زمین مسکن مهر 100
2.6.8 بررسی کیفیت مسکن ومحیط های مسکونی 102
2.6.9 بررسی کیفیت مسکن مناسب 102
2.6.10 تحول مفهوم مسکن ازکمی به کیفی 102
2.6.11 معرفی شاخص های کیفیت مسکن مناسب 102
2.6.12 شکل مطلوب مسکن 103
2.6.13 استحکام مسکن 103
2.6.14 امنیت 104
2.6.15 ایمنی،راحتی ومیزان دسترسی 104
2.6.16 دسترسی به طبیعت وفضای سبز باز 104
2.6.17 تاسیسات یا زیرساخت های مورد نیاز مسکن 105
2.6.18 هم جوای با کاربری های سازگار 105
2.6.19 حفظ محرمیت وخلوت مسکن 106
2.6.20 بررسی کیفیت محیط مسکونی مناسب 106
2.6.21 کیفیات پاسخ دهندگی محیط مسکونی 106
2.6.22 کیفیات بصری محیط مسکونی 107
2.6.23 کیفیات ادراکی محیط مسکونی 107
2.6.24 کیفیات رضایت ازمحیط مسکونی 108
2.6.25 بررسی کیفیت درمسکن مهر 109
2.6.26 مکان یابی 109
2.6.27 ملاحظات جغرافیایی ومحیی در مطالعات مکان یابی 109
2.6.28 ضرورت مطالعه هویت کالبدی 110
2.6.29 مکان یابی وهویت بخشی سکونت گاه ها 111
2.6.30 بکارگیری ویژگی های معماری بومی 111
2.6.31 مروی بر کیفیت مسکن مهر استان اصفهان 111
2.6.32 ارائه پیشنهاد ونتیجه گیری 115
2.6.33 منابع وماخذ 116
2.6.34 ABSTRACT 117

2-7) ارزیابی پروژه مسکن مهر به لحاظ انطباق با معیارها واصول شهرسازی ومعماری

2.7.1 چکیده 118
2.7.2 مقدمه 119
2.7.3 ادبیات تحقیق 119
2.7.4 معیارهای ارزیابی مسکن اجتماعی 121
2.7.5 شاخص های بخش مسکن 122
2.7.6 نظام شاخص کیفیت مسکن 123
2.7.7 ابعاد کمی مسکن در برنامه ها وسیاست های مسکن 123
2.7.8 سرانه مسکونی 123
2.7.9 تراکم ناخالص مسکونی 124
2.7.10 روش تحقیق 125
2.7.11 یافته های تحقیق 125
2.7.12 سرانه مسکونی 125
2.7.13 تراکم مسکونی ناخالص 126
2.7.14 خصوصیات کالبدی شهر 127
2.7.15 کاربری مسکونی 127
2.7.16 کاربری تجاری 127
2.7.17 کاربری های آموزشی 127
2.7.18 کاربری های بهداشتی-درمانی 128
2.7.19 کاربری فضای سبز عمومی 128
2.7.20 کاربری شبکه معابر 129
2.7.21 کاربری تاسیسات وتجهیزات شهری 129
2.7.22 نتیجه گیری 130
2.7.23 مراجع 130

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی نقاط ضعف و قوت پروژه مسکن مهر

اغلب شهرهاي جديد كشور در مرحله جمعيت پذيري، با مسائل و مشكلات متعددي مواجه مي باشند .بيشتر مجموعه هاي مسكوني شهرهاي جديد، صرفنظر از ناچيز بودن اشتغال، درآمد و زيرساختهاي شهري، فاقد فضاها، امكانات، خدمات و تجهيزات شهري مناسب و ضروري هستند .سكنه، معمولا براي تامين نيازهاي روزانه خويش با تحمل فشارهاي روحي، جسمي و اجتماعي به شهرهاي همجوار رجوع مي كنند .اين در حالي است كه در اثر بكارگيري سياست انبو هسازي و كوچك سازي در جوامع شهري بزرگ، مسكن سنتي يا كلاسيك معنا و مفهوم خود را از دست داده و به دنبال كاهش عملكردها، بيش از هر چيز به يك سرپناه تقليل مي يابد؛ مجتمعهاي مسكوني بدون تامين عناصر و فعاليتهاي مكمل، گسترش مي يابند .با تعبير معماري و شهرسازي به مثابه خانه سازي، خدمات و امكانات و همينطور كيفيت فضاهاي جديد ناديده انگاشته مي شود .گرچه اين واقعيت براي آن دسته از افرادي كه در اثر فشارهاي اقتصادي عمدتا به تامين نيازهاي اوليه خويش انديشيده و دانسته يا نادانسته نيازهاي اجتماعي و فرهنگي را تبعي تلقي مي كنند، ممكن است چندان مسئله حادي نباشد، ليكن با گذشت زمان و تامين مشكل سرپناه به يك مسئله اساسي در عرصه زيست – اجتماعي منجر مي گردد.
همان طور كه موضوع تأمين مسكن در كشور هاي گوناگون دغدغه ي حكومت ها بوده و هست، در ايران نيز پس از مسائل اصلاحات اراضي و فروپاشي نظام استقرار ارگانيك سكونتگاه ها، هجوم يكباره جمعيت بسوي پايتخت و ضرورت حل مشكلات مسكن مورد توجه حكومت قرار گرفت.
اما متأسفانه بدليل عجله در رسيدن به زمان بندي هاي تعريف شده براي تحويل واحد ها مسائلي مانند مكان يابي پروژه مسكن مهر، عدم توجه به شرايط اقليمي و فرهنگي مكان احداث طرح، عدم توجه به هزينه هاي ساخت، ناكارايي تعاوني هاي مسكن براي اجراي پروژه مسكن مهر، يكنواختي الگوي مسكن مهر و عدم توجه به شرايط متفاوت متقاضيان مسكن مهر، شتاب زدگي و در نتيجه عدم نظارت كافي و كنترل كيفي و در نهايت لزوم توجه به تكنولوژي ساخت ناديده گرفته شدند كه در ادامه به تفضيل به بررسي هر يك از موارد اشاره شده پرداخته مس شود

فهرست کامل فصل سوم بررسی نقاط ضعف و قوت پروژه مسکن مهر

3-1 ) بررسي نقاط ضعف و قوت حوزه كالبدي پروژه مسكن مهر

3.1.1 چکیده 132
3.1.2 مقدمه 132
3.1.3 مكان يابي پروژه هاي مسكن مهر 134
3.1.4 دسترسي ها و راههاي ارتباطي 136
3.1.5 امكان فضاهاي لازم و پيش بيني توسعه 136
3.1.6 آثار زيست محيطي 136
3.1.7 امكان تأمين مصالح و نيروي كار بومي 136
3.1.8 مكان يابي و آمايش سرزمين 136
3.1.9 كاربردهاي سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي درمکان یابی 137
3.1.10 شناخت همسايگي ها ، همجواريها بلحاظ امنيتي 137
3.1.11 پارامترهاي تأثيرگذار درمكان يابي 137
3.1.12 عدم توجه به شرايط اقليمي و فرهنگي مكان احداث طرح 138
3.1.13 اقليم شناسي و اقليم شناسي كاربردي 140
3.1.14 كاربرد و نقش آب و هوا در معماري و پروژه هاي ساختماني مسكن مهر 140
3.1.15 ناكارايي تعاوني هاي مسكن براي اجراي پروژه مسكن مهر 141
3.1.16 شتاب زدگي و در نتيجه عدم نظارت كافي و كنترل كيفي 141
3.1.17 لزوم توجه به تكنولوژي ساخت 141
3.1.18 جمع بندي و نتيجه گيري 141
3.1.19 فهرست منابع 142

3-2 ) بررسي نقاط ضعف و قوت حوزه كالبدي پروژه مسكن مهر

3.2.1 چکیده 144
3.2.2 مقدمه 145
3.2.3 اقدامات مقرراتي 145
3.2.4 مباني نظري 146
3.2.5 اتخاذ سیاست 148
3.2.6 نقاط شعف طرح مسکن مهر وناکارآمد بودن 148
3.2.7 ناديده گرفتن معضل مسكن 148
3.2.8 مطالعه موردی:بوکان 148
3.2.9 مسكن مهر دربوكان 149
3.2.10 تسهیلات در نظر گرفته شده 150
3.2.11 نتیجه گیري 150
3.2.12 منابع 150

3-3 ) بررسی و تحلیل معیارهای( اجتماعی- اقتصادی، محیطی وکالبدی) رضایتمندی در محیط های مسکونی

3.3.1 چکیده 153
3.3.2 مقدمه 154
3.3.3 پیشینه تحقیق 154
3.3.4 مبانی نظری 155
3.3.5 مفهوم رضایتمندی 155
3.3.6 رضایتمندی از مسکن و محیط سکونت 155
3.3.7 کیفیت محیط سکونت 156
3.3.8 محدوده مورد مطالعه 156
3.3.9 هدف تحقیق 157
3.3.10 روش تحقیق 157
3.3.11 تحلیل یافته ها 158
3.3.12 ارزیابی معیار های تحقیق در محدوده 158
3.3.13 ویژگی های کالبدی 159
3.3.14 ویژگی های محیطی 160
3.3.15 نتیجه 160
3.3.16 منابع 161

3-4 ) آسیب شناسی کیفیت فضای باز درمجتمع های مسکونی مهربارویکرد پایداری روابط اجتماعی

3.4.1 چکیده 162
3.4.2 مقدمه 163
3.4.3 فرضیه وپرسش تحقیق 164
3.4.4 بیان مفاهیم وچارچوب های نظری 164
3.4.5 نقش کیفیت فضای باز در تعاملات اجتماعی 165
3.4.6 عوامل موثر برافزایش کیفیت فضای باز مجتمع های مسکونی 166
3.4.7 محدوده پژوهش 167
3.4.8 شرح وبررسی عوامل درمحدوده پژوهش 168
3.4.9 سرزندگی 168
3.4.10 امنیت 168
3.4.11 نفوذپذیری 169
3.4.12 خوانایی 170
3.4.13 نتیجه گیری وارائه راهکارها 172
3.4.14 مراجع 173

3-5 ) بررسی مسکن مهر ازدیدگاه توسعه پایدار

3.5.1 چکیده 175
3.5.2 مقدمه 176
3.5.3 مفهوم سکونت 176
3.5.4 مسکن وجایگاه قانونی آن 177
3.5.5 مسکن مهر 178
3.5.6 تعریف پایداری 178
3.5.7 توسعه ی پایدار 179
3.5.8 توسعه شهری پایدار 179
3.5.9 عمق پایداری 180
3.5.10 مسکن مهر شهر جدید پردیس ازدیدگاه توسعه پایدار 181
3.5.11 معرفی سایت 181
3.5.12 تحلیل انطابق نمونه موردی مطالعه برمولفه های پایداری 183
3.5.13 نتیجه گیری 188
3.5.14 فهرست منابع 188

3-6 ) بررسی مقایسهاي سیاستهاي تأمین مسکن شهري اقشار کمدرآمدایران و ژاپن

3.6.1 چکیده 191
3.6.2 مقدمه 192
3.6.3 ادبیات تحقیق 193
3.6.4 یافتههاي تحقیق 194
3.6.5 سیاستهاي تأمین مسکن خانوارهاي کم درآمد در ایران 194
3.6.6 برنامههاي اجرایی 197
3.6.7 بحث و نتیجهگیري 198
3.6.8 منابع 199

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی رضایت مندی ساکنین از مجتمع های ی مهر

رضایت مسکونی یکی از موضوعاتی است که اکثرا در زمینه محیط های مسکونی مطالعه و ثابت شده است که بخشی از حوزه رضایت از زندگی می باشد.
در مطالعات مشابهی که در حیطه رضایت مندی از محیط های سکونتی شکل گرفته،تقریبا نتایج یکسانی به دست آمده است.به عنوان مثال، رفیعیان و همکاران،در مطالعه ای که در سال 1388 در کحله نواب انجام داده اند،میزان رضایت مندی ساکنان این محله را در حد متوسط ارزیابی کرده اند.نتایج حاصل از آزمون نمونه ای نشان می دهد که رضایتمندی افراد از مجتمع های مسکونی شان در حد متوسط بوده است.به طوری که ساکنان از بعد اقتصادی (هزینه خرید و تسهیلات وام مسکن) ناراضی بوده اند.از سوی دیگر از معیارهای روشنایی و تهویه،امنیت و ویژگی های کالبدی زضایت داشته اند و همچنین معیارهای تسهیلات مجتمع،دسترسی و حمل و نقل،مدیریت و نگهداری،دید و منظر،روابط همسایگی و زیست محیطی رضایت نسبی (متوسط) ساکنان را در برداشته است؛بنابراین اغلب معیارهای رضایت مندی از واحدهای مسکونی در سطح متوسط قرار گرفته اند.
از این رو به نظر می رسد رسیدگی به مجتمع های مسکن مهر و افزایش تسهیلات و امکانات و کاهش مشکلاتی که ساکنان با آن درگیر هستند در افزایش سطح رضایت مندی از محل سکونت شان موثر است و ضرورت آن احساس می گردد.
از جمله پیشنهادهای اساسی که به وسیله ساکنان محدوده مورد مطالعه مطرح شده،عبارتند از :
انتخاب مدیریت مجتمع با مشارکت ساکنان مجتمع مسکونی
استقرار وسایل تفریحی و ورزشی ویژه کودکان در محوطه مجتمع های مسکن مهر
ارتقای کیفیت تسهیلات مجتمع
بهبود وضعیت دسترسی مجتمع به خدمات حمل و نقل عمومی شهر از قبیل ایستگاه اتوبوس واحد و تاکسی
بهبود وضعیت بهداشت مجتمع از قبیل نظافت راهروها و پله ها
یکی از دغدغه های اساسی ساکنان محدوده مورد مطالعه،عدم دسترسی به کاربری های خدماتی مانند مراکز خرید روزانه می باشد،بنابراین استقرار این مراکز در مجتمع های مسکن مهر،نقش بسزایی در برآورده کردن نیازهای روزانه ساکنان دارد.
اختصاص قسمتی از اراضی مسکن مهر به فضای سبز و زمین های بازی کودکان
از بعد اقتصادی بسیاری از ساکنان مجتمع های مسکن مهر برای بازپرداخت وام مشکل دارند و اقساط وام خود را افزون بر درآمد ماهیانه می دانند.از این رو امید است دولت محترم نسبت به کاهش اقساط وام مسکن متقاضیان طرح مسکن مهر اقدام نماید تا گامی اساسی در کاهش هزینه زندگی اقشار کم درامد برداشته شود

فهرست کامل فصل چهارم بررسی رضایت مندی ساکنین از مجتمع های ی مهر

4-1 ) ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان از مجتمعهای مسکن مهر

4.1.1 چکیده 201
4.1.2 بیان مسئله و ضرورت تحقیق 202
4.1.3 پیشینه تحقیق 203
4.1.4 مبانی نظری تحقیق 204
4.1.5 روش تحقیق 206
4.1.6 مدل تحلیلی تحقیق 206
4.1.7 تدوین پرسشنامه 206
4.1.8 محدوده مورد مطالعه 206
4.1.9 یافتههای پژوهش 207
4.1.10 یافته های توصیفی 207
4.1.11 یافتههای استنباطی 207
4.1.12 نتیجهگیری 209
4.1.13 منابع 210

4-2 ) ارزیابی میزان رضایت مندی ساکنان از مجتمع های مسکن مهر

4.2.1 چکیده 212
4.2.2 مقدمه 213
4.2.3 کلیات تحقیق 213
4.2.4 سوالات تحقیق 213
4.2.5 فرضیات تحقیق 214
4.2.6 روش تحقیق 214
4.2.7 مبانی نظری تحقیق 214
4.2.8 جایگاه قانونی مسکن مهر 214
4.2.9 مفهوم رضایت مندی 214
4.2.10 عوامل تاثیر گذار در رضایت مندی ساکنین 215
4.2.11 بررسی نمونه موردی 216
4.2.12 موقعیت مکانی پروژه ی مسکن مهر شهر محمدیه 216
4.2.13 مشخصات مسکن مهر 217
4.2.14 ساکنین شهرک مهرگان 217
4.2.15 مطالعات اقتصادی 217
4.2.16 آمار مسکن مهر درناحیه شهری مهرگان 217
4.2.17 بررسی مشخصات مسکن مهرگان ازلحاظ کالبدی 217
4.2.18 بررسی مسکن مهرگان از لحاظ اجتماعی 219
4.2.19 اشتغال 219
4.2.20 امنیت 219
4.2.21 بررسی مسکن مهرگان از لحاظ دسترسی ها 219
4.2.22 جدول ارزیابی نقاط قوت ضعف فرصت و تهدید مسکن مهر برای شهر محمدیه(مهرگان) 219
4.2.23 تدوین پرسشنامه 220
4.2.24 تحلیل پرسش نامه ها 220
4.2.25 تحلیل سوالات عمومی پرسش نامه 220
4.2.26 تحلیل سوالات اختصاصی پرسش نامه 221
4.2.27 وزن دهی به سوالات ارائه شده در پرسش نامه 221
4.2.28 مقایسه نهایی اطلاعات حاصل از تحلیل پرسش نامه ها 224
4.2.29 جمع بندی وارائه پیشنهادات 225
4.2.30 منابع 227

4-3 ) ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنین مسکن مهر ازمحیط مسکونی

4.3.1 چکیده 229
4.3.2 مقدمه 229
4.3.3 پیشینه تحقیق 230
4.3.4 اهداف تحقیق 231
4.3.5 مسکن مهر 231
4.3.6 رضایتمندی 232
4.3.7 محدوده مورد مطالعه 233
4.3.8 نتیجه گیری 234
4.3.9 مراجع 234

4-4 ) بررسی رضایت مندی ساکنین از مجتمع های مسکونی مهر

4.4.1 چکیده 236
4.4.2 مقدمه 237
4.4.3 پیشینه تحقیق 238
4.4.4 برنامه های عمرانی پیش از انقلاب 238
4.4.5 برنامه های عمرانی بعد از انقلاب 238
4.4.6 تجربیات خارجی 239
4.4.7 روش های تامین سرپناه برای خانوارهای کم درآمد شهری در کشورهای درحال توسعه 239
4.4.8 روش های تامین مسکن برای خانوارهای کم درآمد توسط دولت ها قبل از دهه1970 239
4.4.9 روشهای اساسی تامین سرپناه در دهه1970 239
4.4.10 روشهای تامین مسکن اقشار کم درآمد شهری از دهه 1791 تا سال2000 240
4.4.11 مبانی نظری 241
4.4.12 ویژگی های کیفی مسکن مطلوب 241
4.4.13 مفهوم رضایتمندی 242
4.4.14 روش تحقیق 244
4.4.15 نمونه موردی 245
4.4.16 مجتمع مسکن مهر مشهد 245
4.4.17 معرفی محدوده مورد مطالعه 245
4.4.18 نتیجه گیری 247
4.4.19 منابع 249

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید