50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی مجتمع مسکونی بر اساس معماری پایدار

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجتمع مسکونی بر اساس معماری پایدار است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش پایداری در معماری مسکونی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی پایدارفضاهای مسکونی با ویژگیهای اقلیم شناختی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش معماری پایدار مطالعه موردیبررسی شده است

مصرف رویهبی سوختهاي فسیلی به ویژه هیدروکربنهاي مایع و گازي شکل در ساختمانهاي مسکونی و افزایش بی سابقه جمعیت جهان سبب شده است که به سمت بحران زیست محیطی و مصرف انرژي نزدیک شویم. با همه مزایاي سوختهاي فسیلی که دسترسی آسان و امکان استفاده با تجهیزات ساده است اما محدود شدن منابع انرژي هاي فسیلی براي استفاده آیندگان، افزایش هزینه هاي گرمایش و سرمایش، عدم تعادل در زندگی و افزایش بیماریهاي روانی به علت دوري از طبیعت را می توان از پیامدهاي رویه کنونی دانست.
در برخی کشورهاي جهان درك این مشکل انجام شده و به سمت اصلاح روشهاي سنتی خود برآمده اند به گونه اي که معماري همساز با اقلیم نقطه اصلی تمرکز و توجه آنان را تشکیل داده است. با این وجود ایران با دارا بودن سابقه بسیار طولانی از معماري همساز با اقلیم و هماهنگی با طبیعت و محیط زیست پیرامون خود، در سالهاي اخیر فاصله زیادي با آن روند گرفته است به طوري که دیگر خبري از ساخت و سازهاي متناسب با محیط زیست نمی باشد. تنها دغدغه مردم زیبایی محل زندگی با پرداخت هر هزینه اي شده است. متاسفانه گاه تصور می شود که با ساخت و ساز به این روش، صرفه جویی قابل ملاحظهاي در هزینه ها نموده ایم و از تجهیزات غیرضروري در ساخت بهره نبرده ایم غافل از اینکه هزینه هاي مصرف انرژي در مدت طولانی سبب خواهد شد توجیه اقتصادي بسیار بالایی براي استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف انرژي و هماهنگ کننده ساختمان با محیط زیست به دست آوریم

قسمت هایی از فصل اول پایداری در معماری مسکونی

در مدل یا الگوی طراحی پیشنهادی با نام مدل درختی تمام عناصر فضایی اصلی خانه که به نوعی آسایش و پایداری روانی و عملکردی را در بر داشته سعی شده مد نظر قرار گیرد. در این شیوه می توان با استفاده از دسترسی های متنوع سعی در غلبه به بلندی ساختمان شده تا با تسریع دسترسی ، ساکنین مشکلی با این امر نداشته باشند . در مدل پیشنهادی با استفاده از تعداد طبقات جدا از هم به مشکلاتی که بیشترین آسیب به بچه ها وارد می شود به علت عدم تحرک ، پایان داده شده و دیگر صداهای طبقات مجاور هم ، به هم دیگر منتقل نمی شود. در این الگوی پیشنهادی از شیوع آتش در هنگام آتش سوزی در یکی از واحدهای مسکونی به واحدهای همجوار جلوگیری می شود و محار آتش سریعتر انجام می شود. به علت دارا بودن حیاط و کوچه و ارتباط با فضای بیرون ساکنین در یک محدوده بسته در هنگام آتش سوزی حبس نمی شوند. این شیوه به علت دارا بودن بام و حیاطی مجزا، برای هر واحد فضایی انعطاف پذیر را در بر داشته است به گونه ای که هر واحد بر اسا نیازهای عملکردی خود قادر به تغییر و توسعة افقی و عمودی ، بنابه ویژگی مخصوص سازیی پروژه”:دال ویرندیل” خواهد بود (تصویر 9). حتی می توان از کوچه اطراف بنا برای گسترش افقی استفاده کرد و هر سه گزینه انعطاف پذیری” تنوع پذیری،تطبیق پذیری،تغییر پذیری” را در هر کدام از این واحد ها قابل اجرا کرد(تصویر 1)راحتی و سهولت در تغییر و تغییر در قسمتهای خانه در این مدل طراحی یکی از نکات ارزنده به شمار می رود چرا که تمام قسمت های خانه به صورت پیش ساخته بوده و با پیچ و مهره در محل خود چفت و بست می شوند . با استفاده از این مدل طراحی و عقب نشینی هر طبقه نسبت به طبقه پایینی خود ، نور آفتاب بسته به فصول مختلف تا اندازه نیاز به داخل حیاط و فضای داخلی میتابد . به علت جدایی طبقات از یکدیگر همه طبقات به نسبت مساوی از نسیم وتهویه مطلوب بهره می گیرند(تصویر 5). با در نظر گرفتن توضیحات ارائه شده می توان به یک پایداری کالبدی عملکردی و به افزایش عمر ساختمانهای مسکونی با مدل طراحی پیشنهادی دست یافت چرا که انعطاف پذیری یکی از زیر شاخه های مهم معماری پایداری مسکونی به حساب می آید

فهرست کامل فصل اول پایداری در معماری مسکونی

1-1 ) مسکن پایدار والگوهای انعطاف پذیری درمجتمع های مسکونی

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 روش تحقیق 2
1.1.4 هدف تحقیق 2
1.1.5 توسعه پایدار 2
1.1.6 معنا ومفهوم لغوی پایداری 2
1.1.7 توسعه پایدار وتعاریف آن 3
1.1.8 معماری پایدار تعاریف ومفاهیم 3
1.1.8 اصول طراحی مسکن پایدار 4
1.1.9 پایداری کالبدی عملکردی مسکن 4
1.1.10 انعطاف پذیری 5
1.1.11 تعریف و ماهیت انعطاف پذیری 5
1.1.12 گونه های انعطاف پذیری 6
1.1.13 در تجربه به دست آمده از مجموعه های مسکونی،چاهر عامل کلیدی انعطاف پذیری دراز مدت را پشتیبانی میکنند 7
1.1.14 تحلیل انعطاف پذیری براساس مدل طراحی پیشنهادی 7
1.1.15 مدل طراحی درختی پیشنهادی 9
1.1.16 عناصر تشکیل دهنده مدل طراحی پیشنهادی برای مجموعه های مسکونی 9
1.1.17 نتیجه گیری 12
1.1.18 منابع 14

1-2 ) پایداری در معماری مسکونی

1.2.1 چکیده 15
1.2.2 مقدمه 16
1.2.3 تعریف واژگان کلیدی 16
1.2.4 توسعه پایدار 16
1.2.5 اهداف وابعاد توسعه پایدار 17
1.2.6 معماری پایدار ومبانی طراحی آن 18
1.2.7 مسکن پایدار 19
1.2.6 اصول ومعیارهای طراحی مجتمع های مسکونی 21
1.2.7 معرفی پروژه مجتمع مسکونی پایدار در شهر اراک 22
1.2.8 اصول و روش های استفاده دشه درطراحی مجتمع مسکونی پایدار شهر اراک 22
1.2.9 مسکن پایدار وطراحی اقلیمی 22
1.2.10 جهت گیری به خورشید 23
1.2.11 مسکن پایدار وپوشش گیاهی در طراحی مجتمع مسکونی اراک 24
1.2.12 مسکن پایدار وکیفیت محیط انسانی اجتماعی در طراحی مجتمع مسکونی اراک 24
1.2.13 مسکن پایدار وانرزی تجدیدپذیر درطراحی مجتمع مسکونی اراک 25
1.2.14 نتیجه گیری 26
1.2.15 فهرست منابع 27

1-3 ) معماری پایدار در مجتمع های مسکونی

1.3.1 چکیده 28
1.3.2 مقدمه 30
1.3.3 معماری پایدار 30
1.3.4 محیط پایدار 31
1.3.5 جایگاه انسان در معماری پایدار 32
1.3.6 توجه به زمینه گرایی 33
1.3.7 توجه به تکنولوژی 34
1.3.8 ایجاد فضای سالم 35
1.3.9 مصالح پایدار 35
1.3.10 نتیجه گیری 38
1.3.11 منابع 38

1-4 ) بررسی عوامل تاثیر گذار در انعطاف پذیری مجتمع مسکونی پایدار

1.4.1 خلاصه 40
1.4.2 روش تحقیق 40
1.4.3 هدف تحقیق 41
1.4.4 توسعه پایدار 41
1.4.5 توسعه پایدار وتعاریف آن 41
1.4.6 معماری پایدار و تعاریف و مفاهیم 42
1.4.7 پایداری کالبدی عملکردی مسکن 42
1.4.8 انعطاف پذیری 43
1.4.9 تعریف و ماهیت انعطاف پذیری 43
1.4.10 گونه های انعطاف پذیری 44
1.4.11 در تجربه بدست آمده از مجموعه های مسکونی،چهار عامل کلیدی انعطاف پذیری دراز مدت را پشتیبانی میکنند 45
1.4.12 تحلیل انعطاف پذیری بر اساس مدل طراحی پیشنهادی 45
1.4.13 مدل طراحی درختی پیشتهادی 46
1.4.14 عناصر تشکیل دهنده مدل طراحی پشنهادی برای مجنمع مسکونی 47
1.4.15 نتیجه گیری 511
1.4.16 منابع 51

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار

ساخت و ساز پایدار برای اولین بار در سال 1992در کنفرانس بین المللی تمپا در ایالات متحده مطرح شد که برای تدوین اسلوب ساخت و ساز سالم در محیط بر پایه کارآمدی منابع و اصول بوم شناختی برگزار شده بود. در این کنفرانس سه پیشنهاد اساسی
برای ساخت و ساز پایدار مطرح شد:
– پایداری در اقتصاد که کارآمدی بیشتری در استفاده از منابع را سبب شود
– پایداری در محیط برای جلوگیری از تخریب محیط زیست
– پایداری اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگان
در مرحله نخست برای متخصصان امر چنین پرسش هایی درباره ساخت و ساز پایدار مطرح شده بود:
– پایداری در ساخت و ساز محیط و ساختمان شامل چه مقولاتی است؟
– چرا پایداری در ساخت و ساز مورد توجه قرار گرفته است؟
– چگونه می توان پایداری را ارزیابی کرد؟
– ساخت و ساز پایدار شامل طیف گسترده ای از موضوعاتی است همچون مصرف بهینه انرژی در مراحل مختلف (طراحی، ساخت و ساز، بهره برداری، تخریب بنا) و به کارگیری مصالح ساختمانی ای که کمترین آسیب را بر محیط زیست وارد کند و کیفیت ساخت و ساز را بالا برد و اثر مخرب ساخت و ساز را بر محیط پیرامون بنا به حداقل برساند. بر این اساس موارد قابل ارزیابی و بررسی را در ساختمان های پایدار به این شرح معرفی می کنند:
– ارزیابی اقتصادی فناوری ها در طراحی و ساخت
– شناسایی فناوری های مناسب
– ارزیابی فناوری ها در طراحی و ساخت
– سلامتی، راحتی، مصرف بهینه انرژی، بهینه سازی در حمل و نقل، مصرف بهینه اب، مصالح ساختمانی مناسب برای محیط زیست، استفاده مناسب از زمین، رعایت ملاحظات زیست محیطی زمین و غیره.

فهرست کامل فصل دوم طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار

2-1) اصول طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد معماری پایدار

2.1.1 چکیده 53
2.1.2 مقدمه 53
2.1.3 معمارى پایدار 54
2.1.4 الگوهای معماری پایدار 54
2.1.5 مسکن پایدار 54
2.1.6 اصول طراحی مسکن پایدار 55
2.1.7 طراحی مجتمع مسکونی 55
2.1.8 مکانهای مطلوب برای طراحی و ساخت مجتمع های مسکونی 56
2.1.9 شاخصهای اصلی مجتمع های مسکونی 56
2.1.10 نتیجهگیری 58
2.1.11 مراجع 58

2-2) اصول ومفاهیم معماری پایدار در طراحی مجتمع های مسکونی

2.2.1 چکیده 59
2.2.2 مقدمه 60
2.2.3 پایداری 60
2.2.4 تعریف پایداری 61
2.2.5 مفاهیم پایداری 61
2.2.6 تعریف پایداری 62
2.2.7 پایداری درمعماری 63
2.2.8 معماری پایدار 64
2.2.9 اصول معماری پایدار 64
2.2.10 اهداف معماری پایدار 65
2.2.11 روش های دستیابی به طراحی پایدار 66
2.2.11 برنامه ریزی کالبدی برای طراحی 67
2.2.12 وامل مهم در طراحی مجتمع های مسکونی 67
2.2.13 نتیجه گیری 72
2.2.14 منابع 73

2-3) طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد طراحی پایدار درمنطقه ایل گلی تبریز

2.3.1 چکیده 74
2.3.2 مقدمه 75
2.3.3 تعریف مسکن 76
2.3.4 مجتمع مسکونی 76
2.3.5 تعاریفی از معماری پایدار 76
2.3.6 اصول کلی ساختمان پایدار 77
2.3.7 فواید استفاده از کاربرد اصول معماری بومی ایرانی درراستای رویکرد معماری پایدار 79
2.3.8 معماری پایدار یک ویژگی زمینه ای 80
2.3.9 نتیجه گیری 82
2.3.10 منابع 83

2-4) طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد معماری پایدار

2.4.1 چکیده 87
2.4.2 مقدمه 88
2.4.3 پایداری درمعماری 88
2.4.4 اصول معماری پایدار 89
2.4.5 اهداف معماری پایدار 90
2.4.6 روش های دستیابی به طراحی پایدار 90
2.4.7 برنامه ریزی کالبدی برای طراحی 91
2.4.8 عوام مهم در طراحی مجتمع های مسکونی 91
2.4.9 نتیجه گیری 96
2.4.10 مراجع 97

2-5) طراحی مجتمع های مسکونی با تاکید بر معماری پایدار

2.5.1 چکیده 99
2.5.2 مقدمه 99
2.5.3 بیان مسئله 100
2.5.4 فرضیات تحقیق 100
2.5.5 روش تحقیق 100
2.5.6 مبانی نظری 100
2.5.7 تعاریف 100
2.5.8 پایداری در معماری 102
2.5.9 ویژگی های وضعیت حاضر در روش تامین مسکن 103
2.5.10 درک محیط 103
2.5.11 ارتباط با وضعیت 103
2.5.12 درک تاثیرات محیطی 103
2.5.13 احترام به کاربران 104
2.5.14 درک مردم 104
2.5.15 عوامل مهم در طراحی مجتمع های مسکونی 104
2.5.16 نمونه موردی 105
2.5.17 نتیجه گیری 106
2.5.18 مراجع 106

2-6) اصول و معیارهای طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد معماری پایدار

2.6.1 چکیده 108
2.6.2 مقدمه 109
2.6.3 مبانی نظری پژوهش 109
2.6.4 مجتمعهای مسکونی 109
2.6.5 مفهوم پایداری 109
2.6.6 توسعه پایدار 110
2.6.7 تعریف توسعه پایدار 110
2.6.8 اهداف توسعه پایدار 110
2.6.9 معماری پایدار 110
2.6.10 تعریف معماری پایدار 110
2.6.11 اصول معماری پایدار 111
2.6.12 ضروت انجام پژوهش 111
2.6.13 پیشینه معماری پایدار سنتی در ایران 112
2.6.14 نتیجه گیری 115
2.6.15 منابع 116

2-7) طراحی مجتمع مسکونی زهمهند مهاباد (با رویکرد معماری پایدار)

2.7.1 چکیده 118
2.7.2 مقدمه 118
2.7.3 سکونت 118
2.7.4 مفاهیم سکونت 118
2.7.5 شیوه سکونت 119
2.7.6 معماری پایدار 119
2.7.7 مفهوم توسعه پایدار 120
2.7.8 مفهوم معماری پایدار 120
2.7.9 رابطه انسان، ساختمان و فضای شهری 120
2.7.10 شهر به مثابه موجودی زنده 121
2.7.11 مطالعات منطقهای 121
2.7.12 موقعیت جغرافیایی، حدود و مشخصات 121
2.7.13 توپوگرافی منطقه 122
2.7.14 مطالعه آب و هوای منطقه 122
2.7.15 مشخصات اقلیمی شهرستان مهاباد 122
2.7.16 موقعیت شهرستان مهاباد در پهنه بندی اقلیمی كشور 123
2.7.17 درجه حرارت 125
2.7.18 روزهای یخبندان 125
2.7.19 رطوبت نسبی منطقه 127
2.7.20 كیفیت نورگیری معابراز نظر تابش آفتاب 128
2.7.21 بررسی نمونههای موجود 128
2.7.22 مجتمع مسکونی یزد 128
2.7.23 برج مسکونی B3 129
2.7.24 فونداسیون سازه برج B3 130
2.7.25 اسکلت برج 130
2.7.26 تاسیسات برج B3 130
2.7.27 برج آسمان 131
2.7.28 نمای ساختمان 131
2.7.29 ضوابط طراحی 133
2.7.30 ضوابط اقلیمی شهر مهاباد 133
2.7.31 ضوابط كلی مربوط به تفکیك اراضی واقع در محدوده خدماتی 133
2.7.32 ضوابط و مقررات ساختمانی خاص برای بافت قدیمی شهر مهاباد 133
2.7.33 ضوابط ساختمانی مجتمعهای مسکونی 134
2.7.34 معرفی طرح 134
2.7.35 توصیف كلی طرح 135
2.7.36 کانسپت 135
2.7.37 مزایا و معایب پانل خورشیدی استفاده شده در طرح 135
2.7.38 انواع كاربرد صفحات خورشیدی 135
2.7.39 سیستمهای مستقل 135
2.7.40 سیستمهای متصل به شبکه سراسری 135
2.7.41 سیستم های هیبرید 135
2.7.42 مزایای بامهای سبز 136
2.7.43 انواع بام سبز 136
2.7.44 سیستم مدولار یا جعبه گیاه 136
2.7.45 سیستم مدولار یا جعبه گیاه 137
2.7.46 ضرورت معماری پایدار 137
2.7.47 برنامه فیزیکی پروژه 137
2.7.48 متراژها 137
2.7.49 زیربناها 138
2.7.50 تعداد واحدها 138
2.7.51 پلان، نما و برش طرح 138
2.7.52 بحث و نتیجهگیری 139
2.7.53 منابع 140

2-8) بررسی و تبیین اصول طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد معماری پایدار

2.8.1 چکیده 141
2.8.2 مقدمه 142
2.8.3 توسعه پایدار 143
2.8.4 ساخت و ساز پایدار 144
2.8.5 رویکرد پایداری در ساختمان های بلندمرتبه 145
2.8.6 نیازهای رفتاری در ساختمان های بلندمرتبه پایدار 147
2.8.7 بازگشت به طبیعت و بهره گیری از عناصر آن درساختمان های بلند معماران صاحب اندیشه چه کرده اند؟ 150
2.8.8 نمونه های تهران 152
2.8.9 نتیجه گیری 153
2.8.10 منابع 153

2-9) رهیافتی از انعطاف پذیری به معماری پایدار درطراحی مجتمع های مسکونی

2.9.1 چکیده 155
2.9.2 مقدمه 155
2.9.3 پرسش تحقیق 156
2.9.4 اهمیت وضرورت تحقیق 156
2.9.5 مبانی نظری تحقیق 156
2.9.6 مفهوم سکونت 156
2.9.7 تعریف مسکن 157
2.9.8 مفاهیم پایداری وتوسعه پایدار 157
2.9.9 معماری پایدار 158
2.9.10 دستیابی به معماری پایدار درمجتمع های مسکونی 158
2.9.11 محیط ساخته شده ورفتار انسان 158
2.9.12 مفهوم برازندگی 159
2.9.13 قابلیت های محیط 159
2.9.14تئوری بهینه سازی 159
2.9.15 مسکن بهینه 160
2.9.16 ضرورت طرح مسکن بهینه ونتایج آن 160
2.9.17 استفاده بهینه از فضا 161
2.9.18 مسکن وانعطاف پذیری 161
2.9.19 نگاهی به انعطاف پذیری درمسکن بهینه 161
2.9.20 تطبیق پذیری وانعطاف پذیری 161
2.9.21 مسکن انعطاف پذیر 162
2.9.22 رویکرد انعطاف پذیری درطراحی بهینه فضاها 163
2.9.23 مزایای انعطاف پذیری درمسکن 164
2.9.24 شکاف کیفیت مسکن 165
2.9.25 نتیجه گیری 165
2.9.26 مراجع 166

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم طراحی پایدارفضاهای مسکونی با ویژگیهای اقلیم شناختی

از آنجا كه در شهرهاي شمالي كشور بناي مسكوني در محوطه اي باز قرار داشته و اشتراك ديوارهاي اتاق به كمترين حد مي رسد، مرز ميان دو واحد مسكوني ديوار محوطه است كه تعيين كننده اصلي حريم حفاظتي هر خانه محسوب مي شود. ديوار محوطه به كلي موجب انقطاع ديد از معابر به واحد مسكوني نيز بوده و به جز معدودي موارد در تمامي معابر تنها واسط محوطه مسكوني و عرصه هاي عمومي در حياط است. سردرها مامني براي بارش هاي مكرر و طولاني و پناهي براي مقدمات ورود به حد مسكوني است. در آن سوي در نيز فضاي سرپوشيده اي به همين منظور وجود دارد كه گاه توسط دالان به حياط ارتباط ي يابد(تصاوير شماره 1و2)

فهرست کامل فصل سوم طراحی پایدارفضاهای مسکونی با ویژگیهای اقلیم شناختی

3-1 ) طراحي پايدار فضا هاي مسكوني با ويژگي هاي اقليم شناختي معماري بومي با رويكرد به روانشناسي محيط

3.1.1 چکیده 168
3.1.2 مقدمه 168
3.1.3 چارچوب نظري 169
3.1.4 روش پژوهش 169
3.1.5 تعاریف 170
3.1.6 تعريف توسعه پايدار 170
3.1.7 معماري بومي 170
3.1.8 ساختن وسكونت از ديدگاه هايدگر 170
3.1.9 نقش و جايگاه كنوني معماري مسكن 170
3.1.10 تحليل محيط و طراحي 171
3.1.11 محيط هاي مسكوني در فرهنگ هاي مختلف 171
3.1.12 آلما ني ها و محيط هاي مسكوني 171
3.1.13 انگليسي ها و محيط هاي مسكوني 172
3.1.14 فرانسوي ها و محيط هاي مسكوني 172
3.1.15 ژاپني ها و محيط هاي مسكوني 172
3.1.16 جهان عرب و محيط هاي مسكوني 173
3.1.17 ضرورت رويكرد پايدار در ايران 173
3.1.18 استفاده از انرژي تجديد پذير و صرف جويي در مصرف انرژي در معماري سنتي 174
3.1.19 ارتقا بهروري مصرف انرژي در بخش مسكن 175
3.1.20 راهنماي طراحي ساختمان در چهار اقليم ايران 176
3.1.21 ابتكارات و ايده هاي نو 177
3.1.22 نتیجه 178
3.1.23 مراجع 178

3-2 ) کاربرد اصول معماري پایدار در جهت راهکارهاي طراحی مجتمع هاي مسکونی در مناطق کوهستانی ایران

3.2.1 چکیده 180
3.2.2 مقدمه 181
3.2.3 مسکن در ایران: 181
3.2.4 مساله پژوهش 182
3.2.5 اهمیت وضرورت پژوهش 182
3.2.6 روند تحقیق 182
3.2.7 روش تحقیق 183
3.2.8 سؤال پژوهش 183
3.2.9 نگاهی اجمالی به لرستان با مرکزیت لرستان با تاکید بر عوامل تاثیر گذار بر طراحی معماري 183
3.2.10 اقلیم 183
3.2.11 بارش 183
3.2.12 دما 183
3.2.13 وضعیت یخبندان 183
3.2.14 باد 183
3.2.15 جمعیت 184
3.2.16 تاریخ خرم آباد 184
3.2.18 بررسی نمونه هاي مجتمع مسکونی شهرستان خرم آباد 185
3.2.19 آپارتمان مروارید غرب: 185
3.2.20 تحلیل عملکردي مجتمع بر اساس عوامل گوناگون 186
3.2.21 طراحی محوطه 186
3.2.22 اشراف 186
3.2.23 معماري آپارتمان مروارید غرب 187
3.2.24 تجزیه و تحلیل مجتمع 188
3.2.25 پیشنهادات طراحی سایت در یک طرح آپارتمانی در اقلیم شهر خرم آباد 188
3.2.26 ضرورت طرح مساله استاندارد مسکن در شهر خرم آبادبر اساس اصول معماري پایدار 188
3.2.27 مشکلات مسکن در شهر خرم آباد را میتوان بطور کلی به دو بخش مشکلات عام و مشکلات خاص تقسیم نمود 189
3.2.28 نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات 192
3.2.29 منابع ومآخذ 194

3-3 ) بررسی وشناخت طراحی مجتمع مسکونی وارائه راهکار با رویکرد پایدار دراقلیم سرد وکوهستانی (شبستر)

3.3.1 چکیده 195
3.3.2 مقدمه 196
3.3.3 معماری پایدار 196
3.3.4 اصول طراحی پایدار 197
3.3.5 مصالح پایدار 197
3.3.6 راهکارهای ارائه شده درمعماری پایدار 198
3.3.7 اهداف کلی اسختمان های پایدار 199
3.3.8 ویژگی های معماری بومی مناطق سرد 201
3.3.9 نتیجه گیری 203
3.3.10 منابع 203

3-4 ) بومي سازي و معماري پايدار مجتمع هاي مسكوني با بهره گيري از نشانه هاي معماري سنتي (اقليم معتدل و مرطوب)

3.4.1 چکیده 205
3.4.2 مقدمه 205
3.4.3 مباني نظري 206
3.4.4 مفهوم پايداري و توسعه پايدار 206
3.4.5 معماري پايدار در گذشته 206
3.4.6 مباني طراحي پايدار 207
3.4.7 اصول معماري پايدار 207
3.4.8 بوم گرايي 208
3.4.9 برونگرايي 208
3.4.10 اقليم معتدل و مرطوب 208
3.4.11 نشانه هاي كالبدي فراموش شده معماري سنتي 209
3.4.12 ديوار محوطه و ورودي 209
3.4.13 هشتي 210
3.4.14 ايوان 210
3.4.15 اتاق ها 211
3.4.16 حياط 213
3.4.17 حوض 214
3.4.18 پنجره ها و نورگيرها 214
3.4.19 نتيجه گيري 215
3.4.20 ارائه راهكار و پيشنهادات 216
3.4.21 مراجع 216

3-5 ) طراحی مجموعه مسکونی طبیعت گرا با رویکرد به اصول معماری پایدار

3.5.1 چکیده 219
3.5.2 مقدمه 219
3.5.3 پیشینه تحقیق 220
3.5.4 بیان مسئله 220
3.5.5 اهداف تحقیق 221
3.5.6 توسعه پایدار 221
3.5.7 معماری پایدار 222
3.5.8 معرفی شهر شاهرود 222
3.5.9 موقعیت جغرافیایی شاهرود در منطقه 222
3.5.10 عوامل محیطی و اقلیمی در شاهرود 222
3.5.11 جنبه های اجرایی و عملکردی اصول معماری پایدار در طراحی محوطه، فرم بنا، پلان ، پوسته و بازشوهای ساختمان 223
3.5.12 نتیجه گیری 227
3.5.13 بررسی و تحلیل معماری بومی در شهر شاهرود با رویکرد طراحی اقلیمی 227
3.5.14 مراجع 230

قسمت هایی از فصل چهارم معماری پایدار مطالعه موردی


طراحی مجتمع مسکونی 8H
این مجتمع دارای 476 واحد آپارتمان از تمام اندازه ها و قیمت ها می باشد. این بنا در مجاور آب و دشت و چمن قرار گرفته و واسط ایجاد یک انتقال بین شهر و حومه است. سقف منحصر به فرد تمام آپارتمان ها برای دسترسی به نور خورشید ایحاد شده است. طراح به نحوی ماهرانه از بازتابش نور خورشید کمک گرفته و صفحات مجاور پنجره ها را با مصالح مناسب برای اینکار طراحی کرده است. زوایای تند و شیب دار مجتمع علاوه بر تعریف ورودی اصلی آن نشانگر توجه حجم به دید خاص و مطلوب سایت می باشد. تپه های سبز حیاط داخلی نمایشی منحصر به فرد از خلاقیت طراح را ایجاد کرده و منجر به پویایی حیاط ها شده است.

فهرست کامل فصل چهارم معماری پایدار مطالعه موردی

4-1 ) بررسی تنظیم شرایط زمین جهت برنامه ریزي معماري پایدار

4.1.1 چکیده 231
4.1.2 مقدمه 232
4.1.3 روش تحقیق 232
4.1.4 موقعیت نسبی و ریاضی منطقه 233
4.1.5 شبکه هاي ارتباطی و دسترسی به زیرساخت ها 234
4.1.6 تجزیه و تحلیل یافته هاي تحقیق 235
4.1.7 اقلیم شهر یزد 235
4.1.8 باد 238
4.1.9 تابش 239
4.1.10 شیب نسبی 240
4.1.11 زمین شناسی و خاك 241
4.1.12 مخاطرات طبیعی 241
4.1.13 زلزله و گسل ها 241
4.1.14 مشخصات زمین شناسی- تکتونیک 241
4.1.15 آب 244
4.1.16 دفع آبهاي سطحی ( آب باران- سیلاب ) در شهر 245
4.1.17 پوشش گیاهی 245
4.1.18 نتیجه گیري و پیشنهادات 246
4.1.19 مراجع 248

4-2 ) طراحی مجتمع مسکونی در شهر اصفهان منطقه آتشگاه بارویکرد باغشهر پایدار

4.2.1 چکیده 250
4.2.2 مقدمه 250
4.2.3 اهداف تحقیق 251
4.2.4 فرضیه های پژوهش 251
4.2.5 روش پژوهش 251
4.2.6 ساختار و ویژگی های کالبد باغ شهر اصفهان در عهد صفویه 251
4.2.7 موقعیت خاص اصفهان زمینه ساز ایجاد باغ شهر ها 252
4.2.8 عناصر تشکیل دهندۀ باغ ایرانی 252
4.2.9 معماری 252
4.2.10 رابطه انسان و طبیعت 252
4.2.11 رابطه طبیعت و معماری 252
4.2.12 تاریخ پیدایش و تکامل مسکن 253
4.2.13 تعریف مسکن 253
4.2.14 معیارهای مکان گزینی مناطق مسکونی پایدار 253
4.2.15 پیوند معماری با طبیعت 253
4.2.16 نحوه ی ترکیب ابنیه 253
4.2.17 روند پیدایش مجتمع مسکونی 254
4.2.18 معماری پایدار 254
4.2.19 نمونه موردی باغشهر 254
4.2.20 استفاده از عناصر فرعی در منظر سازی 255
4.2.21 مشخصات کلی شهر اصفهان 255
4.2.22 مصالح جداره ها 255
4.2.23 کاهش گرمای خورشیدی موثر بر ساختمان 255
4.2.24 بهره برداری از گرمای خورشیدی 256
4.2.25 تحلیل ساختگاه سایت 256
4.2.26 دلایل انتخاب سایت 256
4.2.27 نتیجه گیری 257
4.2.28 منابع 257

4-3 ) مقایسه تطبیقی مجتمع های مسکونی بر اساس الگوی مسکن پایدار

4.3.1 چکیده 258
4.3.2 مقدمه 259
4.3.3 تشریح فرایند پژوهش 259
4.3.4 مبانی نظری 259
4.3.5 معماری پایدار 259
4.3.6 مسکن پایدار 260
4.3.7 معرفی محدودههای مطالعاتی 261
4.3.8 مروری بر متون اسنادی و جمع آوری شاخص های مسکن پایدار 262
4.3.9 مقایسه تطبیقی مجتمع های مسکونی با AHP 266
4.3.10 نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی 269
4.3.11 منابع 270

4-4 ) روند پیدایش مجتمعهای مسکونی در ایران و بهبود اصول معماری پایدار در آنها

4.4.1 چکیده 272
4.4.2 مقدمه 272
4.4.3 بررسي ادبيا موضوع 273
4.4.4 امکان لذ بردن از زندگي جمعي در كنار حريم خووصي 274
4.4.5 روش تحقيق 274
4.4.6 فضاهاي مسکوني 274
4.4.7 رويکرد به فضاي باز در شهرهاي سنتي 275
4.4.8 نقش فضاهاي باز مسکوني در معماري سنتي ايران 275
4.4.9 جم بندي و نتيجه گيري 276
4.4.10 مناب مورد استفاده 277

4-5 ) استفاده از انرژي خورشید، راهبرد موثر معماري پایدار در ایران

4.5.1 چکیده 278
4.5.2 مقدمه 279
4.5.3 روش تحقیق 281
4.5.4 اصول معماري پایدار 281
4.5.5 تعامل معماري پایدار و انرژي هاي نو 281
4.5.6 انرژي خورشید 282
4.5.7 موقعیت کشور ایران از نظر میزان دریافت انرژي خورشیدي 283
4.5.8 سامانه خورشیدي استاتیک 283
4.5.9 سامانه پنجره آفتابی 284
4.5.10 بام آبی 284
4.5.11 ترموسیفون 285
4.5.12 سامانه دینامیک خورشیدي 285
4.5.13 آبگرمکن خورشیدي 285
4.5.14 سیستم سلولهاي خورشیدي 285
4.5.15 گرمایشوسرمایشساختمان و تهویه مطبوع 287
4.5.16 اجاق هاي خورشیدي 287
4.5.17 مطالعه موردي خانه تیمبرویک 287
4.5.18 مطالعه موردي خانه هاموند HAMMOND 288
4.5.19 مطالعه موردي خانه ساخته شده توسط دکتر آیت اللهی در شهر یزد 290
4.5.20 نتیجه گیري 291
4.5.21 منابع مورد استفاده 292

4-6 ) بررسی روش های طراحی پایدار برای مجتمع های مسکونی هزاره سوم

4.6.1 چکیده 294
4.6.2 مقدمه 295
4.6.3 روش تحقیق 295
4.6.4 پیشینه تحقیق 296
4.6.5 مبانی طراحی پایدار 296
4.6.6 اصول طراحی مسکن پایدار 296
4.6.7 طراحی پایدار 297
4.6.8 اصول طراحی پایدار 298
4.6.9 مصالح ساختمانی 298
4.6.10 نقش بام ها و دیوارهای سبز در رسیدن به طرحی پایدار 298
4.6.11 حجم ساختمان ها وجانمایی فضاهای داخلی ساختمان 298
4.6.12 طراحی مجتمع مسکونی8H 299
4.6.13 پروژه مسکونی اوی 299
4.6.14 طراحی برج مسکونی پیل 300
4.6.15 طراحی مجتمع مسکونی بارون بانگاه آکولوژیکی 300
4.6.16 آپارتمان رقصان 300
4.6.7 مجتمع مسکونی ویراونت 301
4.6.8 نتیجه گیری 301
4.6.9 مراجع 301

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید