50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی مجتمع مسکونی پدافند غیر عامل

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجتمع مسکونی پدافند غیر عامل است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش كاربرد پدافند غير عامل در برنامه ريزي مسكنِ شهري بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش اصول پدافند غیرعامل در راستاي افزایش معماري پایدار ساختمان هاي مسکونی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی پناهگاه در ساختمان های مسکونی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش پذیری شهر از منظر پدافند غیرعامل بررسی آسیب بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بررسی رویکرد پدافند غیر عامل در اشکال مختلف شهري والگوي کلان شهرها بررسی شده است

ملاحظات دفاعی و نظامی از مهمترین عوامل مؤثر در شکلگیری هرگونه سکونتگاه انسانی در طول تاریخ است و گستردگی پدیده شوم جنگ در طول تاریخ به حدی است که هیچ نقطه سکونتی بر روی کره زمین مصون از آن نبوده است. از اینرو آرامش کنونی به معنای تداوم دائمی آن نبوده و اهمیت حفظ و تقویت آمادگی دفاعی در تمامی ابعاد و از جمله در زمینه پدافند غیرعامل، فرآیندی پیوسته، توسعه ً پذیر و کاملا بدیهی است. یکی از جنبههای مهم طراحی و توسعه شهری، تأکید و توجه به کمیت و کیفیت آسیبپذیری شهر در برابر آسیبهای ناشی از حملات نظامی است و نیاز به توسعه و اجرای تدابیر پدافند غیرعامل به منظور کاهش آسیبپذیری شهرها در برابر صدمات جنگ ضرورت فزایندهای پیدا کردهاست. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر گردآوری اطلاعات به روش کتابخانهای، اینترنتی و تحقیقات میدانی به شناخت آسیبها و تهدیدات ساختمانهای جمعی شهری میپردازد و پس از دست یافتن به معیارهای فنی، با به کار بستن آنها در مرحله طراحی معماری سطح امنیت شهروندان، در شرایط رویداد احتمالی جنگهای مدرن (موسوم به جنگ نسل ششم) افزایش یافته و به دنبال آن موجب ارتقاء توان دفاعی و سطح امنیت ملی در برابر تهدیدهای فزاینده محیط پیرامونی میشود. نتایج تحقیق معیارها و راهکارهایی است که به صورت مجزا برای هر کاربری خاص در ساختمان شهری بیان شده و به صورتی تدوین شده که در آن معیارها متناسب با ویژگیهای جنگهای مدرن است، از مقیاس
کلان (سلول شهری) به مقیاس خرد (تک بناها) میرسد و به تفکیک کاربریهای منتخب ارائه شدهاست. همچنین هم بر بهسازی و هم بر طراحی معماری ساختمانهای عمومی (منتخب) تأکید دارد و بر تأمین مهمترین و حیاتیترین نیازهای زمان بحران تمرکز مینماید. در کنار موارد فوق بر سازماندهی، استفاده بهینه از امکانات، تأسیسات، فضاها و ساختمانها در شرایط اضطراری نیز توجه دارد

قسمت هایی از فصل اول كاربرد پدافند غير عامل در برنامه ريزي مسكنِ شهري

با در نظر داشتن جمیع جوانب بهترین فرم برای ساختمان، ایجاد فرم هرمی توسط تراسهای عقب نشسته در هر طبقه (پلکانی) میباشد. در ساختمانهایی که طبقات به صورت پلکانی طراحی و ایجاد میگردند میزان آسیب نیز میتواند به مقدار زیادی کاهش یابد لذا بهتر است در ساختمانها، از فرم مورب یا پلکانی به منظور کنترل خطر ریزش آوار به فضای باز استفاده شود.
با توجه به تصاویر زیر می توان گفت که در صورت طراحی و اجرای ساختمان ها به صورت پلکانی و همچنین هرمی شکل، علاوه بر این که باعث گرفتگی معابر به هنگام وقوع بحران نمی شود موج انفجار نیز با توجه به زاویه ای که با سطح افق خواهد داشت به صورت مستقیم طبقات را تحت تأثیر قرار نداده و عملا در صورت بروز انفجار نیز ساختمان کمترین آسیب ممکن را متحمل خواهد شد.
با توجه به اشکال مختلف سطح پوسته های خارجی ساختمان، مدل های مختلف بر اساس سازگاری با اصول و مبانی مربوط پدافندغیرعامل مبتنی بر آمایش دفاعی رتبه بندی شده اند که در پوسته محدب به دلیل اینکه سطح کمتری در معرض موج انفجار قرار می گیرند سازگارترین مدل و در مقابل، پوسته مقعر نیز به این دلیل که باعت تشدید موج انفجار خواهد شد ناسازگارترین مدل محسوب می شود

فهرست کامل فصل اول كاربرد پدافند غير عامل در برنامه ريزي مسكنِ شهري

1-1 ) كاربرد پدافند غير عامل در برنامه ريزي مسكنِ شهري

1و1و1 چكيده 1
1و1و2 مقدمه 2
1و1و3 طرح مسأله 2
1و1و4 بيان مساله 2
1و1و5 ضرورت پژوهش 3
1و1و6 پيشينه تحقيق 4
1و1و7 اهداف و فرضيه ها 5
1و1و8 روش تحقيق 5
1و1و9 مباني نظري 5
1و1و10 مسكن شهري 5
1و1و11 اصول پدافند غيرعامل در طراحي و ساخت مساكن شهري 7
1و1و12 معماري ساختمان بر اساس ملاحظات پدافند غيرعامل 8
1و1و13 نتيجه گيري 12
1و1و14 پيشنهادها 12
1و1و15 منابع 13

1-2 ) معیارهای پدافند غیرعامل در طراحی معماری ساختما نهای جمعی شهری

1و2و1 چکیده 19
1و2و2 مقدمه 20
1و2و3 ضرورت انجام تحقيق 20
1و2و4 اهداف تحقیق 20
1و2و5 رو ششناسی تحقیق 20
1و2و6 پدافند غيرعامل در معماري 21
1و2و7 حفظ و پايداري 22
1و2و8 تخليه 22
1و2و9 تغيير کاربري 22
1و2و10 ايزوله کردن 22
1و2و11 اولویت بندی ساختمان ها براساس میزان حساسیت دشمن )راهبردی یا غیر راهبردی بودن مکان( 25
1و2و12 راهکارهای بهسازی و طراحی معماری 26
1و2و13 ساختما نهای آموزشی 26
1و2و14 ساختمان های تجاری 26
1و2و15 ساختما نهای درمانی 26
1و2و16 مترو 27
1و2و17 پایان ههای مسافری )فرودگا هها، ایستگاه راه آهن و پایان ههای اتوبوس های بین شهری( 27
1و2و18 مجموع ههای فرهنگی )فرهنگسراها، سینماها، تئاترها و غیره( و پارک ها 27
1و2و19 مساجد 27
1و2و20 کتابخانه ها 28
1و2و21 نتیجه گیری 28
1و2و22 پیشنهادات 28
1و2و23 اصول پدافند غیرعامل در ساختما نهای آموزشی 28
1و2و24 مدارس 28
1و2و25 دانشگا هها 29
1و2و26 اصول پدافند غیرعامل در ساختمان های تجاری 29
1و2و27 اصول پدافند غیرعامل در ساختما نهای درمانی 29
1و2و28 اصول پدافند غیرعامل در مترو 29
1و2و29 اصول پدافند غیرعامل در پایان ههای مسافری )فرودگا هها، ایستگاه راه آهن و پایانه های اتوبوس های بین شهری( 29
1و2و30 اصول پدافند غیر عامل در مجموع ههای فرهنگی )فرهنگسراها، سینماها، تئاترها و غیره( و پارک ها 29
1و2و31 اصول پدافند غیرعامل در مساجد 30
1و2و32 اصول پدافند غیرعامل در کتابخان هها 30

1-3 ) اهمیت پدافند غیرعامل درمعماری وشهر سازی

1و3و1 چكيده 32
1و3و2 مقدمه 33
1و3و3 مباوی نظری 33
1و3و4 پدافند 33
1و3و5 مفهوم پدافند غیر عامل 34
1و3و6اهداف واصول پدافند غیرعامل 34
2و3و7اهداف دفاع غیر عامل 35
1و3و8پدافندغیر عامل درمعماری 35
1و3و9مکان یابی مجموعه های دفاعی-نظامی 36
1و3و10اصول کلان پدافند غیر عامل در معماری وشهر سازی اماکن عمومی 38
1و3و11راهکارهای کلان 38
1و3و12نتیجه گیری 38
1و3و13مراجع 39

1-4 ) عوامل مؤثربر برنامه ریزی مجتمع های مسکونی ازمنظرپدافند غیر عامل

1و4و1چکیده 40
1و4و2مقدمه 40
1و4و3طبیعت وپدافند غیر عامل 43
1و4و4سوابق وتجربیات مربوط به پدافند 44
1و4و5مفهوم مسکن شهری 47
1و4و6پدافند غیر عامل 49
1و4و7اصول پدافند غیر عامل در طراحی و ساخت مجتمع های مسکونی 51
1و4و8مطالعه طراحی مجتمع های مسکونی براساس پدافندغیرعامل 51
1و4و9جانمایی مجتمع های مسکونی 51
1و4و10تاثیر بافت مناطق مسکونی در پدافند غیر عامل 53
1و4و11ساختارمناطق مسکونی 54
1و4و12طراحی فرم وحجم وارتفاع مجتمع های مسکونی 55
1و4و13نتیجه گیری 56
1و4و14منابع 58

1-5 ) ملاحظات پدافند غیر عامل مبتنی بر آمایش دفاعی در مجتمع های مسکونی

1و5و1چکیده 61
1و5و2مقدمه 62
1و5و3 بیان مسئله 62
1و5و4 سوالات پژوهش 62
1و5و5 اهداف پژوهش 62
1و5و6 روش تحقیق 63
1و5و7 مبانی نظری تحقیق 63
1و5و8 تعریف پدافند غیر عامل 63
1و5و9 مفهوم آمایش دفاعی 63
1و5و10 مفهوم آسیب پذیری 63
1و5و11 هدف از تدوین استانداردهای مسکن 64
1و5و12 ملاحظات پدافند غیر عامل در طراحی و اجرای مجتمع های مسکونی 64
1و5و13 ملاحضات ایمنی مربوط به کاربری مسکونی 64
1و5و14 مسئله مهم در مجتمع مسکونی رابطه بین مجتمع های مسکونی و سازماندهی فضایی است که میتوان برخی از این روابط را به شکل زیر بیان نمود 66
1و5و15 ارایه راهکارهای طراحی و اجرای مجتمع های مسکونی جهت افزایش آرامش روانی و کاهش آسیب پذیری 66
1و5و16 جانمایی ساختمان ها 66
1و5و17 ابعاد 67
1و5و18 فرم ساختمان 67
1و5و19 در طراحی محوطه های مجتمع مسکونی، باید نکاتی مدّنظر قرار بگیرند که مهم ترین آن عبارتنداز 68
1و5و20 فرم دسترسی به ورودی ساختمان 68
1و5و21 نتیجه گیری 69
1و5و22منابع 69

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم اصول پدافند غیرعامل در راستاي افزایش معماري پایدار ساختمان هاي مسکونی

شهرها با توجه به اینکه اکثر جمعیت کشور را در خود جاي مي ً دهند و غالبا مراکز اقتصادي، سیاسي، فرهنگي، اجتماعي و مراکز حاکمیتي در کشورها ميباشند، همواره میبایست آمادگی شان در برابر بحرانها (پدافند غیرعامل) مد نظر متخصصین مربوطه قرار گیرد. ساماندهی شهر در مقیاس محله (بعنوان کوچکترین و مؤثرترین واحد شهری) بر مبنای الزامات پدافند غیر عامل، به منظور مقابله با بحرانها (طبیعی و انسان ساز) و به حداقل رساندن مخاطرات با استفاده از فنون جغرافیا و برنامهریزی از اهداف این تحقیق است. از اینرو ، محلات ناحیهی شش از منطقهی دو شهر تهران بعنوان مطالعه موردی انتخاب و نتایج تحقیق ارائه شد تا بدینوسیله امکان تعمیم بررسیها و مطالعات مشابه در سایر نواحی شهری فراهم گردد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق معیاری – تحلیلی است. مبانی علمی این تحقیق مبتنی بر مفاهیم مدیریت بحران شهری با تأکید بر دانش جغرافیا و برنامهریزی شهری میباشد. در این تحقیق، پس از شناخت وارزیابی وضع موجود، ابعاد آسیب پذیری محلات در زمان وقوع بحران، نقاط قوت و ضعف، و همچنین تهدیدها و فرصتهای هر محله با رویکرد پدافندغیرعامل مورد بررسی قرار گرفته و بر همین اساس نتیجه گیری مربوطه صورت پذیرفته است.گردآوری دادهها بر اساس روش کتابخانهای و مطالعات میدانی صورت گرفته و از روش مقایسهای جهت ارائه جمع بندیها استفاده شده است. در این پژوهش، تکنیک تحلیلی SWOTبه منظور تعیین نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت ها، و نیز ارائه راهبردها، سیاستها و پیشنهاد اقدامات لازم، بکار رفته و نرم افزار ArcGisجهت نمایش و همچنین، تجریه و تحلیل دادههای توصیفی مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج حاصل از تحقیق، مبین این حقیقت است که توجه به مؤلفه هایی از قبیل ساختار شهر، بافت شهر، فرم شهر، کاربري اراضي شهري و بالاخره، مشارکتهای اجتماعی ساکنین هر محله، میتواند ساماندهی محلات شهری را بر اساس الزامات پدافندغیرعامل امکان پذیر سازد

فهرست کامل فصل دوم اصول پدافند غیرعامل در راستاي افزایش معماري پایدار ساختمان هاي مسکونی

2-1) بکارگیري اصول پدافند غیرعامل در راستاي افزایش معماري پایدار ساختمان هاي مسکونی کشور

2و1و1 مقدمه 71
2و1و2 پیشینه تحقیق 72
2و1و3 ضرورت بکارگیري پدافند غیر عامل 72
2و1و4 اصول استخراج شده پدافند غیر عامل در طراحی مسکونی 73
2و1و5جانمایی 73
2و1و6 چگونگی فرم ساخاتمان مسکونی 74
2و1و7نما و احجام بیرونی منازل مسکونی 74
2و1و8سازه 75
2و1و9تاسیسات 75
2و1و10نتیجه گیری 75
2و1و11 منابع و ماخذ 76

2-2) عوامل مؤثربربرنامه ریزی مجتمع های مسکونی از منظرپدافندغیر عامل

2و2و1چکیده 78
2و2و2مقدمه 78
2و2و3طبیعت وپدافندغیرعامل 81
2و2و4سوابق تجربیات مربوط به پدافند 82
2و2و5پدافند غیرعامل درکره شمالی 83
2و2و6پدافند غیرعامل درسوئیس 84
2و2و7مفهوم مسکن شهری 85
2و2و8پدافند غیر عامل 87
2و2و9اصول پدافندغیر عامل در طراحی وساخت مجتمع های مسکونی 87
2و2و10مطالعه طراحی مجتمع های مسکونی براساس پدافندغیرعامل 89
2و2و11جانمایی مجتمع های مسکونی 89
2و2و12تاثیربافت مناطق مسکونی درپدافندغیرعامل 91
2و2و13ساختارمناطق مسکونی 92
2و2و14طراحی فرم وحجم وارتفاع مجتمع های مسکونی 93
2و2و15نتیجه گیری 94
2و2و16منابع 96

2-3) ساماندهی محلات شهری بر مبنای الزامات پدافند غیرعامل

2و3و1 چکیده 99
2و3و2 مقدمه 100
2و3و3 ساماندهی 103
2و3و4 ساختار شهر 104
2و3و5 كاربرد اراضي شهري 104
2و3و6 بافت شهر 104
2و3و7 فرم شهر 104
2و3و8 پدافند غيرعامل 104
2و3و9 دفاع غير عامل شهری 105
2و3و10 بحث و بررسی پیرامون وضعیت موجود محدود هی مورد مطالعه 106
2و3و11 یافته های تحقیق 110
2و3و12 نتیجه گیری 112
2و3و13 ارائه راهکاره 115
2و3و14 منابع و مآخذ 119

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم طراحی پناهگاه در ساختمان های مسکونی

-1محصور نمودن فضا : محصور نمودن فضا يكي از مؤثرترين روش ها براي ايجاد فضاهاي امن مي باشد كه با روش هاي مختلفي تحقق مي يابد . از جمله اين روش ها مي توان به محصوريت توسط ديوار، اختلاف سطح و رديفي از درختان اشاره نمود. البته بايد به اين نكته توجه نمود كه تناسبات اين فضاها هرگز نبايد به گونهاي باشد كه فضايي نامطلوب، يكنواخت، سرد و بيروح ، و زندانگونه را براي استفاده كنندگان تداعي كند.
-2ايجاد كنج هاي امن : ايجاد كنجهاي امن ميتواند به روشهاي مختلف و در حالات گوناگون پيشبيني و طراحي گردند كه برخي از اصليترين اين روشها عبارتند از :
الف- اختلاف سطح با استفاده از شيب زمين :
شيب زمين نيز امكان ديگري است كه محيط براي ايجاد كنجهاي امن در اختيار ما قرار ميدهد. فضاهايي كه در احداث ديوارهها، كاشت درختان ، و يا حفر فضاهايي در ديواره حاصل از شيب زمين ميتوانند از تهديداتي كه از سطوح بالاتر وجود دارد در امان بمانند و كنجهايي را ايجاد نمايند كه احساس آرامش و امنيت را براي افراد به ارمغان آورد . در صورتي كه فضاي خارج از فضاي داخل بالاتر باشد نياز به ديواره بلندي وجود ندارد و ديوارهاي كوتاه و يا يك فلاور باكس ميتواند امنيت را براي محوطه فراهم آورد. لازم است حداقل فاصله اين اختلاف سطوح از ساختمان براي كاهش خطر ريزش آوار برابر ارتفاع ساختمان باشد.
ب- ساختمان هاي اطراف محوطه ها :
در هنگام طراحي ساختمان ميتوان حجم كلي را به گونهاي طراحي نمود كه در بخشهاي گوناگون ، فضاها و كنجهايي امن را به وجود آورد. همچنين وجود پيلوت در زير ساختمان ها علاوه بر ايجاد فضايي امن و جلوگيري از ريزش آوار بر روي عابرين ، سقف مناسبي جهت محافظت از آفتاب در تابستان و نزولات جوي در ساير

فهرست کامل فصل سوم طراحی پناهگاه در ساختمان های مسکونی

3-1 ) طراحی پناهگاههای اختصاصی درساختمانهاومطالعه موردی برروی یک ساختمان مسکونی ده واحدی

3و1و1چکیده 121
3و1و2مقدمه 122
3و1و3روش تحقیق 124
3و1و4سوالات تحقیق 124
3و1و5فرضیات تحقیق 124
3و1و6مبانی نظری تحقیق 125
3و1و7تعریف دفاع(پدافند)غیرعامل 125
3و1و8پناهگاه 126
3و1و9فضای امن 126
3و1و10پناهگاههای چندمنظوره 126
3و1و11یافته های تحقیق 127
3و1و12انواع تهدیدات درحملات نظامی وخصوصیات تخریبی آنها 127
3و1و13مشخصات ساختمان های موردمطالعه 129
3و1و14ویژگی های یک ساختمان امن 131
3و1و15آسیب های ساختمانی احتمالی ناشی ازجنگ 132
3و1و16معیارهای یک مکان امن 133
3و1و17معیارهای یک پناهگاه اختصاصی 134
3و1و18دیوارهای برشی ونقش آنهادرساختمان 135
3و1و19کاربرد پناهگاه 136
3و1و20معیارهای مهم درطراحی معماری وسازه ای پناهگاه 137
3و1و21تعیین مکان پناهگاه درساختمان 137
3و1و22چندمنظوره سازی درپناهگاه 139
3و1و23هزینه ها 140
3و1و24مشخصات حجم وظرفیت فضای پناهگاهی 140
3و1و25فضای لازم درمعماری وضروریات پناهگاه ها 141
3و1و26راه های ارتباطی ودسترسی بهپناهگاه ها 141
3و1و27ورودی اصلی پناهگاه 142
3و1و28راه ورودی برای منظورثانویه،(استفاده درزمان صلح) 142
3و1و29خروجی های اضطراری 143
3و1و30اتاق رفع آلودگی(کمک های اولیه) 143
3و1و31نتیجه گیری 148
3و1و32منابع 148

3-2 ) طراحي پناهگاه چندواحده عمومي در يك مجتمع مسكوني

3و2و1چكيده 150
3و2و2مقدمه 151
3و2و3تعاريف و مفاهيم 151
3و2و4طبقه بندي با رهاي انفجاري 152
3و2و5مجتمع مسكوني وانواع آن 152
3و2و6پناهگاه و انواع آن 153
3و2و7طراحي پناهگاه مجتمع هاي مسكوني 154
3و2و8مشخصات پناهگاهي مجتمع هاي مسكوني 154
3و2و9فضاهاي مور نياز در طراحي پناهگاه مجتمع هاي مسكوني 155
3و2و10نكاتي كه در طراحي اين نوع پناهگاه بايد دقت نمود 157
3و2و11كاربرد هاي دومنظوره پناهگاه هاي مجتمع هاي مسكوني در زمان صلح 157
3و2و12نتيجه گيري 157
3و2و13مراجع 158

3-3 ) ملاحظات طراحي فضاهاي باز مسكوني با رويكرد پدافند غير عامل

3و3و1چكيده 159
3و3و2مقدمه 160
3و3و3بيان مسئله 160
3و3و4نتيجه گيري 168
3و3و5منابع و ماخذ 168

قسمت هایی از فصل چهارم پذیری شهر از منظر پدافند غیرعامل بررسی آسیب

شاخص هاي طراحی پناهگاه ها، تأثیر بسزایی در میزان کاهش آسیب پذیري جوامع دارد. در این خصوص توجه به شاخص هاي ذیل ضروري می باشد. این شاخص ها از تجمیع مطالعات کتب مدون درخصوص طراحی فضاها و نیز امکانات ضروري و مورد نیاز پناه گاه ها در شرایط اضطرار، استخراج گردیده و پس از تایید توسط اساتید مجرب این حوزه و به شرح ذیل انتخاب گردیده اند:
1-فرمها و پلان پناهگاه
2-سازماندهی فضاها
3-ورودي و خروجی پناهگاه
4-احتیاجات لازم در شرایط اضطرار
5-عملکرد ثانویه جهت طراحی دو منظوره
6-موقعیت پناهگاه نسبت به سطح زمین
7-فضاهاي داخلی و دیاگرام ارتباطی بین آنها
8-عوامل تأثیرگذار در تعیین سطح زیربناي پناهگاه
9-ارگونومی پناهگاه
براساس نتایج حاصله، احتیاجات لازم در شرایط اضطرار مهمترین عامل و دیاگرام ارتباطی بین فضاهاي داخلی پناهگاه کم اهمیت ترین عامل تشخیص داده شده است. در ادامه به تفکیک به بررسی هر یک از موارد مذکور می پردازیم

فهرست کامل فصل چهارم پذیری شهر از منظر پدافند غیرعامل بررسی آسیب

4-1 ) بررسی آسیب پذیری شهر از منظر پدافند غیرعامل

4و1و1چکیده 169
4و1و2مقدمه 170
4و1و3مبانی نظری و ادبیات تحقیق 172
4و1و4منطقه مورد مطالعه 173
4و1و5 مواد روش ها 174
4و1و6بحث و یافته های تحقیق 175
4و1و7تشریح فن تحلیل شبکه ای و وزن دهی به معیارهاو زیر معیارها بر اساس آن 177
4و1و8تنظیم لایه های اطلاعاتی مورد نیاز در سیستم اطلاعات جغرافیایی 178
4و1و9بررسی وضعیت معیارها و شاخص ها درمحدوده مورد مطالعه و طریقه ارزش گذاری آن ها 179
4و1و10اعمال ضرایب و هم پوشانی لای هها به منظورپهن هبندی آسی بپذیری در شرایط جنگ 180
4و1و11نتیجه گیری و پیشنهادات 185
4و1و12منابع و مآخذ 186

4-2 ) ارزیابی ایمنی فضاي شهري با تأکید بر شاخصهاي پدافند غیرعامل (نمونه موردي: شهر آمل)

4و2و1چکیده 187
4و2و2مقدمه 187
4و2و3طرح مسئله 188
4و2و4اهداف تحقیق 189
4و2و5مبانی نظري 189
4و2و6پیشینه پژوهش 191
4و2و7روش شناسی تحقیق 192
4و2و8یافته ها 193
4و2و9مدل تاپسیس 193
4و2و10بحث 194
4و2و11شناسایی وضعیت شاخص هاي پدافند غیر عامل در محدوده مورد مطالعه 194
4و2و12تعیین نقاط استراتژیک شهر آمل 196
4و2و13تحلیل وضعیت ایمنی در محدوده مورد مطالعه 197
4و2و14جمع بندي 199
4و2و15یشنهادها 199
4و2و16منابع 200

4-3 ) ضوابط كلي پدافند غيرعامل دروزارت نفت

4و3و1كليات 206
4و3و2هدف 206
4و3و3دامنه كاربرد 206
4و3و4تعاريف 207
4و3و5پدافند 209
4و3و6پدافند عامل 209
4و3و7پدافند غير عامل 209
4و3و8اختفا 209
4و3و9استتار 209
4و3و10استحكامات 210
4و3و11سازه هاي امن 210
4و3و12مقاوم سازي 210
4و3و13پراكندگي 210
4و3و14پناهگاه 210
4و3و15جانپناه 210
4و3و16مسئوليت پدافند غير عامل هوايي 211
4و3و17در ستاد وزارت نفت واحدHSE 211
4و3و18در شركتها واحد ايمني 211
4و3و19 مجتمع هاي صنعتي موجود 212
4و3و20 چاهها و تأسيسات سرچاهي فعال 212
4و3و21 چاهها 212
4و3و22 خطوط لوله جرياني چاهها 212
4و3و23 چندراهه ها و محل استقرار شيرها 212
4و3و24 مراكز كنترل و اطا قهاي فرمان 213
4و3و25 مخازن ذخيره سازي 213
4و3و26 ساختمانهاي تأسيسات جانبي 214
4و3و27 خطوط لوله انتقال سيالات نفتي و گازي 214
4و3و28 پالايشگاهها و كارخانجات 215
4و3و29 پناهگاه ها و حفاظت ساختمانهاي اداري و مسكوني 215
4و3و30 تأسيسات آتش نشاني 215
4و3و31 طرحهاي صنعتي جديد 217
4و3و32خط مشي ها 217
4و3و33موارد عمومي 217
4و3و34مراكز كنترل و اطاق هاي فرمان 217
4و3و35ساختمانهاي تأسيسات جانبي 218
4و3و36خطوط لوله انتقال سيالات نفتي و گازي 218
4و3و37تأسيسات آتش نشاني 219

4-4 ) ارزیابی شاخصهاي طراحی پناهگاههاي دو منظوره مجتمعهاي مسکونی

4و4و1چکیده 221
4و4و2مقدمه 221
4و4و3بیان مسئله 222
4و4و4پیشینه تحقیق در حوزه داخلی 222
4و4و5پیشینه تحقیق در حوزه خارجی 222
4و4و6روش شناختی اجراي مدل ارزیابی و تحلیل نتایج 223
4و4و7شاخصهاي مرتبط با طراحی پناهگاههاي دو منظوره در شرایط بحران 223
4و4و8فرمها و پلان پناهگاه 225
4و4و9سازماندهی فضاها 225
4و4و10ورودي و خروجی پناهگاه 225
4و4و11احتیاجات لازم در شرایط اضطرار 226
4و4و12عملکرد ثانویه جهت طراحی دو منظوره 226
4و4و13موقعیت پناهگاه نسبت به سطح زمین 227
4و4و14فضاهاي داخلی و دیاگرام ارتباطی بین آنها 227
4و4و15عوامل تاثیرگذار در تعیین سطح زیربناي پناهگاه 228
4و4و16ارگونومی پناهگاه 228
4و4و17نتیجه گیري 229
4و4و18 الزامات برگرفته شده از شاخصهاي اصلی در طراحی پناهگاههاي دو منظوره مجتمعهاي مسکونی 229
4و4و19 ملاحظات برگرفته شده از شاخصهاي فرعی در طراحی پناهگاههاي دو منظوره جهت مجتمعهاي مسکونی 229
4و4و20 مراجع 230

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بررسی رویکرد پدافند غیر عامل در اشکال مختلف شهري والگوي کلان شهرها

در فضاهای باز بهره گیری از عوارضي مانند تپه ها و فرورفتگي های كوچک و نسبتاً متعدد، ضمن ارتقاء محیط برای
تأمین فعالیت های مورد انتظار در شرايط عادی (مانند بازی و نشستن)، به ايجاد لبه های متعدد برای شکل گیری جان پناه های آني منتهي مي گردد.
– محل استقرار جان پناه ها بايد خارج از محدوده ريزش آوارهای ساختماني تعیین شود.
– جان پناه هايي با ظرفیت كم و پراكنده در محوطه ايجاد گردد.
– جان پناه ها در امتداد مسیر تمام دسترسي های داخلي مجموعه ايجاد شوند. لبه فوقاني اين جان پناه ها بايد دارای برآمدگي هايي از قبیل گلدان ها و باغچه های طولي، زمین های بازی و سطوح سبز و … باشد.[]22
– ديوار يکي از عناصر بسیار مهمي است كه مي تواند امنیت در فضاهای باز را تامین نمايد؛ مشروط بر آنکه به نوع مصالح، بافت و شکل كالبدی ديوارها در هنگام طراحي توجه شود.
– وجود فضاهای وسیع و صاف در محل های تجمع و بازی از نظر ايمني مناسب نمي باشد. با احداث ديوارهای تزيیني با اشکال مختلف (موازی، متقاطع و …) مي توان ضمن ايجاد كنج های امن، فضاهای زيبا و متبايني را به وجود آورد. بايد توجه نمود كه هرگونه لبه در مواقع اضطراری يک جان پناه است.
– ايجاد شکستگي در ديوار علاوه بر افزايش مقاومت در برابر نیروهای جانبي موجب از بین بردن يکنواختي ديوار شده و فضاهايي خرد و كنج هايي در حاشیه ديوار پديد مي آورد كه برای پناه گرفتن مناسب است.

فهرست کامل فصل پنجم بررسی رویکرد پدافند غیر عامل در اشکال مختلف شهري والگوي کلان شهرها

5-1 ) بررسی رویکرد پدافند غیر عامل در اشکال مختلف شهري والگوي کلان شهرها

5و1و1 چکیده 231
5و1و2 مقدمه 232
5و1و3 هدف و سوالات تحقیق 234
5و1و4 روش تحقیق 234
5و1و5 مبانی نظري 234
5و1و6 تعریف پدافند و پدافند غیرعامل 234
5و1و7 قابلیت ها ، مزایا و اهمیت پدافند غیر عامل 236
5و1و8 راهبردهاي دفاع غیرعامل در شهرسازي 237
5و1و9 یافته هاي تحقیق 238
5و1و10 الگوهاي کلان شهري و دفاع غیرعامل 242
5و1و11 نتیجه گیري 247
5و1و12 منابع 247

5-2 ) پدافند غیر عامل و معماری مجتمع های مسکونی بلند مرتبه شهرهای نو بنیاد

5و2و1 چکیده 254
5و2و2 مقدمه 255
5و2و3 تعاريف مفاهیم و پیشینه پژوهش 256
5و2و4 محلات و مجتمع مسکوني 258
5و2و5 شهرهای نوبنیاد 258
5و2و6 اورژانس هوايي 258
5و2و7 تعريف مديريت بحران 258
5و2و8 اهداف پژوهش 259
5و2و9 پدافند غیرعامل در معماری 260
5و2و10 برنامه ريزی پدافند و تقسیمات كالبدی شهرهای جديد 261
5و2و11 تعريفي در باب امنیت و محافظت 261
5و2و12 چگونگي ايجاد احساس ايمني و امنیت در شهر ها 263
5و2و13 ضوابط مربوط به ساختمان های بلند )آتش سوزی و مباحث حريق( 264
5و2و14 ملاحظات معماری 265
5و2و15 دستورالعمل احداث هلي پد روی بام ساختمان های بلند مرتبه شهر تهران 277
5و2و16 برخي نکات اجرايي 277
5و2و17 نتیجه گیری 278
5و2و18 منابع 279

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید