50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی فضاهای باز مجتمع مسکونی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه فضاهای باز مجتمع مسکونی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تأثیرطراحی فضا های باز مجتمع هاَی مسکونی برآسایش بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی عوامل موثربرارتقاء سرزندگی درفضاهای بازمسکونی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی رابطه بین پایداری اجتماعی و فضای باز مجتمعهای تجاری بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش طراحي فضاهاي بازِ مجتمع هاي مسكوني با رويكرد ارتقاء خلاقيت بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش فضاهای باز مجتمع های مسکونی و گسترش تعاملات اجتماعی بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش تأثیرطراحی فضا های باز مجتمع هاَی مسکونی در دراستای افزایش حس مکان بررسی شده است

گونه شناسی مجتمع هاي مسکونی بلند مرتبۀ متشکل از بلوك هاي متفاوت، علاوه بر گونه شناسی مبتنی بر نوع دسترسی و روابط فضاهاي داخلی، در نحوة قرارگیري و همنشینی فضاي باز و بسته نیز می باشد .گونه هاي غالب این مجتمع ها، چیدمان محیطی، بلوك هاي منفرد، بلوك هاي ردیفی و ترکیب مختلطی از سایر بلوك ها است. مجموعه هاي مسکونی با الگوي محیطی که با عنوان الگوي “فضاي باز میانی ” نیز نام برده می شوند، مجموعه هایی هستند که در آنها، بلوكهاي مسکونی حول یک فضاي بازِ مرکزي شکل گرفته اند. این ترکیب سبب می شود، نماي اصلی بلوكها رو به معبر عمومی قرار گیرد و در فضاي پشت بلوك ها، حریم هاي خصوصی به وجود آید. فضاهاي خصوصی به وجود آمده، می توانند بین چندین بلوك مشترك باشند. مجموعه هاي مسکونی با الگوي منفرد که به آنها طرح هاي “خردگانی ” نیز می گویند، مجموعه هایی هستند که در آنها، بلوك هاي مسکونی که غالباً بلندمرتبه می باشند، به صورت مجزا از یکدیگر در سایت مجموعه پراکنده شده اند .در این نوع طرح ها، کیفیت محیط بیرونی، کاملاً متفاوت از طرح هاي فضاي باز میانی است. چیدمان مجزاي بلوك ها، امکان نورگیري و تهویه طبیعی را براي آنها میسر می سازد.
الگوي “خطی” یا “نواري” ساده ترین نحوه چیدمان بلوك ها در طرح هاي مسکونی است. طراحی الگوي خطی، معمولاً تحت تأثیر کشیدگی شکل زمین و یا عامل مؤثر دیگري، مانند قرارگیري در کنار یک بلوار و یا ضوابط شهرسازي منطقه مورد نظر است. الگوي ترکیبی در مجموعه هاي مسکونی، معمولاً ترکیبی از دو یا سه نوع از الگوهاي محیطی، منفرد و خطی است.

قسمت هایی از فصل اول تأثیرطراحی فضا های باز مجتمع هاَی مسکونی برآسایش

گونه شناسی یا به عبارتی دیگر “دسته بندي اشیاء به کمک هندسه و نظم معین و بر پایه طبقه بندي ویژگی هاي مشترك آنها” در حوزه نظریۀ معماري قدمت طولانی دارد. بر حسب نیازهاي پژوهشی و پیشینۀ شکل گیري الگوهاي مسکن در کشورهاي مختلف، گونه شناسی خانه از مقیاس مجموعه تا بلوك، شامل فضاي داخلی واحد و کل واحد مسکونی با معیارهاي مختلفی صورت گرفته است. یکی از گونه شناسی هاي در مقیاس، طراحی شهري و مجموعه هاي غیرمرتفع، واحدهاي مسکونی تک خانواري شامل خانه هاي غیرمتصل، خانه هاي نیمه متصل، خانه هاي نواري و خانه هاي با حیاط مرکزي می شود. در این دسته بندي، نحوة قرارگیري واحد مسکونی در زمین و همجواري، معیار گونه شناسی بوده است. معیارهاي دیگري چون همنشینی فضاي پر و خالی، دسترسی، حجم و ابعاد بنا عامل مشترك تعریف گونه ها می باشد. محقق ایتالیایی “کامبی”، خانه هاي حیاط دار را براساس موقعیت حیاط، به صورت خانه هاي I شکل، L شکل، U شکل، T شکل، Z شکل، چلیپایی و خطی دسته بندي کرده است. محققان آمریکایی “تیس”، “شروود” و “پلی زویدس”، خانه هاي حیاط دار لس آنجلس را بر حسب نحوة اشغال زمین، به خانه هاي یک سویه، دو سویه L شکل، U شکل و حیاط مرکزي دسته بندي کرده اند (تصویر 1). محققان آلمانی “پفایفا” و “برانک” در کتاب گونه شناسی خانه هاي حیاط دار، خانه ها را به گروه هاي خانه هایی با باغ مرکزي، خانه هاي L شکل، خانه هاي پاسیودار و خانه هاي آترویومدار تفکیک کرده اند. به صورت کلی گونه شناسی داخل خانه ها معمولا برگرفته از نحوة دسترسی و یا گردش فضاهاي داخلی انجام می شود

فهرست کامل فصل اول تأثیرطراحی فضا های باز مجتمع هاَی مسکونی برآسایش

1-1 ) تاثیر فضاي باز در گونه شناسی مجتمع هاي مسکونی

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 2
1و1و3 فضای باز 2
1و1و4 گونه شناسی مجتمع های مسکونی 4
1و1و5 چیدمان فضاهاي باز مجتمع هاي مسکونی 5
1و1و6 مقایسه فضاي باز مسکونی در بافت مدرن و سنتی 5
1و1و7 نمونه هایی از کاربرد الگوي ترکیب فضاهاي باز و بسته 7
1و1و8 ویژگیهاي فضاي باز مشترك 8
1و1و9 فعالیتهاى جمعى در فضاهاى عمومى یک مجتمع مسکونى 10
1و1و10 الگوها در طراحی فضاي باز 11
1و1و11 معرفی الگوهائی در طراحی اجزا و عناصر فضاي باز مسکونی 12
1و1و12 نتیجه گیري 13
1و1و13 منابع و ماخذ 13

1-2 ) تأثیرطراحی فضاهای باز مجتمع های مسکونی بر آسایش حرارتی ساکنین

1و2و1 چکیده 15
1و2و2 مقدمه 15
و1و2و3 مسکن 15
1و2و4 فضای باز 17
1و2و5 اهمیت فضاهای باز در مسکن معاصر 18
1و2و6 فضای باز و هماهنگی با محیط 18
1و2و7 فضای باز و ملاحظات اقلیمی 18
1و2و8 آسایش حرارتی 19
1و2و9 عوامل اقلیمی موثر در آسایش حرارتی 19
1و2و10 نتیجه گیری 20
1و2و11 منابع 21

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی عوامل موثربرارتقاء سرزندگی درفضاهای بازمسکونی

فضاي باز مابین ساختمان هاي مسکونی بستر پیوند ساکنان با طبیعت و محل گذران اوقات فراغت در مکانی بیرون از خانه است. در گذشته، حیاط فضایی براي ارتباط تنگاتنگ با طبیعت وفضاي باز بوده، در شرایط زندگی امروز شهرهاي صنعتی چون بندر ماهشهر، امکان زندگی در خانه هاي ویلایی بزرگ بسیار کم شده است و خانه هاي امروزي با امکانات و شرایط موجود قابلیت پاسخگویی به بسیاري از نیازمندیهاي زندگی ایرانی را ندارد.این در حالی است که فضاي باز مجموعه هاي مسکونی در ساکنان احساس تعلق کافی ایجاد نمی کند .بنابراین نیاز به بازنگري و توجه ویژه به طراحی فضاي باز مجتمع هاي مسکونی به عنوان حیاط مشترك و جمعی،و استفاده از علم روانشناسی محیط در طراحی مجتمع هاي مسکونی امروزي امري ضروري است. براي این منظور در این تحقیق ابتدا به تعریف و تعیین معیارهاي علایق ضايافراد به ف باز و پرداخته خواهد شد سپس با اشاره به سیر تحول فضاي باز در معماري مسکونی ایران نیاز به فضاي باز طراحی شده و تعاریف علوم روانشناسی و تاثیر آن در طراحی ساخت مجتمع هاي مسکونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

فهرست کامل فصل دوم بررسی عوامل موثربرارتقاء سرزندگی درفضاهای بازمسکونی

2-1) تاثیر روانشناسی محیط نسبت به سکونت در مجتمع هاي مسکونی با معیار فضاي باز

2و1و1 چکیده 22
2و1و2 مقدمه 23
2و1و3 روش تحقیق 23
2و1و4 مروری بر ادبیات موضوع 23
2و1و5 تعریف فضای باز در مجتمع های مسکونی 23
2و1و6 شکل و هندسه فضای باز در خانه ایرانی 24
2و1و7 کاردکردهای فضای باز در خانه ایرانی 24
2و1و8 رابطه انسان و فضای باز در خانه ایرانی 24
2و1و9 روانشناسی محیطی 26
2و1و10 روانشناسی در معماری 26
2و1و11 سکونت پذیری محیط 26
2و1و12 رابطه معماران و روانشناسان 27
2و1و13 درک انسان از محیط 27
2و1و14 ادراک محیطی _ بی حسی محیطی 27
2و1و15 نظریه های ادراک محیطی 28
2و1و16 عوامل شناسایی بهتر ساختمان ها 29
2و1و17 تاثیر محیط فیزیکی بر شناخت محیطی 29
2و1و18 ارتباط شخصیت و محیط فیزیکی 29
2و1و19 زیبایی شناسی معماری و تاثیر آن بر روحیه و رفتار افراد 29
2و1و20 زیبایی محیط و فعالیت اجتماعی 30
2و1و21 بهبود کیفیت محیط و افزایش فعالیت اجتماعی 30
2و1و22 عوامل کیفی محیط و تأثیر آن بر روحیه افراد از دیدگاه روان شناسی 31
2و1و23 مکان تحقیق 32
2و1و24 روش تحقیق و جامعه آماري 33
2و1و25 یافته هاي تحقیق 33
2و1و26 بررسی نحوه همگنی مجموعه با بافت اطراف و محیط 33
2و1و27 بررسی واحدهاي مسکونی و فضاهاي درونی آنها 33
2و1و28 ارتباط اجتماعی ساکنین 34
2و1و29 نتیجه گیري 34
2و1و30 فهرست منابع 35

2-2) بررسی مولفه های موثر بر قابلیت پیاده مداری در فضاهای باز مجموعه های مسکونی

2و2و1 خلاصه 36
2و2و2 مقدمه 36
2و2و3 روش تحقیق 38
2و2و4 پبشینه تحقیق 38
2و2و5 فضای باز 40
2و2و6 فضای باز در مجموعه های مسکونی 42
2و2و7 مفهوم قابلیت پیاده مداری 44
2و2و8 مولفه های موثر و منتخب در پیاده مداری 45
2و2و9 نتیجه گیری 46
2و2و10 مراجع 48

2-3) بررسی عوامل موثر بر ارتقاء سرزندگی در فضاهای باز مسکونی

2و3و1 چکیده 50
2و3و2 مقدمه 50
2و3و3 کیفیت محیط 51
2و3و4 سکونت 52
2و3و5 فضاهای باز 53
2و3و6 سرزندگی 53
2و3و7 عوامل موثر بر ارتقاء سرزندگی 55
2و3و8 اجتماع پذیری 55
2و3و9 رضایت مندی 55
2و3و10 تامین انتظارات ساکنان از محیط مسکونی 56
2و3و11 فعالیت ها در فضاهای عمومی 56
2و3و12 امنیت 56
2و3و13 حس تعلق به مکان 56
2و3و14 ایمنی 57
2و3و15 ارتباط با طبیعت 57
2و3و16 جذابیت فضا 58
2و3و17 خوانایی 58
2و3و18 نتیجه گیری 58
2و3و19 منابع 59

2-4) بررسی کیفیت عوامل فضایی و کالبدی فضاهای باز مجتمع های مسکونی شهر جدید سهند

2و4و1 چکیده 63
2و4و2 مقدمه 64
2و4و3 چارچوب نظری 65
2و4و4 سوالات تحقیق 66
2و4و5 مواد و روش 66
2و4و6 نتایج 67
2و4و7 بحث 69
2و4و8 نتیجه 71
2و4و9 فهرست منابع 72

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی رابطه بین پایداری اجتماعی و فضای باز مجتمعهای تجاری

“زیست خاور در سالهای بعد از انقلاب اسلامی به بهره برداری رسید، نوع دیگری از مرتفع سازی در بافت های متراکم درون شهری بود که به جای توجه به فضای باز در تلفیق با مجموعه های تجاری سامان یافت.” تجاری زیست خاور مشهد در منطقه 8 شهرداری مشهد و در ابتدای خیابان کوهسنگی و کنار یکی از معتبرترین میدانهای شهر مشهد یعنی میدان دکتر علی شریعتی واقع شده و امروزه از مراکز مهم خرید در شهر مشهد محسوب می شود. زیست خاور در زمینی به مساحت ده هزار مترمربع بنا گردیده که در 17 طبقه و با ارتفاع 68 متر دارای 75 هزار مترمربع زیربنا میباشد. این ساختمان یکی از عظیمترین بناهای تجاری و مسکونی ایران است. مجتمع مزبور دارای 698 واحد تجاری در چهار طبقه و پارکینگ با ظرفیت 250 خوردرو در چهار طبقه و 198 واحد مسکونی میباشد

فهرست کامل فصل سوم بررسی رابطه بین پایداری اجتماعی و فضای باز مجتمعهای تجاری

3-1 ) بررسی رابطۀ بین پایداري اجتماعی و فضاي باز مجتمع هاي زیستی

3و1و1 چکیده 73
3و1و2 مقدمه 74
3و1و3 مفهوم سکونت 74
3و1و4 پایداری اجتماعی 74
3و1و5 رابطه پایداري اجتماعی در سکونت گاه ها 75
3و1و6 مفهوم فضاهاي بازمحیط هاي مسکونی 75
3و1و7 مبانی طراحی فضاهاي باز مسکونی 75
3و1و8 فضاي باز محیط مسکونی بر اساس نیاز ساکنین 76
3و1و9 اجتماع پذیري فضاي باز 76
3و1و10 رابطه ویژگی هاي کالبدي فضاي بازبرپایداري اجتماعی 76
3و1و11 مواد و روش ها 77
3و1و12 نتایج و بحث 78
3و1و13 شاخصهاي عوامل موثرپایداري اجتماعی بر فضاي باز مجتمع هاي زیستی 78
3و1و14 میزان فراوانی میزان استفاده ساکنان از فضاي باز مجتمع ها 80
3و1و15 توزیع فراوانی سنجش نیازهاي مجتمع پایگاه 80
3و1و16 توزیع فراوانی سنجش نیازهاي مجتمع معالی آباد 81
3و1و17 آمار استنباطی 81
3و1و18 بین فضاي باز (تعلق مکان، امنیت، خوانایی، تنوع) و تعاملات اجتماعی رابطه معناداروجود دارد. 81
3و1و19 فرضیه 1- بین فضاي باز و تعاملات اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد. 82
3و1و20 فرضیه 2- بین تعلق مکان و تعاملات اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد. 82
3و1و21 فرضیه 3-بین امنیت و تعاملات اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد. 82
3و1و22 فرضیه 4- بین خوانایی و تعاملات اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد. 82
3و1و23 فرضیه 5-بین تنوع و تعاملات اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد. 83
3و1و24 نتیجه گیری 83
3و1و25 منابع 84

3-2 ) الزامات معماري تاثیرگذاردراجتماع پذیري فضاهاي باز مجتمع هاي مسکونی

3و2و1 خلاصه 86
3و2و2 مقدمه 86
3و2و3 اجتماع پذیري درفضاهاي عمومی 87
3و2و4 فضاي باز در مجتمع هاي مسکونی 87
3و2و5 لزوم پرداختن به فضاي باز درخانه ها 87
3و2و6 مطالعه موردي 88
3و2و7 روش تحقیق 88
3و2و8 یافته هاي حاصل ازتحلیل پرسشنامه 89
3و2و9 یافته هاي توصیفی 89
3و2و10 میزان تعاملات اجتماعی درفضاي باز مجتمع هاي مسکونی بر اساس نظرات استفاده کنندگان 90
3و2و11 بررسی تاثیرویژگیهاي کالبدي فضاهاي موردمطالعه در اجتماع پذیري آنها ازدیدگاه استفاده کنندگان 91
3و2و12 یافته هاي استنباطی 92
3و2و13 نتیجه گیري وجمع بندي 93
3و2و14 منابع 93

3-3 ) بازیابی جایگاه و رابطه مسجد و بازار در فضاهای شهری امروز ایران (نمونه موردی: مجتمع تجاری مسکونی زیست خاور مشهد)

3و3و1 خلاصه 94
3و3و2 مقدمه 94
3و3و3 طرح مساله 95
3و3و4 بررسی نقش و جایگاه مساجد در شهرهای گذشته و امروز 95
3و3و5 بررسی کارکردهای بازارها در گذشته و امروز 96
3و3و6 مسجد و بازار، دو رکن جدانشدنی شهرسازی اسلامی 97
3و3و7 نقشهای فرهنگی و اجتماعی و معنوی مساجد 98
3و3و8 بررسی و شناخت مجتمع زیست خاور 98
3و3و9 تحلیل و ارزیابی مجتمع زیست خاور 99
3و3و10 احیاء جایگاه مسجد و بازار 100
3و3و11 نتیجه گیری و پیشنهادات 101
3و3و12 مراجع 101

قسمت هایی از فصل چهارم طراحي فضاهاي بازِ مجتمع هاي مسكوني با رويكرد ارتقاء خلاقيت

امروزه فضای باز مجتمع های مسکونی بخش جداناپذیر از آن محسوب می شود و در برآورده ساختن نیازهای اجتماعی و فردی افراد جامعه ، خصوصا کودکان نقش اساسی دارد. دور کردن کودکان از فرصت مواجهه با طبیعت ذات زندگی را از آنها می رباید. در جوامع شهری سه واحد اجتماعی خانواده ، مدرسه و فضاهای شهر در روند آموزش و اجتماعی شدن دارای اهمیت ویژه ای
هستند. اگرچه برای کلیه اجزای شهر نمی توان انتظار تناسب باشرایط فیزیکی و روان شناختی کودکان را داشت. اما در بخش هایی ازفضای شهر همانند فضای باز باید شرایط مناسب برای تجربه کردن محیط در اختیار کودکان قرار داده شود. از آن جایی که یکی از پیامدهای خانواده های کم جمعیت عصر حاضر ، محدودیت تجارب اجتماعی کودکان است. لزوم ایجاد فضاهای شهری که پاسخ گوی نیازهای کودکان با توقع ها ،سبک های متنوع زندگی و فعالیت های متعدد باشد، بیشتر گردیده است و در نهایت منجر به احساس تعلق به محیط بلوغ فردی و اجتماعی و شناخت از خود می گردند.

فهرست کامل فصل چهارم طراحي فضاهاي بازِ مجتمع هاي مسكوني با رويكرد ارتقاء خلاقيت

4-1 ) برسی نقش محوری فضا در پرورش خلاقیت کودکان _ نمونه موردی مجتمع های دوستدار کودک

4و1و1 خلاصه 102
4و1و2 مقدمه 103
4و1و3 پرسش تحقیق 103
4و1و4 پیشینه پژوهش 103
4و1و5 روش گرد آوری اطلاعات 104
4و1و6 خلاقیت 104
4و1و7 پرورش خلاقیت 104
4و1و8 پرورش خلاقیت کودکان 105
4و1و9 روش تحقیق 106
4و1و10 متغییرهای موثر 107
4و1و11 تحریک کنندگی عناصر طبیعی محیط 107
4و1و12 بازی مشارکت کودکان 107
4و1و13 انعطاف پذیری عملکردها 107
4و1و14 خیال پردازی 107
4و1و15 کنجکاوی 107
4و1و16 بررسی توزیع فراوانی عوامل 107
4و1و17 تبیین مدل تحقیق 108
4و1و18 نتایج و بحث 111
4و1و19 اصول طراحی فضاهای آموزش کودکان 113
4و1و20 نتیجه گیری 114
4و1و21 منابع 115

4-2 ) طراحی فضاهای باز مجتمع های مسکونی با رویکرد ارتقاء خلاقیت در کودکان

4و2و1 چکیده 122
4و2و2 مقدمه 134
4و2و3 بیان مساله 135
4و2و4 ضرورت و اهمیت تحقیق 136
4و2و5 فرضیه 137
4و2و6 هدف 137
4و2و7 سوالات تحقیق 138
4و2و8 روش تحقیق 138
4و2و9 مراحل تحقیق 139
4و2و10 ساختار رساله 139
4و2و11 ادبیات موضوع 142
4و2و12 خلاقیت 145
4و2و13 تعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسان 148
4و2و14 عوامل موثر بر خلاقیت 149
4و2و15 محیط های سبز کودکان 150
4و2و16 مزایای سلامت روانی فضاهای باز طبیعی و فضای سبز 150
4و2و17 انگیزش های محیطی 152
4و2و18 محیط اجتماعی 153
4و2و19 محیط خانواده 153
4و2و20 محیط کالبدی 153
4و2و21 نتیجه گیری 154
4و2و22 روش تحقیق 155
4و2و23 گام های تحقیق 156
4و2و23و1 مرحله اول : شناخت تحلیلی سامانه ها 156
4و2و23و2 مرحله دوم 156
4و2و23و3 جامعه آماری 156
4و2و23و4 انتخاب نمونه 157
4و2و23و5 ابزار تحقیق (پرسشنامه) 158
4و2و23و6 اعتبار سنجی ابزار اندازه گیری 160
4و2و23و7 پایایی پرسشنامه 161
4و2و23و8 روایی پرسشنامه 161
4و2و23و9 تحلیل سوالات پرسشنامه 161
4و2و23و10 محاسبه ضریب تمیز برای انتخاب سوالات نامناسب 161
4و2و23و11 روش لوپ برای انتخاب سوال مناسب 163
4و2و24 تحلیل عوامل 165
4و2و25 طرح پژوهش 170
4و2و26 تحلیل مسیر 170
4و2و27 جمع بندی 170
4و2و28 تجزیه و تحلیل داده ها 171
4و2و29 داده های توصیفی 172
4و2و29و1 توزیع فراوانی عامل “فرم فضا ” 172
4و2و29و2 توزیع فراوانی عامل “عوامل طبیعی (پوشش گیاهی )” 173
4و2و29و3 توزیع فراوانی “آموزش پذیری فضا ” 174
4و2و29و4 توزیع فراوانی عامل “انعطاف پذیری وسایل بازی ” 175
4و2و29و5 توزیع فراوانی عامل “عوامل محرک بصری ” 176
4و2و29و6 توزیع فراوانی عامل “ارگونومی ” 177
4و2و30 شاحه های دانش ارگونومی 180
4و2و31 طراحی و توصیف مدل 181
4و2و32 برآورد خطاهای عملیاتی 186
4و2و33 نتایج آزمون برازندگی مدل پیشنهادی 187
4و2و34 تحلیل فرضیه های تحقیق 188
4و2و35 بحث و نتیجه گیری 189
4و2و36 بحث 191
4و2و37 معماری محیطی کودک 193
4و2و38 کودکان و معماری 193
4و2و39 ارگونومی کودکان در امنیت وسایل بازی 199
4و2و39و1 استانداردهای امنیت بازی به چهار گروه کلی تقسیم میشود 200
4و2و40 محدودیت های تحقیق 200
4و2و41 پیشنهادهای تحقیق 201
4و2و42 طراحی نمونه موردی (مجتمع مسکونی در تهران) 202
4و2و43 شهر تهران 202
4و2و43و1 موقعیت استقرار شهر تهران 203
4و2و43و2 طول و عرض جغرافیایی 203
4و2و43و3 موقعیت اقلیمی کلان شهر تهران 203
4و2و44 بررسی اقلیمی منطقه نیمه بیابانی 205
4و2و44و1 ویژگی های اقلیمی 205
4و2و44و2 نیازهای حرارتی 205
4و2و44و3 جهت استقرار ساختمان 205
4و2و44و4 فرم کالبدی و سازمان دهی پلان 206
4و2و44و5 اندازه پنجره ها و سایه بان 206
4و2و44و6 مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی 206
4و2و44و7 سیستم مکانیکی 206
4و2و44و8 کاشت درخت 207
4و2و45 انتخاب سایت طراحی 207
4و2و45و1 دلایل انتخاب سایت 208
4و2و46 اصول طراحی 208
4و2و47 مکان یابی 209
4و2و48 همجواریها 210
4و2و49 دسترسی 211
4و2و50 برنامه فیزیکی سایت 211
4و2و50و1 آنالیز 211
4و2و50و2 شبکه های معابر و دسترسی 212
4و2و50و3 عرصه بندی فضایی در سایت 214
4و2و50و4 لکه گذاری در سایت برای توده ها بر اساس اصول سازماندهی فضا 215
4و2و51 طراحی فضاهای باز مجتمع برای رسیدن به عوامل شش گانه بر گرفته از تحقیق 216
4و2و52 پوستر های ارائه طرح 223
4و2و53 پیوست ها 227
4و2و54 منابع 234

4-3 ) نقش جایگاه معماری در تمایل کودک به فضای باز در مجموعه مسکونی

4و3و1 چکیده 238
4و3و2 مقدمه 238
4و3و3 راه حل های طراحی مراکز کودکان بر پایه عوامل موثر در رشد خلاقیت 239
4و3و4 عوامل محیطی موثربر کارایی و سودمندی مراکز کودکان 242
4و3و5 نتیجه گیری 244
4و3و6 منابع 244

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم فضاهای باز مجتمع های مسکونی و گسترش تعاملات اجتماعی

سطوح مختلف حس مکان
شامای شموئل در بررسی های خود در مورد سطوح مختلف احساس به مکان ، 3 مرحله اصلی تعلق به مکان ، دلبستگی به مکان و تعهد به مکان را اشاره و این حس را در 7 سطح طبقه بندی می کند: 1- بی تفاوتی نسبت به مکان 2- آگاهی از قرار گیری در یک مکان 3-تعلق به مکان 4- دلبستگی به مکان 5- یکی شدن با اهداف مکان 6- حضور در مکان 7- فداکاری برای مکان، دو سطح اولیه مورد اشاره وی، عمدتا سطوح ادراکی و شناختی فرد به محیط را شامل می شود، از سطح 3 به بعد، ابعاد احساسی فرد نسبت به مکان را شامل می شود. حس تعلف دارای طیف وسیعی از بی مکانی تا تعلق و همذات پنداری با مکان می باشد.

فهرست کامل فصل پنجم فضاهای باز مجتمع های مسکونی و گسترش تعاملات اجتماعی

5-1 ) ارزیابی تاثیر فضای باز مجتمع های مسکونی بر افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین مطالعه موردی : (مجتمع مسکونی سعیدیه و نیروی انتظامی)

5و1و1 چکیده 246
5و1و2 مقدمه 247
5و1و3 سیر اندیشه ها 247
5و1و4 پیشینه تحقیق 248
5و1و5 مبانی نظری 248
5و1و6 اهداف تحقیق 253
5و1و7 روش تحقیق 253
5و1و8 معرفی نمونه های مورد مطالعه 253
5و1و9 یافته های تحلیل 254
5و1و10 نتیجه گیری و جمع بندی 256
5و1و11 منابع 257

5-2 ) فضاهای باز مجتمع های مسکونی بستری برای گسترش تعاملات اجتماعی در میان سالمندان (مستخرج از پایان نامه)

5و2و1 چکیده 259
5و2و2 مقدمه 259
5و2و3 تعریف سالمندی 260
5و2و4 شناخت توانایی ها و ناتوانانی های سالمندان در شکل گیری روابط اجتماعی (شناخت توانایی ها و ناتوانی های تاثیر گذار سالمندان در روابط اجتماعی ) 260
5و2و5 فضاهای بازمجتمعهای مسکونی فرصتی برای افزایش تعاملات اجتماعی 261
5و2و6 افزایش تعاملات اجتماعی سالمندان درفضاهای باز مجتمعهای مسکونی 261
5و2و7 انتظارات سالمندان از فضای باز محیط مسکونی 261
5و2و8 عوامل اصلی جهت طراحی فضای باز مجتمع مسکونی مناسب سالمندان با هدف گسترش تعاملات اجتماعی 262
5و2و9 نتیجه گیری 263
5و2و10 منابع 263

5-3 ) تاثیر فضاهای مجتمع های مسکونی بر افزایش تعاملات اجتماعی نمونه موردی : مجتمع مسکونی پزشکان خرم آباد

5و3و1 چکیده 265
5و3و2 مقدمه 266
5و3و3 بیان مساله 266
5و3و4 اهداف اصلی و فرعی 267
5و3و5 سوال ها و فرضیه های پژوهش 267
5و3و6 پیشینه تحقیق 268
5و3و7 روش تحقیق 268
5و3و8 معرفی نمونه موردی 268
5و3و9 مبانی و مفاهیم نظری 269
5و3و10 فضای باز و تعملات اجتماعی 271
5و3و11 امنیت و تعاملات اجتماعی 271
5و3و12 یافته های تحقیق 272
5و3و13 تمایل افراد به فضاهای عمومی یا خصوصی 272
5و3و14 نقش فضاها در افزایش آشنایی و تعامل ساکنین 272
5و3و15 میزان استفاده از فضاهای باز و محوطه مجتمع مسکونی 273
5و3و16 فعالیت هایی که در فضای آزاد مجتمع انجام می گیرد 273
5و3و17 مشکلات فضاهای باز مجتمع 274
5و3و18 انتظارات ساکنین از فضاهای باز 274
5و3و19 تاثیر فضاهای جمعی در افزایش آشنایی و تعاملات ساکنین 275
5و3و20 میزان آشنایی و رفت و آمد ساکنین مجتمع با یکدیگر 275
5و3و21 تاثیر زندگی در ارتفاع بر کاهش استفاده از فضاهای ازاد و سبز 276
5و3و22 نتیجه گیری و ارائه راهکارها 276
5و3و23 منابع 277

5-4 ) ایجاد تعلق کالبدی به فضاهای باز مجتمع های مسکونی با هدف برقراری تعاملات اجتماعی

5و4و1 چکیده 279
5و4و2 مقدمه 280
5و4و3 حس تعلق 281
5و4و4 سطوح مختلف حس مکان 281
5و4و5 حس تعلق به مکان 281
5و4و6 رویکرد پدیدار شناسانه به حس تعلق 282
5و4و7 رویکرد تجربه گرایی به حی تعلق 282
5و4و8 عوامل ایجاد کننده حس تعلق 284
5و4و9 تعلق کالبدی 284
5و4و10 تعاملات اجتماعی 286
5و4و11 فضای اجتماع پذیر 287
5و4و12 ویژگی های فضای اجتماع پذیر 287
5و4و13 فضاهای باز 289
5و4و14 مجتمع های مسکونی 289
5و4و15 عناصر شاخص موجود در فضاهای باز مجتمع های مسکونی 290
5و4و16 نتیجه گیری 292
5و4و17 مراجع 294

5-5 ) بررسی عوامل مؤثر در طراحی و ایجاد فضای باز مجتمعهای مسکونی بر روابط اجتماعی ساکنان

5و5و1 چکیده 295
5و5و2 مقدمه 295
5و5و3 بیان مساله 296
5و5و4 اهمیت و ضرورت مساله 296
5و5و5 سوابق پژوهشی 296
5و5و6 اهداف تحقیق 297
5و5و7 سوالات تحقیق 297
5و5و8 فرضیات تحقیق 297
5و5و9 روش تحقیق 297
5و5و10 عوامل مؤثر بر روابط اجتماعی ساکنان در طراحی و ایجاد فضای باز مجتمع های مسکونی 298
5و5و11 حس مکان 298
5و5و12 حس تعلق 298
5و5و13 مشارکتی بودن فضا 298
5و5و14 همگانی بودن و جامعیت 299
5و5و15 دسترسی 299
5و5و16 اجتماع پذیری 299
5و5و17 امنیت 299
5و5و18 نتیجه گیری 300
5و5و19 مراجع 300

5-6 ) نقش فضاي باز بر ارتقاء تعاملات اجتماعي

5و6و1 چکیده 301
5و6و2 مقدمه 302
5و6و3 مواد و روش ها 302
5و6و4 آمار توصیفی 303
5و6و5 آمار استنباطی 303
5و6و6 فرمول ها و روابط 303
5و6و7 روش تعيين حجم نمونه جهت تكميل پرسشنامه ها ( روش تحقيق آماري ) 303
5و6و8 اگر حجم جامعه مشخص باشد 303
5و6و9 اگر حجم جامعه مشخص نباشد 304
5و6و10 جامعه آماری 304
5و6و11 نمودارها و جداول 304
5و6و12 نتایج و بحث 306
5و2و13 ميزان تمايل ساكنين به فضاهاي عمومي مجتمع 306
5و2و14 مقايسه و نقش فضاهاي عمومي در ارتقاي آشنايي و تعاملات بين ساكنين 306
5و2و15 ارزيابي كيفيت فضاهاي باز مجتمع مسكوني 307
5و2و16 دسته بندي فعاليت هايي كه در فضاي باز صورت مي گيرد 307
5و2و17 بررسي مشكلات فضاهاي باز مجتمع 307
5و2و18 تاثير فضاهاي جمعي در افزايش تعاملات بين ساكنين مجتمع مسكوني 308
5و2و19 تاثير تعاملات بر افزايش امنيت ساكنين 308
5و2و20 نتیجه گیری 308
5و2و21 پیوست ها 309
5و2و22 منابع 311

قسمت هایی از فصل ششم تأثیرطراحی فضا های باز مجتمع هاَی مسکونی در دراستای افزایش حس مکان

از نظر شكلي محلات سنتي ايران به ندرت داراي تقارن هندسي مشخصي هستند، اما همواره نظمي مركب از سلسله مراتب باز و بسته تشكيل شده اند كه در آنها الگوهايي از ارتباط و همياري هاي خاص اسلامي جريان داشته است. با وجود شبكه هاي ارگانيك و غير هندسي، ساختار و جهت گيري فضاهاي باز مسكوني در اين شهرها هندسي و به سمت جهت بهينه اقليمي است.به طور كلي محلات مسكوني از يك نظام سه بخشي فضاهاي عمومي، نيمه عمومي و خصوصي تشكيل مي شده اند.همچنين نظام بن بست هايي كه از خيابان و كوچه ها منشعب مي شدند،راهي كار آمد و اقتصادي براي دسترسي نيمه خصوصي به بيشترين تعداد واحد مسكوني را فراهم كرده كه از الحاق خانه هاي حياط دار محصور به يكديگر شكل گرفته و آنچه به صورت وقفه در فاصله بين خانه هاي به ظاهر نامنظم و در واقع مزين به مراعات نظام اجتماعي اسلام باقي مانده، به فضاهاي عمومي شهري تبديل شده اند. در شكل شماره 2 در نمونه اي از فضاي باز را در بافت تاريخي شهر هاي ايران مشاهده مي كنيم

فهرست کامل فصل ششم تأثیرطراحی فضا های باز مجتمع هاَی مسکونی در دراستای افزایش حس مکان

6-1 ) نقش طراحی فضای باز میان مجموعه های مسکونی بر ارتقاء حس دلبستگی به مکان

6و1و1 چکیده 313
6و1و2 مقدمه 313
6و1و3 مبانی و مفاهیم 314
6و1و4 مکان 314
6و1و5 حس 314
6و1و6 حس مکان 315
6و1و7 دلبستگی به مکان 316
6و1و8 شاخص های دلبستگی به مکان 317
6و1و9 فضای باز مجموعه های مسکونی 317
6و1و10 سیر تحول تاریخی فضای باز مجموعه های مسکونی در ایران 318
6و1و11 خصوصیات مکان های مطلوب مجتمع های مسکونی بر اساس نظریه بنتلی 320
6و1و12 اصول طراحی فضاهای مسکونی بر اساس نظریه توسلی 321
6و1و13 چارچوب نظری 323
6و1و14 نتیجه 326
6و1و15 اصل وحدت در عین کثرت 326
6و1و16 اصل قلمرو 326
6و1و17 اصل مرکزیت 326
6و1و18 اصل زیبایی 327
6و1و19 اصل هویتی فضا 327
6و1و20 اصل ایمنی و امنیت 327
6و1و21 اصل مشارکت 327
6و1و22 مراجع 327

6-2 ) بررسی نقش فضاهای باز مسکونی در افزایش امنیت شهری

6و2و1 چکیده 330
6و2و2 مقدمه 330
6و2و3 نیازهای اجتماعی انسان 331
6و2و4 ویژگی های فضای باز مشترک 331
6و2و5 تقویت قلمروها 333
6و2و6 امنیت 333
6و2و7 تعاملات اجتماعی و امنیت 334
6و2و8 عوامل موثر بر تعاملات اجتماعی 334
6و2و9 فضاهای بازمجتمع های مسکونی وتعاملات اجتماعی 334
6و2و10 نتیجه گیری 335
6و2و11 منابع 335

6-3 ) بررسی اهمیت فضاهای باز مجتمع مسکونی و تحلیل عملکرد اقلیمی

6و3و1 چکیده 337
6و3و2 مقدمه 338
6و2و3 روش تحقیق 338
6و2و4 فضاهای باز 339
6و2و5 اهمیت فضاهای باز در مسکن معاصر 340
6و2و6 فضای باز و هماهنگی با محیط 340
6و2و7 فضاهای باز و ملاحظات اقلیمی 341
6و2و8 عوامل کنترل کننده آسایش در فضای باز 341
6و2و9 حیاط مرکزی 342
6و2و10 ویژگی های تاثیر گذار در شکل گیری حیاط مرکزی 342
6و2و11 حیاط مرکزی و ملاحظات اقلیمی 343
6و2و12 شاخص های موثر در طراحی اکولوژیک مسکن 343
6و2و13 اثرات اکولوژیک فضای باز بر محیط مسکونی 344
6و2و14 مجتمع زیتون 344
6و2و15 نتیجه گیری 345
6و2و16 منابع 346

6-4 ) معاصر سازی عوامل هویت ساز فضای باز خانه سنتی در راستای افزایش حس مکان در فضای باز مسکن معاصر

6و3و1 چکیده 347
6و3و2 مقدمه 347
6و3و3 ادبیات موضوع 349
6و3و4 پیشینه تحقیق 349
6و3و5 سیر تحول معماری از گذشته تا امروز 349
6و3و6 سنت و تجدد 350
6و3و7 فضای باز (حیاط) در خانه های سنتی 350
6و3و8 فضای باز در خانه های امروزی 351
6و3و9 تعریف هویت 352
6و3و10 هویت مکانی 3
6و3و11 هویت حیاط مرکزی 354
6و3و12 حس مکان 354
6و3و13 عوامل شکل دهنده ی حس مکان 355
6و3و14 عوامل ادراکی و شناختی 355
6و3و15 عوامل کالبدی 355
6و3و16 روش تحقیق 356
6و3و17 یافته ها 356
6و3و18 یافته های استنباطی (تحلیل فرضیات ) 358
6و3و19 نتیجه گیری 360
6و3و20 مراجع 361

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید