50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 900 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی پایداری اجتماعی در ساختمان های مسکونی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش معماری در طراحی معماری پایدار بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی پایداری اجتماعی در ساختمان های بلند مرتبه بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش برقراری پایداری اجتماعی با بهره گیری از انگاره های محیطی و اجتماعی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بررسی روش های طراحی پایدار بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش الگوهای پایداری اجتماعی در ایجاد پایداری بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش بررسی روش های طراحی پایدار مطالعه موردی بررسی شده است
  • در فصل هشتم این پژوهش ریشه یابی مشکلات مجتمع های مسکونی بررسی شده است
  • در فصل نهم این پژوهش میزان رضایت اجتماعی در مجتمع های مسکونی و عوامل موثر بر آن بررسی شده است

در اثر برنامه ریزی و طراحی بدون فکر و نا آگاهانه انبوه سازی های کلیشه ای، انسان ها به صورت توده در کنار هم قرار می گیرند. به جای آنکه گروههای اجتماعی مثبت گرا و هدفمندی تشکیل گردد، انبوهی از نفرها تشکیل می شود که کنار هم قرار گرفتن آنها فقط ازدحام، شلوغی و هرج و مرج را در پی دارد. در چنین شرایطی، افراد خانواده برای تامین حداقل امنیت و آرامش از جمع فرار کرده، به کنج خانه پناه می برند. غربت و محرومیت اجتماعی از اینجا آغاز می گردد و در این میان کودکان بیش از همه صدمه می بینند و حاصل آن چنین اجتماعی می شود که هیچ وابستگی به یکدیگر و به زیستگاه خود ندارند و “هویت” برای آنها واژه ای دور از ذهن و بی استفاده می شود. در دهه های پایانی قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم، پایداری از مباحث مطرح در کلیه عرصه ها و به خصوص در عرصه تضاهای شهری و معماری است. آنچه که در این زمینه مغفول مانده است، وجه اجتماعی توسعه پایدار می باشد.
اصول پایداری مجتمع های مسکونی از بعد اجتماعی شامل عدالت، زیبایی شناسی، راحتی، آسایش، امنیت و رشد کودکان، هویت اجتماعی
و سایر مشابه مورد بررسی قرار می گردد.

قسمت هایی از فصل اول بررسی پایداری اجتماعی در ساختمان های مسکونی

در سال های اخیر، پایداری از مهم ترین مباحث مطرح شده در تمام عرصه ها به ویژه در فضای معماری و شهر سازی می باشد. پایداری در پی ایجاد تعادل در سه مؤلفه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی حاصل می گردد، که البته وجوه اقتصادی و زیست محیطی تا حدی مورد توجه قرار گرفته اند و حدالامکان ضوابطی نیز برای آن های در نظر گرفته شده است، اما در این میان بعد اجتماعی پایداری مورد کم توجهی واقع شده است. از این رو در این پژوهش سعی می شود تا پایداری اجتماعی در یکی از فضاهای مهم معماری یعنی مسکن و به طور مشخص مجتمع های مسکونی بررسی گردد. بنابراین در پی پاسخگویی به سؤالاتی نظیر چیستی پایداری اجتماعی و ملاک های آن در مجتمع های مسکونی، عوامل پایداری در مجتمع های مسکونی ایران از دیدگاه صاحب نظران، همچنین شاخص های مسکن مبتنی بر رویکرد پایداری اجتماعی در ایران از دیدگاه ساکنان و با بهره گیری از مطالعات از پیش صورت گرفته توسط سایر محققین در این زمینه، پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی در سایه اصول اولیه و اساسی چون: عدالت، زیبا شناختی، راحتی، آسایش، امنیت و رشد کودکان، هویت اجتماعی و سایر موارد مشابه بررسی گردیده و در نهایت راه هایی برای رسیدن به این پایداری ارائه خواهد شدروند تحقیق به این صورت می باشد که برای درک بیشتر موضوع مورد چالش ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه اي، یک سری مبانی نظری در رابطه با مفاهیمی چون پایداری اجتماعی و مسکن بیان می گردد، در ادامه با کمک نظرات جامعه متخصصان از تدوین پرسشنامه استفاده می شود. در نتیجه مدل تحلیلی پژوهش که در برگیرنده مدل کلی عوامل کالبدي اثرگذار بر پایداری اجتماعی مجتمع هاي مسکونی می باشد، تدوین گردیده و در انتها پیشنهاداتی در جهت ارتقاي پایداري اجتماعی در مجتمع هاي مسکونی در دو بعد فضایی و فعالیتی ارائه خواهد گردید

فهرست کامل فصل اول بررسی پایداری اجتماعی در ساختمان های مسکونی

1-1 ) بیان مساله

1و1و1 مقدمه 19
1و1و2 عنوان تحقیق 19
1و1و3 مشکلات موجود در سیاست گذاري ،برنامه ریزي و طراحی مسکن 19
1و1و4 ضرورت توجه به مسایل فرهنگی-اجتماعی در طراحی مسکن 22
1و1و5 اهداف بررسی مسایل فرهنگی –اجتماعی در مسکن 22
1و1و5و1 اهداف کلی 23
1و1و5و2 اهداف جزئی 23
1و1و6 قلمرو تحقیق 23
1و1و6و1 قلمرو مکانی تحقیق 23
1و1و6و2 قلمرو زمانی تحقیق 24
1و1و7 سوالات و فرضیات تحقیق 24
1و1و8 تعریف واژها، مفاهیم عملیاتی و متغیر ها 24
1و1و8و1 تعاریف نظر ي 24
1و1و8و2 توسعه پایدا ر 24
1و1و8و3 پایداري اجتماعی 24
1و1و8و4 معماري فرهنگ گر ا 25
1و1و8و5 تعریف عملیاتی 25

1-2 ) مبانی نظری تحقیق

1و2و1 مقدمه 27
1و2و2 انسان و نیازهای محیطی 28
1و2و2و1 انسان ونیازهاي اجتماعی-محیطی ساکنا ن 28
1و2و2و2 انسان و نیازهاي زیستی 29
1و2و3 طراحی سکونت گاه پایدار 30
1و2و3و1 نظریات در رابطه با مفاهیم توسعه پایدار 31
1و2و3و2 راهبرد هاي معماري پایدار در مسکن 32
1و2و3و3 رویکرد پایداري اجتماعی در طراحی مسکن 33
1و2و3و4 رابطه بین فرهنگ و معمار ي 35
1و2و3و5 نگرش فرهنگی – اجتماعی به مسکن 37
1و2و3و6 ارتباط ظرف مکانی و فرهنگ 38
1و2و3و7 معماري جهانی –حذف مرزها و فرهنگ بومی 39
1و2و4 نحو فضاي معماري 39
1و2و4و1 روش چیدمان فضا 40
1و2و4و2 عناصر تشکیل دهده نحو فضا 40
1و2و5 ارزش هاي پایدار در معماري مسکونی ایران 43
1و2و5و1 معماري خانه هاي سنتی ایرا ن 44
1و2و6 اصول و مبانی فضاي قابل دفا ع 49
1و2و6و1تاثیر انواع ساختمان بر شکل گیری رفتار 50
1و2و7 هویت و معماری 51
1و2و7و1 هویت پایدار در معماری 52
1و2و7و2 هویت ناپیدار در معماری 53
1و2و8 روانشناسی فضای سبز 54
1و2و9 تبعات کوچک سازی و مجتمع سازی 57
1و2و9و1 تاثیرات کمی کوچک سازی مسکن 58
1و2و9و2 مشکلات کیفی کوچک سازی 58
1و2و10 مفهوم سکونت 58
1و2و11 مفهوم مکان 59
1و2و11و1 عوامل موثر در ادراک مکان 62
1و2و11و2 حوس پنجگانه 63
1و2و11و3 مکان _ خاطره 63
1و2و12 مفهوم فضا 66
1و2و12و1 انگیزه محافظت 67
1و2و12و2 انگیزه تطبیق 68
1و2و12و3 انگیزه تفکیک 68
1و2و12و4 انگیزه تنظیم 68
1و2و13 انواع سکونت گاه های جمعی 68
1و2و14 نظریات در مورد مفهوم محله و بازتاب آن در ایران 71
1و2و14و1 ترکیب کالبدی واحدهای مسکونی 75
11و2و14و2 مراکز خدمات دهی (مرکز محله) 76
1و2و14و3 واحد همسایگی 78
1و2و14و4 چگونگی دسترسی 77
1و2و14و5 دسترسی پیاده 78
1و2و14و6 دسترسی سواره 79
1و2و15 نتیجه گیری 80

1-3 ) روش تحقیق

1و3و1 مقدمه 82
1و3و2 پایداري اجتماعی از دیدگاه جامعه آماري صاحبنظران و متخصصا ن 82
1و3و3 روش تحقیق 83
1و3و4 روش گرد آوري داده ها از جامعه آماري متخصصا ن 83
1و3و5 اعتبار سنجی ابزار اندازه گیر ي 83
1و3و6 مشخص نمودن عامل هاي موثر بر پایداري اجتماعی 83
1و3و7 انتخاب اسامی عامل ها 88
1و3و8 تحلیل داده هاي آماري جامعه متخصصان و صاحبنظران 89
1و3و9 توضیح عامل ها از لحاظ معماري 90
1و3و9و1 سر زندگی و پویائی فضاي باز و نیمه باز 90
1و3و9و2 آسایش 91
1و3و9و3 تاثیر مسکن بر اسایش جسمانی 91
1و3و9و4 تاثیر مسکن بر اسایش روانی 92
1و3و9و5 مدیریت مبتنی بر تعاملات اجتماعی 93
1و3و9و6 دسترسی پیاده به خدمات عمومی 94
1و3و9و7 رعایت حریم سازی فیزیکی و بصری 95
1و3و9و8 تشخیص ورودی 95
1و3و9و9 بهداشت و آرامش محیط 97
1و3و9و10 عرصه بندی و کیفیت فضائی 98
1و3و10بررسی تطبیقی دیدگاه جامعه آماری ساکنان با متخصصان 99
1و3و11 فرایند تحقیق 100
1و3و12 جامعه آماري وروش گردآوري دادها و اطلاعات در جامعه آماري ساکنان 100
1و3و13 اعتبار سنجی ابزار اندازه گیري جامعه ساکنان 100
1و3و14 مشخص نمودن عامل ها 100
1و3و15 انتخاب اسامی براي عامل ها 104
1و3و16 تحلیل داده هاي آماري جامعه ساکنان مجتمع ها به تفکیک 104
1و3و17 بررسی تطبیقی دیدگاه ساکنان با هرم نیازهاي مازلو 111
1و3و18 ارائه مدل پایداري اجتماعی بر اساس نظرات جامعه آماري متخصصان 112
1و3و18و1 انتخاب متغیر ها 112
1و3و18و2 مشخص نمودن متغیر ها 112
1و3و18و3 ارائه مدل نظر ي 114
1و3و18و4 فرآیند اصلاح مدل نظر ي 114
1و3و18و5 توصیف مد ل 119
1و3و19 نتیجه گیری 120

1-4 ) استانداردها و ضوابط طراحی معماري

1و4و1 مقدمه 123
1و4و2 عوامل موثر در طراحی سایت 122
1و4و2و1 تاثیرعوامل اقلیمی درطراحی سایت 123
1و4و2و2 قرار گیري نسبت به خورشید 123
1و4و2و3 تاثیر باد در طراحی سایت 125
1و4و3 مطالعات اقلیمی در خرده اقلیم اردبیل 128
1و4و3و1 دما 128
1و4و3و2 رطوبت و بارش 129
1و4و3و3 بادهای محلی 129
1و4و3و4 استفاده از حرارت خورشید 130
1و4و3و5 جهت استقرار لهینه در سایت 130
1و4و3و6 توصیه هاي لازم براي معماري همساز با اقلیم در شهر اردبیل 131
1و4و3و7 راهکار هاي جلوگیري ازاتلاف حرارت در شهر اردبیل 132
1و4و3و8 نتیجه گیري کلی دررابطه با طراحی همساز با اقلیم 133
1و4و4 مطالعات طراحی فضاهاي داخلی 133
1و4و4و1 تحلیل فضاهاي مورد نیاز در واحد مسکونی 133
1و4و4و2 ابعاد فضاهاي خانه و تأثیر مبلمان در معماري داخلی 135
1و4و4و4 ابعاد پذیرائی و نشیمن 135
1و4و4و5 آشپزخانه 135
1و4و4و6 فضاي خواب 137
1و4و4و7 سرویسهاي بهداشتی 139
1و4و4و8 پارکینگ 140
1و4و5 مطالعات طراحی تجهیزا ت 140
1و4و5و1 آسانسو ر 140
1و4و5و2 محاسبه تعداد و ظرفیت آسانسورها 141
1و4و5و3 انتخاب سازه و سیستم هاي ساختمانی 142
1و4و5و4 ایمنی در برابر حریق 143
1و4و5و5 مکانیزم حرکت دود در ساختما ن 143
1و4و5و6 کنترل دود از طریق تنظیم فشار هوا در داخل ساختمان 144
1و4و5و7 انواع سیستم اعلان حریق در ساختمان مسکونی 145
1و4و6 بررسی هاي نمونه موردي مجتمع هاي مسکونی 145
1و4و6و1 مجتمع مسکونی Housing Type PY 145
1و4و6و2 مجتمع مسکونی K int 147
1و4و6و3 مجتمع مسکونی Bodergraf serraatweg 149
1و4و6و4 مجموعه S ocial housing hollainhof 151
1و4و6و5 مجموعه مسکونی زیتون اصفهان 153
1و4و6و6 مجتمع مسکونی آذران تبریز 154
1و4و6و7 مجتمع پرند 156

1-5 ) ارائه طرح نهائی مبتنی بر مطالعات تحقیق

1و5و1 مقدمه 159
1و5و2 محل سایت پیشنهادی 159
1و5و3 تحلیل سایت 161
1و5و4 عوامل موثر در طراحی سایت 162
1و5و4و1 جهت شریان 162
1و5و4و2 طراحی بر اساس شعاع دسترسی 164
1و5و4و3 طراحی تعداد بلوك ها و تعداد واحد مجتمع ها 164
1و5و5 عوامل موثر در طراحی مجتمع زیستی 165
1و5و5و1 تاثیر عامل اقلیم در طراحی مجتمع مسکونی 166
1و5و5و2 انتخاب جهت بهینه اقلیمی نسبت به دریافت نور و باد 167
1و5و5و3 عدم ایجاد سایه ساختمان ها بر روي هم 167
1و5و5و4 استفاده از باد در تنظیم شرایط محیطی 168
1و5و6 تاثیر مولفه هاي اقتصادي در طراحی مسکن 169
1و5و7 تاثیر مولفه هاي اجتماعی مستخرج از مطالعات در طراحی مجتمع مسکونی 170
1و5و7و1 تاثیر عامل سرزندگی و پویائی فضاي باز و نیمه باز در طراحی مجتمع مسکونی 171
1و5و7و2 فضاي سبز مطلوب 172
1و5و7و3 وجود فضا هاي بازي – گذران اوقات فراغت و تفریح ساکنا ن 174
15و7و4 تاثیر مولفه اجتماعی آسایش در طراحی مجتمع مسکونی 178
1و5و7و5 تامین محدوده آسایش 179
1و5و7و6 انعطاف پذیر ي 180
1و5و7و7 تاثیر عامل مساحت واحد ها و ابعاد فضاها در آسایش ساکنا ن 181
1و5و7و8 تشخص ورودي 182
1و5و7و9 تاثیر عامل مدیریت مبتنی بر تعاملات انسانی 185
1و5و7و10 تاثیر مولفه رعایت حریم سازي فیزیکی وبصري 185
1و5و7و11 تاثیر مولفه به دسترسی به خدمات عمومی 188
1و5و7و12 تاثیر مولفه اجتماعی بهداشت و آرامش محیطی 188
1و5و7و13 عایق کاري حرارتی و صوتی ساختما ن 189
1و5و7و14 استفاده از پنجره دوجداره 190
1و5و7و15 تاثیر مولفه اجتماعی عرصه بندي و کیفیت فضائی 190
1و5و8 نقشه مجتمع ها به تفکیک 193
1و5و9 مشخصات فیزیکی طرح پیشنهادي 213
1و5و10 نتیجه گیري 214

1-6 ) پیوست

1و6و1 پرسش نامه صاحبنظران و متخصصان 217
1و6و2 پرسشنامه ساکنان مجتمع های مسکونی 223
1و6و3 اصطلاخات و تعاریف به کار رفته در تحلیل ها و روش های آماری 228
1و6و3و1 ضریب رگرسیون 228
1و6و3و2 تفاوت همبستگی و رگرسیون 228
1و6و3و3 استنیاط آماری 229
1و6و3و4 تحلیل چند متغیره 229
1و6و3و5 شاخص برازش کای دو 231
1و6و3و6 نسبت کای دو به درجات آزادی 231
1و6و3و7 شاخص خوبی برازندگی 231
1و6و4 داده ها و خروجی های پرسشنامه صاحب نظران 232
1و6و4و1 تعیین قابلیت اتکایی 232
1و6و5 داده های و خروجی های پرسشنامه ساکنان 232
1و6و5و1 تعیین قابلیت اتکایی 232
1و6و6 نتایج تحلیل آماری جامعه متخصصان و صاحبنظران 233
1و6و7 نتایج تحلیل آماری جامعه ساکنان 246
1و6و8 مقاله چاپ شده در مجلع آبادی 247
1و6و9 مقاله پإیرش شده در ماه نامه بین المللی راه و ساختمان 248
1و6و10 منابع و مراجع 259

1-7 ) بررسی نقش عناصر محیط کالبدی بر شکل گیری پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی نمونه موردی : مجتمع سعدیه , همدان

1و7و1 چکیده 265
1و7و2 مقدمه 266
1و7و3 روش تحقیق 266
1و7و4 تعاریف 266
1و7و5 پایداری 266
1و7و6 توسعه پایدار 266
1و7و7 پایداری اجتماعی 267
1و7و8 پایداری مسکن 267
1و7و9 پیشینه نظری پژوهش 267
1و7و10 چاچوب نظری 269
1و7و11 عوامل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی 269
1و7و12 مبانی طراحی پایدار 270
1و7و13 مجتمع مسکونی از لحاظ کالبدی 270
1و7و14 مطالعات میدانی 271
1و7و15 تنظیم پرسش نامه 271
1و7و16 یافته های مطالعات میدانی پژوهش 272
1و7و17 تحلیل یافته ها 273
1و7و18 جمع بندی و نتیجه گیری 273
1و7و9 منابع و ماخذ 275

1-8 ) اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی

1و8و1 چکیده 276
1و8و2 مقدمه 276
1و8و3 تعریف پایداری 277
1و8و4 کالبد پژوهش 278
1و8و5 تنظیم پرسشنامه 278
1و8و6 محتوای پرسش های باز 278
1و8و7 محتوای پرسش های گزینه ای 278
1و8و8 تجزیه و تحلیل یافته ها 279
1و8و9 تعیین قابلیت اتکای پرسش نامه 279
1و8و10 نتایج پرسش های تشریحی 280
1و8و11 نتایج پرسش های گزینه ای 281
1و8و12 نتیجه 281
1و8و13 عامل اول : آسایش درون خانه (فیزیکی) 281
1و8و14 عامل دوم : بازی پذیری فضاهای باز و چند منظوره برای کودکان 283
1و8و15 عامل سوم : هویت اجتماعی 284
1و8و16 عامل چهارم : نظم اجتماعی 285
1و8و17 رابطه بین عامل های پایدار 286
1و8و18 کتب نامه 288

1-9 ) نقش پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی

1و9و1 چکیده 290
1و9و2 مقدمه 290
1و9و3 مفهوم پایداری اجتماعی 290
1و9و4 پایداری اجتماعی و شهرسازی 291
1و9و5 عوامل موثر در ایجاد رضایت ساکنان سکونتگاه ها 292
1و9و6 عوامل شخصی 292
1و9و7 عوامل اجتماعی 292
1و9و8 عوامل معماری و محیطی 293
1و9و9 عوامل فرهنگی 293
1و9و10 ساختمان های پایدار و معماری پایدار 293
1و9و11 نتیجه گیری 293
1و9و12 منابع و مناخذ 294

1-10 ) اصول پایداری اجتماعی در طراحی مجتمع های مسکونی بر اساس هنر و معماری بومی مازندران

1و10و1 چکیده 295
1و10و2 مقدمه 296
1و10و3 روش تحقیق 297
1و10و4 مبانی و مفاهیم نظری 297
1و10و5 انسان و نیازهای محیط 297
1و10و6 ضرورت توجه به تعاملات اجتماعی در طراحی بناهای مسکونی 298
1و10و7 ابعاد و اهداف توسعه پایدار 298
1و10و8 ضرورت پرداختن به الگوهای پایداری در معماری ایرانی 298
1و10و9 راهکارهای معماری بومی مازندران در طراحی مسکن پایدار امروزی 299
1و10و10 پایداری اجتماعی عنصری شاخص و موثر در معماری بومی مازندران 300
1و10و11 یافته های حاصل از تحلیل پرسش نامه ها 301
1و10و12 توضیح عامل ها از لحاظ معماری 301
1و10و13 عامل اول : پویایی فضاهای باز و نیمه باز مشترک 301
1و10و14 عامل دوم : آسایش 302
1و10و15 عامل سوم : مدیریت مبتنی بر ایجاد تعاملات اجتماعی و آرامش 302
1و10و16 عامل چهارم : تشخیص ورودی و لابی ها 303
1و10و17 عامل پنجم : امنیت 204
1و10و18 عامل ششم : رعایت حریم سازی فیزیکی و بصری 304
1و10و19 عامل هفتم : هویت و خوانایی در کالبد بیرونی بنا 304
1و10و20 عامل هشتم : دسترسی ها 305
1و10و21 نتیجه گیری 305
1و10و22 مراجع 306

1-11 ) باز نگری در طراحی مجتمعهای مسکونی با رویکردی برپایداری اجتماعی

1و11و1 چکیده 307
1و11و2 مقدمه 308
1و11و3 کیفیت زندگی و تعاملات اجتماعی 308
1و11و4 فضاهای باز مسکونی 309
1و11و5 فعالیت های مرتبط با فضای باز 310
1و11و6 تعامل اجتماعی در فضای باز عمومی 311
1و11و7 بررسی رابطه میان میزان فعالیت ها و ویژگی های فضای باز 312
1و11و8 تطابق ویژگی های فضای باز با نیازهای انسان 313
1و11و9 آسایش فیزیولوژیکی و ذهنی 313
1و11و10 آسودگی 314
1و11و11 حضور غیر فعال در فضا 314
1و11و12 حضور فعال در فضا 315
1و11و13 امنیت 315
1و11و14 نتیجه گیری 315
1و11و15 مراجع 316

1-12 ) بررسی شاخصه های توسعه پایدار در راستای دستیابی به اصول پایداری در ساختمان های مسکونی

1و12و1 چکیده 318
1و12و1 مقدمه 319
1و12و2 اهمیت و ضرورت پژوهش 319
1و12و3 روش تحقیق 319
1و12و4 سوالات پژوهش 319
1و12و5 ادبیات موضوع 319
1و12و6 مفهوم پایداری و توسعه پایدار 319
1و12و7 معماری پایدار 320
1و12و8 مسکن در ایران 321
1و12و9 شاخص 321
1و12و10 تاثیر پذیری از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی 321
1و12و11 هماهنگی و سازگاری با طبیعت و محیط زیست، درک محیط 322
1و12و12 صرفه جویی در مصرف انرژی صرفه جویی و نگهداری انرژی 322
1و12و13 پاسخ درست به نیاز های عملکردی 322
1و12و14 خوانایی و دور از ابهام 322
1و12و15 الگو برداری از معماری بومی اما به صورت امروزی 323
1و12و16 استفاده درست از مصالح هم از لحاظ بصری و هم از لحاظ زیست محیطی 323
1و12و17 نتیجه گیری 323
1و12و18 مراجع 323

1-13 ) بررسی عوامل پایداری اجتماعی در طراحی مجتمع های مسکونی

1و13و1 چکیده 324
1و13و2 مقدمه 324
1و13و3 کالبد پژوهش 326
1و13و4 سابقه تحقیق 326
1و13و5 پایداری 326
1و13و6 توسعه پایدار 326
1و13و7 مبانی طراحی پایدار 327
1و13و8 معماري پایدار 327
1و13و9 راهبردهای معماری پایدار 328
1و13و10 اهداف اجتماعی پایداری 328
1و13و11 مفهوم سکونت 329
1و13و12 مسکن 329
1و13و13 مجتمع مسکونی 329
1و13و14 کالبد در مجتمع هاي مسکونی 329
1و13و15 پایداری مسکن 330
1و13و16 پایداری اجتماعی 330
1و13و17 خصوصیات مسکن مطلوب 330
1و13و18 تنظیم پرسش نامه 332
1و13و19 نتایج پرسش نامه 332
1و13و20 نتایج پرسش های باز 332
1و13و21 نتایج سؤال های گزینه ای 334
1و13و22 توضیح عوامل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی 334
1و13و23 عامل اول: آسایش درون خانه ) فیزیکی( 334
1و13و24 عامل دوم: بازی پذیری فضاهای باز و چند منظوره برای کودکان 335
1و13و25 عامل سوم: احساس رضایت 335
1و13و26 عامل چهارم: هویت اجتماعی 336
1و13و27 عامل پنجم: نظم اجتماعی 336
1و13و28 رابطه بین عامل های پایداری 337
1و13و29 بررسی تطبیقی عوامل پایداری اجتماعی استخراج شده با هرم نیاز مازلو 337
1و13و30 نتیجه گیری 338
1و13و31 منابع و مآخذ 341

1-14 ) پایداری اجتماعی در فضاهای جمعی با الگوی معماری ایرانی _ اسلامی

1و14و1 چکیده 344
1و14و1 مقدمه 344
1و14و2 توسعه پایدار و پایداری اجتماعی 345
1و14و3 فضاهای جمعی یا عمومی شهری در معماری ایرانی _ اسلامی 346
1و14و4 مبانی نظری 349
1و14و5 ویژگی های معماری و شهر سازی ایرانی _ اسلامی 350
1و14و6 راهکار برای طراحی فضاهای جمعی با تقویت تعاملات اجتماعی 350
1و14و7 نتیجه 351
1و14و8 مراجع 352

1-15 ) پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی مجتمع مسکونی 197 واحدی لاله اردبیل )

1و15و1 چکیده 354
1و15و2 مقدمه 355
1و15و3 بیان مساله 356
1و15و4 ضرورت و اهمیت موضوع 356
1و15و5 اهداف پژوهش 356
1و15و6 سوالات پژوهش 356
1و15و7 روش تحقیق 357
1و15و8 رویشه و تحولات سکونتی در ایران 358
1و15و9 مفهوم خانه و سکونت 359
1و15و10 پایداری 360
1و15و11 توسعه پایدار 360
1و15و12 پایداری در معماری 360
1و15و13 رابطه فرهنگ و پایداری اجتماعی 361
1و15و14 نتیجه 363
1و15و15 منابع 365

1-16 ) پایداری اجتماعی و معماری خانه ی سالمندان

1و16و1 چکیده 366
1و16و2 مقدمه 367
1و16و3 خانه های سالمندان در ایران و جهان 367
1و16و4 پایداری 369
1و16و5 نتیجه گیری 369
1و16و6 منابع 370

1-17 ) تبیین پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی

1و17و1 چکیده 371
1و17و2 مقدمه 371
1و17و3 آشنایی با مجتمع های مسکونی 372
1و17و4 سکونت 372
1و17و5 معنای واژه سکونت 373
1و17و6 تاریخچه سکونت در ایران 373
1و17و7 منشاء مجتمع های مسکونی 374
1و17و8 پایداری 375
1و17و9 محیط پایدار 375
1و17و10 پایداری اجتماعی 376
1و17و11 مشارکت اجتماعی 377
1و17و12 روابط همسایگی 377
1و17و13 رضایت از مسکن 377
1و17و14 رضایت از محله 377
1و17و15 تاریخچه پایداری اجتماعی 378
1و17و16 سابقه پایداری اجتماعی در ایران 378
1و17و17 پایداری اجتماعی در مسکن ایرانی 379
1و17و18 نتیجه گیری 381
1و17و19 مراجع 382

1-18 ) مسکن پایدار و الگوهای انعطاف پذیری در مجتمع های مسکونی

1و18و1 چکیده 383
1و18و2 مقدمه 383
1و18و3 روش تحقیق 384
1و18و4 هدف تحقیق 384
1و18و5 توسعه پایدار 384
1و18و6 معنا و مفهوم لغوی پایداری 384
1و18و7 توسعه پایدار و تعارف آن 385
1و18و8 معماری پایدار تعاریف و مفاهیم 385
1و18و9 اصول طراحی مسکن پایدار 386
1و18و10 پایداری کالبدی عملکردی مسکن 386
1و18و11 انعطاف پذیری 387
1و18و12 تعریف و ماهیت انعطاف پذیری 387
1و18و13 گونه های انعطاف پذیری 388
1و18و14 چهار عامل کلیدی انعطاف پذیری 389
1و18و15 تحلیل انعطاف پذیری بر اسا مدل طراحی پیشنهادی 389
1و18و16 مدل طراحی درختی پیشنهادی 391
1و18و17 عناصر تشکیل دهنده مدل طراحی پیشنهادی برای مجموعه های مسکونی 391
1و18و18 نتیجه گیری 394
1و18و19 منابع 396

1-19 ) نقش پایداری اجتماعی در مجموعه های مسکونی با تحلیل نظریه مازلو "سلسله مراتب نیازهای انسان"

1و19و1 چکیده 397
1و19و2 مقدمه 397
1و19و3 تعریف سکونت 398
1و19و4 مفهوم مسکن 398
1و19و5 مجموعه های مسکونی 398
1و19و6 پایداری اجتماعی در مجموعه های مسکونی 399
1و19و7 بررسی نیازهای انسان از دیدگاه مازلو و نقش آن ها در پایداری اجتماعی 400
1و19و8 نیازهای زیستی 400
1و19و9 نیازهای امنیتی 401
1و19و10 امنیت در مجموعه های مسکونی 401
1و19و11 بازی پذیری فضاها برای کودکان 401
1و19و12 نیازهای اجتماعی 402
1و19و13 هویت و شناسه 402
1و19و14 خلوت و تعامل اجتماعی 402
1و19و15 هویت فضای مسکونی 403
1و19و16 نظم در فضاهای مسکونی 403
1و19و17 خود شکوفایی 403
1و19و18 نتیجه گیری 404
1و19و19 مراجع 405

1-20 ) نقش فضای بازی کودکان در ارتقاء پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی

1و20و1 چکیده 406
1و20و2 مقدمه 407
1و20و3 سوالات پژوهش 407
1و20و4 پیشینه پژوهش 407
1و20و5 بررسی مفاهیم کالبدی 408
1و20و6 تعاریف پایداری و توسعه پایدار 408
1و20و7 ابعاد توسعه پایدار 408
1و20و8 پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی 409
1و20و9 شاخص های کلی پایداری اجتماعی 409
1و20و10 روانشناسی رشد کودک 411
1و20و11 مراحل رشد 411
1و20و12 یافته های پژوهش 412
1و20و13 جمع بندی نتایج به روش کوکران 413
1و20و14 راهبردهای طراحی 413
1و20و15 نتیجه 414
1و20و16 منابع 415
1و20و17 پیوست 417
1و20و18 پرسش نامه 417

1-21 ) نقش واحد همسايگي مجتمع هاي مسكوني در جهت افزايش تعاملات اجتماعي با رويكرد پايداري اجتماعي

1و21و1 چکیده 421
1و21و2 مقدمه 421
1و21و3 بیان موضوع 422
1و21و4 فرضیه تحقیق 423
1و21و5 روش تحقیق 423
1و21و6 چهارچوب نظری 423
1و21و7 پیشینه تحقیق 423
1و21و8 واحد همسایگی 425
1و21و9 بررسی مفهوم واحد همسایگی در دوران معاصر یران 425
1و21و10 تئوری های طراحی واحد همسایگی 426
1و21و11 گونه شناسی چیدمان مجتمع مسکونی 427
1و21و12 تعاملات اجتماعی 428
1و21و13 دسته بندی فعالیت های جمعی در فضاهای عمومی یک مجتمع مسکونی 429
1و21و14 مهمترین فعالیت های جمعی در فضاهای عمومی 430
1و21و15 نتیجه گیری 431
1و21و16 مراجع 432

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم معماری در طراحی معماری پایدار

فضاي شخصی سازوکاري است که از آن براي نظارت بر تعامل میان فردي و دستیابی به خلوت مطلوب استفاده می شود . فضاي شخصی را غالباً به فاصلۀ فیزیکی فرد با دیگران تعبیر می کنند. هال تأکید کرده است که خود فاصله مهم نیست ؛ نشانه هاي ارتباطی قابل دستیابی در فواصل گوناگون است که در مفهوم فضاي شخصی اهمیت پیدا می کند . در واقع فضاي شخصی محیطی است که در آن درجات و شکل هاي گوناگون تماس اجتماعی امکان پیدا می کند شکل 2. منظور از فضاي شخصی ” هاله اي نامرئی” است. تجاوز دیگران به این فضا یا حریم باعث ناراحتی یا نگرانی فرد می شود. همه انسانها با توجه به نسبت نزدیکی خود با شخص مقابل و یا مقام او، این فاصله را رعایت می کنند. حبابهاي نامرئی احاطه کننده اطراف هر انسان و تعریف کننده فضاي شخصی، فرآیندي دیالکتیکی و متغیر است.
فضاي شخصی ناحیه اي است با پیوندهاي نامرئی که بدن شخص را احاطه کرده اند تا امکان ورود عنصري مزاحم وجود نداشته باشد. فضاي شخصی نباید با فضاي شخصی شده اشتباه شود . اگر چه ممکن است این دو واژه به جاي یکدیگر استفاده شوند . اولی به فاصلهاي گفته می شود که حیوانات هم گونه ، بجز در مواردي که تماسهاي خصوصی بین آنها جریان دارد بین خود رعایت میکنند و دومی به محدودهاي از محیط طبیعی یا مصنوع که به عنوان قلمرو تعیین شده باشد گفته میشود. اگر شخص دیگري وارد این فضا شود، فرد احساس مزاحمت میکند و عدم رضایت خود را نشان میدهد. حتی اگر علائم بیرونی عدم رضایت پنهان بماند، در مقابل مزاحمت ها واکنشهایی نشان میدهد.

فهرست کامل فصل دوم معماری در طراحی معماری پایدار

2-1) بررسی سازوکار رفتار قلمروپایی در دستیابی به معیارهای پایداری اجتماعی در معماری

2و1و1 چکیده 433
2و1و2 مقدمه 433
2و1و3 مفهوم پایداری وتوسعه پایدار 434
2و1و4 بعد اجتماعی پایداری 435
2و1و5 شاخص های پایداری اجتماعی 435
2و1و6 اصول راهبردی پایداری اجتماعی 436
2و1و7 پایداری اجتماعی در معماری 436
2و1و8 قلمروپایی و پایداری اجتماعی 437
2و1و9 معیار های توسعه پایدار اجتماعی در معماری و نقش قلمروپایی در دستیابی به آنها 438
2و1و10 تعامل اجتماعی 438
2و1و11 هویت اجتماعی 439
2و1و12 امنیت اجتماعی 440
2و1و13 نتیجه گیری 440
2و1و14 مراجع 441

2-2) تأثیر معماري مسکن ایرانی در تعاملات اجتماعی

2و2و1 چکیده 443
2و2و2 مقدمه 443
2و2و3 روانشناسی تعامل اجتماعی 444
2و2و4 مفاهیم و عوامل روانی موثر در رفتار اجتماعی 445
2و2و5 خلوت 445
2و2و6 فضای شخصی 446
2و2و7 فواصل مختلف در ارتباط با تعامل افراد 447
2و2و8 قلمرو 447
2و2و9 ازدحام 448
2و2و10 نظریه بوم شناختی یا نظام هاي اجتماعی 448
2و2و11 اجتماع پذیري فضاي معماري 449
2و2و12 تأثیر ویژگی هاي کالبدي فضاي عمومی معماري بر اجتماع پذیري آن 449
2و2و13 مسکن، خانه 449
2و2و14 همسایگی 450
2و2و15 عوامل اجتماعی – فرهنگی و شکل خانه 451
2و2و16 نتیجه گیري 452
2و2و17 مراجع 452

2-3) رویکرد معماری و شهرسازی پایدار در راه رسیدن به پایداری اجتماعی

2و3و1 چکیده 454
2و3و2 مقدمه 455
2و3و3 رفاه اجتماعی 456
2و3و4 تئوری رفاه اجتماعی 457
2و3و5 رفاه اجتماعی شهروندی 459
2و3و6 پایداری اجتماعی 459
2و3و7 شاخص های پایداری اجتماعی 460
2و3و8 نتیجه گیری 461
2و3و9 منابع 463

2-4) سهم اجتماع پذیري معماري در طراحی معماري پایدار

2و4و1 چکیده 465
2و4و2 مقدمه 465
2و4و3 جامعه پذیری 466
2و4و4 عناصر اصلی جامعه پذیری 466
2و4و5 فضای معماری اجتماع پذیر 467
2و4و6 تاثیر فضای معماری در اجتماع پذیری 468
2و4و7 طراحی معماری پایدار 469
2و4و8 جامعه پذیری : پایدار کردن جامعه ها 470
2و4و9 نتیجه گیری 471
2و4و10 منابع 471

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی پایداری اجتماعی در ساختمان های بلند مرتبه

اهداف پایداری اجتماعی برجهای مسکونی:
-رضایت ساکنان از مجموعه زندگی خود
– رضایت از تعاملات اجتماعی با همسایگان
– برقراری حس مشارکت و مسئولیت پذیری ساکنین
– افزایش بهره وری برج مسکونی
– برقراری تعاملات اجتماعی در راستای ایجاد امنیت
– ایجاد یک برج مسکونی که در آن شرایط آسایشی و سکونتی ساکنین فراهم گردد.
– کوشش در جهت ساماندهی کالبدی در بدنههای همجوار و ایجاد یک ساختمان مسکونی با هویت
– دست یافتن به یک کل و به یک تمامیت کالبدی و آمیختگی ارزشمند توده و فضا در یک کلیت مطلوب که ادراك آن آسان و قابل تجسم در ذهن ناظر باشد.
طراحی مسکن برای برقراری پیوندی پر معنا بین ساکنین و محیط طبیعی که این پیوند از تلاش برای هویت یافتن یعنی به مکانی احساس تعلق داشتن ناشی گردیده است

فهرست کامل فصل سوم بررسی پایداری اجتماعی در ساختمان های بلند مرتبه

3-1 ) بررسي رابطه تراكم و پايداري اجتماعي در مناطق شهرداري تهران

3و1و1 چکیده 472
3و1و2 مقدمه 472
3و1و3 مبانی نظری 474
3و1و4 توسعه پایدار شهری 474
3و1و5 شهر متراکم و پایداری شهری 475
3و1و6 پیشینه پژوهش 476
3و1و7 روش تحقیق 477
3و1و8 بیان مساله 478
3و1و9 فرضیات تحقیق 478
3و1و10 توصیف و تعریف شاخص های تراکم 478
3و1و11 شاخص های پایداری اجتماعی 479
3و1و12 تحلیل آماری 480
3و1و13 تجزیه و تحلیل 481
3و1و14 بحث و بررسی 484
3و1و15 نتیجه گیری 485
3و1و16 منابع 486

3-2 ) اختلاط عملکردی و افزایش تعاملات اجتماعی، راهکاری برای نیل به پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه

3و2و1 چکیده 492
3و2و2 مقدمه 492
3و2و3 توسعه پایدار 492
3و2و4 پایدار اجتماعی 492
3و2و5 مروری بر ادبیات موضوع پایداری اجتماعی 493
3و2و6 پژوهش میدانی 493
3و2و7 نتیجه گیری 497
3و2و8 مراجع 498

3-3 ) نقش پایداری اجتماعی در ارتقاء کیفیت زندگی مجتمع های مسکونی

3و3و1 چکیده 499
3و3و2 مقدمه 499
3و3و3 دیدگاههای نظری در خصوص توسعه پایدار 501
3و3و4 پایداری اجتماعی 501
3و3و5 نتایج 502
3و3و6 نتیجه گیری و جمع بندی 502
3و3و7 مراجع 502

3-4 ) تبیین اصول طراحی فضاهای عمومی ساختمانهای بلند مرتبه با رویکرد پایداری اجتماعی

3و4و1 چکیده 504
3و4و2 مقدمه 505
3و4و3 اهمیت و ضرورت پژوهش 505
3و4و4 کالبد پژوهش 506
3و4و5 مفهوم مسکن و سکونت 507
3و4و6 تعریف مسکن 507
3و4و7 پیشینه فضاهای عمومی در اسلام 508
3و4و8 مبانی نظری ساختمان های بلند مرتبه 508
3و4و9 تعریف ساختمان های بلند 508
3و4و10 ساختمان های بسیار بلند (آسمان خراش ها) 508
3و4و11 پیشینه ساختمان های بلند مرتبه 508
3و4و12 بخشی از نظریه موافقان ساختمان های بلند 510
3و4و13 گوشه ای از نظریه مخالفان ساختمان های بلند 510
3و4و14 نظریه میانه در رابطه با احداث بناهای بلند 510
3و4و15 ساختمان های بلند مرتبه و منظر شهری 511
3و4و16 عملکرد ابنیه بلند در منظر شهری 512
3و4و17 هویت ابنیه بلند در منظر شهری 512
3و4و18 زیبایی شناسی ابنیه بلند در منظر شهری 513
3و4و19 نتیجه گیری 514
3و4و20 مراجع 514

3-5 ) بررسی الگوهای پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی با رویکردی بر مفاهیم انعطاف پذیری

3و5و1 چکیده 515
3و5و2 مقدمه 516
3و5و3 روش تحقیق 516
3و5و4 محله و مجتمع مسکونی پایدار 517
3و5و5 انعطاف پذیری 518
3و5و6 تنوع پذیری 518
3و5و7 تطبیق پذیری 519
3و5و8 تغییر پذیری 519
3و5و9 توسعه پایدار 519
3و5و10 اصول و معیارها پایداری و انعطاف پذیری مجتمع مسکونی 520
3و5و11 آسایش درون خانه 520
3و5و12 فضای باز برای کودکان 521
3و5و13 هویت اجتماعی 521
3و5و14 نظم اجتماعی 522
3و5و15 نمودار: الگوواره ارتباطی الگوهای مجتمع مسکونی پایدار و الگوهای انعطاف پذیری 523
3و5و16 نتیجه گیری 524
3و5و17 منابع 525

3-6 ) طراحی برج مسکونی با رویکرد توسعه پایدار اجتماعی

3و6و1 چکیده 526
3و6و2 مقدمه و هدف 527
3و6و3 تعاریف اصلی چارچوب پژوهش 527
3و6و4 تعریف پایداری 527
3و6و5 توسعه پایدار 527
3و6و6 پایداری اجتماعی برجهای مسکونی 528
3و6و7 اهداف پایداری اجتماعی برجهای مسکونی 528
3و6و8 نیازهای انسان با توجه به هرم مازلو 529
3و6و9 فضاهای عمومی و تعاملات اجتماعی 530
3و6و10 تاثیرات مثبت روانی تعامل اجتماعی 531
3و6و11 تاثیرات منفی روانی عدم وجود تعامل اجتماعی 531
3و6و12 تئوری و پیشینه تحقیق 531
3و6و13 نظریات مختلف صاحب نظران 532
3و6و14 مواد و روشها 532
3و6و15 نتایج و بحث 532
3و6و16 پیشنهادات 533
3و6و17 منابع 533

قسمت هایی از فصل چهارم برقراری پایداری اجتماعی با بهره گیری از انگاره های محیطی و اجتماعی

در دهه هاي اخیر پایداري و توسعه پایدار، به عنوان یکی حوزه هاي مهم در جهت ارتقاء شرایط زیستی انسان مطرح شده است. دراین بین افزایش تعاملات اجتماعی به عنوان یکی از معیارهاي پایداري اجتماعی، در محیط هاي همسایگی، مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که محیط هاي مسکونی جزئی از فضاهاي شهري بزرگتر را تشکیل داده اند و در پایداري کلان شهرها نقش مهمی را ایفا می کنند. در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت ساختار محیط هاي همسایگی به بررسی معیارهاي طراحی فضاي باز در جهت ارتقا پایداري اجتماعی، پرداخته شده است. روش عمده به کار گرفته شده در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی است و جهت گرد آوري اطلاعات از منابع اسنادي -کتابخانه اي و مشاهدات میدانی بهره برده شده است. در ابتدا، به شناخت معیارهاي تعاملات اجتماعی در واحد هاي همسایگی پرداخته و سپس ویژگی هاي تاثیرگذار در طراحی فضاهاي باز واحد هاي همسایگی از جمله: توجه به محدودیت ترافیک سواره و تقویت حرکت پیاده،
توجه به ساکنین در شرایط سنی مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است

فهرست کامل فصل چهارم برقراری پایداری اجتماعی با بهره گیری از انگاره های محیطی و اجتماعی

4-1 ) برقراري پايداري اجتماعي در فضاهاي فرهنگ محور با بهره گيري از انگاره هاي محيطي و اجتماعي

4و1و1 چکیده 534
4و1و2 مقدمه 534
4و1و3 روش تحقیق 535
4و1و4 ادبیات و پیشینه تحقیق 536
4و1و5 پیشینه تحقیق 536
4و1و6 تعريف كلي از فرهنگسرا و انواع آن در ايران 536
4و1و7 مفهوم پایداری 536
4و1و8 مفهوم توسعه پایدار 537
4و1و9 مفهوم معماری پایدار 537
4و1و10 مفهوم پايداري اجتماعي و شاخص هاي آن 538
4و1و11 اصول پایداری اجتماعی 538
4و1و12 مولفه های کیفی پایداری اجتماعی 539
4و1و13 جمع بندی 541
4و1و14 راهکارهاي پيشنهادي پژوهش جهت برقراري پايداري اجتماعي در فضاهاي فرهنگي 542
4و1و15 نتیجه گیری 542
4و1و16 منابع 542

4-2 ) نقش رویکرد فرهنگی و اجتماعی در معماری فضاهای عمومی و پایداری اجتماعی

4و2و1 چکیده 544
4و2و2 مقدمه 544
4و2و3 رویکردهای اجتماعی _ فرهنگی در معماری 546
4و2و4 تعاملات اجتماعی و ابعاد موثر بر آن 547
4و2و5 راهکارهای طراحی برای تقویت تعاملات اجتماعی 548
4و2و6 تراکم و پیوستگی فضاها 548
4و2و7 پیاده مداری 548
4و2و8 توجه به ارزش های تاریخی و اجتماعی و فرهنگی 548
4و2و9 فضاهای عمومی شهری 549
4و2و10 عوامل موثر در پایداری اجتماعی 551
4و2و11 حقوق مردم در کنترل فضا 551
4و2و12 جریان یافتن زندگی در بافت 552
4و2و13 نتیجه گیری 552
4و2و14 منابع 552

4-3 ) بررسی کیفیت عوامل فضایی و کالبدی فضاهای باز مجتمع های مسکونی شهر جدید سهند

4و3و1 چکیده 554
4و3و2 مقدمه 555
4و3و3 چارچوب نظری 556
4و3و4 سوالات تحقیق 557
4و3و5 مواد و روش 557
4و3و6 نتایج 558
4و3و7 بحث 559
4و3و8 نتیجه 562
4و3و9 فهرست منابع 563

4-4 ) راهکارهای ایجاد حس مکان در مجتمع های مسکونی از منظر پایداری اجتماعی

4و4و1 چکیده 564
4و4و2 مقدمه 565
4و4و3 پیشینه تحقیق 566
4و4و4 مکان 566
4و4و5 حس مکان 566
4و4و6 حس مکان از دیدگاه روان شناسی محیطی 567
4و4و7 سطوح مختلف حس مکان 567
4و4و8 مفهوم پایداری 568
4و4و9 پایداری اجتماعی 568
4و4و10 اصول راهبردی پایداری اجتماعی 569
4و4و11 نتیجه گیری 570
4و4و12 مراجع 571

4-5 ) بررسی تاثیر ادراک طبیعت در فضاهای عمومی بر ارتقاء تعاملات اجتماعی به منظور ایجاد پایداری اجتماعی در مجموعه های مسکونی سالمندان

4و5و1 چکیده 573
4و5و2 مقدمه 574
4و5و3 مفهوم کلی توسعه پایدار 574
4و5و4 پایداری اجتماعی 575
4و5و5 معیارهای توسعه پایداری اجتماعی در معماری 576
4و5و6 تعاملات اجتماعی 576
4و5و7 نیاز سالمندان به تعاملات اجتماعی 576
4و5و8 فضای عمومی , بستر تعاملات اجتماعی 577
4و5و9 اجتماع پذیری فضای عمومی 577
4و5و10 ادراک طبیعت 578
4و5و11 تاثیر ادراک طبیعت بر اجتماع پذیری فضای عمومی 578
4و5و12 نتیجه گیری 579
4و5و13 مراجع 579

4-6 ) بررسی نقش فضاهای عمومی در شکل گیری تعاملات اجتماعی به منظور ایجاد پایداری اجتماعی در شهرها

4و6و1 چکیده 581
4و6و2 مقدمه 581
4و6و3 توسعه پایدار و پایداری اجتماعی 582
4و6و4 پایداری اجتماعی در شهرها 583
4و6و5 فضا و عرصه عمومی 584
4و6و6 رویکرد اجتماعی به فضای عمومی 584
4و6و7 کیفیت سنجی فضاهای عمومی 585
4و6و8 پایداری اجتماعی و فضای عمومی 588
4و6و9 فضای عمومی بستر تعاملات اجتماعی 588
4و6و10 فضای عمومی و حیات جمعی 589
4و6و11 فضای عمومی و هویت جمعی 589
4و6و12 نتیجه گیری 589
4و6و13 مراجع 590

4-7 ) بررسی ویژگی هاي فضاي باز در جهت ارتقاء تعاملات اجتماعی محیط هاي همسایگی

4و7و1 چکیده 591
4و7و2 مقدمه 592
4و7و3 مفهوم، رویکرد و ارکان توسعه پایداري اجتماعی 593
4و7و4 تعاملات و ارتباطات اجتماعی 594
4و7و5 مفهوم همسایگی 594
4و7و6 انواع همسایگی 595
4و7و7 تعاملات اجتماعی همسایه ها 596
4و7و8 امنیت و اطمینان در محیط همسایگی 596
4و7و9 افزایش تعاملات اجتماعی در محیط همسایگی 597
4و7و10 فضاهاي باز محیط هاي مسکونی 598
4و7و11 مفهوم فضای باز 598
4و7و12 انتظارات ساکنان از فضاي باز محیط مسکونی 599
4و7و13 فعالیت هاي مرتبط با فضاهاي باز مسکونی 599
4و7و14 سلسله مراتب دسترسی ها 600
4و7و15 تاثیر عوامل محیطی بر عابران پیاده 600
4و7و16 اجزا و عناصر در فضاهاي باز مسکونی 600
4و7و17 مبانی طراحی فضاهاي باز مسکونی 602
4و7و18 جمع بندي 603
4و7و19 مراجع 604

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بررسی روش های طراحی پایدار

از دیدگاه کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، پایداري، همان تامین نیازهـاي کنـونی بـدون لطمـه زدن بـه توانـایی نسلهاي آینده براي برآوردن نیازهاي خاص خودشان است. در سال هاي اخیـر مفـاهیم توسـعه پایـدار در دسـتورکار معماران و شهرسازان قرار گرفته است، آن چیزي که امروزه به عنوان معماري پایدار مـیشناسـیم در واقـع زیـر مجموعـه مقوله توسعه پایدار و سنتزي است که در پایان هزاره دوم میلادي، در امتداد کنش هاي فراوان در اندیشه و عمل به دسـت میآمده و میرود تا در مطلع هزاره سوم، راهکارهایی را عرضه نماید.[2همچنین در ایران، پـس از فـروکش کـردن تـب مدرنیسم، کم کم نیاز هاي انسان، مورد توجه معماران و شهرسازان قرار میگیرد و این امر موجب ایجـاد رویکردهـایی شـد که این رویکردها در کنار دیگر رویکردهاي مربوط به پایداري، با عنوان پایداري اجتماعی شناخته میشوند.
براي رسیدن به هدف توسعه پایدار، باید پایداري از تمام جهات مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا بتـل مـک کـارتی در ارتباط با اهداف سه گانه محیطی، اقتصادي و اجتماعی که در پایداري تعریف شده اند، به نکات زیر اشاره میکند:
-1اهداف محیطی: ایجاد کیفیت محیطی برتر، قابلیت کاربرد مجدد، حذف زباله و بازمانده، مصـرف مصـالح کـم دگرگون شونده، بازیافت مصالح، بازیافت آب از فاضلاب، حذف انتشار آلاینده ها
-2اهداف اقتصادي: ایجاد ارزش هاي برتر، تقلیل هزینه هاي جاري، تقلیل مصرف انرژي، ارائه راه حل هاي بدون نقص، روش هاي با سهولت تولید، راه حل هاي آینده نگر
-3اهداف اجتماعی: امنیت، قابلیت انتخاب، به خدمت گرفتن کیفیت، حذف فقـر انرژیـک، ایجـاد عـایق صـوتی، برنامه هاي منعطف، زندگی توام با سلامت، مراقبت هاي خانگی، آموزش دائمی.

فهرست کامل فصل پنجم بررسی روش های طراحی پایدار

5-1 ) طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد طراحی پایدار در منطقه ایل گلی تبریز

5و1و1 چکیده 606
5و1و2 مقدمه 607
5و1و3 مجتمع مسکونی 608
5و1و4 تعاریفی از معماری پایدار 608
5و1و5 اصول کلی ساختمان پایدار 609
5و1و6 فواید استفاده از کاربرد اصول معماری بومی ایرانی در راستای رویکرد معماری پایدار 611
5و1و7 معماری پایدار یک ویژگی زمینه ای (بومی) 612
5و1و8 نتیجه گیری 614
5و1و9 منابع 615

5-2 ) برخی ملاحظات برنامه ریزی و طراحی در بافت فیزیکی مجتمع های مسکونی

5و2و1 مقدمه 619
5و2و2 سیر تحول تاریخی تیپولوژی مجتمع های مسکونی 620
5و2و3 تحول تیپولوژی ساختمان های مسکونی در ایران 623
5و2و4 پیشنهادات و برخی ملاحظات طراحی و برنامه ریزی 624
5و2و5 داشتن سلسله مراتب منطقی 624
5و2و6 وحدت فضایی و هماهنگی 624
5و2و7 معیار ارتفاع و تراکم مناسب 625
5و2و8 اصل هم پیوندی عناصر شهری 626
5و2و9 اصل محصور کردن فضا 626
5و2و10 اصل قلمرو 627
5و2و11 فهرست منابع 628

5-3 ) بررسی روش های طراحی پایدار برای مجتمع های مسکونی هزاره سوم

5و3و1 چکیده 629
5و3و2 مقدمه 630
5و3و3 روش تحقیق 630
5و3و4 پیشینه تحقیق 631
5و3و5 مبانی طراحی پایدار 631
5و3و6 اصول طراحی مسکن پایدار 632
5و3و7 طراحی پایدار 632
5و3و8 اصول طراحی پایدار 633
5و3و9 مصالح ساختمانی 633
5و3و10 نقش بام ها و دیوارهای سبز در رسیدن به طرحی پایدار 633
5و3و11 حجم ساختمانها و جانمایی فضاهای داخلی ساختمان 633
5و3و12 طراحی مجتمع مسکونی 8H 634
5و3و13 پروژه مسکونی اوی 634
5و3و14 طراحی برج مسکونی پیل 635
5و3و15 طراحی مجتمع مسکونی بارون با نگاه اکولوژیکی 635
5و3و16 آپارتمان رقصان 635
5و3و17 مجتمع مسکونی ویراونت 636
5و3و18 نتیجه گیری 636
5و3و19 مراجع 636

5-4 ) بررسی عوامل موثر بر خلق پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی با تکیه بر مفهوم سرزندگی (مطالعه موردی : مجتمع های مسکونی در اردبیل )

5و4و1 چکیده 638
5و4و2 مقدمه 639
5و4و3 پایداری و پایداری اجتماعی 639
5و4و4 پایداری اجتماعی در معماری 640
5و4و5 سرزندگی و زیست پذیری 641
5و4و6 تعاریف سرزندگی ارائه شده توسط نظریه پردازان 642
5و4و7 فضاهای سرزنده 643
5و4و8 کالبد در مجتمع های مسکونی 645
5و4و9 کاربریهای مناسب جهت ایجاد سرزندگی در مجتمع مسکونی 645
5و4و10 چگونگی ایجاد سرزندگی در محیط های مسکونی 646
5و4و11 خصوصیات یک مکان خوب 648
5و4و12 نمونه موردی 650
5و4و13 نتایج حاصل از پرسش نامه 653
5و4و14 ارائه راهکارهایی جهت افزایش سرزندگی در محیط مسکونی 654
5و4و15 نتیجه گیری 655
5و4و16 منابع 655

5-5 ) بررسی عوامل موثر بر عدم وجود پایداري اجتماعی در مجتمع هاي مسکونی شهرهاي جدید؛ (در مقیاس روابط درونی مجموعه ها و ارتباطات خارج از واحد هاي مسکونی)

5و5و1 خلاصه 657
5و5و2 مقدمه 657
5و5و3 روش تحقیق 658
5و5و4 بیان مساله 658
5و5و5 پایداری و پایداری اجتماعی 659
5و5و6 خلوت و تعامل اجتماعی 659
5و5و7 امنیت در مجموعه های مسکونی 662
5و5و8 حس تعلق به مکان 664
5و5و9 دسترسی پیاده و سواره 665
5و5و10 خدمات و امکانات اجتماعی و فرهنگی مجتمع های مسکونی 666
5و5و11 نتیجه گیری 666
5و5و12 مراجع 668

5-6 ) تحلیل و بررسی اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی مجتمع مسکونی 197 واحدی لاله اردبیل)

5و6و1 چکیده 669
5و6و2 مقدمه 670
5و6و3 بیان مساله 670
5و6و4 ضرورت و اهمیت موضوع 670
5و6و5 اهداف پژوهش 671
5و6و6 سوالات پژوهش 671
5و6و7 روش تحقیق 671
5و6و8 پیشینه تحقیق 671
5و6و9 سیر تحول فضای باز و بسته در معماری ایران در سه دوره قاجار . پهلوی و بعد از انقلاب اسلامی 673
5و6و10 ریشه ها و تحولات سکونتی در ایران 673
5و6و11 مفهوم خانه و سکونت 673
5و6و12 پایداری 674
5و6و13 توسعه پایدار 674
5و6و14 پایداری در معماری 675
5و6و15 رابطه فرهنگ و پایداری اجتماعی 675
5و6و16 عوامل پایداری 676
5و6و17 استخراج و تحلیل داده های پرسشنامه 677
5و6و18 نتیجه 678
5و6و19 منابع 679

قسمت هایی از فصل ششم الگوهای پایداری اجتماعی در ایجاد پایداری

در حوزه معماری و شهرسازی هم فراخور اهمیت موضوع و نقشی که معماری مهمترین عامل شکل گیری فضاهای مربوط به زندگی انسان دارد، بحث پایداری از اوایل دهه هفتاد به یکی از بحث های شاخص و کلیدی در معماری و شاخصه های مرتبط با آن تبدیل شد؛ به گونه ای که پایداری در کنار اصول کلاسیک ویترویوسی، اصل مهم و اجتناب ناپذیر معماری معاصر پذیرفته شد.
در واقع، توسعه پایدار، بازنگری اصلاح طلبان های به مدرنیسم و سنت، و راهکارهای آشتی جویانه ما بین این دو، بوده است. در سال 1983 در اجلاس نروژ، توسعه پایدار اینگونه تعبیر شد: «توسعه ای که نیازهای کنونی را بدون کاهش توانایی نسل های آتی در تأمین نیازهایشان برآورده کند.» بر این اساس توسعه پایدار، نوعی توسعه است که در مقیاسی به نیاز بشر کنونی پاسخ گوید که امکاناتی را که می تواند به نیاز آیندگان پاسخ گوید، نابود نسازد. با توجه به این نکات، طراحی پایدار نیز نوعی دخل و تصرف در محیط است که تلاش می کند راه حل هایی را ابداع نماید که با اهداف محیای، اجتماعی و اقتصادی در یک نگاه کل نگر و در هم آمیخته، به تعادلی دست یابد که بتواند کیفیت برتری را برای زندگی نسل کنونی و میراث مناسبی را برای آیندگان فراهم سازد.

فهرست کامل فصل ششم الگوهای پایداری اجتماعی در ایجاد پایداری

6-1 ) نقش الگوهای پایداری اجتماعی در ایجاد پایداری غیر کالبدی در معماری

6و1و1 چکیده 681
6و1و2 مقدمه 682
6و1و3 توسعه پایدار 682
6و1و4 معماری و پایداری محیط 682
6و1و5 محیط پایدار 682
6و1و6 معماری پایدار : تعریف و مفاهیم 682
6و1و7 معماری پایدار معماری پاسخگو به نیازهای انسان 683
6و1و8 گسترش مفهوم پایداری به حوزه های اجتماعی و اقتصادی 683
6و1و9 پایداری اجتماعی در معماری و ریشه های آن 684
6و1و10 نیازهای انسان 685
6و1و11 طراحی پایدار و پایداری اجتماعی در موزه ها 686
6و1و12 نتیجه گیری 686
6و1و13 نمونه پیشنهادی موزه علوم طبیعی در شهر اصفهان 687
6و1و14 منابع 688

6-2 ) طراحي مسكوني پايدار با بهره گیری از پتانسیل همپوشانی مرز فضاهای عمومی و خصوصی

6و2و1 چکیده 689
6و2و2 مقدمه 690
6و2و3 روش تحقیق 690
6و2و4 بررسی مفاهیم به صورت عام 690
6و2و5 سلسله مراتب عرصه های مختلف در شهر سازی ایران 691
6و2و6 فضایی برای زندگی همگانی 692
6و2و7 خانهای بلاپور در بمبئی نو 692
6و2و8 پروژه خانه های هوتوآینن هالمر آمستردام 692
6و2و9 سويگن ي لتمپل در سنارت فرانسه 694
6و2و10 پروژه خانه سازي خيابان الكساندرا 7 لندن 694
6و2و11 خان ههاي عمومي رِد هوك 8 نيويورك 694
6و2و12 شوشتر نو 695
6و2و13 محله سیروس 695
6و2و14 راهبردها 695
6و2و15 نتیجه گیری 697
6و2و16 فهرست منابع 697

6-3 ) الگویی برای تحلیل انعطاف پذیری در مسکن سنتی ایران

6و3و1 چکیده 699
6و3و2 مقدمه 700
6و3و3 دلایل نیاز به انعطاف پذیری 700
6و3و4 هدف تحقیق 701
6و3و5 روش و مراحل تحقیق 701
6و3و6 تعریف و ماهیت انعطاف پذیری 701
6و3و7 گونه های انعطاف پذیری 704
6و3و8 تنوع پذیری (فضای چند عملکردی) 704
6و3و9 تطبیق پذیری (جابه جایی فصلی و روزانه) 704
6و3و10 تغییر پذیری (تفکیک و تجمیع) 704
6و3و11 مقیاس های انعطاف پذیری 704
6و3و12 الگوی تحلیل انعطاف پذیری در مسکن سنتی ایران 706
6و3و13 تحلیل انعطاف پذیری بر اساس الگوی پیشنهادی 707
6و3و14 تنوع پذیری (فضای چند عملکردی) 707
6و3و15 تطبیق پذیری 709
6و3و16 تغییر پذیری 710
6و3و17 نتیجه 711
6و3و18 منابع و ماخذ 711

6-4 ) بررسی و شناخت انواع مجتمع های مسکونی و ارائه ضوابط و استانداردهای طراحی آنها با رویکردی پایدار

6و4و1 مقدمه 713
6و4و2 مقدمه 713
6و4و3 معماری پایدار و اصول بنیادین آن 714
6و4و4 الگوهای معماری پایدار 715
6و4و5 مسکن پایدار 715
6و4و6 اصول طراحی مسکن پایدار 715
6و4و7 ضرورت بهره گیری از رویکرد پایدار در طراحی مجتمع های مسکونی ایران 716
6و4و8 معرفی گوناگونی استقرار بلوکها در مجتمعهای مسکونی 716
6و4و9 شاخصهای اصلی مسکن اجتماعی )مجتمعهای مسکونی( 717
6و4و10 کالبد در مجتمعهای مسکونی 718
6و4و11 مؤلفه های فعالیتی 718
6و4و12 مؤلفه های فضایی 718
6و4و13 کاربری های لازم جهت ایجاد سرزندگی در طراحی مجتمع مسکونی 719
6و4و14 کاربریهای لازم جهت طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ایجاد سرزندگی در ساکنان 719
6و4و15 غنای حسی 721
6و4و16 نفوذ پذیری 721
6و4و17 انعطاف پذیری 721
6و4و18 گوناگونی (تنوع) 721
6و4و19 خوانایی 721
6و4و20 رنگ تعلق 721
6و4و21 تناسبات بصری 721
6و4و22 طراحی مجتمع مسکونی 721
6و4و23 بررسی استانداردهای حداقل در طراحی هر خانه در مجتمع های مسکونی پایدار 721
6و4و24 مراجع 725

قسمت هایی از فصل هفتم بررسی روش های طراحی پایدار مطالعه موردی

شناخت ويژگیهای فرهنگی جوامع در نحوه بهکارگیری مشارکت مردمی به منظور حل مسائل و مشکلات موجود و گسترش فعالیتهای فرهنگی، صنعتی، اقتصادی و در نهايت در راستای تحقق اهداف توسعه پايدار در سطح جامعه محلی، بسیار مؤثر و حائز اهمیت خواهد بود. در جزيره کیش سه نوع متفاوت از طبقات اجتماعی وجود دارد: جامعه افراد کمدرآمد، افراد میاندرآمد و افراد با درآمد بالا که بر اساس ماهیت اقتصادی و تأثیر آنها در تمام جوانب از جمله سبک زندگی افراد میتوان فرهنگهای متفاوتی را برای اينگونه طبقات قائل شد. از سوی ديگر، ويژگی جزيره کیش از نظر جلب گردشگر و نیز توسعه اقتصادی فرامرزی در آن به عنوان منطقه آزاد تجاری موجب شده تا افرادی با فرهنگهای متفاوت به صورت موقت يا دائم در آن استقرار يابند. از اين نظر میتوان افراد را در سه گروه بومیان، مهاجران و گردشگران مورد بررسی و مطالعه قرار داد. اعتقادها و ارزشهای جوامع اغلب برگرفته از مذهب و تاريخ آنهاست (تصوير شماره 1)

فهرست کامل فصل هفتم بررسی روش های طراحی پایدار مطالعه موردی

7-1 ) تحلیل معیارهای پایداری اجتماعی بر اساس مدل مکان پایدار کانتر (مطالعه موردی : مجتمع مسکونی ایران خودرو دیزل )

7و1و1 چکیده 726
7و1و2 مقدمه 726
7و1و3 کالبد پژوهش 727
7و1و4 پایداری 728
7و1و5 نمود پایداری اجتماعی در معماری 728
7و1و6 مفهوم اجتماع محلی یا واحد همسایگی 728
7و1و7 معیارهای پایداری اجتماعی 729
7و1و8 نتیجه گیری 738
7و1و9 منابع 739

7-2 ) سنجش و اولويت بندي پايداري اجتماعي در مناطق روستايي، با استفاده از تكنيك رتبه بندي براساس تشابه به حل ايده آل فازي

7و2و1 چکیده 740
7و2و2 مقدمه 741
7و2و3 مبانی نظری 742
7و2و4 مواد و روش ها 752
7و2و5 نتیجه گیری 763
7و2و6 منابع 766

7-3 ) مسکن خرمشهر از الگوی بومی تا ضوابط طراحی

7و3و1 چکیده 770
7و3و2 مقدمه 771
7و3و3 راهکارهای پژوهش 771
7و3و4 تحلیل الگوی مسکن خرمشهر 771
7و3و5 تحلیل کالبدی خان ههای بومی بافت سنتی(بررسی کمی) 772
7و3و6 خانه های گسترده 772
7و3و7 خانه های تک خانواری یا مستقل 772
7و3و8 خانه های فامیلی 773
7و3و9 الگوی خان ههای بومی )بررسی كیفی) 773
7و3و10 تحلیل کالبدی خان ههای غیر بومی خرمشهر(بررسی کمی) 773
7و3و11 الگوی خانه های غیر بومی (بررسی کیفی) 774
7و3و12 نتایج حاصل از تحلیل الگوی مسکن بومی و غیر بومی 774
7و3و13 تحلیل عناصر کالبدی خانه های شهر خرمشهر 775
7و3و14 تأثیر اقلیم و فرهنگ بر شکل گیری مسکن خرمشهر 778
7و3و15 تأثیر خصوصیات اقلیمی شهر خرمشهر در جهت و شکل مسکن 778
7و3و16 نتایج حاصل از مطالعات اقلیمی 779
7و3و17 تاثیر خصوصیات فرهنگی و تغییرات آن بر الگوی مسکن 779
7و3و18 راهکارهای پیشنهادی مسکن خرمشهر 780
7و3و19 نتیجه 780
7و3و20 فهرست منابع 782

7-4 ) بررسی پایداری اجتماعی فرهنگی توسعه گردشگری؛ مطالعه موردی جزیره کیش

7و4و1 چکیده 783
7و4و2 مقدمه 784
7و4و3 ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق 785
7و4و4 روش تحقیق 788
7و4و5 مطالعه موردی: جزیره کیش و وضعیت گردشگری آن 791
7و4و6 ویژگی های اجتماعی فرهنگی جزیره 791
7و4و7 وضعیت گردشگری جزیره کیش 793
7و4و8 یافته های تحقیق 795
7و4و9 آزمون فرضیه تحقیق 797
7و4و10 نتیجه گیری و پیشنهادها 801
7و4و11 منابع 803

7-5 ) محله مسکونی پایدار : مطالعه موردی نارمک

7و5و1 چکیده 805
7و5و2 مقدمه 806
7و5و3 تعاریفی از محله و ابعاد آن 806
7و5و4 توسعه شهری پایدار و محله پایدار 807
7و5و5 اصول و معیارها در پایداری محله 808
7و5و6 هویت سرزندگی 808
7و5و7 پویایی و سازگاری 808
7و5و8 تنوع 808
7و5و9 دسترسی 809
7و5و10 تراکم و ظرفیت قابل تحمل محله 809
7و5و11 چارچوب نظری و روش تحقیق 810
7و5و12 تاریخچه ای از محله نارمک 810
7و5و13 اصول و معیارهای پایداری در محله نارمک 810
7و5و14 فضاها و خدمات محله ای 814
7و5و15 امنیت در محله 814
7و5و16 ظرفیت قابل تحمل محله و مشکلات آن 815
7و5و17 نتیجه گیری 816
7و5و18 فهرست منابع 816

قسمت هایی از فصل هشتم ریشه یابی مشکلات مجتمع های مسکونی

شهرهاي كهن ايران به زيباترين وجه بيانگر هويت كالبدي و بصري براي درك كاركردهايشان بودهانـد؛ ليكن امروزه منظر شهرها فاقد چنين هويتياند. به عبارت ديگر، سيماي بيروني عناصر شـهرهاي معاصـر انعكاسدهندة هويت ساكنان آنها نيست و چنين به نظر ميرسـد كـه هـيچ تـلاش آگاهانـه و هدفـداري بهمنظور هويتبخشي به آنها صورت نپذيرفته است. در اين شهرها، بسياري از نشانها و نمادهاي هويـت فرهنگي يا به كلي از بين رفتهاند و يا به شدت كمرنگ شدهاند و كاربرد اين علائم بر پيشاني تعداد اندكي از بناها، تنها تلاشي انفرادي از سوي معدودي از كارفرمايان و معماران و يا گـاه صـرفاً تقليـدي نـاموزن است. چنانچه كاربرد اين عناصر نمادين تلاشي باشـد بـراي هويـتبخـشي بـه شـهرهاي ايـران، و در صورتيكه كاربرد نشانها و نمادهاي اسلامي در بناهاي تازه احداثشده ميسر گردد، بايستي راهكارهـاي استفادة بجا و محتوايي از آنها و نيز فرايند انجام اين امر را مطالعه و معين كرد. در پژوهش حاضر تـلاش گرديده است تا ضمن بررسي نقش ارتباطي نمادها و نشانها در شهرهاي كهن، فلسفه و چگونگي كاربرد اين علائم مورد بحث قرار گيرد و راهكارهاي اجرايي استفاده از آنها در شهرهاي نوبنياد مـشخص گـردد. در نتيجة اين پژوهش، روشن گرديد كه كاهش روند استفاده از نشانهاي بيگانه در نماد فضاهاي شهري و تقويت هويت بصري شهرها با بهرهگيري از نمادهايي كه انعكاسدهنده فرهنگ و اعتقادات ساكنان آنها باشند و در تعديل روحيات اجتماعي شهرنشينان سودمند گردند، امكانپذير است. بدين منظور و در جهت تشخيص كاربري بجا و محتوايي نمادها و نـشانههـا، تعيـين ضـوابط و مقـررات ذيربـط و توقـف كليـه برنامههاي مخرب بهوسيله واحدهاي نامتجانس، پيشنهاد گرديده است تا كميسيوني با عنوان »كميـسيون نمادها و نشانههاي فرهنگي« در وزارت مسكن و هرسازي تشكيل گردد تـا بـه انجـام ايـن امـر مهـم مبادرت ورزد

فهرست کامل فصل هشتم ریشه یابی مشکلات مجتمع های مسکونی

8-1 ) ریشه یابی مشکلات مجتمع های مسکونی و تحلیل عملکردی از لحاظ رعایت اصول معماری پایدار مسکونی در راستای دستیابی به توسعه پایدار

8و1و1 چکیده 817
8و1و2 مقدمه 818
8و1و3 اهمیت و ضرورت پژوهش 818
8و1و4 روش تحقیق 818
8و1و5 سوالات پژوهش 818
8و1و6 ادبیات موضوع 818
8و1و7 معماری پایدار 819
8و1و8 مسکن در ایران 820
8و1و9 شاخص 820
8و1و10 پاسخ درست به نیازهای عملکردی 822
8و1و11 الگو برداری از معماری بومی اما به صورت امروزی 822
8و1و12 استفاد درست از مصالح هم از لحاظ بصری هم از لحاظ زیست محیطی 822
8و1و13 نتیجه گیری 823
8و1و14 منابع 823

8-2 ) بررسی شاخصه های پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی در جهت ارتقا افزایش تعاملات اجتماعی

8و2و1 چکیده 824
8و2و2 مقدمه 825
8و2و3 روش پژوهش 826
8و2و4 سابقه تحقیق 826
8و2و5 توسعه پایدار 826
8و2و6 مفهوم پایداری اجتماعی 827
8و2و7 سر زندگی و پویایی فضای باز و نیمه باز 828
8و2و8 آسایش 828
8و2و9 تاثیر مسکن بر آسایش جسمانی 828
8و2و10 تاثیر مسکن بر آسایش روانی 828
8و2و11 مدیریت مبتنی بر تعاملات اجتماعی 829
8و2و12 دسترسی پیاده به خدمات عمومی 829
8و2و13 رعایت حریم سازی فیزیکی و بصری 829
8و2و14 تنظیم پرسش نامه 829
8و2و15 فضاهای عمومی و تعاملات اجتماعی 832
8و2و16 نتیجه گیری 833
8و2و17 منابع 834

قسمت هایی از فصل نهم میزان رضایت اجتماعی در مجتمع های مسکونی و عوامل موثر بر آن

اگرچه ايجاد شهرهايي كه در آنها حرمت، ميثاقهاي اجتماعي، قانون، امنيـت، رفـاه، صـلح و سـعادت، رشـد و
شكوفايي، صفا و پاكي، يگانگي و برادري، اخلاق و آداب نيكوي اجتمـاعي و كرامـت انـسانهـا رعايـت گـردد خواستهاي آرمانگرايانه به نظر ميرسد، ليكن استفاده از نشانههايي كه انعكاسدهنـده فرهنگ و اعتقادات ساكنان شهرها باشند، و بهعنوان ابزارهاي قدرتمند تعديل روحيه اجتماعي، دگرگوني سـبك زندگي و سازمانيابي فضاها، مورد استفاده قرار گيرند، روشي امكانپذير و در عين حـال كـمهزينـه و سـودمند است. به عبارت ديگر، در حاليكه تغيير در فرهنگ و يـا الگـوي رفتـاري هـر ملـت بـه طـور مـستقيم و يـا در كوتاه مدت ميسر نيست، ميتوان با استفاده از نشانه اي اسـلامي، روحيـه آنهـا را آرام سـاخت و فعاليـتهـاي نامناسب را محدود كرد. بر اين اساس، در طراحي سازههاي معماري، ميتوان ضمن استفاده از عوامل و عناصـر فضايي، كالبدي و ادراكي مناسب، فضايي را ايجاد كرد كه انجام فعاليـتهـاي مطلـوب را تـسهيل بخـشند و از ظهور فعاليتهاي نامطلوب ممانعت به عمل آورند. دولت در تهيه طرحهاي شهري و تنظيم چهرة عمومي شهرها نقش انحصاري دارد و كارفرماي حجـم عظيمـي از بناهاي غيرخصوصي است كه در كشور احداث ميگردند. هر چند هر وزارتخانه متصدي انجام مأموريتي ويژه و تخصصي گرديده است، ليكن همه آنجا مجازند در نيـل بـه اهـداف خـود، تنهـا بـا رعايـت شـرايط عمـومي ساختمان، واحدهاي متعددي را در احجام و اشكال گوناگون احداث كنند. بنابراين، به نظر مـيرسـد كـه عمـلاً امكان تصميمگيري جامع و فراگير در توسعه شهرها و تهيه طرحهاي توسعه عمراني كشور (در مقياس محلي و
ملي)، منتفي است

فهرست کامل فصل نهم میزان رضایت اجتماعی در مجتمع های مسکونی و عوامل موثر بر آن

9-1 ) نمادهاي فرهنگي در مناظر شهري: بيان معنا، حس هويت و آرامش روحي

9و1و1 چکیده 836
9و1و2 مقدمه 836
9و1و3 روش تحقیق 837
8و1و4 تعریف 838
8و1و5 اهميت و نقش نمادها و نشان ها در مناظر شهري 838
8و1و6 نقش حاکمیت در کاربرد نمادها 840
8و1و7 راهبردهای پیشنهادی 843
8و1و8 نتیجه گیری 843
8و1و9 منابع 847

9-2 ) بررسی جایگاه طراحی در ایجاد حس امنیت در مجتمع های مسکونی

9و2و1 چکیده 850
9و2و2 مقدمه 851
9و2و3 بیان مساله 851
9و2و4 روش تحقیق 852
9و2و5 تعریف مفاهیم 852
9و2و6 طراحی برای امنیت 854
9و2و7 مبانی نظری تحقیق 854
9و2و8 امنیت در ساختمان های مسکونی 857
9و2و9 انواع محافظت 857
9و2و10 ویژگی های فضای قابل دفاع 858
9و2و11 حریم و قلمرو سایت 859
9و2و12 همسایگی و تقویت نظارت 859
9و2و13 نقش محیط فیزیکی در مناطق قابل رویت 860
9و2و14 فضاهای داخلی 860
9و2و15 ایجاد محدوده های خصوصی و تعیین منطقه حرکت 861
9و2و16 نتیجه گیری 863
9و2و17 منابع 865

9-3 ) بررسی رابطه بین میزان رضایت از مجتمع های مسکونی و تاثیر مجتمع های مسکونی بر روابط انسان

9و3و1 چکیده 868
9و3و2 مقدمه 869
9و3و3 رضایت 869
9و3و4 عوامل موثر در ایجاد رضایت 870
9و3و5 عوامل شخصی و تاثیرت آن بر رضایت 870
9و3و6 عوامل اجتماعی و تاثیر آن بر رضایت 871
9و3و7 عوامل معماری و محیطی 871
9و3و8 عوامل فرهنگی و تاثیر آن بر رضایت 871
9و3و9 جمع بندی 872
9و3و10 جامعه آماری و جامعه نمونه 872
9و3و11 تدوین پرسش نامه 874
9و3و12 تحلیل داده ها 874
9و3و13 نتیجه گیری 879
9و3و14 نتیجه آزمون فرضیه 882
9و3و15 فهرست مراجع 882

9-4 ) بررسی سیر تحول الگوی پر و خالی در مسکن معاصر ایرانی

9و4و1 مقدمه 884
9و4و2 کلیات بحث 885
9و4و3 بررسی الگوی پر و خالی مسکن در دوره قاجار 885
9و4و4 بررسی الگوی پر و خالی مسکن در دوره پهلوی 886
9و4و5 بررسی الگوی پر و خالی مسکن بعد از انقلاب اسلامی 887
9و4و6 تحلیل و ترسیم سیر تحول الگوی پر و خالی در مسکن معاصر ایرانی 888
9و4و7 جمع بندی 889
9و4و8 منابع 889

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید