50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد امنیت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد امنیت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مقدمه ای بر طراحی مجتمع مسکونی برای ارتقاء امنیت بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش ایجاد حس امنیت در طراحی مجتمع های مسکونی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی جایگاه طراحی در ایجاد حس امنیت در مجتمع های مسکونی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی نقش فضاهای باز مشترک در مجتمع های مسکونی افزایش امنیت بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش باز خوانی مفهوم امنیت در خانه هاي سنتی ایران و مجتمع هاي مسکونی بررسی شده است

امنیت از نیازهای اساسی انسان است که نحوه ی پاسخگویی به آن تاثیر مستقیم در ارضای نیازهای دیگر او .دارد احساس امنیت از جمله عوامل انسانی -محیطی است که می تواند بسزایی نقش رد رضایت مندی انسان ها از فضایی که در آن زندگی می کنند داشته باشد .امنیت در مجموعه های مسکونی تنها از طریق موانع سخت میسر فیزیکی نبوده، چه بسا همین موانع فیزیکی به لحاظ روحی-روانی حس ناامنی را در مردم تقویت کند .با توجه به رشد جمعیت و افزایش نیاز به مجموعه های مسکونی در شهرها، روشن کردن الگوها و خط مشی هایی برای نیل به اهداف برنامه ریزی شده، ضروری به نظر می رسد که در این بین ایجاد حس امنیت به عنوان یکی از عوامل انسانی -محیطی نقش مهمی را در رضایت مندی و آسایش افراد در زندگی شان ایفا خواهد نمود. این پژوهش بر بنایم مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی
انجام شده این است. پژوهش بر آن است که با ارائه راهکارها در جهت طراحی محیط مسکونی ایمن از وقوع جرایم جلوگیری شود و به بررسی معیارهایی که در برقراری امنیت ساکنان مجتمع مسکونی تاثیر گذار است بپردازد

قسمت هایی از فصل اول مقدمه ای بر طراحی مجتمع مسکونی برای ارتقاء امنیت

درب ورودي
در بیشتر خانههاي سنتی، درهاي ورودي دو لنگه و چوبی هستند و هر لنگه کوبهاي نیز دارد. زنها حلقهاي که صداي زیري داشت و مردها کوبه چکشی شکل را که صداي بمی دارد را به صدا در می آوردند. این تفاوت صدا سبب تشخیص جنسیت فرد بیرون از خانه توسط صاحب خانه می شد که این موجب ایجاد ذهنیت فرد براي آماده سازي شرایط خانه براي پذیرفتن فرد می شد و براي صاحب خانه امنیت ایجاد می کرد

هشتی یا کریاس
هشتیها اغلب به شکل هشت ضـلعی یـا نیمـه هشـت ضـلعی و یـا بیشتر مواقع 4گوش است. هشتی داراي سقفی کوتاه و یـک منفـذ کوچک نور در سقف گنبدي شکل آن است و عموماّ سکوهایی بـراي نشستن در آن طراحی شده است. هشتی به نسبت سطح کوچه در گود قرار گرفته است وارتفاع در ورودي نیز به گونه اي است که فرد هنگام وارد شدن حالت تعظیم به خود گرفته واین نشان دهنده ورود به فضاي مقدس خانه است. هشتی با تغییر میزان نور وارتفاع احساس تعویض فضایی را به فرد می دهد

سکو
سکو به محلی در دو سوي در ورودي، براي استراحت در هنگام انتظار براي ورود یا گفت و گو با همسایهها گفته میشود و وجود سکو سبب می شود که مرد خانواده در خارج از فضاي امن خانهبتواند با همسایگان تعامل برقرار کند واین سکو موجب امنیت براي ساکنین خانه می باشد.

دالان
دالان راهروي باریکی بود که با پیچ و خم، وارد شـونده را از هشـتی به حیاط خانه هدایت میکرد. پیچ و خم دالان بـراي رعایـت حـریم خصوصی خانه بود تا عـابران نتوانـد سـریعاً فعالیـتهـاي جـاري در حیاط را متوجه شوند.وقتی سـاکنان خانـه در حیـاط باشـند نـوعی احساس امنیت دارند که ناشی از وجـود سلسـله مراتـب بـراي ورود افراد غریبه است و فرد مستقیم وارد فضاي امن حیاط نمی شود.

فهرست کامل فصل اول مقدمه ای بر طراحی مجتمع مسکونی برای ارتقاء امنیت

1-1 ) مقدمه ای بر طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر نظریه CPTED برای ارتقاء امنیت

1و1و1 خلاصه 1
1و1و2 مقدمه 1
1و1و3 مفهوم سکونت 2
1و1و4 عوامل موثر در مطلوبیت فضاهای خانه 2
1و1و5 رویکرد CPTED 3
1و1و5و1 پیشینه رویکرد CPTED 3
1و1و5و2 امنیت کالبدی در رویکرد CPTED 4
1و1و5و3 CPTED 5
1و1و5و4 اصول رویکرد CPTED 5
1و1و5و5 تقویت قلمروهاي طبیعی 5
1و1و5و6 کنترل دسترسی 6
1و1و5و7 نظارت طبیعی 7
1و1و5و8 سابقه رویکرد CPTED در شهر سازي سنتی ایران 7
1و1و6 روند طراحی آپارتمان ها 8
1و1و7 مراجع 9

1-2 ) برقراری امنیت از طریق طراحی محیطی CPTED در مجتمع های مسکونی

1و2و1 چکیده 10
1و2و2 مقدمه 11
1و2و3 امنیت 11
1و2و4 احساس امنیت 11
1و2و5 امنیت در ساختمان های مسکونی 12
1و2و6 نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی CPTED 12
1و2و7 راهبردهای كاربردی CPTED در مناطق مسکونی 13
1و2و7و1 ورودی فضای مسکونی 14
1و2و7و2 مرته بندی فضا 14
1و2و7و3 نظارت 15
1و2و7و4 خطوط دید و نقاط كور 16
1و2و7و5 روشنایی 16
1و2و7و6 علائم و تابلوها 17
1و2و7و7 مراقبت و نگهداری 17
1و2و7و8 نمای ساختمان 17
1و2و8 نتیجه گیری 19
1و2و9 مراجع 20

1-3 ) افزایش امنیت در محیط های مسکونی بر اساس نظریه فضای قابل دفاع (نمونه موردی : مجتمع سامان خیام مشهد )

1و3و1 چکیده 21
1و3و2 مقدمه 22
1و3و3 امنیت 22
1و3و4 امنیت در فضای شهری 23
1و3و5 امنیت و عملکرد فضا 23
1و3و6 امنیت و کالبد محیط 24
1و3و7 گونه شناسی فضای قابل دفاع 24
1و3و8 امنیت و محیط اجتماعی 26
1و3و9 معیارها و شاخص های طراحی 26
1و3و10 محیط تحقیق 27
1و3و11 بازدید و مشاهده سایت 27
1و3و1و12 پرسش نامه 29
1و3و13 سوالات بسته 30
1و3و14 سوالات باز 30
1و3و15 یافته های تحقیق 33
1و3و16 چارچوب طراحی 34
1و3و17 بحث و نتیجه گیری 39
1و3و18 فهرست مراجع 39

1-4 ) ارزیابی تاثیر رویکرد طراحی محیطی (CPTED) بر تعاملات انسان با محیط در جهت ارتقاء امنیت در مجموعه های مسکونی

1و4و1 چکیده 42
1و4و2 مقدمه 43
1و4و3 روش تحقیق 43
1و4و4 اهداف پژوهش 43
1و4و5 پیشینه پژوهش 43
1و4و6 مبانی و مفاهیم نظری 45
1و4و7 مجموعه های مسکونی 45
1و4و8 CPTED در مجموعه های مسکونی 45
1و4و9 امنیت 46
1و4و10 امنیت در فضای مسکونی 46
1و4و11 امنیت و کالبد محیط 46
1و4و12 امنیت و محیط اجتماعی 47
1و4و13 امنیت و عملکرد فضا 47
1و4و14 تعاریف و مفاهیم CPTED 48
1و4و15 اهداف رویکرد CPTED 49
1و4و16 مزایای به کار گیری رویکرد CPTED 49
1و4و17 حوزه به کار گیری رویکرد CPTED 49
1و4و18 شاخص ها و متغیرهای پژوهش 50
1و4و19 شاخص های کالبدی موثر بر امنیت فضاهای انسان ساخت 50
1و4و20 شاخص هاي اجتماعی (ذهنی) موثر بر امنیت فضاهاي انسان ساخت 50
1و4و21 شاخص هاي کارکردي-عملکردي 51
1و4و22 یافته هاي تحقیق 52
1و4و23 ارائه اصول طراحی بر اساس مبانی CPTED و شاخص های تحلیل امنیت 53
1و4و24 نتیجه گیری 54
1و4و25 منابع 55

1-5 ) مقدمه ای بر طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر نظریه CPTED برای ارتقاء امنیت

1و5و1 خلاصه 58
1و5و2 مقدمه 58
1و5و3 مفهوم سکونت 59
1و5و4 عوامل موثر در مطلوبیت فضاهاي خانه 59
1و5و5 رویکرد CPTED 60
1و5و6 پیشینه رویکرد CPTED 61
1و5و7 امنیت کالبدی در رویکرد CPTED 61
1و5و8 حوزه به کار گیری CPTED 62
1و5و9 اصول رویکرد CPTED 62
1و5و10 تقویت قلمروهای طبیعی 62
1و5و11 کنترل دسترسی 63
1و5و12 نظارت طبیعی 64
1و5و13 سابقه رویکرد CPTED در شهر سازی سنتی ایران 64
1و5و14 روند طراحی آپارتمان ها 65
1و5و15 مراجع 66

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم ایجاد حس امنیت در طراحی مجتمع های مسکونی

اگر فرض شود در هنگام اعلام خطر شخصی بخواهد از طبقات فوقانی یک برج خود را به زیر زمین به عنوان یک پناهگاه ایمن و مقاوم برساند، شاید زمان برای رسیدن وی و نجاتش از خطر کافی نباشد. همچنین گاهی حملات هوایی و خطرات طبیعی مانند زلزله، چنان سریع اتفاق می افتد که فرد تنها چند ثانیه فرصت دارد تا خود را از خطر حفظ نماید. بنابراین جهت حفظ جان افراد باید راهکاری اندیشید که در آن
ساکنین ساختمان های مسکونی بلند مرتبه بتوانند، در کوتاه ترین زمان و در کوتاه ترین فاصله از محل زندگی به فضایی ایمن دسترسی آسان داشته باشند.
از این رو با توجه به نکات یاد شده، در اینگونه مجموعه ها باید به جای تخلیه سریع واحد های مسکونی جهت دسترسی به پناهگاهی زیرزمینی، که در این مجموع ها امری سهل الوصول می باشد، باید در هر واحد مسکونی منطقه ای مقاوم و ایمن در برابر شرایط بحرانی ایجاد نمود. با توجه به موارد اشاره شده در بالا، به کارگیری یک محفظه بتنی مسلح در ساختمان های بلند مرتبه که به طور چند منظوره عمل می کند، راه حلی مناسب جهت ایمنی بخشی ساکنین این مجموعه ها در شرایط بحرانی است

فهرست کامل فصل دوم ایجاد حس امنیت در طراحی مجتمع های مسکونی

2-1) بررسی طراحی مجتمع های مسکونی در ایجاد حس امنیت بر مبنای پدافند غیر عامل

2و1و1 چکیده 76
2و1و2 مقدمه 76
2و1و3 بیان مساله 76
2و1و4 روش تحقیق 77
2و1و5 تعریف مفاهیم 77
2و1و6 طراحی برای امنیت 77
2و1و7 مبانی نظری تحقیق 78
2و1و8 امنیت در ساختمان های مسکونی 79
2و1و9 انواع محافظت 79
2و1و10 روش های خاص 80
2و1و11 محافظت فعال 80
2و1و12 ویژگی های فضای قابل دفاع 80
2و1و13 حریم و قلمرو سایت 80
2و1و14 همسایگی و تقویت نظارت 80
2و1و15 نقش محیط فیزیکی در مناطق قابل رویت 81
2و1و16 ایجاد محدوده های خصوصی و تعیین منطقه حرکت 81
2و1و17 اهمیت تعداد در تقسیمات ساختمانی 82
2و1و18 نتیجه گیری 82
2و1و19 منابع 83

2-2) اصول برنامه ریزی کالبدی مجتمع های مسکونی برای افزایش ضریب امنیت اجتماعی (مطالعه موردی : مجتمع مسکونی امیر در عظیمیه کرج)

2و2و1 چکیده 84
2و2و2 مقدمه 85
2و2و3 سوال تحقیق 85
2و2و4 هدف تحقیق 85
2و2و5 روش تحقیق 86
2و2و6 پیشینه و نظریه زمینه های مرتبط با برنامه ریزی شهری و امنیت اجتماعی 87
2و2و7 تعاریف پایه تحقیق 87
2و2و8 مبانی نظری تحقیق 87
2و2و9 مبانی نظری در زمینه امنیت 90
2و2و10 عوامل اجتماعی ایجاد کننده امنیت در مجتمع های مسکونی 92
2و2و11 جمع بندی عوامل کالبدی موثر در برنامه ریزی برای افزایش امنیت بر مبنای دیدگاه های نظریه پردازان 93
2و2و12 مولفه های کالبدی موثر بر امنیت محیطی مجتمع های مسکونی 94
2و2و13 تاثیر گونه های مسکونی بر کنترل محیط 94
2و2و14 تاثیر نوع ساختمان بر شکل گیری رفتار 94
2و2و15 تاثیر سلسه مراتب فضاهای عمومی و خصوصی بر امنیت 95
2و2و16 نظام سلسه مراتب 96
2و2و17 تاثیر خیابان های پیرامونی ساختمان بر امنیت 96
2و2و18 ورودی ها و کنترل محیط 97
2و2و19 تاثیر آلودگی های صوتی بر امنیت مجتمع ها 97
2و2و20 تاثیر الودگی های بصری بر امنیت مجتمع ها 97
2و2و21 آلودگی نور (تاریکی) 97
2و2و22 بررسی امنیت در مجتمع مسکونی امیر واقع در عظیمیه کرج 98
2و2و23 سوالات پاسخنامه 99
2و2و24 نتیجه گیری 102
2و2و25 فهرست منابع 105

2-3) اصول برنامه ریزی کالبدی مجتمع های مسکونی برای افزایش ضریب امنیت اجتماعی)مطالعه موردی: مجتمع مسکونی امیر در عظیمیه کرج(

2و3و1 چکیده 107
2و3و2 مقدمه 108
2و3و3 سوال تحقیق 108
2و3و4 هدف تحقیق 108
2و3و5 روش تحقیق 108
2و3و6 پیشینه و زمینه نظریه های مرتبط با برنامه ریزی شهری و امنیت اجتماعی 109
2و3و7 تعاریف پایه تحقیق 109
2و3و8 مبانی نظری تحقیق 109
2و3و9 مبانی نظری در زمینه امنیت 110
2و3و10 عوامل اجتماعی ایجاد کننده امنیت در مجتمع های مسکونی 112
2و3و11 جمع بندی عوامل کالبدی مؤثر در برنامه ریزی برای افزایش امنیت بر مبنای دیدگاهای نظریه پردازان 113
2و3و12 مؤلفه های کالبدی مؤثر بر امنیت محیطی مجتمع ها مسکونی 114
2و3و13 تأثیر گونه های مسکونی بر کنترل محیط 114
2و3و14 تأثیر نوع ساختمان بر شکل گیری رفتار 114
2و3و15 تأثیر سلسله مراتب فضاهای عمومی و خصوصی بر امنیت 114
2و3و16 نظام سلسله مراتب 115
2و3و17 تأثیر خیابانهای پیرامونی ساختمان بر امنیت 115
2و3و18 ورودی ها و کنترل محیط 116
2و3و19 تأثیر آلودگی های صوتی بر امنیت مجتمع ها 116
2و3و20 تأثیر آلودگی های بصری بر امنیت مجتمع ها 116
2و3و21 آلودگی نور)تاریکی( 116
2و3و22 بررسی امنیت در مجتمع مسکونی امیر واقع در عظیمیه کرج 116
2و3و23 نتیجه گیری 119
2و3و24 فهرست منابع 121

2-4) تاثیر ایجاد حس مکان در ارتقای امنیت مجتمع های مسکونی (نمونه موردی : شهر جدید پردیس)

2و4و1 چکیده 123
2و4و2 مقدمه 124
2و4و3 روش تحقیق 124
2و4و4 مکان 124
2و4و5 تعریف مکان و دیدگاه های آن 125
2و4و6 مکان و م هوه درون و هرون ان دید اه رلف 126
2و4و7 مکان و موضع شناسی ان دید اه شولتس 126
2و4و8 کارهرد مکان ان دید اه شولتس 126
2و4و9 تعریف یک مکان موفق ان چند دید گاه 127
2و4و10 امنیت 128
2و4و11 رویکرد CPTED 128
2و4و12 تاریخچه استفاده از CPTED 129
2و4و13 راهبرد CPTED 129
2و4و14 فاکتورهای امنیت در یک مکان 130
2و4و15 نمونه موردی ) شهر پردیس ( 131
2و4و16 نتیجه 132
2و4و17 پرسشنامه 133
2و4و18 منابع 134

2-5) ایجاد حس امنیت در طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پیوند اجتماعی

2و5و1 خلاصه 135
2و5و2 مقدمه 136
2و5و3 روش تحقیق 137
2و5و4 تعریف مفاهیم 137
2و5و5 طراحی برای امنیت 138
2و5و6 امنیت در ساختمان های مسکونی 138
2و5و7 انواع محافظت 139
2و5و8 محافظت فعال 139
2و5و9 ویژگی فضای قابل دفاع 140
2و5و10 حریم و قلمرو سایت 140
2و5و11 همسایگی و تقویت نظارت 141
2و5و12 نقص محیط فیزیکی در مناطق قابل رویت 142
2و5و13 فضاهای داخلی 142
2و5و14 اهمیت در تعداد تقسیمات ساختمان 143
2و5و15 نتیجه گیری 144
2و5و16 منابع 146

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی جایگاه طراحی در ایجاد حس امنیت در مجتمع های مسکونی

نظریه برنامه ریزی شهری و امنیت اجتماعی از مکتب جامعه شناسی شیکاگو و مطالعات اولیه اکولوژی شهری در
سال 1916میلادی آغاز شد. بر این اساس آسیب شناسی فضاهای زیستی و پیدایش کیفیت،پراکندگی جرائم، ناآرامی های محیط های زندگی در مناطق مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفت. باتوجه به اینکه بشر در طول قرون در پی اتخاذ تدابیری جهت مبارزه با پدیده ناهنجاری اجتماعی و پیشگیری از وقوع آن بوده است. هدف عمده شناخت ابعادی از مجتمع مسکونی می باشد که در آن امنیت ساکنان مورد توجه است. یعنی در این تحقیق سعی شده تا تاثیر ابعاد فرهنگی ،اجتماعی، بر برنامه ریزی کالبدی مجتمع های مسکونی مورد توجه قرار گیرند. هدف این مقاله نشان دادن چندین راهکارهایی است که امنیت در طراحی معماری را جهت کاهش ناهنجاری و جرم را با مؤلفه های امنیت در معماری بررسی نموده در طراحی مناسب و کاربردی مؤثر از فضای محیط ساخته شده که منجر به کاهش فرصت های مجرمانه،ترس از جرم و بهبود کیفیت زندگی باعث ایجاد امنیت روانی در محیط میشود. در تحقیق با روش کیفی (میدانی(پرسشنامه ای)) و جمع آوری اطلاعات در آن به روش کتابخانه ای (استفاده از منابع مکتوب و اینترنت) و همچنین با رویکرد تحلیلی_تفسیری از موضوع به هشت مؤلفه میرسد که با هماهنگی و یکپارچگی اجزاء تأثیر بیشتری جهت رسیدن به یک دستورالعمل طراحی در مجتمع مسکونی با بیشترین ضریب امنیت را نشان میدهد. مولفه های ذکر شده در یک مجتمع مسکونی در عظیمیه کرج مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن ارائه گردیده است

فهرست کامل فصل سوم بررسی جایگاه طراحی در ایجاد حس امنیت در مجتمع های مسکونی

3-1 ) بررسی جایگاه طراحی در ایجاد حس امنیت در مجتمع های مسکونی

3و1و1 چکیده 147
3و1و2 مقدمه 148
3و1و3 بیان مساله 148
3و1و4 روش تحقیق 149
3و1و5 تعریف مفاهیم 149
3و1و6 طراحی برای امنیت 151
3و1و7 مبانی نظری تحقیق 151
3و1و8 امنیت در ساختمان های مسکونی 154
3و1و9 انواع محافظت 154
3و1و10 محافظت فعال 154
3و1و11 محافظت دفاعی 154
3و1و12 روش های خاص 155
3و1و13 ویژگی های فضای قابل دفاع 155
3و1و14 حریم و قلمرو سایت 156
3و1و15 همسایگی و تقویت نظارت 156
3و1و16 نقش محیط فیزیکی در مناطق قابل رویت 157
3و1و17 فضاهای داخلی 157
3و1و18 ایجاد محدوده های خصوصی و تعیین منطقه حرکت 158
3و1و19 نتیجه گیری 159
3و1و20 منابع 162

3-2 ) بررسی طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد ایجاد حس امنیت در فضا

3و2و1 چکیده 165
3و2و2 مقدمه 166
3و2و3 یافته ها و بحث ها 166
3و2و4 نتیجه 169
3و2و5 راهکارهای تأمین امنیت درمناطق مسکونی 169
3و2و6 منابع 173

3-3 ) نقش معماری دفاعی در طراحی مجتمع های مسکونی جهت بالا بردن امنیت روانی ساکنین

3و3و1 چکیده 175
3و3و2 مقدمه 176
3و3و3 تعاریف و مفاهیم 176
3و3و4 ملاحظات معماری 177
3و3و5 رابطه معماری و پدافند غیر عامل 177
3و3و6 جدول الزامات معماری در پدافند غیر عامل 178
3و3و7 مجتمع های مسکونی و نوع آن 179
3و3و8 انواع پناهگاه ها 179
3و3و9 طراحی پناهگاه مجتمع های مسکونی 180
3و3و10 مشخصات پناهگاهی مجتمع های مسکونی 180
3و3و11 طراحی پناهگاه در ساختمانهای مسکونی میان مرتبه 180
3و3و12 فضای مورد نیاز در طراحی پناهگاه زیرزمینی مجتمع های مسکونی میان مرتبه 181
3و3و13 کاربرد های دو منظوره پناهگاه زیرزمینی مجتمع های مسکونی میان مرتبه 182
3و3و14 طراحی پناهگاه در ساختمانهای مسکونی بلند مرتبه 183
3و3و15 کاربردهای دو منظوره پناگاه (محفظه بتن مسلح) در ساختمان های مسکونی بلند مرتبه 184
3و3و16 روشهایی جهت اجرای پناهگاه (محفظه بتن مسلح ) در ساختمانهای مسکونی بلند مرتبه 184
3و3و17 نتیجه گیری 185
3و3و18 مراجع 186

3-4 ) طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ارتقاء امنیت و تامین قرارگاه های رفتاری (نمونه موردی : مسکن مهر بهاران سنندج)

3و4و1 چکیده 188
3و4و2 مقدمه 189
3و4و3 بیان مساله 189
3و4و4 تعریف مفاهیم 190
3و4و5 مبانی نظری تحقیق 190
3و4و6 انواع محافظت 192
3و4و7 پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 193
3و4و8 نتیجه گیری 193
3و4و9 منابع 194

3-5 ) بررسی جایگاه طراحی در ایجاد حس امنیت در مجتمع های مسکونی

3و5و1 چکیده 197
3و5و2 مقدمه 198
3و5و3 بیان مساله 198
3و5و4 روش تحقیق 199
3و5و5 تعریف مفاهیم 199
3و5و6 طراحی برای امنیت 201
3و5و7 مبانی نظری تحقیق 201
3و5و8 امنیت در ساختمان های مسکونی 204
3و5و9 انواع محافظت 204
3و5و10 محافظت فعال 205
3و5و11 ویژگی های فضای باز قابل دفاع 205
3و5و12 حریم و قلمرو سایت 206
3و5و13 همسایگی و تقویت نظارت 206
3و5و14 نقش محیط فیزیکی در مناطق قابل رویت 207
3و5و15 فضاهای داخلی 207
3و5و16 ایجاد محدوده های خصوصی و تعیین منطقه حرکت 208
3و5و17 نتیجه گیری 209
3و5و18 منابع 212

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی نقش فضاهای باز مشترک در مجتمع های مسکونی افزایش امنیت

سلسله مراتب یکی از اصول اساسی حاکم بر مجموعه ها و اجزاء و پدیده هایی است که یا به طور طبیعی در جهان هستی به عنوان یک کل وجود دارد و یا توسط انسان طراحی و ایجاد می شوند. اصل سلسله مراتب نقش بسیار مهمی در تعریف اجزا و کل یک مجموعه ایفا نموده و به آنها هویت بخشدیم.
در شهرهای ایرانی ـاسلامی به علت غلبه جهان بینی اسلامی محرمیت افراد در فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به واقع محرمیت به عنوان حق شخصی افراد بوده است و القا کننده مفاهیمی چون عرصه، حریم، قلمرو و حوزه نفوذ می باشد. در شرایط مطلوب، شبکه هایی از سلسله مراتب محرمیت، فضای شهری را در بر می گیرد. علاوه بر این وجود سلسله مراتب از فضای عمومی محله تا فضاهای خصوصی مجتمع های مسکونی به غریبه ها این حس را القا می کند که به مکانی در قلمرو افرادی خاص وارد می شود و ممکن است تحت نظر ساکنین آن باشد و بدین ترتیب خود باعث امنیت مجتمع می شود.

فهرست کامل فصل چهارم بررسی نقش فضاهای باز مشترک در مجتمع های مسکونی افزایش امنیت

4-1 ) بررسی نقش فضاهای باز مشترک در مجتمع های مسکونی امروز به عنوان یکی از عوامل پایداری اجتماعی در معماری بومی در افزایش امنیت شهری

4و1و1 چکیده 215
4و1و2 مقدمه 216
4و1و3 مسکن 217
4و1و4 مجتمع مسکونی 217
4و1و5 معضلات مجتمع های مسکونی 217
4و1و6 فضای باز 217
4و1و7 ویژگی های فضای باز مشترک 218
4و1و8 امنیت 220
4و1و9 تعاملات اجتماعی 220
4و1و10 عوامل موثر بر تعاملات اجتماعی 220
4و1و11 فضای باز و تعاملات اجتماعی 220
4و1و12 تعاملات اجتماعی و امنیت 221
4و1و12 نتیجه گیری 221
4و1و13 مراجع 221

4-2 ) بررسی نقش فضاهای باز مسکونی در افزایش امنیت شهری

4و2و1 چکیده 223
4و2و2 مقدمه 223
4و2و3 نیازهای اجتماعی انسان 224
4و2و4 ویژگی های فضای باز مشترک 224
4و2و5 تقویت قلمروها 226
4و2و6 امنیت 226
4و2و7 تعاملات اجتماعی و امنیت 227
4و2و8 عوامل موثربرتعاملات اجتماعی 227
4و2و9 فضاهای بازمجتمع های مسکونی وتعاملات اجتماعی 227
4و2و10 نتیجه گیری 228
4و2و11 مراجع 228

4-3 ) بررسی و سنجش برخی از عوامل محیطی موثر بر احساس امنیت بانوان در فضای باز مجتمع های مسکونی لاهیجان

4و3و1 چکیده 230
4و3و2 مقدمه 230
4و3و3 بیان مساله 231
4و3و4 اهداف تحقیق 232
4و3و5 فرضیه 232
4و3و6 روش تحقیق 232
4و3و7 ادبیات موضوع 233
4و3و8 امنیت و احساس امنیت 233
4و3و9 ترس 233
4و3و10 شکل گیری ترس 234
4و3و11 ترس و محیط کالبدی 234
4و3و12 عوامل کالبدی جهت بالا بردن احساس امنیت 234
4و3و13 ترس و جنسیت 234
4و3و14 تفاوتهای ادراکی زنان و مردان 235
4و3و15 ترس های زنان در شهر 236
4و3و16 ارتباط متفاوت زنان با محیط 236
4و3و17 شاخص های محیطی ترس در زنان 237
4و3و18 بیان مساله 237
4و3و19 مراحل انجام تحقیق 238
4و3و20 تجزیه و تحلیل و استخراج یافته های تحقیق 239
4و3و21 جداول و نمودارهای فراوانی داده ها 239
4و3و22 تحلیل نتایج آزمون میانگین 240
4و3و23 تحلیل عاملی 241
4و3و24 آزمون فریدمن 243
4و3و25 نتیجه گیری 243
4و3و26 منابع 244

4-4 ) بررسی امنیت محیطی به عنوان عامل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی

4و4و1 چکیده 246
4و4و2 مقدمه 247
4و4و3 روش تحقیق 247
4و4و4 فرضیه تحقیق 247
4و4و5 مبانی و مفاهیم نظری 247
4و4و6 مجتمع های مسکونی 247
4و4و7 CPTED در مجتمع های مسکونی 248
4و4و8 امنیت 248
4و4و9 امنیت محیطی 248
4و4و10 انسان و امنیت 249
4و4و11 ایجاد امنیت از طریق طراحی محیطی 250
4و4و12 فضاهای قابل دفاع 250
4و4و13 چهاراستراتصی ػمده قابل اجرا درهرنوع محیط مسکونی 250
4و4و14 عوامل موثر در افزایش امنیت در فضاهای جمعی 251
4و4و15 بررسی عوامل و شاخصه های مهم در طراحی مجتمع مسکونی بر حسب امنیت محیطی 251
4و4و16 راهکارها و پیشنهادات اجرایی موثر در افزایش امنیت 252
4و4و17 نتیجه گیری 253
4و4و18 منابع 254

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم باز خوانی مفهوم امنیت در خانه هاي سنتی ایران و مجتمع هاي مسکونی

نگهداري(حفاظت) از جمله مهمترین عوامل در ایجاد فضاهاي موفق، که منجر به دست یـابی راحـت و افـزایش مطلـوبتر مـی شود، نقش پررنگی دارد. ترکیب مناسب فعالیت هاي موجود در فضاها باتوجه به نوع عملکرد آن ها می تواند در میزان امنیـت فضا براي فرد استفاده کننده موثر باشد. عدم مکانیابی مناسب فعالیت هاي مختلف کنار یکدیگر که گاهی به صـورت ناسـازگار در کنار هم واقع می شوند می توانند سبب بروز اغتشاش و اختلال فعالیتی گردد )لطیفی و موسوي،

فهرست کامل فصل پنجم باز خوانی مفهوم امنیت در خانه هاي سنتی ایران و مجتمع هاي مسکونی

5-1 ) باز خوانی مفهوم امنیت در خانه هاي سنتی ایران و مجتمع هاي مسکونی امروزي

5و1و1 مقدمه 255
5و1و2 امنیت از دیدگاه اسلام 255
5و1و3 مفهوم امنیت 256
5و1و4 امنیت در ابعاد روان شناختی 256
5و1و5 امنیت انسانی 256
5و1و6 سکونت وآرامش 257
5و1و7 هماهنگی باطبیعت 261
5و1و8 سلسله مراتب فضاها 261
5و1و9 درونگرایی 262
5و1و10 باغ ایرانی نمادي از بهشت گمشده 262
5و1و11 آپارتمان نشینی 264
5و1و12 بررسی مزایا ومعایب آپارتمان نشینی 264
5و1و13 آپارتمان نشینی در شهر ملایر 265
5و1و14 امنیت وسلامت 265
5و1و15 انسجام فرهنگی و اقتصادي 265
5و1و16 فضاي باز مسکونی 265
5و1و17 وضعیت مالکیت واحد هاي مسکونی آپارتمان هاي مطالعه شده 266
5و1و18 میزان احساس مسئولیت ساکنان در برابر مشکلات آپارتمان 266
5و1و19 پذیرش محدودیت زندگی در آپارتمان از طرف بچه ها 266
5و1و20 مسائل و مشکلات ساکنین آپارتمان ها خصوصا شخصی ساز،از نظر اصول و مبانی ساخت و ساز به صورت زیر می باشد 267
5و1و21 پیشنهادات و راهکار هاي اجرایی 267
5و1و22 نتیجه گیري 267
5و1و23 بررسی مزایا و معایب آپارتمان نشینی شهر ملایر 268
5و1و24 مراجع 269

5-2 ) تأثیر امنیت بر طراحی مجتمع مسکونی پایدار

5و2و1 چکیده 270
5و2و2 مقدمه 270
5و2و3 مفهوم سکونت 271
5و2و4 مفهوم پایداری 272
5و2و5 اهداف محیطی 273
5و2و6 اهداف اقتصادی 273
5و2و7 اهداف اجتماعی 273
5و2و8 کاربرد طراحی برای تعامل اجتماعی در بحث پایداری اجتماعی 275
5و2و9 مفهوم ایمنی و امنیت 275
5و2و10 مفهوم امنیت از رویکرد نیازهای انسانی 276
5و2و11 ابعاد اجتماعی امنیت 276
5و2و12 ابعاد روانشناختی امنیت 277
5و2و13 نگرش های متفاوت در رابطه با امنیت 277
5و2و14 اندیشه های جین جیکوبز 279
5و2و15 اندیشه های اسکار نیومن 279
5و2و16 مولفه های کالبدی موثردرمیزان جرایم 280
5و2و17 اندیشه های CPTED 281
5و2و18 اندیشه های هیلیر 281
5و2و19 مفهوم حس تعلق به مکان 281
5و2و20 تعلق اجتماعی 282
5و2و21 تعلق کالبدی به مکان 282
5و2و22 نتایج تحقیق و تحلیل آنها 282
5و2و23 امنیت ساکنین مجتمع 283
5و2و24 حس تعلق ساکنین مجتمع مسکونی 283
5و2و25 آزمون تاثیر ارتفاع ساختمان برحس تعلق 284
5و2و26 آزمون تاثیر نمای طراحی شده بر حس تعلق 284
5و2و27 نتیجه گیری 284
5و2و28 مراجع 285

5-3 ) پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی در تحولات مسکونی

5و3و1 چکیده 288
5و3و2 پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی در مناطق مسکونی 289
5و3و3 همسایگی چیست؟ 289
5و3و4 همسایگی ها در گذشته : شهرهای غیر صنعتی 289
5و3و5 جامعه شناسی همسایگی های مدرن 289
5و3و6 ارتباط ما بین طراحی همسایگی و جنایات 290
5و3و7 ارتباط ما بین طراحی شهری و جرایم تحت عنوان نظریه Newman 290
5و3و8 ارتباط ما بین طراحی شهری و جرایم تحت عنوان نظریه Jane Jacob 291
5و3و9 پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی و پلیس اجتماعی 291
5و3و10 نظارت بر همسایگی 291
5و3و11 CPTED در مجتمع های مسکونی 292
5و3و12 توصیه های ایمنی در طراحی مجتمع های مسکونی 292
5و3و13 CPTED در واحد مسکونی 293
5و3و14 متناسب بودن ساختمان با سبک زندگی گروه ها 293
5و3و15 دستور العمل ایمنی برای ساختمان های تک خانوار یا چند خانوار 293
5و3و14 کنترل دستی نرمال 293
5و3و15 نظارت نرمال 294
5و3و16 اجرای قلمروها 294
5و3و17 نتیجه گیری 295
5و3و18 فهرست منابع 296

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید