50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی قارچ میکوریز

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 800 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه قارچ میکوریز است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی اثر قارچ میکوریز آربسکولار بر رشد گیاهان تنش شوری بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی اثر قارچ میکوریز اربسکولار بر رشد رویشی گیاهان گلخانه ای بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی اثر قارچ میکوریز آربسکولار بر رشد رویشی درختان بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی نقش همزیستی میکوریزایی در افزایش مقاومت بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش تاثیر کاربرد باکتری های ریزوسفری افزاینده رشد و قارچ میکوریز آربسکولار بر جذب عناصر مختلف بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش کارایی تلقیح قارچ میکوریزا آربسکولار بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش غربالگری برخی جداییهای میکوریز همریست با گیاهان بررسی شده است
  • در فصل هشتم این پژوهش تاثیر قارچ میکوریزایی بر افزایش رشد و مدیریت بیماری پوسیدگی ریشه بررسی شده است

این قارچ باعث افزایش های شاخص رشد گیاهیشد و این افزایش رشد از طریق تأثیر مثبت قارچ روی افزایش سطح ریشه بود نه طول ریشه. زیرا بیشترین تأثیر مثبت رشدی را بر وزن ریشه و کمترین تأثیر را بر طول ریشه داشت. در نتیجه این قارچ بیشتر باعث گستردگی ریشه شد و تأثیر کمتری بر طول ریشه داشت و این تأثیر باعث شدکه در اندامهای هوایی نظیر وزن و ارتفاع ساقه نیز افزایش رشدی مشاهده شود (شکل 1)

قسمت هایی از فصل اول بررسی اثر قارچ هیکورسیا آربسکولار بر رشد گیاهان تنش شوری

نتايج حاصل از بررسي كلنيزاسيون ميكوريزايي در نمـودار 1 آمـده اسـت. در ايـن نمـودار تفـاوت معنـيداري P ≤ %5 بـين گياهـان ميكوريزايي و غير ميكوريزايي در محيط فاقد تـنش شـوري مشـاهده گرديـد. در سـطح شـوري S1 و S تفـاوت معنـيداري بـين گياهـان ميكوريزايي و غير ميكوريزايي مشاهده گرديد كه نشـان دهنـده تـاثير مثبت قـارچ ميكـوريز در ميـزان كلنيزاسـيون كـل مـيباشـد.تصـوير آربوسكول قارچ ميكوريزدر ريشه گياه سويا در شكل 1 نشان داده شـده است. تفاوت معنيداري P ≤ %5 نيز بـين گياهـان ميكـوريزايي در شرايط بدون تنش شـوري و گياهـان آغشـته بـه ميكـوريز در سـطح شوري S3 وجود داشت كه نشان دهنده تاثير منفي شوري بـر ميـزان كلنيزاسيون ميكوريزايي بود.
نتايج حاصل از بررسي بيوماس گره هاي روي ريشه و تعداد گـره ها در نمودار 2نشان داده شـده اسـت. بـا توجـه بـه نمـودار، تفـاوت معنيداري در بيوماس و تعداد گرهها بين گياهان غيرميكوريزايي تحت تيمار تنش و تيمار شاهد مشاهده گرديد كه نشان دهنده تـاثير منفـي تنش شوري روي گرهزايـي مـيباشـد. در سـطح شـوري S2، S1و S3 تفاوت معنيداري در سطح 95درصد بين گياهان تلقـيح شـده بـا گونه Glomus mossoae و گياهان فاقد ميكوريز مشـاهده گرديـد كه نشاندهنده تاثير مثبت كلنيزاسيون ميكوريزايي در گرهزايي اسـت. تاثير گونه G. mossoae بر گره زايي در ريشه در مقايسـه بـا تيمـارتلقيح شده با گونه G. intraradices و نيز تيمار تلقيح توسـط هـر دو گونـه قــارچي بـه مراتــب بيشــتر بـود. P≤0/05بيومــاس گــره همبستگي مثبتي با تعداد گره P≤0/01 ، r=0/705 نشان داد.
نتايج حاصل از بررسـي ميـزان آهـن و مـس موجـود در گيـاه در نمودار 3نشان داده شده است كه نشان مي دهد ميزان عناصر آهن و مس در گياهان تحت تنش شوري تفـاوت معنـي داري در سـطح 95 درصد با ساير تيمارها دارد و قارچهاي ميكـوريز بـه طـور معنـي داري ميزان عناصر آهن و مس در گياهان تحت تنش شوري را افزايش مي دهند. با اين وجود در سطح 95 درصد قابليت دو گونه قـارچ ميكـوريز در افزايش جذب عناصر آهن و مس در گياهـان تحـت تـنش شـوري تفاوت معني داري نشان نداد

فهرست کامل فصل اول بررسی اثر قارچ میکوریز آربسکولار بر رشد گیاهان تنش شوری

1-2 ) بررسی اثر دوگونه قارچ میکوریزا بر برخی ویزگی های مورفولوژیکی گیاه شمعدانی معطر(PELARGONIUM GRAVEOLENS L)

تحت تنش شوری 8
1.2.1 چکیده 8
1.2.2 مقدمه 8
1.2.3 مواد و روش ها 9
1.2.4 نتایج 9
1.2.5 بحث 12
1.2.6 منابع 13

1-3 ) تأثير قارچ ميكوريزا و كود فسفر بر غلظت رنگيزههاي فتوسنتزي و عناصر غذايي لوبيا(PHASEOLUS VULGARIS L) درشرایط تنش

شوری 14
1.3.1 چکیده 14
1.3.2 مقدمه 14
1.3.3 مواد وروش ها 15
1.3.4 نتایج وبحث 16
1.3.5 غلظت رنگیزه های فتوسنتزی 16
1.3.6 غلظت عناصر غذایی 18
1.3.7 غلظت سدیم 19
1.3.8 نسبت سدیم به پتاسیم 20
1.3.9 غلظت پتاسیم 20
1.3.10 غلظت کلسیم 21
1.3.11 غلظت فسفر 21
1.3.12 منابع 23

1-4 ) تأثير چند نوع قارچ ميكوريز آربسكولار و باكتري محرك رشد گياه بر تأثير چند نوع قارچ ميكوريز آربسكولار و باكتري محرك رشد گياه بر

1.4.1 چکیده 26
1.4.2 مقدمه 26
1.4.3 مواد و روش ها 27
1.4.4 كشت گلخانه اي 27
1.4.5 تهيه مايه تلقي حهاي ميكروبي 27
1.4.6 اندازه گيري درصد كلونيزاسيون ريشه 28
1.4.7 تجزيه و تحليل آماري 28
1.4.8 اندازه گيري شاخص هاي رشد و عملكرد 28
1.4.9 نتایج وبحث 28
1.4.10 سپاسگزاري 31
1.4.12 منابع 33
1.4.13 ABSTRACT 35

1-5 ) تاثير دو گونه قارچ ميكوريزآربوسكولار بر گره زايي ريشه و ميزان جذب برخي عناصردر گياه سويا تحت شرايط تنش شوري

1.5.1 چکیده 36
1.5.2 مقدمه 36
1.5.3 مواد و روش ها 37
1.5.4 نتايج 38
1.5.5 بحث 40
1.5.6 نتيجه گيري كلي 42
1.5.7 منابع 43

1-6 ) بررسی اثر ورمی کمپوست وقارچ(GLOMUS MOSSEAE) برعملکرد اندام هوایی ومیزان اسانس درگیاه دارویی آویشن کوهی(THYMUS KOTCHYANUS) دررشایط زراعی

1.6.1 چکیده 45
1.6.2 مقدمه 46
1.6.3 مواد وروش ها 48
1.6.4 نتایج 49
1.6.5 وزن تر اندام هوایی تک بوته بوته 49
1.6.6 وزن خشک اندام هوایی تک بوته 49
1.6.7 عملکرد خشک اندام هوایی 49
1.6.8 درصد اسانس 49
1.6.9 عملکرد اسانس 49
1.6.10 بحث ونتیجه گیری 51
1.6.11 فهرست منابع 53

1-7 ) تأثير قارچ ميکوريز آربسکولار بر غلظت گلومالين و کربوهيدراتهاي خاک در سطوح مختلف شوری

1.7.1 چکیده 55
1.7.2 مقدمه 56
1.7.3 مواد و روشها 56
1.7.4 آمادهسازي خاک 57
1.7.5 تيمار قارچ ميکوريز آربسکولار و کشت گلخانهاي 57
1.7.6 اندازهگيري گلومالين 58
1.7.7 اندازهگيري کربوهيدرات خاک 58
1.7.8 درصد تشکيل قارچ ميکوريز آربسکولار در ريشه 58
1.7.9 تجزيه و تحليل آماري 59
1.7.10 نتايج و بحث 59
1.7.11 وزن خشک ریشه 59
1.7.12 درصد تشکيل هيف در ريشه 60
1.7.13 گلومالين آزاد و کل خاک 60
1.7.14 غلظت کربوهيدرات خاک 61
1.7.15 نتیجه گیری 63
1.7.16 منابع مورد استفاده 63

1-8 ) تاثير توام دو قارچ مايكوريز آربسكولار بر توليد گليسيريزين، تركيبات فنوليك كل و فلاونوئيد در ريشه هاي شيرين بيان(GLYCYRRHIZA GLABRA L)

1.8.1 چکیده 66
1.8.2 مقدمه 67
1.8.3 مواد و روشها 68
1.8.4 تعيين درصد كلونيزاسيون 69
1.8.5 تعيين ميزان عناصر غذايي 69
1.8.6 تعيين ميزان متابوليت هاي ثانويه ي ريشه 70
1.8.7 اندازه گيري تركيبات فنوليك كل 70
1.8.8 اندازه گيري تركيبات فلاونوئيد كل 70
1.8.9 اندازه گيري گليسيريزين 70
1.8.10 نتايج 71
1.8.11 بحث 75
1.8.12 منابع 78
1.8.13 ABSTRACT 82

1-9 ) اثر قارچ میکوریزا بربرخی خصوصیات مرفولوژیکی گیاه گندم تحت تنش شوری

1.9.1 چکیده 84
1.9.2 مقدمه 84
1.9.3 مواد وروش ها 85
1.9.4 نتایج وبحث 86
1.9.5 نتیجه گیری 89
1.9.6 منابع 89

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه قارچ میکوریز معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی اثر قارچ میکوریز اربسکولار بر رشد رویشی گیاهان گلخانه ای

امروزه زیانهای اقتصادی و زیست محیطی ناشی از استفاده بیرویه از کودهای شیمیایی در کشاورزی در سطح جهانی شناخته شده و بدیهی است که باید جایگزین مناسبی برای این نوع کودها در نظر گرفته شود. در ایران که تناوب گندم، ذرت امری معمول است، جهت رشد این گیاهان هر ساله مقدار قابل توجهی از کودهای فسفاتی استفاده شده و سبب میشود بخش عمدهای از کودهای فسفاتی به شکل غیرقابل استفاده گیاه تبدیل گردد . حضور بعضی از میکروارگانیسم در خاك می توانند فسفر غیر قابل جذب را به فرم قابل جذب و محلول درآورد و قابل جذب گیاه گردد. قارچ های میکوریزا آربسکولار AMF و باکتری های حل کننده فسفات PSB جزء این میکروارگانیسم ها هستند. قارچهای میکوریزا در خاكهایی که غلظت فسفر کم تا متوسط باشد قادر است نیاز فسفاتی گیاه را تامین نماید به همین علت به این قارچ ها کودهای بیولوژیک فسفاته می گویند بحرانی و همکاران 0202، گندم زمستانه را با یک نوع قارچ میکوریزا تلقیح نمود و نشان دادند این تلقیح تاثیر معنیداری بر روی ارتفاع ، عملکرد دانه و درصد پروتئین گیاه نداشته درحالیکه افزایش معنیدار و مثبتی بر روی تعداد دانه در هر خوشه، وزن خوشه و عملکرد ساقه و کاهش معنیداری بر روی شاخص برداشت داشته است2 نسبت ساقه به ریشه نسبت به شرایط عدم تلقیح کمتر بدست آمد. پانتوجیت و پونگسیلپ 0202 تاثیر انواع متفاوتی از سویه های سینوریزوبیوم، باسیلوس، مزوریزوبیوم وآگروباکتریوم را ، که باکتریهای حلکننده فسفات می باشند، بر روی عملکرد و جذب فسفر را در گیاه ذرت و فعالیت آنزیم فسفاتاز بررسی کردند. کلیه این باکتریها باعث حل نمودن تری کلسیم فسفات گردیدند. تمام سویه ها قادر به تولید فسفاتاز اسیدی بودند در حالیکه بعضی از آنها قادر به تولید فسفاتاز قلیایی (نبودند یک نوع سویه سینوریزوبیوم و دو نوع سویه مزوریزوبیوم.) ها همچنین نشان دادند که تلقیح گیاه ذرت با این باکتری باعث افزایش عملکرد ماده خشک و مقدار فسفر در گیاه گردید که در سویههای مختلف این مقادیر متفاوت بودند. هدف از این تحقیق بررسی اثرات باقیمانده کودهای زیستی باکتریهای حلکننده فسفر و قارچهای میکوریزا بر روی میزان عملکرد گیاه ذرت و شاخصهای مربوط به رشد می باشد

فهرست کامل فصل دوم بررسی اثر قارچ میکوریز اربسکولار بر رشد رویشی گیاهان گلخانه ای

2-1) اثر قارچ میکوریسا آربسکولار و کود فسفره بر برخی خصوصیات گیاه رزماری در شرایط گلخانه

2.1.1 چکیده 90
2.1.2 مقدمه 90
2.1.3 مواد و روشها 91
2.1.4 ارتفاع بوته 91
2.1.5 طول ریشه 91
2.1.6 قطر ساقه 92
2.1.7 وزن تر و خشک انذام هوایی 92
2.1.8 وزن تر ریشه 92
2.1.9 وزن خشک ساقه 92
2.1.10 تعذاد برگ در بوته 93
2.1.11 مراجع 95

2-2) تاثیر کاربرد انواع قارچ میکوریز آربسکولار و سطوح مختلف فسفات آمونیوم بر غلظت کلروفیل، اسانس و محتوی نیتروشن گیاه رزماری در شرایط گلخانه

2.2.1 چکیده 96
2.2.2 مقدمه 96
2.2.3 مواد و روشها 97
2.2.4 درصد اسانس 97
2.2.5 عملکرد انسانی 98
2.2.6 محتوای نیتروشن برگ و ریشه 98
2.2.7 غلظت کلروفیل 98
2.2.8 مراجع 100

2-3) اثرات باقیمانده كودهاي بیولوژيك قارچ هاي میكوريزا آربسكولار و باكتري هاي حل كننده فسفات بر رشد ذرت درشرایط گلدانی

2.3.1 چکیده 101
2.3.2 مقدمه وهدف 101
2.3.3 مواد و روش ها 102
2.3.4 نتایج و بحث 102
2.3.5 نتیجه گیری 104
2.3.6 منابع 105

2-4) اثربرخی جدایه های میکوریز همزیست با گیاهان بومی بررشد گیاه ذرت در شرایط گلخانه

2.4.1 چکیده 106
2.4.2 مقدمه 106
2.4.3 مواد وروش ها 107
2.4.4 کشت گلخانه ای 107
2.4.5 نتایج وبحث 108
2.4.6 نتیجه گیری کلی 110
2.4.7 منابع 110

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی اثر قارچ هیکورسیا آربسکولار بر رشد رویشی درختان

پس از رنگ آميزي ريشه هاي بادام، حضور اندام هاي قارچي ميكوريز شامل وزيكل و آربسكول در داخل سلولهاي پوست ريشه و همچنين وجود اسپور اين قارچ ها در ريزوسفر درختان بادام، همزيستي اين درختان را با قارچ هاي ميكوريز آربسكولار نشان داد. همانطور كه در شكل 1 نشان داده شده است، در نمونه هاي جمع آوري شده از باغ هاي آبي و ديم شهرستان بافت، جمعيت اسپور در فصل زمستان بيشتر از فصل تابستان بود. در نمونه هاي بادام آبي بر خلاف نمونه هاي بادام ديم، بين دو فصل اختلاف چنداني ديده نشد. همچنين مشاهده شد كه جمعيت اسپور قارچ ميكوريز در ريزوسفر درختان بادام ديم بيشتر از نمونه هاي مربوط به بادام آبي بود. به طوري كه، بيشترين ميانگين جمعيت اسپور در هر گرم خاك نمونه هاي ديم و آبي بادام جمع آوري شده در فصل زمستان، به ترتيب حدود 126 و 65/66 و كمترين ميانگين آنها نيز مربوط به فصل تابستان و به ترتيب برابر 47/33 و 39/33 بود

نتايج اين بررسي نشان داد كه، درصد كلونيزاسيون ريشه هاي بادام آبي و ديم نيز در فصل زمستان بيشتر از تابستان بود شکل 2. همانطور كه در شكل 2 مشاهده ميگردد، ميانگين درصد كلونيزاسيون ريشه هاي بادام آبي و ديم در فصل زمستان به ترتيب حدود 71/85و 81/33درصد و در فصل تابستان 51/77و 75/55درصد بود. براساس اين نتايج مشخص شد كه ريشه هاي بادام ديم در هر دو فصل نسبت به ريشه هاي بادام آبي به ميزان بيشتري توسط قارچهاي ميكوريز آربسكولار كلونيزه شده بودند

فهرست کامل فصل سوم بررسی اثر قارچ میکوریزا آربسکولار بر رشد رویشی درختان

3-1 ) بررسی کارایی قارچهاي میکوریزا در شرایط مدیریتی کم آبیاري بر ویژگیهاي رشدي و جذب برخی عناصر غذایی در نهال چنار

3.1.1 چکیده 112
3.1.2 مقدمه 112
3.1.3 مواد و روش ها 113
3.1.4 روش اعمال تیمارها 113
3.1.5 انتخاب تیمارها و طرح آزمایشی 113
3.1.6 روش اعمال تیمار آبیاري 113
3.1.7 تعیین همزیستی میکوریزایی 113
3.1.8 صفات مورد بررسی و نحوه اندازهگیري آنها 114
3.1.9 تجزیههاي آماري 114
3.1.10 نتایج و بحث 115
3.1.11 وزن تر وخشک برگ 115
3.1.12 شاخص سبزینگی برگ 115
3.1.13 سطح برگ 115
3.1.14 میزان کلروفیل و کارتنوئید 116
3.1.15 غلظت عناصر غذایی 116
3.1.16 فسفر 116
3.1.17 شدت فتوسنتز 116
3.1.18 پتاسیم 118
3.1.19 آهن و روی 118
3.1.20 نتیجهگیري کلی 119
3.1.21 منابع 119

3-2 ) مقايسه جمعيت اسپوري و كلونيزاسيون قارچهاي ميكوريز آربسكولار در باغهاي بادام آبي و ديم طي دو فصل زمستان و تابستان در شهرستان بافت

3.2.1 چکیده 122
3.2.2 مقدمه 122
3.2.3 مواد و روشها 123
3.2.4 نتايج 124
3.2.5 بحث و نتيجهگيري 125
3.2.6 منابع 126
3.2.7 ABSTRACT 127

3-3 ) بررسی اثر قارچ میکوریزا آربسکولار بر رشد رویشی دو رقم سیب

3.3.1 چکیده 128
3.3.2 مقدمه 128
3.3.3 مواد وروش ها 130
3.3.4 اندازه گیری صفات رویشی 130
3.3.5 نتایج 130
3.3.6 بحث 133
3.3.7 نتیجه گیری 133
3.3.8 مراجع 134

3-4 ) اثر قارچ میکوریز آربسکولار(GLOMUS MOSSEAE)و باکتری سودوموناس فلورسنس بر رشد رویشی دانهال های پستۀ رقم قزوینی در چهار رژیم مختلف آبیاری

3.4.1 چکیده 136
3.4.2 مقدمه 136
3.4.3 آماده سازی و کشت بذر 138
3.4.4 مواد وروش ها 138
3.4.5 مکان آزمایش 138
3.4.6 مواد بیولوژیکی و تیمارها 138
3.4.7 تیمار خشکی 139
3.4.8 درصد آلودگی ریشه 139
3.4.9 طرح آزمایشی و تجزیه و تحلیل آماری 139
3.4.10 پارامترهای رویشی 139
3.4.11 نتایج 139
3.4.12 نتیجه گیری کلی 145
3.4.13 REFERENCES 145

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی نقش همزیستی میکوریزایی در افزایش مقاومت

تولید ریشه هاي القایی:
بر روي دیسک هاي هویج تلقیح شده با باکتري 1 تا 6 هفته بعد از انکوباسیون، بافت کالوس تشکیل گردید و 4-5 روز بعد، از محل بافت کالوس بوجود آمده، ریشه هایی موئی ظاهر گردیدند. این نتایج در مورد دیسک هاي تلقیح شده اي می باشد که بعد از تلقیح بر روي محیط آب– آگار قرارگرفته بودند، اما در مورد دیسک هایی که بعد از تلقیح بر روي محیط MS قرار گرفتند، زمان ظهور ریشه کوتاه تر بود، لیکن آلودگی نمونه ها در این محیط بسیار بالا و به دلیل این آلودگی زیاد درصد دیسک هایی که موفق به تشکیل ریشه هاي القایی گشتند، بسیار ناچیز بود. در دیسک هاي تلقیح شده با هر سه سویه باکتري، علاوه بر ریشه هاي القایی که در سطح رو به نوك ریشه یعنی apical تشکیل شده بود، ریشه هاي موئی با تراکم کمتر در سطح رو به بخش هوایی یعنی basal نیز تشکیل شدند.
درصد تشکیل ریشه هاي القایی در دیسک هاي هویج تلقیح شده با سه سویه باکتري که بر روي محیط آب – آگار قرار گرفته بودند، در جدول 1 آورده شده است. رشد ریشه هاي القایی به طور میانگین 4/1 میلی متر در روز انداره گیري گردید. در نمونه هاي شاهد بعد از یک هفته کالوس هایی غیر از دیسک هاي تلقیح شده، ایجاد شد، اما از آن کالوس ها حتی بعد از گذشت 2 ماه نیز ریشه اي ظاهر نشد

فهرست کامل فصل چهارم بررسی نقش همزیستی میکوریزایی در افزایش مقاومت

4-1 ) مروری بر مکانیسم القای مقاومت توسط قارچهای مایکوریز

4.1.1 چکیده 158
4.1.2 مقدمه 158
4.1.3 القای مقاومت توسط مایکوریزاها 159
4.1.4 مسیر های مقاومت القا شده توسط میکوریزا 160
4.1.5 بحث 161
4.1.6 منابع 161

4-2 ) بررسي نقش همزيستي ميكوريزايي در افزايش مقاومت به خشكي دو پايه تجاري بادام

4.2.1 چکیده 163
4.2.2 مقدمه 163
4.2.3 مواد و روشها 164
4.2.4 نتايج 165
4.2.5 بحث و نتيجهگيري 166
4.2.6 منابع 167
4.2.7 ABSTRACT 168

4-3 ) بررسی امکان کشت درون شیشهاي سه گونه قارچ میکوریز آربسکولار

4.3.1 چکیده 169
4.3.2 مقدمه 170
4.3.3 مواد و روشها 171
4.3.4 نتایج 173
4.3.5 آلودگیزدایی باکتري از ریشههاي القایی 173
4.3.6 تکثیر سه گونه قارچ میکوریزي به طریقه کشت درون شیشه ای 174
4.3.7 نتیجهگیري کلی 175
4.3.8 فهرست منابع 176

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم تاثیر کاربرد باکتری های ریزوسفری افزاینده رشد و قارچ میکوریز آربسکولار بر جذب عناصر مختلف

جنس هاي قارچ شناسايي شـده دركـيكم Acaulospora و Glomus بود كه در جنس Glomus چهار گونه و در جـنس
Acaulospora نيز يك گونه A. sp.1 جدا شد. با رنگ آميزي ريشه هاي گياه كيكم در هر دو فصل بهار و پاييز، اندام هـاي قارچ، وزيكول و هيف مشاهده شد (شكل1).
ايــن پــژوهش نــشان داد كــه درصــد كلنيزاســيون ريــشه ميكوريزي كيكم اندك است. اين درصـد در بـين دو فـصل بهار و پاييز تفـاوت معنـي داري در سـطح 0/05 نـشان داد. ميانگين كلنيزاسيون ريشه 22 درصد بود. بهار با 26 درصد بيشترين و پاييز با 16 درصد كمترين مقدار كلنيزاسيون را داشتند (شـكل 3). ميـانگين تعـداد كـل اسـپور در هـر دو جنس شناسايي شده در 100 گرم خاك گياه كيكم در بهار، 153 و در پـاييز 246 بـود و تفـاوت معنـي داري در سـطح 0/05 در دو فصل مشاهده شد (شكل 4). در هـر دو فـصل فراواني جنس Glomus بيشتر از جنس Acaulospora بود

فهرست کامل فصل پنجم تاثیر کاربرد باکتری های ریزوسفری افزاینده رشد و قارچ میکوریز آربسکولار بر جذب عناصر مختلف

5-1 ) تأثير كاربرد باكتري هاي ريزوسفري افزاينده رشد و قارچ ميكوريز آربسكولار بر جذب عناصر NPK و عملکرد کمی درگیاه دارویی آویشن دنایی(THYMUS DAENENSIS CELAK)

5.1.1 چکیده 179
5.1.2 مقدمه 180
5.1.3 مواد و روشها 180
5.1.4 نتايج 182
5.1.5 جذب پتاسيم 182
5.1.6 جذب ازت 182
5.1.7 درصد كلونيزاسيون ريشه 183
5.1.8 عملكرد خشك گياه آويشن دنايي در هكتار 183
5.1.9 بحث 185
5.1.10 منابع مورد استفاده 187
5.1.11 ABSTRACT 190

5-2 ) ميكوريز آربسكولار در كيكم (ACER CINERASCENS) در دو فصل بهار و پاييز و ارتباط آنها با برخي عناصر غذایی ضروری

5.2.1 چکیده 191
5.2.2 مقدمه وهدف 192
5.2.3 مواد و روش ها 192
5.2.4 نتایج 193
5.2.5 بحث 195
5.2.6 منابع 196
5.2.7 ABSTRACT 199

5-3 ) تاثیر قارچ میکوریزا برجذب عناصر کم مصرف به ویژه روی(ZN)درگیاه

5.3.1 چکیده 200
5.3.2 مقدمه 201
5.3.3 نتیجه گیری 203
5.3.4 منابع 204

5-4 ) تاثیر مقادیر نیتروزن و کاربرد تلفیقی قارچ میکوریز و باکتریهای محرک رشد بر عملکرد و کارایی مصرف کود در برنج

5.4.1 چکیده 208
5.4.2 مقدمه 209
5.4.3 مواد و روشها 210
5.4.4 نتایج و بحث 211
5.4.5 منابع مورد استفاده 215

5-5 ) اثر دو گونه قارچ ميكوريزآربسكولار بر رشد رويشي و جذب فسفر پايه مكزيكن لايم( CITRUS AURANTIFOLIA ) تحت شرایط تنش خشکی

5.5.1 چکیده 216
5.5.2 مقدمه 217
5.5.3 مواد و روش ها 219
5.5.4 نتايج و بحث 221
5.5.5 نتيجه گيري 226
5.5.6 REFERENCES 227

5-6 ) تاثیرقارچ میکوریزا آربسکولار برفعالیت آنزیم دهیدروژناز درریزوسفر گونه زبان گنجشک(FRAXINUS ROTUNDIFOLIA)

5.6.1 چکیده 231
5.6.2 مقدمه 233
5.6.3 مواد و روشها 234
5.6.4 منطقه مورد مطالعه 234
5.6.5 نمونه برداری ازخاک وریشه ها 234
5.6.6 رنگ آمزی ریشه ها وتعیین درصد آلودگی آنها 234
5.6.7 سنجش آنزیم دهیدروژناز 235
5.6.8 نتایج 235
5.6.9 بحث 235
5.6.10 منابع مورد استفاده 236

قسمت هایی از فصل ششم کارایی تلقیح قارچ میکوریزا آربسکولار

در افزايش عملكرد دانه سويا بهترين تركيب تيماري تلقيح G.intraradices 3 با قارچ كش نانوسيلور F2 مي باشد. اين گونه در برابـر باكتري B.subtilis به عنوان قارچ كش بيولوژيك تا حدي حساسيت نشان داده است، البته كاهش 5 درصـدي عملكـرد دانـه در ايـن
تركيب نسبت به تيمار عدم كاربرد قارچكش بـا ايـن گونـه معنـيدار نيسـت. گونـه هـاي G.etunicatum و G.mosseae نسبت به هر سه قارچ كش مقاومت نشان دادند. با كاربرد بنوميل F1 گونه M2 كمترين حساسيت را از خود نشان داد و نسبت به دو گونه ديگر بالاترين عملكرد دانه حاصـل شـد. واكـنش گونـه M1 بـه بنوميـل و بـاكتري Bacillus از نظر تاثير بر عملكرد دانه يكسان بود. گونه M2 نيز با قارچ كش بيولوژيك كارايي مناسـبي داشـته
است و كاهش عملكرد دانه در اين تركيب تيماري نسبت به تيمار مصرف بنوميل از لحاظ آماري معني دار نيست نمودار 1.
كليه گونه هاي ميكوريزا مورد استفاده بدون مصرف قارچ كش سبب افزايش معني دار پروتئين دانه شدند. قارچ كش هاي نانو ، بيولوژيك و بنوميل در تركيب با هيچ يك از گونه هاي ميكوريزا بر پروتئين دانه اثر سـوء نداشـتند. تنهـا گونـه G.etunicatum در تركيـب بـا قارچكش Bacillus subtilis كاهش 5/61 درصدي پروتئين را در پي داشت. گونه M1 با كمترين حساسيت به بنوميل بالاترين درصد پروتئين را به خود اختصاص داد. تيمار كاربرد قارچ كش نـانو و گونـه M2 سبب افزايش 2 درصدي اين صفت شد (نمودار 2)
قارچ كش شيميايي بنوميل با اثر بر متابوليسم گياه بر جذب عناصر اثر گذاشته و سبب كـاهش درصـد روغـن نسـبت بـه شـاهد F0M0 گرديد. در حالي كه قارچ كش هاي نانو و بيولوژيك اثر سوء در كاهش درصد روغن دانه سويا نداشتند (نمودار 3)

فهرست کامل فصل ششم کارایی تلقیح قارچ میکوریزا آربسکولار

6-1 ) كارايي تلقيح قارچ ميكوريزا آربسكولار بر تخصيص بيومس نهالهاي گياه صنعتي استبرق در شرايط گلخانهاي

6.1.1 چکیده 238
6.1.2 مقدمه 238
6.1.3 مواد و روش كار 239
6.1.4 نتایج 239
6.1.5 بحث ونتیجه گیری 241
6.1.6 منابع 241

6-2 ) اثر تلقيح دو گانه قارچ ميكوريزا و قارچ كش هاي نانو، بيولوژيك و شيميايي بر صفات كمي و كيفي سويا

6.2.1 چکیده 243
6.2.2 مقدمه 243
6.2.3 مواد وروش ها 244
6.2.4 نتايج و بحث 244
6.2.5 نتيجه گيري كلي 246
6.2.6 منابع 246
6.2.7 ABSTRACT 247

6-3 ) بررسی تأثیر تلقیح با قارچ میکوریز بر رشد و جذب عناصر غذایی کاهو رقم سیاهو

6.3.1 چکیده 248
6.3.2 مقدمه 249
6.3.3 مواد و روش ها 250
6.3.4 اندازه گیري شاخص هاي رشد رویشی 251
6.3.5 اندازه گیري عناصر غذایی 252
6.3.6 نتایج و بحث 253
6.3.7 نتیجه گیري کلی 263
6.3.8 نتیجه گیري کلی 263
6.3.9 ABSTRACT1 268

6-4 ) بررسی تاثیر تلقیح قارچ میکوریز آربسکولار وپرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک برعملکرد رویشی وتولید محصول خیار گلخانه ای (CUCUMIS SATIVUS) تحت تنش های مختلف شوری

6.4.1 چکیده 270
6.4.2 مقدمه وهدف 270
6.4.3 تئوری وپیشینه تحقیق 271
6.4.4 مواد وروش ها 271
6.4.5 نتایج وبحث 272
6.4.6 پیشنهادات 276
6.4.7 منابع 276

6-5 ) تاثیر تلقیح قارچ میکوریز آربسکولار و پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر عملکرد خیار گلخانه ای(CUCUMIS SATIVUS) تحت تنش های مختلف شوری

6.5.1 چکیده 278
6.5.2 مقدمه 278
6.5.3 ابزار وروش 279
6.4.5 یافته ها 280
6.4.6 شکل وجدول 281
6.4.7 نتیجه گیری 286
6.4.8 منابع وماخذ 286

قسمت هایی از فصل هفتم غربالگری برخی جداییهای میکوریز همریست با گیاهان

با توجه به این کادمیوم یک عنصر سمی برای گیاهان است کاهش رشد گیاه در نتیجه سمیت کادمیوم دور از انتظار نبود. سمیت کادمیوم ناشی از اختلالاتی است که کادمیوم در فعالیت آنزیم ها ایجاد می کند، کادمیوم از تشکیل آنتوسیانین و رنگدانه- های کلروفیل ممانعت می نماید و اثر منفی و مخربی را در گیاه بر جای می گذارد. برخی از محققان بیان کردند که کیادمیوم در گیاه با کاهش راندمان آب مصرفی، کاهش میزان تعرق، کاهش غلظت عناصر غذایی در گیاه و کاهش مقاومت گیاه در مقابل بیماری ها و آفات، باعث کاهش عملکرد گیاه می شود. کاهش عملکیرد در اثر سیمیت کادمیوم در ارقام گندم می تواند به طور مستقیم در اثر کاهش فتوسنتز باشد. محققان به خطر ناشی از تجمع بیش از حد کادمیوم در گیاه در اثر مصرف طولانی مدت کوده ای فسفره اشاره کرده اند. آثار مخرب کادمیوم بر بیوماس گیاه در نتیجه کاهش میزان رشد نسبی، اختلال و به هم خوردن تعادل آبی در سلول های گیاهی و اختلال در سوخت و ساز عناصر ضروری می باشید. برخی از دانشمندان گزارش کردند گیاهانی که به مدت 24 ساعت تحت تأثیر کادمیوم قرار گرفتند، این عنصر به داخل سلول های گیاه نفوذ کرده و باعث خسارات فیزیولوژیکی و ژنتیکی گیاه گردید که منجر به کاهش رشد و نمو گیاه شد. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها تلقیح خاک با قارچ میکوریز آربسکولار، تاثیر معنی داری در سطح احتمال یک درصد بر وزن تر و خشک بوته گیاه ذرت داشت. تلقیح خاک با قارچ میکوریز آربسکولار، وزن تر و خشک بوته گیاه ذرت را افزایش داد. بیش ترین میزان وزن تر و خشک بوته گیاه ذرت به ترتیب 17/25 و 2/60 گرم در بوته به دست آمد (شکل 2). دلیل افزایش وزن بوته، می تواند اتصال هیف های قارچ میکوریز به فلزات سنگین در ریزوسیفر و غیر متحرک شدن فلزات سنگین در داخل یا نزدیک ریشه گیاه باشد که انتقال آنها را به ساقه کاهش دهد

فهرست کامل فصل هفتم غربالگری برخی جدایه های میکوریز همزیست با گیاهان

7-1 ) اثر قارچ آربسكولار میكوریز(گلوموس موسه ) بر وزن تر و خشک بوته ذرت دریک خاک آلوده به کادمیوم

7.1.1 چکیده 289
7.1.2 مقدمه 289
7.1.3 مواد و روش ها 290
7.1.4 بحث و نتیجهگیري 290
7.1.5 اثرات متقابل سطوح مختلف کادمیوم وتلقیح مکوریز آربسکولار بر وزن تر وخشک بوته گیاه ذرت 292
7.1.6 نتیجه گیری 294
7.1.7 منابع 294

7-2 ) غربالگری برخی جدایههای میکوریز همزیست با گیاهان غیرزراعی با توجه به خصوصیات رشدی گیاه سورگوم

7.2.1چکیده 295
7.2.2 مقدمه 295
7.2.3 مواد وروش ها 296
7.2.4 نتایج و بحث 297
7.2.5 نتیجهگیری 298
7.2.6 مراجع 298

7-3 ) تاثیر قارچ میکوریزایی GLOMUS SP. بر رشد و بیماري پوسیدگی ریشه دانهالهاي پسته ناشی از FUSARIUM SOLANI در شرایط گلخانهاي

7.3.1 چکیده 300
7.3.2 مقدمه 301
7.3.3 نتایج و بحث 303
7.3.4 نتیجهگیري کلی 309
7.3.5 فهرست منابع 309

7-4 ) نقش قارچهاي آربسکولار- میکوریزا در کاهش آلودگی هاي زیست محیطی در کشاورزي پایدار

7.4.1 چکیده 312
7.4.2 مقدمه 312
7.4.3 منابع 315

7-5 ) تأثیر همزیستی میکوریزی بر برخی شاخصهای رشد ریشه گیاه زینتی استئوسپرموم (OSTEOSPERMUM HYBRIDA ‘PASSION MIX)

7.5.1 چکیده 317
7.5.2 مقدمه 317
7.5.3 مواد وروش ها 318
7.5.4 نتایچ وبحث 321
7.5.5 وزن تر و خشک ریشه 322
7.5.6 درصد کلونسازی 323
7.5.7 طول ریشه 324
7.5.8 سطح ریشه 325
7.5.9 نتیجه گیری کلی 327
7.5.10 ABSTRACT 328
7.5.11 REFERENCES 328

7-6 ) تأثیر قارچ میکوریسا آربسکولار بر مقذار ازت خاک در ریسوسفر گونه زبان گنجشک(FRAXINUS ROTUNDIFOLIA)

7.6.1 چکیده 331
7.6.2 مقدمه 332
7.6.3 مواد وروش ها 333
7.6.4 منطقه مورد مطالعه 333
7.6.5 نمونه برداری ازخاک وریشه ها 333
7.6.6 رنگ آمیزی ریشه ها وتعیین درصد آلودگی آنها 333
7.6.7 اندازه گیری ازت کل درخاک N% به روش کجلدال 334
7.6.8 نتایج 334
7.6.9 بحث 335
7.6.10 منابع مورد استفاده 335

7-7 ) نقش قارچهاي ميكوريز آربوسكولار در مديريت بيماريهاي گياهي

7.7.1 چکیده 337
7.7.2 مقدمه 338
7.7.3 تاثير بر بيماريهاي قارچي و شبه قارچي 339
7.7.4 تاثير بر بيماريهاي نماتدي 341
7.7.5 تاثير بر بيماري باكتريايي 342
7.7.6 تاثير بر بيماري فيتوپلاسمايي 342
7.7.7 تاثير بر بيماريهاي فيزيولوژيك 342
7.7.8 نحوه اثر قارچهاي ميكوريز آربوسكولار 343
7.7.9 افزايش جذب آب و عناصر غذايي 343
7.7.10 تغيير در مواد شيميايي بافتهاي گياهي 344
7.7.11 رقابت با بيمارگرها براي محل استقرار و مواد غذايي 344
7.7.12 تغيير ساختار ريشه ها 344
7.7.13 كاستن از تنش هاي محيطي 344
7.7.14 افزايش جمعيت باكتريهاي مفيد خاك 345
7.7.15 نتيجه 345
7.7.16 منابع 346

قسمت هایی از فصل هشتم تاثیر قارچ میکوریزایی بر افزایش رشد و مدیریت بیماری پوسیدگی ریشه

همزيستي قارچ ها با ريشه گياهان را ميكوريزا (Mycorrhiza) ميگويند، از بـين قـارچ هـاي همزيسـت ريشـه، قـــارچهـــاي ميكـــوريز آربوســـكولار (Arbuscular mycorrhizal fungi) اعضـــاي شـــاخه گلومروميكوتـــا Glomeromycota C. Walker & Schuessler) از سلسله قارچ ها، همزيسـت ريشـه %۸۰ گياهـان، از جملـه غـلات (گندم، جو، برنج، ذرت، ذرت خوشه اي)، حبوبات (انواع لوبيا و نخود، باقلا، يونجه، انواع شـبدر)، درختـان ميـوه دانـه دار (سيب،گلابي، به) ، درختان ميوه هسته دار (هلو، شـليل، گـيلاس، آلبـالو، آلـو)، مركبـات (پرتغـال، نـارنگي، ليمـوترش، ليموشيرين، گريپفروت)، سبزيها (نعناع، پياز، تره فرنگي، گوجه فرنگي)، صيفيجات ، انواع رز، گياهـان پيـازي(لالـه)،
درختان جنگلي و سايه دار (كاج، سرو، افرا، نارون)، گياهان معطر و دارويـي هسـتند. ريسـه اين قارچ ها كه با اكثر گياهان مناطق حاره، مرتفع و سـرد، مرطـوب و خشـك همزيسـتي دارنـد، مسـتقيما بـه ديـواره ريشه هاي مويين يا ريشه هاي جانبي نفوذ كرده و در بين سلول هاي اپيدرمي رشد مي كند، در لايه هـاي بيرونـي پوسـت ريشه ممكن است توليد حلقه هايي در درون اولين سلول هاي پوست ريشه بنمايد. اغلب اين قارچها در بـين سـلول هـاي پارانشيم پوست ريشه ، توليد حبابهايي (Vesicles) بيضي يا تخم مرغي شكل، با ديواره نـازك در ميـان و يـا انتهـاي ريسه مي نمايند (شكل ۱ الف). نظر به اينكه اين حباب ها سرشار از چربي هستند و در ريشه هاي مسن نيـز تعدادشـان افزايش مي يابد، آنها را به عنوان منبع ذخيره غذا و انرژي قارچ و پايداري آن پس از مـرگ گيـاه در خـاك مـيداننـد. بدين ترتيب قارچ مي تواند، در صورتي كه ريشه ها از خاك خارج نگردند، براي مدت هاي طـولاني در بافـت آنهـا زنـده باقي بماند. تمامي اين قارچها، درون سلول هاي پوست داخلي (Endodermis) ريشه، توليد سـاختار درختچـه ماننـدي به نام آربوسكول(Arbuscule) در بين ديواره و غشاي پلاسمايي سلول مينمايند (شكل ۱ ب)، كه با هسته هاي فراوان، ذرات گليكوژن، گوي هاي چربي و واكوئلهاي كوچك تيره رنگ خود، محل اصلي تبادل مواد بـين قـارچ و گيـاه اسـت. قارچ پس از استقرار در بافت ريشه، در سطح ريشه گياه همزيست توليد شبكه ظريف و نامحسوسي از ريسه هـاي بـدون بند خارج ريشه اي ميكند و ضمن جذب آب و عناصر غذايي و انتقال آنها به درون بافت ريشه و آربوسكولها، در نـوك انشعاب هاي آن هاگ ها زاده مي شوند، كه پس از رها شدن از ريسه مادري و جوانه زدن، با ساير قسمت هاي ريشه همـان گياه و يا گياهان مجاور رابطه همزيستي برقرار مي كنند. هاگ ها عامل بقاي بعضـي از ايـن قـارچ هـا در خـاك پـس از برداشت گياه همزيست هستند

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید