50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی عدالت سازمانی و عملکرد شغلی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه عدالت سازمانی و عملکرد شغلی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش نقش عدالت سازمانی در سلامت سازمانی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با عملکرد شغلی معلمان و اساتید بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی بررسی شده است

عدالت و اجرای آن یکی از نیاز های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. یکی از مهمترین پیامد های عدالت سازمانی رضایت شغلی است. از طرف دیگر بیشتر مدیران به اهمیت مدیریت عملکرد، در بهبود عملکرد کارکنان و هم سویی عملکرد آنان با هدف های شرکت و افزایش اثربخشی نظام مدیریت منابع انسانی، (شامل: جبران خدمت، توسعه و جانشین پروری) پی برده اند با این وجود تحقق نظام مدیریت عملکرد در سازمان ها، هنوز یکی از چالش های دایمی مدیریت سازمان ها محسوب می شود. تغییرات شگرف و مستمر جهان امروز، تنوع و پیچیدگی مسائل موجود در سازمان ها و محیط پیرامون آنها موجب شده است که مدیران تنها با اتکا به برنامه ریزی مبتنی بر اطلاعات و آمار دقیق بتوانند وظایف خود را اجرا کرده، به اهداف سازمان جامعه عمل پوشانده و نسبت به محیط خود واکنش های مناسب نشان دهند.
ارزیابی اثربخش عملکرد منابع انسانی موضوعی است که فکر بسیاری از مدیران را به خود جلب کرده است. اغلب آنان به دنبال رویکرد یا راهکار عملی هستند از طریق آن بتوانند عملکرد کارکنان خود را بهبود بخشیده و زمینه های رشد و تعالی را فراهم ساخته و بر مزیت های رقابتی خود بیفزایند . رسیدن به اهداف سازمان در گروی توانایی نیروی انسانی در انجام امور محوله است. نیروی انسانی به عنوان یکی ازمهمترین عوامل در پیشبرد اهداف و ارتقای بهره وری سازمان ها محسوب می شود. بنابراین بهبود عملکرد و بهسازی نیروی انسانی نیاز انکار ناپذیری برای سازمان ها است و مدیریت عملکرد ابزاری برای دستیابی به این هدف است. ارزیابی عملکرد نسبت به بسیاری فنون و روش های بهبود سازمانی بسیار کم هزینه تر، آشناتر و ملموس تر است. باتوجه به توان بالقوه ارزیابی عملکرد در بهسازی نیروی انسانی اگر از این ابزار به درستی و مطابق نیازهای روز استفاده شود نیازی به تغییرات بنیادین و صرف هزینه های بالا نخواهد بود و ضابطیبی با توجه به مطالب گفته شده منظور تحقق عدالت سازمان ای است

قسمت هایی از فصل اول نقش عدالت سازمانی در سلامت سازمانی

عدالت سازمانی
عدالت سازمانی متعیری است که به توصیف عدالت به طور مستقیم با موقعیت های شغلی ارتباط دارد به کار می رود. علی الخصوص در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید به جه شیوه ای با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند که به صورت عادلانه ای با آنها رفتار شده است . طبق تحقیقات سه نوع عدالت در محیط کار کار شناخته شده است: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای ، عدالت تعاملی .
عدالت توزیعی: عدالت توزیعی به انصاف درک شده از ستاده ها و پیامدهایی که افراد دریافت می دارند اشاره کرد.
عدالت رویه ای: عدالت رویه ای را انصاف ادراک شده از رویه ها و فرایند هایی که با آنها پیامد ها تخصیص می یابند، تعریف می گردد.
عدالت تعادلی: عدالت تعادلی به منصفانه بودن ارتباط بین مرتبط با رویه های سازمانی اشاره دارد.

فهرست کامل فصل اول نقش عدالت سازمانی در سلامت سازمانی

1-1 ) نقش عدالت سازمانی در تعهد، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

1و1و1چکيده 1
1و1و2مقدمه 1
1و1و3- اهميت و ضرورت پژوهش 1
1و1و4مبانی نظري 2
1و1 و5عدالت سازمان ((Organization Justice 2
1و1و6عدالت توزیع(ی(Distributive Justice 2
1و1و7عدالت رویه ايProcedural Justice) 2
1و1و8عدالت مراوده اي(International Justice) 2
1و1و9تعهد سازمانی(Organization commitment() 3
1و1و10تعریف عملکرد()Performance() 3
1و1و11(Job Satisfaction() 3
1و1و12 پيشينه پژوهش 3
1و1و13سوالاتپژوهش 4
1و1و14یافته هاي پژوهش 5
1و1و15بحث و نتيجه گيري 7
1و1و16منابع 7

1-2 ) نقش عدالت سازمانی در سلامت سازمانی

1و2و1چکیده 10
1و2و2مقدمه 11
1و2و3عدالت سازمانی 12
1و2و4ابعاد عدالت سازمانی 12
1و2و5عدالت توزیعی 12
1و2و6عدالت رویه ای 13
1و2و7عدالت مراوده ای 13
1و2و8جایگاه ادراک در عدالت سازمانی 14
1و2و9عوامل موثر بر درک عدالت 14
1و2و10سلامت سازمانی 15
1و2و11ابعاد سازمانی پارسونز 15
1و2و12نشانه های سلامت سازمانی 16
1و2و13نقش عدالت بر سلامت سازمان 17
1و2و14نتیجه گیری 18
1و2و15منابع 18

1-3 ) رابطه شفافیت سازمانی و سلامت سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان

1و3و1چکیده 20
1و3و2مقدمه 21
1و3و3روش تحقیق 24
1و3و4یافته ها 25
1و3و5بحث ونتیجه گیری 28
1و3و6منابع 32

1-4 ) اعتماد سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی

1و4و1چکیده 35
1و4و2مقدمه 35
1و4و3مروری برادبیات تحقیق 35
1و4و4اعتمادسازمانی 35
1و4و5عملکرد سازمانی 36
1و4و6رضایت شغلی 37
1و4و7پیشینه تحقیق 37
1و4و8مدل مفهومی تحقیق 38
1و4و9اهداف 38
1و4و10فرضیه های تحقیق 38
1و4و11روش شناسی تحقیق 39
1و4و12توصیف داده ها 39
1و4و13یافته ها 40
1و4و14نتیجه گیری 41
1و4و15پیشنهادهای کاربردی 42
1و4و16مراجع 42

1-5 ) بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراك شده با عملکرد شغلی از طریق نقش میانجی رفتارشهروندي (مورد مطالعه اداره کل بهزیستی استان کرمان)

1و5و1خلاصه 43
1و5و2مقدمه 43
1و5و3پیشینه تحقیق 44
1و5و4مدل مفومی تحقیق و فرضیههاي تحقیق 45
1و5و5روش شناسی 46
1و5و6 یافته هاي تحقیق 46
1و5و7 یافته هاي توصیفی 46
1و5و8 یافته هاي استنباطی 46
1و5و9نتیجه گیري و پیشنهادها 47
1و5و10منابع 47

1-6 ) بررسی رابطه بین عدالت سازمانی باحمایتسازمانی درک شده ورفتارشهروندی سازمانی در کارکنان شرکت آب منطقه ای استان گلستان

1و6و1چکیده 49
1و6و2مقدمه 50
1و6و3بیان مسئله 50
1و6و4ضرورت واهمیت موضوع 51
1و6و5 چهارچوب نظری تحقیق 52
1و6و6 عدالت سازمانی 52
1و6و7 رفتارشهروندی سازمانی 53
1و6و8 مدل مفهومی تحقیق 53
1و6و9روش شناسی تحقیق 54
1و6و10نتایج وبحث 55
1و6و11تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها 55
1و6و12آزمون نرمال بودن داده ها 57
1و6و13تحلیل فرضیه های تحقیق 57
1و6و14تفسیر 64
1و6و15پیشنهادات پژوهشی 64
1و6و16منابع وماخذ(فارسی وانگلیسی) 65

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان

در شرایط متحول و متغیر کنونی، سازمان ها برای دست یابی به کارآیی و اثربخشی و به طزر کلی برای ارتقای بهروری سازمان خود که نهایتا منجر به دستیابی به اهداف سازمان می باشد، نیازمند توجه کافی به نیروی انسانی هستند و شاید بیش از هر چیزی نگرش افراد است که بر کارآیی و عملکرد آنان تأثیر می گذارد و نگرش افراد متأثر از ادراکات آنان نسبت به میزان رعایت عدالت در سازمان می باشد و بدین معنی که آنها نسبت به برابری ادراك شده از تصمیمات تخصیص منابع مثل سطح پرداختی ب شخص (عدالت توزیعی،) رویه هایی که تصمیمات توزیع بر آن اساس انجام شده اند (عدالت رویه ای،) و برابری در رفتار با افراد در طول اجرای رویه ها (عدالت مراوده ای) اساس هستند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند و اهمیت ادراکات کارکنان از میزان رعایت عدالت در سازمان و تأثیر آن بر نگرش افراد نهایتا بر عملکرد کارکنان تأثیرگذار خواهد بود.

فهرست کامل فصل دوم بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان

2-1) طرح تحقیق

2و1و1مقدمه 78
2و1و2بیان مسئله 79
2و1و3 اهمیت وضرورت تحقیق 80
2و1و4 اهداف تحقیق(اصلی وویژه) 81
2و1و5 هدف اصلی 81
2و1و6 هدف ویژه(کاربردی) 81
2و1و7 فرضیه های تحقیق 81
2و1و8 متغیرهای تحقیق 81
2و1و9 متغیر مستقل 81
2و1و 10متغیروابسته 81
2و1و11تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها 81
2و1و12قلمروتحقیق 85

2-2) بررسی ادبیات نظری وتجربی تحقیق

2و2و1مقدمه 87
2و2و2بخش اول: ادبیات تحقیق 88
2و2و3 گفتار اول: عدالت 88
2و2و4مفهوم لغوي عدالت 89
2و2و5 اهمیت رعایت عدالت 89
2و2و6عدالت سازمانی 90
2و2و7عدالت و ارتباط آن با سازمان 90
2و2و8عوامل ایجاد کننده بی عدالتی 91
2و2و9 ابعاد عدالت سازمانی 92
2و2و10عدالت توزیعی 92
2و2و11عدالت رویه ای 95
2و2و12عوامل شکل دهنده عدالت رویه ای 95
2و2و13مدل های عدالت رویه ای 96
2و2و14پیامدهای عدالت رویه ای 96
2و2و15 اصول فرعی ساختاری و میان فردی 97
2و2و16 ویژگی های ساختار عدالت رویه ای 97
2و2و17تعیین کننده های میان فردی عدالت رویه ای 97
2و2و18عدالت تعاملی )مراوده ای( 98
2و2و19عدالت اطلاعاتی 99
2و2و20 تشابه عدالت توزیعي و رویه اي 99
2و2و21 تفاوت عدالت رویه اي با عدالت مراوده ای 99
2و2و22عوامل موثر بر درک عدالت سازمانی 100
2و2و23 موانع تحقق عدالت در سازمان 101
2و2و24 عدالت ومدیریت عملكرد 103
2و2و25 گفتار دوم: عملکرد شغلی 103
2و2و26 عملکرد وظیفه ای 104
2و2و27 رفتار شهروندی سازمانی 105
2و2و28 ابعاد و طبقه بندی رفتار شهروندی 106
2و2و29 سیاستهای تشویق رفتار شهروندی 109
2و2و30 چارچوبهای مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی 110
2و2و31 رفتار ضد بهره ور 111
2و2و32 بخش دوم: پیشینیه ی تحقیق 113
2و2و33ا لف( پیشینه تحقیق در داخل کشور 113
2و2و34 ب( پیشینه تحقیق در خارج از کشور 114

2-3) روش تحقیق

2و3و1مقدمه 117
2و3و2روش تحقیق 118
2و3و3جامعه و نمونه آماري 118
2و3و4روش و ابزار جمع آوري داده ها 119
2و3و5پرسش نامه 119
2و3و6روایي و پایایي پرسشنامه 120
2و3و7روایی پرسشنامه 120
2و3و8آزمون پایایی 120
2و3و9روش تجزیه و تحلیل داده ها 123

2-4) تجزیه و تحلیل داده ها

2و4و1 مقدمه 125
2و4و2 روشهای آماری 125
2و4و3 آمار توصیفی 125
2و4و4 آمار استنباطي 138
2و4و5 توزیع نرمال داده ها 138
2و4و6 آزمون همبستگی پیرسون 139
2و4و7 آزمون رگرسیون 143
2و4و8 مدل عملیاتي پژوهش 144
2و4و9 آزمون تحلیل مسیر 145
2و4و10 آزمون تحلیل عاملی 147

2-5) بحث و نتیجه گیري

2و5و1 مقدمه 156
2و5و2 خلاصه 156
2و5و3 نتایج تحقیق 157
2و5و4 بحث و تفسیر 157
2و5و5 پیشنهادات تحقیق براساس آزمون فرضیه ها 160
2و5و6 محدودیتهای پژوهش 162
2و5و7 پیشنهادات محقق برای تحقیقات آتی 162
2و5و8 پیوست ها 163
2و5و9منابع 169

2-6) تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد و رضایت شغلی کارکنان

2و6و1خلاصه 174
2و6و2مقدمه 174
2و6و3بیان مسئله 175
2و6و4 اهمیت وضرورت عدالت سازمانی 176
2و6و5 تعریف لغوی عدالت 178
2و6و6 مفهوم عدالت سازمانی 179
2و6و7 انواع عدالت سازمانی 180
2و6و8 مفهوم عملکرد 182
2و6و9 عوامل عملکردی و رابطه آن با رضایت شغلی 183
2و6و 10مفهوم رضایت شغلی 183
2و6و11 تأثیر عدالت سازمانی بر رضایت شغلی 184
2و6و12 عدالت سازمانی و تأثیر آن بر بهره وری فردی و عملکرد شغلی 185
2و6و13 سیستم عملکرد فردی 186
2و6و14 پیشنهاد 186
2و6و15 نتیجه گیری 187
2و6و16 مراجع 187

2-7) بررسی تأثیر ابعاد عدالت سازمانی بر اعتماد و عملکرد شغلی کارکنان(مطالعه موردی:کارکنان بانک سپه شهرستان ایلام)

2و7و1چکیده 191
2و7و2مقدمه 191
2و7و3مبانی نظری 192
2و7و4عدالت توزیعی 192
2و7و5عدالت رویه ای 192
2و7و6عدالت مراودهای 192
2و7و7 اعتماد سازمانی 192
2و7و8عملکرد شغلی 194
2و7و9ضرورت تحقیق 195
2و7و10روش تحقیق 195
2و7و11 ابزارهای پژوهش 196
2و7و12فرضیه های تحقیق 196
2و7و13 یافته های تحقیق 196
2و7و14 آمار توصیفی 196
2و7و15 آمار استنباطی 197
2و7و16بحث و نتیجه گیری 198
2و7و17منابع 199

2-8) بررسی رابطه عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان

2و8و1چکیده 202
2و8و2 مقدمه و بیان مساله 204
2و8و3 پیشینه پژوهش 204
2و8و4روش شناسی پژوهش 206
2و8و5 آزمون فرضیه ها و تحلیل یافته ها 207
2و8و6 نتیجه گیری و پیشنهادات 209
2و8و7 منابع و ماخذ 209

2-9) بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و عملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامیواحد آستارا

2و9و1چکیده 212
2و9و2مقدمه 213
2و9و3پیشینه پژوهش 214
2و9و4فرضیه های پژوهش 215
2و9و5 روش بررسی 215
2و9و6 ابزار گردآوری اطلاعات 215
2و9و7یافته ها 216
2و9و8بحث 218
2و9و9نتیجه گیری 219
2و9و10منابع 220

2-10) ارتباط عدالت سازمانی با رضایت شغلی و عملکرد شغلی مربیان مردباشگاههای ورزشی شهرقزوین

2و10و1چکیده 223
2و10و2مقدمه 223
2و10و3روش شناسی 226
2و10و4یافته ها 227
2و10و5 نتیجه گیری 228
2و10و6منابع 229

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با عملکرد شغلی معلمان واساتید

ارتقاء عملکرد شغلی یکی از مهمترین اهدافی است که مدیران سازمانها در پی آن هستند چرا که ارتقاء بهرهوری را در جامعه فراهم ساخته و باعث ارتقای اقتصاد ملی و همین طور ارتقا کیفیت خدمات و تولید سازمانها خواهد شد. روانشناسان عملکرد شغلی را محصول رفتارهای انسانی می دانند و معتقدند انگیزه ها و نیازها، در عملکرد افراد و در نهایت رشد و توسعه ی اقتصادی تاثیر دارند این واقعیت که عملکرد شغلی و غیبت میتواند تأثیری مهم در بهره وری داشته باشند هنوز اهمیت خود را از دست نداده است. عدالت سازمانی، به احساس و ادراک کارکنان از میزان انصاف و برابری در رفتارها و روابط کاری اشاره دارد. پژوهش های گوناگون نشانگر آن است که افزایش احساس عدالت بر جنبه های متفاوت رفتار سازمانی تاثیرگذار است. عدالت سازمانی به عنوان پایه ای اساسی و ضروری برای اثربخشی فرآیندهای سازمانی و رضایت شغلی کارکنانشان پی برده اند. ادعا شده است که عدالت اولین عامل سلامتی موسسات اجتماعی محسوب می شود. چگونگی احساس عدالت درکارکنان میتواند به تشدید یا تضعیف تعهد سازمانی و به تبع عملکرد سازمانی منجرگردد و این مهم با تغییر در نظامهای توزیعی، فرایندهای تخصیصی و سبکهای رهبری در سازمان مدیریت پذیر است. عدالت به مثابه یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه اجتماعی در سازمان، مدنظر پژوهشگران قرار گرفته است؛ به طوری که پژوهشهای گوناگون بر اهمیت تأثیر عدالت و ابعاد آن بر جلب نظر و مشارکت و وفاداری کارکنان صحه گذارده اند. از آنجایی که اجرای عدالت با مدیریت رفتار تعیین میشود میتوان اظهار کرد که انواع عدالت به ادراک، احساس، انعکاس رفتاری از سرپرست / مدیر مربوط می شود.

فهرست کامل فصل سوم بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با عملکرد شغلی معلمان واساتید

3-1 ) بررسی رابطه عدالت سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه الزهرا(س)

3و1و1 چکیده 230
3و1و2 مقدمه 230
3و1و3 عدالت توزیعی 231
3و1و4 عدالت رویه ای 231
3و1و5 عدالت مراوده ای 232
3و1و6 مفاهیم مرتبط با عملکرد 231
3و1و7 پیشینه پژوهش 232
3و1و8 فرضیه های تحقیق 233
3و1و9 روش پژوهش 234
3و1و10 ابزارپژوهش 234
3و1و11 یافته های پژوهش 234
3و1و12 بحث ونتیجه گیری 237
3و1و14 پیشنهادات اجرایی و کاربردی 237
3و1و15 منابع 238

3-2 ) بررسی رابطه بین عدالت سازمانی باعملکردشغلی کارکنان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

3و2و1چکیده 240
3و2و2مقدمه 240
3و2و3 تئوری پیشینه تحقیق 241
3و2و4 فرضیه های تحقیق 244
3و2و5 موادوروشها 244
3و2و6 یافته ها 245
3و2و7 نتیجه گیری 249
3و2و8 مراجع 249

3-3 ) نقش عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان آموزش و پرورش

3و3و1 چکیده 252
3و3و2مقدمه 253
3و3و3 عدالت سازمانی 253
3و3و4 ابعاد عدالت سازمانی 255
3و3و5 تعهد سازمانی 256
3و3و6 عملکرد 258
3و3و7 عوامل عملکردی کارکنان 258
3و3و8 عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان از دیدگاه محققان 259
3و3و9 رابطه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان 260
3و3و10 فهرست منابع و مأخذ 261

3-4 ) بررسی رابطه بین رضایت شغلی وتعهدسازمانی باعملکردشغلی کارمندان دانشگاه ارومیه

3و4و1چکیده 263
3و4و2مقدمه 265
3و4و3رضایت شغلی 265
3و4و4 تعهدسازمانی 266
3و4و5 عملکردشغلی 266
3و4و6 روش تحقیق 269
3و4و7 فرضیه های تحقیق 269
3و4و8 طرح پژوهش 270
3و4و9یافته های تحقیق 270
3و4و10نتیجه گیری 274
3و4و11منابع 275

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی

تا قبل از سال 1975 مطالعه در مورد عدالت بیشتر عدالت توزیعی را در بر میگرفت. غالب این مطالعات برگرفته از اثر اولیه آدامز بود، که از یک چارچوب نظریه مبادله اجتماعی برای ارزیابی انصاف استفاده کرد. بر طبق عقیده آدامز آنچه که افراد نگرانش هستند فقط سطح مطلق پیامدها نیست بلکه این است که آیا آن پیامدها منصفانه هستند یا نه براساس نظریه برابری آدامز،افراد طبیعتاً خواستار برابری هستند و حتی زمانی که احساس نابرابری مثبت میکنند، میکوشند تا از طریقی به برابری برسند .درحالی که نظریه آدامز حامی استفاده از یک قاعده برابری برای تعیین انصاف بود، چندین قواعد تخصیص دیگر نیز شناسایی شدند مانند نیاز و مساوات مطالعات نشان داده اند که زمینه های مختلف (مانند کار در مقابل خانواده،) اهداف سازمانی مختلف (مانند توازن گروه در مقابل بهره وری) و انگیزه های فردی مختلف (مانند انگیزه ای نفع شخصی در مقابل انگیزه های نوع دوستانه) میتواند کاربرد یا تقدم قواعد تخصیص معین را برانگیزد بهرحال، تمام معیارهای تخصیص چون هدفشان دستیابی به عدالت توزیعی بوده است، به ندرت در تلاش برای خلق آن از طریق کاربرد قواعد مختلف بوده اند

فهرست کامل فصل چهارم بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی

4-1 ) بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و عملکرد از دیدگاه کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان

4و1و1 چکیده 277
4و1و2 مقدمه 277
4و1و3 ادبیات تحقیق 277
4و1و4 عدالت سازمانی 277
4و1و5 رضایت شغلی 278
4و1و6 نمونه گیری و جمع آوری داده 280
4و1و7 تحلیل داده ها 280
4و1و8 نتایج )یافته های( تحقیق 280
4و1و9 آزمون فرضیات 281
4و1و10 به کارگیری مدل جهت آزمودن فرضیه های تحقیق 281
4و1و11 نتیجه گیری و پیشنهادات 282
4و1و12 فهرست منابع و مآخذ 283

4-2 ) بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان با نقش میانجی سیستم جامع ارزیابی عملکرد و رضایت شغلی

4و2و1 چکیده 284
4و2و2 مقدمه 284
4و2و3 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 286
4و2و4 مدل مفهومی 287
4و2و5 فرضیات تحقیق 287
4و2و6 نمونه گیری و جمع آوری داده 287
4و2و7 نتایج )یافته های( تحقیق 287
4و2و8 به کارگیری مدل جهت آزمودن فرضیه های تحقیق 289
4و2و9 پیشنهادات 290
4و2و10منابع 290

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی

عدالت در سازمانها درحوزه تحقیقات سازمانی، بر مبنای نوع ادراك کارکنان از حضور یا عدم حضور عدالت ، مورد سنجش قرار می گیرد، نه بر مبنای ملاك های عینی ، به همین دلیل اغلب به جای عدالت سازمانی از عدالت سازمانی ادراك شده استفاده می شود. آنچه که از مطالعات عدالت به نظر می رسد، این است که عدالت ، یک وضعیت با کیفیت ذهنی است ، به عبارت دیگر، مفهوم عدالت سازمانی در ادبیات موجود مدیریت (مدیریت غربی) ارتباط تنگاتنگی با مفهوم ، ادراك از عدالت دارد، نه خود دالت گرینبرگ ادراك فرایندی است که به وسیله ی آن، افرادپنداشتها و برداشتهایی که از محیط خود دارند، تنظیم و تفسیر می کنند و بدین وسیله به آن معنا می دهند . ادراك یک نفر می تواند با واقعیت عینی بسیار متفاوت باشد همچنین ممکن است افراد از یک چیز برداشت های متفاوتی داشته باشند.
در مباحث رفتار سازمانی مطرح می شود که عوامل متعددی در ادراك موثر هستند: عوامل خارج از وجود انسان ، نظیر شدت و اندازه محرك ، میزان اختلاف پدیده ادراك شده با محیط و بستر آن ، تکرار و تداوم محرك و تازگی محرك، و عوامل درونی وجود انسان، نظیر انگیزه و شخصیت انسان و تجارت و فرا گرفته های قبلی وی رضاییان در کتاب انتظار عدالت و عدالت در سازمان سپس از طرح سه نوع عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای ، هر سه آنها را دارای ماهیتی ادراکی می دانند و تصریح می کنند که واکنش افراد جامعه نسبت به رویه ها به چگونگی ادراکشان از رویه ها، نه ماهیت واقعی آنها بستگی دارد، زیرا از نظر روانشناختی، انسانها براساس واقعیتها رفتار نمی کنند، بلکه بر اساس ادراك خود از واقعیت واکنش نشان می دهند

فهرست کامل فصل پنجم بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی

5-1 ) بررسی تاثیرابعادعدالت سازمانی وسرمایه اجتماعی برعملکردشغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان تهران

5و1و1چکیده 292
5و1و2مقدمه 293
5و1و3 مبانی نظری وپیشینه پژوهش 294
5و1و4 عدالت سازمانی 294
5و1و5 سرمایه اجتماعی 296
5و1و6 مرورپیشینه پژوهش 296
5و1و7روش شناسی پژوهش 297
5و1و8 روش اجرای پژوهش 297
5و1و9 فرضیه های پژوهش 297
5و1و10جامعه ونمونه آماری پژوهش 298
5و1و11 ابزاروروش گردآوری داده ها 298
5و1و12یافته های پژوهش 299
5و1و13 توصیف پاسخ گویان پژوهش 299
5و1و14 آزمون فرضیه های پژوهش 299
5و1و15 آزمون مدل نهایی پژوهش 302
5و1و16 بحث ونتیجه گیری 303
5و1و17پیشنهادهای پژوهش 303
5و1و18تقویت ابعادسرمایه اجتماعی 304
5و1و19تقویت ابعادعدالت سازمانی 304
5و1و20منابع 305

5-2 ) بررسی رابطه بین عدالت سازمانی واعتماد سازمانی باعملکرد شغلی با نقش میانجی انگیزش شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان بهبهان

5و2و1چکیده 307
5و2و2 مقدمه 309
5و2و3 فرضیات تحقیق 310
5و2و4روش تحقیق 310
5و2و5 یافته ها 311
5و2و6 بحث ونتیجه گیری 317
5و2و7منابع 318

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید