50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی رتبه بندی شرکت های بورس

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 600 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه رتبه بندی شرکت های بورس است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی عملکرد و رتبه بندی شرکت های صنعتی به روش فازی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در بورس بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکتهای تولیدی بورس با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش رتبه بندی شرکت های برتر فعال در بورس بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش روش های نوین در رتبه بندی شرکت های فعال در بورس بررسی شده است

امروزه جهان پیرامون ما به دلایل مختلف با سرعتی باورنکردنی در حال تغییر است و سرعت و تنوع تغییرات، تأثیرات عمیقی بر تمام نهادهاي جوامع بـشري گـذاشته است. افزایش توان اقتصادي، پیشرفت صنایع و بازارهاي کسب و کار به مدیریت مناسب و کارآمد تمامی جنبه هاي سازمان بستگی دارد. آنچه به عنوان مشکل اصلی مدیران امروزي تعریف می شود، مـواجهه و مقابله با تغییرات محیطی است. در این میان نهادهاي اطلاع رسانی به منظور شفاف سازي هر چه بیشتر بازار نقش بسیار بـالایی دارنـد. ایـن نهادها با ارائه اطلاعات به موقع، صحیح، مناسب و مربوط، تصمیم گیرندگان را در اتـخاذ تـصمیمات خود کمک می کنند. مؤسسات رتبه بندي کننده شرکت ها نیز از این نوع مؤسسات هستند که نقش بسیار مهمی را در مـحیط صـنعت ایـفا می کنند. این مؤسسات از طریق معرفی شرکت هاي برتر صنعت، موقعیت آنها را در محیط رقـابتی بـر اسـاس شاخص ها یا متغیرهاي مختلف مشخص می کنند. این امر باعث می شود تا از یک طرف، شـرکت هاي ضـعیف صـنعت، فاصله خود را با برترین ها تشخیص داده و استراتژي مناسب براي رسیدن به آنها را تدوین کنند و از طـرف دیـگر، شرکت هاي برتر با تعریف برنامه ها و استراتژي هاي مناسب برتري خود را مستحکم تر کنند. در کنار ایـن مـوارد، ارائه اطـلاعات فرصتی مناسب براي سرمایه گذاران در جهت سرمایه گذاري مناسب نیز فراهم میکند. مجموع این موارد مـنجر بـه افزایش رقابت در بازار شده و افزایش رقابت در بازار نیز فواید فراوانی دارد که به طورکلی مـی توان گـفت که منجر به توسعه جامعه می شود. آنچه خلأ آن به شدت حس می شود، عدم وجود رتـبه بندي و یـا مؤسسه مسئول در نظام سرمایه گذاري کشور است.

قسمت هایی از فصل اول بررسی عملکرد و رتبه بندی شرکتھای صنعتی به روش فازی

هر پدیدهاي که بتواند نتیجه حاصل از آن چه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد ریسک نامیده میشود. ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی، بنابراین هرچه تغییرپذیري بازدههاي آتی یک دارایی (سرمایه گذاري) بیشتر باشد آن دارایی (سرمایه گذاري) داراي ریسک بیشتر است.
براي ارایه تعریفی عمومی از ریسک می باید به موقعیتهایی که دربرگیرنده ریسک میباشند، توجه نمود: شروع یک کسب و کار جدید، تجارت گاز طبیعی، تهدیدات نظامی، درخواست براي پرداخت دستمزد بالاتر، چتر بازي و…. هر تعریف عمومی از ریسک بایستی همه این موارد را در برگیرد. ممکن است این وضعیت ها خیلی غیرمتناجس باشد، اما در عناصر عمومی مشخصی سهیم هستند. اول توجه افراد درباره پیامدهاي آنهاست و دوم اینکه مردم در هر شرایطی نمیدانند که چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین ریسک مواجهه با موضوعاتی است که فرد در مورد آنها نامطمئن است.
پیما فرض کنید یک مرد از یک هوا بدون چتر نجات میپرد. اگر او مطمئن است که می میرد، وي با هیچ ریسکی روبرو نیست. اما در باب تعریف ریسک میبایست مد نظر داشت که در ادبیات ریسک یک تعریف ارائه نشده و ما شاهد تعاریفی متعدد هستیم. به عنوان نمونه فرهنگ وبستر، ریسک را در معرض خطر قرار گرفتن تعریف کرده است. فرهنگ لغات سرمایهگذاري نیز ریسک را زیان بالقوه سرمایه گذاري که قابل محاسبه است، میداند. ریسک در زبان چینیان به صورت دو علامت متوالی به معناي خطر و فرصت تعریف میشود. به عبارت دیگر ریسک، ما را با شرایط مرکب از خطر و فرصت مواجه میسازد و شاید این تعریف را بتوان از جمله کاملترین تعاریف ریسک به حساب آورد، چرا که نه تنها دنیاي سرمایه گذاري، بلکه جهان طبیعت نیز تهدیدها و فرصتها را در کنار یکدیگر قرار داده است و موجودات به مقتضاي سطح شعور و آگاهی هاي خود از این فرصتها در کنار شناخت تهدیدات، استفاده می کنند

فهرست کامل فصل اول بررسی عملکرد و رتبه بندی شرکتھای صنعتی به روش فازی

1-1 ) ارائه مدل تصمیم گیري چند معیاره فازي براي رتبه بندي شرکتهاي متقاضی تأمین مالی بانک ها

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.2.1 تأمین مالی کوتاه مدت 2
1.1.2.2 تأمین مالی میانمدت و بلندمدت 2
1.1.3 چهارچوب نظري 4
1.1.3.1 نسبتهاي مالی و تحلیل فاندامنتال 4
1.1.3.2 منطق فازي 4
1.1.3.3 تکنیک هاي تصمیم گیري چندمعیاره ( MCDM) 5
1.1.3.4 تکنیک ANP فازي 5
1.1.3.5 تکنیک TOPSIS فازي 7
1.1.4 روش پژوهش 9
1.1.4.1 طراحی و اجراي پرسشنامه 9
1.1.4.2 اجراي ANP و TOPSIS فازی 11
1.1.5 نتیجه گیري 16
1.1.6 منابع و مآخذ 16

1-2 ) رتبه بندي شرکتهاي پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص هاي سودآوري با استفاده از روش تاپسیس فازي

1.2.1 چکیده 19
1.2.2 مقدمه 19
1.2.3 اهداف تحقیق 19
1.2.4 مبانی نظري و ادبیات تحقیق 19
1.2.5 روششناسی پژوهش 20
1.2.6 مدل و نسبت هاي مورداستفاده 21
1.2.6.1 نسبت هاي مالی 21
1.2.6.2 تعریف عملگرهاي فازي مورداستفاده در پژوهش 21
1.2.6.3 تاپسیس فازي براي محاسبه عملکرد مالی 22
1.2.7 یافته هاي پژوهش 23
1.2.8 نتیجه 23
1.2.9 مراجع 24
1.2.10 زیرنویس ها 24

1-3 ) رتبه بندي شرکت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران براساس معیارهاي حسابداري و غیرحسابداري با استفاده از روش تاپسیس فازي

1.3.1 چکیده 25
1.3.2 مقدمه 25
1.3.3 روش تحقیق 28
1.3.4 یافته ها 28
1.3.5 نتایج آزمون فرضیه هاي فرعی 40
1.3.6 بحث و نتیجه گیري 41
1.3.7 منابع 42

1-4 ) رتبه بندی صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش ترکیبی تکنیک های AHP فازی و TOPSIS

1.4.1 چکیده 43
1.4.2 مقدمه 44
1.4.3 پیشینۀ تحقیق 44
1.4.4 شاخص های ارزیابی و رتبه بندی صنایع 45
1.4.5 نسبت های نقدینگی 45
1.4.6 نسبت های کارایی 45
1.4.7 نسبت های اهرمی 45
1.4.8 نسبت های سود آوری 46
1.4.9 روش شناسی تحقیق 46
1.4.10 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 47
1.4.11 تحلیل توسعه ای 47
1.4.12 اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل (TOPSIS) 49
1.4.13 تجزیه و تحلیل داده ها 49
1.4.14 بحث و نتیجه گیری 53
1.4.15 منابع 55

1-5 ) برسی عملکرد و رتبه بندی شرکت های صنعت استخراج کانه های فلزی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش FUZZYTOPSIS

1.5.1 خلاصه 56
1.5.2 مقدمه 56
1.5.3 روش تحقیق 57
1.5.3.1 گام اول – انتخاب شاخص ها 57
1.5.3.2 گام دوم – وزن دهی به شاخص ها 57
1.5.3.3 گام سوم – ارائه ی اطلاعات شرکتها به خبرگان و جمع آوری اطلاعات کیفی 58
1.5.3.4 گام چهارم – روش ریاضی 59
1.5.3.5 گام پنجم – ورود اطلاعات کیفی جمع آوری شده از خبرگان در قالب جدول اعداد فازی 59
1.5.4 نتیجه گیري 62
1.5.5 مراجع 62

1-6 ) ارزیابی و رتبه بندي صندوق هاي مشترك سرمایه گذاري عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تصمیم گیري چند معیاره فازي

1.6.1 خلاصه 64
1.6.2 مقدمه 64
1.6.3 متدو لوژي تحقیق 65
1.6.4 مجموعه و اعداد فازي 65
1.6.4.1 تعریف اعداد فازي به منظور انجام مقایسه هاي زوجی 66
1.6.5 روش تحلیل سلسله مراتبی فازي (FAHP) 66
1.6.5.1 مراحل روش تحلیل سلسله مراتبی فازي یا FAHP 67
1.6.6 راهکار رتبه بندي با استفاده از روش (TOPSIS) 68
1.6.7 تجزیه و تحلیل داده ها 69
1.6.8 رتبه بندي صندوق هاي سرمایه گذاري با روش TOPSIS 70
1.6.9 نتیجه گیري 71
1.6.10 منابع 71

1-7 ) شناسایی و رتبه بندي ریسکهاي سرمایه گذاري در در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از منطق فازي

1.7.1 خلاصه 72
1.7.2 مقدمه 72
1.7.3 چارچوب نظري و پیشینه پژوهش 73
1.7.4 روش شناسی پژوهش 75
1.7.5 یافته هاي پژوهش 75
1.7.6 بحث و نتیجه گیري 79
1.7.5 مراجع 80

1-8 ) رتبه بندي شرکتهاي پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نسبتهاي فعالیت با استفاده از تکنیک تاپسیس فازي

1.8.1 چکیده 81
1.8.2 مقدمه 81
1.8.3 اهداف تحقیق 81
1.8.4 مبانی نظري و ادبیات تحقیق 81
1.8.5 روششناسی پژوهش 82
1.8.6 مدل و نسبتهاي مورداستفاده 83
1.8.6.1 نسبتهاي مالی 83
1.8.6.2 تعریف عملگرهاي فازي مورداستفاده در پژوهش 83
1.8.7 یافته هاي پژوهش 85
1.8.8 نتیجه 85
1.8.9 مراجع 85
1.8.10 زیرنویس ها 86

1-9 ) ارزیابی و رتبه بندی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با رویکرد ترکیبی TOPSIS _ FUZZY AHP

1.9.1 خلاصه 87
1.9.2 مقدمه 87
1.9.3 پیشینه تحقیق 87
1.9.4 سوالات تحقیق 88
1.9.5 اهداف تحقیق 88
1.9.6 روش تحقیق 88
1.9.7 روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 88
1.9.8 رویکرد تصمیم گیری چند معیاره 89
1.9.8.1 تکنیك AHP فازی بر اساس روش تحلیل توسعه ای 89
1.9.8.2 روش شباهت به گزینه ایده آل TOPSIS 90
1.9.9 تجزیه تحلیل داده ها 92
1.9.10 نتیجه گیری 93
1.9.11 منابع 93
1.10رتبه بندي سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تصميم گيري گروهي VIKOR – AHP فازي مبتني بر متغيرهاي حسابداري(مطالعه موردي صنعت استخراج كانه هاي فلزي) 95
1.10.1 چكيده 95
1.10.2 مقدمه 95
1.10.3 روش پژوهش 96
1.10.3.1 تعيين وزن معيارها با روش AHP فازي 97
1.10.3.2 رتبه بندي گزينه با روش VIKOR فازي 98
1.10.4 حل مطالعه موردي 98
1.10.5 نتيجه گيري 100
1.10.6 مراجع 100

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در بورس

تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک
صندوق های مشترک سرمایه گذاری به عنوان یکی از انواع شرکتهای سرمایه گذاری از جمله واسطه های مالی هستند که با فروش سهام خود به عامۀ مردم ، وجوهی را تحصیل و در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سهام،اوراق قرضه،ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی های دیگر با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه ای سرمایه گذاری میکنند.
هر واحد سرمایه گذاری که در صندوق های سرمایه گذاری فروخته میشود، نماینده نسبت متناسبی از پرتفوی اوراق بهاداری است که صندوق سرمایه گذاری به وکالت از سهامداران خود اداره مینماید.
بند 20 از ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران صندوق سرمایه گذاری این چنین تعریف نموده است : « نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار میباشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان شریک اند»
شکل زیر می تواند فرآیند سرمایه گذاری در یک صندوق مشترک سرمایه گذاری را به خوبی نشان دهد.

فهرست کامل فصل دوم بررسی عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در بورس

2-1) بررسی عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس هفت شاخص مختلف

2.1.1 چکیده 112
2.1.2 مقدمه 114

2-2) کلیات تحقیق

2.2.1 مقدمه 117
2.2.2 بیان مسأله تحقیق 118
2.2.3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 119
2.2.4 اهداف تحقیق 120
2.2.5 سؤالات پژوهش 121
2.2.6 فرضیه های تحقیق 121
2.2.7 تعاریف واژه ها و اصطلاحات 122

2-3) ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

2.3.1 مقدمه 126
2.3.2 تاریخچه و سیر تاریخی صندوق های مشترک سرمایه گذاری 127
2.3.3 تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک 129
2.3.4 تفاوت صندوق های سرمایه گذاری با شرکتهای سرمایه گذاری 130
2.3.5 ساختار صندوق های سرمایه گذاری 131
2.3.6 عواید حاصل از صندوق های مشترک سرمایه گذاری برای سرمایه گذار 132
2.3.7 مزایای صندوق های سرمایه گذاری مشترک 132
2.3.8 معایب صندوق های مشترک سرمایه گذاری 135
2.3.9 انواع صندوق های سرمایه گذاری 135
2.3.10 صندوق های سرمایه گذاری در ایران 139
2.3.11 ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری 142
2.3.12 پیشینه مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای 143
2.3.13 مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای 145
2.3.14 معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل شده از بابت ریسک 148
2.3.15 مقایسۀ معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک 157
2.3.16 پیشینه تحقیق 158

2-4) روش تحقیق

2.4.1 مقدمه 168
2.4.2 روش تحقیق 168
2.4.3 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 169
2.4.4 جامعه آماری و نمونه آماری 169
2.4.5 روش گردآوری داده ها و اطلاعات 170
2.4.6 ابزارهای گردآوری اطلاعات 171
2.4.7 متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق 172
2.4.8 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 172
2.4.9 پرسش های پژوهش 177
2.4.10 فرضیات تحقیق 178
2.4.11 فرضیه صفر و فرضیه جایگزین 179
2.4.12 روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیات 180

2-5) تجزیه و تحلیل و نتایج آزمون فرضیه های تحقیق

2.5.1 مقدمه 183
2.5.2 تجزیه و تحلیل توصیفی و تحلیل ریسک و بازده صندوق های سرمایه گذاری 183
2.5.3 تجزیه و تحلیل صندوق های سرمایه گذاری بر اسا معیارهای ارزیابی عملکرد هفت گانه 184
2.5.4 آمار استنباطی و آزمون فرضیات تحقیق 189

2-6) نتیجه گیری و پیشنهادات

2.6.1 مقدمه 203
2.6.2 نتایج مربوط به بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری 203
2.6.3 برآیند کلی از عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در ایران 208
2.6.4 بررسی نتایج مربوط به فرضیات تحقیق 209
2.6.5 نتیجه گیری نهایی از تحقیق 216
2.6.6 محدودیت های تحقیق 217
2.6.7 پیشنهادات 218

2-7) منابع و مآخذ

2.6.1 منابع فارسی 221
2.6.2 منابع غیر فارسی 224
2.6.3پیوست و ضمائم 228

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم ارزیابی عملکرد شرکتهای تولیدی بورس با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

در ایران تحقیقی در خصوص کاربرد FAHP در ارزیابی عملکرد شرکت ها تحقیقی صورت نگرفته است. ولی مطالعات متعددي در رابطه با روش FAHP و کاربردهاي آن توسط مؤلفین متعدد در مناطق مختلف جهان ارائه شده است. ون لارهاون و همکاران اولین مطالعات را در خصوص کاربرد اصول منطق فازي در AHP انجام دادند. باکلی اعداد فازي را براي بیان ارزیابی تصمیم گیرنده نسبت به معیارهاي متنوع هر تصمیم به کار برد. چانگ با استفاده از اعداد فازي مثلثی، رویکرد جدیدي براي مقایسه ي جفت به جفت در FAHP معرفی نمود. ترنتافیلو و لین روش تصمیم گیري چندگانه فازي را ارائه نمودند. روش آنها بر اساس AHP، مدل ضرایب و روش Topsis بنا شده بود. دنگ براي حل مشکلات آنالیز معیارهاي کیفی چندگانه یک روش فازي ساده را معرفی نمود. چانگ و همکاران تئوري اصلی اعداد فازي مثلثی را معرفی نموده و قاعده ي مقایسه ي اندازه اعداد فازي مثلثی را اصلاح کردند. بر این اساس، آنها یک مثال کاربردي در اکتشاف نفت مطرح نمودند. چو و لیانگ یک مدل تصمیم گیري چند متغیره فازي با استفاده از ترکیب تئوري فازي AHP، و مفهوم آنتروپی براي ارزیابی عملکرد شرکت هاي کشتیرانی ارائه نمودند

فهرست کامل فصل سوم ارزیابی عملکرد شرکتهای تولیدی بورس با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

3-1 ) رتبه بندي عملكرد مالي شركت هاي سيماني پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

3.1.1 چكيده 246
3.1.2 مقدمه 247
3.1.3 مباني نظري 248
3.1.4 پيشينه تحقيق 249
3.1.5 نسبت هاي مالي 251
3.1.6 نسبت هاي نقدينگي 251
3.1.7 نسبت هاي اهرمي 251
3.1.8 نسبت هاي فعاليت 252
3.1.9 نسبت هاي سودآوري 253
3.1.10 نسبت هاي رشد 253
3.1.11 رويكردهاي تصميم گيري چند معياره 254
3.1.12 روش تحقيق 256
3.1.13 يافته هاي پژوهش 260
3.1.14 تجزيه تحليل داده ها 260
3.1.14.1 نحوه گردآوري اطلاعات 260
3.1.15.2 سلسله مراتب معيار ها و وزن دهي به آنها 260
3.1.15.3 رتبه بندي شركت ها با استفاده از روش TOPSIS 263
3.1.16 نتيجه گيري و پيشنهادات 266
3.1.17 منابع 267

3-2 ) رتبه بندی بانک های عضو بورس و فرا بورس ایران براساس مدل CAMEL

3.2.1 چکیده 269
3.2.2 مقدمه 270
3.2.2.1 اهمیت موضوع 270
3.2.2.2 پیشینه 270
3.2.3 روش تحقیق 271
3.2.4 جامعه آماری 271
3.2.5 تحلیل اجزای مدل CAMEL 272
3.2.5.1 کفایت سرمایه Capital adequacy 272
3.2.5.2 کفیت دارایی Asset quality 273
3.2.5.3 شایستگی مدیریت Management efficiency 273
3.2.5.4 کیفیت درآمد Earning quality 274
3.2.5.5 نقدینگی liquidity 274
3.2.6 کفایت سرمایه capital adequacy 276
3.2.7 کفیت دارایی Asset quality 277
3.2.7 شایستگی مدیریت Management efficiency 277
3.2.8 کیفیت درآمد Earning quality 278
3.2.9 نقدینگی liquidity 279
3.2.10 بحث و نتیجه گیری 281
3.2.11 منابع 282

3-3 ) مقایسه رتبه بندی شرکت های برتر فعال در بورس اوراق بهادار با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

3.3.1 چکیده 284
3.3.2 مقدمه 285
3.3.3 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 286
3.3.4 دسته بندی معیارهای موثر بر انتخاب سهام 286
3.3.4.1 معیارهای خوشه سودآوری 287
3.3.4.2 معیارهای خوشه رشد 287
3.3.4.3 معیارهای خوشه ریسک 287
3.3.4.4 معیارهای خوشه بازار 287
3.3.4.5 معیارهای خوشه اهرمی 287
3.3.4.6 معیارهای خوشه نسبت نقدینگی 288
3.3.5روش شناسی تحقیق 288
3.3.5.1 جامعه مورد بررسی 288
3.3.5.2 شیوه ها وابزارهای گردآوری اطلاعات 288
3.3.5.3 روش تجزیه وتحلیل داده ها 288
3.3.5.4 فرآیند تحلیل شبکه ای ANP 288
3.3.5.5 تکنیک TOPSIS 290
3.3.6 تجزیه و تحلیل نتایج 291
3.3.7 نتیجه گیری 294
3.3.8 منابع 295

3-4 ) ارزیابی عملکرد و رتبه بندي شرکتهاي صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش FAHP و TOPSIS

3.4.1 مقدمه 297
3.4.2 مبانی نظري و پیشینه تحقیق 298
3.4.3 متغیرهاي تحقیق 299
3.4.3.1 نسبت هاي اهرمی 299
3.4.3.2 نسبت هاي فعالیت (نسبت هاي گردش دارایی ها) 299
3.4.3.3 نسبت هاي سودآوري 300
3.4.3.4 نسبت هاي رشد 300
3.4.3.5 برنامه ریزي فازي سلسله مراتبی (Fuzzy Analytic Hierarchy Process) 300
3.4.4 نتایج 303
3.4.5 نتیجه گیري 306
3.4.6 منابع 307

3-5 ) ارزيابي عملكرد مالي و رتبه بندي شركتهاي توليدي پذيرفته شده در صنعت فلزات بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره

3.5.1 چكيده 310
3.5.2 مقدمه 310
3.5.3 مباني نظري و مروري بر پيشينه پژوهش 311
3.5.3.1 مفهوم ارزيابي عملكرد 311
3.5.3.2 الگوهاي ارزيابي عملكرد سازمان 313
3.5.3.3 رتبه بندي شركت ها 313
3.5.3.4 پيشينه پژوهش 314
3.5.4 روش شناسي پژوهش 317
3.5.4.1 روش تحقيق 317
3.5.4.2 تعيين اوزان معيارهاي ارزيابي با رويكرد AHP فازي 318
3.5.5 مدل پژوهش 320
3.5.6 متغيرهاي پژوهش 321
3.5.6.1 معيارهاي سنتي ارزيابي عملكرد مالي 321
3.5.6.2 معيارهاي نوين (مبتني بر ارزش) ارزيابي عملكرد مالي 322
3.5.7 رتبه بندي با استفاده از تكنيك VIKOR 324
3.5.8 نتايج و پيشنهادات پژوهش 327
3.5.8.1 نتايج پژوهش 328
3.5.8.2 نتايج كاربردي 329
3.5.8.3 پيشنهادات براي تحقيقات آتي 329
3.5.9 منابع 330

3-6 ) ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در صنعت محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

3.6.1 چکیده 335
3.6.2 مقدمه 336
3.6.2.1 بیان مسأله و مبانی نظری 336
3.6.2.2 اهداف و چارچوب نظری 338
3.6.3 روش شناسی 342
3.6.3.1 روش تحقیق 342
3.6.3.2 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری 342
3.6.3.3 ابزار گردآوری داده ها 343
3.6.3.4 شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد مالی 343
3.6.3.5 تعیین اوزان معیارهای ارزیابی با رویکرد AHP فازی 343
3.6.4 متغیرهای تحقیق 345
3.6.4.1 معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد مالی 345
3.6.4.2 معیارهای نوین (مبتنی بر ارزش) ارزیابی عملکرد مالی 346
3.6.5 رتبه بندی با استفاده از تکنیک TOPSIS 347
3.6.6 یافته های پژوهش 350
3.6.6.1 روش FAHP 350
3.6.6.2 روش TOPSIS 350
3.6.7 بحث و نتیجه گیری 351
3.6.7.1 پیشنهادات کاربردی 351
3.6.7.2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 351
3.6.8 منابع 352

قسمت هایی از فصل چهارم رتبه بندی شرکت های برتر فعال در بورس

توسعه اقتصادی در جهان مترقی امروز مدیون بورس و سرمایه های بازار فعالیت است. سرمایه گذاران نیز همواره به دنبال بهترین سرمایهگذاری هستند تا منفعت بیشتری عایدانان شود. بدین منطور در پی تفکیک شرکت های موفق و ناموفق و همچنین رتبه بندی آنها هستند.
تصمیم گیری با لحاظ کردن چندین معیار که هریک از جایگاه ویژ های برخوردارند تنها با به کارگیری مدل های تصمیم گیری چند معیاره ممکن می شود. دراین روشها از شاخص های مختلفی متناسب با نوع رتبه بندی، استفاده می شود. همواره وجود یک بازار سرمایه فعال و پررونق به عنوان یکی از نشانه های توسعه یافتگی کشورها درسطح بین المللی شناخته میشود. عمده ترین مساله که سرمایه گذاران در این بازارها با آن مواجه هستند، تصمیم گیری جهت انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه گذاری و تشکیل سبد بهینه سهام است. فرآیند سرمایه گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است. در این حالت فعالیتهای مربوط به فرآیند تصمیم گیری تجزیه شده و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایهگذاران کهبر روی تصمیمات آنها تاثیر میگذارد مورد بررسی قرار میگیرد.

فهرست کامل فصل چهارم رتبه بندی شرکت های برتر فعال در بورس

4-1 ) رتبه بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار ایران

4.1.1 چکیده 354
4.1.2 مقدمه 355
4.1.3 رتبه بندی 356
4.1.3.1 پیشینه مؤسسات رتبه بندی 358
4.1.4 رتبه بندی های معمول در ایران وسایر کشورها 359
4.1.4.1 رتبه بندی شرکتها در سایرکشورها 359
4.1.4.2 رتبه بندی شرکتها در ایران 360
4.1.5 نسبت های مالی 363
4.1.6روشهای رتبه بندی 364
4.1.6.1 رویکردهای اصلی در ارتباط با متدولوژی رتبه بندی 364
4.1.7 ر وش های تحلیل و پیش بینی عملکرد شر کت ها 365
4.1.8 نتیجه گیری 366
4.1.9 منابع 367

4-2 ) بررسی کاربرد فناوري داده کاوي در رتبه بندي شرکتهاي برتر بورس اوراق بهادار تهران

4.2.1 چکیده 370
4.2.2 مقدمه 371
4.2.3 بیان مسأله 371
4.2.4 اهداف تحقیق 371
4.2.5 سوالات تحقیق 372
4.2.6 فرضیه هاي تحقیق 372
4.2.7 ادبیات نظري و پیشینه تحقیق 372
4.2.7.1 داده کاوی 372
4.2.7.2 بررسی پیشینه تحقیق 374
4.2.8 روش تحقیق 375
4.2.8.1 جامعه آماري 376
6.2.8.2 نمونه آماري 376
4.2.8.3 طراحی و پیاده سازي 376
4.2.9 تجزیه وتحلیل اطلاعات 377
4.2.9.1 ارزش افزوده اقتصادي 377
4.2.10 بررسی قسمت هاي مختلف روند پیشنهادي 378
4.2.10.1 انتخاب داده ها 378
4.2.10.2 پاکسازي و آماده سازي داده ها 379
4.2.10.3 تقسیم داده ها با استفاده از روش Fold cross-validation 379
4.2.10.4 درخت تصمیم فازي 379
4.2.11.5 ارزیابی و نتایج 380
4.2.11.6 میزان تاثیر پذیري هریک از نسبت ها در مدل 380
4.2.12 آزمون فرضیات 381
4.2.12.1 فرضیه 1 381
4.2.12.2 فرضیه 2 381
4.2.12.3 فرضیه 3 382
4.2.12.4 فرضیه 4 382
4.2.13 نتیجه گیری 383
4.2.14 محدودیت های تحقیق 383
4.2.15 پیشنهاد های مبتنی بر نتایج تحقیق 383
4.2.16 پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی 384
4.2.17 فهرست منابع 385
4.2.17.1 منابع داخلی 385
4.2.17.2 منابع خارجی 385

4-3 ) تبیین مدلی برای استفاده از نسبت های مالی جهت رتبه بندی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

4.3.1 چکیده 388
4.3.2 مقدمه 389
4.3.3 پیشینه تحقیق ومطالعات انجام شده 390
4.3.4 روش انجام پژوهش 393
4.3.4.1 روش پژوهش 393
4.3.4.2 رو شهای گردآوری اطلاعات 394
4.3.4.3 قلمرو پژوهش 394
4.3.4.4 دوره های زمآنی انجام پژوهش 394
4.3.4.5 مکان پژوهش 394
4.3.4.6 جامعه آماری(N) 394
4.3.4.7 نمونه آماری(n) 394
4.3.4.8 روش یا روش های نمونه گیری 395
4.3.4.9 روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات 395
4.3.5 تجزیه تحلیل داده های پژوهش 398
4.3.5.1 ارزیابی اوزان شاخص ها 398
4.3.5.2 فرضیه های تحقیق 398
4.3.5.3 آزمون ویلکاکسون 406
4.3.5.4 آزمون علامت 407
4.3.5.5 آزمون فریدمن 407
4.3.5.6 آزمون کندال 408
4.3.6 نتیجه پژوهش 408
4.3.6.1 نسبت های مهم مالی 411
4.3.7 پیشنهادها 411
4.3.7.1 پیشنهاد های کاربردی 411
4.3.7.2 پیشنهاد های پژوهشی 412
4.3.7.3 منابع 413

4-4 ) رتبه بندی اعتباری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران با مدل سوپر تحلیل پوششی داده ها

4.4.1 مقدمه 415
4.4.2 مفهوم رتبه بندی 416
4.4.2.1 تعریف رتبه بندی اعتباری 416
4.4.2.2 انواع رتبه بندی اعتباری 417
4.4.2.3 استفاده کنندگان رتبه بندی اعتباری 418
4.4.3 پیشنه تحقیق 418
4.4.4 روش تحقیق 420
4.4.5 نتایج تحقیق 422
4.4.6 نتیجه گیری و بحث 424
4.4.7 منابع 425

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم روش های نوین در رتبه بندی شرکت های فعال در بورس

یکی از مهمترین ویژگیهای صنایع پتروشیمی برخورداری از ارزش افزوده بسیار بالاست. به این معنی که با تغییرات شیمیایی و فیزیکی بر روی هیدروکربورهای نفتی و گازی، میتوان ارزش محصول را به میزان 10 تا 15 برابر افزایش داد. همچنین با توجه به اینکه این صنعت، خصوصیت صنعت گستر بسیار بالایی دارد، توسعه تولید آن در کنار تامین خوراک صنایع پایین دستی، بسط صادرات و درآمدهای ارزی را هم به همراه خواهد داشت. در حقیقت در فرآیند ارز آوری کشور، این صنعت هم نقش مستقیم و هم نقش غیرمستقیم میتواند داشته باشد. به این معنی که هم میتوان محصولات پتروشیمی (بنیادین، واسطهای و نهایی) را صادر کرد (ارز آوری مستقیم) و هم میتوان با تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی، موجبات صادرات محصولات تولیدی آنها را فراهم آورد (ارز آوری غیرمستقیم). خیل گستردهی صنایع پایین دستی پتروشیمی، نقش غیرمستقیم بسیار بالایی را در کنار نقش مستقیم بالای آن، ایجاد کرده است. بنابراین شاخص تولید محوری صنعت پتروشیمی ایران نیز بسیار بالاست. با عنایت به بالا بودن هر سه شاخص برای صنعت پتروشیمی ایران، اولویت سرمایه گذاری و توسعه این صنعت بیش از پیش متبین میشود

فهرست کامل فصل پنجم روش های نوین در رتبه بندی شرکت های فعال در بورس

5-1 ) سنجش ریسک و رتبه بندی شرکت های صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و مقایسه ی آن با انحراف معیار

5.1.1 چکیده 429
5.1.2 مقدمه 430
5.1.3 پیشینه پژوهش 430
5.1.4 روش شناسی و یافته های پژوهش 432
5.1.4.1 تسلط تصادفی مرتبه اول (FSD) 432
5.1.4.2 تصمیم گیری بر اساس تسلط تصادفی مرتبه اول 432
5.1.4.3 تسلط تصادفی مرتبه دوم (SSD) 432
5.1.4.4 تسلط تصادفی مرتبه سوم (TSD) 433
5.1.4.5 تصمیم گیری براساس تسلط تصادفی مرتبه سوم 434
5.1.5 نتیجه گیری و پیشنهادات 445
5.1.6 منابع 446

5-2 ) رتبه بندی و ارزیابی عملکرد صنایع شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل TOPSIS

5.2.1 چکیده 447
5.2.2 مقدمه 447
5.2.3 ادبیات تحقیق 448
5.2.3.1 مروری بر پیشینه پژوهش 452
5.2.4 روش پژوهش 453
5.2.4.1 روش TOPSIS 456
5.2.5 نتیجه گیری 459
5.2.6 منابع 459

5-3 ) رتبه بندي شركتهاي دارويي صنعت بورس با استفاده از روش ويكور

5.3.1 چكيده 461
5.3.2 مقدمه 462
5.3.3 ادبيات و پيشينه ي تحقيق 462
5.3.3.1 معيار ارزيابي عملكرد رويكرد حسابداري 462
5.3.3.2 معيارهاي ارزيابي عملكرد رويكرد اقتصادي 463
5.3.3.3 معيارهاي ارزيابي عملكرد رويكرد تلفيقي 463
5.3.4 روش تحقيق 465
5.3.5 روش تجزيه و تحليل داده ها 465
5.3.5.1 تكنيك ENTROPY 465
5.3.5.2 روش VIKOR 466
5.3.6 يافته هاي پژوهش 467
5.3.7 بحث و نتيجه گيري 468
5.3.8 منابع 468

5-4 ) شناسایی عوامل کلیدی در رتبه بندی شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

5.4.1 چکیده 471
5.4.2 مقدمه 471
5.4.3 بیان مساله، ضرورت و اهداف تحقیق 472
5.4.4 شاخص های ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت ها 473
5.4.5 پیشینه پژوهش 475
5.4.5.1 تحقیقات داخلی 475
5.4.5.2 تحقیقات خارجی 478
5.4.6 فرضیه های پژوهش 479
5.4.7 روش پژوهش 479
5.4.8 تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 480
5.4.8.1 آزمون فرضیه اول 480
5.4.8.2 آزمون فرضیه دوم 481
5.4.8.3 آزمون فرضیه سوم 482
5.4.9 نتیجه گیری و پیشنهادات 482
5.4.9.1 پیشنهادات 483
5.4.10 منابع و ماخذ 483
5.4.10.1 منابع فارسی 483
5.4.10.2 منابع انگلیسی 484
5.4.10.3 سایت های اینترنتی 485

5-5 ) ارزیابی و رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تاکسونومی و تاپسیس و مقایسه آنها

5.5.1 چکیده 486
5.5.2 مقدمه 487
5.5.2.1 مروری بر تحقیقات پیشین 487
5.5.2.2 سوالات تحقیق 488
5.5.3 روش مقاله 489
5.5.3.1 روش آنتروپی 489
5.5.3.2 روش تاپسیس 489
5.5.3.3 روش تاکسونومی 491
5.5.4 فعالیت و اقدامات اصلی طرح تحقیق 492
5.5.5 بحث و نتیجه گیری 498
5.5.6 منابع 499

5-6 ) رتبه بندی شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهای تحلیل شبکه ای و تاپسیس

5.6.1 چکیده 500
5.6.2 مقدمه 500
5.6.3 فرضیه های پژوهش 502
5.6.4 پیشینه پژوهش 502
5.6.5 روش تحقیق 504
5.6.6 یافته ها 506
5.6.6.1 تشکیل سوپرماتریس ناموزون 506
5.6.6.2 محاسبه سوپرماتریس موزون 507
5.6.6.3 محاسبه سوپرماتریس حد 507
5.6.7 بحث و نتیجه گیری 513
5.6.8 منابع 514

5-7 ) مدلی نوین در رتبه بندی شرکت های بروس اوراق بهادار تهران

5.7.1 چکیده 516
5.7.2 مقدمه 517
5.7.3 روش تحقیق 517
5.7.3.1 جامعه آماری و روش نمونه گیری 518
5.7.3.2 شناسایی وانتخاب شاخص ها 518
5.7.3.3 کاهش شاخص ها با روش تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی 519
5.7.3.4 استخراج اهمیت شاخص ها و تشکیل ماتریس تصمیم گیری 520
5.7.3.5 رتبه بندی شرکت ها با روش تایسیس 521
5.7.4 نتایج تجزیه و تحلیل داده ها 524
5.7.5 مراجع 524

5-8 ) رتبه بندی صندوق ها سرمایه گذاری بورس اوراق بهادر تهران بر اساس ارزیابی عملکرد

5.8.1 چکیده 526
5.8.2 مقدمه 526
5.8.3 مبانی نظری 527
5.8.3.1 تصمیم گیری چند معیاره 527
5.8.4 روش تحقیق 528
5.8.4.1 پرسش های تحقیق 528
5.8.5 ساخت سلسله مراتب معیار ها و وزن دهی آنها 528
5.8.5.1 انجام مقایسات زوجی و استخراج میانگین های ماتریس های نرمال شده 528
5.8.6 روش وزن دهی جمع شونده 529
5.8.7 نتایج 531
5.8.8 مراجع 531

5-9 ) برسی عوامل موثر بر رتبه بندی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران از نظر به موقع بودن گزارش حسابرسی

5.9.1 چکیده 533
5.9.2 مقدمه 534
5.9.3 روش تحقیق 534
5.9.4 نتایج تحقیق 534
5.9.4.1 آماره های توصیفی 534
5.9.4.2 نتیجه گیری کلی 542
5.9.5 مراجع 542

5-10 ) رتبه بندی شرکتهای دارویی فعال در بورس اوراق بهادار با رویکرد ترکیبی

5.10.1 چكيده 543
5.10.2 مقدمه 544
5.10.3 پيشينه تحقيق 545
5.10.4 مبانی نظری 548
5.10.4.1 تصميم گيری چندمعياره 548
5.10.4.2 تئوری سيستم های خاکستری 549
5.10.4.3 TOPSIS خاکستری 551
5.10.5 جامعه آماری 552
5.10.6 تجزیه تحليل داده ها 553
5.10.6.1 تعيين معيارهای تصميم 553
5.10.6.2 سلسله مراتب کلی تصميم 553
5.10.6.3 مقایسه و تعيين اولویت معيارهای اصلی 554
5.10.6.4 مقایسه و تعيين اولویت زیرمعيارها 555
5.10.7 نتيجه گيری 560
5.10.8 مراجع 561

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید