بسته جامع پژوهشی تصفیه پساب های صنعتی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تصفیه پساب های صنعتی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تصویه پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تصویه پساب های صنعتی به كمك جاذب های طبيعي بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش حذف الاینده های سنگین از پساب های صنعتی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش تصویه پساب های صنعتی با استفاده از روش های نویین بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش تأثير ميدان مغناطيسي بر تصفيه پساب هاي صنعتي وتولید برق بررسی شده است

فناوري نانو به دليل قدرت بالاي خود در تعيين و كنترل محدوده وسيعي از منابع آلوده كننده تاثير قابل ملاحظه اي در
ايجاد و رفع مسائل زيست محيطي دارد. نانو فناوري منجر به تغييرات قابل توجهي در استفاده از منابع طبيعي ، انرژي و آب خواهد شد و پساب و آلودگي را كاهش خواهد داد. همچنين اين فناوري ، امكان بازيافت و استفاده مجدد از مواد ، انرژي و آب را فراهم مي كند.در نتيجه ي استفاده از نانو فناوري مي تواند مواد سمي پساب هاي آلوده را كاهش داد. پساب هاي صنعتي صنايع شوينده ، غني از اكسيژن و مواد فعال شيميايي ، مواد نامحلول روغني شامل روغن ها و گريس ها مي باشند كه بايد در فرآيندهاي تصفيه زدوده شوند. يكي از روش هاي بسيار اقتصادي براي تصفيه ي اين مواد ، استفاده از سيستم هاي تركيبي ميكروفيلتراسيون – نانو فيلتراسيون است. در اين سيستم ها از ميكروفيلتراسيون براي زدودن ذرات معلق
مانند روغن ها و از نانوفيلتراسيون براي حذف پاك كننده ها استفاده مي شود. همچنين تصفيه فاضلاب به كمك نانو فوتو كاتاليست ها مي تواند جايگزين سومين مرحله تصفيه يعني ضدعفوني كردن با كلر شود تا موجودات زنده ريز و تركيبات آلي را به طور همزمان حذف و فاضلاب را به يك منبع مناسب آب تبديل كند

قسمت هایی از فصل اول تصویه پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو

دانش تصفیه فاضلاب نیز همگام با پیشرفت سایر زمینه های دانش بشری پیشرفت نموده است و در حال حاضر، تکنولوژی های زیادی در خصوص حذف بار آلودگی فاضلاب مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان فرایندهای جذب سطحی و فرایندهایی که از
نانوفیلترها بهره می گیرند نیز مورد توجه قرار دارد. گفتنی است که فیلترهای معمولی توانایی فیلتر کردن ذرات 100 تا 1000 نانومتر را دارند. این در حالی است که جداره روزنه های غشاهای نانو، معمولاً بین 0 تا 01 نانومتر است. غشای مورد استفاده در فرآیند نانو فیلتراسیون معمولاً مولکول های بزرگ را دفع می کند و در مقایسه با روش های دیگر قادرند با صرف انرژی کمتر آب چاهها یا آبهای سطحی را نیز به خوبی تصفیه کنند (شکل 1).

فهرست کامل فصل اول تصویه پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو

1-1 ) حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو

1و1و1 چکیده 7
1و1و2 مقدمه و کلیات 17
1و1و2و1 فناوری نانو 17
1و1و2و2 اهمیت تصفیه آب 18
1و1و2و3 نانو فناوری و تصفیه آب 20
1و1و2و4 روش های مختلف تصفیه پساب 22
1و1و2و5 تصفیه بیولوژیکی 23
1و1و2و6 تجزیه گرمایی 24
1و1و2و7 جذب و دفع 24
1و1و2و8 شناورسازی با هوا 25
1و1و2و9 کربن فعال 26
1و1و2و10 فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته 28
1و1و2و11 فوتوکاتالیست 30
1و1و2و12 استفاده از نانو تکنولوژی در بهبود خاصیت فتوکاتالیستی Tio2 32
1و1و2و13 روش های سنتز 33
1و1و2و14 روش سل- ژل 33
1و1و2و15 انواع فرایند سل- ژل 35
1و1و2و16 مراحل فرآیند سل- ژل 36
1و1و2و17 روش هیدروترمال 37
1و1و2و18 فنول و ویژگیهای آن 38

1-2 ) مروری بر تحقیقات انجام شده

مروری بر تحقیقات انجام شده

1-3 ) روش سنتز و انجام آزمایشات

1و3و1 تصفیه پساب و اهمیت آن 53
1و3و1و1 روش فوتوکاتالیستی و تصفیه پساب 55
1و3و1و2 فرآیند فوتوکاتالیستی مستقیم 59
1و3و1و3 فرآیند فوتوکاتالیستی همگن- فرآیند لانگمیر- هینشلوود 59
1و3و1و4 فرآیند الای- رایدیل 60
1و3و1و5 فرآیند فوتوکاتالیستی غیر مستقیم 60
1و3و2و1 آزمایشگاه 62
1و3و2و2 شناخت و تهیه مواد و وسایل موردنیاز برای انجام کارهای آزمایشگاهی 62
1و3و2و3 دستگاه و روش ساخت 63
1و3و2و4 روی اکسید Zno 65
1و3و2و5 سنتز Zno 67
1و3و2و6 سنتز Cuo 68
1و3و2و7 حذف فنول از پساب 69
1و3و2و8 روش مخلوط کردن مکانیکی 69
1و3و2و9 روش اشباع سازی مرطوب 70
1و3و2و10 تهیه محلول آزمایشگاهی حاوی فنول 72
1و3و2و11 شناسایی محلول مجهول 72
1و3و2و12 انجام آزمایش های مورد نظر 73

1-4 ) نتایج و بحث

1و4و1 کاتالیست ساخته شده از روش مخلوط کرن مکانیکی 77
1و4و1و1 بهینه سازی نوع کاتالیست در تابش فرابنفش 77
1و4و1و2 بهینه سازی نوع کاتالیست درنور مرئی 79
1و4و1و3 بهینه سازی PH برای کاتالیست بهینه 80
1و4و1و4 بهینه سازی PH برای کاتالیست بهینه در نور فرابنفش 80
1و4و1و5 بهینه سازی PH برای کاتالیست بهینه در نور مرئی 82
1و4و1و6 مقایسه انواع کاتالیست مکانیکی در نور فرابنفش و نور مرئی 83
1و4و1و7 زمان 83
1و4و2 کاتالیست ساخته شده از روش اشباع سازی مرطوب 86
1و4و2و1 بهینه سازی نوع کاتالیست در تابش فرابنفش 88
1و4و2و2 بهینه سازی نوع کاتالیست در تابش مرئی 89
1و4و2و3 بهینه سازی PH برای کاتالیست بهینه 90
1و4و2و4 بهینه سازی PH برای کاتالیست بهینه در نور فرابنفش 90
1و4و2و5 بهینه سازی PH برای کاتالیست بهینه در نور مرئی 91
1و4و2و6 مقایسه میزان جداسازی نانوکامپوزیت در نورمرئی و فرابنفش 91
1و4و2و7 زمان بهینه 92
1و4و2و8 زمان بهینه در نور مرئی 92
1و4و2و9 زمان بهینه در نور فرابنفش 93

1-5 ) نتیجه گیری و پیشنهادات

1و5و1 نتایج 95
1و5و2 پیشنهادات 96

1-6 ) منابع و ماخذ

1و6 منابع و ماخذ 99

1-7 ) بررسی حذف نیکل از پساب صنعتی با استفاده از نانو ذرات آهن

1و7و1 چکیده 106
1و7و2 مقدمه 107
1و7و3 مواد و روش ها 107
1و7و3و1 مواد 107
1و7و3و2 مشخصات نانو ذرات آهن 107
1و7و3و3 روش کار آزمایشگاهی 109
1و7و4 نتایج و بحث 109
1و7و4و1 اثر زمان تماس و PH بر میزان جذب نیکل 109
1و7و4و2 اثر مقدار جاذب بر میزان جذب نیکول 110
1و7و4و3 سینتیک جذب 110
1و7و4و4 ایزوترم های جذب 112
1و7و4و5 مدل لانگمریر 112
1و7و4و6 مدل فروندلیج 113
1و7و4و7 اثر دما 114
1و7و5 نتیجه گیری 114
1و7و6 منابع و مراجع 115

1-8 ) بررسی عملکرد نانو فیلتراسیون در حذف الاینده ها از پساب های صنعتی و بازیافت آن

1و8و1 چکیده 117
1و8و2 مقدمه 118
1و8و3 فاضلاب صىعتی 118
1و8و4 ویژگی های فیزیکی 118
1و8و5 ویژگی های شیمیایی 118
1و8و6 ویژگی های بیولوژیکی 119
1و8و7 اهمیت بازیافت پساب در واحد های صنعتی 119
1و8و8 نانو فیلتراسیون 119
1و8و9 کاهش CO2 120
1و8و10 کاهش سختی 120
1و8و11 کاهش ترکیبات آلی 120
1و8و12 حذف یون ها 120
1و8و13 حذف رنگ 121
1و8و14 حذف فلزات سنگین 121
1و8و15 حذف آفت کش ها و ویروس ها و باکتری ها 122
1و8و16 تاثیر پارامترهای مختلف 122
1و8و17 تاثیر فشار 122
1و8و18 تاثیر دما 122
1و8و19 تاثیر غلظت خوراک 122
1و8و20 تاثیر PH 124
1و8و21 رسوب و کنترل آن 124
1و8و22 نتیجه گیری 124
1و8و23 فهرست منابع 124

1-9 ) به كار گيري فناوري نانو در تصفيه پساب هاي صنعتي و شهري و نقش نانو فیلتراسیون در نرم کردن آب

1و9و1 چکیده 126
1و9و2 مقدمه 127
1و9و3 استفاده از فناوری نانو در تصفیه آب و فاضلاب 127
1و9و4 نانو فیلتراسیون 128
1و9و5 نانو سنسورها 128
1و9و6 نانوفوتوكاتاليست ها 129
1و9و7 نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی (خنثی) 129
1و9و8 نانو ذرات مغناطيسي 130
1و9و9 زئوليت ها 130
1و9و10 نتيجه گيري 131
1و9و11 اشكال و جداول 131
1و9و12 منابع و مراجع 133

1-10 ) حرف آلودگی های پساب های صنعتی به کوک نانو ذزات فتوکاتالیستی تیتانیوم

1و10و1 چکیده 135
1و10و2 مقدمه 135
1و10و3 ویژگی های مهم موثر بر فعالیت فتوکاتالیستی ذرات 136
1و10و4 ویژگی های Tio2 در حذف الاینده ها از آب های آلوده 136
1و10و5 حذف آلاینده ها توسط Tio2 136
1و10و6 نحوه ی عملکرد TIO2 در تماس با آلاینده های آبی 136
1و10و7 کاربردها 137
1و10و8 نتیجه گیری 137
1و10و9 مراجع 137

1-11 ) حذف فلزات سنگين كروم، سرب، آرسنيك از پساب واحدهاي صنعتي و نرم كردن آب توسط نانو فيلتراسيون

1و11و1 چکیده 138
1و11و2 مقدمه 139
1و11و3 تاريخچه فناوري نانو 140
1و11و4 برسي خطرات فلزات سنگين بر روي سلامتي انسان 141
1و11و5 مهمترين كاربردهاي علمي شناخته شد ه فناوري نانو در زمينه تصفيه آب ها و پساب هاي صنعتي 142
1و11و6 نانو فيلترها 142
1و11و7 محلول مغناطيسي نانو 142
1و11و8 نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي 143
1و11و9 نانو پليمرهاي متخلخل 144
1و11و10 نانو ذرات مغناطيسي 144
1و11و11 تهيه نانو ذرات اكسيد آهن پوشيده شده با سورفكتانت (MIONPs) 145
1و11و12 استفاده از خاصيت مغناطيس در جداسازي ذرات باردار از پساب هاي صنعتي 145
1و11و13 عوامل موثر در بهينه سازي 146
1و11و14 نتيجه گيري 146
1و11و15 اشكال و جداول 147
1و11و16 مراجع 149

1-12 ) کاربرد نانو لوله های کربنی در تصفیه پساب های صنعتی

1و12و1 چکیده 151
1و12و2 مقدمه 152
1و12و3 مقدمه 152
1و12و4 کاربرد نانو کربن ها در تصفیا آب و پساب 152
1و12و5 کاربرد در واکنش فنتون 152
1و12و6 کاربرد در حذف مواد آلی 154
1و12و7 کاربرد در حذف فلزات سنگین 155
1و12و8 کاربرد در حسگرهای اندازه گیری فلزات سنگین موجود در پساب 157
1و12و9 کاربرد در غشاهای مورد استفاده در سیستم های تصفیه آب و پساب 157
1و12و10 نتیجه گیری 158
1و12و11 مراجع 158

1-13 ) کاربرد نانو لوله های کربنی در تصفیه پساب های صنعتی

1و13و1 چکیده 160
1و13و2 مقدمه 161
1و13و3 کاربرد نانو کربن ها در تصفیه آب و پساب 161
1و13و4 کاربرد در واکنش فنتون 161
1و13و5 کاربرد در حذف مواد آلی 163
1و13و6 کاربد در حذف فلزات سنگین 164
1و13و7 کاربد در حسگرهای اندازه گیری فلزات سنگین موجود در پساب 166
1و13و8 کاربرد در غشاهای مورد استفاده در سیستم های تصفیه اب و پساب 166
1و13و9 نتیجه گیری 167
1و13و10 مراجع 167

1-14 ) کاربرد نانو فیلتر و نانو فتوکاتالیست در تصفیه پساب های صنعتی

1و14و1 خلاصه 169
1و14و2 مقدمه 169
1و14و3 کاربرد نانو فیلتراسیون در تصفیه پسابهای صنعتی 170
1و14و4 نانوفیلترها 170
1و14و5 نانوفوتوکاتالیست 171
1و14و6 کاربرد نانو فوتوکاتالیست در تصفیه پساب های صنعتی 171
1و14و7 نتیجه گیری 171
1و14و8 مراجع 172

1-15 ) مطالعه روش نانوفیلتراسیون در حذف آلاینده های پساب صنعتی

1و15و1 چکیده 173
1و15و2 مقدمه 173
1و15و3 کاربرد نانو جهت تصفیه آلاینده های زیست محیطی و فلزات سنگین از فاضلاب صنعتی 174
1و15و4 نانو فیلتراسیون 175
1و15و5 فناوری نانو در صنعت آب 176
1و15و6 دیگر ساختارها و کاربرد های نانو در تصفیه 177
1و15و7 نتیجه گیری 178
1و15و8 مراجع 178

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تصویه پساب های صنعتی به كمك جاذب های طبيعي

باکتري هاي اکسيد کننده ی آمونياک پس از چندين پاساژ در محيط اختصاصي از نمونه پساب ذوب آهن غني شد.در نمونه هاي که کربنات سديم اضافه گرديد، حذف آمونياک به صورت کامل صورت گرفت. کاهش آمونياک در نمونه هايي که باکتري هاي غني شده بدون کربنات سديم اضافه شده بودند باعث کاهش جزئي آمونياک شد. اين در حالي است که در نمونه هاي شاهد حذفي صورت نگرفت. آزمايشات با ٣بار تکرار انجام شد که در همه موارد نتايج مشابهي به دست آمد. ميزان حذف آمونياک در نمونه پساب هاي خروجي و ورودي در شکل و ٢ ١به صورت گراف نشان داده شده است.
آمونياک پساب ورودي در مدت ١۶روز از ۵۵٠ ميلي گرم به ۵٠ميلي گرم و پساب خروجي در مدت ١۴روز از۶٠٠ ميلي گرم به صفر کاهش يافت. زمان حذف آمونياک در پساب خروجي کوتاهترو ميزان حذف آن بيشتر است. و اين به دليل کمتر بودن ميزان فنل در پساب خروجي است، که اين نتيجه خود سمي بودن فنل را براي اين دسته از باکتري ها اثبات مي کند. پساب خروجي به دليل فنل کمتر براي حذف آمونياک مناسبتر است. با توجه به نتايج فوق کربنات سديم يک عامل مفيد در حذف آمونياک از اين پساب مي باشد و مي توان در صنعت براي حذف آمونياک از پساب از اين باکتري ها استفاده نمود

فهرست کامل فصل دوم تصویه پساب های صنعتی به كمك جاذب های طبيعي

2-1) استفاده از ساقه آفتابگردان به دو صورت خام و اصلاح شده برای حذف نیکل و کروم و کادمیم از پساب صنعتی

2و1و1 خلاصه 180
2و1و2 مقدمه 180
2و1و3 سورفکتنت ها 181
2و1و4 همدمای لانگمویر 181
2و1و5 معادله فروندلیج 181
2و1و6 همدمای جذب لانگمویر _ فروندلیج 181
2و1و7 مواد و روش ها 181
2و1و8 نمونه های جاذب 181
2و1و9 تهیه تیمارهای اصلاحی توسط سورفکتنت 182
2و1و10 آزمایش های مربوط به بقایای گیاهی اصلاح شده توسط سورفکتنت 182
2و1و11 نلیج 182
2و1و12 بقایای آفتابگردان اصلاح شده با سورفکتنت 182
2و1و13 جذب نیکل توسط بقایای آفتابگردان 186
2و1و14 تاثیر سطوح مختلف سورفکتنت در جذب فلزات 186
2و1و15 مراجع 187

2-2) بررسی حذف رنگ از پساب های صنعتی توسط موی سر

2و2و1 چکیده 188
2و2و2 مقدمه 189
2و2و3 نتیجه گیری 192
2و2و4 موی سر جاذب خوبی برای حذف رنگ متیل اورانژ می باشد 192
2و2و5 مراجع 194

2-3) بررسی برخی روش های بیولوژیکی در تصفیه پساب های صنعتی , مقایسه و معرفی شرایط بهینه آنها

2و3و1 چکیده 196
2و3و2 مقدمه 197
2و3و3 طبقه بندي پساب ها 197
2و3و4 فاضلاب های کشاورزی 197
2و3و5 فاضلاب های شهری 197
2و3و6 فاضلاب های صنعتی 198
2و3و7 بيو راكتورهاي تصفيه پسابهاي صنعتي مزايا ومعايب 198
2و3و8 فرايندهاي هوازي 199
2و3و9 لجن فعال 199
2و3و10 فيلترهاي چكنده 199
2و3و11 سیستم های (Powdered Activvated Carbon Treatment PACT) 199
2و3و12 راكتورهاي بيوفيلمي متحرك 200
2و3و13 راكتورهاي بسته اي مرحله اي 200
2و3و14 سيستم هاي بيوراكتورهاي غشايي 200
2و3و15 فرايندهاي بي هوازي 201
2و3و16 راکتورهای UASB 201
2و3و17 فيلتر بي هوازي 201
2و3و18 راكتور هاي بستر سيال 201
2و3و19 مقايسه عملكرد بسترهاي نيزار درحذف آمونياك 202
2و3و20 استفاده از گياه ارغوان ((CERCIS SILIQUASTRUM در حذف فلزات سنگین از پساب 204
2و3و21 نتیجه گیری 206
2و3و22 مراجع 207

2-4) پتانسیل کاربرد گیاه پالایی در تصفیه پساب صنعتی

2و4و1 چکیده 209
2و4و2 مقدمه 209
2و4و3 گیاه پالایی: مکانیزم اصلی و تحلیل SWOT 211
2و4و4 هیپراکیمولاتورها 215
2و4و5 مروری بر تحقیقات انجام شده 215
2و4و6 بکار گیری روش گیاه پالایی با پساب شهری و صنعتی 216
2و4و7 نتیجه گیری 216
2و4و8 فهرست منابع 216

2-5) حذف آمونياک از پساب هاي صنعتي با استفاده از باکتري هاي نيتريفيکاتور غني شده

2و5و1 چکیده 219
2و5و2 مقدمه 219
2و5و3 مواد و روش ها 219
2و5و4 نتایج و بحث 220

2-6) حذف رنگ بلو 129 از پساب صنعتی بوسیله ساقه پنبه

2و6و1 خلاصه 222
2و6و2 مقدمه 222
2و6و3 مواد و روش کار 223
2و6و4 دستگاهوری 223
2و6و5 آماده سازی ساقه پنبه 223
2و6و6 روش تهیه ستون 223
2و6و7 روش کلی آزمایش 223
2و6و8 بهینه کردن پارامتر ها 223
2و6و9 بررسی اثر PH 224
2و6و10 بررسی نوع بافر 224
2و6و11 بررسی اثر قدرت یونی 224
2و6و12 بررسی سینتیک های جذبی 225
2و6و13 مدل مرتبه شبه اول 225
2و6و14 مدل مرتبه شبه دوم 225
2و6و15 بحث و نتیجه گیری 226
2و6و16 منابع 226

2-7) رفع آلودگی سیانور از پساب کارخانه های صنعتی به روش تصفیه طبیعی گیاه پالایی

2و7و1 چکیده 228
2و7و2 مقدمه 229
2و7و3 گیاه پالایی 230
2و7و4 مواد و روشها 230
2و7و5 مواد گیاهی 230
2و7و6 روش آزمایش 231
2و7و7 نتایج و بحث 232
2و7و8 تاثیر سیانور بر عملکرد گیاه 232
2و7و9 غلظت سیانور کل در گیاه 232
2و7و10 گیاه پالایی سیانور 234
2و7و11 نتیجه گیری و پیشنهادات 234
2و7و12 مراجع 234

2-8) مطالعه آزمایشگاهی حذف الاینده های آلی رنگی از پساب های صنعتی به کمک جاذب طبیعی دیاتومیت

2و8و1 چکیده 235
2و8و2 مقدمه 236
2و8و3 دیاتومیت 236
2و8و4 دستور کار انجام آزمایشات 236
2و8و5 وسایل آزمایشگاهی مورد استفاده در آزمایشات 238
2و8و6 نتایج آزمایشگاهی 239
2و8و7 نتیجه گیری 243
2و8و8 پیشنهادات جهت ادامه طرح در بعد تحقیقاتی 243
2و8و9 منابع و مراجع 243

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم خذف الاینده های سنگین از پساب های صنعتی

پيشرفت صنعت و علم كه باعث تحولات مثبت و فوائد زيادي در زندگي مردم و محيط زيست پديد آورده است، امـا
از طرفي مشكلات عديده ايي اعم از كوچك و بزرگ در زندگي روزمره انسانها ايجاد كرده كه يكي از اين مشـكلات ورود مواد آلوده كننده به محيط زيست است . اين مواد از راه پساب هاي صنعتي به محيط وارد مي شوند كه مهمترين آلاينده ي اين پساب ها جيوه است.

جيوه مايعي نقره گون است كه در هوا و آب پايدار است كه با اسيد ها و بازها واكنش نمـي دهـد (بـه جـزء اسـيد نيتريك غليظ) . از سمي ترين تركيبات جيوه مي توان به بخار جيوه و متيل جيوه اشاره كرد ، ولي از مشتقات جيوه مي توان براي مواد دارويي و آرايشي استفاده كرد.

فهرست کامل فصل سوم خذف الاینده های سنگین از پساب های صنعتی

3-1 ) بررسی میزان جذب سرب و جیوه موجود در پساب های صنعتی با استفاده از خاکستر پوسته برنج

3و1و1 چکیده 245
3و1و2 مقدمه 246
3و1و3 روش کار 247
3و1و4 رفتار خاكستر سبوس برنج و تجزيه و تحليل آن 247
3و1و5 نتایج 248
3و1و6 اثر زمان تماس 248
3و1و7 تأثير اندازه ذرات 249
3و1و8 تاثیر PH 249
3و1و9 تأثير غلظت جاذب 250
3و1و10 تأثير قدرت يوني 250
3و1و11 اثر دما 251
3و1و12 بحث و نتيجه گيري 251
3و1و13 منابع و مراجع 251

3-2 ) دو روش موثر در حذف جيوه از پساب واحدهاي صنعتي

3و2و1 چکیده 253
3و2و2 مقدمه 254
3و2و3 مكانيسم هاي پاكسازي زيستي جيوه 254
3و2و4 كاهش آنزيمي به جيوه ي عنصري 255
3و2و5 تبخير جيوه 255
3و2و6 تشكيل سولفيد جيوه ي نامحلول 255
3و2و7 باكتري هاي مقاوم به جيوه 256
3و2و8 استافيلو كوكوس 256
3و2و9 سودوموناس آيروژينوزا 256
3و2و10 اشرشياكلي 256
3و2و11 روش تحقيق 257
3و2و12 نتايج 257
3و2و13 اثر تغييرات وزن نانو جاذب 258
3و2و14 اثر تغييرات زمان 259
3و2و15 اثر تغییرات PH 260
3و2و16 نتيجه گيري 260
3و2و17 منابع و ماخذ 261

3-3 ) مطالعه و بررسی روش های حذف فلزات سنگین از پساب های صنعتی

3و3و1 مقدمه 262
3و3و2 روش جذب زیستی 262
3و3و3 روش ترسیب الکترو شیمیایی 263
3و3و4 روش جذب با استفاده از جاذب پوكه معدنی طبیعی 263
3و3و5 استخراج فاز جامد 263
3و3و6 فیلتراسیون 264
3و3و7 كیتوزان 264
3و3و8 نتیجه گیری 264
3و3و9 مراجع 265

3-4 ) مقایسه روش های حذف فلزات سنگین از پساب های صنعتی

3و4و1 چکیده 266
3و4و2 مقدمه 267
3و4و3فناوری های مرسوم برای حذف فلزات سنگین 268
3و4و4 ته نشینی شیمیایی 268
3و4و5 تبادل یون 268
3و4و6 فناوری غشایی 268
3و4و7 انعقاد و لخته سازی 269
3و4و8 تصفیه الکترو شیمیایی 270
3و4و9 جذب سطحی 270
3و4و10 جداسازی فلزات سنگین به روش حذف زیستی 271
3و4و11 زیست جاذب های میکروبی 272
3و4و12 مکانیزم های جذب زیستی 272
3و4و13 جاجایی در سراسر غشاء سلولی 273
3و4و14 کمپلکس شدن 273
3و4و15 کئوردیناسیون 273
3و4و16 تبادل یونی 273
3و4و17 آهن زدایی 273
3و4و18 ته نشینی در مقیاس میکرو 274
3و4و19 احیاء زیست جاذب ها و استفاده مجدد از آنها 274
3و4و20 نتیجه گیری 275
3و4و21 منابع و مراجع 275

قسمت هایی از فصل چهارم تصویه پساب های صنعتی با استفاده از روش های نویین

مهمترین روشهای حذف روغن و چربی شامل موارد زیر است:
روش API
روش CPI
روش DAF
توانایی یك جدا کننده برای جداسازی روغن آزاد بستگی به عواملی همچون :نوع حالت روغن در جریان پساب، مشخصات جریان حامل و طراحی و ظرفیت واحد دارد .اصول کار در جداکننده های CPIو APIبر اساس نیروی ثقل روغن و آب می باشد .شناور سازی از جمله عملیاتهای واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یك فاز مایع به کار میرود . بسیاری از فاضلابهای صنعتی شامل مقادیر زیادی چربی و روغن و مواد معلق شناور است .تخلیه این گونه فاضلابها باعث گرفتگی چاههای جاذب و آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی میگردد .ویژگی کم بودن جرم حجمی و سبك بودن چربی و روغن موجب استفاده از روشهای شناورسازی برای حذف آنها میشود .ذرات جامد روغنی در سیستم DAFمی توانند از آب جدا شوند .در این بعنوان شناورساز گاز استفاده میشود و در ضمن برای افزایش بیشتر شناورسازی از منعقد کننده های شمیایی استفاده میشود که با اضافه کردن به سیستم باعث بهتر جداسازی روغنها و آب از یكدیگر میشود

فهرست کامل فصل چهارم تصویه پساب های صنعتی با استفاده از روش های نویین

4-1 ) بیوراکتورهای تصفیه پساب های صنعتی

4و1و1 چکیده 277
4و1و2 مقدمه 277
4و1و3 فرايندهاي هوازي 278
4و1و4 فرايندهاي بي هوازي 281
4و1و5 بحث و نتيجه گيري 282
4و1و6 مراجع 282

4-2 ) حذف آلومینیوم از آب و پساب هاي صنعتی با استفاده از کربن اکتیو فعال دانه بندي شده

4و2و1 چکیده 284
4و2و2 مقدمه 285
4و2و3 روش آزمایش 285
4و2و4 دستگاه 285
4و2و5 مواد شیمیایی 285
4و2و6 روش اندازه گیري آلومینیوم 286
4و2و7 بهینه سازي شرایط 286
4و2و8 اثر غلظت 286
4و2و9 اثر زمان تماس 287
4و2و10 اثرتغییر PH 287
4و2و11 اثر تغییر مقدار کربن فعال بر میزان جذب آلومینیوم 288
4و2و12 حذف آلومینیوم با استفاده از نمونه هاي حقیقی 288
4و2و13 اثر الکترولیت 289
4و2و14 اثر جذب هم دما 289
4و2و15 بررسی ترمودینامیکی فرایند جذب 290
4و2و16 نتیجه گیري 291
4و2و17 منابع و مراجع 292

4-3 ) روش های جدید برای تصفیه پساب های صنعتی با استفاده از راکتورهای بیوفیلم غوطه ور

4و3و1 چکیده 294
4و3و2 مقدمه 295
4و3و3 روش کار و بررسی 296
4و3و4 بحث و نتیجه گیری 299
4و3و5 مراجع 300

4-4 ) مدلسازی جداسازی COD از پسابهای صنعتی

4و4و1 چکیده 301
4و4و2 مقدمه 301
4و4و3 شبیه سازی 302
4و4و4 مدل انتقال جرم 303
4و4و5 مدل 303
4و4و6 معادلات سمت پوسته 303
4و4و7 معادلات سمت لوله 304
4و4و8 معادلات مربوط به غشاء 304
4و4و9 نتایج و بحث 305
4و4و10 حل عددی معادلات مدل 305
4و4و11 توزیع سرعت 305
4و4و12 توزیع سرعت در سمت لوله HFMC 305
4و4و13 اعتبار سنجی مدل 306
4و4و14 نتیجه گیری 307
4و4و15 مراجع 307

4-5 ) مروری بر روشهای تصفیه پساب صنعتی

4و5و1 چکیده 309
4و5و2 مقدمه 310
4و5و3 روش های تصفیه پساب ها 311
4و5و4 روش فیزیکی 311
4و5و5 روشهای حذف چربی و روغن از فاضلاب 312
4و5و6 آزمایش جار 313
4و5و7 روش های شیمیایی 313
4و5و8 روش های بیولوژیکی 313
4و5و9 منابع 317

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم تأثير ميدان مغناطيسي بر تصفيه پساب هاي صنعتي وتولید برق

پيل سوختي مورد بررسي، از نوع ميكروبي است
پيلي است كه در آن ميكرو ارگانيسم ها تركيباتي مثل گلوكز، استات يا آب زائد را اكسيد مي كنند. الكترون هايي كه از اين اكسيدها حاصل مي شوند در جهت الكترودي مي روند كه آند ناميده مي شود. از آند الكترون ها از طريق يك مدار الكتريكي در جهت الكترود دوم يعني كاتد پيش مي روند، در كاتد الكترون ها در جهت يك پذيرنده الكترونيكي با اختلاف پتانسيل، در نتيجه فعاليت باكتري ها توليد مي شوند.
ساختار پيل سوختي ميكروبي:
محفظه آندي
محفظه كاتدي
غشاي تبادل پروتون (PEM): ديواري پلاسمايي جهت انتقال الكترون ها بين الكترودها
سوبسترا : بستري براي انجام واكنش هاي ميكرو ارگانيسم ها و باكتري ها
هيدروژن آند پيل را تغذيه مي كند و اكسيژن از طريق كاتد وارد پيل مي شود. با كمك يك كاتاليست، هيدروژن به يك پروتون و يك الكترون شكافته مي شود كه هر كدام مسير متفاوتي را به سوي كاتد طي مي كنند. پروت نو از طريق الكتروليت عبور مي كند و الكترون جريان جداگانه اي را ايجاد مي كند كه مي تواند قبل از رسيدن به كاتد مورد استفاده قرار گيرد، اين الكترون ها براي تشكيل مولكول آب مورد نياز مي ب

فهرست کامل فصل پنجم جانشین پروری و بهره وری کارکنان تأثير ميدان مغناطيسي بر تصفيه پساب هاي صنعتي وتولید برق

5-1 ) فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته فتوشیمیایی و فتوکاتالیستی

5و1و1 چکیده 329
5و1و2 مقدمه 330
5و1و3 فرایند های اکسیداسیون پیشرفته 334
5و1و4 فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته فتوشیمیایی 337
5و1و4و1 نور و مفاهیم اولیه ان 337
5و1و4و2 اشعه ماوراء بنفش 340
5و1و5 فرایندهای فتوکاتالیستی 341
5و1و5و1 نیمه هادی ها 341
5و1و5و2 فرایند UV/Tio2 343
5و1و5و3 مکانیسم واکنش های فتوکاتالیستی 344
5و1و5و4 کاربردهای واکنشهای فتوکاتالیستی 350
5و1و5و5 مزایای فرایندهای فتوکاتالیستی 351
5و1و5و6 خواص یک فتوکاتالیست مناسب 352
5و1و5و7 فتوکاتالیست های بررسی شده 353
5و1و5و8 فتوکاتالیست های معلق و تقبیت شده 354
5و1و5و9 دز بهینه کاتالیست 356
5و1و5و10 اثر اکسیژن محلول 357
5و1و5و11 اثر PH 358
5و1و5و12 اثر حرارت بر ساختار دی اکسید تیتانیوم 358
5و1و5و13 اثر جاذب ها بر تیتانیا 359
5و1و5و14 سینتیک فتوکاتالیستی 360
5و1و5و15 تخریب و حذف فتوکاتالیستی آمونیاک 360

5-2 ) مروری بر مقالات و تحقیقات گذشته

5و2و1 مقدمه 363
5و2و2 بررسی تجزیه فتوکاتالیستی NH3 در حالت گازی 373

5-3 ) مواد و روش های آزمایش

5و3و1 فتوکاتالیست, پایه و روش تثبیت 380
5و3و1و1 فتوکاتالیست 380
5و3و1و2 پایه فتوکاتالیست 381
5و3و1و3 روش تثبیت فتوکاتالیست برروی پایه 384
5و3و2 فتوراکتور , ملحقات و آزمایشهای فتوکاتالیستی 386
5و3و2و1 فتوراکتور 386
5و3و2و2 ملحقات فتوراکتور و آزمایش های تصفیه فتوکاتالیستی 388
5و3و3 روش های آنالیز و اندازه گیری ها 388
5و3و3و1 آنالیزهای تعیین مشخصات فتوکاتالیست تثبیت شده 389
5و3و3و2 آنالیز XRD 389
5و3و3و3 آنالیز SEM 391
5و3و3و4 اندازه گیری های شاخص های پساب در فرایندهای تصفیه فتوکاتالیستی 393
5و3و3و5 اندازه گیری غلظت امونیاک 393
5و3و3و6 اندازه گیری غلظت آمونیاک به روش اسپکتروفتومتری 393
5و3و3و7 اندازه گیری غلظت آمونیاک به روش تیتراسیون 395

5-4 ) نتایج و بحث

5و4و1 نتایج آنالیزهای مشخصات فتوکاتالیست تثبیت شده 399
5و4و1و1 نتایح آنالیز XRD 400
5و4و1و2 نتایح آنالیز SEM 402
5و4و2 نتایج آزمایش های بررسی اثر غلظت اولیه ماده آلاینده 407
5و4و3 بررسی کاهش غلظت آمونیاک نسبت به زمان در شرایط مختلف 408
5و4و3و1 تاثیر دانه های لیکا به تنهایی در حذف آمونیاک در شرایط تاریکی 408
5و4و3و2 تاثیر دانه های لیکا به تنهایی در حذف امونیاک تحت نور UV 408
5و4و3و3 تاثیر پودر Tio2 به تنهایی در حذف امونیاک در تاریکی 409
5و4و3و4 تاثیر پودر Tio2 به تنهایی در حذف آمونیاک تحت نور UV 409
5و4و3و5 تاثیر کاتالیست ساخته شده (Tio2/Leca ) بدون تابش نور UV و در شرایط تاریکی در حذف آمونیاک 409
5و4و3و6 تاثیر کاتالیست ساخته شده (Tio2/Leca) تحت تابش نور UV در حذف آمونیاک 409
5و4و4 تاثیر دمای کلسیناسیون بر عملکرد کاتالیست Tio2/Leca 412
5و4و5 بررسی اثر PH اولیه 413
5و4و6 بررسی اثر شدت نور UV بر تجزیه فتوکاتالیستی آمونیاک 414
5و4و7 بررسی حذف فوتوکاتالیستی آمونیاک با افزایش زمان تابش اشعه 415

5-5 ) نتیجه گیری و پیشنهادات

5و5و1 منابع 420

5-6 ) تاثیر میدان مغناطیسی بر تصفیه پساب های صنعتی

5و6و1 مقدمه 430
5و6و2 میدان مغناطیسی 430
5و6و3 تاثیر پذیری مغناطیسی 430
5و6و4 نفوذ پذیری مغناطیسی 430
5و6و5 مواد دیا مغناطیسی 431
5و6و6 مواد پارا مغناطیس 431
5و6و7 مواد فرو مغناطیس 431
5و6و8 فرآیندهای غشایی 431
5و6و9 آزمایش 431
5و6و10 نتیجه گیری 432
5و6و11 مراجع 432

5-7 ) تصفيه پساب هاي صنعتي با استفاده از پيل سوختي ميكروبي و توليد برق با استفاده از آن

5و7و1 چکیده 433
5و7و2 مقدمه 433
5و7و3 سير تحولي و رشد 434
5و7و4 پيل سوختي چيست؟ 434
5و7و4و1 انواع پيل هاي سوختي 434
5و7و4و2 پیل سوختی میکروبی چیست ؟ 435
5و7و4و3 رايج ترين الكترودهاي مورد استفاده در پيل سوختي ميكروبي 436
5و7و4و4 انواع پيل هاي سوختي ميكروبي 436
5و7و4و5 شكل هاي مختلف سلول هاي سوختي ميكروبي 436
5و7و4و6 انتخاب بهترین میکرو ارگانیسم در تکنولوژی MFC 437
5و7و5 عامل اصلی توانایی تولید برق در باکتری ها چیست ؟ 438
5و7و5و1 چگونگی تولید برق در MFC 438
5و7و6 هدف استفاده از پيل سوختي ميكروبي 439
5و7و7 كاربرد هاي پيل هاي سوختي ميكروبي 439
5و7و8 مزایای پیل های سوختی میکروبی 440
5و7و9 بحث و نتیجه گیری 440
5و7و10 مراجع 440

منابع معرفی شده به صورت فایل Word و PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان40,000افزودن به سبد خرید