50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی رتبه بندی پیمانکاران

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بسته جامع پژوهشی رتبه بندی پیمانکاران است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش ارزيابی و رتبه بندي پيمانكاران بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش رتبه بندي و انتخاب پيمانكاران با استفاده از مدل یکپارچه فازی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش معیار های ارزیابی جهت رتبه بندی پیمانکاران نفت و گاز بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش رتبه بندي و انتخاب پيمانكاران با استفاده از نرم افزار بررسی شده است

پیچیدگی فضای کسب و کار ، محدودیت منابع و تخصصی شدن فعالیت ها سازمنهای خدماتی و تولیدی را بر آن داشته است تا با واگذاری بخشی ازفعالیتهای خود زمان بیشتری را صرف رقابت و بهسازی فرآیند ها نمایند. در واقع سازمان های امروزی برای استفاده فرصت ها ناگزیر به ایجاد ساختاری منعطف و نیز بهره مندی بیشتر از امکانات گسترده بیرون از سازمان و به عبارتی برون سپاری هستند.در گذشته برون سپاری زمانی مورد استفاده قرار می گرفت که سازمانها نمی توانستند خوب عمل کنند، در رقابت ضعیف بودند، کاهش ظرفیت داشتند و یا از نظر فن آوری عقب ماند و شکست خورده بودند. امروزه سازمانهایی که کاملا موفق هستند نیز از این ابزار استفاده می کنند و مدیران این سازمانها به عنوان یک موضوع حیاتی درک کرده اند که ایجاد قابلیت های کلیدی برای برآورده سازی نیازهای مشتری ضروری است و باید در این راه تلاش کنند.
امروزه برون سپاری یک رویکرد استراتژ یک تلقی می شود.سازمانهای صنعتی در ابتدا با نگرش صرفه جویی مالیف قعالیتهای خود را برون سپاری می کردند و به دنبال این موضوع بودند که با کاهش بهای تمام شده تولیدات و خدمات، بتوانند سود بیشتری را برای سازمان خود کسب کنند.با برون سپاری صحیح فعالیت های تولیدی علاوه بر کاهش هزینه ها و افزایش کارآیی در بازار رقابت عقب نماندهو با تمرکز بر مزیتهای رقابتی موقعیت خود را بهبود دهندشرکت ها سعی مکنند از بین تامین کنندگان گزینه ای را انتخاب کنند که بتوانند نیازهای برون سپاری را به نحو مطلوب تامین کنند.

قسمت هایی از فصل اول ارزيابی و رتبه بندي پيمانكاران

در دهه 1990 با ارائه اولین مدلهاي بالندگی، نقطه عطفی در دانش مدیریت پروژه به وقوع پیوست. اولین مدل بلوغ با نام CMM-SW توسط انجمن مهندسی نرم افزار دانشگاه کارنگی ملون توسعه داده شد. پساز آن در سال 1994 مدل SE-CMM منتشر شد که با استفاده از خود ارزیابی، بهبود عملکرد سازمانها را ممکن میساخت. منشأ پیدایش مدلهاي بلوغ به سال 2002 بازمیگردد که در این زمان مدلهاي بلوغ از حوزه هاي نرم افزار به سمت پروژه هاي نرم افزاري تغییر پیدا کردند.
در این زمان مدل بلوغ CMM توسعه داده شد و مدل بلوغ CMMI منتشر شد که از لحاظ یکپارچه بودن مدل، براي سازمانها مناسب تر بود. یکی از مدلهاي موفق در زمینه مدیریت پروژه مدل کرزنر بود که در سال 2001 منتشر شد و این مدل برنامه ریزي استراتژیک را براي رسیدن به تعالی در نظر میگیرد. در سال 2006 مدل CMM-SW توسعه یافت و مدل 3P3M3 منتشر شد. این مدل منظرهاي بنیادین مدیریت در سه قلمرو پروژه، برنامه و سبد پروژه را بررسی میکرد. مدل OPM3در سال 2003منتشر گردید که استانداردي براي تعیین سطح بلوغ مدیریت پروژه سازمانی در حوزه هاي پروژه، برنامه و سبد پروژه بناکرده و مهارتهاي لازم براي دستیابی به راهکارهاي برتر را نشان میدهد. این مدل کاربرد فراوانی دارد. در ایران نیز بهمنظور استفاده از مدل OPM3در شرکتهاي پیمانکاري فعالیتهایی انجام شده است که از جمله آنها میتوان به پایان نامه آقاي دارایی در سال 1386 اشاره کرد که در آن از سؤالات موجود در مدل به منظور تعیین سطح بلوغ مدیریت پروژه شرکت هاي پیمانکاري ساخت استفاده شده است. در این تحقیق سؤالات بومی سازي نشده و مشابه مدل استفاده شده اند. تحقیق دیگري در این زمینه توسط آقاي ابریشمی در سال 1391 انجام شده است و ایشان در پروژه تحقیق کارشناسی ارشد خود، سعی در بومیسازي مدل OPM3داشته اند. این تحقیق در راستاي فعالیت ایشان و اعتبار سنجی سؤالات مدل میباشد و درنهایت نیز مقایسهاي میان معیارهاي موردتوجه در رتبه بندي معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري و سطح بلوغ مدیریت پروژه صورت میگیرد. ،OPM3نام خلاصهاي براي مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی است که تحت نظارت موسسه مدیریت پروژه توسعه یافته است. هدف این استاندارد، فراهم کردن راهی براي سازمانها است تا مدیریت پروژه سازمانی را درك کنند و بلوغ خود را در مقابل مجموعه فراگیر و وسیعی از بهترین شیوههاي مدیریت پروژه سازمانی، بسنجند.

فهرست کامل فصل اول ارزيابی و رتبه بندي پيمانكاران

1-1 ) رتبه بندی وارزیابی پیمانکاران براساس شاخص های عملکردی درشرایط عدم قطعیت

1.1.1 خلاصه 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 ادبیات مربوط به ارزیابی وانتخاب تامین کننده 2
1.1.4 معیارهای انتخاب تامین کننده 2
1.1.5 روشهای انتخاب تامین کننده 3
1.1.6 تحلیل سلسله مراتبی 3
1.1.7 روش تصمیم گیری چندمعیاره فازی 4
1.1.8 روش شناسی تحقیق 6
1.1.9 تجزیه وتحلیل داده ها 7
1.1.10 پایایی وروایی 11
1.1.11 روایی ابزار سنجش 11
1.1.12 پایایی ابزار سنجش 11
1.1.13 پیشنهادات 12
1.1.14 پیشنهادهای کاربردی 12
1.1.15 پیشنهادهای برای پروژه های آتی 12
1.1.16 منابع 13

1-2 ) ارائه مدلی براي ارزيابی و رتبه بندي پيمانكاران ) شرکتهاي آب وفاضلاب استان تهران

1.2.1 خلاصه 15
1.2.2 مقدمه 15
1.2.3 بیشنیه ارزیابی کیفی پیمانکاران 16
1.2.4 روش تحقیق 16
1.2.5 شناسایی معیارها و زیر معیارهای کلیدی ارزیابی کیفی پیمانکاران 16
1.2.6 مدل شباهت به گزینه ایده آل فازی 17
1.2.7 تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها 18
1.2.8 تعیین جواب ایده آل مثبت و جواب ایده آل منفی 19
1.2.9 تعيين شاخص نزديکي نسبي 20
1.2.10 بحث و نتیجه گیری 22
1.2.11 منابع و مراجع 24

1-3 ) تحلیل نقاط قوت وضعف متدولوژی های ارزیابی ورتبه بندی پیمانکاران پروژه دردهه گذشته

1.3.1 چکیده 37
1.3.2 ABSTRACT 37
1.3.3 مقدمه 38
1.3.4 شناخت مساله 38
1.3.5 تحلیل متدولوژی ها 39
1.3.6 نتیجه وجمع بندی 42
1.3.7 مراجع 42

1-4 ) مقایسه سطح بلوغ مدیریتپروژه و رتبهبندي پیمانکاران ساخت وساز

1.4.1 چکیده 44
1.4.2 مقدمه 45
1.4.3 ادبیات موضوع 46
1.4.4 روش تحقیق 48
1.4.5 تجزیه وتحلیل نتایج 52
1.4.6 نتیجه گیری 55
1.4.7 مراجع 56

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم رتبه بندي و انتخاب پيمانكاران با استفاده از مدل یکپارچه فازی

روش فازي پيشنهادي ، شامل دو مرحلة اصلي است: (الف) گزينش اوليه معيارهاي ارزيابي و انتخاب مناسب ترين معيارها با استفاده از تكنيك دلفي فازي و (ب) انتخاب بهترين گزينه با استفاده از يك مدل تصميم گيري چند معياره فازي. در شكل 2 ، فرآيند روش
پيشنهادي جهت رتبه بندي و انتخاب پيمانكار مناسب تشريح شده است. در ابتدا جهت شناسايي معيارهاي مهم ارزيابي و محاسبة وزن هر يك از اين معيارها يك روش دلفي فازي طراحي شده است كه در ادامه به تشريح جزئيات اين روش مي پردازيم

فهرست کامل فصل دوم رتبه بندي و انتخاب پيمانكاران با استفاده از مدل یکپارچه فازی

2-1) رتبه بندی پیمانکاران با استفاده از روش پرومونه(PROMETHEE)درمحیط فازی

2.1.1 چکیده 57
2.1.2 مقدمه 57
2.1.3 بحث 60
2.1.4 منابع 61

2-2) رتبه بندی پیمانکاران ساختمانی براساس یک روش تصمیم گیری چند معیاره فازی پیشنهادی

2.2.1 چکیده 63
2.2.2 مقدمه 63
2.2.3 روش 64
2.2.4 روش پیشنهادی 64
2.2.5 کاربرد روش پیشنهادی 66
2.2.6 نتیجه گیری 69
2.2.7 مراجع 69

2-3) رتبه بندی پیمانکاران فضای سبز شهرداری مبتنی بر روشهای تصمیمگیری چند معیاره فازی

2.3.1 کلیات تحقیق 82
2.3.1.1 مقدمه 83
2.3.1.2 بیان مسئله 84
2.3.1.3 ضرورت و اهمیت پژوهش 86
2.3.1.4 سوابق مربوطه 87
2.3.1.5 معیارهای انتخاب پیمانکار 87
2.3.1.6 مدلهای انتخاب پیمانکار 88
2.3.1.7 سوالات تحقیق 90
2.3.1.8 اهداف پژوهش 90
2.3.1.9 روش شناسی 90
2.3.1.10 نوع تحقیق بر اساس هدف 90
2.3.1.11 نوع تحقیق بر اساس روش 91
2.3.1.12 روش گردآوری اطلاعات و دادهها 91
2.3.1.13 جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه 91
2.3.1.14 روش تجزيه وتحلیل دادهها 91
2.3.1.15 تعريف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح 92
2.3.1.16 مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق 93
2.3.1.17 خلاصه فصل 93
2.3.2 ادبیات و پیشینه تحقیق 94
2.3.2.1 مقدمه 95
2.3.2.2 تعريف پروژه 96
2.3.2.3 سازمان يك پروژه 96
2.3.2.4 دوره زمانی يك پروژه از آغاز تا پايان 97
2.3.2.5 مرحله نظری 97
2.3.2.6 مرحله طرح و برنامه ريزی 98
2.3.2.7 مرحله اجرا 98
2.3.2.8 مرحله پايانی)اختتام( 99
2.3.2.9 پیمانکاران عمومی 99
2.3.2.10 كلیاتی از اهداف و وظايف پیمانکاری عمومی 99
2.3.2.11 فرايند انتخاب پیمانکاران 102
2.3.2.12 اهمیت انتخاب پیمانکار 103
2.3.2.13 معیارهای انتخاب پیمانکار 103
2.3.2.14 مدلهای انتخاب پیمانکار 105
2.3.2.15 مدل های ارزيابی مقدماتی پیمانکاران 114
2.3.2.16 نمونه هايی از روشهای ارزيابی و انتخاب پیمانکاران در كشورهای مختلف 120
2.3.2.17 مطالعات انجام شده در ايران 123
2.3.2.18 منطق فازی 123
2.3.2.19 تفکر فازی 123
2.3.2.20 تاريخچه شکل گیری منطق فازی 124
2.3.2.21 مفاهیم اساسی مجموعه های فازی 126
2.3.2.22 اعداد فازی 128
2.3.2.23 ماتريس فازی 129
2.3.2.24 آزمون فرض فازی 131
2.3.2.25 تکنیك های تصمیمگیری چندمعیاره 131
2.3.2.26 ارزيابی و بررسی مدلهای MADM 132
2.3.2.27 مراحل روش AHP فازی 136
2.3.2.28 مراحل روش تاپسیس فازی 140
2.3.2.29 خلاصه فصل 145
2.3.3 روش شناسی تحقیق 146
2.3.3.1 مقدمه 147
2.3.3.2 روش تحقیق 148
2.3.3.3 نوع تحقیق بر مبنای هدف 148
2.3.3.4 نوع تحقیق بر اساس روش 148
2.3.3.5قلمرو تحقیق 148
2.3.3.6 قلمرو زمانی 148
2.3.3.7 قلمرو موضوعی 148
2.3.3.8 قلمرو مکانی 148
2.3.3.9 جامعه آماری 150
2.3.3.10 اهداف تحقیق 150
2.3.3.11 سؤالات تحقیق 150
2.3.3.12 شیوه ها و ابزارها و منابع مورد استفاده 151
2.3.3.13 استفاده از منابع علمی كتابخانه ای 151
2.3.3.14 استفاده از پايگاهها و نشريات علمی شبکه جهانی اينترنت 151
2.3.3.15 استفاده از پرسشنامه 151
2.3.3.16 مصاحبه با اساتید دانشکده 151
2.3.3.17 شواهد مربوط به اعتبار، روايی و صحت ابزار پژوهش 152
2.3.3.18 مراحل تحقیق 153
2.3.3.19 شیوه ها و ابزار گردآوری اطلاعات و تحلیل اطلاعات 153
2.3.3.20 استخراج معیارهای اولیه 153
2.3.3.21 تعیین مهمترين شاخصهای مؤثر 155
2.3.3.22 تعیین درجه اهمیت معیارها 155
2.3.3.23 ارزيابی پیمانکاران با توجه به معیارها 155
2.3.3.24 شرح روش بکار گرفته شده در رتبه بندی 155
2.3.3.25 خلاصه فصل 159
2.3.4تجزیه و تحلیل دادهها 160
2.3.4.1ی مقدمه 161
2.3.4.2 شناسايی معیارها 162
2.3.4.3 معیارهای پیشنهادی اولیه 162
2.3.4.4 معیارهای نهايی انتخاب پیمانکار 173
2.3.4.5 ارزيابی اوزان برای معیارهای مؤثر در انتخاب پیمانکار 175
2.3.4.6 ارزيابی پیمانکاران با استفاده از تکنیك تاپسیس فازی فاصلهای 176
2.3.4.7 خلاصه فصل 184
2.3.5 نتیجه گیری و پیشنهادات 185
2.3.5.1 مقدمه 186
2.3.5.2 يافتههای تحقیق 187
2.3.5.3 شناسايی وتعیین معیارهای انتخاب پیمانکار 187
2.3.5.4 تعیین اهمیت )وزن( معیارها 188
2.3.5.5 رتبه بندی شركتهای پیمانکاری 188
2.3.5.6 پیشنهادات تحقیق 189
2.3.5.7 پیشنهادهای كاربردی 190
2.3.5.8 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 190
2.3.5.9 منابع و مأخذ 191
2.3.5.10 ضمیمه 197
2.3.5.11 ABSTRACT 219

2-4) شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل بر تعیین انتخاب پیمانکاران با استفاده از تکنیک AHP فازی

2.4.1 چکیده 222
2.4.2 مقدمه 223
2.4.3 بررسي ادبيات موضوع و پيشينه تحقيقات انجام شده 223
2.4.4 روش هاي انتخاب پيمانكاران 225
2.4.5 ابزار و روش تحقيق 226
2.4.6 بررسي نتایج 229
2.4.7 نتيجه گيري 232
2.4.8 فهرست منابع و مأخذ 232

2-5) رتبه بندي و انتخاب پیمانکاران از طریق مناقصه، مبتنی بر استراتژي سازمان وقوانین ومقررات مربوط به مناقصه بااستفاده ازمدل یکپارچه فازي VIKOR و AHP

2.5.1 چکیده 234
2.5.2 مقدمه 234
2.5.3 روشهاي ارزیابی و انتخاب پیمانکار در ایران 235
2.5.4 مبانی نظري 235
2.5.5 سیستم تک معیاري انتخاب پیمانکار 236
2.5.6 پیشینه تحقیق 236
2.5.7 سوالات تحقیق 236
2.5.8 روش پژوهش 236
2.5.9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 237
2.5.10 جامعه ، نمونه آماري و متغیرهاي تحقیق 237
2.5.11 معیارها و زیرمعیارهاي انتخاب پیمانکار 237
2.5.12 یافته هاي پژوهش 238
2.5.13 نتایج پیاده سازي ویکورفازي 240
2.5.14 نتیجه گیري 243
2.5.15 منابع 243

2-6) معرفي يك رويكرد يكپارچه ي فازي جهت رتبه بندي و انتخاب پيمانكاران در پروژه های EPC

2.6.1 چکیده 245
2.6.2 مقدمه 246
2.6.3 تئوري مجموعه هاي فازي 247
2.6.4 تعاریف 247
2.6.5 عمليات فازي 248
2.6.6 رتبه بندي اعداد فازي 248
2.6.7 تشريح روش پيشنهادي 249
2.6.8 فرآيند تكنيك دلفي فازي 249
2.6.9 تشكيل مدل تصميم گيري چند معياره فازي 252
2.6.10 مطالعة موردي روش پيشنهادي 255
2.6.11 ايجاد روش دلفي فازي در شركت مورد مطالعه 255
2.6.12 تشکیل مدل FMCDM ورتبه بندی پیمانکاران 256
2.6.13 نتیجه گیری 260
2.6.14 منابع 261

2-7) رتبه بندی معیارهای ارزیابی برای برون سپاری با رویکرد AHP-VIKOR فازی

2.7.1 چکیده 262
2.7.2 مقدمه 262
2.7.3 ادبیات موضوع : برون سپاری 263
2.7.4 تهدیدات برون سپاری 263
2.7.5 تحلیل سلسله مراتبی فازی 263
2.7.6 پیشینه نحقیق 264
2.7.7 VIKOR 264
2.7.8 تعریف مسئله 265
2.7.9 روش پژوهش 266
2.7.10 تعیین وزن معیارها با روش AHP فازی 267
2.7.11 رتبه بندی گزینه با روش VIKOR فازی 267
2.7.12 مثال عددی 268
2.7.13 نتیجه گیری 269
2.7.14 مراجع 270

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم معیار های ارزیابی جهت رتبه بندی پیمانکاران نفت و گاز

کار در محيط هاي پيمانکاري به لحاظ تنوع کار،حضور گروهاي مختلف کاري و نيز عدم آشنايي کامل پيمانکار با محيط و شرايط کار،با پتانسيل بالاي وقوع حوادث پرسنلي،تجهيزاتي و محيط زيستي همراه است.
پالايشگاه پنجم پارس جنوبي به عنوان يکي از شرکت هاي مهم پالايش گاز و به عنوان يک کارفرماي بهره بردار سالانه حداقل از بيست شرکت پيمانکاري خدمات دريافت مي کند.با توجه به تجزيه و تحليل بانک حوادث ،اين شرکت عليرغم دريافت گواهينامه هاي -HSE OHSAS18001،MSو 1S014001در زمينه ايمني ،بهداشت و محيط زيست و تلاشهاي فراوان در راستاي ارتقاي سيستم HSEنتوانسته است شاخصهاي حوادث را در مقايسه با استاندارد )oil &gas producers(OGPبهبود بخشد . بر اساس اين تجزيه و تحليل شاخص مربوط به نرخ تکرار حوادث(1 )TRIRدر اين شرکت در مقايسه با استاندارد 4.82 OGPدر مقابل 1.31و شاخص مربوط به نرخ روزهاي ازدست رفته 1.13)LTIF(2 در مقابل و همچنين شدت حوادث1230 )SLTA( 3در مقابل 40.84تا پايان آوريل 2313مي باشد، که اين مقايسه اختلاف فاحش نرخ و شدت حوادث اين شرکت بااستانداردبين المللي OGPرا بيان مي کند (نمودار.)

فهرست کامل فصل سوم معیار های ارزیابی جهت رتبه بندی پیمانکاران نفت و گاز

3-1 ) رتبه بندی پیمانکاران نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش تاپسیس

3.1.1 چکیده 271
3.1.2 ABSTRACT 271
3.1.3 مقدمه 272
3.1.4 پیشینه تحقیق 272
3.1.5 مبانی نظری 273
3.1.6 نگهجداری وتعمیرات 273
3.1.7 روش تاپسیس 274
3.1.8 روش پژوهش 275
3.1.9 نتیجه گیری 277
3.1.10 مراجع 278

3-2 ) استفاده از روش پروموته برای تصمیم گیری در محیط فازی در جهت رتبه بندی پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران مطالعه موردی: شرکت گاز استان لرستان

3.2.1 چکیده 279
3.2.2 ABSTRACT 279
3.2.3 مقدمه 280
3.2.4 ادبیات پژوهش 280
3.2.5 منطق فازی 281
3.2.6 کاربرد اعداد فازی در تصمیم گیری چند شاخصه 281
3.2.7 بررسی مدلهای تصمیم گیری چند معیاره 281
3.2.8 مراحل فرآیند تصمیم گیری 282
3.2.9 شناسایی و ارزیابی معیار ها و گزینه ها 282
3.2.10 وزن دهی معیار ها 283
3.2.11 انتخاب گزینه برتر با استفاده از یک روش MADM 283
3.2.12 نتیجه گیری 285
3.2.13 ضمائم 286
3.2.14 منابع 288

3-3 ) بکارگیری روش تاپسیس برای تصمیم گیری در محیط فازی جهت رتبه بندی پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران مطالعه موردی: شرکت گاز استان تهران

3.3.1 چکیده 301
3.3.2 مقدمه 301
3.3.3 مقدمه 302
3.3.4 روش تاپسیس 302
3.3.5 رویکرد پیشنهادی 304
3.3.6 نتایج 304
3.3.7 بحث و نتیجه گیری 306
3.3.8 ضمائم 307
3.3.9 مراجع 308

3-4 ) ارائه الگو ومعیارهای ارزیابی جهت رتبه بندی پیمانکاران نفت وگاز بخش فراساحل ایران

3.4.1 چکیده 310
3.4.2 مقدمه 310
3.4.3 مدل پیشنهادی 312
3.4.4 روش تحقیق 314
3.4.5 معیارها 314
3.4.6 نتایج وبحث 314
3.4.7 ماتریس تصمیم گیری 316
3.4.8 نتیجه گیری وجمع بندی 317
3.4.9 مراجع 317
3.4.10 ABSTRACT 318

3-5 ) بررسي و رتبه بندي معيارهاي سيستم HSE درجهت ارزيابي پيش صلاحيت پيمانکاران با استفاده ازروش تحليل سلسله مراتبي(AHP)درپالايشگاه پنجم پارس جنوبی

3.5.1 خلاصه 319
3.5.2 مقدمه 319
3.5.3 بیان مسئله 320
3.5.4 ضرورت واهمیت تحقیق 320
3.5.5 پيشينه تحقيق 322
3.5.6 مقدمه 322
3.5.7 مطالعه سابقه پژوهش در سازمانها و شرکت هاي بين المللي 322
3.5.8 مطالعه سابقه پژوهش در تحقيقات محققين معاصر 323
3.5.9 روش تحقيق 324
3.5.10 بررسي روايي وپايايي پرسشنامه اين تحقيق 324
3.5.11 روایی 324
3.5.12 پايايي 325
3.5.13 تشکيل درخت سلسله مراتبي 326
3.5.14 نتايج تحليل داده ها توسط نرم افزار 327
3.5.15 محاسبه وزن هاي نسبي 327
3.5.16 محاسبه وزن نهايي 330
3.5.17 يافته هاي پژوهش 331
3.5.18 فهرست منابع ومآخذ 332

3-6 ) رتبه بندی پیمانکاربا استفاده از میزان ریسک وتحلیل پوششی داده ها

3.6.1 چکیده 335
3.6.2 مقدمه 336
3.6.3 مبانی تحقیق 337
3.6.4 مروری بر ادبیات 338
3.6.5 روش تحقیق 339
3.6.6 جامعه آماری تحقیق 339
3.6.7 روش تجزیه وتحلیل داده ها 340
3.6.7 کارایی 340
3.6.8 تحلیل پوششی داده ها 341
3.6.9 متغیرهای تحقیق 343
3.6.10 روش گردآوری داده ها 344
3.6.11 معرفی پروژه 344
3.6.12 یافته های تحقیق 346
3.6.13 بحث ونتیجه گیری 348
3.6.14 منابع 348

قسمت هایی از فصل چهارم رتبه بندي و انتخاب پيمانكاران با استفاده از نرم افزار

مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران از ارکان اجرای طرحها و عوامل مهم بقا در محیط رقابت و امروزی ی کاهش هزینه تولید محصول می باشد در طول سالهای اخیر به انتخاب خاطر نادرست پیمانکاران درشرکتهای آب وفاضلاب شاهد از دست رفتن منابع مالی زیادی بوده انتخاب .ایم پیمانکاران مناسب می تواند به شکل قابل ملاحظه ایی هزینه های سازمانها را کاهش و قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد .با توجه به اینکه اکثر پروژه های مربوط به پروژه های شرکت آب و فاضلاب استان تهران در مرحله اجرا با مشکلات متعددی مانند افزایش زمان، هزینه و کاهش کیفیت مواجه بوده است و عمده این مشکلات ناشی از ناکارآمدی، کارایی و بهره ضعیف وری لازم پیمانکاران برای اجرای پروژه، برخوردارنبودن پیمانکاران از سطح استانداردهای فنی مورد نیاز و.. می باشد لذا یکی از مهم ترین کارهایی که در برنامه ریزی و تصمیم گیری برای اجرای پروژه ها به نحو مطلوب بایستی انجام داد، انتخاب پیمانکار مناسب، اصلح و واجد شرایط برای اجرای پروژها است تا ریسک بروز مشکلات فوق الذکر تا حد زیادی کاهش یابدوعدم توجه به این امر باعث میگردد تا اجرای پروژه از لحاظ زمانی طولانی تر، با کیفیت تروهزینه پایین بالاتر با توجه به هزینه استهلاك وخوابیدگی و سرمایه ناشی ضرر از عدم تکمیل و تحویل به موقع پروژه انجام پذیرد ودر میگردد که باعث نتیجه پروژه ها توجیه اقتصادی نداشته باشند. برخی از پیمانکاران با دادن پیشنهاد قیمتهای نامناسب، نامقعول و پایین تر از برآورد اولیه فقط در اندیشه برنده شدن در مناقصات این موضوع می باشند. معمولاً به علت ضعف قوانین و مقررات موجود برای تعیین برنده مناقصه وانتخاب باعث پیمانکار، برنده شدن پیمانکاران نامناسب می گردد و مشکلات متعددی را در روند اجرائی پروژه می نماید ایجاد از طرف این دیگر موضوع سبب شده است که انگیزه بسیاری از پیمانکاران شایسته وتوانا برای شرکت درمناقصه های پروژه ها کاهش یابد. انتخاب چند پیمانکار خبره از بین تعداد زیادی از پیمانکاران نقش مهمی در مدیریت زنجیره تامین کنندگان خدمات می باشد. یکی از مباحث کلیدی در انتخاب پیمانکاران لزوم در نظر گرفتن تعداد زیادی معیار انتخاب می باشد که با تجزیه و تحلیل معیارها و انتخاب پیم زیر معیار انکاران و موازنه ای بین معیارها و توانایی پیمانکار .می پذیر

فهرست کامل فصل چهارم رتبه بندي و انتخاب پيمانكاران با استفاده از نرم افزار

4-1 ) وزن دهی ورتبه بندی معیارهای ارزیابی کیفی برای انتخاب پیمانکاران پروژه های ورزشی با استفاده از نرم افزار EXPERT CHOISE

4.1.1 چکیده 352
4.1.2 مقدمه 352
4.1.3 مروری بر مطالعات انجام شده درخصوص موضوع تحقیق حاضر 353
4.1.4 تاریخه ظهور معیارهای ارزیابی کیفی 355
4.1.5 روش پژوهش 356
4.1.6 فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) به کمک نرم افزار EXPERT CHOISE 356
4.1.7 تجزیه وتحلیل داده ها 357
4.1.8 نتیجه گیری وپیشنهاد 358
4.1.9 مراجع 358

4-2 ) رتبه بندی پیمانکاران در برون سپاری توسعه نرم افزار با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای

4.2.1 چکیده 360
4.2.2 مقدمه 360
4.2.3 پیشینه تحقیق 361
4.2.4 روش فرایند تحلیل شبکه ای 362
4.2.5 چهارچوب پیشنهادی 362
4.2.6 شناسایی معیارهای موثیر در انتخاب پیمانکاران 362
4.2.7 استفاده از تکنیک ANP جهت رتبه بندی معیارها وپیمانکاران 363
4.2.8 نتیجه گیری 366
4.2.9 مراجع 367

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید