50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی شبکه های اجتماعی و هویت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 560 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه شبکه های اجتماعی و هویت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی افراد
  • در فصل دوم تاثیر شبکه های اجتماعی و هویت جهانی جوانان
  • در فصل سوم تاثیر شبکه های اجتماعی و هویت جهانی نوجوانان و خانواده
  • در فصل چهارم شبکه های اجتماعی مجازی و بحران هویت
  • در فصل پنجم شبکه های اجتماعی مجازی و بحران هویت افراد عضو در شبکه اجتماعی فیس بوک
  • در فصل ششم مقایسه انوع استفاده کاربران در فضای شبکه های اجتماعی به تفکیک جنسیت
  • در فصل هفتم دوفضایی شدن و هویت- تأثیر اینترنت، ماهواره و شبکه های اجتماعی بر هویت یابی

بشر امروزي به ویژه نسل جوان به مدد رسانه هاي نوین ارتباطی، شیوه هاي متفاوتی را جهت حفظ رابطه ي خود با دوستان و آشنایان، برقراري رابطه هاي جدید و انتشار افکار تجربه میکند. آدمی قدرت این ابزارهاي ارتباطی را به منظور تأمین نیازهاي ارتباطی خود به خدمت گرفته است. سایتهاي شبکه هاي اجتماعی، از جمله رسانه هاي نوینی هستند که بستر مناسبی براي حفظ روابط آفلاین، ایجاد روابط آنلاین و بسط دادن این روابط به زندگی واقعی فراهم کرده اند.
تحقیقات نشان داده است که سبکها و رفتارهاي ارتباطی کاربران سایتهاي شبکه هاي اجتماعی از فرهنگ ها و ملل مختلف، به دلیل نگرشها و ارزشهاي فرهنگی متفاوت فرق دارد. به عبارت دیگر افراد تحت تأثیر فرهنگ هاي حاکم در جامعه در جامعه خود دست به رفتارهاي ارتباطی در شبکه هاي اجتماعی آنلاین میزنند.
در واقع جوانان یکی از مهم ترین اقشاري هستند که به دلیل خصوصیات مربوط به دوره جوانی بیشترین تأثیر را از این رسانه هاي نوین دیجیتالی پذیرا خواهند شد؛ لذا مطالعه و تحقیق در مورد نقش فناوري هاي نوین اطلاعاتی و ارتباطی از جمله شبکه هاي اجتماعی مجازي بر تربیت دینی امري مهم و ضروري قلمداد می شود. نتایج این پژوهش می تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار مسئولین آموزش و پرورش در خصوص عوامل تأثیرگذار بر روند تربیت دینی دانش آموزان قرار دهد همچنین می تواند سطح آگاهیها و اطلاعات والدین دانش آموزان را در این خصوص افزایش دهد.
شبکه هاي اجتماعی مجازي از رسانه هاي بسیار تأثیرگذار در عصر حاضر هستند که همانند سایر رسانه ها و وسایل ارتباطی، اساساً محصول غرب بوده و در طول چند سال اخیر وارد کشور ایران شده است. بسیاري از صاحب نظران بر این باورند که یکی از آسیب هاي شبکه هاي اجتماعی مجازي به عنوان یک رسانه مدرن، هویت شکنی است. این شبکه هاي مجازي با درنوردیدن دیوارها و مرزها و فروپاشاندن تمام خطوط هویت هاي ریشه دار، سامان سنتی جوامع را به نفع یک نظم تازه و دهکده جهانی، هدف می گیرند. در این فرآیند، زمانی که هویت به مثابه یک ذخیره تاریخی قطع شود، نظام بنیادین جامعه فرو خواهد ریخت )باهنرو همکاران،.(138

قسمت هایی از فصل اول تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی افراد

دو قلمرو اصلی جامعهشناسی معرفت عبارتند از زیستجهان اجتماعی و ساخت اجتماعی واقعیت. زیست ای كه انسان جهان اجتماعی از آگاهی كنشگران، یعنی شیوه سازند، سخن ها واقعیت اجتماعی را می میگوید. این آگاهی روزمره رشتهای از معانی مشترک بین فرد ودیگران است و یک زیستجهان اجتماعی را سازد. می در این چارچوب، برگر و همکارانش با بررسی و تحلیل رابطه های ی بین مدرنیته و تغییرات چارچوب شناختی و به تبع آن واقعیتهای اجتماعی، به این نتیجه میرسند كه تفاوت چشمگیر و عظیمی ما بین سنت و
جهان مدرن وجود دارد. آنها معتقدند انسان به حکم انسان بودنش ناگزیر از زیستن در یک جهان، یعنی واقعیتی است كه به زندگی معنا میبخشد و زیستجهان در صدد بیان همین ویژگی بنیادی هستی انسانی است. همچنین فهم زیست جهان برای تحلیل جامعه شناختی موقعیت های انضمامی بسیار مهم است.
با توجه به چارچوب نظری برگر و همکارانش، مركزیّت برنامهریزی زندگی فرد، در معنایی است كه او به نامه زندگی ی خویش ( و نیز معانی فراگیر جامعه ) نسبت میدهد كه همگی به بروز پیامدهای بسیار مهم هویتی برای فرد در جامعهی مدرن دامن میزنند. منظور آن علمی شناسی ها از هویت، چیزی نیست كه در روان توصیف میشود بلکه بیشتر تجربهی واقعی فرد دربارهی خود در یک موقعیت اجتماعی خاص منظور است. به
سخن دیگر، منظور آن «ها از هویت، طریقی است كه در آن افراد به تعریف خود میپردازند. هویت به این معنا، بخشی از یک ساختار معین آگاهی است و از این رو تابع توصیفی پدیدارشناسانه است»

فهرست کامل فصل اول تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی افراد

1-1 ) تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی افراد

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه و بیان مسئله 1
1و1و3 مبانی نظری هویت 2
1و1و4 پیشینه تحقیق 3
1و1و5 هدف تحقیق 4
1و1و6 اهداف فرعی 4
1و1و7 سوالات فرعی 4
1و1و8 هویت فردی و هویت اجتماعی 4
1و1و9 رویکرد سه گانه 5
1و1و10 چارچوب نظری 6
1و1و11 روش تحقیق 6
1و1و12 جامعه آماری 7
1و1و13 روش اجرا 7
1و1و14 یافته های تحقیق 7
1و1و15 بحث و نتیجه گیری 8
1و1و16 منابع 9

1-2 ) تحليل تطبيقي اثرگذاري شبكه هاي اجتماعي درون مرزي و برون مرزي بر هويت ديني( مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه ياسوج)

1و2و1 چكيده 11
1و2و2 مقدمه 11
1و2و3 بيان مسأله 11
1و2و4 اهميت و ضرورت پژوهش 12
1و2و5 اهداف پژوهش 13
1و2و6 مباني نظري پژوهش 13
1و2و7 چارچوب مفهومي 13
1و2و8 هويت و هويت ديني 13
1و2و9 شبكه هاي اجتماعي اينترنتي 14
1و2و10 چارچوب نظري 15
1و2و11 نظريه هاي هويت 15
1و2و12 نظرية كنش متقابل نمادين 15
1و2و13 نظريه هويت جنتال موفي 15
1و2و14 نظريه هويت استوارت هال 16
1و2و15 نظريه هاي شبكه اجتماعي 16
1و2و16 نظرية ساخت يابي گيدنز 16
1و2و17 نظريه كاشت گربنر 16
1و2و18 فرضيه هاي پژوهش 17
1و2و19 روش شناسي پژوهش 17
1و2و20 تعريف متغيرها و مقياس ها 17
1و2و21 متغير وابسته 17
1و2و22 متغيرهاي مستقل 18
1و2و23 اعتبار و اعتماد ابزار پژوهش 18
1و2و24 آزمون فرضيه هاي پژوهش 19
1و2و25 تحليل رگرسيون خطي چندمتغيره 21
1و2و26 نتيجه گيري 23
1و2و27 راهكارها و پيشنهادها 23
1و2و28 مراجع 24

1-3 ) شناخت وتحلیل نقش شبکه های اجتماعی مجازی درایجاد بحران هویت دربین کاربران جوان

1و3و1 چکیده 26
1و3و2 مقدمه 26
1و3و3 بیان مسئله 27
1و3و4 بحث اصلی 27
1و3و5 شبکه های اجتماعی مجازی 27
1و3و6 هویت 29
1و3و7 چگونکی بهره گیری جوانان از شبکه های اجتماعی مجازی 29
1و3و8 مطالعات جمعیت شناختی کاربران 30
1و3و9 بحران هویت 31
1و3و10 نتیجه گیری 32
1و3و11 منابع 34

1-4 ) بررسی رابطه بین میزان استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی با شکل گیری هویت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل

1و4و1 چکیده 35
1و4و2 مقدمه 36
1و4و3 روش شناسی 37
1و4و4 روش پژوهش 37
1و4و5 جامعه آماری 37
1و4و6 روش نمونه گیری و حجم نمونه 37
1و4و7 روش گردآوری دادهها و ابزارگرد آوری 37
1و4و8 روش تجزیه و تحلیل داده ها 37
1و4و9 یافته ها 38
1و4و10 بحث و نتیجه گیری 40
1و4و11 منابع 41

1-5 ) بازاندیشی هویت در شبکه های اجتماعی

1و5و1 چکیده 42
1و5و2 مقدمه 43
1و5و3 اهمیت تحقیق 45
1و5و4 مروری بر پیشینه پژوهش 46
1و5و5 مبانی نظری 48
1و5و6 پیتر برگر 48
1و5و7 آنتونی گیدنز 49
1و5و8 فرضیه های تحقیق 50
1و5و9 روش تحقیق 50
1و5و10 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 50
1و5و11 متغیر مستقل: شبکه اجتماعی 50
1و5و12 یافته ها 52
1و5و13 بحث و نتیجه گیری 57
1و5و14 منابع 58

1-6 ) بررسی جامعه شناختی رابطه بین محرومیت نسبی و هویت رسانه ای جوانان عضو شبکه های اجتماعی مجازی( مورد مطالعه: اعضای فیسبوک، در سال1393)

1و6و1 چکیده 60
1و6و2 مقدمه 62
1و6و3 اهداف تحقیق 63
1و6و4 اهداف جزئی 63
1و6و5 پیشینه تحقیق 63
1و6و6 چارچوب نظری تحقیق 65
1و6و7 تعریف مفاهیم 67
1و6و8 فرضیه های پژوهش 69
1و6و9 مدل نظری پژوهش 70
1و6و10 روش تحقیق 70
1و6و11 یافته های تحقیق 71
1و6و12 خلاصه و نتیجه گیری 76
1و6و13 یادداشت ها 77
1و6و14 منابع 78

1-7 ) هویت سنجی جامع کاربران در شبکه های اجتماعی سازمانی

1و7و1 چکیده 79
1و7و2 مقدمه 80
1و7و3 شبکه های اجتماعي 80
1و7و4 شبکه اجتماعي سازماني 81
1و7و5 هويت سنجي 81
1و7و6 هويت سنجي در شبکه های اجتماعي 83
1و7و7 ورود تکین 84
1و7و8 مزايای SSO 85
1و7و9 پايگاه داده سیستم 85
1و7و10 نتیجه گیری 86
1و7و11 منابع 87

1-8 ) ارزیابی عملکرد شبکه اجتماعی وایبر در موضوع هویت ملی

1و8و1 چکیده 89
1و8و2 مقدمه 89
1و8و3 میانی نظری 91
1و8و4 مفهوم هویت 91
1و8و5 هویت ها در تعامل با فضای مجازی 92
1و8و6 پیشینه 94
1و8و7 روش تحقیق 95
1و8و8 یافته ها 96
1و8و9 یافته های توصیفی 96
1و8و10 یافته های استنباطی 98
1و8و11 پیش بینی هویت ملی با استفاده از رگرسیون چندگانه 99
1و8و12 نتیجه گیری 101
1و8و13 منابع 101

1-9 ) تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر باور های دینی، اعتقادی و تعامل فرهنگی افراد

1و9و1 چکیده 103
1و9و2 مقدمه 103
1و9و3 شبکه های اجتماعی مجازی 104
1و9و4 باورهای اعتقادی 104
1و9و5 فضای مجازی و باورهای اعتقادی 105
1و9و6 بحث و نتیجه گیری 106
1و9و7 مراجع 106

1-10 ) شبکه هاي اجتماعی مجازي وتقویت هویت فرهنگی

1و10و1 چکیده 107
1و10و2 مقدمه 108
1و10و3 نظریه ساخت یابی 109
1و10و4 نظریه کاشت 110
1و10و5 نظریه برجسته سازي 110
1و10و6 نظریه وابستگی مخاطب -رسانه 110
1و10و7 روش پژوهش 112
1و10و8 جامعه آماري ، نمونه و روش نمونه گیري 112
1و10و9 ابزار سنجش 112
1و10و10 یافته ها 113
1و10و11 نتیجه گیري 117
1و10و12 مراجع 119

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه مدیریت جانشین پروری معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تاثیر شبکه های اجتماعی و هویت جهانی جوانان

استفاده از اینترنت و مخصوصاً شبکههای اجتماعی در میان ایرانیان بهطور قابل توجهی افزایش یافته و بررسیها نشان میدهد این روند کماکان ادامه دارد. اینترنت، به ویژه در میان جوانان ایرانی شیوع زیادی داشته و فاصله آن با سایر نسلهای قدیمتر قابل توجه میباشد. بنابراین، عجیب نیست که بیشتر تحقیقات انجام شده در مورد اینترنت نشان داده است، که اکثریت کاربران اینترنت در ایران به نسل جوان تعلق دارد.ماهیت مکان و فضا در دنیای دیجیتالی کاملا دگرگون شده است. زمان، مفهوم مکانمند گذشته را ندارد. فرهنگها به شدت در هم ادغام شده و خلوص مکانی و زمانی دیروز خود را تا حدی از دست دادهاند. بنابراین، طبیعی است که هویت در فضای جدید دچار تغییرات شود . همچنان که الگوهای ارتباطی به طور روزافزونی از مرزهای ملی فراتر میرود، آمار اتصال به اینترنت وکاربران آن به طور تصاعدی در حال رشد است. انتشار پرشتاب اینترنت، ماهواره و فناوری های دیجیتالی، ارتباط همزمان میان بخش های وسیعی از جهان را ممکن ساخته است. امروزه نقش رسانه ها و میزان نفوذ آنها در ساخت سیاسی جوامع بر کسی پوشیده نیست. بسیاری از نظریه پردازان ارتباطات معتقدند که امروز جهان در دست کسی است که رسانه ها را در اختیار دارد. نقش عمده رسانه ها در شکل دهی به افکار عمومی باعث شده که اهمیت رسانه ها تا این حد مورد توجه قرار گیرد

فهرست کامل فصل دوم تاثیر شبکه های اجتماعی و هویت جهانی جوانان

2-1) بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر هویت جوانان

2و1و1 چکیده 121
2و1و2 مقدمه و طرح مسئله 121
2و1و3 تعریف شبکه های اجتماعی 121
2و1و4 اهداف شبکه های اجتماعی 122
2و1و5 ویژگیهای شبکه های اجتماعی 122
2و1و6 مزایا و معایب شبکه های اجتماعی 123
2و1و7 شبکه های اجتماعی و جوانان 123
2و1و8 علل گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی 124
2و1و9 چگونگی بهره گیری جوانان از شبکه های اجتماعی 124
2و1و10 تاثیر فضای مجازی بر هویت 125
2و1و11 بحران هویت جوان و نوجوان در فضای شبکه های اجتماعی 126
2و1و12 آثار شبکه های اجتماعی در رفتار و هویت جوانان 127
2و1و13 تأثیرات شبکه های اجتماعی بر ابعات زندگی جوانان 128
2و1و14 روش های مقابله با آسیب های شبکه های اجتماعی 128
2و1و15 پیشنهادات و راهکارها 129
2و1و16 نتیجه گیری 129
2و1و17 منابع 129

2-2) بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی: مطالعه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

2و2و1 چکیده 135
2و2و2 مقدمه 141
2و2و3 بیان مساله 143
2و2و4 اهداف تحقیق 146
2و2و5 هدف کلی 146
2و2و6 اهداف جزئی 146
2و2و7 اهمیت و ضرورت تحقیق 146
2و2و8 تعاریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی 148
2و2و9 هویت جمعی 148
2و2و10 شبکه های اجتماعی مجازی 148
2و2و11 چارچوب نظری و تجربی 149
2و2و12 پیشینه تحقیق 150
2و2و13 مطالعات انجام شده در ایران 150
2و2و14 مطالعات انجام شده در خارج از ایران 153
2و2و15 جمع بندی پیشینه تحقیق 156
2و2و16 مبانی نظری پژوهش 157
2و2و17 هویت 157
2و2و18 هویت اجتماعی 158
2و2و19 نظریه کنش متقابل نمادین 159
2و2و20 سایر نظریه پردازان 160
2و2و21 شبکه های اجتماعی مجازی 162
2و2و22 شبکه های اجتماعی مجازی و هویت 164
2و2و23 بری ولمن 164
2و2و24 آنتونی گیدنز 166
2و2و25 رولند رابرتسون 167
2و2و26 مالکوم واتزر 168
2و2و27 مانوئل کاستلز 169
2و2و28 نظریه حوزه عمومی هابرماس 170
2و2و29 نظریه کاشت جرج گربنر 171
2و2و30 نظریه استفاده و رضامندی 171
2و2و31 فیس بوک و هویت 172
2و2و32 چارچوب نظری تحقیق 173
2و2و33 فرضیه های تحقیق 176
2و2و34 روش شناسی 178
2و2و35 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 179
2و2و36 تعاریف مفاهیم 180
2و2و37 تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق 180
2و2و38 شبکه اجتماعی 180
2و2و39 شبکه های اجتماعی مجازی 180
2و2و40 به اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی مجازی 181
2و2و41 لایک و کامنت 181
2و2و42 هویت جمعی 181
2و2و43 هویت قومی 181
2و2و44 هویت دینی 182
2و2و45 هویت ملی 182
2و2و46 هویت جهانی 182
2و2و47 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 183
2و2و48 میزان استفاده از اینترنت 183
2و2و49 میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 183
2و2و50 سابقه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 183
2و2و51 تعداد دوستان در شبکه های اجتماعی مجازی 183
2و2و52 میزان احساس آزادی در شبکه های اجتماعی مجازی 184
2و2و53 نوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 184
2و2و54 نوع اشتراک گذاری 184
2و2و55 نوع لایک و کامنت 184
2و2و56 نوع گروه ها و تالارها 184
2و2و57 نوع مخاطب 185
2و2و58 نوع اخبار 185
2و2و59 هویت ملی 185
2و2و60 هویت قومی 185
2و2و61 هویت مذهبی 185
2و2و62 هویت جهانی 185
2و2و63 سنجش 187
2و2و64 طیف لیکرت 187
2و2و65 اعتبار و پایایی پژوهش 188
2و2و66 جامعه آماری و حجم نمونه 190
2و2و67 مراحل انتخاب نمونه 190
2و2و68 ابزار های تحلیل داده ها 191
2و2و69 یافته های تحقیق 193
2و2و70 یافته های توصیفی 193
2و2و71 سن پاسخگویان 193
2و2و72 جنس پاسخگویان 194
2و2و73 وضعیت تأهل پاسخگویان 195
2و2و74 تحصیلات پاسخگویان 196
2و2و75 دانشکده 197
2و2و76 میزان درآمد پاسخگویان 198
2و2و77 تعلق داشتن به طبقه 199
2و2و78 قومیت پاسخگویان 200
2و2و79 میزان استفاده از اینترنت 201
2و2و80 عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی 202
2و2و81 میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 203
2و2و82 سابقه عضویت از شبکه های اجتماعی مجازی 204
2و2و83 تعداد دوستان در شبکه های اجتماعی مجازی 205
2و2و84 میزان احساس آزادی در شبکه های اجتماعی مجازی 206
2و2و85 نوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 207
2و2و86 نوع صفحات ایجاد شده و نوع اشتراک گذاری مطالب در شبکه های اجتماعی 208
2و2و87 نوع لایک و کامنت 209
2و2و88 نوع گروه ها و تالارها 210
2و2و89 نوع مخاطب 210
2و2و90 نوع اخبار در شبکه های اجتماعی مجازی 211
2و2و91 بررسی و توصیف متغیرهای وابسته 211
2و2و92 میزان تعلق به هویت ملی 211
2و2و93 میزان تعلق به هویت قومی 213
2و2و94 میزان تعلق به هویت مذهبی 214
2و2و95 میزان تعلق به هویت جهانی 216
2و2و96 رابطه بین ابعاد هویت جمعی )هویت ملی، قومی، مذهبی و جهانی( 217
2و2و97 رابطه بین ابعاد هویت ملی 218
2و2و98 رابطه بین ابعاد هویت مذهبی 219
2و2و99 رابطه بین ابعاد هویت قومی 220
2و2و100 آزمون فرضیات 221
2و2و101 فرضیه 1: بین جنست و هویت جمعی رابطه وجود دارد 211
2و2و102 فرضیه 2: بین سن و هویت جمعی رابطه وجود دارد 222
2و2و103 فرضیه 3: بین وضعیت تأهل و هویت جمعی رابطه وجود دارد 223
2و2و104 فرضیه 4: بین مقطع تحصیلی و هویت جمعی رابطه وجود دارد 223
2و2و105 فرضیه 5: بین دانشکده و هویت جمعی رابطه وجود دارد 224
2و2و106 فرضیه 6: بین میزان درآمد و هویت جمعی رابطه وجود دارد 226
2و2و107 فرضیه 7: بین میزان درآمد و هویت جمعی رابطه وجود دارد 226
2و2و108 فرضیه 8: بین میزان استفاده از اینترنت و هویت جمعی رابطه وجود دارد 227
2و2و109 فرضیه 9: بین عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی رابطه وجود دارد 231
2و2و110 فرضیه 10: بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی رابطه وجود دارد 232
2و2و111 فرضیه 11 : بین سابقه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی رابطه وجود دارد 234
2و2و112 فرضیه 12: بین تعداد دوستان در شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی رابطه وجود دارد 236
2و2و113 فرضیه 13: بین میزان احساس آزادی در شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی رابطه وجود دارد 236
2و2و114 فرضیه 14: بین نوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی رابطه وجود دارد 237
2و2و115 فرضیه 15 : بین نوع اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی رابطه وجود دارد 238
2و2و116 فرضیه 16: بین نوع لایک و کامنت در شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی رایطه وجود دارد 239
2و2و117 فرضیه 17: بین نوع عضویت گروه ها و تالارها در شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی رابطه وجود دارد. 241
2و2و118 فرضیه 18: بین نوع مخاطب در شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی رابطه وجود دارد 243
2و2و119 فرضیه 19: بین پیگیری نوع اخبار در شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی رابطه وجود دارد 244
2و2و120 رگرسیون چند متغیره 245
2و2و121 هویت ملی 246
2و2و122 هویت مذهبی 247
2و2و123 هویت قومی 248
2و2و124 هویت جهانی 249
2و2و125 نتیجه گیری 251
2و2و126 بحث و نتیجه گیری 251
2و2و127 پیشنهادات 258
2و2و128 منابع 259
2و2و129 پیوست 267

2-3) تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی جوانان شهر تهران

2و3و1 چکیده 279
2و3و2 مقدمه 280
2و3و3 بیان مساله 281
2و3و4 سابقه پژوهش 283
2و3و5 مبانی نظری 286
2و3و6 تعریف مفاهیم 288
2و3و7 هویت 289
2و3و8 نوع روش پژوهش 291
2و3و9 آزمون فرضیه ها 291
2و3و10رابطه بین میزان استفاده و هویت خانوادگی 292
2و3و11 رابطه میزان استفاده و هویت شخصی 292
2و3و12 رابطه بین میزان استفاده و هویت گروهی 293
2و3و13 رابطه بین میزان استفاده و هویت مذهبی 194
2و3و14 نتیجه گیری و پیشنهادات 295
2و3و15 منابع 297

2-4) شبکه اجتماعی فیس بوک و هویت جهانی جوانان شهر تبریز

2و4و1 چکیده 299
2و4و2 مقدمه 299
2و4و3 تعریف مفاهیم 301
2و4و4 شبک های اجتماعی مجازی 301
2و4و5 هویت جهانی 301
2و4و6 چارچوب نظری 302
2و4و7 ظربه ساخت یابی 302
2و4و8 نظریه کاشت 302
2و4و9 روش شناسی 303
2و4و10 یافته های پژوهش 304
2و4و11 نتایج توصیفی 304
2و4و12 اعتبار و قابلیت اعتماد ابزار پژوهش 304
2و4و13 آزمون روابط 305
2و4و14 نتیجه گیری 306
2و4و15 ارائه راهکار 307
2و4و16 منابع 308

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تاثیر شبکه های اجتماعی و هویت جهانی نوجوانان و خانواده

شبکه های اجتماعی با توجه به ماهیت، ساختار و قالب های برنامه سازی خود به اشکال گوناگون بر هویت خانوادگی اثر می گذارند. هدف کلی این شبکه ها، ارتقای سطح دانش و آگاهی عمومی است. آنچه امروزه از شبکه های اجتماعی مورد انتظار است، توجه به تحولات ساختاری عمیقی است که در هویت خانوادگی روی داده است. و هویت خانوادگی نه تنها از نظر بعد اندازه و کارکردهای آن بلکه از نظر نقش اعضا متحول شده است. این تحولات اگرچه در مواردی زمینه لازم را برای شکوفایی و تحرک درونی هویت خانوادگی را فراهم ساخته، خود موجب پدید آمدن تهدید هایی جدی شده که انسجام درونی خانوادگی را در معر نابودی قرار داده است شبکه های اجتماعی باید با توجه به آسیب های مهم اجتماعی و نقش هر یک از انها در هویت خانوادگی را در چهارچوب کلی تری مطرح می کند شناخت ویژگی هر یک از آسیب های اجتماعی و تحولاتی که طی زمان پیدا می کنند از وظایف مهم شبکه های اجتماعی است و آنچه اهمیت دارد، پذیرفتن این واقعیات اجتماعی به جای انکار آنهاست. بررسی یافته های تحقیق نشان داد که شبکه های اجتماعی با توجه به نوع آنها، نوع محتوا و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و برنامه های آنها رابطه مستقیم و مثبت یا منفی و معکوس با هویت خانوادگی بر جای می گذارند. در این میان شبکه اجتماعی در ایجاد ناهنجاریهای اخلاقی و تربیتی نقش داشته و به رابطه معکوس و منفی بین میزان استفاده از تلگرام و هویت خانوادگی منجر می شود
بدین معنی که هرچه میزان استفاده از تلگرام بیشتر می شود سطح هویت خانوادگی کمتر می شود. همچنین بررسی یافته ها بر این دیدگاه تاکید می کند که محتوای برنامه های تویتر در به وجود آوری رابطه مثبت یا منفی بر فرهنگ هویت خانوادگی نقشی نداشته و یا به مراتب کمتر از شبکه اجتماعی تلگرام می باشد.
نتایجی که از یافته های این پژوهش می توان گرفت به این ترتیب است که:
-دانش آموزان در طول شبانه روز چهار ساعت یا بیشتر از برنامه های تلگرام استفاده می کنند.
-دانش آموزانی که از برنامه های تویتر استفاده می کنند ساعات استفاده آنها در طول شبانه روز کمتر از یک ساعت است.
-بین میزان استفاده از تویتر با هویت خانوادگی رابطه وجود ندارد.
-بین میزان استفاده از تلگرام و هویت خانوادگی رابطه معکوس وجود دارد یعنی هرچه میزان استفاده از تلگرام افزایش یابد سطح هویت
خانوادگی کاهش می یابد.
-بین هویت خانوادگی افرادی که از برنامه های مختلف تلگرام استفاده می کنند رابطه وجود دارد و مشاهده می گردد که پاسخگویانی که از برنامه های علمی –پژوهشی استفاده می کنند بالاترین سطح هویت خانوادگی را به دست آورده اند.
-بین هویت خانوادگی افرادی که از برنامه های مختلف تویتراستفاده می کنند رابطه ای وجود ندارد.
-بین هویت خانوادگی افرادی که به میزانهای مختلف از برنامه های تلگرام استفاده می کنند رابطه وجود دارد، افرادی که کمتر از یک ساعت از برنامه های تلگرام استفاده می کنند هویت خانوادگی بیشتری دارند.
-بین هویت خانوادگی افرادی که به میزانهای مختلفی از برنامه های تویتر استفاده می کنند رابطه ای وجود ندارد

فهرست کامل فصل سوم تاثیر شبکه های اجتماعی و هویت جهانی نوجوانان و خانواده

3-1 ) رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت افراد در میان طبقات اجتماعی (دختران نوجوان در سطح دبیرستان در دو منطقه 1و 4کرمانشاه )

3و1و1 چکیده 309
3و1و2 مقدمه 310
3و1و3 مبانی نظرری پژوهش 311
3و1و4 جهانی شدن و هویت 312
3و1و5 پیشینه پژوهش 314
3و1و6 روش پژوهش 315
3و1و7 تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری 316
3و1و8 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و تعیین شاخص ها 316
3و1و9 هویت ملی 316
3و1و10 جنسی 317
3و1و11 هویت خانوادگی 317
3و1و12 هویت جهانی 318
3و1و13 تجزیه و تحلیل دادهها 319
3و1و14 نتیجه گیری 326
3و1و15 فهرست منابع 327

3-2 ) بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت فرهنگی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر اصفهان از دیدگاه دبیران شهر اصفهان (دوره دوم متوسطه)

3و2و1 چکیده 330
3و2و2 مقدمه و بیان مساله 330
3و2و3 جامعه آماری، نمونه وروش نمونه گیری 332
3و2و4 ابزار سنجش 332
3و2و5 یافته ها 332
3و2و6 بحث 335
3و2و7 نتیجه گیری 336
3و2و8 مراجع 336

3-3 ) رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت افراد در میان طبقات اجتماعی (دختران نوجوان در سطح دبیرستان در دو منطقه 1و 4کرمانشاه )

3و3و1 چکیده 338
3و3و2 مقدمه 339
3و3و3 مبانی نظرری پژوهش 340
3و3و4 جهانی شدن و هویت 341
3و3و5 پیشینه پژوهش 343
3و3و6 روش پژوهش 344
3و3و7 تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری 345
3و3و8 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و تعیین شاخص ها 345
3و3و9 هویت ملی 345
3و3و10 جنسی 346
3و3و11 هویت خانوادگی 346
3و3و12 هویت جهانی 347
3و3و13 تجزیه و تحلیل داده ها 348
3و3و14 نتیجه گیری 355
3و3و15 فهرست منابع 356

3-4 ) نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت خانوادگی

3و4و1 چکیده 359
3و4و2 مقدمه 359
3و4و3 روش شناسی 360
3و4و4 یافته ها 361
3و4و5 .نتیجه گیری 364
3و4و6 مراجع 364

قسمت هایی از فصل چهارم شبکه های اجتماعی مجازی و بحران هویت

پیشرفت در فناوری اطلاعات راه و روش انسان را در ثبت و ضبط تاریخ تغییر داده است، این تغییر بر نحوه تعامل افراد با یکدیگر نیز تاثیرگذار بوده است. یکی از اتفاقات مهم در پایان هزاره دوم، ظهور فناوریهای ارتباطی است که برجستهترین آن اینترنت و شبکههای اجتماعی است. اینترنت و شبکههای اجتماعی مجازی، اصلیترین عوامل تشکیل دهنده فضای مجازی، شناخته میشوند. شبکههای اجتماعی بهعنوان یکی از مهمترین این ابزارها، با قابلیتها و امکانات خود تاثیرات عمیقی بر جنبههای اجتماعی کاربران در جوامع گوناگون گذاردهاند. استفاده جوانان ایرانی از شبکههای اجتماعی مجازی رو به گسترش میباشد و به طور گریزناپذیری، جوانان، پرجمعیتترین و پرتعدادترین گروه نسلی ایران، در مواجهه با اینترنت و متأثر از فضای مجازی هستند. وابستگی متقابل دو جهان مجازی و واقعی باعث تعاملات فردی و اجتماعی در قلمروهای زیادی شده است. آنچنان که گفتیم، هویت در درون هر جامعهای از عوامل ثبات و همبستگی است و هویت با ابعاد مختلف شخصی، اجتماعی، ملی و دینی، هر یک تأثیرات زیادی در دوام و بقا و استمرار جامعه دارند

فهرست کامل فصل چهارم شبکه های اجتماعی مجازی و بحران هویت

4-1 ) شبکه های اجتماعی مجازی و بحران هویت (با تأکید بر بحران هویتی ایران)

4و1و1 چکیده 366
4و1و2 بیان مسئله 367
4و1و3 تعریف مفاهیم 368
4و1و4 شبکه های اجتماعی مجازی 368
4و1و5 هویت 369
4و1و6 بحران هویت 371
4و1و7 فضای مجازی و هویت 373
4و1و8 بحران هویت در فضای مجازی شبکه های اجتماعی 376
4و1و9 فضای مجازی و بحران هویت در ایران 379
4و1و10 بحث و نتیجه گیری 384
4و1و11 منابع 385

4-2 ) شبکه اجتماعی و تاثیر آن بر هویت فرهنگی کاربران این شبکه

4و2و1 چکیده 388
4و2و2 مقدمه 388
4و2و3 طرح مسئله 389
4و2و4 شبکه اجتماعی مجازی 390
4و2و5 تاریخچه شبکه های اجتماعی مجازی 393
4و2و6 انواع شبکه های اجتماعی 394
4و2و7 مفهوم وب 2 395
4و2و8 هویت و هویت فرهنگی 395
4و2و9 نظریه های هویت و فضای مجازی 398
4و2و10 نظریه های خوش بینانه 398
4و2و11 نظریه های بد بینانه 398
4و2و12 نظریه های تلفیقی 398
4و2و13 چارچوب نظری 399
4و2و14 شبکه های اجتماعی و هویت فرهنگی 401
4و2و15 نتیجه گیری 401
4و2و16 منابع 403

4-3 ) شبکه های اجتماعی مجازی و بحران هویت

4و3و1 چکیده 406
4و3و2 مقدمه 407
4و3و3 بحران هویت درفضای مجازی شبکه های اجتماعی 408
4و3و4 فضای مجازی و بحران هویت در ایران 408
4و3و5 بحث و نتیجه گیری 410
4و3و6 منابع 411

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم شبکه های اجتماعی مجازی و بحران هویت افراد عضو در شبکه اجتماعی فیس بوک

در رابطه با تأثیرات رسانه ها در زمینه اخلاقیات، عقاید و رفتار و فرهنگ و غیره میتوان گفت رسانه ها یکی از ابزارهاي مهم و تأثیرگذار محسوب میشوند زیرا رسانه ها مجموعه بسیار گستردهاي از پیام ها، تصویرها و افکاري هستند که بیشترشان از جامعه سازنده رسانه گرفته شده است و عاقبت نیز به خود آن جامعه و سایر جوامع بازپس فرستاده میشود. ورود برنامه هاي ماهوارهاي و اینترنتی در جهان در حال توسعه، باعث پذیرش افکار جدید و روشهاي زندگی وارداتی در بین قشرجوان میشود و همین باعث میشود که جوانان از عمل به بسیاري از عادات و رسوم سنتی جامعه خود سرباز زنند و دائم به تقلید فرهنگ غربی پرداخته و به قول فرانتس فانون با وجود پوست سیاه شان به دنبال صورتکهاي سفید باشند و همچنین در پی عمل به روشهاي زندگی جدید و بدعتهاي غربی؛ و در مقابل، بیشتر از آنچه مبتنی بر میراث فرهنگی و تمدنشان است دورتر و شوند

فهرست کامل فصل پنجم شبکه های اجتماعی مجازی و بحران هویت افراد عضو در شبکه اجتماعی فیس بوک

5-1 ) بررسی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس بوک ( مطالعه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی دانشگاه تهران)

5و1و1 چکیده 413
5و1و2 مقدمه 414
5و1و3 بیان مسئله 414
5و1و4 سوالات تحقیق 415
5و1و5 آشنایی با مفاهیم 415
5و1و6 فرهنگ 415
5و1و7 هویت 416
5و1و8 هویت فرهنگی 416
5و1و9 شبکه های اجتماعی 416
5و1و10 فیس بوک 417
5و1و11 پژوهش های پیشین 417
5و1و12 چارچوب نظری 418
5و1و13 روش پژوهش 419
5و1و14 جامعه آماری و حجم نمونه 419
5و1و15 یافته های پژوهش 419
5و1و16 مشخصات فردی 420
5و1و17 نمودار های توصیفی 420
5و1و18 آزمون فرضیه ها 422
5و1و19 نتیجه گیری تجزیه و تحلیل داده ها 423
5و1و20 پیشنهادات 424
5و1و21 پیشنهادات اجرایی 424
5و1و22 پیشنهادات پژوهشی 424
5و1و23 منابع 425

5-2 ) نقش شبکه اجتماعی فیس بوک در فرسایش هویت خانوادگی جوانان شهر تبریز

5و2و1 چکیده 427
5و2و2 مقدمه 427
5و2و3 چارچوب نظری 428
5و2و4 نظریه جامعه شبکه ای کاستلز 428
5و2و5 نظریه پستمن 428
5و2و6 نظریه کاشت گربنر 428
5و2و7 روش پژوهش 429
5و2و8 تعریف مفاهیم 429
5و2و9 شبکه های اجتماعی مجازی 429
5و2و10 هویت خانوادگی 429
5و2و11 یافته های پژوهش 430
5و2و12 نتیجه گیری و ارائه راهکار 431
5و2و13 مراجع 433

5-3 ) تحليل جامعه شناختي شبكه اجتماعي (فیس بوک) بر هويت حرفه اي دانشجويان دانشگاه آزاد ايلام

5و3و1 چكيده 434
5و3و2 مقدمه و طرح مساله 435
5و3و3 ادبيات تحقيق 436
5و3و4 مروري بر تحقيقات گذشته 436
5و3و5 شبكه هاي اجتماعي مجازي 436
5و3و6 شبكه هاي اجتماعي و هويت 437
5و3و7 مفهوم هويت حرفه اي دانشجويان 438
5و3و8 واكاوي نظريه 438
5و3و9 نظريه ساخت يابي 438
5و3و10 نظريه كاشت 439
5و3و11 روش تحقيق 440
5و3و12 جمعيت تحقيق، حجم نمونه و روش نمونه گيري 441
5و3و13 يافته هاي پژوهشي 441
5و3و14 مراحل سنجش و كدگذاري داده ها 442
5و3و15 تحليل مصاحبه ها 442
5و3و16 نتيجه گيري 444
5و3و17 پيشنهادات 446
5و3و18 منابع 446

5-4 ) تعامل در شبکه اجتماعی فیس بوک و شک ل نگرفتن هویت مدرن در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

5و4و1 چکیده 449
5و4و2 مقدمه و بیان مسئله 451
5و4و3 پیشینه پژوهش 453
5و4و4 تعریف مفاهیم 454
5و4و5 هویت مدرن 454
5و4و6 شبکه هاي اجتماعی مجازي 455
5و4و7 چارچوب نظري 456
5و4و8 نظریه هاي اجتماعی هویت در فضاي مجازي 456
5و4و9 نظریه هاي اجتماعی با رویکرد مثبت 456
5و4و10 نظریه هاي اجتماعی با رویکرد منفی 457
5و4و11 نظریه هاي اجتماعی میانه رو 458
5و4و12 نظریه هاي برگر و گیدنز در مورد هویت مدرن 459
5و4و13 فرضیه هاي پژوهش 461
5و4و14 روش تحقیق 462
5و4و15 اعتبار و قابلیت اعتماد ابزار تحقیق 463
5و4و16 یافته هاي پژوهش 463
5و4و17 نتایج توصیفی 463
5و4و18 تحلیل استنباطی 464
5و4و19 مدل معادله ساختاري 466
5و4و20 بحث و نتیجه گیري 467
5و4و21 منابع و مأخذ 469

5-5 ) تأثیر شبکه اجتماعی فیس بوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان

5و5و1 چکیده 471
5و5و2 مقدمه 472
5و5و3 مروری بر آثار دیگران 474
5و5و4 چارچوب مفهومی 475
5و5و5 شبکه های اجتماعی مجازی 476
5و5و6 هویت و هویت فرهنگی 477
5و5و7 چارچوب نظری پژوهش 479
5و5و8 نظریه ساخ تیابی 480
5و5و9 نظریه کاشت 482
5و5و10 روش تحقیق 484
5و5و11 مفاهیم و متغیرهای تحقیق 484
5و5و12 متغیر مستقل 484
5و5و13 متغیر وابسته 485
5و5و14 اعتبار و قابليت اعتماد ابزار تحقيق 485
5و5و15 يافته ها 486
5و5و16 نتايج توصيفي 486
5و5و17 تحليل استنباطي 487
5و5و18 نتیجه گیری 492
5و5و19 پیشنهاد ها و ارائه راهکار 495
5و5و20 کتابنامه 497

قسمت هایی از فصل ششم مقایسه انوع استفاده کاربران در فضای شبکه های اجتماعی به تفکیک جنسیت

ما در عصر شبکه ها زندگی میکنیم عصری که در آن شکل گیری شبکه های گوناگون اجتماعی آنلاین، شیوه های ارتباطی و اطلاع رسانی نوینی به عرصه گسترده ارتباطات اجتماعی معرفی کرده است.سایت های شبکه های اجتماعی از محبوب ترین مقاصد سالهای اخیر شده اند و تنها در چند دهه اخیر میلیاردها نفر با استفاده خلاقانه از رسانه های اجتماعی و با اتصال به شبکه ای جهان گستر ، زندگی شان را تغییر دادند. «ما از رسانه های اجتماعی استفاده می کنیم تا دوستان و خانواده هایمان را بخود نزدیکتر کنیم ، به همسایگان و هم دانشگاهی هایمان دسترسی یابیم ، به بازار محصولات و خدمات نیرو بخشیم» حداقل از اواخر قرن بیستم به این طرف، هویت جوامع باوجود تأثیرات فضای مجازی دستخوش تغییر قرار گرفته و حوزه پژوهشی تازه ای را در عرصه های مختلف علوم اجتماعی و ارتباطات فعال کرده است. جامعه و فرهنگ نوینی که بواسطه ابزارهای ارتباطی نوین در حال پدید آمدن است،سراسر قلمرو فعالیت انسانی را در بر گرفته است . در اشکال ارتباطی نوین افراد نیاز ذاتی به همجواری جغرافیایی با همدیگر ندارند . آنها ممکن است از نظر قار ه ای از هم جدا باشند و این رابطه، رابطه ای ذهنی و فکری است، که از طریق فضای مجازی، که نزدیکی شبکه ای آنها را محرز می گرداند، ایجاد می شود این رابطه مجازی و ارتباطات گسترده بدونمرزمی تواند تأثیرات هویتی عمیقی بر افراد و جوامع داشته باشد. فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از طریق ارائه الگوها و پیام های گوناگون و به نمایش درآوردن فرهنگ و اندیشه های مختلف، هویت و ثبات گذشته را در هم می شکنند و به برساختن هویت ها مطابق با خواسته های خود می پردازند. ورود به دنیای سایبر با اقتضائات خاص خود، ترکیبی از گمنامی و انتزاع از هویت مجسم فرد را سبب می شود که موجب بروز الگوی نوینی از هویت می گردد .این امر به این دلیل رخ می دهد که هرگونه ثبت آنلاین و هرگونه تجسم مجازی به مثابه تصمیمی آزاد تلقی شده و موجب شکل گیری هویتی جدید، بی ارتباط با تعهدات و الزامات فردی و انتظارات اجتماعی از گذشته می گردد. درگذشته هویت یابی زنان بصورت منفعلانه تر صورت میگرفت و عمدتا مبتنی بر عوامل انتسابی بود و توسط نیروهایی مانند سنت ، طبیعت و نهادهای اجتماعی ، سیاسی ، مذهبی صورت میگرفت .سرنوشت و هویت زنان بیشتر متاثر از موقعیت طبقاتی شان بوده است انقلاب ارتباطی – اطلاعاتی سده بیست بسیار فراتر از الکترونیکی شدن رابطه انسانهاست.این فناوریها با فراهم آوردن امکان پیدایی جامعه شبکه ای ، افراد و جوامع را در قالب های تازه هویت جدیدی بخشیده است حال باید دید این تاثیر در نهایت به چه میزان میتواند در اهداف و راههای رسیدن به آن موثر باشد.جنکینز به هویت جنسیتی اشاره ویژه ای دارد و میگوید اکنون چند دهه است که زنان در سراسر جهان هویت های جا افتاده خود را مورد سوال قرار داده اند و با آن به رویارویی برخاسته اند و برای بنیان نهادن راههای برابر جویانه تر و آزادانه تر زن بودن مبارزه میکنند.

فهرست کامل فصل ششم مقایسه انوع استفاده کاربران در فضای شبکه های اجتماعی به تفکیک جنسیت

6-1 ) مقایسه نوع استفاده کاربران در فضای شبکه های اجتماعی مجازی به تفکیک جنسیت و رابطه آن با هویت اجتماعی

6و1و1 چکیده 500
6و1و2 مقدمه 501
6و1و3 بیان مساله 501
6و1و4 اهداف و ضرورت 502
6و1و5 سابقه پژوهش 503
6و1و6 نوع روش پژوهش 505
6و1و7 مبانی نظری 506
6و1و8 نظریه هویت 506
6و1و9 دیدگاه امانوئل کاستلز در مورد جامعه شبکه ای و شاه راه اطلاعاتی 509
6و1و10 فرضیه ها 510
6و1و11 یافته ها 511
6و1و12 آزمون فرضیه ها 511
6و1و13 تفاوت در نوع استفاده بین زنان و مردان 513
6و1و14 تفاوت در نوع استفاده بین افراد مجرد و متاهل 514
6و1و15 نتیجه گیری 515
6و1و16 منابع و مآخذ 517

6-2 ) بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی زنان در ایران (مطالعه موردی: فیس بوک)

6و2و1 چکیده 519
6و2و2 مقدمه 520
6و2و3 اهداف تحقیق 521
6و2و4 فرضیه های پژوهش 521
6و2و5 ادبیات و پیشینه تحقیق 521
6و2و6 هویت 521
6و2و7 هویت اجتماعی 523
6و2و8 ابعاد هویت اجتماعی 525
6و2و9 نظریه های هویت 526
6و2و10 نظریه نظام کنترل فرآیند هویت 526
6و2و11 نظریه ی ساختاری هویت 527
6و2و12 نظریه جدا افتادگی اجتماعی 527
6و2و13 نظریه مقوله بندی 527
6و2و14 نظریه هویت اجتماعی 528
6و2و15 هویت و جنسیت 530
6و2و16 شبکه اجتماعی مجازی 531
6و2و17 هویت و رسانه های نوین 532
6و2و18 پیشینه تحقیق 535
6و2و19 روش تحقیق 536
6و2و20 جامعه آماری و حجم نمونه 536
6و2و21 تجزیه و تحلیل داده ها 536
6و2و22 نتیجه گیری 538
6و2و23 منابع 541

قسمت هایی از فصل هفتم دوفضایی شدن و هویت- تأثیر اینترنت، ماهواره و شبکه های اجتماعی بر هویت یابی

همانگونه که در یافته های پژوهش عنوان شد، بین میزان استفاده کاربران شبکه های اجتماعی مجازی و هویت اجتماعی افراد رابطه ای مشاهده نشد. با توجه به چارچوب نظری تحقیق ، آنتونی گیدنز بر نقش فرد در هویت و تشکیل هویت تاکید کرده و هویت را آگاهی فرد نسبت به «خودش» میداند.در این برداشت از هویت هم ابعاد اجتماعی و هم ابعاد فردی لحاظ شده اما بر بعد فردی و نقشی که خود فرد درون دنیای مدرن در شکل گیری و بازسازی هویت افراد دارد و بر جنبه پویا و متغیر هویت تاکید بیشتری شده است.گیدنز باز اندیشی در هویت را که در پرتو معیارها و ارزش های جدیدی که دائما در حال تغییر است صورت میگیرد را ویژگی دوران جدید و نتیجه گسترش فناوریهای اطلاعاتی ، ارتباطاتی و جهانی شدن اقتصادی و فرهنگی می داند.لذا مفهوم هویت مفهومی پویا و دائم دستخوش تغییرات است. بنابراین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی نتوانست به عنوان یک متغیر اثر گذار بر میزان هویت اجتماعی افراد تاثیر بگذارد. همانگونه که گیدنز اشاره میکند هویت جنبه ای پویا داشته و دائما در حال تغییر است.

فهرست کامل فصل هفتم دوفضایی شدن و هویت- تأثیر اینترنت، ماهواره و شبکه های اجتماعی بر هویت یابی

7-1 ) دوفضایی شدن و هویت : تاثیر اینترنت ماهواره و شبکه های اجتماعی بر هویت یابی

7و1و1 چکیده 546
7و1و2 بیان مسئله 546
7و1و3 هویت 547
7و1و4 اجتماعی شدن و هویت یابی 548
7و1و5 جهانی شدن و خلق فضای مجازی 551
7و1و6 پرادایم دوفضایی شدن و هویت یابی 553
7و1و7 بحث و نتیجه گیری 559
7و1و8 منایع 560

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید