50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی قاب های خمشی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 500 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی قاب های خمشی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تعیین سطح عملکرد قاب های خمشی طرح شده به روش طراحی پلاستیک بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی سیستم قاب خمشی به روش های متفاوت بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش اقتصادی ترین روش تحلیل و طراحی سازه های با قاب خمشی بتنی در برابر انفجار بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش ارزیابی قاب های خمشی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش مقایسه عملکرد لرزه ای سازه های فولادی با سیستم قاب خمشی طراحی شده بررسی شده است

قاب های خمشی بتنی ویژه از جمله سیستم های سازه ای مناسب برای مناطق لرزه خیز محسوب می شود كه به علت شکل پذیری مناسب در هنگام زلزله انرژی زلزله را مستهلک می كند. قاب طرح شده با روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد، دارای عملکرد و پاسخ مناسب تر و قابل پیش بینی در هنگام زلزله می باشد، برای ارزیابی قاب خمشی بتنی ویژه طرح شده بر اساس عملکرد پلاستیک به بررسی سطح عملکرد این قاب ها با تعداد طبقات 21 ، 8 ، 4و 12می پردازیم و از قاب 3دهانه با اندازه دهانه یکسان استفاده می كنیم. پس از طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد اجزائ قاب و اعمال بار گذاری جانبی تحلیل استاتیکی غیر خطی بر قاب طرح شده، با توجه به نمودار پوش حاصل از تحلیل استاتیکی غیر خطی در می یابیم كه قاب های طرح شده به این روش دارای شکل پذیری و سختی مناسبی به هنگام بارگذاری جانبی می باشند. با بررسی عملکرد قاب ها در سطح خطر ،2قاب های 8 ،4و 21طبقه دارای عملکرد ( CPآستانه فروریزش) بوده كه ضعیف تر از عملکرد طراحی (امنیت جانی) می باشد و قاب 12طبقه دارای عملکرد ( LSامنیت جانی) بوده كه نشان دهنده بهسازی مبنا برای این قاب است و مفصل پلاستیک در تمامی قاب ها فقط در تیر ها و در پای ستون قاب ها تشکیل شد و با بررسی عملکرد قاب ها در سطح خطر ،1همه قاب ها دارای عملکرد ( CPآستانه فروریزش) می باشند كه نشان دهنده بهسازی مطلوب در این سطح خطر است و مانند سطح خطر ،2مفصل پلاستیک در تمامی قاب ها فقط در تیرها و در پای ستون قاب ها تشکیل شد و در زلزله بهره برداری قاب 4طبقه عملکرد( IOقابلیت استفاده بدون وقفه) بوده و قاب های 12 ، 21 ، 8طبقه دارای عملکرد ( Oقابلیت خدمات رسانی بدون وقفه) می باشند و مفاصل پلاستیک در این سطح خطر فقط در تیر ها بوجود آمد

قسمت هایی از فصل اول تعیین سطح عملکرد قاب های خمشی طرح شده به روش طراحی پلاستیک

هدف اصلی از انجام این تحقیق ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان ها با قاب خمشی بتنی ویژه طرح شده بر اساس عملکرد پلاستیک می باشد، این روش طراحی منجر به عملکرد مناسب و قابل پیش بینی سازه می شود.
روش طراحی بر اساس عملکرد پلاستیک برای محدوده غیر الاستیک سازه می باشد.
تحقیقات پیشین بر روی قاب خمشی فولادی (SMF) ، قاب های مهار بندی شده کمانش ناپذیر( BRBFs)، قاب با مهاربندی خارج از محور (EBF) ، و قاب خمشی با خرپای ویژه (STMFs)و قاب خمشی بتنی ویژه (RC SMF) نشان دهنده برتری این روش نسبت به روش های طراحی مرسوم می باشد در این تحقیق بر روی ساختمان با قاب خمشی بتنی ویژه کار شده که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است و نیاز به بررسی بیشتر دارد که به همین منظور به ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب خمشی بتنی ویژه طرح شده بر اساس عملکرد پلاستیک از طریق تحلیل استاتیکی غیر خطی می پردازیم و به تعیین سطح عملکرد قاب ها می پردازیم.

فهرست کامل فصل اول تعیین سطح عملکرد قاب های خمشی طرح شده به روش طراحی پلاستیک

1-1 ) تعیین سطح عملکرد قاب های خمشی طرح شده به روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد PBPD—تحت اثر زلزله با سطوح خطر مختلف

1.1.1 کلیات 13
1.1.1.1 مقدمه 14
1.1.1.2 ضعف روش هاي فعلی 14
1.1.1.3 هدف از انجام تحقیق 17
1.1.2 مروری بر تحقیقات گذشته 18
1.1.2.1 طراحی پلاستیک بر اساس عملكرد 19
1.1.2.2 روش هاي طراحی ديگر 20
1.1.2.3 روش طیف نقطه تسلیم 21
1.1.2.4 روش طراحی مستقیم بر اساس جابجايی 22
1.1.3 مبانی طراحی بر اساس عملکرد پلاستیک (PBPD) برای سازه با قاب خمشی بتنی ویژه(RC SM) وعملکرد لرزه ای 24
1.1.3.1 مقدمه 25
1.1.3.2 مراحل طراحی به روش PBPD 26
1.1.3.3 مكانیزم تسلیم مطلوب و جابجايی هدف 28
1.1.3.4 تعیین پريود اصلی 29
1.1.3.5 برش پايه طراحی 29
1.1.3.6 روش محاسبهC2 37
1.1.3.7 فاکتور 42
1.1.3.8 نیرو هاي جانبی طراحی 43
1.1.3.9 طراحی اعضا تسلیم شونده 45
1.1.3.10 طراحی اعضا تسلیم نشدنی 48
1.1.3.11 سطح عملكرد 51
1.1.3.12 سطوح خطر لرزه ای 53
1.1.4 روش تحقیق 54
1.1.4.1 معرفی 55
1.1.4.2 مشخصات ساختمان ها 55
1.1.4.3 مدل 4 طبقه 58
1.1.4.4 پارامتر هاي طراحی 58
1.1.4.5 توزيع نیروي جانبی 59
1.1.4.6 برش طراحی 60
1.1.4.7 طراحی اعضاي تسلیم شدنی 61
1.1.4.8 طراحی اعضا تسلیم نشدنی 63
1.1.4.9 درخت ستون خارجی 64
1.1.4.10 درخت ستون داخلی 65
1.1.4.11 مدل 8 طبقه PBPD RC SMF 69
1.1.4.12 پارامترهاي طراحی 69
1.1.4.13 توزيع نیروي جانبی 69
1.1.4.14 برش پايه طراحی 70
1.1.4.15 طراحی اعضاي تسلیم شونده 71
1.1.4.16 طراحی اعضا تسلیم نشدنی 72
1.1.4.17 مدل 12 طبقه PBPD RC SMF 75
1.1.4.18 پارامترهاي طراحی 76
1.1.4.19 توزيع نیروي جانبی 76
1.1.4.20 برش پايه طراحی 77
1.1.4.21 طراحی اعضاي تسلیم شونده 77
1.1.4.22 طراحی اعضا تسلیم نشدنی 79
1.1.4.23 مدل 22 طبقه PBPD RC SMF 84
1.1.4.24 پارامترهای طراحی 84
1.1.4.25 توزيع نیروي جانبی 84
1.1.4.26 برش پايه طراحی 85
1.1.4.27 طراحی اعضاي تسلیم شونده 86
1.1.4.28 طراحی اعضا تسلیم نشدنی 89
1.1.4.29 سطح عملكرد 94
1.1.4.30 بررسی عملكرد قاب 4 طبقه PBPB RC SMF 94
1.1.4.31 سطح خطر1 94
1.1.4.32 منحنی PUSHOVER 95
1.1.4.33 سطح خطر2 96
1.1.4.34 منحنی PUSHOVER 97
1.1.4.35 زلزله بهره برداري 98
1.1.4.36 سطح خطر1 100
1.1.4.37 منحنی PUSHOVER 101
1.1.4.38 سطح خطر2 102
1.1.4.39 زلزله بهره برداري 104
1.1.4.40 بررسی عملكرد قاب 12 طبقه PBPB RC SMF 105
1.1.4.41 سطح خطر1 105
1.1.4.42 زلزله بهره برداري 113
1.1.4.43 بررسی عملكرد قاب 22 طبقه PBPB RC SMF 115
1.1.4.44 سطح خطر1 115
1.1.4.45 سطح خطر2 119
1.1.4.46 زلزله بهره برداري 121
1.1.5 نتیجه گیری و پیشنهاد 124
1.1.5.1 نتیجه گیری 125
1.1.5.2 پیشنهادات 127
1.1.5.3 مراجع 128
1.1.5.4 ABSTRACT 132

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه مدیریت جانشین پروری معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی سیستم قاب خمشی به روش های متفاوت

سیستم قاب خمشی مجموعه‌ای از تیرها و ستون‌ها و اتصالات صلب است که به طور همزمان نیروهای جانبی و ثقلی را تحمل می‌کنند. در این سیستم چون هیچ عضو اضافی مثل مهاربند یا دیوار برشی‌ وجود ندارد که در برابر تغییر شکل‌های جانبی مقاومت کند، بنابراین سازه از شکل پذیری بالایی برخوردار است. به عبارتی در صورت وارد شدن نیروهای جانبی، قاب سازه مشابه موم در برابر این نیروها تغییر شکل داده و بدین ترتیب مانع از خرابی ساختمان می‌شود.
‌در سیستم قاب خمشی‌ بارهای قائم توسط قاب‌های ساختمانی تحمل شده و مقاومـت در برابر نیروهای جانبی توسط قاب‌های خمشی تأمین می‌شود. قاب‌های خمشی باعث ایجاد فضا‌های آزاد معماری با کمترین تداخل سازه‌ای می‌شوند. ساختمان‌های اداری که معمولاً نیاز به فضا‌های منعطف با کاربری‌های متنوع دارند از این سیستم استفاده می‌کنند. برای کاهش تغییر مکان جانبی در ساختمان‌های بلند سیستم‌های دوگانه استفاده می‌شود که از مهاربندی و یا دیوار‌های برشی بهره می‌گیرند و معمولاً در هسته داخلی قرار داده می‌شوند زیرا در این نقاط انعطاف پذیری پلان زیاد مهم نیست.
به علت هزینه بالای اتصالات خمشی موجود در این سیستم ساختمان‌های با ارتفاع کم ممکن است از این سیستم در چند دهانه محدود استفاده شود. دیگر دهانه‌های مفصلی تنها بار‌های قائم را تحمل کرده و توسط دهانه‌های دیگری که قاب خمشی هستند پشتیبانی می‌شوند. اتصال تیر به ستون معمولاً قائم بوده و تلاش می‌شود که بعد از تغییر شکل نیز قائم باقی بماند. تیر‌ها با مقاومت در مقابل پیچش به تحمل بار‌های جانبی کمک می‌کنند.

فهرست کامل فصل دوم طراحی سیستم قاب خمشی به روش های متفاوت

2-1) طراحی بهینه لرزهای قاب خمشی بتن مسلح با در نظر گرفتن ضوابط طراحی بر اساس عملکرد

2.1.1 چکیده 134
2.1.2مقدمه 134
2.1.3 مدل سازی رفتار غیرخطی 135
2.1.4 مفهوم غلبگی 137
2.1.5 الگوریتم ژنتیک مبتنی بر مرتبسازی غیرمغلوب 138
2.1.6 قاب سه دهانه سه طبقه 139
2.1.7 صحتسنجی نتایج بهینه قابها 144
2.1.8 نتیجه گیری 145
2.1.9 مراجع 146

2-2) طراحی بهینه قاب خمشی فولادی ویژه با استفاده از آنالیز IDA و الگوریتم رقابت استعماری

2.2.1 چکیده 147
2.2.2 مقدمه 147
2.2.3 تابع هدف طراحی 147
2.2.4 محدودیت های طراحی 147
2.2.5 الگوریتم رقابت استعماری 148
2.2.6 تحلیل و بررسی نتایج حاصل از الگوریتم 148
2.2.7 بحث بر روی نتایج 149
2.2.8 نتیجه گیری 150
2.2.9 مراجع 150

2-3) طراحی بهینه غیرخطی مادی قابهای خمشی فولادی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری(ICA)

2.3.1 چکیده 151
2.3.2 مقدمه 151
2.3.3 طراحی بهینه سازهها 152
2.3.4 تحلیل غیرخطی و طراحی پلاستیک 153
2.3.5 الگوریتم رقابت استعماری 154
2.3.6 فاز آغازین 154
2.3.7 حرکت کلونیها به سوی امپراطور 154
2.3.8 رقابت درون امپراطوری 155
2.3.9 رقابت امپراطورها 155
2.3.10 خاتمه 155
2.3.11 مثالهای طراحی 156
2.3.12 قاب دو دهنه و شش طبقه 1556
2.3.13 قاب سه دهنه نه طبقه 157
2.3.14 نتیجه گیری 159
2.3.15 مراجع 159

2-4) تأثير درجه نامعيني و نوع مقاطع بكار گرفته شده در طراحي بر روي ضريب رفتار سازه ي قاب خمشي با شكل پذيري متوسط

2.4.1 چکیده 161
2.4.2 مقدمه 161
2.4.3 كليات روش تحقيق 162
2.4.4 تعريف مؤلفه هاي ضريب رفتار 162
2.4.5 ضريب شكل پذيري كلي سازه 163
2.4.6 ضريب كاهش مقاومت در اثر شك لپذيري 163
2.4.7 ضريب اضافه مقاومت 163
2.4.8 ضريب تنش مجاز 163
2.4.9 ظرفيت جانبي سازه 163
2.4.10 تعيين ضريب رفتار 163
2.4.11 معرفي نمونه ها 164
2.4.12 سیستم سازه ای 164
2.4.13 هندسه و بارگذاري نمون هها 164
2.4.14 تحليل غيرخطي مدل ها 164
2.4.15 خلاصه نتايج آناليز استاتيكي و غيرخطي 165
2.4.16 بررسي تأثير درجه نامعيني بر روي ضريب رفتار 166
2.4.17 مقايسه نتايج آناليز استاتيكي غيرخطي نمون ههاي طراحي شده با مقاطع ايراني و آمريكايي 166
2.4.18 نتیجه گیری 167
2.4.19 مراجع 167

2-5) طراحی بر اساس عملکرد قاب خمشی خرپایی ویژه STMF

2.5.1 خلاصه 168
2.5.2 مقدمه 168
2.5.3 روند طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد برای STMF 169
2.5.4 طراحی مدل 9 طبقه 173
2.5.5 ارزیابی عملکرد مدل 9 طبقه 174
2.5.6 نتیجه گیری 175
2.5.7 مراجع 175

2-6) کاربرد روشانرژي در طراحی قاب هاي خمشی فولادي

2.6.1 خلاصه 177
2.6.2 مقدمه 177
2.6.3 تعادل انرژي در قابهاي با تعداد طبقات و دهانه هاي متفاوت 177
2.6.4 طراحیتیرهاي قابخمشیبا استفاده از روشانرژي 179
2.6.5 طراحیستون هايقابخمشیبا استفاده از روشانرژي 181
2.6.6 نتیجهگیري 183
2.6.7 مراجع 183

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم اقتصادی ترین روش تحلیل و طراحی سازه های با قاب خمشی بتنی در برابر انفجار

امروزه باتوجه به افزایش حملات تروریستی در سراسر دنیا و امکان بمب گذاری در نزدیکی ساختمان ها و اماکن
شهری، طراحی سازه ها در برابر بار انفجار مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. گام نخست در نیل به این هدف، شناسایی ماهیت انفجار و بارهای ناشی از آن است. نحوه اعمال این بار شدید برسازه مهم ترین بخش روند طراحی سازه در مقابل انفجار می باشد. این مقاله با بکارگیری یک بارگذاری ایده آل روی 81 مدل از قاب های متفاوت از نظر تعداد طبقات و آرایش قاب خمشی فولادی و دیوار برشی بتنی ساختمانی با دو نوع روش خطی طراحی مقاومت نهایی و غیرخطی سطوح عملکردی پیش رفته تا اقتصادی ترین روش طراحی سازه در برابر انفجار به دست آید. از این رو با بکارگیری نرم افزار های تحلیل سازه، پاسخ قاب های مختلف ساختمانی در مقابل بارهای ضربه ای ناشی از انفجار محاسبه و مورد ارزیابی قرار
گرفته است . در انتها با مقایسه رفتار قاب های مختلف، پارامترهای کلیدی موثر بر این روند شناسایی ومعرفی گردیده است . از جداول مقایسه می توان نتیجه گرفت برای سطوح عملکرد میانی مثل ایمنی جانی و سطوح عملکرد پایین مانند آستانه فروریزش روش غیرخطی طراحی بر اساس سطح عملکرد ) PBD ( از روش خطی مقاومت نهایی ) LRFD ( در کل اقتصادی تر است؛ و در بین قاب های شبیه سازی شده قاب با دو دیوار برشی در دهانه های کناری از قاب با یک دیوار برشی در دهانه وسط مقرون به صرفه تر است. در رابطه با سطوح عملکرد بالا مثل قابلیت بهره برداری فوری طراحی مقاومت نهایی به عنوان یک روش امن تایید نمی گردد در حالیکه روش طراحی بر اساس سطح عملکرد سازه ای امن و اقتصادی به دست می دهد.

فهرست کامل فصل سوم اقتصادی ترین روش تحلیل و طراحی سازه های با قاب خمشی بتنی در برابر انفجار

3-1 ) مقايسه اقتصادي طراحي سيستم قاب خمشي فولادي-ديوار برشي بتني در برابر انفجار در دو روش مقاومت نهايي )خطي( و سطوح عملکردي )غيرخطي)

3.1.1 چکیده 184
3.1.2 ABSTRACT 185
3.1.3 مقدمه 186
3.1.4 پیشگفتار 186
3.1.5 ضرورت انجام پژوهش 186
3.1.6 اقتصاد طراحی سازه های امن در محدوده غیر الاستیک 186
3.1.7 اهداف پژوهش 187
3.1.8 روش تحقیق 187
3.1.9 اهداف پژوهش 187
3.1.10 مبانی نظری 188
3.1.11 بارگذاری انفجاری 188
3.1.12 فشار انفجار 188
3.1.13 مشخصات پدیده انفجار 189
3.1.14 معادل سازی با TNT 190
3.1.15 سیستم سازه ای قاب خشی فولادی با دیوار برشی بتنی 191
3.1.16 روند طراحی روش مقاومت نهایی 192
3.1.17 روش طراحی سطوح عملکردی 192
3.1.18 پیشینه ی پژوهش 193
3.1.19 تحلیل و طراحی سیستم های دوگانه تحت بار انفجار 195
3.1.20 انتخاب سازه مورد مطالعه 195
3.1.21 تعیین بارهای انفجاری 195
3.1.22 نحوه توزیع بار انفجاری در ساختمان 196
3.1.23 محاسبات بارگذاری انفجاری 196
3.1.24 بار مرده 196
3.1.25 بار زنده 196
3.1.26 بار انفجار 197
3.1.27 انتخاب ترکیب بار 199
3.1.28 مشخصات مصالح 199
3.1.29 ویژگیهای دینامیکی مواد 200
3.1.30 ضریب افزایش دینامیکی 200
3.1.31 معیارهای پذیرش 200
3.1.32 تحلیل سازه 201
3.1.33 مراحل انجام تحلیل خطی 201
3.1.34 مراحل انجام تحلیل غیرخطی 201
3.1.35 تجزیه و تحلیل نتایج 202
3.1.36 مقایسه اقتصادی دوطبقه 205
3.1.37 مقایسه اقتصادی دوطبقه 205
3.1.38 فهرست منابع 207

3-2 ) طراحی بهینه لرزه ای قاب های خمشی بتن ی مختلط

3.2.1 چکیده 208
3.2.2 مقدمه 208
3.2.3 روش تحقیق 210
3.2.4 نتایج آنالیز استاتیکی غیرخطی 212
3.2.5 نتایج آنالیز دینامیکی فزاینده 212
3.2.6 مراجع 215

3-3 ) اقتصادی ترین روش تحلیل و طراحی سازه های با قاب خمشی بتنی و دیوار برشی بتنی در برابر انفجار

3.3.1 چکیده 217
3.3.2 مقدمه 217
3.3.3 پيشينه تحقيق 218
3.3.4 روش هاي تحليل سازه 219
3.3.5 طراحی سازه 220
3.3.6 مدل سازي 222
3.3.7 مشخصات عمومی سازه 222
3.3.8 مشخصات مصالح 222
3.3.9 تجزیه و تحليل داده ها 225
3.3.10 بررسی تأثير مكان و تعداد دیوارهاي برشی 227
3.3.11 مقایسه شتاب طبقات 227
3.3.12 مقایسه تغييرمكان نسبی حداكثر طبقات 228
3.3.13 مقایسه برش پایه 229
3.3.14 نتایج 229
3.3.15 سپاسگذاري 229
3.3.16 مراجع 230

3-4 ) مقایسه طراحی سیستم قباب خمشی و دیوار برشی بتنی توام نیمه مدفون درمقابل انفجار به دو روش مقاومت نهایی وسطوح عملکردی

3.4.1 خلاصه 231
3.4.2 مقدمه 232
3.4.3 انفجار 232
3.4.4 موج انفجار 232
3.4.5 نوع انفجار مورد مطالعه 236
3.4.6 مشخصات مصالح مصرفی در مدل 237
3.4.7 جزئیات مدل سازی قاب مورد مطالعه درنرم افزار 237
3.4.8 تحلیل وطراحی قاب مورد مطالعه درنرم افزار 2000 SAP 238
3.4.9 نتایج طراتحی حاصل از روش مقاومت نهایی قاب مورد مطالعه 238
3.4.10 ارزیابی عملکرد قاب طراحی شده به روش مقاومت نهایی 239
3.4.11 طراحی سازه براساس سطوح عملکردی 240
3.4.12 ضوابط پذیرش اعضا تحت بارگذاری انفجاری درتحلیل دینامیکی غیرخطی 240
3.4.13 ارزیابی عملکرد قاب طراحی شده براساس سطوح عملکردی 242
3.4.14 مقایسه ونتیجه گیری 242
3.4.15 مراجع 244

3-5 ) مقایسه طراحی سیستم قاب خمی ودیوار برشی فولادی درمقابل انفجار به دو روش ضرایب بار ومقاومت (LRFD) وسطوح عملکردی

3.5.1 خلاصه 245
3.5.2 مقدمه 246
3.5.3 انفجار 246
3.5.4 موج انفجار 246
3.5.5 نوع انفجار مورد مطالعه 249
3.5.6 مشخصات مصالح مصرفی درمدل 250
3.5.7 جزئیات مدل سازی قاب مورد مطالعه درنرم افزار 251
3.5.8 تحلیل وطراحی قاب مورد مطالعه درنرم افزار2000 SAP 252
3.5.9 نتایج طراحی حاصل از روش ضرایب بار و ماقومت قاب مورد مطالعه 252
3.5.10 ارزیابی عملکرد قاب طراحی شده به روش ضرایب بار مقاومت 253
3.5.11 تحلیل وطراحی سازه براساس سطوح عملکردی 254
3.5.12 ضوابط پذیرش اعضا تحت بارگذاری انفجاری درتحلیل دینامیکی غیرخطی 254
3.5.13 ارزیابی عملکرد قاب طراحی شده براساس سطوح عملکردی 256
3.5.14 مقایسه ونتیجه گیری 256
3.5.15 مراجع 258

3-6 ) مقایسه طراحی سیستم قاب خمشی و دیوار برشی بتن مسلح نیمه مدفون در مقابل انفجار به دو روش مقاومت نهایی و سطوح عملکردی

3.6.1 خلاصه 260
3.6.2 مقدمه 261
3.6.3 پیشینه تحقیق و مرور منابع 262
3.6.4 انفجار 262
3.6.5 موج انفجار 262
3.6.6 نوع انفجارمورد مطالعه 266
3.6.7 مشخصات مصالح مصرفی در مدل 267
3.6.8 جزئیات مدل سازی قاب مورد مطالعه در نرم افزار 268
3.6.9 تحلیل و طراحی قاب مورد مطالعه در نرم افزار 2000 SAP 268
3.6.10 نتایج طراحی حاصل از روش مقاومت نهایی قاب مورد مطالعه 268
3.6.11 ارزیابی عملکرد قاب طراحی شده به روش مقاومت نهایی 269
3.6.12 طراحی سازه بر اساس سطوح عملکردی 270
3.6.13 ضوابط پذیرش اعضا تحت بارگذاری انفجاری در تحلیل دینامیکی غیر خطی 270
3.6.14 ارزیابی عملکرد قاب طراحی شده بر اساس سطوح عملکردی 272
3.6.15 نتیجه گیری 273
3.6.16 مراجع 275

3-7 ) تاثير شيوه طراحي بر ضريب رفتار قاب هاي خمشي متوسط

3.7.1 چکیده 276
3.7.2 مقدمه 277
3.7.3 نحوه تعيين ضريب كاهش مقاومت با توجه به مطالعات موجود 277
3.7.4 تعريف نامعيني 279
3.7.5 شيوه طراحي 279
3.7.6 نحوه مدلسازي، شيوه آناليز قابها و نحوه محاسبه ضريب رفتار 280
3.7.7 نحوه لحاظ كردن تاثيرشيوه كنترل سختي و ارايه نتايج 281
3.7.8 نتيجه گيري 284
3.7.9 مراجع 284

3-8 ) طراحی سیستم قاب خمشی فولادی به دو روش ضرایب بار ومقاومت وسطوح عملکردی تحت اثر بارگذاری انفجاری

3.8.1 خلاصه 286
3.8.2 مقدمه 287
3.8.3 انفجار 287
3.8.4 نوع انفجار مورد مطالعه 290
3.8.5 مشخصات مصالح مصرفی درمدل 291
3.8.6 جزئیات مدل سازی قاب مورد مطالعه در نرم افزار 292
3.8.7 تحلی وطراحی قاب مورد مطالعه در نرم افزار2000 SAP 292
3.8.8 نتایج طراحی حاصل از روش ضرایب بار ومقاومت قاب مورد مطالعه 292
3.8.9 ارزیابی عملکرد قاب طراحی شده به روش ضرایب بار ومقاومت 294
3.8.10 تحلیل وطراحی سازه براساس سطوح عملکردی 295
3.8.11 ارزیابی عملکرد قاب طراحی شده براساس سطوح عملکردی 297
3.8.12 مقایسه ونتیجه گیری 298
3.8.13 مراجع 299

قسمت هایی از فصل چهارم ارزیابی قاب های خمشی

امروزه استفاده از قاب های خمشی کوتاه تا متوسط به عنوان یک سیستم سازه ای مقاوم در برابر بارهای لرزه ای کاملاً متداول می باشد تحقیقات اخیر نشان می دهند که سازه های طراحی شده جهت مقاومت در برابر بارهای لرزه ای لزوماً در برابر پیش رونده مقاوم نبوده و در یک طراحی جامع، بررسی پاسخ سازه در برابر خرابی پیش روند نیز امری ضروری است. در کشور ما متاسفانه چنین متداول است که در مقاطع تیرها نسبت عرض به ارتفاع بسیار بزرگ تر از یک در نظر گرفته شده و تیر اصطلاحاً در سفق گم می شود در این تحقیق به بررسی تاثیر تغییر این نسبت بر روی پاسخ سازه در برابر خرابی پیش رونده پرداخته شده است و به طح اقتصادی تری دست پیدا نمود. برای این منظور مدل های تحلیلی از دو سازه سه و هفت طبقه بتنی مقاوم در برابر زلزله (با شکل پذیری متوسط) بر اساس ضوابط لرزه ای و مقررات ملی ساختمان های بتنی ایران با نسبت ارتفاع به عرض مقطع متفاوت تهیه و پاسخ آن ها در نه سناریو مختلف برداشت ستون، با انجام تحلیل دینامیکی غیر خطی، بر مبنای ایین نامه UFC مقایسه و نتایج بصورت مشروح ارائه گردیده است.

فهرست کامل فصل چهارم ارزیابی قاب های خمشی

4-1 ) ارزیابی مقاومت قاب های خمشی متداول در کشور،که بر مبنای آیین نامه زلزله طر احی شده اند،دربرابر خرابی پیش رونده

4.1.1 چکیده 301
4.1.2 مقدمه 301
4.1.3 مدل سازی 302
4.1.4 مشخصات قاب های مورد بررسی 302
4.1.5 مدل سازی خرابی پیشرونده 303
4.1.6 معرفی روش تحلیل دینامیکی غیرخطی 304
4.1.7 نتایج حاصل از تحلیل 305
4.1.8 نتیجه گیری 307
4.1.9 مراجع 308

4-2 ) ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی بتنی با شکل پذیری معمولی طراحی شده براساس آیین نامه 2800، باروش پوش آور

4.2.1 چکیده 309
4.2.2 مقدمه 309
4.2.3 مبانی نظری 310
4.2.4 ظر فیت 310
4.2.5 نیاز 310
4.2.6 عملکرد 311
4.2.7 تغییر شکلهای پلاستیک مجاز درسازه های بتن آرمه 312
4.2.8 روش تحقیق 312
4.2.9 نمونه های موردی ساختمان های بتنی با شکلذیری معمولی 313
4.2.10 کرنش نهایی وچرخش پلاستیک 313
4.2.11 نتایج ارزیابی عملکرد لرزه ای نمونه ها 313
4.2.12 ارزیابی عملکرد لرزه ای نمونهO12 313
4.2.13 ارزیابی عملکرد لرزه ای نمونهO8 315
4.2.14 ارزیابی عملکرد لرزه ای نمونه O4 316
4.2.15 بحث ونتیجه گیری 317
4.2.16 منابع 317

4-3 ) ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتنی میان مرتبه طراحی شده با شکل پذیری متوسط بر اساس آیین نامه بتن و استاندارد لرزه ای ایران

4.3.1 چکیده 319
4.3.2 مقدمه 320
4.3.3 روش تحقیق 320
4.3.4 مشخصات ساختمان های مورد بررسی 320
4.3.5 مدلسازی غیر خطی 320
4.3.6 تحلیل و منحنی های شکنندگی 323
4.3.7 یافته ها 324
4.3.8 بحث و نتیجه گیری 328
4.3.9 منابع 328

4-4 ) ارزیابی قاب خمشی فولادی طراحی شده با ویرایش اول آیین نامه 2800 وبررسی مقاوم سازی آن با استفاده از دیوار برشی فولادی ومهاربند همگرا

4.4.1 چکیده 330
4.4.2 مقدمه 331
4.4.3 هدف 331
4.4.4 روش تحلیل 331
4.4.5 سیستم های باربر جانبی 331
4.4.6 دیوار برشی فولادی نازک 331
4.4.7 سیستم مهاربندی فولادی 332
4.4.8 روش تحلیل دیوار برشی فولادی 332
4.4.9 طراحی ساختمان اولیه 333
4.4.10 ارزیابی آسیب پذیری سازه اولیه 334
4.4.11 ارزیابی طرح تقویت با مهاربند همگرا ودیوار برشی فولادی 336
4.4.11 مقایسه اقتصادی 338
4.4.12 نتیجه گیری 340
4.4.13 مراجع 341

4-5 ) ارزیابی اقتصادی طراحی قاب خمشی بتنی با استفاده از بتن سبک سازهای

4.5.1 خلاصه 342
4.5.2 مقدمه 342
4.5.3 طبقه بندی بتن سبک بر اساس شیوه ساخت 342
4.5.4 مشخصات مکانیکی بتن سبک 343
4.5.5 شیوه رسیدن به طرح اختلاط بهینه 344
4.5.6 طرح اختلاط پیشنهادی 345
4.5.7 تعریف مدلهای مورد بررسی 345
4.5.8 بارگذاری سازه 346
4.5.9 مدلسازی، تحلیل و طراحی 347
4.5.10 برآورد قیمت مصالح مصرفی 347
4.5.11 متره و برآورد مدلهای مورد بررسی 347
4.5.12 مقایسه مدلها 348
4.5.13 نتیجه گیری 348
4.5.14 مراجع 349

4-6 ) ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب خمشی بتن آرمه ویژه طراحی شده بر اساس ویرایش چهارم و ویرایش سوم آیین نامه 2800

4.6.1 چکیده 351
4.6.2 مقدمه 351
4.6.3 سابقه تحقیق 352
4.6.4 مفاهیم تحلیل غیرخطی در دستورالعمل بهسازی 352
4.6.5 روش ضرایب جابجایی 352
4.6.6 مراحل انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی PUSHOVER در دستورالعمل بهسازی 353
4.6.7 بارگذاری ثقلی درتحلیل PUSHOVER 354
4.6.8 معرفی مدلهای مورد مطالعه 354
4.6.9 بررسی نتایج 355
4.6.10 بررسی وزن طبقات 355
4.6.11 مقایسه لنگر واژگونی 355
4.6.12 بررسی شاخص پایداری 356
4.6.13 بررسی نحوه تشکیل مفصل پلاستیك 358
4.6.14 نتیجه گیری 361
4.6.15 مراجع 361

4-7 ) ارزیابی قاب خمشی بتنی با شکل پذیری متوسط معرفی شده در آیین نامه زلزله 2800 ایران

4.7.1 چکیده 363
4.7.2 مقدمه 363
4.7.3 مواد و روشها 364
4.7.4 معرفی سیتم های مورد مطالعه ومدلسازی 364
4.7.5 آنالیز استاتیکی غیرخطی 365
4.7.6 مفاصل پلاستیک 365
4.7.7 الگوهای بارگذاری جانبی 365
4.7.8 الگوهای بارگذاری ثقلی 365
4.7.9 اهداف عملکردی مورد مطالعه 365
4.7.10 تعیین نقطه عملکرد 366
4.7.11 تحلیل استاتیکی غیرخطی نهایی 366
4.7.12 ملاک های ارزیابی 366
4.7.13 نتایج عددی 366
4.7.14 مقادیر نقطه عملکرد برای توزیع های مختلف بار جانبی 366
4.7.15 بررسی عملکرد سازه 368
4.7.16 نتیجه گیری 369
4.7.17 مراجع 370
4.7.18 ABSTRACT 370

4-8 ) ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی متوسط دارای پس رفتگی درارتفاع طراحی شده بر اساس آیین نامه 2800

4.8.1 چکیده 371
4.8.2 مقدمه 372
4.8.3 مدلسازی 374
4.8.4 معیار پذیرش 375
4.8.5 روش تحلیل 375
4.8.6 انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی 378
4.8.7 ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب ها 380
4.8.8 جابجایی نسبی قاب ها 380
4.8.9 دوران های پلاستیک اعضاء 381
4.8.10 نتیجه گیری 381
4.8.11 مراجع 382

4-9 ) تحلیل آسیب پذیری ساختمان قاب خمشی فولادی طراحی شده بر اساس ضوابط لرزه ای،دربرابر خرابی پیش رونده

4.9.1 چکیده 385
4.9.2 مقدمه 385
4.9.3 روش تحلیل 387
4.9.4 مطالعه موردی پدیده خرابی پیشرونده 389
4.9.5 مدل سازه ومشخصات آن 389
4.9.6 تحلیل آسیب پذیری مدل سازه دربرابر خرابی پیشرونده 391
4.9.7 تحلیل سازه براساس آیین نامه 2003GSA 391
4.9.8 تحلیل سازه براساس آیین نامه 2009 UFC 392
4.9.9 خلاصه ونتیجه گیری 394
4.9.10 مراجع 395

4-10 ) رفتار لرزه ای سازه های قاب خمشی طراحی شده براساس ASCE7-10 مبتنی بر خسارت

4.10.1 چکیده 396
4.10.2 مقدمه 397
4.10.3 ملاحظات سازه ای 397
4.10.4 ملاحظات لرزه ای 398
4.10.5 تحلیل لرزه ای مبتنی بر خسارت 399
4.10.6 مدلسازی غیرالاستیک قاب های خمشی 399
4.10.7 طراحی مبتنی بر IBC 2012 (ASCE7-2010) 399
4.10.8 صحت سنجی تحلیل های عددی 400
4.10.9 خسارتلرزه ای اعضای سازه ای در ارتفاع 400
4.10.10 منابع 401

4-11 ) طراحي لرزه اي قاب هاي خمشي بر اساس الگوهاي بار جانبي گوناگون و مقايسه آن ها با طرح بهينه

4.11.1 چکیده 403
4.11.2 مقدمه 403
4.11.3 بهينه سازي با استفاده از تئوري تغییر شکل های یکنواخت 404
4.11.4 مدل سازي و فرضي هها 405
4.11.5 اعمال تئوري تغيير شكل يكنواخت 407
4.11.6 عملكرد سازه هاي بهينه 408
4.11.7 معرفي و مقايسه الگوي بارهاي مختلف 409
4.11.8 الگوي بار جانبي آيي ننامه 10 ASCE/SEI 7- 410
4.11.9 الگوي بار پيشنهادي كرمي 410
4.11.10 الگوي بار جانبي گوئل 410
4.11.11 الگوي بار پيشنهادي دگوچي 410
4.11.12 نتيجهگيري 413
4.11.13 منابع 413
4.11.14 ABSTRACT 415

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم مقایسه عملکرد لرزه ای سازه های فولادی با سیستم قاب خمشی طراحی شده

امروزه طراحی سازههای فولادی به روش LRFD بعنوان جایگزینی برای روش سنتی ASD گسترش یافته است. هر چند در سالهای گذشته مزایا و معایب این دو شیوه مورد بررسی زیادی قرار گرفتهاند اما در زمینه عملکرد لرزهای سازههای طراحی شده با این دو روش با استفاده از مفاهیم انرژی کارهای کمتری انجام شده است. به عنوان یک نمونه خرابی در سازهها معمولا در نقاطی ظاهر میشوند که مفاصل پلاستیک ایجاد شود و هر چه میزان انرژی میرایی در یک سازه بالا رود احتمال ایجاد مفاصل پلاستیک کاهش یافته و سازه کمتر آسیب می بیند. انرژی ورودی )مخصوصا انرژی میرایی و هیسترزیس( سازه ها پارامتری است که به وسیله آن عملکرد سازه میتواند مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا در تحقیق حاضر برای مقایسه پاسخ سازههای طراحی شده بر مبنای دو روش تنش مجاز و حالت حدی و نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی آنها با یکدیگر، سه ساختمان ) 3 ، 5 و 8 طبقه( فولادی با سیستم قاب خمشی منظم با نرم افزار ETABS طراحی گردیده و سپس سازه های مورد نظر در نرم افزار PERFORM تحت اثر 3 شتاب نگاشت جهت بررسی عملکرد لرزهای با استفاده از مفاهیم انرژی قرار مقایسه میگردند میگیرد. در سازه های با قاب خمشی در طبقات کم طراحی به روش ASD بهتر از روش LRFD است، با افزایش تعداد طبقات مقدار اتلاف انرژی، نسبت به روش طراحی تغییر نمی کند. یعنی طراحی براساس تنش مجاز و روش حد نهایی نتایج تقریبا یکسانی خواهد داشت

فهرست کامل فصل پنجم مقایسه عملکرد لرزه ای سازه های فولادی با سیستم قاب خمشی طراحی شده

5-1 ) مقایسه عملکرد سازه قاب خمشی ویژه با سازه قاب خمشی معمولی فولادی طراحی شده با ویرایش سوم استاندارد2800

5.1.1 خلاصه 417
5.1.2 مقدمه 417
5.1.3 روش وفرضیات اصلی تحقیق 418
5.1.4 رفتار کلی سازه 418
5.1.5 تعاریف مختلف شکل پذیری 419
5.1.6 حدود شکل پذیری سازه 420
5.1.7 مدلسازی رفتار غیرخطی 420
5.1.8 تفسیر نتایج حاصل ازتحلیل غیرخطی استاتیکی 421
5.1.9 تفسیر نتایج حاصل ازتحلیل غیرخطی استاتیکی درسازه های 3 طبقه 421
5.1.10 تفسیر تحلیل غیرخطی استاتیکی درسازه های 12 طبقه 422
5.1.11 تفسیر تحلیل غیرخطی دینامیکی درسازه های9طبقه تحت شتابنگاشت السنترو 423
5.1.12 مقایسه وزن سیستم قاب خمشی ویژه با سیستم های با قاب خمشی متوسط ومعمولی 424
5.1.13 نتیجه گیری 424
5.1.14 مراجع 424

5-2 ) مقایسه عملکرد لرزهای ساز ههای فولادی با سیستم قاب خمشی طراحی شده به روش ASD و LRFD با استفاده از مفاهیم انرژی

5.2.1 چکیده 425
5.2.2 مقدمه 425
5.2.3 مواد و روشها 426
5.2.4 نتایج و بحث 426
5.2.5 معرفی ساختمان مورد مطالعه 426
5.2.6 بررسی دریفت طبقات در سازه ها 428
5.2.7 نتیجهگیری کلی 430
5.2.8 منابع 431

5-3 ) مقايسه روش آناليز مستقيم DAM)) وروش طول موثر ELM)) درطراحی قاب های خمشی

5.3.1 چکیده 432
5.3.2 مقدمه 433
5.3.3 روش تحقيق 433
5.3.4 روش طول مؤثر 434
5.3.5 روش آناليز مستقيم 435
5.3.6 تعيين مقادير 435
5.3.7 نتيجه گيري 440
5.3.8 منابع 440

5-4 ) مقايسه سيستم دوگانه قاب خمشي فولادي وديوار برشي فولادي نازك با سيستم دوگانه قاب خمشي فولادي و مهاربند ضربدري يا شورون به روش طراحي بر اساس سطوح عملكرد

5.4.1 خلاصه 441
5.4.2 مقدمه 441
5.4.3 روش طراحي بر اساس سطوح عملكرد 442
5.4.4 ديوار برشي فولادي نازك 442
5.4.5 معرفي قابهاي مورد مطالعه 443
5.4.6 تعيين نقطه عملكرد قابها 444
5.4.7 ميزان اتلاف انرژي 445
5.4.8 ضريب رفتارسيستم دوگانه قاب خمشي متوسط و ديوار برشي فولادي نازك 445
5.4.9 روش ضريب شكل پذيري يوانگ 445
5.4.10 نتيجهگيري 446
5.4.11 مراجع 447

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید