50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع مبدل ماتریسی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 650 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مبدل ماتریسی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش کلیات در مورد مبدل های ماتریسی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تلفات در مبدل های ماتریسی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش کاربرد مبدل ماتریسی چند فاز به چند فاز بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مقایسه مبدل ماتریسی با مبدل های کلاسیک بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش روش های کنترلی مبدل های ماتریسی بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش کنترل مبدل ماتریسی در شرایط خطا بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش کنترل موتور القایی با مبدل ماتریسی بررسی شده است
  • در فصل هشتم این پژوهش کاربرد مبدل های ماتریسی در توربین های بادی بررسی شده است
  • در فصل نهم این پژوهش دیگر کاربرد های مبدل ماتریسی بررسی شده است
  • در فصل دهم این پژوهش ساخت مبدل ماتریسی بررسی شده است

مبدلهاي ماتريسي به علت مزايايي كه نسبت به مبدلهاي AC/DC/ACرايج دارند در سالهاي اخيـر مـورد توجه خاص قرار گرفته اند در اين سمينار مزايا و معايب مبدلهاي ماتريسي وساختار آنها عنوان شده است. از جمله اين مزايا مي توان به اندازه كوچك و شكل موجهاي با كيفيت بالا و امكان كنترل ضـريب قـدرت ورودي تا عدد يك اشاره كرد . مبدلهاي رايج AC/DC/ACدر باس DCخود داراي يك خازن الكتروليتي
بزرگ مي باشند كه باعث افزايش هزينه و حجم اين مبدلها مي باشد. همچنين استفاده از آنها در دما هاي بالا را ممكن نمي سـازد. در حاليكـه مبـدلهاي ماتريسـي ايـن محـدوديت را دارا نمـي باشـند. روشـهاي مدولاسيون مبدلهاي ماتريسي عبارتند از دو روش زير ( : 1روش مدولاسيون پهناي پالس بردار فضايي كـه خود شامل روش متعارف و روش بهينه كه تلفات كليد زني ان كمتر شده است،مي باشد ( .2مدولاسيون مستقيم با محدوديت حداكثر نسبت تبديل ولتاژ كمتـر از 5/0و مـدلا سـيون مسـتقيم بهبـود يافتـه بـا محدوديت حداكثر نسبت تبديل ولتاژ /0 866مي باشد . نتايج شبيه سازي هم نشان دهنده مزايا و معايب هر كدام از اين روشها مي باشد. همچنين اين مبدلها در درايو موتور هاي القايي و سيستم هاي مخابراتي و صنايع هواپيمايي و سيستم هاي قدرت مي توانند مورد استفاده قرار بگيرند

قسمت هایی از فصل اول کلیات در مورد مبدل های ماتریسی

مبدلهاي ماتريسي داراي يكسري ويژگيهايي هستند كه توانايي ما را در درايـو موتورهـاي القـايي بيشـتر ميكنند . از جمله بازده انرژي بالا و كار در چهار ناحيه گشتاور- سرعت را مي توان نـام بـرد . بـا در نظـر گرفتن توانايي برگرداندن انرژي از بار به منبـع كـه بـه دليـل وجـود سـوئيچهاي دو طرفـه در مبـدلهاي ماتريسي ، وجود دارد با عث شده تا يك درايو با بـازده بـالا را داشـته باشـيم . در روش كنتـرل بـرداري
موتورهاي القايي با استفاده از مبدلهاي ماتريسي ، تنظيم سرعت موتور وكيفيت گشتاور آن قابل رقابت با روش كنترل برداري موتورهاي القايي با استفاده از مبدلهاي متداول AC/DC/ACاست. همچنين در مبدل ماتريسي پاسخ پله سرعت موتور و پاسخ پله تغييرات بار خيلي بهتـر از اينـورتر هـاي
متداول تغذيه شده منبع ولتاژ است. همچنين ضريب توان ورودي يك را، وقتي كه موتور در سرعت نامي باشد و ولتاژ نيز ولتاژ نامي موتور باشد مي توانيم بدست آوريم . در اين حالت جريان ورودي نيز سينوسي بوده و مقدار THDآن بسيار كمتر از مبدلهاي AC/DC/ACرايج مي باشد. همچنين در كنترل حلقه باز موتورهاي القايي به روش V / Fثابت يك گزينه خوب مبدل ماتريسي است چون همزمان توانايي كنترل هم ولتاژ وهم فركانس خروجي را دارد

فهرست کامل فصل اول کلیات در مورد مبدل های ماتریسی

1-1 ) مبدل ماتریس وکاربردهای آن

1.1.1 کلیات 14
1.1.1.1 هدف 15
1.1.1.2 پیشینه تحقیق 15
1.1.1.3 ساختار سمینار 17
1.1.2 ساختار مبدلهای ماتریسی 18
1.1.2.1 ساختار مبدلهای ماتریسی 19
1.1.2.2 سوئیچ های دوطرفه 21
1.1.2.3 ساختار امیتر مشترک 21
1.1.2.4 ساختار کلکتور مشترک 21
1.1.2.5 ساختار پل دیودی 22
1.1.2.6 سوئیچ دوطرفه تشکیل شده از RBIGBT 22
1.1.3 روشهای کنترل مبدلهای ماتریسی 24
1.1.3.1 اصول حاکم بر کنترل مبدلهای ماتریسی 25
1.1.3.2 روشهای کنترل مبدلهای ماتریسی 27
1.1.3.3 مدولاسیون پهنای پالس بردار فضایی SVPWM 28
1.1.3.4 تبدیل غیرمستقیم 31
1.1.3.5 عملکرد یک یکسوسازی 3 فاز دیودی 32
1.1.3.6 مدولاسیون بردار فضایی 35
1.1.3.7 مدولاسیون بردار فضایی ولتاژ خروجی 35
1.1.3.8 تبدیل پارک ولتاژهای خروجی درحالتهای مجاز کلیدزنی 36
1.1.3.9 SVM مربوط به جریان ورودی 39
1.1.3.10 مدولاسیون همزمان ولتاژ ورودی وجریان خروجی 40
1.1.3.11 مدولاسیون بهینه بردار فضایی 50
1.1.3.12 کنترل مبدلهای ماتریسیی به روش مستقیم VENTURINI 52
1.1.3.13 روش مستقیم بهبود یافته KORTI 55
1.1.4 کاربردهای مبدل ماتریسی 57
1.1.4.1 درایو موتورهای القایی 58
1.1.4.2 کاربرد درصنایع هواپیمایی 59
1.1.4.3 کاربردهای مخابراتی 59
1.1.4.4 مبدل ماتریسی به عنوان رگولاتور ولتاژ 60
1.1.4.5 کاربرد مبدل ماتریسی در UPFC 61
1.1.5 نتایج شبیه سازی وپیشنهادات 63
1.1.5.1 نتایج شبیه سازی 64
1.1.5.2 پیشنهادات 68
1.1.5.3 منابع وماخذ 69
1.1.5.4 ABSTRACT 72

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تلفات در مبدل های ماتریسی

به طور کلی در هر حالتی که امکان انتقال انرژی بـه صـورت تماسـی ممکـن و یـا مقـرون بـه صـرفه نباشـد، IPT می توانـد جایگزین مناسبی باشد. هـم اکنـون در زمینـه پزشـکی، حمـل و نقل، صنایع و معادن کاربردهای دریایی و لوازم خانگی طرحهـای
تحقیقات زیادی برای استفاده از IPT تعریف شده است. مبدل IPT در اصل متشکل از یـک ترانسـفورماتور وجـود بـا فاصله هوایی در هسته آن است. عبور جریان از سیم اولیه پیچ شاری تولید میکند که اگر این شار از سیم پیچ ثانویه عبور کنـد در آن ولتاژ القا خواهد کرد و با توجه به اتصال ثانویه به بار در آن جریان برقرار می گردد. برای آنکه بتوان چگالی توان را در ترانسفورماتور IPT افزایش داد؛ لازم است فرکـانس کـاری آن افـزایش پیـدا کنـد بنـابراین؛ IPT معمولاً در فرکانس های بالا کار میکند (معمولاً بـین 10 تـا 100 کیلو هرتز) تا توان را از یک منبـع سـاکن بـه یـک یـا تعـدادی
سیم پیچ قابل حرکت منتقل کند. همانطور که در شکل 1 مشاهده می گردد؛ یک سیستم IPT از دو قسمت تشـکیل مـی شود. سـمت اولیـه IPT از یـک طبقـه ی یکسوساز، لینک DC، اینورتر فرکانس بالای DC/AC پـیچ و سیم تشکیل اولیه می گردد. سمت ثانویه نیز شامل سـیم پـیچ ثانویـه و یک طبقه ی ماتریسی مبدل تکفاز به سه فاز بـرای اتصـال بـه بـار می گردد.

فهرست کامل فصل دوم تلفات در مبدل های ماتریسی

2-1) ارزیابی تحلیلی وتجربی تلفات درمبدلهای ماتریسی

2.1.1 چکیده 74
2.1.2ABSTRACT 74
2.1.3 مقدمه 74
2.1.4 محاسبات تلفات درمبدل ماتریسی 75
2.1.5 تلفات حالت هدایت 76
2.1.6 تلفات کلیدزنی درزمان خاموش شدن 77
2.1.7 تلفات کلیدزنی 77
2.1.8 تفات کلیدزنی در زمان روشن شدن 78
2.1.9 تلفات مدار اسنابر 79
2.1.10 روش مدولاسیون اعمالی 81
2.1.11 نتایج عملی وشبیه سازی 82
2.1.12 نتیجه گیری 84
2.1.13 مراجع 84

2-2) بررسی مقایسه ای تلفات درایورهای القایی سه فاز با تکیه بر مبدلهای ماتریسی واینورتری

2.2.1 چکیده 85
2.2.2 مقدمه 85
2.2.3 مدلسازی 85
2.2.4 معادلات ماشین القایی 85
2.2.5 مدل سازی اینورتر 86
2.2.6 مدل سازی مبدل ماتریسی 86
2.2.7 کنترل مستقیم گشتاور 88
2.2.8 شبیه سازی سیستم مورد مطالعه 89
2.2.9 آرایش کلرید زنی براساس مبدل ماتریسی 89
2.2.10 نتیجه گیری 91
2.2.11 ضمیمه 92
2.2.12 مراجع 92

2-3) ارائه یک شیوه مدولاسیون جدید به منظور کاهش تلفات کلیدزنی مبدل ماتریسی تکفاز به سه فاز شش سوئیچه برای استفاده در ثانویه IPT

2.3.1 چکیده 93
2.3.2 مقدمه 93
2.3.3 اصول روش کلیدزنی پیشنهادی 94
2.3.4 محاسبات تلفات سوئیچینگ 96
2.3.5 محاسبات تلفات کلیدزنی ماسفت قدرت 96
2.3.6 مقایسهی تلفات کلیدزنی کلیدزنی به شیوهی SLR و کلید زنی به شیوه ی PWM 97
2.3.7 نتایج شبیه سازی 98
2.3.8 نتیجه گیری 99
2.3.9 مراجع 99

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم کاربرد مبدل ماتریسی چند فاز به چند فاز

روشهاي مختلفي براي مدولاسيون مبدلهاي ماتريسي ارايه شده است كه روش مدولاسيون بردار فضايي غير مستقيم بدليل سادگي نسبت به بقيه روشها در اين مقاله بكار گرفته شده است. در شكل 1 بلوك دياگرام مبدل ماتريسي سه فاز به سه فاز نشان داده شده كه در آن از 9 كليد IGBT استفاده شده است و شكل 2 الگوريتم مدولاسيون بردار فضايي غير مستقيم را نشان ميدهد. روش مدولاسيون بردار فضايي غير مستقيم از اين واقعيت استخراج شده است كه مبدل هاي ماتريسي دقيقا عملكرد يكساني با همتاي غير مستقيم خود دارند. اين روش شامل يك مرحله يكسوسازي و يك مرحله اينورتري با يك شين DC مجازي مي باشد. ولتاژ اتصال DC با برش ولتاژ ورودي در مرحله يكسوسازي توليد ميشود و با بكارگيري الگوريتم معكوس ولتاژ اتصال DC مجازي به صورت ورودي يك اينورتر منبع ولتاژي PWM معمولي ولتاژهاي خروجي را توليد مي كند.

فهرست کامل فصل سوم کاربرد مبدل ماتریسی چند فاز به چند فاز

3-1 ) مبدل ماتريسي منبع امپدانس سه فاز به ت كفاز

3.1.1 چکیده 100
3.1.2 مقدمه 100
3.1.3 مبدل ماتريسي منبع امپدانس سه فاز به تك فاز پیشنهادی با 3 کلید قدرت 101
3.1.4 توپولوژي پيشنهادي مبدل ماتريسي منبع امپدانس سه فاز به تک فاز 101
3.1.5 مبدل ماتريسي منبع امپدانس سه فاز به تك فاز پیشنهادی با 6 کلید قدرت 103
3.1.6 مبدل ماتريسي منبع امپدانس سه فاز به تك فاز پیشنهادی با 8کلید قدرت 103
3.1.7 روش كنترلي پيشنهادي 104
3.1.8 نتايج شبي ه سازي براي مبدل ماتريسي منبع امپدانس با 3کلید قدرت 105
3.1.9 نتایج شبیه سازی 105
3.1.10 نتايج شبيه ساز ي براي مبدل ماتريسي منبع امپدانس با 6کلید قدرت 106
3.1.11 نتايج شبيه سازي براي مبدل ماتريسي منبع امپدانس با 8کلید قدرت 107
3.1.12 نتیجه گیری 110
3.1.13 مراجع 110

3-2 ) ارائه روش جدید کنترلی برای مبدلهای ماتریسی سه فاز به تک فاز

3.2.1 چکیده 112
3.2.2 مقدمه 112
3.2.3 ساختارهای مرسوم برای مبدلهای ماتریسی سه فاز به تک فاز 113
3.2.4 مبدل ماتریسی سه فاز به تک فاز با 3 کلید قدرت 113
3.2.5 مبدل ماتریسی سه فاز به تک فاز با 6 کلید قدرت دو طرفه 113
3.2.6 مبدل ماتریسی سه فاز به تک فاز با 8 کلید قدرت 114
3.2.7 روش کنترلی پیشنهادی 114
3.2.8 تعیین زمان کلید زنی مد دوم برای هردوره زمانی کلید زنی 115
3.2.9 تعیین خروجی مطلوب تعریف شده 116
3.2.10 تعیین محدوده ضریب بهره ومحدوده فرکانس قابل تولید مبدل 116
3.2.11 نتایج شبیه سازی 117
3.2.12 نتایج شبیه سازی برای مبدل ماتریسی با 3 کلیدقدرت 117
3.2.13 نتایج شبیه سازی برای مبدل ماتریسی با 6 کلید قدرت 118
3.2.14 نتایج شبیه سازی برای مبدل ماتریسی با 8 کلید قدرت 119
3.2.15 نتیجه گیری 120
3.2.16 مراجع 120

3-3 ) مبدل ماتريسي منبع امپدانس سه فاز به دو فاز با طيف پيوسته فرکانس خروجي

3.3.1 چکیده 121
3.3.2 مقدمه 121
3.3.3 ساختار مبدل ماتریسی منبع امپدانس سه فاز به دوفاز پیشنهادی 122
3.3.4 روش کنترلی پیشنهادی 123
3.3.5 نتایج شبیه سازی 124
3.3.6 نتیجه گیری 127
3.3.7 مراجع 127

3-4 ) بررسي تاثير فيلتر وروردي و خروجي، استفاده از الگوريتم كنترلي مناسب درمبدل ماتريسي سه فاز به سه فاز

3.4.1 چکیده 128
3.4.2 مقدمه 128
3.4.3 الگوريتم مدولاسيون بردار فضايي غير مستقيم 128
3.4.4 شبيه سازي كامپيوتري 130
3.4.5 نتایج شبیه سازی 131
3.4.6 نتیجه گیری 133
3.4.7 مراجع 133

3-5 ) ارائه یک الگوي کلیدزنی نوین در مبدل ماتریسی AC/AC سهفاز به سهفاز در راستاي کاهش تلفات کلیدزنی و بهبود شرایط هارمونیکی مبدل

3.5.1 چکیده 134
3.5.2 مقدمه 134
3.5.3 استراتژيهاي مدولاسیون مربوط به مبدل ماتریسی سه فاز 135
3.5.4 الگوي کلیدزنی پیشنهادي مبتنی بر رهیافت مدولاسیون MDCM 135
3.5.5 نتایج حاصل از شبیهسازي مربوط به الگوي کلیدزنی پیشنهادی 136
3.5.6 مقایسه و ارزیابی الگوي کلیدزنی پیشنهادي با الگوهاي کلیدزنی معرفی شده 137
3.5.7 نتیجه گیری 138
3.5.8 مراجع 138

قسمت هایی از فصل چهارم مقایسه مبدل ماتریسی با مبدل های کلاسیک

امروزه ژنراتورهای بادی سرعت متغیر به دلیل مزایایی که دارن جایگزین ژنراتور اند. ژنراتورهای های بادی با سرعت ثابت شده بادی مغناطیس دایم یکی از انواع ژنراتورهای بادی سرعت متغیر است که به دلیل حذف جعبه دنده (گیربکس) از ساختار آن و داشت مزایای از قبیل اندازه کوچکتر، وزن کمتر و کاهش استرسهای مکانیکی ناشی از تغییرات باد امروزه مورد توجه
اند بیشتری قرار گرفته ] .[1,2در بخش دوم این مقاله به بررسی و مدلسازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دایم خواهیم پرداخت. مبدل ماتریسی یک نوع مبدل فرکانسی مستقیم و بدون لینک DCمیباشد که میتواند یک ولتاژ ACبا دامنه و فرکانس متغیر را به یک ولتاژ ACدیگر ولی با دامنه و فرکانس ثابت تبدیل کند. مبدل ماتریسی ( 1)MCاولین بار توسط PellyوGyugyiدر سال 1791معرفی و اولین الکوریتم کاربردی برای آن در سال 1791توسط Venturiniو Alesinaمطرح شد. از مزایای آن میتوان به امکان داشتن ضریب توان دلخواه در ورودی این مبدل، قابلیت برگشت توان به منبع برای
کاربردهای ژنراتوری و صرفهجویی در توان مصرفی و امکان تولید ولتاژ خروجی و جریان ورودی سینوسی با کمترین هارمونیک را اشاره کرد. در بخش سوم مبدل ماتریسی بیان شده و معادلات مربوط به آن ارائه میگردد

فهرست کامل فصل چهارم مقایسه مبدل ماتریسی با مبدل های کلاسیک

4-1 ) مقايسه ي عملكرد موتور DC بدون جاروبك تغذيه شده با مبدل كلاسيك و مبدل ماتريسي

4.1.1 چکیده 139
4.1.2 مقدمه 140
4.1.3 مبدل كلاسيك 140
4.1.4 مبدل ماتريسي سه فاز 141
4.1.5 استراتژي كليد زني 142
4.1.6 استراتژي كليد زني مبدل كلاسيك 142
4.1.7 استراتژي كليد زني مبدل مبدل ماتريسي 142
4.1.8 شبیه سازی موتور DC بدون جاروبک 143
4.1.9 شبیه سازی موتور DC بدون جاروبک با مبدل کلاسیک 143
4.1.10 شبیه سازی موتور DC بدون جاروبک بامبدل ماتریسی 145
4.1.11 نتیجه 147
4.1.12 مراجع 148

4-2 ) مبدل AC-AC ماتریسی غيرمستقيم با ضریب بهره ولتاژ بالا و مقایسه عملکرد آن با نوع مستقيم از لحاظ کيفيت امواج ورودی و خروجی

4.2.1 چکیده 149
4.2.2 مقدمه 149
4.2.3 مبدل ماتریسی مستقيم دارای تکنيک SVM 150
4.2.4 نقش بوست-چاپر ولتاژ AC-AC درمبدل 151
4.2.5 مبدل ماتریسی غيرمستقيم با قابليت بهره ولتاژ بالا 151
4.2.6 شبيهسازی مبدل ماتریسی مستقيم و غيرمستقيم 152
4.2.7 نتیجه گیری 154
4.2.8 مراجع 154

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم روش های کنترلی مبدل های ماتریسی

موتورهاي القايي به دليل قابليت اطمينان، استحكام و قيمت كم، امروزه يكي از مهمترين محركه هاي سيستم هاي صنعتي محسوب مي . شوند با اين وجود مبحث كنترل اين موتورها به دليل وجود ديناميكهاي تزويج شده چند ورودي چند خروجي با پيچيدگيهاي
خاصي همراه است. با پيشنهاد روش كنترل برداري در اواخر دهه هفتاد امكان كنترل مستقل گشتاور و شار مغناطيسي براي اين موتور . فراهم آمد اين روش در شرايط گذراي شار، توانايي كنترل مستقل شار و گشتاور را ندارد. از طرف ديگر تخمين شار روتور ارتباط زيادي به مقدار واقعي مقاومت روتور دارد و مقاومت روتور به دليل اثرات پوستي و تغييرات حرارتي موتور، مقدار ثابتي نيست. علاوه بر مسئله تاثير نامعيني هاي پارامتري برعملكرد موتور، اين روش نياز به انتقال دستگاههاي مختصات و نيز رگولاتورهاي اضافي براي كنترل جريان موتور دارد.

فهرست کامل فصل پنجم روش های کنترلی مبدل های ماتریسی

5-1 ) بررسی ومقایسه روشهای کنترل مبدلهای ماتریسی

5.1.1 چکیده 155
5.1.2 مقدمه 155
5.1.3 الگوریتم های کنترلی 156
5.1.4 روش ونتورینی 156
5.1.5 مدولاسیون بردار فضایی 158
5.1.6 شبیه سازی 160
5.1.7 نتیجه گیری 161
5.1.8 مراجع 161

5-2 ) استراتژی کنترل پیشگو دریک مبدل ماتریسی مستقیم به منظور کنترل جریان بار

5.2.1 چکیده 162
5.2.2 مقدمه 162
5.2.3 تعریف استراتژی کنترل پیشگو مبتنی برمدل 163
5.2.4 کنترل جریان پیشگو برای مبدل ماتریسی 163
5.2.5 مدل مبدل ماتریسی 164
5.2.6 مدل بار 164
5.2.7 مدل فیلتر ورودی 165
5.2.8 توان راکتیو لحظه ای 165
5.2.9 کنترل جریان خروجی با حداقل سازی توان راکتیو 166
5.2.10 شبیه سازی ونتایج 166
5.2.11 نتیجه گیری 168
5.2.12 مراجع 168

قسمت هایی از فصل ششم کنترل مبدل ماتریسی در شرایط خطا

در اینجا در ابتدا مانند روش كنترل مستقيم گشتاور كلاسيک خطای گشتاور ماشين و شار استاتور وارد مقایسه كننده های هيسترزید می شود و با استفاده از جدول كليدزنی كلاسيک یک بردار ولتاژ به دست می آید. در مرحلهه بعد با توجه به اینکه باید ميانگين سينوس زاویه بين ولتاژ و جریان ورودی صفر باقی بماند، ميانگين این مقدار به یک مقایسه كننده هيسترزید دو سطحی وارد می شود و با توجه به بردار به دست آمده از مرحله قبل وسکتور بردار جریان ورودی و با استفاده از جدول ذكر شده در مرجع وضعيت مناسب سوئيچ های مبدل به دست می آید. برای به دست آوردن ميانگين نيز از یک فيلتر پایين گذر استفاده می شود. در این روش برای تامين گشتاور موتور و شار استاتور، ولتاژ ورودی و جریان خروجی مبدل را اندازه گيری كرده و با توجه به وضعيت كليدها ولتاژ خروجی و جریان ورودی محاسبه می شوند. از آنجایيکه كنترل وضعيت سوئيچ ها در این روش بستگی به مقادیر لحظه ای خطای گشتاور موتور و شار استاتور دارد لذا فرایند كليدزنی آن ثابت نمی باشد و این مسئله باعث افزایش ریپل گشتاور شده و فيلتر كردن هارمونيکای جریان را برای اندازه گيری مشکلتر می كند

فهرست کامل فصل ششم کنترل مبدل ماتریسی در شرایط خطا

6-1 ) بررسی ومقایسه روشهای کنترل مبدل ماتریسی تحت شرایط خطا

6.1.1 چکیده 169
6.1.2 مقدمه 169
6.1.3 اصول اولیه مبدل ماتریسی 169
6.1.4 روش اول 170
6.1.5 آشکارسازی وتشخیص نوع خطا 170
6.1.6 الگوریتم FAULT TOLERANT 171
6.1.7 الگوریتم اول 171
6.1.8 اصلاح ساختار والگوریتم مدولاسیون 171
6.1.9 روش دوم 171
6.1.10 راهبرد PWM برای مرحله اینورتری 172
6.1.11 ترکیب 2 مرحله اینورتری ویکسوکنندگی 172
6.1.12 راهبردPWM برای بخش یکسوکنندگی 172
6.1.13 روش دوم 172
6.1.14 نتایج شبیه سازی 173
6.1.15 نتیجه گیری 174
6.1.16 مقایسه 174
6.1.17 نتیجه گیری 174

6-2 ) طراحی کنترل کننده مد لغزشی در سیستم های تبدیل انرژی باد PMSG با مبدل ماتریسی

6.2.1 چکیده 175
6.2.2 مقدمه 175
6.2.3 ژنراتور سنکرون مغناطیس دائمPMSG 175
6.2.4 مدل توربین بادی و کنترل حداکثر توان 176
6.2.5 مبدل ماتریسی و انتخاب کلید دو جهته مناسب 177
6.2.6 طراحی کنترل کننده غیر خطی فیدبک حالت 178
6.2.7 کنترل توربین بادی به روش مد لغزشی 180
6.2.8 سیستم شبیه سازی شده 180
6.2.9 فرکانس متر آنلاین 181
6.2.10 موثر سنج آنلاین 181
6.2.11 استفاده از فیلتر در خروجی مبدل ماتریسی 182
6.2.12 نتایج شبیه سازی 182
6.2.13 نتیجه گیری 183
6.2.14 مراجع 184

6-3 ) پیاده سازی استراتژی کنترل مستقیم گشتاور توسطس مبدل ماتریسی برای یک سیستم تبدیل انرژی بادی با ژنراتور سنکرون آهنربای دائم

6.3.1 چکیده 185
6.3.2 مقدمه 185
6.3.3 مد توربین بادی 187
6.3.4 استراتژی کنترلی توربین بادی 188
6.3.5 مدل ژنراتور سنکرون آهنربای دائم 189
6.3.6 پیاده سازی DTC بامبدل ماتریسی 190
6.3.7 نتایج شبیه سازی 193
6.3.8 نتیجه گیری 195
6.3.9 مراجع 195

6-4 ) کنترل مستقیم گشتاور با مبدل ماتریسی مستقیم در ژنراتور سنکرون مغناطیس دایم متصل به توربین بادی

6.4.1 چکیده 196
6.4.2 مقدمه 196
6.4.3 کنترل و مدل سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دایم 197
6.4.4 مبدل ماتریسی 198
6.4.5 کنترل مستقیم گشتاور 200
6.4.6 شبیه سازی 201
6.4.7 نتیجه گیری 201
6.4.8 مراجع 201

قسمت هایی از فصل هفتم کنترل موتور القایی با مبدل ماتریسی

در شـكل (5) يـك نمونـه پيـاده سـازي مبـدل ماتريسـي اسپارس تغيير يافته به عنوان كنترل كننده يكپارچه توان، در دو خط متصل به یک شینه، نمایش داده شده است. در طرح فوق دو خط انتقال به ولتاژ سري مجهز شده اند تا توان مختلط شان مستقلاً كنترل شود. هر كي از خروجـي هـاي مبدل، توسط یك ترانسفورمر سه فاز با آرایش ويـژه، ولتـاژي سري در یك خط انتقال تزریق مي كننـد. ايـن ترانسـفورمر در ورودي به صورت مثلث و در خروجي، هر سیم پيچ، سری با یك فاز متصـل شـده اسـت. در ايـن طـرح، مبـدل ماتريسـي اسپارس تغيير يافته جايگزین طرح هاي رایج شده است كه در آن ها از چندین اینورتر منبع ولتـاژي اسـتفاده مـي شـد كـه در لینك DC همراه یك خازن حجیم بـا هـم مـوازي مـي شـدند. خازن مذكور مشكلاتي نظیر عمر محدود، وزن و قيمت زیاد و تلفات مضاعف به همراه داشت كه باعث پايين آمـدن قابليـت اطمينان سیستم ميشد

فهرست کامل فصل هفتم کنترل موتور القایی با مبدل ماتریسی

7-1 ) کنترل برداری موتور القایی با استفاده از مبدل ماتریسی

7.1.1 کلیات 216
7.1.1.1 هدف 217
7.1.1.2 پیشینه تحقیق 217
7.1.1.3 ساختار پایان نامه 220
7.1.2 کنترل برداری موتور القایی 222
7.1.2.1 مقدمه 223
7.1.2.2 استراتژی های کار معمول موتور القایی 223
7.1.2.3 کنترل برداری 224
7.1.2.4 ساختار ریاضی کنترل برداری 225
7.1.2.5 روش های به کارگیری کنترل برداری 227
7.1.2.6 روش کنترل برداری مستقیم 228
7.1.2.7 روش کنترل برداری غیرمستقیم 229
7.1.3 مبدلهای ماتریسی 232
7.1.3.1 مقدمه 233
7.1.3.2 ساختار مبدلهای ماتریسی 234
7.1.3.3 سوئیچ های دوطرفه 236
7.1.3.4 ساختار امیتر مشترک 236
7.1.3.5 ساختار کلکتور مشترک 237
7.1.3.6 ساختار پل دیودی 238
7.1.3.7 سوئیچ دوطرفه تشکیل شده از RBIGBT 238
7.1.3.8 اصول حاکم بر کنترل مبدلهای ماتریسی 239
7.1.3.9 روشهای کنترل مبدلهای ماتریسی 241
7.1.3.10 مدولاسیون پهنای پالس بردارفضایی SVPWM 242
7.1.3.11 تبدیل غیرمستقیم 245
7.1.3.12 عملکرد یک یکسوساز3 فازدیودی 246
7.1.3.13 مدولاسیون بردارفضایی 249
7.1.3.14 مدولاسیون بردارفضایی ولتاژ خروجی 249
7.1.3.15 تبدیل پارک ولتاژهای خروجی درحالتهای مجاز کلیدزنی 250
7.1.3.16 SVM مربوط به جریان ورودی 253
7.1.3.17 مدولاسیون همزمان ولتاژ ورودی وجریان خروجی 254
7.1.3.18 مدولاسیون بهینه بردار فضایی 264
7.1.3.19 کنترل مبدلهای ماتریسی به روش مستقیم VENTURINI 266
7.1.3.20 روش مستقیم بهبود یافته KORTI 269
7.1.4 شبیه سازی ونتایج 271
7.1.4.1 مقدمه 272
7.1.4.2 کنترل برداری موتور القایی باولتاژ سینوسی 272
7.1.4.3 کنترل برداری موتور القایی با اینورتر 278
7.1.4.4 کنترل برداری موتور القایی بامبدل ماتریسی 282
7.1.4.5 نتیجه گیری 285
7.1.5 نتیجه گیری وپیشنهادات 287
7.1.5.1 جمع بندی 288
7.1.5.2 پیشنهادات 289
7.1.5.3 منابع وماخذ 290
7.1.5.4 ABSTRACT 294

7-2 ) تغذیه وکنترل ماشین های القایی توسط مبدلهای ماتریسی

7.2.1 مبدلهای ماتریسی 312
7.2.1.1 مقدمه 313
7.2.1.2 مبدلهای ماتریسی کنترل شده توسط تابع انتقال مستقیم 313
7.2.1.3 مدار قدرت واصول کارکرد مبدل ماتریسی 315
7.2.1.4 استراتژی کلید زنی 317
7.2.1.5 مدولاسیون مبدل ماتریسی 318
7.2.1.6 مبدلهای ماتریسی برپایه مدولاسیون بردار فضایی 323
7.2.1.7 اصول کنتر مبدل ماتریسی با SVM 324
7.2.1.8 شبیه سازی 333
7.2.1.9 بلوک زمان نمونه برداری 335
7.2.1.10 بلوک محاسبه سکتور ورودی 337
7.2.1.11 محاسبه زمانهای سوئیچینگ 338
7.2.1.12 افراز زمان شبیه سازی 342
7.2.1.13 جدول کلید زنی 343
7.2.1.14 مبدل ماتریسی وبار 345
7.2.1.15 نتایج شبیه سازی 346
7.2.2 کموتاسیون جریان درمبدلهای ماتریسی 350
7.2.2.1 مقدمه 351
7.2.2.2 کلید های دوطرفه عملی 351
7.2.2.3 کموتاسیون جریان 353
7.2.2.4 راه حل مشکل کموتاسیون درمبدلهای ماتریسی 354
7.2.2.5 کموتاسیون جریان در 3 فاز به یکفاز درمبدل ماتریسی 357
7.2.2.6 استفاده از FPGA جهت کنترل کموتاسیون چهارمرحله ای 358
7.2.2.7 شبیه سازی کموتاسیون جریان چهار مرحله ای درهرساق مبدل ماتریسی 359
7.2.2.8 نتایج شبیه سازی 360
7.2.3 مروری بر روش های کنترل 362
7.2.3.1 محرکه های DC 363
7.2.3.2 محرکه های AC 363
7.2.3.3 کنترل اسکالر موتور القایی 364
7.2.3.4 کنترل برداری موتور القایی 364
7.2.3.5 کنترل مستقیم گشتاور درموتور مربوط القایی 366
7.2.3.6مقایسه روشهای مختلف کنترل موتور القایی 367
7.2.4 کنترل مستقیم گشتاور 369
7.2.4.1 مقدمه 370
7.2.4.2 اصول روش کنترل مستقیم گشتاور 370
7.2.4.3 توصیف فیزیکی 370
7.2.4.4 توصیف ریاضی 372
7.2.4.5 کنترل شار وگشتاور بوسیله ولتاژ 374
7.2.4.6 دیاگرام کلی DTC 374
7.2.4.7 بردارهای ولتاژ 376
7.2.4.8 اثربردارهای ولتاژ 377
7.2.4.9 جدول کلید زنی بهینه 379
7.2.4.10 تخمین شار استاتور 380
7.2.4.11 مقایسه کننده های هیسترزیس 381
7.2.4.12 شبیه سازی 382
7.2.4.13 مقایسه کننده های شار وگشتاور 384
7.2.4.14 بلوک محاسبه موقعیت شار 385
7.2.4.15 جدول کلید زنی 386
7.2.4.16 بلوک PMW واینورتر 387
7.2.4.17 بلوک تخمین شار 387
7.2.4.18 نتایج شبیه سازی 388
7.2.5 کاربرد مبدلهای ماتریسی درکنترل مستقیم گشتاور 394
7.2.5.1 مقدمه 395
7.2.5.2 تئوری مبدلهای ماتریسی 395
7.2.5.3 اصول DTC 397
7.2.5.4 اصول DTC با به کارگیری مبدل های ماتریسی 398
7.2.5.5 بلوک دیاگرام کلی کاربرد مبدل ماتریسی درکنترل DTC 400
7.2.5.6 شبیه سازی 401
7.2.5.7 بلوک کنترل مستقیم گشتاور 403
7.2.5.8 بلوک مبدل های ماتریسی ومحاسبه سکتور ورودی 404
7.2.5.9 بلوک کنترل ضریب توان ورودی 404
7.2.5.10 جدول کلید زنی 405
7.2.5.11 نتایج شبیه سازی 406
7.2.6 نتیجه گیری و پیشنهادات 414
7.2.6 نتیجه گیری 415
7.2.7 پیشنهادات 414
7.2.8 پیوست ها 418
7.2.9 REFRENCE 438
7.2.10منابع وماخذ 441
7.2.11 ABSTRACT 442

7-3 ) کنترل مستقیم گشتاور موتور القائی بامبدل ماتریسی 9 سوئیچه

7.3.1 خلاصه 444
7.3.2 مقدمه 444
7.3.3 مبدل ماتریسی 445
7.3.4 کنترل مستقیم گشتاور کلاسیک 446
7.3.5 کنترل مستقیم گشتاور با مبدل ماتریسی 446
7.3.6 شبیه سازی ونتایج 447
7.3.7 نتیجه گیری 449
7.3.8 مراجع 449

7-4 ) كنترل مستقيم گشتاور(DTC) موتور القایی با استفاده از مبدل ماتریسی بهبود یافته

7.4.1 چکیده 451
7.4.2 مقدمه 452
7.4.3 اصول مبدل ماتریسی 452
7.4.4 روشهای سوئیچینگ بردار فضایی برای مبدل ماتریسی به دو روش مختلف تقسیم میشوند 452
7.4.5 مدولاسیون بردار فضایی مستقیم 452
7.4.6 مدولاسیون بردارفضایی غیرمستقیم 454
7.4.7 مرحله یکسوسازی 454
7.4.8 مرحله اینورتری 456
7.4.9 برای مقایسه این دومدولاسیون سه معیار پیشنهاد میشود 457
7.4.10 مدل ریاضی وتئوری DTC 457
7.4.11 مدل ریاضی موتور القایی 458
7.4.12 مدل تشخیص شار استاتور 458
7.4.13 تئوری DTC 458
7.4.14 اساس DTC با استفاده از مبدل ماتریسی 458
7.4.15 شبیه سازی ها 461
7.4.16 نتیجه گیری 464
7.4.17 پیوست 465
7.4.18 مراجع 465

7-5 ) کنترل سرعت وشار موتور القایی تغذیه شده با مبدل ماتریسی با کنترل کننده خطی سازی بافیدبک و ولتاژ ورودی نامتعادل

7.5.1 چکیده 466
7.5.2 مقدمه 466
7.5.3 ساختار مبدل ماتریسی 467
7.5.4 کنترل مبدل ماتریسی با روش VENTURINI 467
7.5.5 روش جبران سازی ورودی نامتعادل 468
7.5.6 کنترل کننده خطی سازی بافیدبک ورودی-خروجی 469
7.5.7 نتایج شبیه سازی 470
7.5.8 نتیجه گیری 471
7.5.9 مراجع 471

7-6 ) کنترل سرعت موتور القایی تغذیه شده با مبدل ماتریسی با ولتاژ ورودی نامتعادل

7.6.1 خلاصه 472
7.6.2 مقدمه 472
7.6.3 ساختار مبدل ماتریسی 473
7.6.4 کنترل مبدلهای ماتریسی باروش VENTURINI 473
7.6.5 روش جبرانسازی ورودی نامتعادل 474
7.6.6 مدل موتور القایی 475
7.6.7 کنترلر خطی سازی بافیدبک ورودی-خروجی 475
7.6.8 نتایج شبیه سازی 476
7.6.9 نتیجه گیری 477
7.6.10 مراجع 478

7-7 ) کنترل برداری حلقهبسته موتور القائی سهفاز با استفاده از مبدل ماتریسی

7.7.1 چکیده 480
7.7.2 مقدمه 480
7.7.3 تبدیلات سه فاز موتور القایی 481
7.7.4 کنترل برداری حلقه بسته 482
7.7.5 ساختار مبدل ماتریسی 482
7.7.6 شبیهسازی روش کنترل برداری پیشنهادی 484
7.7.7 نتایج شبیهسازی 484
7.7.8 نتیجه گیری 487
7.7.9 پیوست 487
7.7.10 مراجع 487

7-8 ) کنترل مستقیم گشتاور موتورالقایی با استفاده از کلیدزنی بهینه مبدل ماتریسی غیرمستقیم

7.8.1 چکیده 488
7.8.2 مقدمه 488
7.8.3 قوانین کنترل مستقیم گشتاور 489
7.8.4 مدل ماتریسی غیر مستقیم 490
7.8.5 کموتاسیون چهار-مرحله ای 491
7.8.6 نتایج شبیه سازی 492
7.8.7 نتیجه گیری 494
7.8.8 مراجع 494

7-9 ) شبیه سازی کاربرد مبدل ماتریسی درسیستم بازیافت انرژی لغزشی درکنترل دور موتور القائی

7.9.1 چکیده 495
7.9.2 مقدمه 495
7.9.3 مدار قدرت واصول کار مبدل ماتریسی 496
7.9.4 الگوریتم کنترل مبدل ماتریسی 496
7.9.5 ساختار پیشنهادی برای بازیافت انرژی لغزش 497
7.9.6 شبیه سازی ونتایج 498
7.9.7 نتیجه گیری 500
7.9.8 مراجع 500

7-10 ) کنترل مستقیم گشتاور وضریب توان یک موتور القایی باخطی سازی ورودی-خروجی با استفاده از مبدل ماتریسی

7.10.1 چکیده 501
7.10.2 مقدمه 502
7.10.3 کنترل مستقیم گشتاور با مبدل ماتریسی 502
7.10.4 مبدل ماتریسی مورد استفاده درکنترل مستقیم گشتاور 502
7.10.5 روش کنترل مستقیم گشتاور باخطی سازی ورودی-خروجی 503
7.10.6 کنترل مستقیم گشتاور با مبدل ماتریسی 503
7.10.7 مبدل ماتریسی استفاده شده درروش کنترل مستقیم گشتاور باخطی سازی ووردی-خروجی 504
7.10.8 کلید زنی مورد استفاده درمبدل 9 سوئیچه 505
7.10.9 روش کلیدزنی قسمت یکسوکننده 505
7.10.10 روش کلیدزنی سوئیچ های اینورتر 505
7.10.11 نتایج شبیه سازی 506
7.10.12 نتیجه گیری 508
7.10.13 مراجع 509

7-11 ) کنترل برداري حلقهبسته موتور القائی سهفاز با استفاده از مبدل ماتریسی

7.11.1 چکیده 510
7.11.2 مقدمه 510
7.11.3 تبدیلات سه فاز موتور القایی 511
7.11.4 ساختار مبدل ماتریسی 511
7.11.5 کنترل برداري حلقه بسته 512
7.11.6 شبیه سازي روش کنترل برداري پیشنهادي 513
7.11.7 نتایج شبیه سازی 513
7.11.8 نتیجه گیری 514
7.11.9 پیوست 515
7.11.10 مراجع 515

7-12 ) روش جديد كنترل برداري موتور القايي سه فاز با عملكرد بي وقفه در خطاي قطعي فاز با مبدل ماتريسي

7.12.1 چکیده 516
7.12.2 مقدمه 516
7.12.3 بررسي عملكرد موتور القايي سه فاز در شرايط بروز قطعی تکفاز 517
7.12.4 ساختار مبدل ماتريسي با قابليت كاربرد در شرايط خطای تک فاز 519
7.12.5 توابع كليدزني مبدل ماتريسي 520
7.12.6 اصلاح توابع كليدزني مبدل ماتريسي براي شرايط خطا 521
7.12.7 شبیه سازی روش کنترل برداری پیشنهاد شده 521
7.12.8 نتایج شبیه سازی 522
7.12.9 نتیجه گیری 523
7.12.10 مراجع 524

قسمت هایی از فصل هشتم کاربرد مبدل های ماتریسی در توربین های بادی

مبــدلهاي ac-ac يــا مبــدلهاي فركــانس آن دســته از مبــدلهاي الكترونيك قدرت هستند كه براي تبادل انرژي بين دو سيسـتم ac بـا فركانس هاي متفاوت و يا دو سيستم acهم فركانس و غيرسنكرون به كار مي روند. از موارد مختلـف اسـتفاده از ايـن مبـدلها مـي تـوان بـه درايوهاي ،acخطوط ،HVDCمبدل خروجي ميكروتوربين ها، منـابع تغذيه خارجي هواپيماها و سيستم محركه كشتيهاي نوين اشاره نمود. ساختارهاي متفاوتي براي مبدلهاي ac-acارائه گرديـده كـه هـر يك داراي معايب و محاسن خاصي مي باشند. بطور كلي مشخصـه هایی نظیر وزن و حجم كم، كيفيـت بـالاي شـكل موجهـاي ورودي و خروجي، بازده خوب، قابليـت اطمينـان بـالا و در نهايت قیمـت قابـل رقابت از نيازهاي عمده این مبدل ها می باشد.

فهرست کامل فصل هشتم کاربرد مبدل های ماتریسی در توربین های بادی

8-1 ) ارائه روشی جدید برای رسیدن سریع به توربین بادی به نقطه بهینه توان با استفاده از منطق فازی

8.1.1 چکیده 525
8.1.2 مقدمه 525
8.1.3 منحنی بهینه توان وتخمین تغییرات سرعت آتی توربین 526
8.1.4 الگوریتم پیشنهادی 527
8.1.5 پایه واساس الگوریتم 527
8.1.6 طراحی منطق فازی 527
8.1.7 فلوچارت الگوریتم 528
8.1.8 شبیه سازی 528
8.1.9 نتیجه گیری 530
8.1.10 مراجع 530
8.1.11 پیوست 530

8-2 ) شبیه سازی کنترل مستقیم گشتاور با مبدل ماتریسی برای (DFIG) متصل به توربین بادی و مقایسه با روش مدولاسیون بردار فضایی

8.2.1 چکیده 531
8.2.2 مقدمه 531
8.2.3 کنترلمستقیمگشتاور با مبدل ماتریسی 532
8.2.4 مبدل ماتریسی مورد استفاده در کنترل مستقیم گشتاور 532
8.2.5 طبقه بندی روشهای کنترل و مدولاسیون 533
8.2.6 روش مدولاسیون بردار فضایی 535
8.2.7 شبیه سازی 537
8.2.8 نتایج شبیه سازی 537
8.2.9 نتیجه گیری 540
8.2.10 مراجع 541

8-3 ) کنترل مستقيم گشتاور با مبدل ماتریسی بر پایه مدولاسيون بردار فضایی در ژنراتور القائی با تغذیه دوگانه متصل به توربين بادی

8.3.1 چکیده 542
8.3.2 مقدمه 542
8.3.3 مدل سازی ژنراتور القائی با تغذیه دوگانه 543
8.3.4 مبدل ماتریسی 544
8.3.5 کنترل مستقيم گشتاور 545
8.3.6 مدولاسيون بردار فضایی بر پایه کنترل مستقيم گشتاور 546
8.3.7 شبيه سازی 546
8.3.8 نتیجه گیری 547
8.3.9 مراجع 547

8-4 ) كنترل مستقيم توان در ژنراتور بادي سرعت متغير توسط مبدل ماتریسی

8.4.1 چکیده 548
8.4.2 مقدمه 548
8.4.3 توليد توان در توربينهاي بادي توسط ژنراتورهاي القائي قفس سنجابي 549
8.4.4 مبدل ماتريسي 550
8.4.5 كنترل مستقيم توان توسط مبدل ماتريسي 552
8.4.6 شبيه سازي و نتايج 553
8.4.7 نتيجه گيري 553
8.4.8 مراجع 556

8-5 ) كنترل و شبيه سازي مبدل ماتريسي سه فاز به دو فاز جهت استخراج حداكثر توان توربين بادي سرعت متغیر

8.5.1 چکیده 557
8.5.2 مقدمه 557
8.5.3 سيستم مورد مطالعه 558
8.5.4 مدل توربين بادي 558
8.5.5 مدل ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم 559
8.5.6 مبدل ماتريسي 559
8.5.7 سيستم كنترل پيشنهادي 561
8.5.8 كنترل حداكثر توان 561
8.5.9 سيستم كنترل سمت ژنراتور 562
8.5.10 سيستم كنترل سمت شبكه 562
8.5.11 شبيه سازي و نتايج 563
8.5.12 نتيجه گيري 563
8.5.13 مراجع 563

8-6 ) بررسی کانورترهای ماتریسی و بکارگیری آنها در اتصال ژنراتور القایی توربین های بادی به شبکه و کنترل دور موتورهای آسنکرون

8.6.1 خلاصه 565
8.6.2 مقدمه 565
8.6.3 مبدلهای AC/DC/AC 565
8.6.4 موارد استفاده مبدل ماتریسی 567
8.6.5 شبیه سازی مبدل ماتریسی و نتایج آن 570
8.6.6 نتیجه گیری و پیشنهادات 571
8.6.7 منابع و مراجع 572

8-7 ) بررسي اثر مبدلهاي ماتريسي در كاهش اثر نوسانات باد در توربينهاي بادي مغناطيس دائم

8.7.1 چکیده 573
8.7.2 مقدمه 573
8.7.3 بررسي توان باد 574
8.7.4 بیان مسئله 574
8.7.5 بررسي اثر نوسانات باد بر روي فركانس و دامنه ولتاژ ژنراتور 574
8.7.6 بررسي عملكرد مبدل ماتريسي 575
8.7.7 شبيه سازي كامپيوتري طرح 575
8.7.8 نتيجه گيري 577
8.7.9 مراجع 577

قسمت هایی از فصل نهم دیگر کاربرد های مبدل ماتریسی

مبدل مورد بررسي در اولين مرحله توسط نرم افزار PSIM شبیه سازی ریدیده و عملكرد آن مورد بررسي قرار گرفت. برای پیاده سازي روش بردار فضایی در نرم افزار از جداول دو بعدی تعبیه شده در این نرم افزار استفاده گرد. بردار فضا همچنين می تواند از طریق ارتباط نرم افزار با محیط برنامه نويسي زبان C انجام شود.
شکل 6 نتایج شیبه سازی را برای حالتی که فرکانس ورودی 50 هرتز و فركانس خروجي به ترتیب 30 و 70 هرتز است نشان مي دهد. در هر دو حالت مذكور ضريب توان ورودي برابر واحد و ضريب توان خروجي برابر 0.86 پسفاز و مقدار موثر ولتاژ خط به خط ورودي برابر 50 ولت مي باشد. مشاهده مي گردد كه در هر دو حالت هم در ورودي و هم در خروجی جریان های سینوسی با اعوجاج ناچيز حاصل شده است. علاوه بر اين ضریب قدرت ورودی نیز قابل كنترل مي باشد كه در این شكل معادل واحد انتخاب گرديده است.
شكل 7 نیز شكل موج ولتاژ مدار واسط dc را نشان مي دهد. مشاهده مي گردد كه اين ولتاژ از قطعات ولتاژ ورودي و با زمانبنديهاي مناسب تشكيل شده است. پردازش همين قطعات ولتاژ ورود با زمانبندي مناسب از طريق مبدل خروجي، ولتاژ خروج را ( Vabدر شكل 6) تشکیل می دهد

فهرست کامل فصل نهم دیگر کاربرد های مبدل ماتریسی

9-1 ) كنترل كننده توان بين خطي بر مبناي مبدل ماتريسي اسپارس تغيير يافته

9.1.1 چکیده 578
9.1.2 مقدمه 578
9.1.3 مبدل ماتريسي اسپارس تغيير يافته با ب يش از ي ك خروجی سه فاز 579
9.1.4 كنترل كننده توان بين خطي بر مبناي مبدل ماتريسي اسپارس تغییر یافته 581
9.1.5 روش كنترل مد لغزشي 583
9.1.6 نتايج شبيه سازي 584
9.1.7 نتيجه گيري 586
9.1.8 مراجع 586

9-2 ) كنترل برداري موتور القايي س هفاز با عملكردبی وقفه در خطاي قطعي فاز با مبدل ماتريسي

9.2.1 چکیده 587
9.2.2 مقدمه 587
9.2.3 كاربرد مبدل ماتريسي در شرايط خطاي تكفاز 588
9.2.4 اصلاح الگوي كليدزني براي حالت خطاي تكفاز 589
9.2.5 تشخيص خطا 590
9.2.6 مدل سازي موتور القايي 591
9.2.7 پياده سازي كنترل برداري 591
9.2.8 نتايج شبيه سازي 592
9.2.9 نتيجه گيري 593
9.2.10 مراجع 594

9-3 ) كنترل برداري موتور القايي س هفاز با عملكردبی وقفه در خطاي قطعي فاز با مبدل ماتريسي

9.3.1 چکیده 595
9.3.2 ABSTRACT 595
9.3.3 مقدمه 596
9.3.4 ساختار پیشنهادی برای DVR ها 597
9.3.5 استراتژی کنترلی 598
9.3.6 برریس محدوده عمل کرد صحیح DVR پیشنهادی 600
9.3.7 حالت کمبود ولتاژ 600
9.3.8 حالت پش بود ولتاژ 601
9.3.9 نتایج شبیه سازی 601
9.3.10 شرایط متعادل 601
9.3.11 حالت نامتعادل واغتشاش یافته 602
9.3.12 نتایج آزمایشگاهی 604
9.3.13 نتیجه گیری 605
9.3.14 مراجع 605

9-4 ) جبران سازی توان راکتیو با استفاده از مبدل AC/AC سه فاز

9.4.1 چکیده 607
9.4.2 مقدمه 607
9.4.3 استراتژی کنترلی مبدل ماتریسی 608
9.4.4 مدولاسیون بردار فضایی مربوط به VSI مجازی 608
9.4.5 مدولاسیون بردار فضایی مربوط به CSR مجازی 610
9.4.6 جبران سازی توان راکتیو با مبدل AC/AC 610
9.4.7 مدل جبران سازی توان راکتیو مبتنی بر مبدل ماتریسی 611
9.4.8 ظرفیت جبران سازی توان راکتیو 611
9.4.9 جبران سازی بدون راکتیو 612
9.4.10 نتایج شبیه سازی سیستم جبران سازی راکتیو مبتنی بر مبدل ماتریسی 612
9.4.11 جبران سازی توان راکتیو 615
9.4.12 توانایی جبرانسازی توان راکتیو 618
9.4.13 نتیجه گیری 618
9.4.14 پیوست 618
9.4.15 مراجع 619

قسمت هایی از فصل دهم ساخت مبدل ماتریسی

مبدل ماتريسي يكي از مهمترين مبـدلهاي مسـتقيم ac/acمـي باشد. در يا ين مبدل برا تولي يد يك ولتاژ س نوسي سـه فـاز بـا اد منه و فركانس دلخواه از روي يك منبع ولتاژ سه فاز ورودي با استفاده از كليدهاي دوجهته، زمانهاي هـداي يت سـوئ چها بـه گونه اي بدست مي آيند كه هارموني يك اصل ولتاژ تول يدي بـا ولتاژ خروجي مطلوب برابر باشد. با استفاده از مبدل ماتريسي علاوه بر اينكه مي توان بـه يـك ولتـاژ سينوسـي مطلـوب در طرف بار رسيد مي توان ضريب توان را در طـرف تغذيـه بـه يك نزديك كرد

فهرست کامل فصل دهم ساخت مبدل ماتریسی

10-1 ) طراحی وساخت یک مبدل ماتریسی سه فاز با مدار اسنابر

10.1.1 چکیده 620
10.1.2 ABSTRACT 620
10.1.3 مقدمه 621
10.1.4 تشریح نمونه آزمایشگاهی مبدل ماتریسی 621
10.1.5 انتخاب کلیدهای دوطرفه 621
10.1.6 محاسبه حدمجاز قطعات 622
10.1.7 محاسبه حد مجاز ولتاژ 622
10.1.8 انتخاب نیمه هادی های مورد نیاز برای کلیدهای دوطرفه 622
10.1.9 محاسبه حدمجاز جریان 622
10.1.10 مدار راه انداز گیت 624
10.1.11 طراحی مدار اسنابر 624
10.1.12 حفاظت در برابر اضافه ولتاژ ها 628
10.1.13 روش مدولاسیون اعمالی 628
10.1.14 مشخصات نهایی نمونه آزمایشگاهی مبدل ماتریسی 628
10.1.15 مبدل ماتریسی سه فاز به سه فاز 628
10.1.16 مبدل ماتریسی سه فاز به دو فاز 629
10.1.17 مبدل ماتریسی تک فاز به تک فاز 630
10.1.18 نتایج عملی وشبیه سازی 631
10.1.19 مبدل ماتریسی سه فاز به سه فاز 631
10.1.20 مبدل ماتریسی سه فاز به دو فاز 631
10.1.21 مبدل ماتریسی تک فاز به تک فاز 632
10.1.22 نتیجه گیری 632
10.1.23 مراجع 632

10-2 ) طراحی وشبیه سازی منبع تغذیه 6KW مخابراتی براساس مبدل ماتریسی دوپل

10.2.1 چکیده 634
10.2.2 مقدمه 634
10.2.3 ساختار منبع تغذیه پیشنهادی 635
10.2.4 طراحی فیلتر میراشده ورودی 635
10.2.5 الگوریتم PWM مبدل پیشنهادی 636
10.2.6 تشریح عملکرد یکسوکنندگی 636
10.2.7 تشریح عملکرد اینورتری 637
10.2.8 طراحی کنترل کننده PID 637
10.2.9 نتایج شبیه سازی 637
10.2.10 نتیجه گیری 639
10.2.11 مراجع 639

10-3 ) بررسی وساخت یک مبدل مستقیم فرکانس بدون نیاز به خازن وسلف درمدار واسط DC

10.3.1 چکیده 640
10.3.2 مقدمه 641
10.3.3 مبدلهای ماتریسی 641
10.3.4 ساختار مورد بررسی 642
10.3.5 الگوریتم کلیدزنی درساختار مورد بررسی 644
10.3.6 شبیه سازی 645
10.3.7 پیاده سازی عملی 645
10.3.8 نتیجه گیری 647
10.3.9 مراجع 648

10-4 ) طراحی وشبیه سازی یک منبع تغذیه 400 هرتز با استفاده از مبدل ماتریسی

10.4.1 چکیده 649
10.4.2 مقدمه 649
10.4.3 ساختار مبدل ماتریسی 650
10.4.4 سوئیچ های دوطرفه 650
10.4.5 روش های کنترل 650
10.4.6 سخت افزار مبدل 650
10.4.7 روش کنترل مستقیم 651
10.4.8 ساختار منبع تغذیه 652
10.4.9 شبیه سازی 652
10.4.10 بررسی مبدل درحالت گذرا 653
10.4.12 نتیجه گیری 653
10.4.13 مراجع 654

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید