50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهش بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 1100 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش کلیات در مورد بازیاب دینامیک ولتاژ DVR بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تحلیل و مدلسازی بازیاب دینامیک ولتاژ DVR بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی روش های کنترلی بازیاب دینامیک ولتاژ DVR بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بهبود کیفیت توان با استفاده از بازیاب دینامیک ولتاژ DVR بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش جبرانسازی و حفاظت از بار های حساس با استفاده از بازیاب دینامیک ولتاژ DVR بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش بررسی ساختارهای متفاوت اینورتر در بازیاب دینامیک ولتاژ DVR بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش بررسی ساختارها و روش های نوین در بازیاب دینامیک ولتاژ DVR بررسی شده است

سيستم بازياب ديناميكي ولتاژ (DVR) وسيله اي مبتني بر الكترونيک قدرت است كه بار حساس را از اغتشاشات
ولتاژ طرف منبع حفظ ميكند. DVR را مي توان به عنوان يک منبع ولتاژ خارجي با دامنه، فركانس و فاز قابل كنترل در نظر گرفت كه توسط ترانسفورماتور تزريق به صورت سري به شبكه وصل مي شود. ساختارهاي غالب ارائه شده براي DVR مبتني بر لينک DC هستند. ذخيره كننده هاي انرژي و همچنين خازن هاي لينک DC كه در ساختارهاي مرسوم DVR ها استفاده مي شوند. منجر به قيمت بالا، افزايش حجم و وزن اين ساختارها ميشود. علاوه بر آن كنترل انرژي ذخيره شده در مواقع عيب، دشوار مي باشد. براي رفع اين معايب بازياب ديناميكي ولتاژ مبتني بر مبدل ماتريسي مطرح مي شود

قسمت هایی از فصل اول کلیات در مورد بازیاب دینامیک ولتاژ DVR

یک از تجهیزات که برای اصلاح کمبود ولتاژ و بیشبود در شبکه توزیع بکار می رود بازیاب دینامیک ولتاژ (DVR)
می باشد که براساس اصول کار مبدل منبع ولتاژ VSC طراحی شده است. این تجهیز شامل یک اینورتر سه فاز منبع ولتاژ با یک باس انرژی DC است و به صورت سری به شبکه های توزیع متصل می گردد. DVR می تواند یک بار حساس را در مقابل اغتشاشات شبکه ما نند کمبود، بیشبود و نامتعادلی دامنه ولتاژ و هارمونیک های ولتاژ محافظت کند. DVR در هنگام بروز خطا، ولتاژی به اندازه اختلاف بین ولتاژ پیش از خطا و ولتاژ حین خطا بوسیله تأمین توان اکتیو مورد نیاز از منبع ذخیره انرژی DC و توان راکتیو با هم تزریق می کند. شمای کلی و ساده یک DVR در شکل 3 نشان داده شده
است. این تجهیز به صورت سری به شبکه های توزیع متصل می گردد و با تزریق ولتاژ به شبکه, میزان دامنه وفاز ولتاژ دوسربار راکنترل می کند. بطور کلی هدف از بکارگیری DVR حفاظت از بارهای حساس در مقابل اغتشاشات سیسیتم است. بیشتری کابرد DVR برای جبران کمبودهای ولتاژ در شبکه های توزیع است. هر چه دامنه کمتر افت پیدا کرده باشد، مدت زمان جبران سازی افزایش می یابد.

فهرست کامل فصل اول کلیات در مورد بازیاب دینامیک ولتاژ DVR

1-1 ) بررسی عملکرد جبران کننده دینامیکی ولتاژ

1و1و1کیفیت توان 12
1و1و2مقدمه 13
1و1و3انواع روش های جبران سازی ورفع عیب 14
1و1و4مفهوم توان سفارشی وتجهیزاتFACTS 20
1و1و5نتیجه گیری 22

1-2 ) بازاریابی دینامیکی ولتاژ

1و2و1مقدمه 24
1و2و2اجزایDVR 24
1و2و3بررسی پارامترهای فیلتر 30
1و2و4بررسی اشباع ترانس تزریق 33
1و2و5انواع روش های کنترلی 34
1و2و6انواع روش های جبران سازیDVR 38
1و2و7تحلیل وبررسی روش هم فاز 38
1و2و8 تحلیل وبررسی روش قبل ازاختلال 44
1و2و9تحلیل روش کنترلی حداقل انرژی 48
1و2و10طرح نوین برای بهبود کیفیت انرژیIDVR 51
1و2و11نتیجه گیری 54

1-3 ) نتایج وپیشنهادات

1و3و1مقدمه 56
1و3و2نتیجه شبیه سازی روش هم فاز 56
1و3و3نتیجه شبیه سازی روش قبل ازاختلال 61
1و3و4مقاسیه نتایج شبیه سازی 67
1و3و5نتیجه گیری 68
1و3و6مراجع 69

1-4 ) بهبود پایداری بازاریاب دینامیکی ولتاژ مبتنب بر مبدل ماتریسی

1و4و1چکیده 73
1و4و2مقدمه 74
1و4و3ساختارارائه شده برای بازاریابی دینامیکی ولتاژبرپایه مبدل ماتریسی 74
1و4و4معرفی سیستم موردنظر جهت مطالعات پایداری 80
1و4و5مطالعات پایداری 81
1و4و6بررسی پایداری 84
1و4و7بهبود پایداری سیستم 92
1و4و8جمع بندی ونتیجه گیری 101
1و4و9پیشنهادات 102
1و4و10مراجع 102

1-5 ) جبران سازی فروافتادگی ولتاژدرسیستم های توزیع بااستفاده ازDVR

1و5و1خلاصه 108
1و5و2مقدمه 108
1و2و3روش های جبران کمبود ولتاژ 109
1و5و4بررسی الگوهای تخمین ولتاژ 111
1و5و5روش جبران سازی پیش ازکمبود 113
1و5و6شبیه سازی وتحلیل نتایج 115
1و5و7نتیجه گیری 117
1و5و8مراجع 117

1-6 ) تاثیرعملکرد دینامیکی ولتاژ((DVR برجبران کمبودولتاژشیکه های برق

1و6و1چکیده 119
1و6و2مقدمه 119
1و6و3علل ایجادمشکلات کیفیت توان 120
1و6و4مزیت استفاده ازDVRبعنوان جبرانساز 120
1و6و5تشریح پدیده فیزیکی 120
1و6و7تعریف کمبود ولتاژ 120
1و6و8عوامل کمبود ولتاژ 120
1و6و9مشخصه های کمبود ولتاژ 121
1و6و10راهکارهای کاهش کمبودولتاژ 121
1و6و11جبران سازدینامیکی ولتاژDVR 121
1و6و12حالت های عملکردDVR 122
1و6و13روش های جبران کمبودولتاژ 122
1و6و14شبیه سازی وتحلیل نتایج 124
1و6و15کمبود ولتاژمتقارن 124
1و6و16الگوی کنترلی 124
1و6و17استراتژی کنترل 124
1و6و18نامعادل شدن سه فاز 127
1و6و19sag ولتاژمتعادل 127
1و6و20نتیجه گیری 127
1و6و21مراجع 128

1-7 ) جبرانسازی ولتاژبااستفاده از بازاریاب دینامیکی ولتاژبین خطی(IDVR)

1و7و1چکیده 130
1و7و2مقدمه 130
1و7و3ساختاربازاریاب دینامیکی ولتاژ 131
1و7و4ساختارIDVR 132
1و7و5مدولاسیون پهنای پالس بردارفضایی(SVPWM) 133
1و7و6شبکه نمونه شبیه سازی شده شامل IDVR 134
1و7و7نتایج شبیه سازی 135
1و7و8نتیجه گیری 137
1و7و9مراجع 137

1-8 ) بررسی اثرDVR برحفاظت رله

1و8و1مقدمه 139
1و8و2معرفیDVR 139
1و8و3سیستم کنترل زاویه 140
1و8و4سشستم بدونDVR 141
1و8و5سیستم باDVR 142
1و8و6نتیجه گیری 143
1و8و7مراجع 143

1-9 ) جبران سازی افت ولتاژناشی ازاتصال کوتاه متقارن بااستفاده ازبازاریاب دینامیکی ولتاژ باحضورمنابع تولید پراکنده نظیرپیل سوخنگی

1و9و1خلاصه 144
1و9و2مقدمه 144
1و9و3کمبود ولتاژ(SagوDip) 146
1و9و4بازاریاب دینامیکیDVR 147
1و9و5مدارمعادلDVR 149
1و9و6شبکه نمونه شبیه سازی شده شاملDVRوDG 150
1و9و7اصول عملکردDVRبااستفاده ازتئوری قاب مرجع سنکرون(SRFT) 152
1و9و8روش محاسبه ولتاژمرجع 152
1و9و9نتایج شبیه سازی 153
1و9و10نتیجه گیری 158
1و9و11منابع 159

1-10 ) جبران سازی افزایش وکاهش های لحظه ای ولتاژبااستفاده ازکنترل کننده ی دینامیکی ولتاژ(DVR)درحضورمزارع بادی

1و10و1چکیده 161
1و10و2مقدمه 162
1و10و3ساختارDVR 163
1و10و4عملکردDVR 163
1و10و5الگوریتم کنترلی پیشنهادی 164
1و10و6شبیه سازی هاوتحلیل نتایج 166
1و10و7نتایج شبیه سازی درشرایط فرورفتگی ولتاژ 167
1و10و8جبران سازی برآمدگی ولتاژ 171
1و10و9نتیجه گیری 173
1و10و10مراجع 174

1-11 ) جبرانسازی افت ولتاژناشی ازاتصال کوتاه تکفازبه زمین بااستفاده ازبازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR)باحضورمنابع تولید پراکنده نظیرپیل سوختی

1و11و1چکیده 175
1و11و2مقدمه 176
1و11و3بازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR) 177
1و11و4مدارمعادلDVR 179
1و11و5شبکه نمونه شبیه سازی شده شاملDVRوDG 180
1و11و6اصول عملکردDVRبااستفاده ازتئوری قاب مرجع سنکرون(SRFT) 182
1و11و7روش محاسبه ولتاژمرجع 182
1و11و8نتایج شبیه سازی 183
1و11و9نتیجه گیری 187
1و11و10منابع 188

1-12 ) بررسی وآنالیزعملکرد بازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR)باحضورمنبع تولیدپراکنده جهت اصلاح کمبود ولتاژدرشبکه های توزیع برق

1و12و1چکیده 189
1و12و2مقدمه 189
1و12و3بازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR) 190
1و12و4محاسبه ولتاژتزریقی توسطDVR برای جبران کمبودوپیشبوردولتاژ 191
1و12و5الگوریتم کنترل 192
1و12و6شبکه سبیه سازی شده شاملDVRوDG 192
1و12و7نتایج شبیه سازی 193
1و12و8نتیجه گیری 197
1و12و9مراجع 198

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تحلیل و مدلسازی بازیاب دینامیک ولتاژ DVR

با ظهور موضوع كيفيت توان توسط Hingorani از سال 1988 بکارگيری كنترل كننده كيفيت توان سمت بار در شبکه
توزیع موسوم به Custom Power Devise با فلسفه بهبود كيفيت برق و مرتبط با نياز مشتركي ، پيشنهاد شد. یکی از این ادوات بازیاب دیناميکی ولتاژ DVR می باشد كه به عنوان مؤثرترین وسيله برای حفاظت بارهای حساس و كليدی در مقابل كمبود و بيشبود های ولتاژ، با قابليت های دیناميکی بالا، شناخته شده است. شکل 5 نصب DVR بر روی فيدر تغذیه كننده بارهای حساس را نشان می دهد، DVR می تواند در كمتر از چند ميلی ثانيه ، انحراف ولتاژ بار را جبران كند و آن را با مقدار نامی خط برساند

فهرست کامل فصل دوم تحلیل و مدلسازی بازیاب دینامیک ولتاژ DVR

2-1) تحلیل ومدلسازی تاثیرکمبودوبیشبورد ولتاژبرنحوه عملکردDVR

2و1و1چکیده 199
2و1و2مقدمه 200
2و1و3مدل ریاضی برای محاسبه کمبود ولتاژ 200
2و1و4محاسبه ولتاژتزریقی وسطDVR 200
2و1و5سیستم کنترلیDVR 201
2و1و6نتایج شبیه سازیSPWM وSVPWM درنرم افزارPSCAD/EMTDC 202
2و1و7نتیجه گیری 204
2و1و7مراجع 204

2-2) شبیه سازی وساخت یک نمونه ساده بازاریاب دینامیکیDVR

2و2و1چکیده 207
2و2و2مقدمه 207
2و2و3کیفیت توان 207
2و2و4کمبودولتاژ 208
2و2و5بیشبوردولتاژ 208
2و2و6اهمیت کمبود ولتاژ 209
2و2و7بازاریاب دینامیکی ولتاژ 209
2و2و8جبران سازی کمبود وبیشبورد ولتاژ 209
2و2و9شبیه سازیDVR تک فاز بامبدل ولتاژ 209
2و2و10مدارعملی 210
2و2و11نتیجه گیری 211
2و2و12مراجع 212

2-3) مدل سازی وشبیه سازیDVR درمقابل نوسانات متعادل ونامتعادل ولتاژ

2و3و1چکیده 213
2و3و2مقدمه 214
2و3و3DVR درمقابل نوسانات متعادل ولتاژ 214
2و3و4نتایج تعدیل 215
2و3و5DVR درمقابل نوسانات متعادل ونامتعادل ولتاژ 216
2و3و6DVR بااتصال ستاره 217
2و3و7تحلیل قابلیت جبران سازی وکیفیت عملکردDVR 218
2و3و8نحوه تولید هارمونیک 219
2و3و9قابلیت جبران سازی 219
2و3و10تحلیل نتایج 220
2و3و11نتیجه گیری 222
2و3و12منابع ومراجع 222

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی روش های کنترلی بازیاب دینامیک ولتاژ DVR

در مقایسه با سایر روشهاي PWM کنترل هیسترزیس ولتاژ داراي پاسخ بسیار سریع، سیستم کنترل و عملکرد
ساده و داراي فرکانس کلیدزنی متغیر می باشد. در روش کنترلی هیسترزیس ولتاژ اختلاف بین ولتاژ تزریقی و ولتاژ مرجع یک سیگنال کنترلی میباشد که با عبور از یک باند هیسترزیس، پالسهاي اعمالی به سوئیچهاي اینورتر را به منظور بهبود ولتاژ بار فراهم میکند. کنترل ولتاژ اینورتر بر اساس روش کنترلی هیسترزیس ولتاژ (HVC) به دو صورت انجام میگیرد:
روش اول؛ هیسترزیس دو قطبه می باشد که مطابق این روش ولتاژ خروجی مبدل داراي دو سطح -V DC و + V DC میباشد. در این روش کلیدزنی حالت خروجی صفر (اتصال همزمان دو سوئیچ بالا یا پایین) وجود ندارد. شکل 7 تولید پالسهاي مناسب براي گیت سوئیچهاي اینورتر را در این روش نشان میدهد.
روش دوم؛ هیسترزیس تک قطبه میباشد در این حالت از دو باند هیسترزیس براي دستیابی به سیگنالهاي کلیدزنی مناسب براي کنترل ولتاژ بار استفاده میشود. مطابق شکل 8 باند اول هنگامی استفاده میشود که ولتاژ خروجی اینورتر بین – V DC ,0 یا +V DC ,0 تغییر میکند و باند دوم براي تغییر سطح ولتاژ استفاده میشود. بنابراین در این روش چهار حالت کلیدزنی وجود دارد که سه سطح ولتاژ , V V DC DC ,0را ایجاد میکند. شکل 9 چگونگی تولید پالسهاي مناسب براي گیتهاي سوئیچهاي اینورتر را نشان میدهد

فهرست کامل فصل سوم بررسی روش های کنترلی بازیاب دینامیک ولتاژ DVR

3-1 ) استفاده ازروش کنترلی هیسترزیس ولتاژ(HVC)جهت افزایش کارایی بازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR)درجبران سازی کمبود،بیشبوردولتاژومحدودسازی جریان اتصال کوتاه درشبکه های توزیع نیروی برق باحضورمنابع تولیدپراکنده(DG)

3و1و1خلاصه 224
3و1و2مقدمه 225
3و1و3روش جبران سازی اغتشاشات ولتاژدرشبکه های توزیع 225
3و1و4ترانسفورماتورهای تغییردهنده تپ 226
3و1و5رگولاتورهای ولتاژالکترونیکی 226
3و1و6رگولاتورهای راکتوراشباع شدنی 226
3و1و7ترانسفورماتورهای فرورزونانس(CVT) 226
3و1و8راکتورهای کنترل کننده فاز 226
3و1و9راکنورولتاژاستاتیک(SVR) 226
3و1و10بازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR) 226
3و1و11بازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR) 227
3و1و12کنترل DVR بااستفاده ازروش کنترلی هیسترزیس ولتاژ(HVC) 229
3و1و13آشکارسازی ولتاژخطابااستفاده ازتئوری قاب مرجع سنکرون(SRF) 230
3و1و14روش کنترلی هیسترزیس ولتاژ(HVC) 231
3و1و15عملکردDVR پیشنهادی به عنوان محدود کننده جریان اتصال کوتاه 233
3و1و16شبیه سازی شبکه نمونه شاملDVR پیشنهادی وDG 234
3و1و17شبیه سازی DVR پیشنهادی درحضور کمبود ولتاژ 235
3و1و18شبیه سازی DVR پیشنهادی درحضوربیشبورد ولتاژ 238
3و1و19شبیه سازی DVR پیشنهادی به عنوان محدودکننده جریان خطا 241
3و1و20نتیجه گیری 242
3و1و21مراجع 242

3-2 ) استفاده ازکنترل کننده فازی بازاریاب دینامیکی ولتاژ به منظور جبران سازی کمبود ولتاژ،پرش فاز

3و2و1چکیده 244
3و2و2مقدمه 244
3و2و3معرفی ساختارDVR 245
3و2و4طرح کنترلیDVR 247
3و2و5کنترل کننده تناسبی انتگرالی فازی 248
3و2و6شبیه سازی ونتایج 249
3و2و7نتیجه گیری 253
3و2و8منابع 254

3-3 ) روش کنترلی بهبودیافته باویژگی گذرازولتاژپایین برای ژنراتور القایی ازدوسوتغذیه شده درحضوربازاریاب دینامیکی ولتاژ

3و3و1چکیده 255
3و3و2مقدمه 255
3و3و3توربینهای بادی وچگونگی عملکردآنها 256
3و3و4مبدل های مورد استفاده برای ژنراتورهای بادی پراکنده 257
3و3و5جبران سازی کاهش وافزایش ولتاژ 257
3و3و6عملکردDVR به عنوان محدودکننده جربان خطا 258
3و3و7مدل سازی سیستم قدرت تحت مطالعه 258
3و3و8شبیه سازی بدون استفاده ازDVR 259
3و3و9سبیه سازی به همراهDVR 260
3و3و10مقایسه نتایج 261
3و3و11نتیجه گیری 262
3و3و12پیشنهادات 262
3و3و13منابع 262

3-4 ) عملکردبازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR)مبتنی برمدولاسیون بردارفضایی برای بهبود کمبود/بیشبوردولتاژدرحضوربارهای حساس

3و4و1چکیده 264
3و4و2مقدمه 264
3و4و3بازیاب دینامیکی ولتاژ 265
3و4و4مدولاسیون بردارفضایی 265
3و4و5روش کنترلی پیشنهاد برای DVR 266
3و4و6شبیه سازی وتحلیل نتایج 267
3و4و7نتیجه گیری 269
3و4و8مراجع 269

3-5 ) یک روش کنترلی جدیدبرای بازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR)به منظورجبران سازی کمبودوبیشبوردولتاژ

3و5و1چکیده 270
3و5و2مقدمه 270
3و5و3معرفی ساختارDVR 271
3و5و4ترانسفورماتورتزریق 271
3و5و5واحدذخیره انرژی 271
3و5و6مبدل منبع ولتاژ(VSC) 271
3و5و7فیلترهارمونیک 271
3و5و8سیستم حفاظت وکنترل 272
3و5و9طرح کنترلی DVR 272
3و5و10کنترل کننده تناوبی انتگرالی 272
3و5و11کنترل کننده منطق فازی 273
3و5و12شبیه سازی ونتایج 274
3و5و13نتیجه گیری 275
3و5و14منابع 275

3-6 ) جبران سازی کمبودوبیشبوردولتاژشبکه های توزیع نیروی برق به کمکDVRمبتنی برالگوریتم کنترلیdqo

3و6و1خلاصه 276
3و6و2مقدمه 276
3و6و3اختلالات کیفیت توان 277
3و6و4علل ایجادکمبودوبیشبوردولتاژ 277
3و6و5بازاریاب دینامیکی(DVR) 277
3و6و6معرفی ساختار وعملکردDVR 278
3و6و7الگوریتم کنترلی پیشنهادی 278
3و7و8مداراصلی 278
3و6و9الگوریتم کنترلی 279
3و6و10نتایج شبیه سازی 281
3و6و11کمبودولتاژ 281
3و6و12بیشبورد ولتاژ 283
3و6و13نتیجه گیری 284
3و6و14مراجع 284

3-7 ) بهبود عملکردDVRدرحضورDGبااستفاده ازکنترلرفازی تطبیقی

3و7و1چکیده 286
3و7و2مقدمه 286
3و7و3بازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR) 287
3و7و4سیستم کنترلDVR 287
3و7و5اصول عملکردDVRبااستفاده ازتئوری قاب مرجع سنکرون(SRFT) 288
3و7و6روش محاسبه ولتاژمرجع 288
3و7و7کنترلرPIمرسوم 288
3و7و8کنترلرPIفازی تطبیقی 289
3و7و9شبیه سازی شبکه نمونه شاملDVR وDG 290
3و7و10نتایج شبیه سازی 291
3و7و11نتیجه گیری 293
3و7و12منابع 294

3-8 ) ارائه یک استراتژی نوین کنترلی برای جبران سازیDVRجهت بهره وری بیشتر ازآن درکیفیت توان مصرف کننده

3و8و1چکیده 295
3و8و2مقدمه 296
3و8و3معرفی ساختاروعملکردDVR 297
3و8و4ساختاریادگیری عاطفی مغز انسان 297
3و8و5کنترل هوشمندDVRمبتنی بریادگیری عاطفی 298
3و8و6شبیه سازی ونتایج 299
3و8و7نتیجه 302
3و8و8مراجع 302

3-9 ) کنترل ولتاژتزریقیDVR توسط کنترل کننده تطبیقی جدید دوگانه درجبران انواع خطاهای شبکه

3و9و1چکیده 304
3و9و2مقدمه 305
3و9و3بیان مسئله 306
3و9و4طراحی سیستم فازی 306
3و9و5کنترل خطی ساختار-متغییر 308
3و9و6پایداری کنترل کننده دوگانه پیشنهادی 309
3و9و7پایداری کنترل کنندهAT2FLC 309
3و9و8مرحله گذربین دوکنترل کننده 311
3و9و9پایداری کنترل کنندهLVSC 312
3و9و10شبیه سازی ومدل سازی 313
3و9و11نتیجه گیری 317
3و9و12مراجع 317

3-10 ) تحلیل عملکردD-STATCOM وDVR برای کنترل ولتاژسیستم های توزیع بااستفاده ازیک روش کنترلی جدید

3و10و1چکیده 319
3و10و2مقدمه 319
3و10و3کنترل کننده ها مبتنی برVSC 319
3و10و4سیتم کنترلیPWM سینوسی 320
3و10و5شبیه سازی درنمونه های موردمطالعه 321
3و10و6نتایج شبیه سازیD-STATCOM 322

3-11 ) استفاده ازکنترل کننده فازی برای بازاریاب دینامیکی ولتاژ به منظورجبران سازی کمبود ولتاژ،پرش فاز

3و11و1چکیده 325
3و11و2مقدمه 325
3و11و3معرفی ساختارDVR 326
3و11و4طرح کنترلی DVR 328
3و11و5کنترل کننده تناسبی انتگرالی فازی 329
3و11و6شبیه سازی ونتایج 330
3و11و7نتیجه گیری 334
3و11و8فهرست منابع وماخذ 335

3-12 ) عملکردDVRمبتنی برمدولاسیون پهنای پالس بردارفضایی دربرابر کمبودوبیشبود ولتاژ

3و12و1چکیده 336
3و12و2مقدمه 337
3و12و3مدل ریاضی برای محاسبه کمبودولتاژ 337
3و12و4بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR) 338
3و12و5محاسبه ولتاژتزریقی توسطDVRبرای جبران کمبود وبیشبودولتاژ 339
3و12و6سیستم کنترل DVR 339
3و12و7مدولاسیون پالس بردارفضایی(SVPWM) 340
3و12و8محاسبه زمان سوئیچ زنی درهرسلکتور 342
3و12و9شبیه سازیSPWM وSVPWM درنرم افزارPSCAD/EMTDC 343
3و12و10شبیه سازی سیستم تست 343
3و12و11شبیه سازی سیستم کنترلDVR مبتنی برSPWM درنرم افزارPSCAD/EMTDC 343
3و12و12شبیه سازی سیستم کنترلDVR مبتنی برSVPWM درنرم افزارPSCAD/EMTDC 344
3و12و13نتایج شبیه سازی 346
3و12و13نتیجه گیری 348
3و12و14مراجع 348

3-13 ) شبیه سازیDVRبرای کاهش فروافتادگی ولتاژناشی ازانواع اتصال کوتاه براساس الگوریتم کنترلی dqo

3و13و1چکیده 359
3و13و2مقدمه 359
3و13و3مشکلات کیفیت توان 360
3و13و4علل ایجادviltage dip وvoltage sag وsurge ها 360
3و13و5علل voltage transients وvoltage spikes وflicker 360
3و13و6علل ایجادvoltage swells 360
3و13و7معرفیDVR 360
3و13و8اجزای یک DVR 361
3و13و9ترانس تزریق یاترانس بوستر 361
3و13و10فیلترهارمونیکی 361
3و13و11کنترل وحفاظت 361
3و13و12مدهای عملکردDVR 361
3و13و13الگوریتم کنترلی پیشنهادی 362
3و13و14مداراصلی 362
3و13و15الگوریتم کنترلی 363
3و13و16نتایج شبیه سازی 363
3و13و17نتیجه گیری 365
3و13و18مراجع 366

3-14 ) بازیابی کننده ولتاژدینامیکی باسناسایی کننده آشفتگی ولتاژکنترل شده درشبکه عصبی وکنترل ولتاژدیجیتالی بازمان واقعی

3و14و1چکیده 367
3و14و2مقدمه 367
3و14و3توصیفDVR 369
3و14و4شناسایی کننده نوسان کنترل شده شبکه عصبی 370
3و14و5کنترل ولتاژفوری واقعی 372
3و14و6شبیه سازی ونتایج آزمایشی 375
3و14و7نتیجه گیری 378
3و14و7منابع 379

3-15 ) وقفه(توقف)جریان خطابااستفاده ازDVRمبتنی برکنترل های هیسترزیس

3و15و1چکیده 380
3و15و2مقدمه 380
3و15و3استراتژی کنترل پیشنهادی 382
3و15و4نتایج مطالعه 384
3و15و5خطای پایین دست سه فاز 384
3و15و6نتیجه گیری 388
3و15و7منابع ومراجع 389

3-16 ) جبران سازی کمبود/بیشبود ولتاژبااستفاده ازبازاریاب دینامیکی ولتاژبابه کارگیری تبدیلdop

3و16و1خلاصه 390
3و16و2مقدمه 390
3و16و3جبران سازی ولتاژ 392
3و16و4کمبود ولتاژ 393
3و16و5جبرانسازی کمبود وبیشبود ولتاژ 394
3و16و6ساختاروعملکردDVR 396
3و16و7روش های کنترلی 398
3و16و8نتایج شبیه سازی 400
3و16و9کمبود ولتاژ 401
3و16و10بیشبود ولتاژ 403
3و16و11نتیجه گیری 404
3و16و12مراجع 404

3-17 ) برسی عملکرد بازیاب دینامیکی ولتاژ((DVRباحضور DGجهت اصلاح کمبودولتاژبااستفاذه ازروش عصبی-فازی

3و17و1خلاصه 406
3و17و2چکیده 406
3و17و3مقدمه 406
3و17و4تاریخجه 407
3و17و5مروری بر سیستم های عصبی-فازی 407
3و17و6روش های ترکیب سیستم های فازی وشبکه های عصبی 407
3و17و7سیستم های فازی وشبکه های عصبی همکار 408
3و17و8شبکه های عصبی-فازی 408
3و17و9سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی((ANFIS 408
3و17و10کنترلرفازی- عصبی 408
3و17و11تحلیل وبررسیحالتهای عملکردDVR 409
3و17و12محاسبه ولتاژتزریقی توسطDVRبرای جبران کمبود ولتاژبر مبنای توان تزریقی 410
3و17و13عملکرد DVRبدون تزریق توان اکتیو 410
3و17و14شبکه نمونه سازی شده شاملDVRوDG: 410
3و17و15نتایج و شبیه سازی 411
3و17و16خطای تک فازبه زمین-بدون حضورDG 411
3و17و17خطای تک فاز به زمین-با حضورDG 412
3و17و18خطای اتصال کوتاه دوفازبه زمین-بدون حضورDG 413
3و17و19نتیجه گیری 414
3و17و20مراجع 414

3-18 ) معرفی یک سیستم کنترتی جدید برای DVRباهدف حداقل تلفات

3و18و1چکیده 417
3و18و2مقدمه 417
3و18و3سیستم کنترلی 418
3و18و4سیستم قاب مرجع سنکرون[7و1] 419
3و18و5سیستم کنترلی پیشنهادی 419
3و18و6مدولاسیون سیگما-دلتا 420
3و18و7نتایج شبیه سازی 421
3و18و8خطای سه فازبه زمین 421
3و18و9خطای تک فازبه زمین 422
3و18و10بیشبودوتتاژسه فاز 422
3و18و11برسی تلفات 422
3و18و12نتیجه گیری 424
3و18و13منابع 424

3-19 ) برسی عملکردDVRباحضورDGجهت اصلاح کمبود ولتاژبااستفاده ازکنترل کننده فازی نوع2

3و19و1چکیده 425
3و19و2مقدمه 425
3و19و3موادوروش ها 426
3و19و4مقدمه ای بر کنترل فازی نوع 2 426
3و19و5منطق فازی 426
3و19و6ارائه ساختارساده برای سیستم های نوع2 426
3و19و7شبکه نمونه شبیه سازی شده شامل DVRوDG 429
3و19و8کنترل کننده PIDتطبیقی بااستفاده ازمنطق فازی 430
3و19و9اصول عملکردDVRبااستفاده ازتئوری قاب مرجع سنکرون((SRFT 431
3و19و10روش محاسبه ولتاژ مرجع 431
3و19و11کنترلPIفازتطبیقی نوع2 431
3و19و12 نتیجه گیری 437
3و19و13مراجع 437

3-20 ) بررسی عملکردDVRبا حضورDGجهت اصلاح کمبود ولتاژ با استفاده از کنترل کننده فازی نوع 2بهینه سازی شده باالگوریتم غذایابی باکتری

3و20و1چکیده 438
3و20و2مقدمه 438
3و20و3موادوروشها 439
3و20و4معرفی الگوریتم غذایابی باکتری 443
3و20و5شبکه نمونه شبیه سازی شده شاملDVRوDG 446
3و20و6کنترلرPIDتطبیقی با استفاده از منطق فازی نوع2بهینه سازیشده با الگوریتم غذایابی باکتری 447
3و20و7اصول عملکرد DVRبا استفاده از تئوری قاب مرجع سنکرون(SRFT) 447
3و20و8روش محاسبه ولتاژمرجع 447
3و20و9کنترلرPIفازی تطبیقی نوع2بهینه سازی شده با الگوریتم غذایابی باکتری 448
3و20و10نتیجه گیری 454
3و20و11مراجع 454

3-21 ) روش کنترلی مبتنی برکنترل کننده منطق فازی برایDVRبه منظور جبران سازی کمبود ولتاژوپرش فاز

3و21و1چکیده 456
3و21و2مقدمه 456
3و21و3ساختارDVR 457
3و21و4ترانسفورماتورتزریق 457
3و21و5واحد زخیره انرژی 457
3و21و6مبدل منبع ولتاژ(VSC) 457
3و21و7فیلترهارمونیک 457
3و21و8سیستم حفاظت و کنترل 457
3و21و9جبران سازی پیش از نوسان(Pre sag) 457
3و21و10طرح کنترلیDVR 458
3و21و11کنترل کننده تناوبی انتگرالی(PI) 458
3و21و12کنترل کننده منطق فازی 458
3و21و13شبیه سازی ونتایج 460
3و21و14نتیجه گیری 461
3و21و15منابع 462

3-22 ) روش کنترل انرژی لینکDCدرDVR

3و22و1مقدمه 463
3و22و2معرفیDVR 463
3و22و3روش های متداول تزریق ولتاژدرDVR 464
3و22و4بررسی یک نمونه 467
3و22و5نتیجه گیری 469
3و22و6مراجع 469

3-23 ) کاهش اثرات مولفه توالی صفر دربازیابنده دینامیکی

3و23و1چکیده 470
3و23و2مقدمه 470
3و23و3تحلیل مولفه توالی صفر درDVR 471
3و23و4تحلیل تابع سوئیچینگ جریان توالی صفر 472
3و23و5تحلیل تشدید توالی صفر 473
3و23و6کنترل حلقه بازDVR 473
3و23 و7کنترل حلقه بستهDVR 474
3و23و8شبیه سازی تحقیق تشدیدتوالی صفر 474
3و23و9کنترل حلقه باز 475
3و23و10کنترل حلقه بسته 475
3و23و11جداسازی طرفACازطرفDC 476
3و23و12مدولاسیونپهنای بالس برایDVRچهار پایه 476
3و23و13نتایج شبیه سازی برایDVRچهارپایه 477
3و23و14نتیجه 478
3و23و15پیوست 478
3و23و16مراجع 478

3-24 ) کنترلDVRتوسط سیستم فازی بهینه شده باالگوریتم ژنتیک

3و24و1چکیده 479
3و24و2مقدمه 480
3و24و3کنترل کننده های فازی 480
3و24و4الگوریتم ژنتیکی 481
3و24و5طراحی سیستم فازی موردمطالعه 481
3و24و6انتخاب انواع شبکه 482
3و24و7تعیین تعدادورودی ها وخروجی ها 482
3و24و8شکل توابع عضویت ورودی هاوخروجی 482
3و24و9نوشتن قوانین فازی 483
3و24و10سیستم فازی ژنتیکی 485
3و24و11یادگیری ژنتیکی پایگاه قوانین 485
3و24و12یادگیری ژنتیکی پایگاه اطلاعات 486
3و24و13بهینه سازی سیستم کنترل کننده فازی باالگوریتم ژنتیک 486
3و24و14عملگرهای الگوریتم ژنتیکی 487
3و24و15تنظیم الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی فازی 487
3و24و16نتایج شبیه سازی نمونه موردمطالعه 488
3و24و17مطالعه موردی 488
3و24و18طرح کنترلیDVR 489
3و24و19نتایج شبیه سازی 491
3و24و20منابع 492

3-25 ) بهبودعملکردDVRدرجبران سازی کمبودوبیشبودولتاژبااستفاده ازکنترلرPIتطبیقی مبتنی برفازی

3و25و1چکیده 494
3و25و2مقدمه 494
3و25و3جبران کننده های دینامیکی ولتاژ(DVR) 495
3و25و4ترانسفورماتورتزریق ولتاژ 495
3و25و5فیلترخروجی 495
3و25و6اینورترمنبع ولتاژ(VCI) 496
3و25و7دستگاه ذخیره سازانرژیDC 496
3و25و8سیستم کنترلی 496
3و25و9اصول عملکردDVR 496
3و25و10کنترلرPIکلاسیک 497
3و25و11کنترلر PIفازی تطبیقی 497
3و25و12نتیجه گیری 502
3و25و13مراجع 502

قسمت هایی از فصل چهارم بهبود کیفیت توان با استفاده از بازیاب دینامیک ولتاژ DVR

شکل 2 شمای دقیق کنترل مبدل سمت شبکه را نشان میدهد کاه در آن V abc ولتاژ سه فاز شبکه و I abc جریان سه فاز شبکه و V cabc ولتاژ سه فاز مبدل می باشد. همچنین Rg و Lg مقاومت و اندوکتانس فیلتر، i dcg و i dcr جریان DC سمت شبکه و روتور و C ظرفیت خازن لینک DC میباشد. ولتاژ لینک DC توسط i d کنترل میگردد. i d و iq توسط V cd و V cq تنظیم میگردند. همانگونه که در شکل 2 واضح است، مرجع i d از مقدار خطای ولتاژ لینک DC تولید میشود و مرجع i q توان راکتیو مبادله شده بین شبکه و مبدل را مشخص مینماید که در شرایط عملکرد عادی این عدد در صفر تنظیم میگردد. همچنین در شکل 2 مقادیر * دار، مقادیر مرجع را مشخص می نمایند

فهرست کامل فصل چهارم بهبود کیفیت توان با استفاده از بازیاب دینامیک ولتاژ DVR

4-1 ) بررسی عملکردبازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR)دریک سیستم تولیدبادی بابارهای نامتعادل به منظور کیفیت توان یادرنظرگرفتن عدم قطعیت باد

4و1و1چکیده 504
4و1و2مقدمه 506
4و1و3روش تحقیق 506
4و1و4تزریق موازی جریان(The Parallel current Injection) 506
4و1و5تزریق سری ولتاژ(The series Voltage Injection) 506
4و1و6یافته ها 508
4و1و7نتایج شبیه سازی 513
4و1و8سناریواول 513
4و1و9سناریودوم 516
4و1و10سناریوسوم 518
4و1و11نتیجه گیری 520
4و1و12پیشنهادات 521
4و1و13منابع 523

4-2 ) بهبودکیفیت توان مزارع بادی متصل شبکه بابکارگیری بازاریاب دینامیکی ولتاژ

4و2و1چکیده 525
4و2و2مقدمه 525
4و2و3بازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR) 526
4و2و4محاسبه ولتاژتزریقی توسطDVR برای جبران کمبودولتاژ 526
4و2و5الگوریتم کنترل 527
4و2و6شبکه شامل مزرعه بادی شبیه سازی شده شاملDVR 528
4و2و7نتایج شبیه سازی 528
4و2و8نتیجه گیری 531
4و2و9ضمیمه 531
4و2و10مراجع 532

4-3 ) جبران سازی کمبود،بیشبود،نامتعادلی وهارمونیک ولتاژشبکه های توزیع نیروی برق به کمک بازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR)

4و3و1چکیده 534
4و3و2مقدمه 534
4و3و3پدیده های کیفیت توان 534
4و3و4بازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR) 536
4و3و5استراتژی کنترلی مورداستفاده برای کنترلDVR 537
4و3و6نتایج شبیه سازیDVRپیشنهادی درحضور کمبودولتاژ 539
4و3و7 نتایج شبیه سازیDVRپیشنهادی درحضوربیشبود ولتاژ 542
4و3و8 نتایج شبیه سازیDVRپیشنهادی درحضورنامتعادلی ولتاژ 545
4و3و9نتایج شبیه سازیDVRپیشنهادی درحضورهارمونیک ولتاژ 546
4و3و10 نتایج شبیه سازیDVRپیشنهادی درحضور کمبودولتاژهمره با هارمونیک 547
4و3و11نتیجه گیری 548
4و3و12منابع 548

4-4 ) جبران سازی افت ولتاژ ناشی ازاتصال کوتاه متقارن بااستفاده ازبازاریاب دینامیکی ولتاژ باحضورمنابع تولید پراکنده نظیرپیل سوختی

4و4و1چکیده 550
4و4و2مقدمه 550
4و4و3کمبودولتاژ(SagیاDip) 552
4و4و4بازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR) 553
4و4و5مدامعادلDVR 555
4و4و6شبکه نمونه شبیه سازی شده شاملDVRوDG 556
4و4و7اصول عملکردDVRبااستفاده ازتئوری قاب مرجع سنکرون(SRFT) 558
4و4و8روش محاسبه ولتاژمرجع 558
4و4و9نتایج شبیه سازی 559
4و4و10نتیجه گیری 564
4و4و11منابع 565

4-5 ) روش های جبران سازیsag&swell ناشی ازخطاهای اتصال کوتاه توسط بازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR)جهت بهبود کیفیت توان شبکه های توزیع

4و5و1چکیده 567
4و5و2مقدمه 567
4و5و3بازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR) 568
4و5و4روش های مرسوم تزریق ولتاژتوسطDVR 568
4و5و5جبران سازی به روش پیش ازخطا(PDC) 568
4و5و6جبران سازی هم فاز(IPC) 568
4و5و7جبران سازی پیشروهم فاز(IPAC) 569
4و5و8شبیه سازی 569
4و5و9نتیجه گیری 571
4و5و10مراجع 571

4-6 ) طراحیDVR(بازاریاب دینامیکی ولتاژ)چندمنظوره برای بهبود کیفیت توان درسیستم های قدرت

4و6و1چکیده 572
4و6و2مقدمه 572
4و6و3جبران سازی کاهش وافزایش ولتاژ 573
4و6و4عملکردDVRبه عنوان محدودکننده جریان خطا 575
4و6و5جبران سازی فرکانس 577
4و6و6نتایج شبیه سازی 578
4و6و7نتیجه گیری 581
4و6و8مراجع 581

4-7 ) قابلیت گذرا ازخطای توربین بادیDFIG درهنگام وقوع خطاهای نامتقارن درشبکه بااستفاده ازبازاریاب دینامیکی ولتاژباکنترل کننده تناسبی-رزونانسی

4و7و1چکیده 582
4و7و2مقدمه 582
4و7و3ژنراتورهای القایی دوسرتغذیه 583
4و7و4معادلات استاتوروروتور 583
4و7و5کروبار 583
4و7و6کنترل مبدل سمت روتور 584
4و7و7کنترل مبدل سمت شبکه 584
4و7و8بازاریاب دینامیکی ولتاژ 584
4و7و9سیستم الکتریکی 584
4و7و10سیستم کنترلی 585
4و7و11شبیه سازی 586
4و7و12خطای تکفاز 586
4و7و13خطای دوفاز 587
4و7و14نتیجه گیری 588
4و7و15مراجع 588

4-8 ) کاهش اغتشاشات ولتاژدرسیستم توزیع ولتاژ پایین بااستفاده ازساختارجدید بازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR)

4و8و1چکیده 590
4و8و2مقدمه 590
4و8و3مفهوم عدم تعادل ولتاژبااستفاده ازبازاریاب دینامیکی ولتاژ 591
4و8و4طراحی ساختارجدیدپیشنهادیDVR 592
4و8و5نتایج شبیه سازی 596
4و8و6نتیجه گیری 597
4و8و7مراجع 597

4-9 ) بازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR)مبتنی بروضعیت بار

4و9و1چکیده 599
4و9و2مقدمه 599
4و9و3ساختارکنترلر 600
4و9و4پارامترهاوسیستمDVR 601
4و9و5نتایج شبیه سازی 602
4و9و6نتیجه گیری 606
4و9و7مراجع 606

4-10 ) بهبودکیفیت توان شبکه توضیع بااستفاده ازتزریق ولتاژبه روش هم فازبه تنظیم کننده دینامیکی ولتاژ(DVR)

4و10و1چکیده 608
4و10و2مقدمه 608
4و10و3تنظیم کننده دینامیکی ولتاژ 609
4و10و4روش های متداول تزریق درDVR 609
4و10و5روش جبرانسازی هم فاز(IPC) 610
4و10و6روش جبرانسازی به شرایط قبل ازخطا(PDC) 610
4و10و7روش جبرانسازی پیشروفاز(PAC) 611
4و10و8شبیه سازی 612
4و10و9نتیجه گیری 613
4و10و10مراجع 613

4-11 ) بررسی نصبDVRمجهزبه ذخیره سازانرژی درمزارع بادی وارزیابی مزایای حاصل ازآن

4و11و1چکیده 615
4و11و2مقدمه 615
4و11و3ساختارهای مختلف مزارع بادی 616
4و11و4عملکردتوربین بادیDFIG حین وقوعSag 616
4و11و5مدلسازی استفاده ازRVD درتوربینهای بادی 617
4و11و6کنترل گر جبران ولتاژتوسطDVR 617
4و11و7محدودیت های استفاده ازDVR بدون ذخیره سازانرژی درمزارع بادی 618
4و11و8استفاده ازذخیره سازانرژی درمزارع بادی 618
4و11و9استفاده ازابربانک خازن درDVR به عنوان ذخیره سازانرژی 619
4و11و10کاهش تلفات درمزارع بادی بااستفاده ازDVR مجهزبه ذخیره ساز انرژی 619
4و11و11افزایش قابلیت اطمینان درمزارع بادی بااستفاده ازDVR مجهزبه ذخیره سازانرژی 620
4و11و12نتیجه 620
4و11و13مراجع 620

4-12 ) بهبودکیفیت توان درسیستم های توزیع ولتاژپایین بااستفاده ازبازاریاب دینامیکی ولتاژ

4و12و1چکیده 622
4و12و2مقدمه 622
4و12و3ساختارDVR پیشنهادی 624
4و12و4کنترل سیستمDVR 626
4و12و5شبیه سازی 629
4و12و6نتیجه گیری 631
4و12و7مراجع 631

4-13 ) بهبودکیفیت توان بااستفاده ازDVR

4و13و1چکیده 633
4و13و2مقدمه 633
4و13و3کیفیت توان 634
4و13و4بازاریاب کننده دینامیکی ولتاژ 636
4و13و5ساختارDVR 637
4و13و6مطالعه موردی 638
4و13و7مطالعه شبکه 638
4و13و8نتایج شبیه سازی 639
4و13و9نتایج 642
4و13و10مراجع 642

4-14 ) بهبودکیفیت توان درسیستم های توزیع بااستفاده ازروش حوزه زمان سیگنال مرجع درکنترل DVR

4و14و1چکیده 644
4و14و2مقدمه 644
4و14و3ساختارDVR 645
4و14و4ارائه روش کنترلDVR 645
4و14و5شبیه سازی 646
4و14و6وجود کمبود ولتاژ 646
4و14و7وجود بیشبودولتاژ 646
4و14و8وجود فلیکر 646
4و14و9نتیجه گیری 648
4و14و10مراجع 648

4-15 ) بهبودکیفیت توان توسطDVR

4و15و1چکیده 650
4و15و2وقدمه 650
4و15و3بازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR) 651
4و15و4روش های مرسوم تزریق ولتاژ توسطDVR 651
4و15و5جبران سازی به روش پیش ازخطا(PDC) 651
4و15و6جبرانسازی پیشروهم فاز(IPAC) 652
4و15و7شبیه سازی 652
4و15و8نتیجه گیری 654
4و15و9مراجع ومنابع 654

4-16 ) ادغام یک ابرخازن وبازاریاب دینامیکی ولتاژ،برای طراحی وبهبودکیفیت توان شبکه توزیع

4و16و1خلاصه 655
4و16و2مقدمه 656
4و16و3اینورترسری سه فاز 657
4و16و4مرحله انتقال توان 657
4و16و5پیاده سازی کنترلر 659
4و16و6مبدل دوطرفهDC-DC وابرخازن 660
4و16و7بانک ابر خازن 660
4و16و8مبدلdc-dc دوطرفه وکنترلر 660
4و16و9نتایج شبیه سازی 662
4و16و10نتیجه گیری 667
4و16و11مراجع 668

4-17 ) ارائه یک استراتژی نوین کنترلی برای جبرانسازDVR جهت بهره وری بیشترازآن درکیفیت توان مصرف کننده

4و17و1چکیده 669
4و17و2مقدمه 670
4و17و3معرفی ساختار و عملکرد DVR 671
4و17و4ساختار یادگیری عاطفی مغز انسان 671
4و17و5کنترل هوشمند DVR مبتنی بر یادگیری عاطفی 672
4و17و6شبیه سازی و نتایج 673
4و17و7نتیجه 676
4و17و8مراجع 676

4-18 ) بهبود قابلیت عبور از ولتاژ پایین توربین های بادی با استفاده از DVR

4و18و1چکیده 678
4و18و2مقدمه 678
4و18و3مدلسازی سیستم قدرت 679
4و18و4ژنراتور القایی قفس سنجابی 679
4و18و5ترمیم کننده دینامیکی 680
4و18و6فرایند کنترل 680
4و18و7نتایج شبیه سازی 680
4و18و8نتیجه گیری 681
4و18و9مراجع 681

4-19 ) جبران پدیده های کیفیت توان کوره های قوس الکتریکی به کمک بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR)

4و19و1چکیده 683
4و19و2مقدمه 683
4و19و3کوره قوس الکتریکی 684
4و19و4ساختارDVR 685
4و19و5الگوریتم کنترلی DVR 685
4و19و6استخراج ولتاژ مرجع برای DVR 686
4و19و7استراتژی کنترلی 686
4و19و8نتایج شبیه سازی 687
4و19و9نتیجه گیری 688
4و19و10مراجع 688

4-20 ) بهبود عملکرد سیستم توضیع برق با استفاده از بازیابی دینامیکی ولتاژ(DVR)

4و20و1چکیده 689
4و20و2مقدمه 689
4و20و3تکنولوژی توان مصرفی 690
4و20و4بازیابی دینامیکی ولتاژ 690
4و20و5مدل سازی DVR در متلب 691
4و20و6نتایج شبیه سازی 692
4و20و7افت ولتاژ 692
4و20و8افزایش ولتاژ 692
4و20و9نتیجه گیری 694
4و20و10مراجع 694

4-21 ) بازگرداننده افت ولتاژ توربین های بادی دو سوء تغذیه DFIG متصل به شبکه به وسیله (DVR)

4و21و1چکیده 695
4و21و2مقدمه 696
4و21و3مبانی نظری و مروری بر تحقیقات گذشته 697
4و21و4DFIG 697
4و21و5دینامیک ولتاژ روتور 698
4و21و6کنترلRSC 701
4و21و7DVR 701
4و21و8سیستم کنترلی 701
4و21و9نتیجه گیری 703
4و21و10منابع 703

4-22 ) جبرانسازی اغتشاشات ولتاژ با استفاده از DVR-PV

4و22و1چکیده 705
4و22و2مقدمه 705
4و22و3ساختار بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR) 706
4و22و4محاسبه ولتاژتزریقی توسط DVR برای جبران کمبود و بیشبود ولتاژ 707
4و22و5 منبع ذخیره پشتیبان یرای DVR 707
4و22و6ترکیبDVR و سلول فتوولتائیک(PV) 707
4و22و7شبیه سازی و نتایج 708
4و22و8وقوع افت ولتاژ ناشی از خطای اتصال کوتاه سه فاز به زمین در سمت شبکه ئ جبرانسازی آن توسطDVR-PV 709
4و22و9وقوع قطعی ولتاژشبکه و جبرانسازی آن توسط DVR-PV 710
4و22و10نتیجه گیری 711
4و22و11مراجع 711

4-23 ) بهبود عملکرد DSTATCOM جهت بهبود کیفیت توان در شبکه های توضیع مبتنی بر منطق فازی

4و23و1جکیده 713
4و23و2مقدمه 713
4و23و3مدارمعادل DSTATCOM 713
4و23و4سیستم کنترل 715
4و23و5کنترلرPI 715
4و23و6کنترلر منطق فازی 715
4و23و7طراحی سیستم 716
4و23و8مقدار ولتاژباس DC(Vdc) 716
4و23و9ظرفیت خازن dc 716
4و23و10شبیه سازی و نتایج آن 717
4و23و11نتیجه گیری 719
4و23و12سپاسگزاری 719
4و23و13مراجع 720

4-24 ) بهینه سازی چند هدفه ساختارکنترلیDVRجهت بهبود شاخص های کیفیت توان

4و24و1چکیده 721
4و24و2مقدمه 721
4و24و3معرفی ساختاروعملکردDVR 722
4و24و4بهینه سازی چند هدفه باتابع عضویت فازی 723
4و24و5تابع عضویتSAGولتاژ 723
4و24و6تابع عضویت هارمونیک ولتاژبارحساس 724
4و24و7الگوریتم اجتماع ذرات 724
4و24و8PSOشتابدار 725
4و24و9مولد آشوب 725
4و24و10الگوریتم پیشنهادی اجتماع ذرات شتابدارترکیبی باتئوری آشوب 725
4و24و11شبیه سازی ونتایج 725
4و24و12نتیجه گیری 726
4و24و13مراجع 726

4-25 ) بررسی عملکرد بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR)دریک سیستم تولید بادی بابارهای نامتعادل به منظور کیفیت توان با درنظر گرفتن عدم قطعیت باد

4و25و1چکیده 730
4و25و2مقدمه 732
4و25و3روش تحقیق 732
4و25و4یافته ها 734
4و25و5نتایج شبیه سازی 739
4و25و6سناریو اول 739
4و25و7سناریو دوم 742
4و25و8سناریو سوم 744
4و25و9نتیجه گیری 746
4و25و10پیشنهادات 747
4و25و11منابع 749

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم جبرانسازی و حفاظت از بار های حساس با استفاده از بازیاب دینامیک ولتاژ DVR

سیستم مورد مطالعه همراه با مدار کنترلی در شکل 11 نشان داده شده است یک سیستم یک سو تغذیه می باشد که براي جبران سازي ولتاژ از استراتژي همفاز استفاده میشود. در این روش ولتاژ تزریقی DVR هم فاز با ولتاژ منبع و بدون در نظر گرفتن جریان بار و ولتاژ
قبل از خطا میباشد. مزیت این روش آن است که اندازه ولتاژ تزریق شده توسط DVR به ازاي ولتاژ بار ثابت، حداقل شده است. در این سیستم بر اثر بروز خطا، فرو افتادگی ولتاژ ایجاد میگردد که توسط سیستم کنترلی طراحی شده، تشخیص داده شده و جبرانسازي میشود

فهرست کامل فصل پنجم جبرانسازی و حفاظت از بار های حساس با استفاده از بازیاب دینامیک ولتاژ DVR

5-1 ) جبران سازی ولتاژبارهای حساس توسطDVR

5و1و1چکیده 751
5و1و2مقدمه 751
5و1و3معرفی ادوات توان سفارشی 753
5و1و4بازیاب کننده های دینامیکی ولتاژ 753
5و1و5ساختاربازیاب کننده دینامیکی ولتاژ 753
5و1و6عملکرد جبران سازی بازیاب کننده دینامیکی ولتاژ 654
5و1و7روش های متداول تزریق ولتاژدرDVR 755
5و1و8روش جبرانسازی به شرایط قبل از خطا 756
5و1و9روش جبرانسازی همفاز 756
5و1و10روش جبرانسازی پیش فاز 756
5و1و11روش جبرانسازی تلرانس ولتاژ 758
5و1و12جبران سازی کاهش وافزایش ولتاژ 759
5و1و13شبیه سازی ومطالعه موردی 761
5و1و14مطالعه موردی 761
5و1و15نتایج شبیه سازی 762
5و1و16نتیجه گیری 763
5و1و17فهرست منابع وماخذ 764

5-2 ) بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR)مبتنی بروضعیت بار

5و2و2ساختار کنترلر 766
5و2و3خازن 766
5و2و4اینورتر 766
5و2و5فیلترعیرفعال 766
5و2و6سوئیچBypass 766
5و2و7ترانسفورماتورتزریق ولتاژ 766
5و2و8نتایج شبیه سازی 768
5و2و9برسی عملکرد منبع انرژیDC 776
5و2و10نتیجه گیری 777
5و2و11مراجع 777

5-3 ) حفاظت از بارهای حساس توزیع در برابر کمبود وپیشبودواتاژهای نامتقارن مبتنی برسیستم کنترل سریع ومؤثر DVR

5و3و1چکیده 779
5و3و2مقدمه 779
5و3و3بررسی الگوهای تخمین ولتاژ 780
5و3و4روش های جبران کمبودولتاژ 783
5و3و5قاب مرجع سنکرون (تبدیلdq) 783
5و3و6روش جبران سازی پیش از خطا 784
5و3و7شبیه سازی وتحلیل نتایج 786
5و3و8نتیجه گیری 788
5و3و9مراجع 789

5-4 ) تعیین ظرفیتdvrبرای اصلاح فرونشست ولتاژناشی ازراهاندازی موتورهای القایی بدون تخلیه انرژی

5و4و1چکیده 790
5و4و2مقدمه 790
5و4و3میزان فرونشست ولتاژناشی ازراه اندازی موتور 791
5و4و4تخمین جریان راه اندازی بیشینه 791
5و4و5تخمین انرژی موردنیاز 792
5و4و6ظرفیت ذخیره کننده انرژی 792
5و4و7نتایج شبیه سازی 793
5و4و8مطالعات اولیه بدون حضورDVR 793
5و4و9مطالعات باحضورDVRومحاسبات مربوطه 793
5و4و10استفاده ازDVR باظرفیت خازن نامناسب 794
5و4و11نتیجه گیری 794
5و4و12مراجع 794

5-5 ) بهبودرفتاربارهای حساس درشبکه به هنگام وقوع خطای سه فازنامتعادل باشیفت فازبااستفاده ازبازیاب دینامیکی ولتاژ

5و5و1چکیده 796
5و5و2مقدمه 796
5و5و3اجزای اصلیDVR 798
5و5و4محل نصبDVR 798
5و5و5سیستم الکتریکی 799
5و5و6سیستم کنترلی 799
5و5و7مدلسازی بارحساس 800
5و5و8شبیه سازی 800
5و5و9نتیجه گیری 802
5و5و10مراجع 802

قسمت هایی از فصل ششم بررسی ساختارهای متفاوت اینورتر در بازیاب دینامیک ولتاژ DVR

ساختار پیشنهادی بر اساس اینورتر گاما سورس نامتفارن از خانواده مبدلهای منبع امپدانسی در شکل (12)مشخص است. این ساختار یک شبکه سه فاز را نشان میدهد که یک بار سه فاز را تغذیه میکند. ساختار DVR مورد نظر نیز از طریق یک، یکسوساز دیودی سه فاز، ولتاژ dc مورد نیاز اینورتر گاما سورس را فراهم می آورد. همچنین یک ترانسفورماتور تزریق ولتاژ به شبکه نیز مورد استفاده قرار گرفته است. به دلیل اینکه در خزوجی اینورتر ولتاژ و جریان مولفه ها دارای های از جنس فرکانس کلید زنی هستند، معمولا برای حذف هارمونیکهای فرکانس بالا از یک فیلتر LC استفاده میشود. فیلتر LC شبیه سازی شده و ترانسفورماتور تزریق در شکل (13) مشخص است

فهرست کامل فصل ششم بررسی ساختارهای متفاوت اینورتر در بازیاب دینامیک ولتاژ DVR

6-1 ) بررسی ساختارمتفاوت بازیاب دینامیکی ولتاژوتوسعه ی یک ساختارجدیدبابکارگیری اینورتر نامتقارن گاماسورس به منظورجبران سازی اختلالات ولتاژ درشبکه های توزیع نیروی برق

6و1و1خلاصه 803
6و1و2مقدمه 803
6و1و3بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR) 804
6و1و4انواع بازیاب دینامیکی ولتاژ 806
6و1و5انواعDVRهاازنظرمبدل استفاده درساختار آنها 808
6و1و6ساختاربازیاب دینامیکی براساس مبدل های منابع امپدانسی 808
6و1و7شبیه سازی 810
6و1و8مبدل نامتقارن گاماسورس 811
6و1و9نتایج شبیه سازی 812
6و1و10کمبودولتاژدرهر سه فاز 813
6و1و11نامتعادلی وافت ولتاژشدید 813
6و1و12وجودهارمونیک درشبکه 814
6و1و13نتیجه گیری 815
6و1و14مراجع 816

6-2 ) بهبودتوان شبکه های توزیع نیروی برق به کمک بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR)مبتنی برمبدل منبع ولتاژ چندسطحه باساختارMMCC-SSBC

6و2و1چکیده 818
6و2و2مقدمه 819
6و2و3ساختاراینورترMMCC-SSBC 821
6و2و4روش کنترلی اینورترMMCC-SSBC 822
6و2و5روش مدولاسیون شیفت سطح(LSHM) 823
6و2و6استراتژی کنترلی DVR 824
6و2و7نتایج شبیه سازی 825
6و2و8شبیه سازی DVRپیشنهادی درحضورکمبودولتاژ 825
6و2و9 شبیه سازی DVRپیشنهادیدرحضوربیشبودولتاژ 827
6و2و10شبیه سازی DVR مبتنی براینورتردوسطحی درحضورکمبودولتاژ 828
6و2و11 شبیه سازی DVR مبتنی براینورتردوسطحیدرحضوربیشبودولتاژ 829
6و2و12نتیجه گیری 831
6و2و13فهرست منابع 832

6-3 ) جبرانسازی کمبودوبیشبودولتاژبااستفاده ازDVR مبتنی بر اینورترZ-source

6و3و1چکیده 833
6و3و2مقدمه 833
6و3و3بازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR) 834
6و3و4اینورتر منبع امپدانسی 835
6و3و5جبران سازی کمبود ولتاژدر سیستم DVR 836
6و3و6 جبران سازی بیشبود ولتاژدر سیستم DVR 837
6و3و7نتیجه گیری 839
6و3و8مراجع و منابع 839

6-4 ) عملکرد DVRمبتنی بر مبدلMMCC-DSCCبرای جبران سازی کمبودو بیشبودولتاژدر شبکه های توزیع نیروی برق

6و4و1چکیده 840
6و4و2مقدمه 840
6و4و3ساختار اینورتر MMCC-DSCC 841
6و4و4محاسبات ولتاژخروجی اینورتر MMCC-DSCC 842
6و4و5روش کنترلی اینورتر MMCC-DSCC 842
6و4و6روش مدولاسیون شیفت فاز (PSHM) 843
6و4و7استراتژیمورد استفاده برایDVR 844
6و4و8نتایج شبیه سازی 844
6و4و9شبیه سازی DVRپیشنهادی در حضور کمبود ولتاژ 844
6و4و10 شبیه سازی DVRپیشنهادی در حضور بیشبود ولتاژ 845
6و4و11شبیه سازی DVRمبتنی بر اینورتردوسطحی در حضورکمبود ولتاژ 846
6و4و12 شبیه سازی DVRمبتنی بر اینورتردوسطحی درحضوربیشبود ولتاژ 846
6و4و13نتیجه گیری 848
6و4و14مراجع 848

6-5 ) بکارگیری اینورتر چند سطحه کاسکادمبتنی بر امپدانسی(ZSMCI)در بازار یاب دینامیکی ولتاژ(DVR)جهت بهبود شاخص های کیفیت توان شبکه های توزیع نیروی برق به هنگام راه اندازی موتورهای القایی

6و5و1چکیده 849
6و5و2مقدمه 850
6و5و3اختلالات کیفیت توان به علت راه اندازی موتور القایی 850
6و5و4ساختار اینورتر چند سطحه کاسکادمبتنی برمنبع امپدانسی 852
6و5و5روش مدولاسیون شیف فازباچندموج حامل 855
6و5و6بازیاب دینامیکی ولتاژDVR 856
6و5و7استراتژی کنترلی مورد استفاده درDVRپیشنهادی 856
6و5و8نتایج شبیه سازی 857
6و5و9نتایج شبیه سازی اینورتر هفت سطحه کاسکادمبتنی بر منبعZ به روش مدولاسیون(PSHM) 857
6و5و10جبران سازی کمبود ولتاژاشی از راه اندازی موتور القایی به کمکDVRپیشنهادی 858
6و5و11 جبران سازی فلیکر ولتاژاشی از راه اندازی موتور القایی به کمکDVR پیشنهادی 858
6و5و12نتیجه گیری 859
6و5و13مراجع 859

6-6 ) تحلیل وشبیه سازی DVRمبتنی بر مبدلهای چند سطحی سری

6و6و1چکیده 861
6و6و2مقدمه 861
6و6و3اصول عملکرد سیستمDVR 862
6و6و4مدارقدرتDVRمبتنی برمبدل های چند سطحی 862
6و6و5روش کلید زنی 862
6و6و6نتایج شبیه سازی 864
6و6و7نتیجه گیری 864
6و6و8 مراجع 865

6-7 ) استفاده ازDVRوTCR/TSCبه منظور جبران سازی کمبود وبیشبودولتاژدرشبکه توزیع باالگوریتم حد اقل انرژی

6و7و1چکیده 866
6و7و2مقدمه 866
6و7و3بازگردان دینامیکی ولتاژ 866
6و7و4اجزای تشکل دهندهDVR 866
6و7و5نحوه جبران سازی ولتاژبه وسیلهDVR 867
6و7و6روش کنترلیDVR 867
6و7و7استراتژی حداقل ولتاژ 867
6و7و8 آنالیزکنترلی حدال انژی 867
6و7و9الگوریتم عملکردDVR 869
6و7و10آنالیزTCR 869
6و7و11نتایج شبیه سازی 869
6و7و12تجزیه وتحلیل انرژی 871
6و7و13نتیجه گیری 871
6و7و14مراجع 871

6-8 ) الگوریتم پیشنهادی برای استفاده ازروشSVMدرDVRمجهزبه اینورترهایZ-source

6و8و1چکیده 872
6و8و2مقدمه 872
6و8و3اصول عملکردZ-source 873
6و8و4روش کنترل ترکیبی 874
6و8و5انواع روش های مدولاسیون مبدلهای منبع ولتاژ 875
6و8و6روش مدولاسیون بردارفضایی 875
6و8و7روش پالس دهی درساختارسه ساق 875
6و8و8الگوریتم پیشنهادی برای استفاده ازروشSVMدراینورترهایZ-Source 877
6و8و9شبیه سازی 877
6و8و10نتایج شبیه سازیDVR بااستفاده ازروش جبران سازی بهینه سازانرژی 877
6و8و11نتیجه گیری 880
6و8و12مراجع 880

6-9 ) بازاریاب دینامیکی ولتاژبااستفاده ازمبدلY-Source

6و9و1چکیده 881
6و9و2مقدمه 881
6و9و3ساختارپیشنهادی برایDVR بااستفاده ازمبدلY-Source 883
6و9و4معرفی اینورترمبتنی برمبدلY-Source 883
6و9و5اینورتراستفاده شده درساختارDVRوفیلترخروجی 884
6و9و6کنترل بازاریاب دینامیکی ولتاژ 884
6و9و7نتایج شبیه سازی 885
6و9و8نتیجه گیری 887
6و9و9مراجع 888

6-10 ) بررسی ساختارمتفاوت بازاریاب دینامیکی ولتاژوتوسعه یک ساختارجدیدبابکارگیری اینورترنامتقارن گاماسورس به منظورجبران سازی اختلالات ولتاژدرشبکه های توزیع نیروی برق

6و10و1خلاصه 889
6و10و2مقدمه 889
6و10و3بازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR) 890
6و10و4انواع بازاریاب دینامیکی ولتاژ 892
6و10و5انواع DVRهاازنظرمبدل استفاده درساختارآنها 894
6و10و6ساختاربازاریاب دینامیکی براساس مبدل های منابع پالس 894
6و10و7شبیه سازی 896
6و10و8مبدل نامتقارن گاماسورس 897
6و10و9کنترل 897
6و10و10نتایج شبیه سازی 898
6و10و11کمبودولتاژدرهرسه فاز 899
6و10و12نامتعادلی وافت ولتاژشدید 899
6و10و13وجود هارمونیک درشبکه 900
6و10و14نتیجه گیری 901
6و10و15مراجع 902

6-11 ) بهبودقابلیت عبورازولتاژپایین(LVRT)ژنراتورالقایی دوسوتغذیه(DFIG)بااستفاده ازبازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR)مبتنی براینورترچندسطحی کلمپدیودی(DCMLI)

6و11و1خلاصه 904
6و11و2مقدمه 905
6و11و3توربین بادی مجهزبه ژنراتورالقایی دوسوتغذیه 907
6و11و4اینورترچندسطحی کلمپ دیودی(DCMLI) 909
6و11و5مدولاسیون شیفت سطح ازنوعAPOD 910
6و11و6بازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR)وطرح کنترلی آن 911
6و11و7نتایج شبیه سازی 912
6و11و8عملکردDFIG درشرایط افت ولتاژ بدون حضورDVRپیشنهادی 913
6و11و9عملکردDFIG درشرایط افت ولتاژباحضورDVRپیشنهادی 916
6و11و10نتیجه گیری 919
6و11و11مراجع 920

6-12 ) جبران سازی کمبود ولتاژ درشبکه های توزیع نیروی برق به کمک بازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR)مبتنی برمبدل چندسطحی باساختار مدولارشده واتصال آبشاری(MMCC)

6و12و1چکیده 921
6و12و2مقدمه 921
6و12و3ساختاراینورترMMCC 922
6و12و4روش مدولاسیون بردارفضایی(SVPWM) 923
6و12و5استراتژی کنترلی مورداستفاده برای کنترلDVR 926
6و12و6نتایج شبیه سازی 927
6و12و6عملکردDVR مبتنی براینورتر هفت سطحیMMCC درهنگام بروزکمبودولتاژ 928
6و12و7 عملکردDVR مبتنی براینورتر پنج سطحیMMCC درهنگام بروزکمبودولتاژ 930
6و12و8 عملکردDVR مبتنی براینورترسه سطحیMMCC درهنگام بروزکمبودولتاژ 931
6و12و9نتیجه گیری 933
6و12و10منابع 933

قسمت هایی از فصل هفتم ساختارها و روش های نوین در بازیاب دینامیک ولتاژ DVR

یک بانک ابرخازنی نمیتواند به طور مستقیم به لینک dc اینورتر مثل باتري متصل شود. بنابراین، نیاز به یک مبدل دوطرفه dc-dc دوجهته است که با تبادل انرژي بین لینک dc و ابرخازن و یا با شبکه، ولتاژ لینک dc را ثابت نگهدارد ولی ولتاژ ابرخازن میتواند در مدت زمان شارژ یا دشارژ تغییر یابد. مدل مبدل دوطرفه و سیستم کنترلی در شکل3و 4به نمایش درآمده است. خروجی این مبدل به بار نامی آن یعنی مقاومت 213/5اهمی متصل است. وقتی افتادگی ولتاژ رخ میدهد، مبدل دوطرفه انرژي لازم را از ابرخازن اخذ میکند و اینورتر به شبکه تزریق مینماید

فهرست کامل فصل هفتم ساختارها و روش های نوین در بازیاب دینامیک ولتاژ DVR

7-1 ) بازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR)مبتنی لبر ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابر رسانا(SMES) برای جبران سازی نوسانات ولتاژ

7و1و1چکیده 935
7و1و2مقدمه 935
7و1و3توپولوژی و مدل DVR 936
7و1و4مبدل PWM سری 936
7و1و5چاپر DC 937
7و1و6سیستم کنترل 938
7و1و7کنترل جبرانسازی ولتاژ 938
7و1و8کنترل مبدل سری 938
7و1و9کنترل چاپرDC 938
7و1و10طراحی پارامتر 939
7و1و11نتایج شبیه سازی 941
7و1و12نتیجه گیری 941
7و1و13مراجع 942

7-2 ) ادغامیک اب خازن و بازیاب دینامیکی ولتاژ برای طراحی و بهبود کیفیت توان شبکه توضیع

7و2و1خلاصه 943
7و2و2مقدمه 944
7و2و3اینورتر سری سه فاز 945
7و2و4مرحله انتقال توان 945
7و2و5پیاده سازی کنترلر 947
7و2و6مبدل دو طرفه DC-DC و ابر خازن 948
7و2و7مبدلdc-dc دوطرفه و کنترلر 948
7و2و8نتایج شبیه سازی 950
7و2و9نتیجه گیری 955
7و2و10مراجع 956

7-3 ) کاهش اغتشاشات ولتاژدر سیستم توضیع ولتاژ پایین با استفاده از ساختار جدید بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR)

7و3و1چکیده 957
7و3و2مقدمه 957
7و3و3مفهوم عدم تعادل ولتاژ با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ 958
7و3و4طراحی ساختار جدید پیشنهادی DVR 959
7و3و5نتایج شبیه سازی 963
7و3و6نتیجه گیری 964
7و3و7مراجع 964

7-4 ) تنظیم ولتاژ در شبکه های توزیع با استفاده از C-DVR

7و4و1چکیده 966
7و4و2مقدمه 967
7و4و3پیکربندیC-DVR 968
7و4و4تنظیم کننده دینامیکی ولتاژ 968
7و4و5چاپرAC ترکیبی(CACC) 969
7و4و6ساختارC-DVR 972
7و4و7خنثی کردن ولتاژ نامتوازن توسطC-DVR 972
7و4و8شبیه سازی 973
7و4و9جلوگیری از نوسانات ولتاژ 973
7و4و10کاهش ولتاژنامتوازن 976
7و4و11نتیجه گیری 977
7و4و12مراجع 977

7-5 ) آنالیز و شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR)توسط کنترل همزمان ولتاژ لینک DC و توان تزریقی به شبکه جهت بهبود عملکرد حالت ماندگار و پاسخ دینامیکی

7و5و1چکیده 979
7و5و2مقدمه 979
7و5و3معرفی ساختار و عملکردDVR 980
7و5و4توپولوژی های مختلف ارائه شده برای DVR 980
7و5و5توپولوژی های بدون ذخیره ساز انرژی 980
7و5و6 توپولوژی های با ذخیره ساز انرژی 981
7و5و7سیستم کنترلی DVR 981
7و5و8استراتژی های کنترل 982
7و5و9شیوه های تشخیص اغتشاش 982
7و5و10سیستم کترلی پیشنهادی 984
7و5و11شبیه سازی ونتایج 984
7و5و12نتیجه گیری 985
7و5و13مراجع 985

7-6 ) بررسی عملکردمدل ترکیبی فیلتر اکتیو قدرت وتنظیم کننده ولتاژدینامیکی

7و6و1چکیده 986
7و6و2مقدمه 986
7و6و3پیکربندی سیستم قدرت نمونه 987
7و7و4الگوریتم کنترلیAF وDVR 987
7و6و5آنالیزوتحلیل سیستم 988
7و6و6کنترلAF وDVR درشرایط نامتعادلی بار 988
7و6و7شبیه سازی وبررسی نتایج 989
7و6و8نتیجه گیری 990
7و6و9مراجع 990

7-7 ) بکارگیری بازاریاب دینامیکی ولتاژ(DVR)جهت اصلاح وجبرانسازی کمبودولتاژدرزیر شبکه هیبریدیAC/DC

7و7و1چکیده 998
7و7و2مقدمه 998
7و7و3توپولوژی پیشنهادیDVR 999
7و7و4کمبودولتاژ 999
7و7و5اثرات کمبود ولتاژ 1000
7و7و6روش کنترلDVR 1000
7و7و7شبکه نمونه شبیه سازی 1000
7و7و8نتایج شبیه سازی 1001
7و7و8نتیجه گیری 1002
7و7و9مراجع 1002

7-8 ) طراحی وبررسی یک ساختار توسعه یافته ترکیبی شامل محدودسازی جریان خطاوبازیاب دینامیکی ولتاژبرای بهبود کیفیت توان درشبکه های توزیع

7و8و1چکیده 1004
7و8و2مقدمه 1004
7و8و3مفهوم محدودسازی جریان خطاوبازاریابی دینامیکی 1005
7و8و4استراتژی های کنترلیDVR-FCL 1005
7و8و5شبکه موردمطالعه 1008
7و8و6بررسی ونتایج شبیه سازی 1009
7و8و7جمع بندی ونتیجه گیری 1013
7و8و8منابع 1013

تمام منابع معرفی شده به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید