50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی ریسک نقدینگی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 500 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ریسک نقدینگی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک ها بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک های دولتیبررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش برسی رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک های خصوصی بررسی شده است

نظریه های مدیریت نقدینگی: مدیریت نقدینگی یعنی پیش بینی حجم تقاضا برای وجوه توسط مردم و تامین مقادیر کافی وجوه برای این نیازها به دو صورت برداشت از سپرده ها و تقاضا برای تسهیلات. در رابطه با مدیریت نقدینگی، نظریه های زیر مطرح شده است:
نظریه وامهای تجاری : وامهای سر رسید شده به صورت خودکار نقدینگی مورد نیاز بانک را تامین می کند. بر اساس این نظریه، بهترین نو سرمایه گذاری و دادن اعتبار، تسهیلات و سرمایه گذاری کوتاه مدت است.
نظریه انتقالپذیری : طرفداران آن بر این باورند که بانکها باید مقدار قابل توجهی از وجوه خود را به صورت اوراق بهادار کوتاه مدت درجه یک و قابل معامله فوری نگهداری نمایند. در صورت بروز مشکل نقدینگی برای بانک، اینگونه اوراق بهادار میتواند بدون ضرر و زیان قابل توجهی فروخته شود.
نظریه درآمد مورد انتظار : طرفداران این نظریه باور داشتند که اغلب وامهای تجاری و مصرفی در مقابل مجموعه ای از جریان های درآمدی اعطا شده است. این جریان عظیم وصولی ها از حسابهای تسهیلات، وجوه مداومی را در اختیار بانک می گذاشت تا بتواند جوابگوی نیازهای نقدینگی و تقاضای تسهیلات جدید باشد.
نظریه مدیریت تعهدات: طرفداران این نظریه بر این باورند که نباید تمام نقدینگی موردنیاز را در خود بانک نگهداری نمود. در
هر زمان که نقدینگی مورد نیاز باشد، مدیریت تعهدات میتواند آن را از بازار تامین و یا خریداری کند.
نظریه مدیریت دارایی-بدهی: از اواخر جنگ جهانی دوم تا آغاز دهه 1960 میلادی، بانکها وجوه مورد نیاز خود را اغلب از محل سپرده های دیداری و کوتاه مدت تامین میکردند. در چنین شرایطی مدیریت وجوه بانک بر کنترل دارایی های آن متمرکز بود و بانکها دو منبع وجوه داشتند که شامل سپرده های اصلی و وجوه خریداریشده بود
شش دسته از مهمترین حسابهای تراز نامه ای که با جریان های نقدی در ارتباط هستند شامل نقدینگی، تعهدات سپردهای، سرمایه گذاری های بلند مدت و تسهیلات اعطایی، تعهدات بلند مدت و سرمایه، دارایی های غیر نقد کوتاه مدت، و تعهدات کوتاه مدت غیر سپردهای می باشد. از حسابهای مذکور، بانک در کوتاه مدت فقط میتواند بر تعدادی از آنها کنترل داشته باشد مانند دارایی های غیر نقد کوتاه مدت و تعهدات کوتاه مدت سپردهای.

قسمت هایی از فصل اول بررسی رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک ها

هر بانک برای نظارت بر فرآیند مدیریت ریسک نقدینگی خود باید دارای سیستم کنترل داخلی موثر و کارآمد باشد. اجزاء اصلی و اثربخشی سیستم کنترل نقدینگی باید به صورت مستقل و منظم، مورد بازنگری و ارزیابی قرار گیرد. و برای اطمینان، هر قسمت از سیستم کنترل داخلی که لازم است به طور متناسب اصلاح، و یا ارتقا یابد. نتایج این بررسی ها باید در اختیار مسئولین نظارتی قرار گیرد.
ریسک نقدینگی، یکی از متداولترین ریسکهایی است که بانکها با آن روبرو هستند و مدیریت صحیح نقدینگی به منظور جلوگیری از هدر رفتن فرصتهای سرمایه گذاری، استفاده از مقادیر نقدینگی مازاد برای سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات جدید به منظور کسب بازدهی بیشتر، آمادگی برای رویارویی با شرایط بحرانی و کسری منابع نقد، ضروری است.
برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است ابزار مناس و عوامل مؤثر این کار بهدرستی مورد شناسایی قرار گیرد. یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی بانکها، موقعیت دارایی و بدهیهای بانکها است. از سوی دیگر، مدیریت دارایی-بدهی یکی از عوامل کلیدی در توضیح پایداری مالی بخش بانکی و اقتصاد است. مدیریت دارایی-بدهی تلاشی برای تطابق داراییها و بدهیها در خصوص سررسیدها و حساسیت آنها نسبت به نرخ بهره است و اساساً ریسکهای نقدینگی و نرخ بهره از چنین عدم تطابقهایی سرچشمه میگیرد.
گرونینگ و همکاران (1999) در تحقیقی که در بانک جهانی صورت گرفت، طبقهبندی دیگری از ریسک ارائه نمودند. این طبقه بندی با وجود اینکه به طور خاص در مورد ارزیابی ریسک در بانکها مطرح شده است، ازلحاظ موضوعی و محتوایی قابلیت کاربرد برای سایر مؤسسات و سازمانهای تجاری را نیز دارد. گرونینگ در این مدل، به ریسک وقایع 10 اشاره دارد که به نوعی معنای تغییرات مثبت و منفی در منافع آینده را مدنظر قرار داده و به چهار طبقه ریسک مالی، ریسک عملیاتی، ریسک تجاری، و ریسک وقایع اشاره میکند

فهرست کامل فصل اول برسی رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک ها

1-1 ) بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1.1.1 چکيده 4

1-2 ) کليات تحقيق

1.2.1 مقدمه 10
1.2.2 بيان مساله 11
1.2.3 فرضيه هاي تحقيق 11
1.2.4 هدف از اجراء 12
1.2.5 توجيه ضرورت انجام طرح 13
1.2.6 طرح تحقيق 13
1.2.7 جمع آوري داده ها 13
1.2.8 جامعه آماري و نمونه گيري 13
1.2.9 تجزیه و تحليل داده ها 14
1.2.10 مدل هاي تحقيق 14
1.2.11 متغيرهاي تحقيق 16
1.2.12 تعریف واژه گان کليدي 19
1.2.13 خلاصه فصل 20
1.2.14 چارچوب فصول بعد 20

1-3 ) ادبيات و پيشينه موضوع

1.3.1 مقدمه 22
1.3.2 عدم تقارن اطلاعاتی 24
1.3.3 اطلاعات متقارن 24
1.3.4 اطلاعات نامتقارن 24
1.3.5 اهميت اطلاعات نامتقارن 25
1.3.6 عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی 26
1.3.7 معيارهاي سنجش عدم تقارن اطلاعاتی 28
1.3.8 تاثير عدم تقارن اطلاعاتی 29
1.3.9 بازارهاي کارا و اطلاعات 30
1.3.10 عدم تقارن اطلاعاتی از دیدگاههاي مختلف 30
1.3.11 دامنه قيمت پيشنهادي خرید و فروش سهام 31
1.3.12 شکاف قيمت پيشنهادي خرید و فروش 31
1.3.13 اجزاي اختلاف قيمت پيشنهادي خرید و فروش سهام 31
1.3.14 هزینه پردازش سفارش(فرآیند درخواست خرید و فروش) 32
1.3.15 هزینه نگهداري موجودي 32
1.3.16 هزینه گزینش مغایر 33
1.3.17 مدل کاپلان و گالی 33
1.3.18 مدل کيم و ورچيا 34
1.3.19 مدل اسکات و همکاران 35
1.3.20 نقد شوندگی سهام 35
1.3.21 ریسک نقدینگی 36
1.3.22 ریسک نقدینگی و قيمت داراییها 36
1.3.23 پيشينه تحقيق 37
1.3.24 تحقيقات داخلی 37
1.3.25 تحقيقات خارجی 42
1.3.26 خلاصه فصل 46

1-4 ) روش تحقيق

1.4.1 مقدمه 47
1.4.2 روش تحقيق 47
1.4.3 جامعه آماري 48
1.4.4 نمونه آماري 49
1.4.5 فرضيه ها 50
1.4.6 مدل هاي تحقيق 51
1.4.7 متغيرهاي تحقيق 52
1.4.8 روش گردآوري دادهها 56
1.4.9 روش هاي آماري مورد استفاده 56
1.4.10 خلاصه فصل 57

1-5 ) محاسبات و یافته هاي تحقيق

1.5.1 مقدمه 59
1.5.2 نتایج آمار توصیفی 59
1.5.3 تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق 60
1.5.4 بخش اول : بررسی اثر نقدینگی و ریسک نقدینگی روي عدم تقارن اطلاعاتی 61
1.5.5 بخش دوم : بررسی اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی روی مازاد بازده سهام 68
1.5.6 خلاصه فصل 75

1-6 ) نتيجه گيري و پيشنهادات

1.6.1 مقدمه 77
1.6.2 خلاصه و نتيجه گيري 77
1.6.3 پيشنهاد کاربردي 78
1.6.4 پيشنهادات براي تحقيقات آتی 80
1.6.5 منابع فارسی 81
1.6.6 منابع انگليسی 83

1-7 ) بررسی رابطۀ بین ریسک نقدشوندگی باعدم تقارن اطلاعاتی و مازاد بازده

1.7.1 چکیده 88
1.7.2 مقدمه 88
1.7.3 تشریح و بیان مساله 89
1.7.4 پیشینه پژوهش 90
1.7.5 روش پژوهش و نحوه ي جمع آوري اطلاعات 91
1.7.6 محدوده مکانی و زمانی تحقیق 91
1.7.7 فرضیه ها و مدل های تحقیق 91
1.7.8 معرفی متغیرها و نحوة محاسبة آن ها 92
1.7.9 یافته هاي آزمون و تحلیل فرضیه ها 94
1.7.10 آزمون فرضیه های تحقیق 94
1.7.11 جمع بندی و تفسیر نتایج 98
1.7.12 محدودیت های تحقیق 99
1.7.13 پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق 99
1.7.14 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 100
1.7.15 منابع فارسی 100
1.7.16 منابع انگلیسی 101

1-8 ) برسی رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک ها

1.8.1 چکیده 103
1.8.2 مقدمه 104
1.8.3 مبانی نظری و مروری بر پشینه پژوهش 105
1.8.4 فرضیه های تحقیق 107
1.8.5 مدل پژوهش و متغیر های آن 107
1.8.6 روش شناسی پژوهش 108
1.8.7 یافته های پژوهش 108
1.8.8 بحث و نتیجه گیری 110
1.8.9 فهرست منابع 111

1-9 ) مروری بر رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانکهای ایران

1.9.1 چکیده 113
1.9.2 مقدمه 114
1.9.3 پشینه 115
1.9.4 بحث و نتیجه گیری 118
1.9.5 منابع 119

1-10 ) بررسی تأثیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر سلامت نظام بانکی ایران

1.10.1 چکیده 121
1.10.2 مقدمه 123
1.10.3 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 123
1.10.4 مدیریت نقدینگی 123
1.10.5 روشهای مؤثر در مدیریت نقدینگی بانکها 124
1.10.6 مدیریت ریسک؛ حلقه مفقوده مطالبات غیر جاری 125
1.10.7 کفایت سرمایه 127
1.10.8 نسبت کفایت سرمایه 128
1.10.9 سابقه اجرای مقررات کفایت سرمایه در ایران 129
1.10.10 رابطه تمرکز مالکیت بانکی، کفایت سرمایه، نقدینگی و ثبات مالی 130
1.10.11 پیشینه تحقیق 132
1.10.12 الگوی تحقیق 134
1.10.13 برآورد الگو 135
1.10.14 برآورد الگوی اول 136
1.10.15 نتیجه گیری 138
1.10.16 پیشنهادات 139
1.10.17 منابع و مأخذ 139

1-11 ) تاثير ريسك نقدينگي بر ضريب سودآوري سيستم بانكداري ايران

1.11.1 مقدمه 141
1.11.2 پيشينه و مباني نظري تحقيق 142
1.11.3 مطالعات خارجي 143
1.11.4 ريسك هاي موجود در صنعت بانكداري 144
1.11.5 رابطه بين ريسك هاي مختلف در بانكداري 145
1.11.6 ريسك نقدينگي 145
1.11.7 علل پيدايش ريسك نقدينگي 146
1.11.8 روش هاي اندازه گيري ريسك نقدينگي در بانك 147
1.11.9 فرضيات تحقيق 147
1.11.10 روش تحقيق 147
1.11.11 روش اثرات مشترك 148
1.11.12 روش اثرات ثابت 148
1.11.13 روش اثرات تصادفي 148
1.11.14 ارائه مدل و معرفي متغيرها 149
1.11.15 تخمين مدل 150
1.11.16 نتيجه گيري 152
1.11.17 مراجع 152

1-12 ) ریسک و نقدینگی

1.12.1 چکیده 154
1.12.2 مقدمه 155
1.12.3 انواع ریسک 155
1.12.4 ریسک عملیاتی 155
1.12.5 ریسک اعتباری 155
1.12.6 ریسک بازار 155
1.12.7 ریسک قانونی 156
1.12.8 ریسک نقدینگی 156
1.12.9 ابعاد ریسک نقدینگی 159
1.12.11 ریسک تامین مالی 159
1.12.11ریسک زمان 159
1.12.12 ریسک تعهدات 159
1.12.13 شاخص های هشدار دهنده ریسک نقدینگی 159
1.12.14 مدیریت ریسک و نقدینگی 159
1.12.15 مدیریت نقدینگی ارز 161
1.12.16 منابع 167

1-13 ) برسی اثر نوسانات نرخ ارز به ریسک نقدینگی بانکهای

1.13.1 چکیده 168
1.13.2 مقدمه 168
1.13.3 فرضیه های فرعی 170
1.13.3 روش برسی 171
1.13.4 متغیر های تحقیق 171
1.13.5 متغیر مستقل 171
1.13.6 تحلیل رگرسیون 171
1.13.7 یافته ها 172
1.13.8 آمار توصیفی 172
1.13.9 آزمون نرمال بودن داده ها 173
1.13.11 آزمون ضریب همبستگی و برسی عدم هم خطی 174
1.13.11 آزمون فرضیه های تحقیق 175
1.13.12 مدل تحقیق 175
1.13.13 فرضیه اصلی 176
1.13.14 فرضیه فرعی اول 177
1.13.15 فرضیه فرعی دوم 177
1.13.16 فرضیه فرعی سوم 178
1.13.17 بحث 179
1.13.18 مراجع 180

1-14 ) مدیریت ریسک نقدینگی در بانک ها

1.14.1 چكيده 182
1.14.2 مقدمه 183
1.14.3 ماهيت نقدینگی 183
1.14.4 راهكارها 184
1.14.5 مدیریت نقدینگی 185
1.14.6 نتيجه گيری 187
1.14.7 مراجع 187

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه ریسک نقدینگی معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسي رابطه بين ريسك اعتباري و ريسك نقدينگي با سودآوري بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق

نظام مالي هر كشور نقش بسيار مهمي در سلامت، رشد و موفقيت اقتصاد كشور دارد. نهادهاي مالي شامل بازار و موسسه هاي مالي به عنوان نهاد هاي واسطه اي نقش موثري در تامين، تجهيز و تخصيص منابع مالي ايفا مي كنند. هر كشوري كه داراي سيستم مالي پيشرفته تري باشد مي تواند ثبات مالي خود را در سطح ملي و بين المللي حفظ كند.
از مهمترين عوامل رشد و توسعه اقتصادي، ارتباط صحيح بين نظام هاي مالي و توليدي در هر كشور است. بانك ها به عنوان بخش اصلي نظام مالي، نقش اصلي را در تامين مالي بخش هاي توليدي، تجاري و مصرفي ايفا مي كنند. در ايران با توجه به ساختار اقتصادي و مالي كشور و توسعه نيافتگي بازار سرمايه، تامين مالي در بخش هاي اقتصادي بيشتر به عهده بانك هاي كشور مي باشد. بانك ها و موسسات مالي به دنبال هر سرمايهگذاري و اعطاي وام ناچار به پذيرش ريسك هايي هستند كه بازپرداخت وام ها را تحت تاثير خود قرار مي دهد. عواملي همچون تغييرات تكنولوژي، تغيير در نوع و سليقه مصرف كنندگان، تغييرات نرخ ارز، جابجايي مديريت و … ممكن است با افزايش ميزان ريسك، بخشي از منابع بانك را به خطر اندازد. بسياري از كشورها در دو اهه اخير با بحران مالي مواجه بوده اند كه به تبع آن تعداد قابل ملاحظه اي از موسسات فعال در این كشور ها مجبور به توقف فعال و يا تجدید ساختار گرديده اند. یکی از مهمتری چالش های فراروی نظام بانکی کشور در چند سال اخیر، سیر فزاینده مطالبات معوق بوده است. این امر با توجه به بانک محور بودن بازار پولی و مالی کشور و برخورداری بانک ها از قسمت عمده نقدینگی کشور به یک چالش ملی مبدل شده است. در حال حاضز اکثر بانک ها در کشورمان با حبس منابع و به عنوان مطالبات مواجه هستند که با توجه به روند فزانده معوق شده تسهیلات، روز به روز از قدرت اعتبار دهی و در نهایت کسب درآمد آن ها کاسته می شود.

فهرست کامل فصل دوم بررسي رابطه بين ريسك اعتباري و ريسك نقدينگي با سودآوري بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق

2-1) بررسی رابطه بین اهرم مالی و ریسک نقدینگی با مدیریت سود شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2.1.1 چکیده 189
2.1.2 مقدمه 190
2.1.3 مبانی نظري و پیشینه پژوهش 191
2.1.4 پیشینه پژوهش 192
2.1.5 پیشینه خارجی 192
2.1.6 پیشینه داخلی 193
2.1.7 فرضیه هاي تحقیق 195
2.1.8 روش شناسی پژوهش 195
2.1.9 جامعه و نمونه آماري 195
2.1.11 مدل آزمون فرضیه ها و تعریف عملیاتی متغیرهاي پژوهش 196
2.1.11 نتایج توصیفی متغیرها 197
2.1.12 آزمون نرمال بودن دادهها 198
2.1.13 آزمون هم جمعی 198
2.1.14 آزمون نتایج فرضیات 199
2.1.15 خلاصه نتایج آزمون فرضیات تحقیق 201
2.1.16 نتیجه گیري و پیشنهادات پژوهش 202
2.1.17 پیشنهادهاي در راستاي نتایج تحقیق 203
2.1.18 پیشنهادهایی براي پژوهش هاي آتی 204
2.1.19 محدودیت هاي تحقیق 204
2.1.20 منابع 205

2-2) برسی و تحلیل عوامل موثر بر ریسک نقدینگی(مطالعه موردی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران)

2.2.1 چکیده 207
2.2.2 مقدمه 208
2.2.3 سوالات تحقیق 208
2.2.4 فرضیات تحقیق 208
2.2.5 قلمرو تحقیق 208
2.2.6 مدل تحقیق 209
2.2.7 ریسک نقدینگی 209
2.2.8 مفهوم و تعریف بازده دارایی 211
2.2.9 بازده حقوق صاحبان سهام 211
2.2.11 کفایت سرمایه 211
2.2.11 پیشینه تحقیقات 211
2.2.12 روش تحقیق 212
2.2.13 آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت 212
2.2.14 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 212
2.2.15 پیشنهاد مبتنی بر نتایج تحقیق 213
2.2.16 پیشنهادهایی برای تحقیقات اتی 214
2.2.17 محدودیت های تحقیق 214
2.2.18 منابع و مراجع 214

2-3) رابطه بين ريسك نقدينگي و ريسك اعتباري و نسبت كفايت سرمايه در بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

2.3.1 چكيده 216
2.3.2 مقدمه 217
2.3.3 مباني نظري تحقيق 219
2.3.4 ريسك 219
2.3.5 مديريت ريسك 219
2.3.6 عناصر اصلي ريسك 220
2.3.7 جامعه آماري 221
2.3.8 پيشينه تحقيق 221
2.3.9 روش تحقيق 222
2.3.11 مدل آماري پژوهش 224
2.3.11 نحوهي محاسبهي متغيرها 224
2.3.12 روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات 224
2.3.13 نتايج تحقيق 226
2.3.14 نتيجه گيري 228
2.3.15 منابع و ماخذ 230

2-4) بررسي رابطه بين ريسك اعتباري و ريسك نقدينگي با سودآوري بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2.4.1 چكيده 233
2.4.2 مقدمه 233
2.4.3 بيشينه پژوهش 234
2.4.4 روش شناسي پژوهش 237
2.4.5 جامعه آماري 237
2.4.6 روش تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش 237
2.4.7 يافته هاي پژوهش 239
2.4.8 نتيجه گيري و پيشنهاد ها 240
2.4.9 منابع 241

2-5) رابطه بین ریسک نقدینگی و کیفیت اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

2.5.1 چکیده 243
2.5.2 مقدمه 244
2.5.3 ادبیات نظری 244
2.5.4 پیشینه تحقیق 246
2.5.5 جامعه و نمونه آماری 248
2.5.6 متغیر های پژوهش 248
2.5.7 متغیر های وابسته 249
2.5.8 متغیر های کنترلی 249
2.5.9 طرح آزمون فرضیه ها 250
2.5.11 یافته های پژوهش 251
2.5.11 تفسیر نتایج 254
2.5.12 پیشنهادات ناشی از یافته های تحقیق 256
2.5.13 منابع 256

2-6) برسی رابطه بین ریسک نقدینگی و مدیریت سود در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

2.6.1 چکیده 258
2.6.2 مقدمه 259
2.6.3 پیشینه تحقیق 260
2.6.4 روش تحقیق 261
2.6.5 روش پژوهش 261
2.6.6 فرضیه های تحقیق 261
2.6.7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 261
2.6.8 روش گرد آوری اطلاعات 262
2.6.9 مدل تحقیق 262
2.6.11 متغیر کنترلی 262
2.6.11 یافته های تحقیق 263
2.6.12 آمار توصیفی پزوهش 263
2.6.13 آزمون هم خطی 264
2.6.14پردازش مدل پژوهش 264
2.6.15 آزمون ناهمسانی واریانس ها و خود همبستگی 267
2.6.16 نتایج حاصل از آزمون مدل 268
2.6.17 منابع 270

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک های دولتی

شاخص مبلغ تراکنشها در کنار تعداد تراکنش های انجام شده روی هر پایانه، می تواند نشان دهندۀ میزان کارایی ابزار الكترونیكی مورد استفاده باشد. علاوه بر این، مبلغ کل تراکنش روی کل شبكه معیار خوبی برای ارزیابی عملكرد بانكداری الكترونیكی کشور است. همگام با توسعۀ بانكداری الكترونیكی در کشور، مبلغ کل تراکنش روی درگاه های مختلف نیز افزایش چشمگیری یافته است؛ به طوری که این مبلغ در مورد خود پردازها از 7 هزار میلیارد ریال در تیرماه سال 85، به 213 هزار میلیارد ریال در آبان 1390 و در پایانه های فروش در همین زمان از 461 هزار میلیون ریال به 218 هزار میلیارد ریال افزایش بالغ شده است و حجم تراکنش های پایانه های شعب نیز از 11 هزار میلیارد ریال به 149 هزار میلیارد ریال رسیده است. جمع کل تراکنش این سه کانال، ماهانه مبلغی بالغ بر 681 هزار میلیارد ریال میشود و نشان دهندۀ حجم عظیمی از مراودات پولی بر بسترهای بانكداری الكترونیكی کشور است

فهرست کامل فصل سوم بررسی رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک های دولتی

3-1 ) تاثیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران

3.1.1 چکیده 271
3.1.2 مقدمه 272
3.1.3 بیان مسئله 272
3.1.4 پیشینه و ادبیات پژوهش 272
3.1.5 فرضیات تحقیق 274
3.1.6 متغیرهای پژوهش 274
3.1.7 سنجش کارایی بانک 274
3.1.8 سنجش و اندازه گیری ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی 275
3.1.9 برسی فرضیات تحقیق 275
3.1.11 آزمون هم خطی متغیر های مستقل تحقیق 277
3.1.11 آزمون فرضیه ها 277
3.1.12 آزمون فرضیه اول 278
3.1.13 آزمون نرمال بودن خطا های فرضیه اول 278
3.1.14 آزمون فرضیه دوم 279
3.1.15 آزمون نرمال بودن خطا های فرضیه دوم 279
3.1.16 فهرست منابع و ماخذ 281

3-2 ) بررسی تأثیر تمرکز و سایر عوامل در صنعت بانکداري بر سودآوري بانکهاي دولتی

3.2.1 چکیده 282
3.2.2 مقدمه 284
3.2.3 تئوري و تعاریف 285
3.2.4 تحقیقات پیشین 287
3.2.5 تحقیقات داخلی 287
3.2.6 تحقیقات خارجی 288
3.2.7 فرضیه هاي تحقیق 290
3.2.8 روش تحقیق 290
3.2.9 جامعه و نمونه آماري و قلمرو زمانی 290
3.2.11 متغیرهاي تحقیق 290
3.2.11 مدلهاي رگرسیونی 293
3.2.12 نتایج 294
3.2.13 نتایج توصیفی 294
3.2.14 نتایج مدل ها 296
3.2.15 برآورد مدل ها 297
3.2.16 خلاصه و نتیجه گیري 301
3.2.17 پیشنهادها 305
3.2.18 پیشنهادهاي کاربردي 305
3.2.19 پیشنهادهایی براي تحقیقات آتی 306
3.2.20 منابع و مآخذ 307

3-3 ) بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه

3.3.1 چكیده 316

3-4 ) کلیات تحقیق

3.4.1 تعریف مسئله 317
3.4.2 اهمیت و ضرورت تحقیق 317
3.4.3 اهداف تحقیق 319
3.4.4 سؤال های تحقیق 319
3.4.5 متغیرهای تحقیق 319
3.4.6 فرضیات تحقیق 320
3.4.7 تعاریف واژههای کلیدی تحقیق 322
3.4.8 روش شناسی تحقیق 323
3.4.9 جامعه آماری 323
3.4.11 روش نمونه گیری 323
3.4.11 روش تحلیل داده ها 323
3.4.12 خلاصه فصل اول 323

3-5 ) ادبیات و پیشینه تحقیق

3.5.1 مقدمه 324
3.5.2 پیشینه تحقیق 325
3.5.3 تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان 326
3.5.4 تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران 327
3.5.5 معرفی بانکداری الکترونیک 328
3.5.6 جایگاه اینترنت در نظام بانکی 329
3.5.7 پول الکترونیکی چیست ؟ 330
3.5.8 پیامدهای اقتصادی گسترش استفاده از پول الکترونیکی 332
3.5.9 اجزای بانکداری الکترونیک در ایران 333
3.5.11 کارت اعتباری 334
3.5.11 POS 340
3.5.12 ATM 341
3.5.13 موبایل بانک 342
3.5.14 اس ام اس (sms) بانک 343
3.5.15 مدیریت نقدینگی در بانکها 344
3.5.16 بررسی میزان استفاده از بانکداری اینترنتی در ایران 348
3.5.17 ده سال بانکداری الکترونیک به روایت آمار 350
3.5.18 بانک رفاه کارگران ایران 359
3.5.19 خلاصه فصل دوم 365

3-6 ) روش شناسی تحقیق

3.6.1 مقدمه 366
3.6.2 متغیرها 366
3.6.3 فرضیات تحقیق 368
3.6.4 نرم افزار تحلیل آماری spss 371
3.6.5 تحلیل خروجی نرم افزار spss 371
3.6.7 خلاصه فصل سوم 374

3-7 ) تجزیه و تحلیل داده ها

3.7.1 مقدمه 375
3.7.2 بیان نتایج 375

3-8 ) نتیجه گیری و پیشنهادها

3.8.1 مقدمه 415
3.8.2 خلاصه 415
3.8.3 محدودیت های تحقیق 416
3.8.4 نتیجه گیری 416
3.8.5 پیشنهادات مبتنی بر تحقیق 418
3.8.6 پیشنهادات برای تحقیقات آینده 419
3.8.7 منابع فارسی 420
3.8.8 منابع اینترنتی 421

قسمت هایی از فصل چهارم برسی رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک های خصوصی

مدیریت نقدینگی شامل مجموعه عملیاتی است که به منظور دسترسی به دو هدف اصلی زیر انجام می شود:
.1پیش بینی نیازهاي وجوه.
.2تأمین نیازهاي وجوه از طریق:
.Iمدیریت دارایی: شامل استفاده از دارایی هایی با قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد.
.IIمدیریت بدهی: شامل تأمین نیازهاي نقدینگی از محل منابع خارج از بانک (مانند گواهی سـپرده، روزنـه تنزیـل، قراردادهـاي Repo و
غیره).
مواردي که پیش بینی نقدینگی به آنها پاسخ می دهد

فهرست کامل فصل چهارم برسی رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک های خصوصی

4-1 ) ریسک نقدینگی و تأمین مالی پایدار در بانکهای خصوصی ایران

4.1.1 چکیده 424
4.1.2 مقدمه 425
4.1.3 ريسک نقدينگي 425
4.1.4 ريسک نقدينگي و ورشکستگي 427
4.1.5 نوع مدلهاي ارزيابي ريسک ها در بانک ها 428
4.1.6 تجارب بحران نقدينگي در ايران 428
4.1.7 پیشینه تحقیق 429
4.1.8 روش تحقیق 431
4.1.9 تست استرس تأمین مالي پايدار 432
4.1.11 نمونه و قلمرو زماني 437
4.1.11 فرضیه پژوهشي و آماري 437
4.1.12 تجزيه و تحلیل آماري 438
4.1.13 محدوديتهاي تحقیق 440
4.1.14 نتیجه گیري 441
4.1.15 مراجع 443

4-2 ) مدیریت ریسک نقدینگی و پیاده سازي آن در بانک کار آفرین

4.2.1 چکیده 444
4.2.2 مقدمه 445
4.2.3 انواع ریسک در صنعت بانکداري 445
4.2.4 معیارهاي اندازه گیري ریسک 446
4.2.5 سه دلیل عمده نیاز به سرمایه در بانک ها 446
4.2.6 تئوري هاي مدیریت نقدینگی 447
4.2.7 وظایف مدیریت نقدینگی 447
4.2.8 مدیریت ریسک نقدینگی 448
4.2.9 تجربه کشورها 448
4.2.11 ایران 448
4.2.11 ژاپن 449
4.2.12 ژاپن 449
4.2.13 ترکیه 450
4.2.14 برخی تحقیقات انجام شده 450
4.2.15 مدل اندازه گیري ریسک نقدینگی 451
4.2.16 الگوي اندازه گیري ریسک نقدینگی بانک کارآفرین 451
4.2.17 نتیجه گیري 453
4.2.18 پیشنهادات 454
4.2.19 مراجع 455

4-3 ) بررسی رابطه بین مدیریت دارایی، مدیریت بدهی و مدیریت درآمد با ریسک نقدینگی در بانک انصار استان همدان

4.3.1 چکیده 456
4.3.2 مقدمه 457
4.3.3 تعریف مدیریت دارایی –بدهی 458
4.3.4 تعیین اهداف مدیریت دارایی –بدهی 458
4.3.5 مفاهیم ریسک نقدینگی 458
4.3.6 ریسک نرخ بهره در مدیریت دارایی – بدهی 459
4.3.7 تاریخچه و ادبیات مدیریت دارایی و بدهی 460
4.3.8 روش تحقیق 460
4.3.9 یافته ها حاصل از آزمون فرضیههاي پژوهش 461
4.3.11 پیشنهادات آتی 462
4.3.11 منابع 462

4-4 ) برسی ریسک نقدینگی و درماندگی مالی در بانک های خصوصی ایران

4.4.1 چکیده 464
4.4.2 مقدمه 465
4.4.3 ادبیات پژوهش 465
4.4.4 بازار پول ایران و درماندگی موسسات و صندوق های قرض الحسنه 468
4.4.5 پیشینه تحقیق 469
4.4.6 مدل ها 472
4.4.7 ریسک اعتباری : مدل آلتمن 472
4.4.8 ارزیابی ریسک نقدینگی 474
4.4.9 فرضیات جامعه نمونه 477
4.4.11 جامعه نمونه 477
4.4.11 برسی مدل آلتمن 477
4.4.12 برسی ریسک نقدینگی 480
4.4.13 نتیجه گیری 483
4.4.14 منابع 484

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word و PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید