بسته جامع پژوهشی نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی فنی پارامترهای موثر در جداسازی امولسیون آب نمک از نفت بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مطالعات موردی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش طراحی اصول، مبانی و آیین نامه های طراحی فرودگاه ها بررسی شده است

روش‌هاي سنتي نمک‌زدايي از نفت خام براي نفت‌هاي سبک و متوسط با API بیشتر از 30 مناسب مي‌باشند. معمولاً نمک‌زدایی از نفت‌های سنگین در صنعت با استفاده از دستگاه نمک‌زداي الكترواستاتيکی صورت مي‌گیرد. نماي كلي از واحد بهره‌برداري و نمك‌زدايي الکترواستاتیک در شكل 1-1 نشان داده شده است. در این فرایند ابتدا نفت خام وارد مخازن گاززدایی شده و طی چندین مرحله گاز از نفت جدا می‌شود. تعداد مخازن مورد استفاده متناسب با میزان گاز همراه نفت و فشار گاز ورودی خواهد بود. نفت خروجی از مخزن گاززدایی وارد مخزن ائتلاف کننده شده و با ایجاد زمان ماند کافی، آب آزاد از نفت جدا می‌شود. با افزایش زمان ماند در این مخزن میزان جداسازی افزایش می‌یابد. ساختمان داخلي اين مخزن به گونه‌ای است كه به نفت خام اجازه مي‌دهد حدود 24 ساعت (بسته به ميزان نفت خام) در داخل مخزن بچرخد و زمان كافي براي ته‌نشين شدن قطرات آب مهيا شود. در بسیاری از تجهیزات با حرارت دادن به نفت خام و اضافه کردن مواد امولسیون شکن، سرعت جداسازی را افزایش می‌دهند. نفت خامي كه از اين مخزن خارج مي‌شود حدود 5/0 تا 2 درصد آب همراه دارد؛ اين مقدار آب وابسته به شرايط فرآیند متغیر می‌باشد. فشار نفت خروجي مخزن ائتلاف‌کننده، توسط تلمبه تقويت شده و وارد مخزن نوسان‌گير مي‌شود. در مخزن نوسان‌گیر، نوسانات شدت جریان گرفته شده و جریان ورودی به مرحله بعد یکنواخت می‌شود. سپس نفت پمپ شده و وارد مبدل‌هاي حرارتي مي‌شود. پس از گرم شدن، جریان نفت به ورودي ائتلاف‌كننده‌هاي الكتريكي وارد می‌شود. در اين بخش مقداري آب شيرين و ماده تعليق‌شكن به جریان نفت خام تزريق مي‌شود. با ترکیب نفت خام آب‌زدایی شده و آب تازه، غلظت نمک در آب موجود در نفت کاهش می‌یابد. در مخزن نمک‌زدای الکترواستاتیک، آخرين ذرات پراكنده آب‌نمك در نفت ته‌نشين و تخليه مي‌شوند. استفاده از میدان الکتریکی و امولسیون‌شکن سرعت ته‌نشین شدن قطرات آب را افزایش می دهد.

قسمت هایی از فصل اول مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام

آب رقیق‌کننده‌ای که به جریان نفت خام افزوده می‌شود هم از لحاظ کمیت (مقدار) و هم از لحاظ کیفیت باید مورد توجه قرار گیرد. آب رقیق‌کننده باید به اندازه کافی در دسترس باشد تا موازنه جرم لازم برای رقیق کردن آب‌نمک پراکنده در نفت خام را برآورده کند. از طرفی، کیفیت آب رقیق کننده نیز اهمیت دارد، زیرا اگر آب رقیق کننده کیفیت مطلوب را نداشته باشد، ممکن است باعث بالا بردن pH محیط شود، یا اینکه غلظت مواد تعلیق‌کننده را در محیط افزایش دهد که این عامل موجب افزایش پایداری امولسیون می‌شود. روشن است که برای خارج کردن نمک از نفت خام می‌بایست آب رقیق‌کننده مقدار کمی نمک داشته باشد. جریان‌های آبی که حاوی مقدار زیادی از ذرات کک ،‌ جامدهای معلق و سولفید آهن هستند نباید به‌عنوان آب رقیق‌کننده مورد استفاده قرار گیرند.
ترجیحاً pH آب افزوده شده باید کمتر از 0/9 باشد و اگر افزودن آب رقیق‌کننده موجب بالا رفتن pH ‌شود، باید امکان تزریق اسید برای کنترل pH وجود داشته باشد. pH‌ بالا ممکن است تشکیل امولسیون پایدار را تشدید کند در حالی‌که pH کمتر از 5/6 نگرانی‌ها را برای خوردگی دستگاه نمک‌زدا افزایش می‌دهد. هم‌چنین غلظت اکسیژن و فلوراید آب رقیق‌کننده می‌بایست به ترتیب کمتر از ppm 02/0 و کمتر از ppm‌1 باشد [6].
بخش مهم و اصلی حل کردن آب در نفت خام در مراحل بالادستی دستگاه نمک‌زدا و قبل از پیش گرم کردن صورت می‌گیرد. گرمایش بیش از حد امولسیون موجب تبخیر آب همراه نفت و افزایش حلالیت آب در نفت می‌شود. این پدیده می‌تواند باعث تشکیل کریستال نمک شود. جدا کردن کریستال نمک از نفت بسیار دشوار است. حضور ذرات کریستالی در محیط موجب تشکیل رسوب و گرفتگی مبدل‌های حرارتی می‌شود. شکل 1-3 حضور کریستال نمک در نفت خام را نشان می‌دهد.

فهرست کامل فصل اول مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام

1-1 ) شبیه سازی بازیات پساب واحد نمک زدابی نفت خام با استفاده از ترکیب غشای اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 2
1و1و3 روشها 3
1و1و4 نتایج 5
1و1و5 بحث و نتیجه گیری 7
1و1و6 منابع 8

1-2 ) مدلسازی و شبيه سازی فرآیند نمکزدایي الكترواستاتيک نفت خام

1و2و1 چكيده 15
1و2و2 مقدمه 25
1و2و3 عوامل موثر در پایداری امولسيون ها 27
1و2و4 اندازه قطره ها 27
1و2و5 اختلاف دانسيته فاز پيوسته و فاز پراکنده 27
1و2و6 ویسكوزیته 28
1و2و7 غلظت مواد تعليق کننده و تعليق شكن 28
1و2و8 نسبت حجم فازها 29
1و2و9 دما 30
1و2و10 تاریخچه جدا کردن آب از نفت خام 30
1و2و11 روش های جداسازی آبنمک از نفت خام 31
1و2و12 ته نشيني توسط نيروی ثقل 31
1و2و13 روش حرارتي 32
1و2و14 استفاده از مواد شيميایي 32
1و2و15 شستوشو با آب خالص تر 33
1و2و16 روش های مكانيكي 33
1و2و17 روش الكتریكي 34
1و2و18 استفاده از غشاء 35
1و2و19 استفاده از امواج اولتراسونيک و ميكروویو 35
1و2و20 روش بيولوژیكي 36
1و2و21 شرح فرآیند نمکزدایي الكترواستاتيک 36
1و2و22 امولسيونسازی در شير اختلاط 39
1و2و23 راندمان اختلاط 40
1و2و24 آب رقيق کننده 40
1و2و 25 اصول نمکزدایي الكترواستاتيكي 42
1و2و26 جریان متناوب 42
1و2و27 جریان مستقيم 44
1و2و28 ترکيب ميدان های متناوب و مستقيم 45
1و2و29 فرکانس دوگانه 47

1-3 ) مروری بر تحقيقات گذشته

1و3و1 مطالعات صورت گرفته در زمينه امولسيون سازی 49
1و3و2 مطالعات صورت گرفته در زمينه جداسازی آب از نفت 51

1-4 ) مدلسازی

1و4و1 معادله موازنه جمعيت 56
1و4و2 مدلسازی شير اختلاط 58
1و4و3 تابع شكست 59
1و4و4 ضریب به هم چسبيدگي 61
1و4و5 آناليز مسير حرکت قطره در حضور ميدان الكتریكي 63
1و4و6 نيروی الكتریكي القایي 63
1و4و7 نيروی واندروالس 66
1و4و8 توابع حرکت نسبي 68
1و4و9 معادله مسير حرکت 69
1و4و10 مدلسازی دستگاه نمک زدای الكترواستاتيک تحت تأثير ميدان های الكتریكي متناوب افقي و عمودی 70
1و4و11 خواص فيزیكي آب نمک و نفت خام 73
1و4و12 روش حل معادله موازنه جمعيت 75

1-5 ) نتایج و تحليل داده ها

1و5و1 نتایج حاصل از مدلسازی شير اختلاط 79
1و5و2 نتایج آناليز حرکت قطرات در حضور ميدان الكتریكي متناوب 83
1و5و3 نتایج حاصل از مدلسازی دستگاه الكترواستاتيک 85
1و5و4 دستگاه الكترواستاتيک یک مرحل های ميدان افقي 87
1و5و5 ارزیابي صحت مدلسازی انجام شده 95
1و5و6 دستگاه الكترواستاتيک دو مرحل های ميدان افقي 97
1و5و7 دستگاه الكترواستاتيک ميدان عمودی 104

1-6 ) نتيجه گيری و پيشنهادات

1و6و1 مراجع 109

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی فنی پارامترهای موثر در جداسازی امولسیون آب نمک از نفت

در کارخانه های نمکزدایی معمولا از چند روش در کنار هم جهت حذف ذرات امولسیون(EMULSION) آب نمک استفاده می شود. در این کارخانه ها ابتدا ماده شیمیایی تعلیق شکن (Demulsifier) را به نفت تزریق نموده سپس نفت را در مبدلهای حرارتی پیش گرم و سپس وارد کوره کرده و تا دمای 66 درجه سانتیگراد حرارت داده تا امولسیون آبنمک موجود در نفت ناپایدار شده و جداسازی در مراحل بعدی آسانتر گردد.
در مرحله بعد آب شیرین به میزان 1 الی 5 درصد به نفت تزریق کرده، وارد نمک گیر برقی ( electrostatic tank ) کرده و تحت میدان الکتریکی که بوسیله ولتاژ 15000 الی 23000 ایجاد شده قرارداده تا مولکول های ریز آبنمک بهمدیگر متصل شده و در اثر سنگینی به سمت فاز آبی که در کف نمکگیر قرار دارد حرکت نموده وجداسازی انجام پذیرد .
در شکل شماتیکی مختصر از مراحل جداسازی آب نمک در کارخانه نمکزدایی نشان داده شده است

فهرست کامل فصل دوم بررسی فنی پارامترهای موثر در جداسازی امولسیون آب نمک از نفت

2-1) بررسی فنی پارامترهای موثر در جداسازی امولسیون آب نمک از نفت

2و1و1 چکیده 115
2و1و2 مقدمه 116
2و1و3 مزايای نمک زدائی از نفت 116
2و1و4 امولسیون آب نمک در نفت 116
2و1و5 پايداری امولسیون 117
2و1و6 رابطه استوکز 118
2و1و7 مشخصات نفت شور و شیرين مخزن مورد مطالعه 119
2و1و8 روش های نمک زدائی 121
2و1و9 بهم پیوستگی ته نشینی 121
2و1و10 بهم پیوستگی شیمیائی 121
2و1و11 بهم پیوستگی حرارتی 122
2و1و12 شستشو با آب تمیز 123
2و1و13 بهم پیوستگی الکتريکی 123
2و1و14 بهم پیوستگی مکانیکی 123
2و1و15 ترکیبی از چند روش بالا 123
2و1و16 نتیجه گیری و ارائه راهکار 124
2و1و17 مراجع 125

2-2) بررسی اثر دما بر عملکرد ومکزدای الکترياستاتیک وفت خام

2و2و1 چکیده 126
2و2و2 مقدمه 127
2و2و3 اثر دما بر نمک زدایی الکترواستاتیکی 127
2و2و4 بخش تجربی 128
2و2و5 آزمایشات و شبیه سازی 128
2و2و6 اثر دما روی چگالی نفت و آب 128
2و2و7 اثر دما بر گرانروی نفت خام 129
2و2و8 اثر دما بر کارایی واحد نمک زدایی 129
2و2و9 نتیجه گیری 130
2و2و10 منابع 130

2-3) بررسي پارامترهاي تاثيرگذار بر نمك زدايي الكتروستاتيك نفت خام و بررسي واحد عملياتي سروستان از منظر ترموديناميكي و اقتصادي

2و3و1 چكيده 131
2و3و2 مقدمه 131
2و3و3 فرآيند نمك زدايي 132
2و3و4 شرح فرآيند نمك زدايي 132
2و3و5 نمك زدايي الكتروستاتيك 132
2و3و6 عوامل موثر بر راندمان جداسازي 132
2و3و7 نرخ جريان و خصوصيات نفت خام 132
2و3و8 دما 133
2و3و9 شدت ميدان الكتريكي 133
2و3و10 نوع و ميزان امولسيون زدا 134
2و3و11 آب شستشو 134
2و3و12 مميزي انرژي در واحد نمك زدايي سروستان 135
2و3و13 محاسبه شاخص مصرف انرژي 135
2و3و14 تحليل انحرافات مميزي انرژي 136
2و3و15 راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي 136
2و3و16 نتيجه گيري 137
2و3و17 منابع 137

2-4) بررسي پارامترهاي تاثيرگذار بر نمك زدايي الكتروستاتيك نفت خام و بررسي واحد عملياتي سروستان از منظر ترموديناميكي و اقتصادي

2و4و1 چكيده 138
2و4و2 مقدمه 138
2و4و3 فرآيند نمك زدايي 139
2و4و4 شرح فرآيند نمك زدايي 139
2و4و5 نمك زدايي الكتروستاتيك 139
2و4و6 عوامل موثر بر راندمان جداسازي 139
2و4و7 نرخ جريان و خصوصيات نفت خام 139
2و4و8 دما 140
2و4و9 شدت ميدان الكتريكي 140
2و4و10 نوع و ميزان امولسيون زدا 141
2و4و11 آب شستشو 141
2و4و12 مميزي انرژي در واحد نمك زدايي سروستان 142
2و4و13 محاسبه شاخص مصرف انرژي 142
2و4و14 تحليل انحرافات مميزي انرژي 143
2و4و15 راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي 143
2و4و16 نتيجه گيري 144
2و4و17 منابع 144

2-5) مهندسي شيمي )شبيه سازی و کنترل فرآیند(مدلسازی و شبيهسازی فرآیند نمکزدایي الكترواستاتيک نفت خام

2و5و1 چكيده 151
2و5و2 مدلسازی و شبيه سازی فرآیند نمک زدایي الكترواستاتيک نفت خام 151
2و5و3 مقدمه 161
2و5و4 عوامل موثر در پایداری امولسيون ها 163
2و5و5 اندازه قطره ها 163
2و5و6 اختلاف دانسيته فاز پيوسته و فاز پراکنده 163
2و5و7 ویسكوزیته 164
2و5و8 غلظت مواد تعليق کننده و تعليق شكن 164
2و5و9 نسبت حجم فازها 165
2و5و10 دما 166
2و5و11 تاریخچه جدا کردن آب از نفت خام 166
2و5و12 روش های جداسازی آبنمک از نفت خام 167
2و5و13 ته نشيني توسط نيروی ثقل 167
2و5و14 روش حرارتي 168
2و5و15 استفاده از مواد شيميایي 168
2و5و16 شستوشو با آب خالص تر 169
2و5و17 روش های مكانيكي 169
2و5و18 روش الكتریكي 170
2و5و19 استفاده از غشاء 171
2و5و20 استفاده از امواج اولتراسونيک و ميكروویو 171
2و5و21 روش بيولوژیكي 172
2و5و22 شرح فرآیند نمک زدایي الكترواستاتيک 172
2و5و23 امولسيون سازی در شير اختلاط 175
2و5و24 راندمان اختلاط 176
2و5و25 آب رقيق کننده 176
2و5و26 اصول نمک زدایي الكترواستاتيكي 178
2و5و27 جریان متناوب 178
2و5و28 جریان مستقيم 180
2و5و29 ترکيب ميدان های متناوب و مستقيم 181
2و5و30 فرکانس دوگانه 183

2-6) مروری بر تحقيقات گذشته

2و6و1 مطالعات صورت گرفته در زمينه امولسيون سازی 185
2و6و2 مطالعات صورت گرفته در زمينه جداسازی آب از نفت 187

2-7) مدلسازی

2و7و1 معادله موازنه جمعيت 192
2و7و2 مدلسازی شير اختلاط 194
2و7و3 تابع شكست 195
2و7و4 ضریب به هم چسبيدگي 197
2و7و5 آناليز مسير حرکت قطره در حضور ميدان الكتریكي 199
2و7و6 نيروی الكتریكي القایي 199
2و7و7 نيروی واندروالس 202
2و7و8 توابع حرکت نسبي 204
2و7و9 معادله مسير حرکت 205
2و7و10 مدلسازی دستگاه نمک زدای الكترواستاتيک تحت تأثير ميدان های الكتریكي متناوب افقي و عمودی 206
2و7و11 خواص فيزیكي آب نمک و نفت خام 209
2و7و12 روش حل معادله موازنه جمعيت 211

2-8) نتایج و تحليل داده ها

2و8و1 نتایج حاصل از مدلسازی شير اختلاط 215
2و8و2 نتایج آناليز حرکت قطرات در حضور ميدان الكتریكي متناوب 219
2و8و3 نتایج حاصل از مدلسازی دستگاه الكترواستاتيک 221
2و8و4 دستگاه الكترواستاتيک یک مرحل های ميدان افقي 223
2و8و5 ارزیابي صحت مدلسازی انجام شده 231
2و8و6 دستگاه الكترواستاتيک دو مرحل های ميدان افقي 233
2و8و7 دستگاه الكترواستاتيک ميدان عمودی 240

2-9) نتيجه گيری و پيشنهادات

2و9و1 مراجع 245

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مطالعات موردی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام

در یك فرآیند بهینه الکترو های توان همزمان میدان ACو DCرا در کنار هم بکار برد تا بازدهی آبزدایی افزایش یابد. میدان الکتریکی ACدر نزدیکی سطح مشترك نفت و آب اعمال میشود، در حالی که میدان الکتریکی DCدر فاز نفت و در بالای این فصل مشترك و در بین تیغه گردد ها برقرار می . در فرآیند الکترواستاتیکی با میدان دوگانه، میتوان عملیات آبزدایی را به طور موثر و در دماهای پایینتر، در مقایسه با سایر فرآیندها انجام داد و در نتیجه بازدهی مصرف انرژی بالاتر خواهد بود.
این نوع نمکگیرها که نمکگیرهای نوع دوقطبی نیز گفته میشوند حاوی آرایشی است از الکترودهای موازی عمودی که سرتاسر ظرف نمکگیر را .است پوشش داده در این نمکگیرها از سه ترانسفرماتور که هر یك دارای یك جفت دیود معکوسکننده بوده و میدان DCرا بین الکترودهای مجاور برقرار میسازد، استفاده میشود که در شکل 8نشان داده شده است

فهرست کامل فصل سوم مطالعات موردی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام

3-1 ) شبیه سازی نمک زدایی الکترواستاتیک میعانات گازی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی با استفاده از دینامیکی سیالات محاسباتی و بهبود عملکرد آن

3و1و1 خلاصه 251
3و1و2 مقدمه 252
3و1و3 نمک زدایی الکترواستاتیک با جریان مستقیم 252
3و1و4 نمک زدایی الکترواستاتیک با جریان متناوب 252
3و1و5 تئوری و معادلات حاکم 254
3و1و6 هندسه مسئله 254
3و1و7 معادلات حاکم 257
3و1و8 معادلات پیوستگی 257
3و1و9 معادلات ممنتوم 257
3و1و10 مدل آشفتگی 259
3و1و11 معادلات حاکم بر قطرات 260
3و1و12 روش تحقیق 261
3و1و13 شرایط مرزی 261
3و1و14 نتایج و بحث 261
3و1و15 نتیجه گیری 265
3و1و16 منابع 265

3-2 ) ارزیابی وتاثیر میدان الکتریکی درفرایند جداسازی آب ونمک همراه نفت خام یکی از واحدهای نمکزدایی مناطق نفت خیز جنوب

3و2و1 چکیده 267
3و2و2 مقدمه 267
3و2و3 میدان های الکترواستاتیک 268
3و2و4 نیروهای الکترواستاتیک 271
3و2و5 تئوری شکست امولسیون آب در نفت در میدان الکتریکی غیریکنواخت 275
3و2و6 بحث و نتیجه گیری 276
3و2و7 مراجع 276

3-3 ) بررسی پارامترهای موثر در فرایند نمکزدایی از نفت نمکی مخزن گچساران

3و3و1 چکیده 278
3و3و2 مقدمه 279
3و3و3 موقعیت جغرافیایی و وضعیت فعلی مخزن گچساران 279
3و3و4 مزایای نمك زدایی از نفت خام 280
3و3و5 آنالیز نفت خام مخزن گچساران 280
3و3و6 روش های نمك زدایی از نفت خام نمکی مخزن گچساران 282
3و3و7 تاثیر مواد شیمیایی 282
3و3و8 تاثیر گرما 286
3و3و9 تزریق آب رقیق کننده به جریان نفت و اختلاط فازها 287
3و3و10 بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد 291
3و3و11 مراجع 292

3-4 ) بررسی تاثیر میدان های الکتریکی در فراورش نفت خام نمکی

3و4و1 چکیده 295
3و4و2 مقدمه 295
3و4و3 میدان های الکترواستاتیک 297
3و4و4 نیروهای الکترواستاتیک 299
3و4و5 تئوری شکست امولسیون آب در نفت در میدان الکتریکی غیر یکنواخت 301
3و4و6 اثر تغییرات درجه حرارت بر راندمان جداسازی (دمای بهینه) 301
3و4و7 بحث و نتیجه گیری 302
3و4و8 منابع 303

3-5 ) بررسی تاثیر دما بر راندمان فرایند نمک زدایی در پالایشگاه نفت بندرعباس

3و5و1 چکیده 304
3و5و2 مقدمه 305
3و5و3 کارهاي تجربی 305
3و5و4 روش تحقیق 306
3و5و5 نتایج حاصل از تست هاي آزمایشگاهی و شبیه سازي فرآیند 307
3و5و6 بحث و ارائه نتایج 308
3و5و7 مراجع 308

3-6 ) بررسي عوامل موثر بر نمك زدايي از نفت خام

3و6و1 چكيده 309
3و6و2 مقدمه 310
3و6و3 روش هاي مختلف شكست امولسيون در فرايند نمك زدايي از نفت خام 310
3و6و4 شكست امولسيون ها به روش الكتريكي 310
3و6و5 شكست امولسيون ها به روش شيميايي 310
3و6و6 شكست امولسيون ها به روش فيزيكي 310
3و6و7 عوامل موثربر نمك زدايي از نفت خام 311
3و6و8 زمان رسوب دهي 311
3و6و9 تاثير مواد شيميايي 312
3و6و10 تاثير تزريق 313
3و6و11 تاثير گرما 313
3و6و12 تاثير مدت زمان اختلاط 314
3و6و13 تاثير تغييرات ميدان الكتريكي 315
3و6و14 تاثير امواج ميكروويو 315
3و6و15 تاثير تركيبي عوامل 316
3و6و16 بحث و نتيجه گيري 318
3و6و17 مراجع 319

3-7 ) فرآيند نمك زدايي نفت خام و اثر آن بر خوردگي بالاسري برج تقطير

3و7و1 چكيده 321
3و7و2 مقدمه 322
3و7و3 مواد و روش تحقيق 323
3و7و4 بررسي خوردگي در واحدهاي تقطير و برج تقطير اتمسفريك 323
3و7و5 نمك موجود در نفت خام 324
3و7و6 تاثيرنمك بر روي كارايي عملكرد نمك زداها 327
3و7و7 اندازه گيري نمك هاي موجود درنفت خام 328
3و7و8 نتايج و بحث 328
3و7و9 خوراك ورودي پالايشگاه بندرعباس 329
3و7و10 عوامل ناشي از افزايش ظرفيت 329
3و7و11 دقت در كنترل پارامترهاي موثر بر شرايط بروز خوردگي 329
3و7و12 نتيجه گيري و پيشنهادات 330
3و7و13 مراجع 330

قسمت هایی از فصل چهارم روش های نوین در فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام

ميزان نمك شسته شده از نفت خام پس از عمليات جداسازي، با ثبت تغییر pH آب جدا شده در هر آزمايش بوسيله دسـتگاه يك pH meter اندازه گيري شده است (شکل 2). میزان 0.7 گرم نمك Fe2SO4.7H20به 40cc آب تازه اضافه شده و سپس 7cc از محلـول بدسـت آمـده كه pH اندازه گيري شده آن 6.17 مي باشد را به نفت خام اضافه نموده و با اسـتفاده از 0.05 گـرم امولسـيفاير و يـك همـزن مغناطيسـي، محلول نفت خام آب شور – اوليه جهت انجام آزمايشات بعدي تهيه شده است. ضمنا بايد به اين نكته اشاره شود كه اضافه نمودن امولسـيفايرتاثيري بر pH محلول ساخته شده نداشته است.
جهت بررسي اثر آب مغناطيسي بر بازدهي جداسازي نمك از نفت خام ابتدا آزمايشاتي در چنـدين مرحلـه بـه انجـام رسـانده شـد. پـس از شستشوي نفت خام شور تهيه شده در مرحله قبل، به دو روش، يك بار با 40cc آب تـازه و چنـدين بـار بـا 4 0ccآب هـاي مغناطيسـي بـا قدرتهاي مغناطيسي مختلف، مشاهده شد كه آب مغناطيسي سريعتر ته نشين شده و مقدار pH كمتري را نشان مـي دهـد كـه بيـانگر ايـن مطلب است كه بوسيله آب مغناطيسي نمك بيشتري در مدت زمان كمتر از نفت خام جدا شده است. علاوه بر آن مشاهده شده است كه در صورت استفاده از ايجاد ارتعاش بوسيله يك shaker فرآيند ته نشيني سريعتر رخ مي دهد(شكل 3).

فهرست کامل فصل چهارم روش های نوین در فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام

4-1 ) اختلال آب رقیق سازی و آب موجود در نفت در فرآیند نمک زدایی از نفت خام به روش الکترواستاتیک

4و1و1 خلاصه 331
4و1و2 مقدمه 331
4و1و3 فرآیند نمک زدایی الکترواستاتیکی نفت 333
4و1و4 آب رقیق سازی 336
4و1و5 بازده اختلاط 337
4و1و6 پارمتر های موثر در رقیق سازی 337
4و1و7 دبی 337
4و1و8 کیفیت 338
4و1و9 اخلاط آب و نفت 339
4و1و10 شیوه های اختلاط 340
4و1و11 شیر های کروی دستی 340
4و1و12 شیر اختلاط 340
4و1و13 میکسر های استاتیکی 342
4و1و14 اختلاط دینامیکی 343
4و1و15 منابع آب رقیق سازی 344
4و1و16 علت و اثر 346
4و1و17 نتیجه گیری 347
4و1و18 منابع 347

4-2 ) مروری بر روش های نمک زدایی آب در صنایع نفت و انرژی و بررسی معیار های مناسب جهت انتخاب بر ترین روش

4و2و1 چکیده 349
4و2و2 مقدمه 350
4و2و3 مهمترین روش های جداسازی آب از املاح 350
4و2و4 روش های حرارتی 350
4و2و5 تقطیر ناگهانی چند مرحله ای 351
4و2و6 تقطیر چند اثره 352
4و2و7 تقطیر با فشرده سازی بخار 353
4و2و8 روش های غشابی 354
4و2و9 اسمز معکوس 354
4و2و10 روش های الکترودبالیز و الکتروبالیزمعکوس 355
4و2و11 معرفی معیار ها 356
4و2و12 مشخصات خوراک ورودی 356
4و2و13 کیفیت آب شیرین محصول 357
4و2و14 نسبت آب تصفیه شده به خوراک ورودی 357
4و2و15 نوع انرژی مصرفی 357
4و2و16 هزینه تمام شده به ازای واحد آب تولیدی 358
4و2و17 نتیجه گیری 358
4و2و18 منابع 359

4-3 ) نمک زدایی نفت خام با استفاده از آب مغناطیسی

4و3و1 چکیده 360
4و3و1 مقدمه 360
4و3و3 مواد و روش تحقیق 361
4و3و4 طراحی عملیات مغناطیسی نمودن آب 361
4و3و5 نفت خام 362
4و3و6 روش تحقیق 362
4و3و7 ارائه نتایج و تحلیل یافته ها 363
4و3و8 جمع بندی 364
4و3و9 مراجع 365

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word و PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000افزودن به سبد خرید

0دیدگاه ها

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *