50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی مدلسازی درمان سرطان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مدلسازی درمان سرطان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مدلسازی و شبیه سازی رفتار سرطان با روش های مختلف بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مدل سازی درمان سرطان به روش هایپرترمیای نانو سیال مغناطیسی در تومورهای سه بعدیبررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش روش های نوین در مدلسازی درمان سرطان بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش طراحی نانوربات های پزشکی بررسی شده است

به طورکلی چرخه اي که در فرآیند مدلسازي سرطان اتفاق می افتد را می توان به صورت توالی از مراحل زیر در نظر گرفت. شکل (1)
1.تعیین در خواست هاي اولیه از مدل نهایی
2.بررسی سرطان درون و/یا خارج از بدن موجود زنده
3.ارائه مدل ریاضی با توجه به مشاهدات انجام شده
4.شبیه سازي مدل پیشنهادي
5.ارزیابی مدل به معنی تطبیق خروجی هاي مدل واقعی و مدل شبیه سازي شده و یافتن تناقض ها
6.بازگشت به مراحل پیشین در صورت لزوم

قسمت هایی از فصل اول مدلسازی و شبیه سازی رفتار سرطان با روش های مختلف

در این بخش نیز با استفاده از الگوریتم پیشین، اما مدل جهان کوچک، انتشار و رشد سرطان شبیه سازي گردیده است. همانطور که در شکل 4 نشان داده شده، مراحل انتشار که در بخش قبلی گفته شده است، قابل مشاهده است. با توجه به این که در مدل جهان کوچک، ضریب خوشه بندي نسبت به مدل تصادفی بزرگتر است، سرعت انتشار سرطان در این شبکه بالاتر است.

فهرست کامل فصل اول مدلسازی و شبیه سازی رفتار سرطان با روش های مختلف

1-1 ) مدلسازی و شبیه سازی رفتار سرطان در چارچوب سیستمهای چندعاملی مبتنی بر تئوری شبکه های پیچیده

1.1.1 خلاصه 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 سرطان به عنوان سیستم بیولوژیکی 2
1.1.4 ویژگی های سیستم بیولوژیکی 2
1.1.5 سرطان، پیشروی و مراحل مختلف آن 2
1.1.6 پیشروی سرطان به نقاط دیگر بدن یا متاستاز 2
1.1.7 شها و تکنیک های مختلف بر پایه رویکرد سیستمهای چندعاملی 2
1.1.8 روش دیفرانسیل 3
1.1.9 روش اتوماتا 3
1.1.10 روش X-MACHINE 3
1.1.11 روش مبتنی بر شبکههای پیچیده 4
1.1.12 مقایسه رو شها و تکنیک های مختلف بر پایه رویکرد سیستمهای چندعاملی 4
1.1.13 شبکههای پیچیده به عنوان مبانی نظری مدل سازی سیستمهای بیولوژیکی 4
1.1.14 مدل تصادفی 5
1.1.15 مدل جهان کوچک 6
1.1.16 مدل مقیاس آزاد 6
1.1.17 مدلسازی عاملگرای سیستمهای بیولوژیکی مبتنی بر شبکههای پیچیده 6
1.1.18 رویکرد پیشنهادی برای مدل سازی و شبیه سازی رشد سرطان با استفاده از شبک ههای پیچیده 6
1.1.19 شبیه سازی رشد سرطان با استفاده از مدل تصادفی 7
1.1.20 شبیه سازی رشد سرطان با استفاده از مدل جهان کوچک 7
1.1.21 شبیه سازی رشد سرطان با استفاده از مدل مقیاس آزاد 7
1.1.22 نتیجه گیری 8
1.1.23 مراجع 8

1-2 ) شبیه سازی هیپوکسی تومور به کمک رادیوداروی FMISO درپت اسکن

1.2.1 خلاصه 10
1.2.2 مقدمه 10
1.2.3 روابط 12
1.2.4 معادله انتقال ماده محلول 12
1.2.5 سیا میان بافتی 14
1.2.6 توزیع فشار اکسیژن 16
1.2.7 بازه محاسباتی وشمای کلی شبیه سازی 17
1.2.8 نتایج 18
1.2.9 نتیجه گیری 20
1.2.10 مراجع 20

1-3 ) مدلسازی وشبیه سازی سر طان به عنوان سیستم بیولوژیکی بارویکرد سیستم های چندعاملی مبتنی بر تئوری شبکه های پیچیده

1.3.1 چکیده 25
1.3.2 مقدمه 25
1.3.3 سرطان به عنوان سیستم بیولوژیکی 25
1.3.4 سرطان، پیشروي و مراحل مختلف آن 26
1.3.5 پیشروي سرطان به نقاط دیگر بدن یا متاستاز 26
1.3.6 روش اتوماتا 26
1.3.7 روش ها و تکنیک هاي مختلف برپایه رویکرد سیستم های چندعاملی 26
1.3.8 روش X-MACHINE 26
1.3.9 روش دیفرانسیل 26
1.3.10 روش مبتنی بر شبکههاي پیچیده 27
1.3.11 مقایسه روش ها و تکنیک هاي مختلف بر پایه رویکرد سیستم های چندعاملی 27
1.3.12 شبکههاي پیچیده به عنوان مبانی نظري مدلسازی سیستم های بیولوژیکی 27
1.3.13 مدل مقیاس آزاد 28
1.3.14 مدل تصادفی 28
1.3.15 مدل جهان کوچک 28
1.3.16 مدلسازي عاملگراي سیستمهاي بیولوژیکی مبتنی برشبکه های پیچیده 28
1.3.17 رویکرد پیشنهادي براي مد لسازي و شبیه سازی سرطان مبتنی بر شبکه های پیچیده 29
1.3.18 شبیه سازی رشد سرطان با استفاده از مدل جهان کوچک 29
1.3.19 شبیه سازی رشد سرطان با استفاده از مدل تصادفی 29
1.3.20 شبیه سازي رشد سرطان با استفاده از مدل مقیاس آزاد 29
1.3.21 نتیجه 30
1.3.22 مراجع 30

1-4 ) کاربرد مدلسازي ریاضی در تشخیص و درمان بیماري ها

1.4.1 چکیده 31
1.4.2 ABSTRACT 31
1.4.3 مقدمه 32
1.4.4 دیابت چیست 32
1.4.5 انواع دیابت 32
1.4.6 دیابت نوع 2 33
1.4.7 مدلسازي ریاضی براي تشخیص دیابت نوع2 33
1.4.8 مدل ریاضی 35
1.4.9 تشخیص سرطان با مدلسازي ریاضی 38
1.4.10 سرطان چیست 38
1.4.11 چرخه مدلسازي 39
1.4.12 دسته بندي رو شهاي مدلسازي سرطان 39
1.4.13 مدل گومپرتز 40
1.4.14 نتیجه گیري 41
دیابت یکی از شایع ترین بیماریهاي مزمن متابولیک است که عوارض ناشی از آن یکی از دلایل اصلی مرگ و میر است. براساس برآورد سازمان جهانی بهداشت طی 30سال آینده تعداد مبتلایان به دیابت از 4درصد به 4.5درصد افزایش خواهد یافت. مطلوب نگه داشتن میزان قندخون اساس مراقبت از بیماري دیابت است و به طور چشمگیري از عوارض احتمالی آن میکاهد ازطرفی هم براي بیماران و هم براي پزشکان این امر بسیار دشوار است که قند خون را در حد مطلوب حفظ کنند که به طور عمده علت این امر وجود موانع سیستمی و فردي مراقبت از دیابت است. بدین ترتیب مدلسازي ریاضی تنظیم گلوکز میتواند کمک شایانی در این امر بکند. در مورد سرطان نیز مدلسازي تومورهاي سرطانی، می تواند گام موثري در انتخاب روش درمانی صحیحتر باشد . با ارائه مدلهاي ریاضی و شبیه سازي رفتار سلولهاي سرطانی اهداف زیر میسر خواهد بود:
.1پیش بینی پاسخ بیمار به روشهاي درمانی مختلف و انتخاب بهترین روش درمانی.
.2در مورد برخی سرطانها همچون سرطان مغز، که اصولاً روند درمان با ریسکهاي خاصی همراه است، پیش بینی رشد تومور ، جراح را در این جهت که آیا برداشتن تودة سرطانی می تواند اثر مثبتی در طول عمر بیمار داشته باشد یانه، یاري می رساند.
.3یکی از مزایاي ویژه اي که روشهاي مدلسازي سرطان در پی دارد، تولید بسته هاي نرم افزاري جهت مشاوره و آموزش پزشکان جوان با ایجاد بیماران مجازي می باشد. تولید چنین نرم افزارهایی و صحت عملکرد این نرم افزارها خود از جملۀ مسائل بحث انگیز است

1.4.15 مراجع 42

1-5 ) مدل سازي و تحلیل برخورد نوترون ها در یک فانتوم جدید به منظور درمان سرطان

1.5.1 چکیده 43
1.5.2 مقدمه 43
1.5.3 روش کار 45
1.5.4 شبیه سازی سیستم مذکورباکد MCNP4C 45
1.5.5 استفاده از روش تحلیلی 46
1.5.6 نتایج 48
1.5.7 نتیجه گیري 51
با استفاده از این شبیه سازي و قرار دادن بافت هاي نمونۀ کبد (در بانک کبد بیمارستانی) ، میتوان دریافت که چه مدت زمان به عنوان زمان پرتودهی مورد نیاز طول خواهد کشید تا دز مطلوب براي درمان یک بافت سرطانیِ داراي اجزاء و ابعاد مختلف ، توسط عمل نوترون تراپی فراهم شود.
همانطور که در شکل 5مشاهده می شود ، حداکثر دز جذبی براي عناصر داراي عدد جرمی کوچک نظیر هیدروژن اتفاق می افتد. این به آن معناست که بیشترین مقادیر دز جذبی به سبب فراوانی هیدروژن ، به بافت کبد برمی گردد. شکل 6نیز دلالت بر آن دارد که به واسطۀ انرژي نوترونی بالاتر ، دز جذبی بیشتري به بافت کبد می تواند اعمال شود ، برخلاف شمارش نوترونیِ کمتر. این واقعیت در شکل 14به خوبی دیده می شود.
همچنین با توجه به رابطۀ 15و 14می توان محدوده انرژي نوترون هاي حرارتی رسیده به بافت را تعیین نمود. از مشاهده نمودار مربوط به دز جذب شده در بافت کبد نتیجه گرفته می شود که میزان دز جذبیِ تعیین شده از کد MCNP4Cو برنامه نویسیِ توربو پاسکال در محدودة انرژي 0.001ev-8MeVتقریباً نزدیک به هم بوده و منحنی ها بطور تقریبی بر یکدیگر منطبق هستند و براي هر دو منحنی در این بازه از انرژي ، مقادیر انرژي جذبی بطورهمزمان با افزایش انرژي ، افزایش پیدا می کنند. در انرژي هاي بیشتر از ،8MeVمقادیر دز جذبی براي دو روش مذکور واگرا می شود. علت واگرایی به این دلیل است که برنامۀ MCNP4Cبر اساس ترابرد نوترونی محاسبات را انجام می دهد ولی در روش تحلیلی همانطور که در این مقاله گفته شد براي En>8MeVو انرژي هاي بالاتر ، واکنش هاي ) (n,αسهم بیشتري خواهند داشت. لذا در انرژي هاي بالاتر از  ، 8MeVکه زاویۀ بین مسیر نوترون
پرتابی و هستۀ واپس زده شده در سیستم آزمایشگاهی می باشد ، دستخوش تغییرات ناهمگونی برخلاف حالتی میشود که نوترونهاي ساطع شده ، انرژي کمتر از 8MeVرا دارا می باشند

1.5.8 مراجع 52

1-6 ) ارائه و شبيه سازي مدل رياضي رشد تومور و سيستم ايمني در تقابل با يكديگر همراه با در نظرگرفتن تاثير مكانيسم تنظيمي سيستم ايمني (REGULATORY T CELLS)

1.6.1 چکیده 53
1.6.2 مقدمه 53
1.6.3 مدل رياضي پيشنهادي 54
1.6.4 فرضيات مدلسازي رياضي 54
1.6.5 شبيهسازي و آناليز مدل پيشنهادي 56
1.6.6 نتيجه گيري 60
در اين مقاله سعي شد تا رفتار سلولهاي مختلف سيستم ايمني و سلولهاي تومور توسط معادلات ديفرانسيل مدل شود. همچنين در اين مدلسازي براي اولين بار تاثيرسلولهاي كنترلكننده سيستم ايمني (سلولهاي (Tregبررفتار متقابل تومور و سيستم ايمني مورد بررسي قرار گرفت و نتايج جالب توجهي را ايجاد نمود. شبيهسازيهاي صورت گرفته به ما نشان ميدهند در صورتي كه تومور در اندازههاي كوچك توسط سيستم ايمني شناسايي شود به راحتي توسط سيستم ايمني نابود
ميگردد. ولي متاسفانه معمولاً زماني سيستم ايمني ميتواند تومور را تشخيص دهد كه ديگر نيروي لازم براي از بين
بردن آنرا در اختيار ندارد.
همچنين از شبيهسازيها ميتوان نتيجه گرفت كه يكي از دلايل اصلي عدم موفقيت سيستم ايمني بدن در مقابله با سرطان حضور سلولهاي Tregبه عنوان كنترل كنندههاي سيستم ايمني ميباشد، زيرا حضورشان اجازه رشد بيش از حد به منظور از بين بردن سلولهاي سرطاني را به سلولهاي اجرايي سيستم ايمني نميدهد. پس ميتوان ادعا نمود مدلهايي كه در نشان دادن رفتار متقابل تومور و سيستم ايمني اين مكانيزم را در نظر نگرفتهاند ممكن است در بدست آوردن نتايج منطبق با واقعيت دچار مشكل شوند و اين مسئله به عنوان يك نقص براي اين مدلها محسوب مي-گردد. در اين مدل با صفر در نظر گرفتن سلولهاي ،Treg شاهد از بين رفتن تومور توسط سيستم ايمني بوديم. همچنين نتايج اين مدلسازي بيانگر اين امر بود كه عدم
كارايي برخي از روشهاي درماني نظير IL2 therapyرابطه مستقيم با عملكرد سلولهاي Tregدارد زيرا به همان اندازه كه اين سيتوكين باعث تحريك CTLها براي كشتن سلولهاي تومور ميشود به همان اندازه هم سلولهاي Tregرا براي ترشح سيتوكين IL10تحريك نموده و در نتيجه كشتن CTLها را افزايش ميدهد. همين مسئله باعث ميشود تا يافتن جايگزيني براي IL2 Therapyبه نحوي كه مشكلات مشابهي ايجاد ننمايد به عنوان يك مسئله مطرح شود. طبق مقالهاي كه در بهار سال 2007ارائه گرديد كه از هم خانوادههاي IL2به شمار ميرود ميتواند جايگزين خوبي براي IL2در بحث ايمونوتراپي باشد زيرا اين نوع سيتوكين نه تنها باعث تحريك CTLها شده و هيچ تاثيري هم بر تحريك سلولهاي Tregندارد بلكه خود خاصيت ضد توموري نيز داراست. فلذا گام بعدي اين مقاله ميتواند مدلسازي روش جديدايمونوتراپي بوسيله اينترلوكين 21 باشد

1.6.7 مراجع 60

1-7 ) ارتقاء مدلسازی رشد تومور سرطانی با ترکيب روش درمانی ضد رگ زایی و شيمی درمانی

1.7.1 چکیده 62
1.7.2 مقدمه 62
1.7.3 مدلسازی ریاضی 62
1.7.4 مدل ریاضی تک درمانی ضدرگ زاهای تومور درحالت پویا 63
1.7.5 اصلاح شده مدل 63
1.7.6 شبيه سازی 64
1.7.7 نتيجه گيری 65
با توجه به نتایج بدست آمده تعداد سلولهای سرطانی در بدن به ميزان قابل توجهی كاهش یافته است، كه این كاهش تعداد سلولهای با مدنظرگرفتن نرخ پاكسازی عامل های درمانی بدست آمده است كه در سایر مدلهای ارائه شده تاكنون این عامل مهم در نظر گرفته نشده بود.
همچنين می توان به نحوه تزریق داروها اشاره كرد كه در مقالات گوناگون این تزریق ها بصورت توابع پيوسته در نظر گرفته شده بود كه در این مقاله این روش اصلاح و عامل های دارویی با توجه به یک دید بالينی و با استفاده از فرمول ها و روشهای رایج پزشکی در درمان محاسبه و تزریق شده است.

1.7.8 مراجع 65

1-8 ) مدلسازی ریاضی سرطان وطراحی پروتکل شیمی درمانی بهینه با استفاده از معیار پایداری لیاپانوف

1.8.1 چکیده 66
1.8.2 مقدمه 66
1.8.3 مدل سازی ریاضی 67
1.8.4 نقاط تعادل سیستم 68
1.8.5 پایداری نقطه تعادل سلامت 69
1.8.6 دارودهی براساس معیار پایداری لیاپانوف 70
1.8.7 نتیجه گیری 71
1.8.8 مراجع 71

1-9 ) مطالعه انواع روشهای مدلسازی و شبیهسازی سرطان

1.9.1 چکیده 72
1.9.2 مقدمه 72
1.9.3 شبیه سازی دینامیکی مولکولی مربوط به اتم 73
1.9.4 مدل ساختمانی پروتئین 75
1.9.5 مدل شبکه الاستیک 77
1.9.6 کاربرد پتانسیل برای مدل مولکولی در تحقیقات سرطان 78
1.9.7 مراجع 79

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه مدلسازی درمان سرطان معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مدل سازی درمان سرطان به روش هایپرترمیای نانو سیال مغناطیسی در تومورهای سه بعدی

پس از انتخاب عکس CT مناسب، این عکس وارد نرم افزار میمیکس می شود. از این نرم افزار برای ساختن تومور به صورت سه بعدی و انجام اصلاحاتی بر روی آن به جهت شبکه بندی تومور استفاده می¬شود. شکل زیر نمایی از یک عکس CT را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، تومور در سمت چپ کبد قرار دارد. .
به وسیله ی میمیکس می توان عکس های CT که عکس هایی دو بعدی هستند را در سه جهت x-y، x-z و y-z مشاهده نمود. برای راحتی کار و اشراف به تمامی قسمت های تومور و بافت های اطراف آن، از جهت بالا به عکس ها نگاه می کنیم، سپس در هر صفحه، قسمتی که مربوط به تومور می باشد را به وسیله ی ابزار مربوطه از دیگر قسمت های عکس جدا می کنیم. پس از آنکه این کار را برای تمامی صفحات انجام دادیم، باید از قسمت های جدا شده که عکس های دوبعدی هستند، تصویری سه بعدی تهیه کنیم. پس از ایجاد تصویر به وسیله ی ابزارهای موجود، تصویر را بهینه کرده و با پسوند STL وارد نرم افزارهای شبکه بندی می کنیم.
شکل زیر نحوه ی جداسازی بافت تومور از دیگر بافت های بدن را به وسیله ی نرم افزار میمیکس نشان می دهد:

فهرست کامل فصل دوم مدل سازی درمان سرطان به روش هایپرترمیای نانو سیال مغناطیسی در تومورهای سه بعدی

2-1) مدل سازی درمان سرطان به روش هایپرترمیای نانو سیال مغناطیسی در تومورهای سه بعدی

2.1.1 مقدمه 98
2.1.1.1 پیشگفتار 98
2.1.1.2 اصول هایپرترمیا 99
2.1.1.3 مکانیزم حرارت دهی 101
2.1.1.4 میزان جذب امواج الکترومغناطیسی(EM) 101
2.1.1.5 هایپرترمیای تابشی 102
2.1.1.6 هایپرترمیا با القای مغناطیسی 103
2.1.1.7 امواج مافوق صوت 103
2.1.1.8 حالات کاربرد 104
2.1.1.9 هایپرترمیای محلی 104
2.1.1.10 هایپرترمیای محلی خارجی 105
2.1.1.11 هایپرترمیای محلی درون مجرایی 105
2.1.1.12 هایپرترمیای محلی بینابینی 106
2.1.1.13 هایپرترمیای منطقه ای 106
2.1.1.14 گرمایش عمیق منطقه ای 106
2.1.1.15 هایپرترمیای پرفیوژن منطقه ای 107
2.1.1.16 هایپرترمیای کل بدن 108
2.1.1.17 هایپرترمیا با استفاده از نانوذرات 109
2.1.1.18 عوارض جانبی هایپرترمیا 110
2.1.1.19 نتیجه گیری 110
2.1.2 پیشینه تحقیق 113
2.1.2.1 مقدمه 113
2.1.2.2 تحقیقات پیشین 113
2.1.2.3 هدف از انجام تحقیق 117
2.1.3 معادلات جریان و انتقال حرارت در بافههای زنده 120
2.1.3.1 مقدمه 120
2.1.3.2 مدل سازی ریاضی معادلات حرارتی زیستی 121
2.1.3.3 مدل کلی انتقال جریان در بافه های بیولوژیک 122
2.1.3.4 معادلات حاکم 123
2.1.3.5 معاملات جریان حاک بر محیط متخلخل 124
2.1.3.6 معادلات مومنتوم به کار رفته در مدل محیط متخلخل 125
2.1.3.7 قانون دارسی در محیط متخلخل 126
2.1.3.8 تلفات اینرسی در محیط متخلخل 126
2.1.3.9 معادلات انرژی در محیط متخلخل 127
2.1.3.10 حالت تعادل دمایی 127
2.1.3.11 حالتی که محیط جامد با سیال در تعادل دمایی نباشد 127
2.1.3.12 تاثیر تخلخل بر معادلات اسکالر گذرا با زمان 128
2.1.3.13 تعیین متغیرهای ورودی1/A و C2 درمحیط متخلخل 129
2.1.3.14 استفاده از معادلهی ارگان جهه تعیین متغیرهای محیط متخلخل 129
2.1.3.15 استفاده از دادههای تجربی برای محاسبهی A و C2 129
2.1.3.16 مدل محیط متخلخل بر اساس سرعه فیزیکی 130
2.1.3.17 معادلات مربوط به حل اسکالر 131
2.1.4 مکانیزم اتلاف حرارت در نانو ذرات 134
2.1.4.1 پیشینه 134
2.1.4.2 گرمای اتلافی 134
2.1.4.3 اجزاء حساسیه 135
2.1.4.4 محاسبه میزان دمای افزایش یافته 136
2.1.4.5 مدل MHD برای حل معادلات مغناطیس 137
2.1.4.6 تئوری مدل MHD 138
2.1.4.7 معادلات حاکم 138
2.1.4.8 روش القای مغناطیسی 140
2.1.4.9 روش پتانسیل الکتریکی 141
2.1.4.10 شکل های مختلف میدانهای مغناطیسی 142
2.1.5 نحوه انجام تحقیق 145
2.1.5.1 اصول کاردستگاه CT 145
2.1.5.2 جمع آوری عکس های CT 146
2.1.5.3 آماده سازی عکس CT 146
2.1.5.4 شبکه بندی تومور 148
2.1.5.5 نحوهی حل معادلات القای مغناطیسی و پتانسیل الکتریکی 152
2.1.5.6 محاسبه متغیرهای مدل MHD 153
2.1.5.7 نحوه ی تداخل مدل MHD با جریان سیال 153
2.1.5.8 شرایط مرزی اعمال شده بر روی مدل 154
2.1.5.9 شرایط دمایی بر روی سطوح 154
2.1.5.10 شرایط اعمال شده برای حل معادله ی اسکالر 154
2.1.5.11 شرایط مرزی برای مدل MHD 155
2.1.5.12 نحوه ی مدل سازی پرفیوژن خون 155
2.1.6 نتایج 159
2.1.6.1 اعتبارسنجی 159
2.1.6.2 اعتبارسنجی پخش نانوسیال 159
2.1.6.3 اعتبارسنجی افزایش دمای تومور 161
2.1.6.4 مطالعه ی شبکه 164
2.1.6.5 تاثیر فرکانس در تولید گرما 172
2.1.6.6 بررسی تاثیر مقدار تزریق نانوسیال 180
2.1.6.7 تاثیر اندازهی تومور در روند درمان 194
2.1.6.8 فرکانس قابل اعمال جهه درمان تومور 204
2.1.6.9 نتیجه گیری 211
در این پایان نامه درمان سرطان به روش هایپرترمیا وه صورت عددی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از یک عکس CT مربوط به بیماری که تومور در کبدد وی قرار داشت و برای شبیه سازی هندسی تومور استفاده شد. پس از انتخاب عکس CT مناسب، این عکس وارد نرم افزار میمیکس شد و به وسیله این نرم افزار، شکلی سه بعدی از تومور تهیه گردید. برای شبکه بندی تومور از نرم افزار ICEM استفاده گردید و هندسه ی ایجاد شده به وسیله شبکه ی سازمان یافته شبکه بندی شد. سپس به جهت بررسی انتقال حرارت در بافت سالم و چگونگی افزایش دمای آن فضایی کروی در اطراف تومور قرار داده شد. از آنجا که شکل تومور بی نظم بود، هندسه ی مورد نظر به سه قسمت تقسیم گردید که قسمت داخلی تومور از شبکه ی نوع H و دو قسمت دیگر از هندسه ی نوع O استفاده گردید. در این تحقیق از روش حجم محدود برای گسسته سازی معادلات بقای حاکم و در مسئله استفاده گردید و علاوه بر حل معادلات بقای جرم و معادلات مومنتوم و انرژی، برای حل معادلات ماکسول از مدل MHD و برای حل معادلات مربوط به پخش نانوسیال در تومور از UDSو UDF بهره برده شد

2.1.6.10 پیشنهادها 212
2.1.6.11 منابع 212

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم روش های نوین در مدلسازی درمان سرطان

برای بررسی خط سیر نانو ذرات مغناطیسی تحت یک میدان مغناطیسی اعمالی خارجی و داخل یک محیط چگال به آگاهی از خصوصیات میدان مغناطیسی مانند چگالی شار مغناطیسی در محیط مورد بررسی نیازمندیم، برای نیل به این هدف با استفاده
از نرم افزار COMSOL 4.2 به شبیه سازی هندسه ای مطلوب به عنوان سیستم مغناطیسی پرداختیم، مدل مذکور از دو الکترومگنت با هسته های به شکل متفاوت تشکیل شده که یک هسته بصورت مکعب مستطیل و هسته ی دیگر بصورت هرم ناقص با سطح مقطع مستطیل می باشد. برای خصوصیات سیم پیچ ها در نرم افزار تعداد 3000 دور سیم مسی با جریان 2 آمپر اعمال کردیم. جنس هسته مورد استفاده در الکترومگنت ها
را نیز، به دلیل نفوذپذیری مغناطیسی بالا و هدایت الکتریکی پایین، فریت تعیین نمودیم این دو هسته در راستای محور فرضی Z بر روی یک قاب از جنس فریت مطابق شکل 1 واقع شده اند.
فاصله بین هسته های دو الکترومگنت در مدل شبیه سازی شده، 3 سانتی متر و رگ فرضی نیز در فاصله مساوی از دو الکترومگنت در نظر گرفته شده است. توزیع چگالی شار مغاطیسی سه بعدی حاصل از این مدل که توسط ماژول AC/DC نرم افزار COMSOL محاسبه و توسط نرم افزار
MATLAB رسم شده، در شکل 2 قابل مشاهده می باشد. لازم به ذکر است که این پیکربندی از سیستم مغناطیسی، به دلیل ایجاد حداقل گرادیان میدان مغناطیسی مورد نیاز برای تاثیرگذاری بر رفتار نانو ذرات، در میان سایر طرح های شبیه سازی شده، انتخاب شده است

فهرست کامل فصل سوم روش های نوین در مدلسازی درمان سرطان

3-1 ) بهینه سازی تزریق داروی محرک رشد گرانولوسیت در درمان سرطان خون لینفمای غیرهادکین

3.1.1 چکیده 219
3.1.2 مقدمه 219
3.1.3 مدل ریاضی 220
3.1.4 الگوریتم زنبور عسل 221
3.1.5 نتایج 221
3.1.6 بهینه سازی تجویز دارو 222
3.1.7 نتیجه گیری وجمع بندی 223
ميزان و زمان تزريق بهينه داروي ايمني درماني به كمك الگوريتم زنبورعسل مطابق جدول 4 بدست آمده است. لازم به ذكر است كه در روزهاي اول تا سوم و روز چهاردهم براي هردو پروتكل تزريقي وجود ندارد يك ضريب سازي بهينه براي اين در ميزان دوز دارو ساير . باشد( 0تا 1) تواند بين در هر روز ضرب شده كه مقدار آن مي پارامترهاي الگوريتم زنبورعسل همانند جدول 2 استفاده می شود همانطور كه در شكل ديده مي شود، در صورت تزريق داروي ايمني درماني مطابق جدول4 ، سطح گلبول هاي سفيد در خون در رسد كه مي به ميزاني هزمان كوت توان دور بعدي تزريق داروي شيميدرماني را انجام داد.
با اين برنامه، ميزان تزريق بين 90تا 25درصد در روزهاي . يابد مختلف كاهش مي همچنين با آغاز ايمني درماني از روز ششم و هاي سفيد در تزريق دوز بهينه دارو، از افزايش نامناسب سطح گلبول حدود روزهاي چهارم و پنجم هر دوره كه نتيجه آن كاهش ذخيره هاي سفيد در مغزاستخوان و متعاقب آن كاهش سريعتر سطح گلبول .شود روزهاي بعد است جلوگيري مي كاهش طول دوره احيا نه تنها به درمان بهتر بيمار از طريق انجام شيميدرماني بيشتر با فاصله زماني كمتر (نتيجه آن رشد و تكثير كمتر سلولهاي سرطاني است كمك مي) كند، بلكه اين امر باعث ميشود با كاهش زمان و ميزان كمبود سطح گلبولهاي سفيد خون، نگراني بروز عفونت در بدن بيمار نيز كاهش پيدا كند. غلظت دارو ايمني درماني را در روزهاي مختلف نشان اين كاه. دهد مي ش غلظت دارو در سطح خون، ميتواند آثار جانبي آن را نيز كاهش دهد

3.1.8 مراجع 223

3-2 ) رژیم دارویی مناسب درشیمی درمانی برای مدل ریاضی مرجع بیماری سرطان با استفاده از کنترل کننده فازی

3.2.1 خلاصه 225
3.2.2 مقدمه 225
3.2.3 فرموله کردن مسئله 226
3.2.4 کنترل کننده فازی 229
3.2.5 طراحی کنترل کننده فازی 230
3.2.6 نتیجه گیری 232
3.2.7 مراجع 232

3-3 ) بكارگيري داده كاوي جهت تعيين عوامل مؤثر در ابتلا به انواع سرطان و تعيين روش درماني بهينه در پايگاه دادهي سرطان بيمارستان نمازي شيراز

3.3.1 چکیده 234
3.3.2 مقدمه 234
3.3.3 خوشهبندي بهوسيلهي الگوريتم K-MEANS 235
3.3.4 پایگاه داده ها 235
3.3.5 كشف قوانين وابستگي 235
3.3.6 روشهاي بهكار گرفته شده 235
3.3.7 پيشپردازش دادهها 236
3.3.8 الگوریتم APRIORI 236
3.3.9 جايگزيني مقادير خالي 236
3.3.10 ارزیابی 236
3.3.11 دسته بندي مقادير 236
3.3.12 محيط عملياتي 236
3.3.13 گسسته سازی 237
3.3.13 خوشه بندی 237
3.3.14 تصحيح يا حذف مقادير نادرست 237
3.3.15 كشف قوانين وابستگي 237
3.3.16 انتخاب ويژگيها 237
3.3.17 كارهاي مرتبط 238
3.3.18 نتیجه گیری 238
از تكنيك هاي داده كاوي ميتوان در كشف قوانين و استخراج اطلاعات مفيد در داده هاي پزشكي بهره گرفت. در اين مقاله ما با به كارگيري داده كاوي بر روي داده هاي سرطان بر آن بوديم تا قوانين و اطلاعاتي را كشف نماييم تا بتواند در تشخيص و درمان سرطان مورد استفاده ي پزشكان قرار گيرد. بر اساس داده هايي كه در اختيار ما قرار داشت، نتايج نشان دهنده ي آن بود كه اگرچه نحوهي زندگي )استفاده از سيگار، مشروبات الكلي يا در معرض مواد مضر بودن) يا عوامل ارثي و ژنتيكي در ابتلا به انواع مختلف سرطان بي تاَثير نيست، اما دليل محكمي نيز براي ابتلا به سرطان نمي باشد. احتمالا مي بايست عوامل پيچيده تري در بروز سرطان دخالت داشته باشند. البته به سبب آنكه بسياري از داده هاي ما فاقد مقدار بودند، بيان نتيجه ي قطعي امكانپذير نمي باشد. لذا لزوم تحقيق بر روي مجموعه داده ي كاملتر و جامع تري براي تحقيقات آينده ضروري مي نمايد
3.3.19 منابع 238

3-4 ) طراحی کنترل کننده غیرخطی سرطان خون با استفاده از روش خطی سازي فیدبک

3.4.1 چکیده 240
3.4.2 مقدمه 241
3.4.3 مدل ریاضی رشد سلولهاي سرطانی خون 241
3.4.4 روش خطی سازي فیدبک و نتایج 244
3.4.5 مراجع 247

3-5 ) مدلسازی ریاضی وشبیه سازی به منظور بررسی تاثیر اندازه نانوذرات مغناطیسی حامل دارو درسیستم دارورسانی مغناطیسی

3.5.1 چکیده 248
3.5.2 مقدمه 248
3.5.3 شبیه سازی 249
3.5.4 مدل سازی ریاضی 249
3.5.5 نيروی هيدروديناميکی 250
3.5.6 مگنتواستاتيک 250
3.5.7 نيروی جاذبه 251
3.5.8نتایج 251
3.5.9 خط سير ذرات 251
3.5.10 خط سير ذرات با سايزهای متفاوت 252
3.5.11 نتیجه گیری 253
این مقاله به بررسی تاثیر سایز نانوذرات مغناطیسی در بازده روش دارورسانی مغناطیسی پرداخته و بدین منظور رفتار آن ها را تحت یک میدان مغناطیسی و شرایط هیدرودینامیکی خاص مورد بررسی قرار داده است. میتوان گفت که هر چه سایز ذرات در روش دارورسانی مغناطیسی بزرگتر باشد در نتیجهی زیادتر شدن ممان مغناطیسی و متعاقباَ افزایش نیروی مغناطیسی، تأثیر میدان مغناطیسی بر ذره بیشتر میشود. این در حالیست که نیروی هیدرودینامیکی وارد بر ذره نیز با افزایش سایز آن، بیشتر می شود ولی تأثیر سایز در افزایش نیروی مغناطیسی بسیار زیادتر از تأثیر آن در افزایش نیروی هیدرودینامیکی است و این به دلیل آن است که نیروی مغناطیسی و هیدرودینامیکی به ترتیب با حجم و قطر ذره متناسباند. پس هر چه ذره کوچکتر میشود، نیروی مغناطیسی وارد بر آن نیز افت می کند. اما از طرفی دیگر باید در نظر داشت که با افزایش سایز ذرات، با افزایش تمرکز آنها در یک ناحیه خاص از رگ ممکن است باعث ایجاد گرفتگی در رگ شوند. همچنین در حالت in-vivoباید به این مساله توجه داشت که ذرات با سایز کوچکتر زمان ماندگاری طولانیتری در سیستم گردش خون بدن دارا می باشند. از طرفی دیگر با افزایش سایز ذرات، ناحیه مغناطیسی در آنها از حالت تک-حوزهای به چند-حوزهای تبدیل شده و بدین ترتیب احتمال از بین رفتن خاصیت سوپرپارا مغناطیس که خاصیت مغناطیسی مهمی در کاربردهای in-vivoمحسوب می شود، افزایش می یابد. در نهایت با توجه به تمامی نکات بیان شده در مورد سایز ذرات، میتوان گفت که در روش دارورسانی مغناطیسی باید با توجه به شرایط هیدرودینامیکی و مغناطیسی خاص منطقهی هدف و با استفاده از روابط، مناسبترین انداه نانوذرات را برای غلبه بر نیروی مغناطیسی بر نیروی هیدرودینامیکی را بدست آورد تا بدین منظور قادر باشیم که این روش را با بالاترین کارایی ممکن به انجام برسانیم. در انتها نیز می توان گفت که با بکارگیری مدلسازی ریاضی و کد های ارائه شده در مقاله حاضر، جهت مشاهده خط سیر ذرات در تحقیقات آتی قادرخواهیم بود که سایر پارامترهای دخیل در بازده این روش نوین درمانی، از جمله عمق بافت مورد نظر از سطح بدن. سرعت جریان خون در رگ تزریق شونده و قطر آن. میزان گرادیان سیستم مغناطیسی طراحی شده را مورد بررسی و تحلیل قرار داد
3.5.12 مراجع 253

3-6 ) مدلسازي رشد سرطان در دو بعد با استفاده از اتوماتاي سلولي بصورت شعاعي و شاخه دار

3.6.1 چکیده 254
3.6.2 مقدمه 254
3.6.3 بيولوژي 255
3.6.4 مدلسازي 256
3.6.5 مدل سرطان فاقد عروق خوني 256
3.6.6 مدل سرطان احاطه شده توسط عروق خوني 258
3.6.7 بحث و نتيجه گيري 260
به نظر مي رسد با افزايش پيچيدگي در مسائل زيستي مدل هاي مبتني بر اتوماتاي سلولي رفتار موثرتري از خود نـشان مي دهند و قادر به جمـع بنـدي قـوانين در حـوزه زمـان و مكان مي باشيم و همان طور كه در شبيه سـازي هـا نـشان داده شد از اتوماتاي سـلولي دو بعـدي بـراي بدسـت آوردن تظاهرات تومور استفاده شده است.
در اين شبيه سازي رفتار تومور در حالت بدون رگ، بصورت شعاعي نشان داده شد كه در آن بدليل رشد شـعاعي تومـور سرطاني به دو لايه تقسيم مي شد كه يك لايه مركزي كه از سلول هاي مرده تشكيل شده است و علت مرگ اين سـلول ها عدم دسترسي به مواد غذايي مي باشد و لايه خارجي هم سلول هاي سرطاني را نشان مي دهد كه بصورت متقـارن در حال تكثير و رشد مي باشند و ايـن رشـد بـصورت متقـارن انجام شده است ولي مي توان فرض نمود كه براي مثال مواد غذايي ازطرفين در اختيار اين سلول ها قرار مي گيرنـد كـه در اين صورت رشد سرطان در راسـتاي منبـع مـواد غـذايي بيشتر مي گردد، همچنين در اين شبيه سازي بدليل تـاخير پاسخ سيستم ايمني از نحوه تاثير اين سيستم چشم پوشـي شد، البته قابل ذكر است كه اگر اين سيستم عمل مي نمـود ديگر رفتار منظم را در رشد سرطان ملاحظه نمي شد بلكـه رشد آن بصورت غير يقيني بيان مي گشت و در اين صـورت مي توان با استفاده از روابط فازي يك سري توابـع را بـراي بيان نحوه عملكرد سلول هاي مربوط به سيـستم ايمنـي در نظر گرفت تا رفتار آن را بصورت مناسبي بيان نمايد. در شبيه سازي رشد سـرطان بـصورت شـاخه دار هـم تنهـا گلوكز را بعنوان مواد غذايي براي رشد و تكثير سـلول هـاي سرطاني در نظر گرفتيم، در اين حالت مي توانـستيم محـل هايي را به رگ ها اختصاص داد كـه مـواد غـذايي از طريـق ديفيوژن در محيط قرار مي گيرند، اما چون خود عمـل رگ دار شدن و در نتيجه حضور گلوكز بصورت غير يقينـي مـي باشد، براي مدلسازي تومور شاخه دار مستقيماً پخـش مـواد غذايي را بصورت تصادفي در نظر گرفتيم كه در ايـن حالـت سلول هاي سرطاني در صورت مجاورت با مواد غذايي امكان رشد و تكثير پيدا مي كند، همچنين مشاهده شد كه بعلـت اينكه محل رگ ها مشخص نمي باشد در هر بار شبيه سازي جهت و نحوه گسترش متفاوت مي باشد، اما در صـورتي كـه در مواردي از نزديك بودن رگ به محل اطلاع داشته باشـيم مي توان نحوه پخش مواد غـذايي را بـا توجـه بـه معـادلات ديفيوژن و بكار گيري معادلات ديفرانسيل جزئي، يا معادلات ديفرانسيل معمولي مدل نمود. همچنين پيشنهاد مـي شـودكه براي بيان ميزان دسترسي به مواد غذايي از روابط فـازي استفاده نموده تا بر تاثير اين موارد بر روي رشد و گـسترش سرطان نيز آگاه شويم.
همچنين براي گسترش اين مدل مي توان سلول هاي ايمني را نيز براي مدل مورد بررسـي قـرار داد و قـوانيني را لحـاظ نمود تا تعاملات سلول هاي ايمني و سلول هاي سرطاني نيز مورد مطالعه و بررسي گـسترده تـر قـرار گيـرد و در نهايـت استراتژي هايي را براي مدل در نظر گرفت تا نـشان دهنـده رفتار تومور در وضعيت هاي متفاوت باشد.
بسياري از پيشرفتهاي علمي بر اساس مـدلهايي بـوده اسـت كه خصوصيات سيستم هاي زنده را مورد مطالعـه قـرار داده است. مدلسازي در تحقيقات علوم پايه و كاربردي از اهميـت فراواني برخوردار مي باشد. نتايج بدسـت آمـده از تحليـل و شبيه سازي مدل هاي سيستم را مي توان به منظور آزمودن و توسعه نظريه هاي بيولوژيكي و همچنين پيشنهاد فرضـيه ها و آزمايشات جديد بكار برد .با توجه به آمار اعلام شده توسط انستيتوكانسر دانشگاه علوم پزشكي تهران مبني بر اينكه هر سال حدود 30هزار نفر در كشور بر اثر ابتلا به سرطان جان خود را از دست مـيدهنـد. اميد است با توجه بـه مدلـسازي هـاي انجـام شـده در ايـن زمينه به شناخت بهتري دست پيدا نمـود و در نتيجـه روش هاي جديد تري را براي درمان ارائـه نمـود و بـا اسـتفاده از مدل هاي ارائه شده در نهايت بتوان در جهت رشد بهبـودي بيماران تصميمات موثر تري را اتخاذ نمود

3.6.8 مراجع 261

3-7 ) شبیه سازی درمان سرطان غده ی تیروئید با بیم پروتونی با استفاده از کد مونت کارلوی فلوکا

3.7.1 چکیده 262
3.7.2 مقدمه 262
3.7.3 روش کار 263
3.7.4 نتایج 264
3.7.5 بحث و نتیجهگیری 266
3.7.6 مراجع 266

3-8 ) مدلسازی ریاضی سرطان و طراحی پروتکل شیمی درمانی بهینه با استفاده از معادلات دیفرانسیل فازی ومعیار پایداری لیاپانوف

3.8.1 چکیده 268
3.8.2 مقدمه 269
3.8.3 مدلسازي ریاضي سرطان 271
3.8.4 نقاط تعادل سیستم 274
3.8.5 پایداري نقطھ تعادل سلامت 277
3.8.6 دارو دھي بر اساس معادلات فازي و معیار پایداري لیاپانوف 280
3.8.7 نتیجه گیري 282
در این پژوھش، مدل ریاضي جدیدي براي توصیف نحوه ساختار رشد سلولھاي سرطاني و سلولھاي ایمني و نیز تغییرات غلظت و میزان سمیت دارو پیشنھاد و با بكار گیري قضیه ي پایداري لیاپانوف، كل پروتكل درماني بھینه طراحي شد. به منظور پیشگیري از رشد دوباره سلولھاي سرطاني، مي
توان با واكنش درماني پارامترھاي سیستم را تغییر و نقطه ي تعادل مطلوب را پایدار نمود
3.8.8 مراجع 283

قسمت هایی از فصل چهارم طراحی نانوربات هاي پزشکی

کمتر از نیمی از حجم خون را گلبول هاي قرمز خون تشکیل می دهند. در آقایان 45 درصد حجم خون و در بانوان 40 درصد حجم خون متشکل از گلبول هاي قرمز می باشد. بنابراین می توان این فرض را گرفت که نانوربات هاي پزشکی عمده تعاملشان با گلبول هاي قرمز خونی می باشد. این گلبول ها حامل اکسیژن در بدن می باشند و قطري در حدود 7/2 تا 7/5 میکرون دارا می باشند و با توجه به قطر رگ هاي خونی در بدن که بین 30 تا 60 میکرون می باشد نانو ربات هاي پزشکی جهت داشتن عملکردي بهینه در ساختار بیولوژیکی بدن بایستی قطري در محدوده 0/5 تا 3 میکرون داشته باشند[11].
نانوربات هاي پزشکی مجهز به نانوبیوسنسورهاي شیمیایی جاسازي شده با شاخص پروتئین E-cadherin و پروتئین beta-catenin با توجه به ویژگی هاي این پروتئین ها در تشخیص سریع بافت سرطانی، عملکردي بهینه خواهند داشت. یکی از فرض هاي مهم این است که نانوربات در کنار دیواره رگ حرکت کند چرا که سیال خونی در کنار دیواره رگ حرکتی یکنواخت تر خواهد داشت و سنسینگ شیمیایی دقیق تري خواهد داشت.

 

فهرست کامل فصل چهارم طراحی نانوربات هاي پزشکی

4-1 ) بررسی و طراحی نانوربات هاي پزشکی براي نابودي سلول هاي سرطانی به همراه شبیه سازي آنها توسط نرم افزار V-REP

4.1.1 چکیده 287
4.1.2 مقدمه 287
4.1.3 روش هاي تشخیصی بافت سرطانی 288
4.1.4 نانوسنسورهاي بیوشیمیایی 288
4.1.5 کاربردهاي بالینی مواد نانو در درمان سرطان 288
4.1.6 محافظ گلیکوکالیکس 288
4.1.7 منبع تغذیه 288
4.1.8 ویژگی هاي محیط بیولوژیکی رگ جهت حرکت بهینه نانوربات پزشکی 289
4.1.9 پیاده سازي نانوربات پزشکی در نرم افزار V-REP 289
4.1.10 بحث و نتیجه گیري 290
در این مطالعه نانوربات هاي پزشکی از نانوبیوسنسورهاي شیمیایی که براي تشخیص سطوح مختلفی از گرادیان پروتئین در فازهاي اولیه وbeta-catenin وE-cadherin هاي متاستاز، برنامه ریزي شده اند، بهره می گیرند. این بررسی، مکانیزمی جامع و وسیع به منظور ردیابی بافت هاي سرطانی در رگ هاي خونی ارائه کرده است، که در آن نانوربات هاي پزشکی از تکنیک هاي ارتباطی جهت افزایش کارآمدي جمعی خود استفاده می کنند. نتایج به دست آمده در این بخش مشخص کرده است که سیستم هایی که بر مبناي سیگنالینگ شیمیایی طراحی می شوند، بیان گر یک موضوع کلیدي می باشند که بایستی از آن ها در معماري سخت افزاري نانوربات هاي پزشکی بهره گرفته شود. این شبیه سازي نشان داده است که به چه طرقی می توان به زمان هاي پاسخ دهی کوتاه تر و دقیق تري در ردیابی بافت هاي سرطانی در مراحل اولیه ي پیدایش، دست پیدا کرد. در صورتی که که سیگنالینگ شیمیایی در درون رگ هاي خونی مبنا قرار گرفته و نیز از قابلیت هاي ارتباطی بین نانوربات هاي پزشکی بهره جسته شود بدین طریق درمانی صد در صد با کمتري عوارض جانبی حاصل خواهد شد. در این مطالعه مشخص شده است که پروتئین –E cadherinکه پروتئینی اساسی به جهت در کنار هم قرار گرفتن سلول ها می باشد، تا چه میزان می تواند در زمینه ي تشخیص اولیه و معالجات سرطان تأثیرگذار و کارآمد باشد و به سمت عملکرد بهینه تر نانوربات هاي پزشکی در دست یابی به اهدافشان موثر باشد. نانوربات هاي پزشکی در آینده در زندگیبالینی و بیولوژي بشر نقشی انکارناپذیر خواهند داشت و حتی به افزایش عمر بشر که همواره در افسانه ها از آن به عنوان معجزه اي دست نیافتنی یاد شده، جامه ي حقیقت خواهند پوشانید و علت علمی آن نیز یافت شده است. با تحقق نانوربات هاي پزشکی این مهم نیز حاصل خواهد شد. در داخل سلول هاي بشر، پروتئینی به نام تلومر وجود دارد که نقش آن در تلقین آپوپتوزیس و یا مرگ و میر برنامه ریزي شده سلول هاي بالینی انسان به اثبات رسیده است و در نتیجه نانوربات هاي پزشکی با تحقق یافتن و جاسازي کردن پروتئین هاي آنتی تلومراز در نانوبیوسنسورهاي شیمیایی، روند آپوپتوزیس را در دست خواهند گرفت. تحقیقات و بررسی هایی که در زمینه نانوربات هاي پزشکی انجام می گیرد، نقشی اساسی و بدون انکار در بهینه سازي تجهیزات پزشکی دارا می باشند و بدون شک در آینده اي نه چندان دور شاهد خواهیم بود که نانوربات هاي پزشکی به این بیماري که قرن هاست بشر با آن دست و پنجه نرم کرده و هم چنان نیز با وجود پدیدارشدن راه هاي فراوان درمان، موجب آلام عده اي بی شمار می باشد، خط بطلان زده و این بیماري براي همیشه از زندگی بشر رخت خواهد بست، به امید جهانی عاري از سرطان.

4.1.11 منابع و مراجع 291

4-2 ) توزیع یکنواخت نانوذرات مغناطیسی در بافت بدن بهمنظور درمان سرطان به روش هایپرترمیا بهکمک مدلسازی عددی

4.2.1 چکیده 293
4.2.2 مقدمه 293
4.2.3 مدل فیزیکی بافت بدن 294
4.2.4 میدان مغناطیسی در هایپرترمی مغناطیسی 294
4.2.5 مدل ریاضی 295
4.2.6 مدلهای عددی 296
4.2.7 شبکهبندی 297
4.2.8 معادله غلظت 298
4.2.9 نتیجهگیری 301
4.2.10 مراجع 302

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید