50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تجارت الکترونیک و شبکه های اجتماعی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 500 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تجارت الکترونیک و شبکه های اجتماعی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش نقش شبکه های اجتماعی برتوسعه تجارت الکترونیکی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش ارتباط بین شبکه های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بازاریابی در شبکه های اجتماعی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش توصیه گرهای اجتماعی در تجارت الکترونیک بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش استراتژی بازاریابی مشتری محور و کاربرد شبکه های اجتماعی بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش توسعه اعتماد در تجارت اجتماعی بررسی شده است

با توجه به زیر ساخت فراهم شده توسط رسـانه هاي اجتمـاعی، بسـیاري از سازمانها براي بازاریابی و تبلیغات خود، به سمت الکترونیکی شدن و اسـتفاده از این زیرساخت، روي آوردند. در همین راستا شـناخت ایـن رسـانه ها و تـأثیر به کارگیري آنها در بازاریابی، بسیار مهم و قابل توجه است. در ایـن بسته بـا هدف استخراج برخی از معیارهاي برجسته ي بازاریابی در رسانه هاي اجتمـاعی، به بررسی تعدادي از پژوهش هاي صورت گرفته در این زمینه پرداخته شد؛ بـه همین منظور، ابتدا انواع رسانه هاي اجتماعی و کـارایی و عملکـرد هـر یـک از آنها در پیشبرد اهداف بازاریابی مورد مطالعه قرار گرفت.
رویکردهاي متفاوتی جهت به رهگیري از رسانه هاي اجتماعی براي اهداف بازاریابی مطرح می باشد. در این پژوهش، بـه سـه رویکـرد فعـال، غیرفعـال و ترکیبی پرداخته شده است که رویکرد ترکیبی در سایر مطالعات مطـرح نشـده بــود. مقــالات متفــاوت در خصــوص بــه کارگیري ایــن رویکردهــا بررســی و طبقه بندي شد. در نهایت تأثیر زیر ساخت هاي فراهم شـده توسـط رسـانه هاي اجتماعی براي بازاریابی، نظیر دسترسی ساده تر به اطلاعـات، افـزایش آگـاهی مشتریان و افزایش سرعت انتشار اطلاعات در بهبود اسـتراتژي هاي بازاریـابی مورد بررسی قرار گرفت. اسـتفاده از رسـانه هاي اجتمـاعی آنلایـن پیامـدهاي مثبتی نظیر کاهش هزینه هاي بازاریابی، بهبود تصویر برند، افـزایش فـروش و قصد خرید مشتریان دارد که منجر به بهبـود رقابت پـذیري سـازمان و تثبیـت جایگاه رقابتی نسبت به سایر رقبا خواهد شد. این مراحل به صـورت فرآینـدي در انتهاي کار به نمایش درآمده است.
برخی از زمینه هاي پژوهشی مطرح شده، نیاز به توجه و تمرکـز بیشـتري دارنـد. بـراي مثـال، پژوهشـگران می تواننـد مـوارد ذکـر شـده در خصـوص
تأثیرگذاري رسانه هاي اجتماعی، بر تدوین استراتژي هاي بازاریابی اثـر بخش را در صنایع و شرکت هاي متفاوت، مورد مطالعه قرار دهند و با استفاده از رویکرد ترکیبی، میزان بازدهی بازاریابی و رقابت پذیري سازمان را اندازه گیري نمایند.
یکی دیگر از حوزه هاي پژوهشی که کمتر مـورد توجـه واقـع شـده بـود، ارزیابی تأثیر رسانه هاي اجتماعی بر کاهش اشتباهات و تعصبات نسبت به برند می باشد. مشتریان از طریق صفحات شرکتها در رسانه هاي اجتمـاعی بـه کسب اطلاعات در مورد شرکت می پردازند. بررسی تأثیر این امـر، بـر افـزایش آگاهی و رفع باورهاي غلط آنها در مورد برند و محصـولات خـاص، میتوانـد نتایج جالبی را به دنبال داشته باشد.
استفاده از داده هاي استخراج شده از رسـانه هاي اجتمـاعی، جهـت بهبـود تأثیرگذاري پیام بازاریابی، ایجاد پیام موفق و اثر بخش نیـز بـه عنـوان یکـی ازحوزه هاي قابل پژوهش، مطرح میباشد. همچنین می توان تـأثیر ایـن شـیوه از بازاریابی را در افزایش ارزش برند از دید مشتري مورد سنجش قرار داد

قسمت هایی از فصل اول نقش شبکه های اجتماعی برتوسعه تجارت الکترونیکی

در این بخش، شبکه هاي اجتماعی از دیدگاه استراتژي کسب و کار و از طریق ایجاد مدل هاي کسب و کار براي وب سایت هاي شبکه اجتماعی آنلاین با استفاده از پنج نیروي رقابتی ٩ پورتر مورد آنالیز واقع می شوند. سپس این مدل براي یکی از شبکه هاي اجتماعی پیاده سازي خواهد شد.
آنالیز نیروهاي پنج گانه، چارچوبی براي مدیریت کسب و کار می باشند که در سال 1979 توسط مایکل پورتر ١٠ ایجاد گردید. این آنـالیز اثر نیروهاي نزدیک به کمپانی که توانایی آن ها براي رفع نیاز مشتریان و فراهم کردن سود را شامل می شود آزمایش می کند. تغییـر در هر یک از این نیروها کمپانی را نیازمند دستیابی و ارزیابی دوباره بازار می نماید. این نیروها در شکل (1) نمایش داده شده اند

1- قدرت خریدار: هنگامی زیاد است که خریدار حق انتخاب زیادي داشته باشد و هنگامی کم است که حق انتخـاب زیـادي نداشـته باشد. به عنوان یک تامین کننده کالا و خدمات، سازمان ها آرزو دارند که قدرت خریدار را کاهش دهند.
2- قدرت فروشنده: هنگامی زیاد است که خریدار حق انتخاب پایینی داشته باشد مبنی بر این که از چه کسی خرید کند و هنگامی پایین است که خریداران حق انتخاب زیادي داشته باشند. قدرت فروشنده و قدرت خریدار عکس یکدیگرند.
3- تهدید جایگزینی کالا یا خدمات: بستگی به گرایش خریدار براي جایگزینی، هزینه تغییر خریـدار، سـطح آگـاهی از محـصولات متفاوت و همچنین هزینه هاي اضافی عملکرد جایگزینی دارد. این تهدید زمانی بالا است که محصولات و خـدمات متنـاوب زیـادي وجود داشته باشد و هنگامی پایین است که تناوب زیادي براي انتخاب کردن وجود نداشته باشد.
4- تهدید وارد شوندگان جدید: این تهدید زمانی بالاست که ورود براي رقیبان جدید به بازار آسان باشد و هنگـامی پـایین اسـت کـه منع ورود مهمی براي آن ها وجود داشته باشد.
5- رقابت و همچشمی میان رقباي موجود: هنگامی بالاست که رقابت تندي در بازار وجود دارد و هنگامی پایین است که رقابت سـاده تري وجود داشته باشد.

فهرست کامل فصل اول نقش شبکه های اجتماعی برتوسعه تجارت الکترونیکی

1-1 ) نقش شبکه های اجتماعی برتوسع ه تجارت الکترونیکی

1.1.1 چکیده 3
1.1.2 مقدمه 3
1.1.3 اهداف پژوهش 4
1.1.4 تجارت الکترونیک 5
1.1.5 انواع تجارت الکترونیک 6
1.1.6 راهکارهای بهبود تجارت الکترونیک 6
1.1.7 شبکه اجتماعی چیست 7
1.1.8 مطالعات انجام شده 8
1.1.9 روش تحقیق 9
1.1.10 بحث و نتیجه گیری 9
1.1.11 پیشنهادات 10
1.1.12 ABSTRACT 11
1.1.13 منابع و مراجع 12

1-2 ) تاثير شبكه هاي اجتماعي بر عملكرد كسب و كار

1.2.1 چکیده 14
1.2.2 مقدمه 14
1.2.3 ارتباط با شبكه هاي اجتماعي و تاثير آن بر افراد 15
1.2.4 نقش شبكه هاي اجتماعي در توسعه كسب و كار 17
1.2.5 مزاياي استفاده از شبكه هاي اجتماعي در كسب و كار 19
1.2.6 افزايش شناسايي برند در بازاريابي شبكه اجتماعي 20
1.2.7 افزايش وظيفه شناسي نسبت به برند شما 20
1.2.8 فرصت هاي بيشتر براي تبديل شدن 20
1.2.9 نرخ بالاتر تبديل 21
1.2.10 افزايش اعتبار برند 21
1.2.11 افزايش ترافيك ورودي 21
1.2.12 كاهش هزينه هاي بازاريابي 22
1.2.13 ذ افزايش رتبه موتور جستجو 22
1.2.14 تعامل بيشتر و موثر تر با مشتريان 22
1.2.15 افزايش بينش و بصيرت نسبت به مشتريان 23
1.2.16 معايب استفاده از شبكه هاي اجتماعي در كسب و كار 23
1.2.17 تعريف مدل كسب و كار اينترنتي 24
1.2.18 انواع مدل هاي كسب و كار اينترنتي با توجه به اندازه 25
1.2.19 انواع مدل هاي كسب و كار اينترنتي با توجه به جغرافيا 25
1.2.20 انواع مدل هاي كسب و كار اينترنتي با توجه به مدل كسب و كار 25
1.2.21 مدل واسطهگري 26
1.2.22 مدل شركت با شركت 26
1.2.23 مدل شركت با مشتری 27
1.2.24 مدل مشتري با مشتري 27
1.2.25 مدل تبليغات 28
1.2.26 مدل داده محوری 28
1.2.27 مدل تجاری 28
1.2.28 مدل تولیدی 28
1.2.29 مدل همكاري 28
1.2.30 مدل جامعه اي 29
1.2.31 مدل عضویت 29
1.2.32 مدل کاربردی 29
1.2.33 چرا به يك مدل كسب و كار نياز داريم؟ 29
1.2.34 خلاصه اقدامات اجرايي 30
1.2.35 توصيف شركت 30
1.2.36 تحليل بازار 30
1.2.37 سازمان و مديريت 31
1.2.38 محصولات و خدمات 31
1.2.39 بازاريابي و فروش 31
1.2.40 پيش بيني هاي مالي 31
1.2.41 تقاضاي سرمايه گذاري 31
1.2.42 كدام شبكه اجتماعي براي كسب و كار ما مناسب تر است؟ 31
1.2.43 موفق ترين كسب و كار هاي اينترنتي 34
1.2.44 جمعبندي 39
1.2.45 منابع و مراجع 39

1-3 ) نقش شبکه های اجتماعی بر توسعه کسب و کار الکترونیکی

1.3.1 چکیده 41
1.3.2 مقدمه 41
1.3.3 اهداف پژوهش 42
1.3.4 تجارت الکترونیک 42
1.3.5 انواع تجارت الکترونیک 43
1.3.6 راهکارهای بهبود تجارت الکترونیک 43
1.3.7 مطالعات انجام شده 44
1.3.8 روش تحقیق 45
1.3.9 بحث و نتیجه گیری 45
1.3.10 پیشنهادات 46
1.3.11 ABSTRACT 46
1.3.12 منابع و مراجع 47

1-4 ) تاثیر شبکه های اجتماعی برتجارت الکترونیک بر اساس مدل رقابتی پورتر

1.4.1 چکیده 49
1.4.2 مقدمه 50
1.4.3 بیان نظری تحقیق 51
1.4.4 شبکه های اجتماعی 51
1.4.5 تجارت الکترونیکی 51
1.4.6 معرفی مدل پورتر 51
1.4.7 فرضیات تحقیق 52
1.4.8 روش تحقیق 52
1.4.9 یافته های تحقیق 53
1.4.10 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 53.
1.4.11 اولویت بندی تاثیر شبکه های اجتماعی برنیروی رقابتی پورتردرتجارت الکترونیکی 55
1.4.12 نتیجه گیری بحث 56
1.4.13 پیشنهادات تحقیق 57
1.4.14 مراجع 58

1-5 ) نقش رسانههاي اجتماعی آنلاین در بهبود استراتژيهاي بازاریابی

1.5.1 چکیده 59
1.5.2 مقدمه 59
1.5.3 رسانههاي اجتماعی آنلاین در بهبود بازاریابی سنتی 60
1.5.4 بازاریابی 60
1.5.5 رسانههاي اجتماعی آنلاین 60
1.5.6 انواع رسانههاي اجتماعی آنلاین 60
1.5.7 میکرو بلاگها 61
1.5.8 معیارهاي مرکزیت 61
1.5.9 شبکههاي اجتماعی 61
1.5.10 تحلیل احساسات 61
1.5.11 رسانههاي اشتراكگذاري تصاویر و ویدئو 61
1.5.12 بررسی و امتیازدهی محصولات 61
1.5.13 بررسی و امتیازدهی محصولات 61
1.5.14 رویکردهاي بازاریابی در شبکههاي اجتماعی 61
1.5.15 رویکرد ترکیبی 61
1.5.16 رویکرد غیرفعال 61
1.5.17 روش پژوهش 62
1.5.18 یافتههاي پژوهش 62
1.5.19 نتیجهگیري و پیشنهادات 63
1.5.20 مراجع 64
1.5.21 زیرنویس ها 65

1-6 ) شبکههاي اجتماعی گرایشی جدید در تجارت الکترونیک

1.6.1 چکیده 66
1.6.2 مقدمه 66
1.6.3 مزایاي تجارت الکترونیک 66
1.6.4 معایب تجارت الکترونیک 66
1.6.5 تجارت الکترونیک 66
1.6.6 مشکلات موجود در تجارت الکترونیک 66
1.6.7 مزایا ومعایب تجارت الکترونیک 66
1.6.8 شبکه هاي اجتماعی 67
1.6.9 راهکارهاي بهبود تجارت الکترونیک 67
1.6.10 عوامل مهم شبکههاي اجتماعی در بهبود تجارت الکترونیک 68
1.6.11 بهبود فرایند تصمیم گیري در تجارت الکترونیک 68
1.6.12 نفوذ اجتماعی 68
1.6.13 تاریخچه شبکههاي اجتماعی 68
1.6.14 استفاده از نفوذ اجتماعی در فرایند تصمیم گیری 68
1.6.15 انواع شبکههاي اجتماعی 68
1.6.16 نتیجه گیری 69
1.6.17 مراجع 69

1-7 ) بررسی رفتار خریداران تجارت الکترونیک در شبکه های اجتماعی با در نظر گرفتن تاثیر تعدیل کننده

1.7.1 چکیده 71
1.7.2 مقدمه و بیان مسئله 73
1.7.3 مبانی نظری و پیشینه پژوهش 73
1.7.4 تجارت اجتماعی 74
1.7.5 تاثیر شبکه اجتماعی بر رفتار خریداران 75
1.7.6 توسعه ی فرضیه ها و الگوی مفهومی 79
1.7.7 فرضیه های تحقیق 80
1.7.8 روش شناسی 81
1.7.9 تحلیل یافته ها و داده های پژوهش 83
1.7.10 فرضیههای پژوهش 85
1.7.11 نتیجه گیری 90
1.7.12 منابع 91

1-8 ) تحلیل وبررسی مزایای شبکه های اجتماعی دربهبود تجارت الکترونیک

1.8.1 چکیده 94
1.8.2 مقدمه 94
1.8.3 تجارت الکترونیک چیست 94
1.8.4 انواع تجارت الکترونیک 94
1.8.5 مشکلات موجود در تجارت الکترونیک 95
1.8.6 سیستم های پیشنهاد دهنده در تجارت الکترونیک 96
1.8.7 راهکارهای بهبود تجارت الکترونیک 96
1.8.8 انواع دیدگاه های پیشنهاد دهنده 97
1.8.9 شبکه های اجتماعی 97
1.8.10 شبکه اجتماعی چیست 97
1.8.11 بهبود فرایند تصمیم گیری درتجارت الکترونیک 98
1.8.12 انواع شبکه اجتماعی 98
1.8.13 نفوذ اجتماعی چیست 98
1.8.14 استفاده از نفوذ اجتماعی درفرایند تصمیم گیری 98
1.8.15 تاثیر شبکه اجتماعی برعامل پیشنهاد دهنده 100
1.8.16 نتیجه گیری 100
1.8.17 مراجع 100

1-9 ) شبکه های اجتماعی در بازار یابی وتجارت

1.9.1 چکیده 101
1.9.2 مقدمه 102
1.9.3 بیان مسئله 102
1.9.4 اهمیت وضرورت 102
1.9.5 تعریف شبکه اجتماعی 103
1.9.6 پیشینه شبکه های اجتماعی 103
1.9.7 اهداف 104
1.9.8 سوالات تحقیق 104
1.9.9 رسانه های اجتماعی،ابزاری برای بازاریابی 104
1.9.10 مزایای بازاریابی باشبکه های اجتماعی 105
1.9.11 مقایسه تجارت درشبکه های اجتماعی با تجارت الکترونیک 105
1.9.12 چشم اندا رسانه های اجتماعی 105
1.9.13 نتیجه گیری 105
1.9.14 منابع وماخذ 112

1-10 ) مزيت شبكه هاي اجتماعي در ارتقاي سطح تجارت الكترونيك

1.10.1 چکیده 114
1.10.2 مقدمه 114
1.10.3 شبكه هاي اجتماعي 115
1.10.4 تاریخچه 115
1.10.5 انواع شبكه هاي اجتماعي 116
1.10.6 آناليز شبكههاي اجتماعي 116
1.10.7 آناليز شبكه اجتماعي با استفاده از نيروهاي پنج گانه پورتر 116
1.10.8 شبكه هاي اجتماعي گرايشي جديد در تجارت الكترونيك 119
1.10.9 تغيير استراتژي هاي تبليغاتي در تجارت الكترونيك 119
1.10.10 نتيجه گيري و كار آينده 121
1.10.11 مراجع 121

1-11 ) نقش شبکه های اجتماعی درتبلیغات وبازاریابی آنلاین

1.11.1 چکیده 122
1.11.2 مقدمه 122
1.11.3 بیان مسئله 123
1.11.4 چرا بازاریابی اینقدر سخت است 123
1.11.5 بازاریابی درشبکه های اجتماعی 124
1.11.6 تاثیرات شبکه های اجتماعی برتجارت الکترونیکی 124
1.11.7 یک شبکه اجتماعی،فیس بوک 125
1.11.8 چرا کاربران 18تا34 ساله از فیس بوک استفاده میکنند 126
1.11.9 مدیریت ارتباط بامشتری دررسانه های اجتماعی 126
1.11.10 تاکتیک های موثرفیس بوک 127
1.11.11 چگونگی عملکرد فراترازانتظار پسندیدن واشتراک گذاری درفیس بوک 127
1.11.12 روش پیشنهادی 128
1.11.13 نتیجه گیری 129
1.11.14 مراجع 129

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه بسته جامع پژوهشی تجارت الکترونیک و شبکه های اجتماعی معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم ارتباط بین شبکه های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی

معرفی فیسبوک:
مارک زاکربرگ به همراه ادواردو ساورین (Eduardo Saverin) داستین مسکوویتز (Dustin Moskovitz) و کریس هیوز (Chris Hughes) چهار بنیانگذار اصلی فیسبوک هستند. مارک زاکربرگ هم اکنون رئیس و مدیرعامل فیسبوک است. شبکه اجتماعی فیسبوک در فوریه 2004 وارد دنیای مجازی شد و در آن زمان رقابت با شبکه های قدیمی تر چون اورکات، یاهو 360 و بسیاری از شبکه های دوست یابی و اجتماعی دیگر را آغاز کرد و در عین ناباوری در اندک زمانی به پرطرفدارترین شبکه اجتماعی تبدیل شد. فیسبوک هم اکنون اندکی بیش از یک میلیارد کاربر فعال دارد و موسسات و مدیران این شبکه برای رسیدن به مرز یک میلیارد عضو و جشن میلیاردی شدن این کشور مجازی لحظه شماری می کنند. بسیاری فیسبوک را پس از چین و هند، سومین کشور پرجمعیت جهان نام گذارده اند

شاید این سوال برای بسیاری مطرح شود که فیسبوک چگونه در کمتر از 2 سال به مرز یک میلیارد عضو رسیده است؟ آیا این موفقیت و اقبال تنها بدلیل مسائل فنی و جذابیت های ظاهری بوده یا برنامه ای دیگر برای مطرح نمودن یک شبکه اجتماعی واحد و گردآوری حداکثری کاربران در کار بوده است؟
می توان گفت فیسبوک نقطه پایانی بر سرگردانی کاربران فضای مجازی در شبکه های متعدد اجتماعی بود. اورکات، کلوب، یاهو ،360 مای اسپیس، فلیکر و … همگی از رقبای فیس شمار می بوک به رفتند که با ظهور فیسبوک همگی به حاشیه رانده شدند

فهرست کامل فصل دوم ارتباط بین شبکه های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی

2-1) بررسي ارتباط بین شبکههای اجتماعي با اعتماد اولیه خریداران اینترنتي در وب سایتهای تجارت الکترونیک B2C

2.1.1 کلیات تحقیق 144
2.1.1.1 مقدمه 145
2.1.1.2 بیان مساله 146
2.1.1.3 سوابق تحقیق 148
2.1.1.4 اهمیت وضرورت تحقیق 149
2.1.1.5 چارچوب نظری 150
2.1.1.6 فرضیات 152
2.1.1.7 اهداف تحقیق 153
2.1.1.8 شرح اصطلاحات و واژگان به کاررفته درتحقیق 153
2.1.2 مروری بر ادبیات تحقیق 155
2.1.2.1 مقدمه 156
2.1.2.2 رفتار مصرف کننده 157
2.1.2.3 عوامل مؤثر در رفتار مصرف کننده 157
2.1.2.4 عوامل دموگرافي 157
2.1.2.5 عوامل اقتصادی 158
2.1.2.6 عوامل اجتماعي 158
2.1.2.7 فرهنگ 158
2.1.2.8 خرده فرهنگ 159
2.1.2.9 گروه های مرجع 159
2.1.2.10 خانواده 159
2.1.2.11 نقش و جایگاه اجتماعي 160
2.1.2.12 طبقه اجتماعي 160
2.1.2.13 نگرش مصرف کنندگان 160
2.1.2.14 نکات کلیدی رفتار مصرف کننده 160
2.1.2.15 قصد خرید رفتار مصرف کننده 161
2.1.2.16 فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده 163
2.1.2.17 تجارت الکترونیک و مفاهیم مربوط به آن 164
2.1.2.18 اهمیت تجارت الکترونیک 166
2.1.2.19 مدل های تجارت الکترونیک 166
2.1.2.20 مزایای تجارت الکترونیک 168
2.1.2.21 تجارت اجتماعي و مفاهیم مربوط به آن 168
2.1.2.22 ویژگي های تجارت اجتماعي 172
2.1.2.23 شهرت 173
2.1.2.24 کیفیت اطلاعات 174
2.1.2.25 ارتباطات 175
2.1.2.26 اعتماد و عملکرد اعتماد 175
2.1.2.27 تئوری های مربوط به اعتماد و عملکرد اعتماد 177
2.1.2.28 تمایل و انگیزه های خرید 178
2.1.2.29 رفتار خرید اینترنتي و عوامل مؤثر بر آن 179
2.1.2.30 ویژگي های خریداران اینترنتي 180
2.1.2.31 شبکه های اجتماعي 182
2.1.2.32 اهداف و کارکردهای شبکه های اجتماعي 182
2.1.2.33 مزایای شبکه های اجتماعي 184
2.1.2.34 پیشینه 187
2.1.2.35 تحقیقات داخلي 187
2.1.2.36 تحقیقات خارجي 192
2.1.3 روش اجرای تحقیق 198
2.1.3.1 مقدمه 199
2.1.3.2 روش تحقیق 200
2.1.3.3 روش های گردآوری اطلاعات 201
2.1.3.4 ابزار گردآوری اطلاعات 201
2.1.3.5 بررسي روایي و پایایي پرسشنامه 202
2.1.3.6 جامعه آماری 205
2.1.3.7 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 205
2.1.3.8 روش تجزیه و تحلیل داده ها 206
2.1.3.9 همبستگي 207
2.1.3.10 آزمون همبستگي پیرسون 207
2.1.3.11 آزمون همبستگي اسپیرمن 208
2.1.4 تجزیه و تحلیل دادهها 209
2.1.4.1 مقدمه 210
2.1.4.2 توصیف داده های جمعیت شناختي 210
2.1.4.3 اطلاعات مربوط به سن پاسخ دهندگان 211
2.1.4.4 اطلاعات مربوط به وضعیت جنسي پاسخ دهندگان 212
2.1.4.5 اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلي پاسخ دهندگان 213
2.1.4.6 اطلاعات مربوط به وضعیت تاهل پاسخ دهندگان 214
2.1.4.7 بررسي نقش مولفه های جمعیت شناختي در پاسخ های ارائه شده 215
2.1.4.8 آزمون فرضیه های تحقیق 219
2.1.5 نتیجهگیری و پیشنهادات 224
2.1.5.1 مقدمه 225
2.1.5.2 نتایج فرضیات پژوهشي 226
2.1.5.3 پیشنهادات تحقیق 228
2.1.5.4 پیشنهادات کاربردی 229
2.1.5.5 پیشنهاد برای تحقیقات آینده 230
2.1.5.6 محدودیت های تحقیق 231
2.1.5.7 پیوست ها 232
2.1.5.8 منابع وماخذ 256
2.1.5.9 ABSTRACT 264

2-2) تاثیر خصوصیات مختلف تجارت اجتماعی بر اعتماد مشتریان و عملکرد اعتماد

2.2.1 خلاصه 266
2.2.2 مقدمه 266
2.2.3 مروری بر ادبیات نظری پژوهش 267
2.2.4 مفهوم شبکه اجتماعی 267
2.2.5 مفهوم تجارت اجتماعی 267
2.2.6 خصوصیات تجارت اجتماعی 268
2.2.7 پیشینه پژوهش 269
2.2.8 مدل مفهومی پژوهش 271
2.2.9 روش تحقیق 272
2.2.10 تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 273
2.2.11 توصیف کمی متغیرهای پژوهش 274
2.2.12 آزمون برازش الگوی مفهومی 275
2.2.13 یافته های پژوهش 278
2.2.14 نتیجه گیری 280
2.2.15 منابع 281

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بازاریابی در شبکه های اجتماعی

كدام شبكه اجتماعي براي كسب و كار ما مناسب تر است؟
با توجه به نوع كسب و كاري و مدل تجاري شركت ، مي توان از شبكه هاي اجتماعي مختلفي براي تبليغات، به اشتراك گذاشتن محصولات و اطلاع از نظرات و فيدبك هاي مشتريان بصورت مستقيم استفاده كرد. اما اينكه بايد در فيس بوك حضور داشت يا از شبكه هاي اجتماعي ديگر نظير توييتر، گوگل پلاس، لينكدين، اينستاگرام و … استفاده كرد. اينكه وقت و هزينه گذاشتن براي كدام شبكه سود آور است و براي كدام شبكه اجتماعي وقت گذاشتن ارزشي ندارد سوالي است كه اغلب براي كسب و كار ها مطرح مي شود. براي اينكه تصميم بگيريم از چه شبكه اجتماعي براي كسب و كار خود استفاده كنيم، تحليلي از شبكه هاي اجتماعي مختلف در زير آورده شده است.
بنابر تحقيقات حدود %74 از مشتريان براي تصميم گيري در مورد خريد محصول از شبكه هاي اجتماعي استفاده مي كنند.
در شكل 1 تعداد كاربران فعال شبكه هاي اجتماعي فيسبوك، اينستاگرام، توييتر، يوتيوب، لينكدين، گوگل پلاس در سال 2014 را مشاهده مي نماييم

فهرست کامل فصل سوم بازاریابی در شبکه های اجتماعی

3-1 ) شناسایی رهبران عقیده در راستاي ارتقاي بازاریابی ویروسی در بستر شبکه های اجتماعی

3.1.1 چکیده 284
3.1.2 مقدمه 284
3.1.3 رهبران عقیده 285
3.1.4 مشخصه هاي رهبران عقیده 285
3.1.5 مفاهیم کلی 285
3.1.6 شبکه اجتماعی 285
3.1.7 روش هاي مرسوم شناسایی رهبران عقیده 286
3.1.8 منافع، چالش ها و عوامل بازاریابی ویروسی 286
3.1.9 بازاریابی ویروسی 286
3.1.10 روش پیشنهادي 286
3.1.11 فرضیه پیشنهادی M3FIT 286
3.1.12 تئوري روش پیشنهادي 287
3.1.13 اجرای آزمایش 287
3.1.14 بکارگیري ابزار نظرکاوي درجهت درک علایق رهبران عقیده 288
3.1.15 جلب نظر رهبران عقیده شناسایی شده 288
3.1.16 نتیجه گیری 289
3.1.17 مراجع 289
3.1.18 زیر نویس ها 290

3-2 ) بازاریابی محتوا به عنوان رویکردی نوین برای جذب مشتریان در شبکه اجتماعی و وب سایت ها

3.2.1 چکیده 291
3.2.2 مقدمه 291
3.2.3 معرفی مفهوم بازاریابی محتوا 292
3.2.4 مرور کارهای مرتبط در بازاریابی محتوا تا امروز 292
3.2.5 بیان ارکان و معیارهای سنجش بازاریابی محتوا 293
3.2.6 ارکان اصلی بازاریابی محتوا 293
3.2.7 معیارهای سنجش بازاریابی محتوا 294
3.2.8 بررسی برخی روشهای ارائه محتوا در بازاریابی محتوا 296
3.2.9 شبکه اجتماعی 296
3.2.10 فیلم برخط 296
3.2.11 دادهنمایی 297
3.2.12 معرفی روزنامهنگاری تجاری 298
3.2.13 نتیجه گیری 299
3.2.14 منابع 299
3.2.15زیرنویس ها 300

3-3 ) آنالیز فاکتورهای تاثیرگذار بر کاربران شبکههای اجتماعی در بازاریابی ویروسی با تاکید بر استراژیهای شبکهای

3.3.1 چکیده 304
3.3.2 مقدمه 305
3.3.3 هدف و مسئله تحقيق 305
3.3.4 فرضيه 305
3.3.5 روش تحقيق 306
3.3.6 مبانی نظري و پيشينه تحقيق 306
3.3.7 استراتژي، مدیریت استراتژیک و رویكرد شبكه اي مدیریت استراتژیک 306
3.3.8 استراتژي 306
3.3.9 مدیریت استراتژیک 306
3.3.10 رویكردشبكهاي نسبت به مدیریت استراتژیک 307
3.3.11 شبكههاي اجتماعی مجازي و اجزاي آنها 307
3.3.12 نمایه 308
3.3.13 دوستان 308
3.3.14 گروه ها 308
3.3.15 برخی از ویژگيهاي شبكههاي اجتماعی 308
3.3.16 بهره وری سراسری 308
3.3.17 آسيب پذیري شبكه 309
3.3.18 ضرایب خوشه بندي وزن دار و بدون وزن 309
3.3.19 افراد تاثير گذار و بازاریابی شبكهاي 309
3.3.20 تحليل 309
3.3.21 جمع آوري اطلاعات و تحليل عوامل فردي 309
3.3.22 نتایج حاصل از فرضيه ها 311
3.3.23 نتایج 312
3.3.24 منابع 313

3-4 ) بازاریابی کسب و کار کوچک از طریق شبکه های اجتماعی

3.4.1 چکیده 315
3.4.2 مقدمه 316
3.4.3 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 316
3.4.4 روش تحقیق 317
3.4.5 توسعه فرضیه ها و الگوهای مفهومی 317
3.4.6 شبکه های اجتماعی 318
3.4.7 شبکه های اجتماعی گرایشی جدید در بازاریابی الکترونیکی 318
3.4.8 انواع شبکه های اجتماعی 319
3.4.9 کسسب و کار کوچک 320
3.4.10 فیسبوک و بازاریابی کسب و کار کوچک از طریق ان 320
3.4.11 معرفی فیسبوک 320
3.4.12 فیسبوک در ایران 321
3.4.13 دلایل استفاده از فیسبوک برای بازاریابی کسب وکار 322
3.4.14 فیس بوک برای کسب و کار 322
3.4.15 بازاریابی فیس بوک برای کسب و کارهای کوچک 322
3.4.16 استفاده از QWAYA برای تبلیغات کسب وکار 323
3.4.17 راه های افزایش کسب و کار کوچک در فیسبوک 325
3.4.18 تحلیل دادهها و یافته های پژوهش 326
3.4.19 بحث ونتیجه گیری 326
3.4.20 پیشنهادات 326
3.4.21 منابع 327

3-5 ) بازاریابی وتجارت درشبکه های اجتماعی

3.5.1 چکیده 329
3.5.2 مقدمه 329
3.5.3. تعریف شبکه اجتماعی 330
3.5.4 پیشینه شبکه های اجتماعی 330
3.5.5 رسانه های اجتماعی،ابزاری برای بازاریابی 332
3.5.6 مزایای بازاریابی با شبکه های اجتماعی 333
3.5.7 معایب بازاریابی باشبکه های اجتماعی 335
3.5.8 مقایسه تجارت درشبکه های اجتماعی با تجارت الکترونیک 335
3.5.9 چشم انداز رسانه های اجتماعی 338
3.5.10 چندمورد از باورهای غلط در بازاریابی شبکه های اجتماعی 338
3.5.11 نتیجه گیری 339
3.5.12 منابع 340

3-6 ) بررسی تاثیر بازاریابی محتوا بر استراتژي مدیریت ارتباط با مشتري براي بهبود سطح رضایت مشتریان در کسب و کار الکترونیکی در شبکه اجتماعی و وبسایتها

3.6.1 چکیده 341
3.6.2 مقدمه 341
3.6.3 مروري برکارهاي پیشین 342
3.6.4 مدیریت ارتباط با مشتري 343
3.6.5 مفاهیم کلی 343
3.6.6 شبکه اجتماعی 343
3.6.7 محتوا و بازاریابی محتوا 343
3.6.8 فرضیات و روش پیشنهادي 344
3.6.9 بیان مدل معادله ساختاري و فرضیات پیشنهادی 344
3.6.10 ارکان بازاریابی محتوا 344
3.6.11 معیارهاي سنجش در بازاریابی محتوا 344
3.6.12 بررسی فرضیات پیشنهادي 345
3.6.13 نتیجه 349
3.6.14 مراجع 349
3.6.15 زیر نویس ها 350

3-7 ) بررسی تاثیر شبکه هاي اجتماعی بر بازاریابی اینترنتی

3.7.1 چکیده 351
3.7.2 مقدمه 352
3.7.3 ادبیات تحقیق 353
3.7.4 بازاریابی 353
3.7.5 بازاریابی اینترنتی 353
3.7.6 مزایاي بازاریابی اینترنتی 353
3.7.7 محدویت هاي بازاریابی اینترنتی 353
3.7.8 تاریخچه شبکه اجتماعی 354
3.7.9 انواع شبکه هاي اجتماعی 354
3.7.10 خصوصیت اصلی شبکههاي اجتماعی 355
3.7.11 بازاریابی ویروسی 355
3.7.12 ریشه هاي بازاریابی ویروسی 355
3.7.13 اعتماد در رسانه هاي جمعی شرط موفقیت بازاریابی 356
3.7.14 فعالیت هاي بازاریابی شبکه هاي اجتماعی 356
3.7.15 کاربرد شبکه اجتماعی در بازاریابی 357
3.7.16 داده کاوي در شبکه هاي اجتماعی 358
3.7.17 توصیه هاي اجتماعی در شبکه هاي اجتماعی انلاین 358
3.7.18 نتیجه گیري: شبکه هاي اجتماعی و تاثیر آنها در بازاریابی اینترنتی 360
3.7.19 تاثیر شبکه هاي اجتماعی براي پذیرش محصولات 360
3.7.20 منابع 361

3-8 ) بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی الکترونیکی

3.8.1 چکیده 363
3.8.2 مقدمه 363
3.8.3 شبکه های اجتماعی گرایشی جدید در بازاریابی الکترونیکی 364
3.8.4 آیا شبکه های اجتماعی تجارت الکترونیک رابهبود می بخشد 364
3.8.5 گراف وآنالیز ارتباطی در OVER STOCK 365
3.8.6 شبکه های اجتماعی وتجارت الکترونیک 366
3.8.7 چرا ایجاد ارزش مهم است 366
3.8.8 مدل نیروهای پنج گانه پورتر 368
3.8.9 جمع بندی 370
3.8.10 مراجع 371

3-9 ) تاثیر نوآوري بر بازاریابی شبکههاي اجتماعی در تجارت الکترونیک

3.9.1 چکیده 372
3.9.2 مقدمه 372
3.9.3 بیان مسئله پژوهش 372
3.9.4 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 373
3.9.5 تعریف مفاهیم و مسائل پژوهش 373
3.9.6 پیشینه و سوابق پژوهش 373
3.9.7 تاثیر مزیت رقابتی بر بازاریابی اجتماعی 374
3.9.8 تاثیر نوآوري بر ابداع تعاملی 374
3.9.9 فرضیه هاي پژوهش 374
3.9.10 تاثیر نوآوري بر ابداع حمایتی 374
3.9.11 تاثیر ابداع تعاملی بر مزیت رقابتی حاصل از ابداعات 374
3.9.12 مدل مفهومی 374
3.9.13 تاثیر ابداعحمایتی بر مزیت رقابتی حاصل از ابداعات 374
3.9.14 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 375
3.9.15 روش پژوهش 375
3.9.16 تحلیل آماري 375
3.9.17 تحلیل آماره های توصیفی 375
3.9.18 روش نمونهگیري 375
3.9.19 روایی و پایایی 375
3.9.20 تحلیل آماره هاي استنباطی 375
3.9.21 جمع بندي و نتیجه گیري 376
3.9.22 مراجع 376

قسمت هایی از فصل چهارم توصیه گرهای اجتماعی در تجارت الکترونیک

همانطور كه مي بينيم بيشتر كاربران شبكه اجتماعي لينكدين در بازه سني بين 29 و بالاتر قرار مي گيرند كه افرادي هستند كه مستقيما با كسب و كار و بيزنس در ارتباط هستند. اما در مقابل بيشتر كاربران توييتر، فيسبوك، اينستاگرام را جوانان تشكيل مي دهند پس اگر محصول يا خدمتي با هدف جامعه هدف جوانان عرضه مي شود بهتر است وقت و هزينه بيشتري صرف اين شبكه هاي اجتماعي شود

فهرست کامل فصل چهارم توصیه گرهای اجتماعی در تجارت الکترونیک

4-1 ) مدل پيشنهادي قيمت گذاري شبكه هاي نسل آتي(NGN):ضرورتی در تسهیل تجارت الکترونیک درفضایNGN

4.1.1 چکیده 377
4.1.2 مقدمه 378
4.1.3 مکانيس مهاي قيمت گذاري 380
4.1.4 ترافیک CBR 381
4.1.5 ترافیک VBR 382
4.1.6 ترافیک UBR 383
4.1.7 مطلوبيت كل كاربران 383
4.1.8 قيمت سرويس و مطلوبيت كاربران 385
4.1.9 نتيجه گيري 386

4-2 ) ارائه روشی جهت بهبود صحت سیستم های پیشنهاد شده درشبکه های اجتماعی با استفاده از استخراج انجمن ها

4.2.1 چکیده 389
4.2.2 مقدمه 389
4.2.3 ارتباط بین سیتسم های پیشنهد دهنده و سیستم های پیشتیبانی از تصمیم 390
4.2.4 تاثیرروابط اجتماعی درتصمیم گیری های کاربران 390
4.2.5 روش پیشنهادی 391
4.2.6 جمع آوری اطلاعات تعامل های اجتماعی 391
4.2.7 تکنیک خوشه بندی 391
4.2.8 مجموعه داده 392
4.2.9 معیار ارزیابی 392
4.2.10 انجام آزمایش 392
4.2.11 نتیجه گیری 393
4.2.12 مراجع 394

4-3 ) مروری بر توصیه گرهای اجتماعی در تجارت الکترونیک

4.3.1 چکیده 395
4.3.2 ABSTRACT 396
4.3.3 مقدمه 397
4.3.4 انگیزه و چالش 397
4.3.5 مروری بر کارهای گذشته 399
4.3.6 بررسی فاکتورهای اساسی درطراحی سیتم های پیشنهاد دهنده 399
4.3.7 یک روش جمع آوری اطلاعات 400
4.3.8 مشکل DATA SPARSITY و START-COLD 403
4.3.9 فیلترینگ محتوی محور CONTENT-BASED FILTERING 404
4.3.10 فیلترینگ مبتنی بر اجتماع SOCIAL-BASED FILTERING 404
4.3.11 فیلترینگ مبتنی بر اگاهی از متن 405
4.3.12 الگوریتم ترکیبی 405
4.3.13 نتیجه گیری 406
4.3.14 معرفی مرجعات 407

4-4 ) مروری بر توصیه گرهای اجتماعی در تجارت الکترونیک

4.4.1 چکیده 412
4.4.2 مقدمه 413
4.4.3 ساختار شکبه های 413
4.4.4 شبکه های اجتماعی 413
4.4.5 مدل تصادفی 414
4.4.6 بازار یابی ویروسی 414
4.4.7 مدل دنیای کوچک 414
4.4.8 مشکلات بازاریابی ویروسی 415
4.4.9 انتشار اطلاعات 415
4.4.10 مدل حد آستانه 416
4.4.11 بررسی مدلهای انتشار 416
4.4.12 مدل حد آستانه تکاملی 416
4.4.13 مدل انتشار مستقل 416
4.4.14 بررسی 417
4.4.15 نتیجه 417
4.4.16 مراجع 418

4-5 ) بهبود سیستم های پیشنهاد دهنده مبتنی بر پالایش گروهی با استفاده از شبکه های اجتماعی

4.5.1 چکیده 419
4.5.2 مقدمه 419
4.5.3 مفاهیم ومرور ادبیات 420
4.5.4 روش پیشنهادی برای حل مسئله 420
4.5.6 مجموعه داده و روش ارزیابی 421
4.5.7 نتایج آزمایش ها 422
4.5.8 نتیجه گیری 423
4.5.9 کارهای آتی 423
4.5.10 منابع 423

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم استراتژی بازاریابی مشتری محور و کاربرد شبکه های اجتماعی

کاپلان و نورتن در کتاب معروف خود می گویند: “نقشه استراتژی در واقع تصویر مشهودی از استراتژی های سازمان را به مدیران ارشد ارایه، تشریح و اجرای آن را در سطوح عملیاتی سازمان ساده و نهایتا چگونگی خلق ارزش را نمایان می کند”(کاپلان و نورتون،2002).
یک نقشه استراتژی به چهار حوزه زیر تقسیم بندی می شود که در شکل آورده شده است:
1- خلق ارزش و نتایج مورد انتظار برای سهام داران، ذی نفعان و مشتریان از طریق رشد و بهره وری
2- دیدگاه ها و انتظارات مشتری برای خلق ارزش
3- فرایندهای داخلی جهت تولید محصول و ارایه خدمات به مشتری
4- ظرفیت های موجود در فرهنگ، فناوری و کارکنان برای خلق ارزش افزوده

فهرست کامل فصل پنجم استراتژی بازاریابی مشتری محور و کاربرد شبکه های اجتماعی

5-1 ) آینده CRM: بررسی استراتژی بازاریابی مشتری محور وکاربرد شبکه های اجتماعی

5.1.1 چکیده 425
5.1.2 مقدمه 426
5.1.3 CRM اجتماعی 428
5.1.4 کانال رسانه های اجتماعی محبوب 429
5.1.5 وبلاگ ها 429
5.1.6 ایمیل 430
5.1.7 پلتفرم شبکه های اجتماعی 430
5.1.8 پادکست و رادیو اینترنتی 431
5.1.9 برنامه های کاربردی موبایل 431
5.1.10 ابزارک 432
5.1.11 ویدیوهای ویروسی 432
5.1.12 کوپن اجتماعی 432
5.1.13 مصرف کننده با مصرف کننده (C2C) تامل پورتال جدید بازاریابی 433
5.1.14 گوش دادن به عنوان گام اول 433
5.1.15 شفافیت و هدف متقابل 434
5.1.16 چگونه استراتژی های CRM اجتماعی را انجام دهید؟ 435
5.1.17 اجرا 435
5.1.18 آنالیز احساسی 435
5.1.19 حرف آخر در CRM اجتماعی 436
5.1.20 CRM جهانی 436
5.1.21 نیازهای فناوری اطلاعات 437
5.1.22 انتشار جهانی 437
5.1.23 منطقه ای وعدم تجانس ملی 437
5.1.24 استفاده از آن مانند یک شرکت 438
5.1.25 پایگاه داده CRM 438
5.1.26 محاسبات ابری 439
5.1.27 پیامدهای حریم خصوصی و نگرانی ها 440
5.1.28 نتیجه گیری 440
5.1.29 منابع 441

5-2 ) آینده پژوهی رویکردهای بازاریابی در شبکه های اجتماعی؛ مطالعه موردی صنعت هتلداری

5.2.1 چکیده 444
5.2.2 ماهیت دانشی شبکه های اجتماعی 444
5.2.3 رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی 444
5.2.4 رسانه های اجتماعی و فضای مجازی 445
5.2.5 انگیزه های استفاده از رسانه ها 445
5.2.6 فیس بوك 446
5.2.7 ارتباطات و اعتماد به اخبار 446
5.2.8 افکار عمومی چیست و چگونه شکل می گیرد؟ 447
5.2.9 اعتماد در رسانه های جمعی شرط موفقیت بازاریابی 448
5.2.10 برند؛ عامل پویایی و بقای سازمان های آینده 450
5.2.11 برند، سهم بازار و استراتژی بازاریابی 450
5.2.12 شبکه های اجتماعی؛ ساخت برند؛ مسیر هموار بازاریابی سازمان ها 451
5.2.13 قدرت نام تجاری 451
5.2.14 مشتری و هویت نام تجاری 451
5.2.15 دارایی نامشهود 452
5.2.16 علت و معلولی همسویی دارایی های نامشهود با اهداف سازمانی 453
5.2.17 ارزش ویژه نام تجاری 453
5.2.18 اعتماد و تعهد به نام تجاری 454
5.2.19 همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار 454
5.2.20 شکل نقشه استراتژی 455
5.2.21 ارزش برند و شبکه 456
5.2.22 منابع 456

قسمت هایی از فصل ششم توسعه اعتماد در تجارت اجتماعی

عموما گام هاي رفتاري خريداران شامل شناسايي نياز، جستجوي اطلاعات، ارزيابي، خريد، ارزيابي بعد از خريد
می باشد كه در شكل 2 نشان داده شده است. در برخي از اين گام هاي تصميم گيري، سيستم پشتيبان مبتني بر وب، مشتريان را در فرايند تصميم گيري نسبت به اولويت هايشان پشتيباني مي كند، كه اين امر با محاسبه رفتارهاي 6 خريد قبلي، كليك بر روي اطلاعات جاري محصولات،
ارزيابي خريدهاي گذشته ميسر مي شود. همچنين انجمن هاي تجارت الكترونيك با تشويق مشتريان براي ثبت نظرات نسبت به محصولات، سعي در جمع آوري اطلاعات آنها دارند.
توجه به مشتريان بالقوه به منظور نفوذ در مشتريان ديگر در تجارت الكترونيك، بستگي به ذخيره اطلاعات دقيق درباره نفوذ اجتماعي بين مشتريان دارد. همانطور كه در قبل بيان شده است، سه گام براي ذخيره اطلاعات صحيح و نفوذ در مشتريان ذكر شده است. ابتدا وب سايتهاي تجاري مي توانند از يك مشتري درخواست كنند تا پيشنهادي در مورد محصول مورد نظر به دوستانش كه علاقه به اين محصول. دارند بدهد سپس اطلاعاتي درباره ارتباطات بين يك مشتري با دوستانش را ذخيره مي كنند، دوم وب سايت هاي جاري مي توانند يك انجمن درباره محصول مورد نظر ايجاد
كنند تا مشتريان در آن به بحث پرداخته و تجارب خود را به اشتراك بگذارند، سوم شركت هاي تجاري مشتريان خود را به نوشتن نظرات و ارزيابي نظرات ديگران تشويق مي كنند.
بطوريكه ذخيره اين اطلاعات درباره اتصالات و ارتباطات درون يك اجتماع حول يك محصول، شركتهاي تجارت الكترونيك را مجبور مي كند تا وب سايت هايشان را از يك مكان صرفا فروش محصول به مكاني كه در آن اجتماعاتي حول يك محصول وجود دارد، تغيير دهند. اجتماعات بوسيله مشترياني كه يك محصول را خريده و تجارب و نظرات خود را حول آن محصول به اشتراك مي گذارند شکل می گیرد. شكل 2 نشان می دهد. كه اين اطلاعات، درباره داد و ستدهاي اجتماعي، چه تاثيري در فرايند تصميم گيري .مشتريان دارد

فهرست کامل فصل ششم توسعه اعتماد در تجارت اجتماعی

6-1 ) ارائه مدل توسعه اعتماد برای مشتریان الکترونیکی درتجارت اجتماعی

6.1.1 چکیده 459
6.1.2 مقدمه 460
6.1.3 مبانی نظری تحقیق 460
6.1.4 مفهوم تجارت اجتماعی 461
6.1.5 اعتماد 461
6.1.6 پیشینه پژوهش 461
6.1.7 روش پژوهش 463
6.1.8 تجزیه وتحلیل داده ها 464
6.1.9 نتیجه گیری 470
6.1.10 مراجع 471

6-2 ) طراحي يك مدل قاتل قثول توسعه تجارت اجتماعي در ايران

6.2.1 چکیده 473
6.2.2 مقدمه 474
6.2.3 تجارت اجتماعي 474
6.2.4 مسايای تجارت اجتماعي 475
6.2.5 نمونه های موفق تجارت اجتماعي 476
6.2.6 فیس بوک 476
6.2.7 مدل كسب وکار فیس بوک 476
6.2.8 توییتر 477
6.2.9 یوتیوب 478
6.2.10 کلوب 478
6.2.11 طراحی مدل 479
6.2.12 ملاحظات فرهنگی 479
6.2.13 ملاحظات کاربری 479
6.2.14 ملاحظات فنی 480
6.2.15 ملاحظات حقوقی،قانونی ،امنیتی وسیاسی 481
6.2.16 ملاحظات اقتصادی 482
6.2.17 نتیجه گیری 483
6.2.18 منابع 483

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید