50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی موتور PMSM

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 550 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی موتور PMSM است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی موتور PMSM بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مدلسازی موتور PMSM بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی عیب یابی موتور PMSM بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش طراحی بهینه سازی موتور PMSM بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش طراحی مقایسه عملکرد بررسی شده است

امروزه افزايش راندمان موتورهاي الكتريكي موجود در صنايع مختلف يكي از مهمترين مسائل محسوب ميگردد. موتور الكتريكي مغناطيس دائم سنكرون در ابتدا در صنايع فضايي مورد استفاده قرار گرفت و به دليل نسبت چگالي توان به وزن بالا و راندمان بالا به سرعت در ساير صنايع جاي پاي خود را باز كرد. اولين گام در طراحي موتور PMSMمدل آهنربا ميباشد. آهنربا نقش اصلي را در توليد گشتاور در موتور الكتريكي بر عهده دارد. در مورد آهنربا بكار رفته در موتور ميتوان گفت كه مدل آهنربا مناسب، راندمان خوب و توزيع چگالي شار مناسب را ارائه ميدهد. به عبارت ديگر مدل آهنربا به كار رفته نقش بسيار مهمي در كاهش اثر عكسالعمل عرضي آرميچر دارد.
در طول فرآيند مغناطيسي در ماشينهاي الكريكي، درصدي از شار توليدي به صورت غير يكنواخت در مدار مغناطيسي ماشين، توليد ميشود كه اين امر حاصل از عدم عملكرد آهنربا روتور و شيارهاي استاتور ميباشد. شار توليدي غير يكنواختف علاوه بر تشديد اثر عكسالعمل عرضي آرميچر و تداخل ميداني، باعث افت راندمان در ماشين و همچنين در مواردي باعث خاصيت مغناطيسزدايي آهنربا ميشود. اين امر لزوم انجام آناليز موتور در حالت گذرا را قبل از ساخت الزام ميكند. براي طراحي موتورهاي الكتريكي عموما از روش تحليلي مدل مدار مغناطيسي استفاده ميگردد. دراين روش ناگزير بايد از ضرايبي كه بر اساس تجربه بدست آمدهاند، استفاده كرد. در اين روش طراحي صورت گرفته، مناسب نميباشد. روش ديگر براي آناليز و طراحي
موتورهاي الكتريكي روش تحليل عددي به علاوه روش اجزاء محدود است كه داراي دقت بالاتري ميباشد و براي اطمينان از صحت طراحيهاي انجام شده از نرمافزار تخصصي طراحي ماشينهاي الكتريكي Maxwell 3D استفاده ميشود.

قسمت هایی از فصل اول طراحی موتورPMSM

در اين قسمت پس از اينكه پارامترهاي بهينه شده موتور الكتريكي چهار فاز مغناطيس دائم سنكرون را بدست آورديم، در نرم افزار ماكسول قرار ميدهيم و پس از بهينه سازي مجدد توسط نرم افزار، موتور را براي دو حالت (براي دو مدل آهنربا) طراحي مي نماييم و به بررسي و تاثير اين دو مدل آهنربا با يكديگر ميپردازيم. در اين مقاله شكل (1) را آهنربا شماره يك ميناميم و شكل (2) را آهنربا شماره دو مي ناميم. تاثير تغييرات در شكلهاي ( 1 الی 15) قابل مشاهده است

حالت اول: طراحي موتور با آهنربا شماره يك
در اين حالت ساختار آهنربا همانند شكل (1) ميباشد. مدار راهانداز موتور الكتريكي چهار فاز PMSMدر شكل 3 آورده شده كه سيستم تغذيه موتور را با چهار فاز فراهم مينمايد. اين درايور قابليت اين را دارد كه دو سيستم برق جريان مستقيم و جريان متناوب عمل مينمايد. به اين صورت كه ورودياش برق جريان مستقيم يا متناوب است و خروجياش يك سيستم چهار فاز جريان متاوب ميباشد

شكل 4 نماي دو بعدي و كامل موتور در اين حالت را نمايش ميدهد. شكل 5 نماي سه بعدي موتور را نمايش ميدهد كه به دليل تقارن و عدم محاسبات تكراري، نرمافزار موتور را بصورت يك چهارم را نمايش ميدهد.

فهرست کامل فصل اول طراحی موتورPMSM

1-1 ) مدل سازی و کاهش نوسان گشتاور درموتورهای مغناطیس دائم

1و1و1چکیده 8
1و1و2اصول کار موتورهای الکتریکی 9
1و1و3مقدمه 17
1و1و4 تاریخچه مغناطیس 18
1و1و5طرح مسئله 18
1و1و6دسته بندی انواع ماشین های مغناطیس دائم 19
1و1و7موتورهای مغناطیس دائمAC 20

1-2 ) تحلیل دینامیکی و کاهش نوسان گشتاور در موتورهای سنکرون مغناطیس دائم

1و2و1مقدمه 23
1و2و2ماشین های سنکرون قطب برجسته 24
1و2و3پایداری استاتیک(ماندگار) 24
1و2و4پایداری دینامیکی 25
1و2و5بررسی پایداری دینامیکی سیستم با وجود تغییرات کوچک 26
1و2و6بررسی پایداری دینامیکی سیستم با وجود تغییرات بزرگ 28
1و2و7مدل سازی دینامیکی موتورPMSM 29
1و2و8مدل سازی 31
1و2و9شبیه سازی 31
1و2و10تجزیه وتحلیل سیستم 31
1و2و11طراحی کنترل کننده 31
1و2و12مدل سازی ریاضی موتورPMSM 32
1و2و13مدار معادل موتورPMSM قطب برجسته 36
1و3و14مدل هفت موتورPMSM 40

1-3 ) مدل سازی و پریونیت کردن مقادیر ولتاژها،جریان ها و شاردورهای استاتور

1و3و1پریونیت کردن مقادیر ولتاژها،جریان ها و شاردور روتور 49
1و3و2پریونیت کردن امپدانس ها 51
1و3و3مدل سازی و پریونیت کردن بخش مکانیکی موتور با دینامیک روتور 53
1و3و4پریونیت کردن رابطه گشتاور در موتور PMSM 55
1و3و5پارامتر های عملیاتی 56
1و3و6راکتانس نشتی محور طولی وعرضی 57
1و3و7راکتانس زیر گذر محور طولی و محور عرضی وثابت زمانی آنها 58
1و3و8راکتانس گذرای محور طولی و محور عرضی و ثابت زمانی آنها 63
1و3و9راکتانس سنکرون محور مستقیم (راکتانس حالت مانا) 66
1و3و10عملکرد حالت مانای موتور PMSM 71
1و3و11عملکرد حالت گذرای موتور PMSM 71
1و3و12عملکرد حالت زیر گذرای موتورPMSM 73
1و3و13معادلات موتورPMSM 73
1و3و14مدل10 موتور PMSM 74
1و3و15مدل8موتورPMSM 75
1و3و16مدل6 موتورPMSM 75
1و3و17مدل4 موتورPMSM 75
1و3و18مدل کلاسیک 76

1-4 ) مدل سازی و شبیه سازی موتور سنکرون مغناطیس دائم باروش کنترل اسکالر و کنترل برداری با استفاده از فیلتر

1و4و1مقدمه 82
1و4و2مدل سازی سیستم بر اساس اصول فیزیکی و استخراج معادلات سیستم و طراحی حالت ماندگار موتور BLDC 82
1و4و3طراحی کنترلرPID 85
1و4و4طراحی فضای حالت 89
1و4و5طراحی کنترل کننده حالت با استفاده از روش قطب گذاری 93
1و4و6شبیه سازی موتور سنکرون مغناطیس دائم با نرم افزارPSLM 96
1و4و7شبیه سازی موتورها به روش کنترل برداری 99
1و4و8شبیه سازی موتورسنکرون مغناطیس دائم به روش کنترل برداری 100
1و4و8نتیجه و پیشنهاد 111
1و4و9نتیجه و پیشنهاد 111
1و4و10منابع و پیوست 113
1و4و11 منابع 114

1-5 ) موتورهای سنکرون مغناطیس دائم(PMSM) در جهت تغییر سریع سرعت

1و5و1چکیده 129
1و5و2 آشنایی با موتور سنکرون مغناطیس دائم 135
1و5و3مقدمه 135
1و5و4موتور سنکرون 137
1و5و5مزایای موتور سنکرون 138
1و5و6معایب موتور سنکرون 138
1و5و7کاربرد موتور سنکرون 138
1و5و8موتور سنکرون مغناطیس دائم 139
1و5و9ساختمان موتور سنکرون مغناطیس دائم 140
1و5و10مزایا وارزیابی اقتصادی 143
1و5و11کاربردهای موتورسنکرون مغناطیس دائم 143
1و5و12تقسیم بندی موتورمغناطیس دائم(موتور(PM 144
1و5و13مقایسه بین موتورسنکرون مغناطیس دائم وموتورDCبدون جاروبک 144
1و5و14مقایسه موتورمغناطیس دائم(PM)باموتورهای القایی 145
1و5و15الف-مزایای موتورهایPMنسبت به موتورهای القایی 145
1و5و16ب-معایب موتورهایPMنسبت به موتورهای القایی 145

1-6 ) ساختارومدلسازی موتورسنکرون مغناطیس دائم

1و6و1مقدمه 147
1و6و2تفاوت عملکردموتورسنکرون مغناطیس دائم نوعSPMونوعIPM 148
1و6و3معادلات ماشین دردستگاه مرجع سه فازabc 149
1و6و4معادلات ماشین دردستگاه مرجع چرخان 150

1-7 ) بررسی سه روش کنترل سرعت درموتورهای سنکرون مغناطیس دائم

1و7و1مقدمه 154
1و7و2روش کنترل معمول درصنعت برمبنای مولفه های جریان 154
1و7و3مکان های هندسی ونواحی سرعت 157
1و7و4معایب روش کنترل معمول درصنعت برمبنای مولفه های جریان 158
1و7و5روش کنترل معمول درصنعت برمبنای مولفه های ولتاژ 158
1و7و6مدل ریاضی موتوربرمبنای مولفه های ولتاژ 158
1و7و7اصول ومبانی ریاضی روش کنترل معمول درصنعت برمبنای مولفه های ولتاژ 160
1و7و8 مکان هندسیMAX T/A 160
1و7و9مکان هندسی Max Voltage and Max Current 161
1و7و10مکان هندسیMAX P/V 161
1و7و11نحوه تعیین نوع مکان هندسی درسرعت های مختلف 163
1و7و12سیستم کنترل موتورسنکرون مغناطیس دائم 167
1و7و13نتایج شبیه سازی درروش کنترل معمول درصنعت برمبنای مولفه های ولتاژ 168
1و7و14جمع بندی ونتیجه گیری روش کنترل معمول درصنعت برمبنای مولفه های ولتاژ 170
1و7و15روش کنرل مستقیم شاروگشتاور((DTC 170
1و7و16مقدمه ومعرفی روش 170
1و7و17معادلات موتوردر چارچوب شارژاستاتور 171
1و7و18معادله گشتاور در چار چوب شار استاتور((x y 172
1و7و19معادله شار پیوندی در چارچوب شار استاتور در PMSMبا روتور استوانه ای 172
1و7و20ساختارDTCدر محرکهPMSM 175
1و7و21الگوریتم کاهش هارمونیک جریان (کنترل مستقیم مولفه صفر جریان) 177
1و7و23مشکلات اعمال DTCبررویPMSM 178
1و7و24شبیه سازی و نتایج آن 178
1و7و25جمع بندی و نتیجه گیری روش DTC 180
1و7و26تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق 181
1و7و27پیشنهاد برای پژوهش های بعدی 181
1و7و28منابع و ماخذ 182

1-8 ) بررسی سه روش کنترل سرعت درموتورهای سنکرون مغناطیس دائم

1و8و1چکیده 195
1و8و2مقدمه 196
1و8و3کلیات 197
1و8و4هدف 198
1و8و5پیشینه تحقیق 199
1و8و6روش کاروتحقیق 200

1-9 ) ساختمان وعملکرد موتورسنکرون باآهنربای دائم داخلی

1و9و1تاریخچه 204
1و9و2عملکردموتورسنکرون مغناطیس دائم بامگنت داخلی 205
1و9و3تحلیل موتورسنکرون مغناطیس دائم باآهنربای داخلی 207
1و9و4روش تجلیل تقریبی 208
1و9و5محاسبه اندکتانسها 208
1و9و6دیاگرام فازوری حالت ماندگار 216
1و9و7معادلات دینامیکی دو محوری حاکم برموتورسنکرون مغناطیس دائم بامگنت داخلی 217
1و9و8تحلیل به روش مدار معادل مغناطیس 221

1-10 ) طراحی براساس روشهای پایه وتجربی

1و10و1طراحی موتور سنکرون با آهن ربای دائم داخلی 226
1و10و2 استاتور 226
1و10و3معادله سایزینگ 226
1و10و4انتخاب چگالی شار متوسط 227
1و10و5 انتخاب آمپر دور برمتر 227
1و10و6جدا سازی طول و قطر 227
1و10و7سیم پیچی استاتور 228
1و10و8 تعداد دورهر فاز 228
1و10و9هادیهای استاتور 228
1و10و10شکل شیارهای استاتور 228
1و10و11تعداد شیارهای استاتور 228
1و10و12مساحت شیارهای استاتور 229
1و10و13عایق شیارهای استاتور 230
1و10و14طول حلقه متوسط 230
1و10و15دندانه استاتور 230
1و10و16هسته هستاتور 230
1و10و17 طول فاصله هوایی 231
1و10و18طراحی روتور 231
1و10و19تعداد قطبها 232
1و10و20طراحی آهنربای دائم 233
1و10و21پلهای ساختاری 239
1و10و22موانع شار 239
1و10و23محاسبه تلفات 240
1و10و24طراحی موتور نمونه 242
1و10و25طراحی بهینه موتور سنکرون مغناطیس دائم 257
1و10و26استراتژی طراحی بهینه 258
1و10و27تابع هدف 259
1و10و28قیدهای بهینه سازی 259
1و10و29تعیین پارامترهای طراحی 260
1و10و30دسته بندی پارامترهای طراحی 263
1و10و31الگوریتم سنتز 264
1و10و32بهینه سازی 279
1و10و33جستجوی تابو 280
1و10و34حافظه کوتاه مدت 281
1و10و25حافظه بلند مدت 281
1و10و36شدت بخشی وتغییرمسیردادن 281
1و10و37متغییرها 283
1و10و38تکنیک جستجو 283
1و10و39مراحل جستجو 284
1و10و40نمونه طراحی بهینه یک موتورسنکرون مغناطیس دائم داخلی دارای مانع برای یک بازه گشتاور-سرعت 285
1و10و41بازه گشتاور-سرعت وکنترل موتور 285
1و10و42روند عملی طراحی بهینه 287
1و10و43نتایج طراحی بهینه 291
1و10و44نکات اجرایی 295
1و10و45طراحی بهینه باورقه های0،2میلیمتریذدریک بازه سرعت 296
1و10و46طراحی بهینه دریک نقطه کار 299
1و10و47مقایسه سه طرح بهینه 301

1-11 ) طراحی،آنالیزوبهینه سازی درمدل آهنرباموتور الکتریکی چهارفازمغناطیس دائم سنکرون((PMSM

1و11و1چکیده 317
1و11و2مقدمه 317
1و11و3تعیین نیازمندی هاوموانع درطراحی 318
1و11و4طراحی موتورPMSMبه بوش تحلیل عددی 318
1و11و5تحلیل موتورچهارفازمغناطیس دائم سنکرون به روش اجرای محدود 319
1و11و6پارامترهای استخراجی مدل 320
1و11و7شبیه سازی رفتار سیستم رانش 322
1و11و8نتیجه گیری 328
1و11و9مراجع 328

1-12 ) طراحی بهینه موتوردائم بدون جاروبک بااستفاده ازالگوریتم زنبوروآنالیزاجزای محدود

1و12و1چکیده 330
1و12و1مقدمه 330
1و12و2معادلات طراحی 331
1و12و3توصیف پارامتری 331
1و12و4پارامترهای هندسی 332
1و12و5پارامترهای مغناطیسی 333
1و12و6پارامترهای الکتریکی 333
1و12و7الگوریتم زنبور 334
1و12و8نتایج بهینه سازی 336
1و12و9تحلیل اجزای محدود 338
1و12و10نتیجه گیری 341
1و12و11مراجع 341

1-13 ) بررسی تاثیرزاویه دهانه ورودی شیاربرریپل گشتاوردندانه ای درموتورPMSM

1و13و1خلاصه 342
1و13و2مقدمه 342
1و13و3ریپل گشتاوردندانه ای 343
1و13و4تاثیرزاویه دهانه ورودی شیاربرورودی ریپل گشتاوردندانه ای 344
1و13و5نتیجه گیری 348
1و13و6مراجع 348

1-14 ) کنترل آشوب درموتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از جایابی بهینه ی نماهای لیاپانف

1و14و1خلاصه 349
1و14و2مقدمه 349
1و14و3بزرگترین نمای لیاپانف 350
1و14و4الف – مدل موتورسنکرون مغناطیس دائم 350
1و14و5ب-محاسبه بزرگ ترین نمای لیاپانف 350
1و14و6طراحی کنترل کننده 350
1و14و7نتایج شبیه سازی 351
1و14و8نتیجه گیری 352
1و14و9مراجع 352

1-15 ) طراحی ژنراتورالکتریکی سه فازمغناطیس دائم سنکرون به روش اجزای محدودوبررسی اثرفاصله هوایی برای دستیابی به مشخصات مطلوب ژنراتور

1و15و1مقدمه 353
1و15و2محاسبه ژنراتورالکتریکی مغناطیس دائم سنکرون به روش تحلیل اجرای محدود 354
1و15و3پارامترهای استخراجی مدل 355
1و15و4الف-داده های مدل 355
1و15و5ب-پارامترهای اصلی ابعاد 355
1و15و6شبیه سازی،بهینه سازی وآزمایش ژنراتور 355
1و15و7نتیجه گیری 358
1و15و8مراجع 358

1-16 ) بررسی تاثیرزاویه دهانه ورودی شیاربرریپل گشتاوردندانه ای درموتورPMSM

1و16و1چکیده 360
1و16و2مقدمه 360
1و16و3ریپل گشتاوردندانه ای 360
1و16و4تاثیرزاویه دهانه ورودی شیار برروی ریپل گشتاور دندانه ای 361
1و16و5نتیجه گیری 364
1و16و6مراجع 364

1-17 ) تجزیه وتحلیل نیروی الکترو مغناطیسی ونویزهای موتورسنکرون مغناطیس دائم برای استفاده درسیستم فرمان اتومبیل

1و17و1چکیده 366
1و17و2مقدمه 367
1و17و3مشخصات موتور مورد آنالیز 368
1و17و4آنالیز چگالی شارهای شعاعی و مماسی 369
1و17و5آنالیزساختاری 373
1و17و6فشارمغناطیسی تحت شرایط بدون بار 373
1و17و7نتیجه گیری 375
1و17و8مراجع 376

1-18 ) طراحی موتور الکتریکی آهنربادائم سنکرون چهار فازPMSMو بهینه سازی با استفاده از روش اجزای محدود وfinal element

1و18و1چکیده 377
1و18و2مقدمه 377
1و18و3محاسبه موتور الکتریکی مغناطیس دائم سنکرون به روش تحلیل اجزاء محدود 378
1و18و4پارامترهای استخراجی مدل 380
1و18و5شبیه سازی وبهینه سازی سیستم رانش 380
1و18و6نتیجه گیری 384
1و18و7مراجع 384

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه طراحی موتور PMSM معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مدلسازی موتور PMSM

شکل 1 بلوک دیاگرام خلاصه شده ی یک سیستم رانش معکوس گرد PMSM شامل خازن های پارازیتی فرکانس بالا
را نشان میدهد. همانطور که در بخش قبل به آن اشاره شد در سیستم رانش معکوس گرد تغذیه موتور PMSM معکوس گرد از طریق اینورتر صورت میگیرد و در نتیجه بررسی EMI در این سیستم ها از اهمیت زیادی برخوردار است. برای انجام مطالعات EMI هدایتی مدل فرکانس بالای موتور ،کابل و درایو را باید به طور جداگانه استخراج کرد. مدلهای استخراج شده باید دقیق باشند و المانهای آنها به راحتی قابل محاسبه باشد و تمام خصوصیات فرکانسی آن بخش از سیستم را تا فرکانس مورد نظر را بیان کند

فهرست کامل فصل دوم مدلسازی موتور PMSM

2-1) مدل سازی ریاضی شبیه سازی موتورسنکرون مغناطیس دائم

2و1و1مقدمه 385
2و1و2مدل سازی دینامیکPMSM 385
2و1و3چارجوب مرجع تبدیل روتور 387
2و1و4گشتاور الکترومغناطیسی 387
2و1و5پیاده سازی معادلات مدل شده با سیمولینک 388
2و1و6زیر سیستم جریان 388
2و1و7مدل زیر سیستم گشتاور 388
2و1و8مدل زیر سیستم سرعت 388
2و1و9نتایج شبیه سازی 389
2و1و19نتیجه گیری 389
2و1و11مراجع 389

2-2) تخمین پارامترهای مدل فرکانسی موتورPMSMوکابل،جهت مطالعاتEMIهدایتی در یک سیستم رانش معکوس گرد

2و2و1مقدمه 390
2و2و2مدلسازی فرکانس بالا 391
2و2و3موتور 392
2و2و4کابل 394
2و2و5شبیه سازی و نتایج 395
2و2و6نتیجه گیری 399
2و2و7مراجع 399

2-3) کاربردالگوریتم تصویرمتعامد در تخمین پارامترهای موتورسنکرون مغناطیس دائم

2و3و1چکیده 401
2و3و2مقدمه 401
2و3و3معرفی تخمین گر 402
2و3و4مدلPMSM 402
2و3و5فرم اول 403
2و3و6فرم دوم 403
2و3و7تخمین پارامترهایPMSM 403
2و3و8تخمین پارامترهای فرم اول 403
2و3و9شبیه سازی 404
2و3و10نتیجه گیری 406
2و3و11مراجع 406

2-4) سازی کنترل ماشین سنکرون آهنربای دائمی در دستگاه شار استاتور

2و4و1فهرست مطالب 408

2-5) استخراج روابط دستگاه شاراستاتور

2و5و1مقدمه 409
2و5و2روابط ماشین دردستگاه شار استاتور 409

2-6) کنترل در دستگاه شار استاتور

2و6و1کنترل ماشین سنکرون آهنربای دائمی در دستگاه شار استاتور با استراتژیix=const 411

2-7) نتایج به دست آمده از شبیه سازی

2و7و1مقدمه 415
2و7و2کنترل ماشین سنکرون آهنربای دائمی دردستگاه شار استاتور با استفاده از استراتژی های کنترلی بیشینه گشتاور بر جریان و بیشینه بازده 415
2و7و3تعیین شار فرمان به منظور اعمال استراتژی بیشینه گشتاوربرجریان: 418
2و7و4تعیین شارفرمان به منظوراعمال استراتژی بیشینه بازده: 420
2و7و5اعمال استراتژی های کنترل به یک موتور: 421
2و7و6شبیه سازی مدارکنترل دردستگاه شاراستاتورومقایسه آن باکنترل دردستگاه چرخان 422
2و7و7نتایج حاصل ازشبیه سازی 423
2و7و8نتیجه گیری 427
2و7و9منابع مراجع 430

2-8) تعیین درصد خطای سیم پیچی موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از منطق فازی

2و8و1چکیده 431
2و8و2مقدمه 431
2و8و3شبکه تطبیقی عصبی-فازیANFIS 433
2و8و4موتورسنکرون مغناطیس دائم 433
2و8و5شبیه سازی 434
2و8و6مدل موتور سنکرون مغناطیس دائم تحت شرایط خطای سیم پیچی 434
2و8و7منطق فازی وتشخیص درصدخطای سیم پیچی 436
2و8و8نتایج شبیه سازی وبحث موردنتایج 439
2و8و9نتیجه گیری 440
2و8و10مراجع 441

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم عیب یابی موتور PMSM

پس از شبیه سازی جریان خروجی موتور در حالت خطا، مولفه مقدار موثر جریان و مولفه توالی منفی جریان استخراج شد. در مرحله تشخیص و جداسازی خطا از روش خوشه بندی فازی FCM استفاده شده است. شکل (6) حاصل خوشه بندی جریان مقدار موثر است.
در این روش از 6دسته استفاده شده است. همانگونه که مشخص است رنگ سبز و نیلی مربوط به داده های سالم و رنگ آبی و نارنجی و قرمز مر بوط به حالتهای خطا می دیگر باشد. قابل ذکر است در این خوشه بندی، با توجه به تعداد دسته ها شدت خطا نیز استخراج شده است به گونه ای که داده های دسته ششم که با رنگ نارنجی نشان داده شده است داده هایی با بیشترین شدت خطا می باشند. و همینطور داده های رنگ نیلی و داد زرد ه هایی هستند که کمترین میزان خطا را نشان می دهد.
قابل ذکر است که این عمل روی جریان فاز Aبوده است.
در مرحله بعدی کار ، خوشه بندی فازی روی مولفه توالی منفی نیز انجام شد که در شکل (7) قابل مشاهده می باشد. در اینجا نیز همانند بالا از 6دسته برای خوشه بندی استفاده شده است، و همانگونه که مشخص است این روش بخوبی توانسته است به جداسازی این خطا دست پیدا کند. هر دسته با یک رنگ نشان داده شده است که رنگ سبز مر بوط به داده های سالم ورنگ های دیگر مر بوط به داده های خطا در شدت های متفاوت آن هستند، بطوری که نیلی کمترین ونارنجی بیشترین شدت داده های ناسالم هستند. زیرا با افزایش شدت خطا اندازه مولفه توالی منفی بیشتر می شود، بنابراین به نظر می رسد به یک معیار درست وکامل برای تشخیص و جدا سازی خطا دست پیدا کرده ایم

فهرست کامل فصل سوم عیب یابی موتور PMSM

3-1 ) جبران عیب داخلی موتورسنکرون آهنربای دائم بااستفاده ازکنترل کننده ورویتگرمدل لغزشی

3و1و1خلاصه 443
3و1و2مقدمه 443
3و1و3مدل ریاضیPMSM 444
3و1و4طرح کلیFTC 445
3و1و5طراحیSMC 446
3و1و6طراحیSMO 446

3-1 ) تشخیص خطای موتورهای مغناطیس دائم بااستفاده ازخوشه بندی فازی غیرنظارت شده

3و2و1چکیده 450
3و2و2مقدمه 450
3و2و3معرفی پیشنهادی 452
3و2و4معرفی مقادیرموثر 452
3و2و5مولفه توالی منفی 452
3و2و6خوشه بندیFCM 454
3و2و7شبیه سازی ونتایج 455
3و2و8نتیجه گیری 456
3و2و9مراجع 456

قسمت هایی از فصل چهارم بهینه سازی موتور PMSM

توپولوژي موتور
در شــکل (1) توپولــوژي یــک نــوع PMLSM یــک طرفــه شیاردار نشان داده شده است که سیم پیچـی آرمیچـر در بخـش استاتور قرار دارد و سیستم تحریک موتور در قسمت متحـرك آن نصب شده است. در شکل (2) گاه آزمایش نمونه ی این نـوع موتـور نشان داده شده که ابعاد اصـلی آن در جـدول (1) ارائـه گردیـده است

فهرست کامل فصل چهارم بهینه سازی موتور PMSM

4-1 ) بهینه سازی عملکردموتورسنکرون مغناطیس دائم(PMSM) بااستفاده ازالگوریتم مورچگان

4و1و1مقدمه 458
4و1و2مدل سیستم 458
4و1و3روش های تنظیم پارامترکنترلرPID 460
4و1و4روش تنظیم نوسانات میرا 460
4و1و5الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان(ACO) 461
4و1و6نتایج 461
4و1و7نتیجه گیری 463
4و1و8مراجع 463

4-2 ) طراحی،آنالیزوبهینه سازی درمدل آهنرباموتورالکتریکی چهارفازمغناطیس دائم سنکرون(PMSM)

4و2و1چکیده 465
4و2و2مقدمه 465
4و2و3تعیین نیازمندی هاوموانع درطراحی 466
4و2و4طراحی موتورPMSM به روش تحلیل عددی 466
4و2و5تحلیل موتور چهارفازمغناطیس دائم سنکرون به روش اجرای محدود 467
4و2و6پارامترهای استخراجی مدل 468
4و2و7شبیه سازی رفتارسیستم رانش 470
4و2و8نتیجه گیری 476
4و2و9مراجع 476

4-3 ) کنترل جریان موتورسنکرون مغناطیس دائم 6فازبه منظورکاهش نامتعالی جریانها

4و3و1خلاصه 478
4و3و2مقدمه 478
4و3و3معادلات ماشین شش فازمغناطیس دائم 479
4و3و4طرح پیشنهادی کنترل جریان 481
4و3و5جریان نامتعادل ماشین دراثرنامتقارنی خودماشین 481
4و3و6هارمونیک جریان5و7 483
4و3و7طرح کنترل جریان 483
4و3و8تحلیل نتایج شبیه سازی 484
4و3و9نتیجه گیری 488
4و3و10مراجع 488

4-4 ) بهینه سازی موتورسنکرون خطی آهنربای دائم به منظوردستیابی به شکل موج سینوسی درنیروی ضدمحرکه الکتریکی

4و4و1چکیده 490
4و4و2مقدمه 490
4و4و3مدل سازی تحلیلی 491
4و4و4توپولوژی موتور 491
4و4و5توزیع میدان مغناطیسی ناشی ازآهنربا 491
4و4و6محاسبه نیروی رانش 492
4و4و7نیرومحرکه الکتریکی سیم پیچ 493
4و4و8توزیع میدان مغناطیسی آرمیچر 493
4و4و9ارزیابی نتایج 493
4و4و10بهینه سازی بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک 496
4و4و11نتیجه گیری 497
4و4و12مراجع 497

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم مقایسه عملکرد

در اين مقاله به طراحي روش DTFC براي موتور LSPMSM سه فاز پرداخته شده و اصول طرح DTFC براي هر دو موتور مورد بحث قرار ميگيرد. علاوه بر اين مقاله حاضر به شبيه سازي و مقايسه رفتار ديناميكي موتورهاي القايي و LSPMSM براي شرايط يكسان در هر دو حالت راه اندازي مستقيم با شبكه و كنترل DTFC براي گشتاورهاي مختلف ميپردازد. همچنين نتايج شبيه سازي مؤيد آن است كه روش DTFC تأثير خاصي بر روي عملكرد حالت ماندگار و ديناميكي موتورها مخصوصاً موتور LSPMSM دارد و ثابت ميشود كه حتي در شرايط كمبود ولتاژ، بهبود قابل توجهي در عملكرد موتور LSPMSM نسبت به موتور القايي صورت مي پذيرد.

فهرست کامل فصل پنجم مقایسه عملکرد

5-1 ) عملکردموتورسنکرون مغناطیس دائم راه اندازباخط هنگام کنترل مستقیم وگشتاورومقایسه آن باموتورالقایی هنگام شرایط کمبود ولتاژ

5و1و1چکیده 499
5و1و2مقدمه 499
5و1و3کلیات ومدل سازی 500
5و1و4مدل موتورالقایی 500
5و1و5مدل موتورLSPMSM 500
5و1و6طرحDTFC 501
5و1و7نتایج شبیه سازی 502
5و1و8نتایج شبیه سازی راه اندازی باخط 502
5و1و9نتایج شبیه سازیDTFCمبتنی برجداول کلیدزنی 503
5و1و10نتیجه گیری 508
5و1و11پیوست 508
مراجع 508

5-2 ) مقایسه موتورسنکرون دائم باموتورهایDCبدون جاروبک براساس روش اجزای محدود

5و2و1چکیده 510
5و2و2مقدمه 511
5و2و3تعریف موتورسنکرون مغناطیس دائم 511
5و2و4تعریف موتورBLDC 511
5و2و5تحلیل دوموتوربااستفاده ازروش تحلیل اجزای محدود 512
5و2و6تحلیلPMSMبانرم افزار 512
5و2و7تحلیلBLDCبااستفاده ازنرم افزار 515
5و2و8نتیجه گیری 518
5و2و9مراجع 519

تمام منابع معرفی شده به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید