50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بازاریابی و برند

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 1750 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بازاریابی و برند است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش ارتباطات بازاریابی به منظور ارتقاء ارزش ویژه برند بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش استراتژی بازاریابی و ارزش ویژه برند بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش برند و رسانه های اجتماعی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش تاثیر کانال های توزیع متنوع برارزش برند بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش روش های نوین در بازاریابی و پایداری برند بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش بازاریابی سبز و برند محصولات سبز بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش استراتژی های توسعه برند بررسی شده است
  • در فصل هشتم این پژوهش مطالعات موردی بازاریابی و برند بررسی شده است

مديران بسياري از شركتها سالهاست كه دريافته‌اند برقرار ساختن ارتباط با مشتريان بوسيله ابزارهاي رسانه‌اي سنتي مانند تلويزيون و راديو ديگر اثربخشي و كارائي خود را از دست داده‌اند. از اين رو به يافتن شيوه‌هاي جديد ارتباطي با هدف ارتقاء آگاهي از محصول در دانش مصرف كنندگان، ايجاد تداعي‌هاي ذهني مثبت از برند و توسعه سطح وفاداري آنان روي آورده‌اند.
اگر برند را يك نام، اصطلاح، علامت يا سمبل كه به منظور تعيين هويت كالا یا خدمات يك فروشنده است بدانيمگام نخست در ايجاد برند براي هر كسب و كاري فراهم سازي بستري مطمئن در برقراري ارتباط موثر با مشتريان مي باشد. ارتباطات بازاريابي و يا به عبارت بهتر ارتباطات هم پیوند (یکپارچه) بازاريابي (IMC) كه براساس نظر انجمن تبليغاتي آمريكا يك مفهوم برنامه ريزي ارتباطات بازاريابي است كه در قالب يك برنامه جامع ارتباطي، نقش هاي استراتژيك انواع ابزارهاي ارتباطي مانند تبليغات ، روابط عمومي ، بازاريابي مستقيم و ترفيع فروش را مورد ارزيابي قرار داده و اين ابزارها را به منظور شفاف ساختن، تداوم و به حداكثر رساندن اثر ارتباطات بازاريابي با هم تركيب مي‌كند، می باشد از مهمترين سنگ بناهاي برقراري ارتباط با مشتري ارزيابي مي شود، چرا كه تركيب مناسب و بهره‌مندي هوشمندانه در ارتباطات بازاريابي منجر به ايجاد برند در بازار خواهد شد.
مهم است كه بدانيم، ضمن برقراري ارتباط با مشتريان جديد بايد بتوان در حفظ مشتريان فعلي نيز از ابزارهاي ارتباطی بهره كافي برد چرا كه براي حفظ مشتريان فعلي تنها راه، برقراري ارتباط موثر و بلندمدت با آنان است.

قسمت هایی از فصل اول ارتباطات بازاریابی به منظور ارتقاء ارزش ویژه برند

ابزارهای ارتباطی بازاریابی نقش مهمی در دستیابی به اهداف یک شرکت از جمله ایجاد و ارتقا ارزش ویژه برند آن بازی می کند. همپیوندی (یکپارچگی) ابزارهای ارتباطی، استراتژی ترفیع و نوع کانال توزیع از مهمترین عواملی است که می تواند در نیل این هدف نقش آفرین باشند. این تحقیق با رویکرد ترکیبی( کیفی – کمی) طی سال 1392 و 1393 و با هدف ارائه ی الگوی از ابزارهای ارتباطی همپیوند (یکپارچه) به منظور ارتقا ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری در صنعت مواد غذایی انجام شد.
بر این اساس در بخش کیفی براساس مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق مدل اولیه تحقیق ارائه شد. سپس مصاحبه های ساختار یافته ای با نخبگان علمی و تجربی صورت گرفت. با استفاده از روش تحلیل محتوا مصاحبه ها مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت مدل اولیه تحقیق اصلاح شد . سپس مدل اصلاح شده در بخش تحقیق کمی و با استفاده از پرسشنامه در شرکتهای صنعت مواد غذایی بازار بورس تهران و مصرف کنندگان برندهای اصلی آنها مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج بدست آمده براساس روش مدلسازی معادلات ساختاری و ضریب همبستگی حاکی از آن است که استراتژی ترفیع کششی، کششی –رانشی و کانال توزیع مستقیم به عنوان تعدیلگر تاثیر معنادار و مثبت و استراتژی ترفیع رانشی تاثیر معنادار و منفی بر رابطه بین ابزارهای ارتباطی بازاریابی و ارزش ویژه برند داشته و کانال توزیع غیر مستقیم تاثیر معناداری در این ارتباط نداشته است. همچنین با توجه به رابطه و همبستگی بالای معیارهای هم پیوندی (یکپارچگی) با ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری، ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری به عنوان معیار صحت هم پیوندی (یکپارچگی) ابزارهای ارتباطی مورد تایید قرار گرفت.

فهرست کامل فصل اول ارتباطات بازاریابی به منظور ارتقاء ارزش ویژه برند

1-1 ) الگوی هم پیوند ارتباطات بازاریابی به منظور ارتقاء ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری در صنعت مواد غذائی ایران

1و1و1مقدمه 21
1و1و2بیان مسئله 21
1و1و3اهمیت وضرورت تحقیق 24
1و1و4اهداف تحقیق 26
1و1و5مدل مفهومی اولیه 27
1و1و6سوالات تحقیق 28
1و1و7روش شناسی 28
1و1و8نوع روش تحقیق 28
1و1و9قلمروی تحقیق 29
1و1و10روش جمع آوری داده ها 29
1و1و11جامعه آماری روش نمونه گیری و حجم نمونه 29
1و1و12روش تجزیه وتحلیل داده ها 30
1و1و13تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی 31

1-2 ) مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق

1و2و1مقدمه 36
1و2و2مبانی نظری تحقیق 36
1و2و3تعریف بازاریابی و سیر تحول و تکامل آن 36
1و2و4مفهوم بازاریابی 36
1و2و5سیر تحول و تکامل مفهوم بازاریابی 39
1و2و6 آمیخته بازاریابی 44
1و2و7ارتباطات 51
1و2و8انواع مدلهای ارتباطی 51
1و2و9ارتباطات بازاریابی و ابزارهای ارتباطی 53
1و2و10ارتباطات بازاریابی 53
1و2و11ابزارهای ارتباطی 55
1و2و12تبلیغات 57
1و2و13بازاریابی مستقیم 67
1و2و14روابط عمومی 69
1و2و15پیشبرد فروش 72
1و2و16فروش شخصی 75
1و2و17اینترنت و رسانه تعاملی 77
1و2و18اثربخشی ابزارهای ارتباطی )تأثیر ابزارهای ارتباطی بر ارزش ویژه برند) 80
1و2و19هم پیوندی )یکپارچگی) 87
1و2و20مفهوم و تعریف هم پیوندی)یکپارچگی) 88
1و2و21اهمیت هم پیوندگی )یکپارچگی) 89
1و2و22مدلهای هم پیوندی و یکپارچگی 89
1و1و23مراحل یکپارچگی 90
1و1و24معیارهای ارزیابی هم پیوندی )یکپارچگی( 90
1و2و25ارتباطات هم پیوند بازاریابی 93
1و2و26تعریفIMC 94
1و2و27سیر تکاملیIMC 97
1و2و28اهمیت و جایگاهIMC 101
1و2و29اهدافIMC 102
1و2و30ویژگیها و خصوصیاتIMC 103
1و2و31سطوحIMC 104
1و2و32مدلهایIMC 108
1و2و33مدلهای برنامه ریزیIMC 114
1و2و34اجراIMC 123
1و2و35مدلهای ارزیابیIMC 126
1و2و36رویکرد استراتژیک کلر به فرآیند برنامه ریزی، اجراء و کنترل گزینه های ارتباطی 129
1و2و37موانع و مشکلاتIMC 132
1و2و38برند 133
1و2و39مفهوم برند 135
1و2و40جایگاه و اهمیت برند 136
1و2و41ارزش ویژه برند 138
1و2و42ارزش ویژه برند 138
1و2و43رویکردهای ارزش ویژه برند 144
1و2و44مدلهای ارزش ویژه برند 145
1و2و45مدلهای اندازه گیری و ارزیابی ارزش ویژه برند 162
1و2و46ارزش ویژه برند معیاری برای اثربخشی ارتباطات هم پیوند بازاریابی 166
1و2و47استراتژی ترفیع )رانشی و کششی( 168
1و2و48مفهوم استراتژی 169
1و2و49سطوح استراتژی 170
1و2و50اهمیت هماهنگی بین سطوح استراتژی 173
1و2و51استراتژی رانشی و استراتژی کششی 174
1و2و52ارتباط بین استراتژی های کششی و رانشی با ابزارهای ارتباطی 175
1و2و53کانال توزیع 177
1و2و54مفهوم توزیع و کانال توزیع 178
1و2و55ساختار کانال توزیع 179
1و2و56توزیع مستقیم 182
1و2و57توزیع غیر مستقیم 183
1و2و58مدل طراحی کانال 185
1و2و59کانالهای توزیع چندگانه 185
1و2و60ارتباط بین ابزارهای ارتباطی با کانالهای توزیع 186
1و2و61استراتژی کانال توزیع و استراتژی ترفیع 187
1و2و62کانال های توزیع و ابزارهای ارتباطی و تأثیر آنها بر ارزش ویژه برند 188
1و2و63مروری بر پیشینه تحقیق 189
1و2و64تحقیقات انجام شده در ایران 190
1و2و65تحقیقات انجام شده در سطح جهانی 192
1و2و66آشنائی با صنعت مواد غذائی 202

1-3 ) روش شناسی تحقیق

1و3و1مقدمه 207
1و3و2روش تحقیق 207
1و3و3تحقیق کیفی- اکتشافی 209
1و3و4جامعه آماری و روش نمونهگیری در بخش تحقیق کیفی 210
1و3و5روش گردآوری اطلاعات در بخش کیفی 210
1و3و6روایی و پایانی ابزار تحقیق کیفی 211
1و3و7تجزیه و تحلیل دادهها در بخش تحقیق کیفی 212
1و3و8تحقیق کمی 218
1و3و9روش تحقیق کمی 218
1و3و10جامعه آماری و روش نمونهگیری در بخش تحقیق کمی 219
1و3و11روش گردآوری اطلاعات در بخش تحقیق کمی 219
1و3و12روایی و پایانی ابزار تحقیق کمی 223
1و3و13تجزیه و تحلیل دادهها در بخش تحقیق کمی 226

1-4 ) یافته های تحقیق

1و4و1مقدمه 229
1و4و2تجزیه و تحلیل تحقیق کیفی- اکتشافی 229
1و4و3ابزارهای ارتباطی 230
1و4و4استراتژی ترفیع 231
1و4و5کانالهای توزیع 231
1و4و6ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری(CBBE 233
1و4و7معیارهای ارزیابی اثربخشی هم پیوندی ارتباطات بازاریابی 234
1و4و8اصلاح و تعدیل مدل مفهومی اولیه تحقیق بر مبنای تحقیق کیفی 235
1و4و9تجزیه وتحلیل تحقیق کمی 237
1و4و10توصیف پاسخگویان )دادههای جمعیت شناختی 237
1و4و11سن مدیران 238
1و4و12جنسیت مدیران 238
1و4و13سطح تحصیلات مدیران 239
1و4و14سمت مدیران 240
1و4و15سابقه کار مرتبط مدیران 241
1و4و16سن مشتریان 242
1و4و17جنسیت مشتریان 224
1و4و18سطح تحصیلات مشتریان 243
1و4و19میزان درآمد مشتریان 244
1و4و20تحلیل آماری داده های حاصل از پرسشنامه تحقیق 246
1و4و21بررسی مدل اصلاح شده تحقیق 247
1و4و22برازش مدل 248
1و4و23تحلیل عاملی 249
1و4و24آزمون فرضیه های تحقیق 237
1و4و25آزمون فرض نرمال بودن متغیرها 237
1و4و26آزمون فرضیه های تحقیق 238

1-5 ) نتیجه گیری و پیشنهادات

1و5و1مقدمه 270
1و5و2نتایج تحقیق 270
1و5و3نتایج جمعیت شناختی 270
1و5و4نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین ابزارهای ارتباطی بازاریابی با ارزش ویژه برند ازدیدگاه مشتری(CBBE) 270
1و5و5نتایج حاصل از بررسی تاثیر استراتژی ترفیع بر رابطه بین ابزارهای ارتباطی بازاریابی و ارزش ویژه برند ازدیدگاه مشتری(CBBE) 271
1و5و6نتایج حاصل از بررسی تاثیر کانال توزیع بر رابطه بین ابزارهای ارتباطی بازاریابی و ارزش ویژه برند ازدیدگاه مشتریCBBE)) 275
1و5و7نتایج حاصل از بررسی رابطه بین معیارهای هم پیوندی ) یکپارچگی ( ابزارهای ارتباطی بازاریابی و ارزش ویژه برندازدیدگاه مشتری(CBBE) 277
1و5و8مدل نهایی تحقیق 279
1و5و9جمع بندی 279
1و5و10پیشنهادات کاربردی 282
1و5و11پیشنهادات کاربردی مرتبط با ابزارهای ارتباطی بازاریابی 282
1و5و12پیشنهادات کاربردی با استراتژی ترفیع 282
1و5و13پیشنهادات کاربردی در ارتباط با کانال توزیع 283
1و5و14پیشنهادات کاربردی در مورد ارزش ویژه برند 283
1و5و15پیشنهادهای کاربردی در مورد معیارهای هم پیوندی ) یکپارچگی) 284
1و5و16نوآوری تحقیق 285
1و5و17محدودیتهای تحقیق 285
1و5و18پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 285
1و15و19منابع و مأخذ 287

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه بازاریابی و برند معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم استراتژی بازاریابی و ارزش ویژه برند

در حال حاضر، بازار رقابتی، تولیدکنندگان را مجبور کرده است که بر اساس نیاز مشتریان، تولید داشته باشند. مطالعه رفتار خرید مصرف کنندگان، که به طور خلاصه رفتار مصرف کننده نامیده میشود. اطلاعات مهمی را در مورد مصرف کنندگان و الگوی مصرفی آنها، فراهم میکند. یک سازمان زمانی میتواند بقا داشته باشد که نیازها و خواسته های آنان را تامین کند و درک کاملی از آنها داشته باشد. این مستلزم درک رفتار مصرف کنندگان است و این کار، کار آسانی نیست. مصرف کنندگان ممکن است که انگیزش درونی عمیق خود را نشناسند یا ممکن است به عوامل تاثیرگذار در یک لحظه واکنش نشان دهند و به آسانی ذهنیت خودشان را تغییر دهند. به هر حال، بازاریابان باید نیازها، رفتارهای خرید و خواسته های مشتریانشان را درک و تصور کنند.

به علت افزایش شدید رقابت تبلیغاتی، برندها به سختی می توانند توجه مصرف کنندگان را به خود جلب نمایند، پیام خود را به آنها منتقل کنند و نهایتاً آنها را جهت خرید محصول متقاعد نمایند .مهم ترین موضوعات علم بازاریابی، مقوله رفتار مصرف کننده است. یکی از اهداف بازاریابان در مطالعه رفتار و یادگیري مصرف کنندگان، تشویق آن ها به وفادار بودن به برند یا نام و نشان تجاري است.که ارزش ویژه برند نقش محوري و نقطه آغاز تمایز بین پیشنهادات رقابتی بوده است .توسعه یک برند قوي نیازمند تفکر استراتژیک است. به طوري که ابزارهاي برند ادراك ارزش وعده داده شده براي مشتریان را انتقال داده و سپس اطمینان حاصل می کنند که وعده داده شده عملی می شود. ساختن یک برند قدرتمند نیازمند تعیین ویژگیهاي منافع ملموسی که برند با خود حمل می کند و مزایاي مشتریان از افزوده شدن آن منافع و مزایاي روانی یا احساسی محصول است.این مفهوم ممکن است براي یک مشتري وفادار تحت عنوان ارزش معنی شود.

فهرست کامل فصل دوم استراتژی بازاریابی و ارزش ویژه برند

2-1) بازاریابی صنعتی و تعهد و وفاداری به برند

2و1و1چکیده 388
2و1و2مقدمه 389
2و1و3مفهوم بازار 389
2و1و3تقسیم بندی بازار براساس ماهیت خریداران 389
2و1و4بازارهای مصرف كننده 389
2و1و5بازارسازمانی 389
2و1و6ماهیت تقاضای بازارصنعتی 389
2و1و7تقاضای برانگیزاننده 390
2و1و8اصول بازاریابی صنعتی 390
2و1و9مفهوم بازاریابی صنعتی 391
2و1و10نقش خصوصیات محصولات در بازاریابی صنعتی 391
2و1و11اعتماد 391
2و1و12تعهد به برند 391
2و1و13وفاداری به برند 392
2و1و14رفتار مطلوب خریدار صنعتی 392
2و1و15رضایت وفاداری مشتری دربازارهای صنعتی 392
2و1و16تاثیر تعهد، وفاداری در كاهش هزینه ها در بازارصنعتی 393
2و1و17توسعه روابط با مشتریان و مزایای آن 393
2و1و18نتیجه گیری 394
2و1و19منابع 394

2-2) بازاریابی مصرف کننده و بررسی نقشواسط ارزشویژه برند مبتنی بر مشتري در تکرار رفتارخرید مشتري و تبلیغات دهان به دهان

2و2و1چکیده 396
2و2و2مقدمه 397
2و2و3مفهوم و ضرورت ارزشویژه برند 397
2و2و4عناصر سازنده ارزشویژه برند 398
2و2و5وفاداري به برند 398
2و2و6آگاهی از برند 399
2و2و7تداعی برند 399
2و2و8کیفیت ادراك شده از برند 400
2و2و9تکرار رفتار خرید 400
2و2و10تبلیغات دهان به دهان 401
2و2و11مدل هاي مرتبط با ارزشویژه برند 401
2و2و12ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرفکنندگان – نظریه آکر 402
2و2و13مدل ارزش ویژه برند( یو و دونتو، (20 402
2و2و14مدل ارزشویژه نام تجاري دیوید آکر 403
2و2و15نتیجه گیري 403

2-3) بررسی تاثیر ابعاد ارزش ویژه برند بر روي گرایش خرید و عملکرد بازاریابی

2و3و1چکیده 406
2و3و2مقدمه 407
2و3و3اهمیت و منافع برند 409
2و3و4ساختار و سنجش ارزش ویژه برند 409
2و3و5عناصر برند 410
2و3و6وفاداري برند 410
2و3و7آگاهی ازنام برند 410
2و3و8پیوندهاي برند 411
2و3و9کیفیت خدمات درك شده 411
2و3و10عملکردبرند 412
2و3و11رفتارخریدمصرف کنندگان 412
2و3و12روش تحقیق 412
2و3و13نتیجه گیري 413
2و3و14پیشنهادات 414
2و3و15منابع وماخذ 414
2و4بررسی تاثيرعوامل بازاريابی اجتماعی بر ارزش برند ) بانك ملت ( از ديدگاه مشتريان 418
2و4و1چکيده 418
2و4و2مقدمه 419
2و4و3بازاريابی اجتماعی 421
2و4و4نام تجاري )برند( 422
2و4و5راههاي افزايش ارزش نام تجاري 423
2و4و6ارزش ويژه نام تجاري 423
2و4و7ابعاد ارزش ويژه نام تجاري 424
2و4و8نام تجاري موفق 424
2و4و9نقش نام تجاري در حوزه خدمات بانکی 425
2و4و10مدل مفهومی 426
2و4و11فرضيه هاي تحقيق 427
2و4و12روش تحقيق 428
2و4و13تجزيه و تحليل داده ها و يافته ها 429
2و4و14بحث و نتيجه گيري 432
2و4و15منابع 433

2-4) بررسی تاثيرعوامل بازاريابی اجتماعی بر ارزش برند ) بانك ملت ( از ديدگاه مشتريان

2و4و1چکيده 418
2و4و2مقدمه 419
2و4و3بازاريابی اجتماعی 421
2و4و4نام تجاري )برند( 422
2و4و5راههاي افزايش ارزش نام تجاري 423
2و4و6ارزش ويژه نام تجاري 423
2و4و7ابعاد ارزش ويژه نام تجاري 424
2و4و8نام تجاري موفق 424
2و4و9نقش نام تجاري در حوزه خدمات بانکی 425
2و4و10مدل مفهومی 426
2و4و11فرضيه هاي تحقيق 427
2و4و12روش تحقيق 428
2و4و13تجزيه و تحليل داده ها و يافته ها 429
2و4و14بحث و نتيجه گيري 432
2و4و15منابع 433

2-5) بررسی رابطه ارزش ویژه برند با عناصر آمیخته بازاریابی و ادراکات مصرف کننده

2و5و1چکیده 435
2و5و2مقدمه 436
2و5و3اهمیت تحقیق 437
2و5و4چارچوب نظري و فرضیات تحقیق 437
2و5و5عناصر آمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند 437
2و5و6شیوه توزیع. 438
2و5و7هزینه هاي تبلیغاتی 438
2و5و8رابطه بین ابعاد ارزش ویژه برند و ارزش ویژه برند بطور کلی 438
2و5و9وفاداري به برند. 439
2و5و10آگاهی / تداعی برند. 439
2و5و11رابطه ارزش ویژه برند با پاسخ هاي مشتري 439
2و5و12گسترش برند 440
2و5و13ترجیح برند و قصد خرید 440
2و5و14مدل مفهومی تحقیق 440
2و5و15روش شناسی تحقیق 441
2و5و16تجزیه و تحلیل داده ها 441
2و5و17آزمون همبستگی 442
2و5و18آزمون فرضیه هاي تحقیق 443
2و5و19برازش مدل ساختاری )تحلیل مسیر) 443
2و5و20بحث و نتیجه گیري 446
2و5و21تحلیل و پیشنهادات بر اساس روابط متغیرها 446
2و5و22تحلیل رابطه بین ابعاد ارزش ویژه برند و ارزش ویژه برند فراگیر 447
2و5و23تحلیل رابطه ارزش ویژه برند با پاسخ هاي مشتري 447
2و5و24منابع 448

2-6) مروري بر مفاهیم وفاداري برند در ادبیات بازاریابی

2و6و1چکیده 449
2و6و2مقدمه 450
2و6و3وفاداري به برند 450
2و6و4رویکردهاي اندازه گیري وفاداري به برند 452
2و6و5وفاداري نگرشی 452
2و6و6وفاداري رفتاري 452
2و6و7طبقه بندي وفاداري بر اساس دو متغیر نگرش و رفتار 453
2و6و8نتیجه گیري 454
2و6و9منابع 454

2-7) نقش میانجی آگاهی از برند و تصویر شرکت در رابطه فعالیتهاي بازاریابی خیرخواهانه و تمایل به خرید مشتري

2و7و1چکیده 456
2و7و2مقدمه 457
2و7و3ادبیات و پیشینه پژوهش 458
2و7و4بازاریابی خیرخواهانه 458
2و7و5بازاریابی خیرخواهانه، آگاهی از برند و تمایل به خرید 458
2و7و6بازاریابی خیرخواهانه، تصویر شرکت و تمایل به خرید 459
2و7و7الگوي مفهومی 460
2و7و8روش پژوهش 460
2و7و9تجزیه و تحلیل دادهها 461
2و7و10بحث و نتیجهگیري 464
2و7و11منابع 465

2-8) نقش عوامل فرهنگی رفتار مصرف کننده بر تدوین استراتژی بازاریابی و ارزش ویژه برند

2و8و1چکیده 468
2و8و2مقدمه 469
2و8و3عوامل فرهنگی رفتار مصرف کننده 470
2و8و4استراتژی بازاریابی 470
2و8و5ارزش ویژه برند 471
2و8و6فرضیات 471
2و8و7روش شناسی تحقیق 472
2و8و8یافتههای حاصل از پژوهش 473
2و8و9بررسی فرضیات تحقیق 473
2و8و10نتیجه گیری 474
2و8و11منابع 475

2-9) تاثیر فعالیت های بازاریابی رابطه ای بر ارزش ویژه برند با تعدیلگری قصور از خدمت

2و9و1چکیده: 478
2و9و2مقدمه 478
2و9و3مبانی نظری و پیشینه پژوهش 480
2و9و4بازاریابی رابطه مند 480
2و9و5کیفیت رابطه 481
2و9و6قصور از خدمت 481
2و9و7ارزش ویژه برند 482
2و9و8پیشینه پژوهش 282
2و9و9توسعه فرضیه ها و الگوی مفهومی 484
2و9و10روش پژوهش 485
2و9و11تحلیل دادهها 485
2و9و12نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش 488
2و9و13نتیجه گیری 490
2و9و14پیشنهادات 491
2و9و15مراجع 491

2-10) ارزیابی عوامل موثر بر استراتژی بازاریابی برند و نقش آن در رقابتپذیری سازمان: ارایه رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

2و10و1چکیده 496
2و10و2مقدمه 497
2و10و3بیان مسئله 498
2و10و4مبانی نظری 499
2و10و5بازاریابی برند و نقش آن در ایجاد مزیت رقابتی 499
2و10و6استراتژی بازاریابی برند و نظریه های مرتبط 500
2و10و7چارچوب نظری استراتژیهای بازاریابی برند و عناصر تشکیلدهنده 500
2و10و8استراتژی تصویر برند 501
2و10و9استراتژی موقعیت برند 501
2و10و10استراتژی توسعه برند 501
2و10و11استراتژی روابط برند 501
2و10و12استراتژی محصول 501
2و10و13استراتژی قیمت 502
2و10و14استراتژی کانال توزیع 502
2و10و15استراتژی ارتباطات 503
2و10و16روششناسی پژوهش 504
2و10و17رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری((ISM 505
2و10و18تجزیه و تحلیل دادهها با رویکردISM 508
2و10و19بحث و نتیجه گیری 514
2و10و20منابع و مراجع 515

2-11) ارزیابی تاثیر اعتبار برند از طریق بازاریابی ارتباطی بر وفاداری مشتریان : مورد مطالعه شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارتباطات راه دور

2و11و1چکیده 516
2و11و2مقدمه 517
2و11و3روششناسی پژوهش 518
2و11و4فرضیه های پژوهش 519
2و11و5مدل پژوهش 520
2و11و6یافتههای پژوهش 520
2و11و7آزمون مدل 522
2و11و8تحلیل کلیت مدل )شاخصهای برازش کلی( 523
2و11و9نتایج آزمون فرضیه ها 524
2و11و10نتیجه گیری و پیشنهادات 528
2و11و11منابع 529

2-12) اولویت بندی عوامل تاثیرگذاربربازاریابی برند به منظورایجاد ارزش ویژه برند(مطالعه موردی:بانک سینا)

2و12و1چكیده 531
2و12و2هقدمه 532
2و12و3مبانی نظری پژوهش 533
2و12و4استراتژی محصول/خدمت 533
2و12و5استراتژی کانال توزیع 534
2و12و6استراتژی ترفیع 534
2و12و7استراتژی افراد(کارکنان) 535
2و12و8استراتژی فرایند 534
2و12و9استراتژی شواهدفیزیکی 535
2و12و10مدل مفهومی پژوهش 536
2و12و11روش پژوهش 537
2و12و12یافته های پژوهش 538
2و12و13تعیین روابط ومعلولی معیارهاوزیرمعیارهابااستفاده ازتکنیک دیمتل 538
2و12و14تعیین وزن معیار وزیرمعیارهابااستفاده ازتکنیکANP 540
2و12و15نتیجه گیری وپیشنهادها 542
2و12و16منابع 544

2-13) کاربرد روانشناسی رنگ در باساریابی و تاثیز آن بر موفقیت تبلیغات و طراحی بزند

2و13و1چکیده 546
2و13و2مقدمه 547
2و13و3کاربرد رنگها در باساریابی و تبلیغات 547
2و13و4تعدیل رنگها برای تحت تاثیر رقرار دادن بیشتز مشتری 548
2و13و5کاربردرنگها در طراحی برند 551
2و13و6کاربرد رنگها در طراحی بسته بندی 552
2و13و7بحث و نتیجه گیری 553
2و13و8پیشنهادات 554
2و13و9منابع 554

2-14) تعیین ابعاد بین المللی مارک گذاری دربازاریابی بین المللی

2و14و1چکیده 556
2و14و2مقدمه 557
2و14و3مدیریت برند 557
2و14و4وفاداری نام تجاری 558
2و14و5مارک گذاری بین المللی 560
2و14و6مدل توسعه ساختار 561
2و14و6پیش زمینه تِوریکی 561
2و14و7توسعه ساختار 562
2و14و8استژاتی بازاربین المللی 562
2و14و9تشخیص موفقیت برند 563
2و14و10عملکردبازاریابی بین المللی 563
2و14و11تعهدبین المللی 563
2و14و12جایگاه مجدد برند 563
2و14و13تناسب محیط بازاریابی 563
2و14و14فرضیه های تحقیق 563
2و14و15روش تحقیق 564
2و14و16روش تجزیه وتحلیل داده هاونتایج 564
2و14و17نمودارمقادیرT 566
2و14و18استفاده های مربوط به فرضیات اصلی تحقیق 567
2و14و19نتیجه گیری 570
2و14و20منابع 570

2-15) بررسی تأثیر مدیریت روابط استراتژیک برند خدماتی بر بازاریابی برند خدماتی

2و15و1چکیده 573
2و15و2 مقدمه 573
2و15و3مروری بر ادبیات 574
2و15و4نام و نشان تجاری 574
2و15و5رضایت از برند 574
2و15و6مدیریت ارتباط استراتژیک 575
2و15و7ویژگی به های منحصر فرد خدمات و پیامدهای بازاریابی 575
2و15و8تعهد مشتری به نام و نشان تجاری )خدماتی( 576
2و15و9وفاداری به برند )خدماتی( 577
2و15و10یافته های پژوهش 579
2و15و11آزمون فرضيههای پژوهش 583
2و15و12نتیجه گیری و پیشنهادها 585
2و15و13منابع 586

2-16) تاثیر عوامل اصلی بازاریابی برند در ایجاد ارزش برند

2و16و1چکیده 589
2و16و2مقدمه 590
2و16و3ادبیات و یافته های پژوهش 590
2و16و4برند 590
2و16و5رویکردهای کلان تعریف ارزش برند 591
2و16و6تاثیر عوامل اصلی بازاریابی مرتبط با برند برای ایجاد ارزش برند 592
2و16و7عوامل بازاریابی برند 592
2و16و8استراتژی محصول 593
2و16و8کیفیت درك شده 593
2و16و9ارزش درك شده 593
2و16و10افزایش دادن تجربه مصرف کننده 594
2و16و11استراتژی قیمت 594
2و16و12درك قیمت مصرف کننده 594
13,16,2قیمت گذار ارزش 594
2و16و14استراتژی کانال 595
2و16و15کانال های مستقیم و غیر مستقیم 595
2و16و16Pull _ push 595
2و16و17حمایت کانال 595
2و16و18استراتژی ارتباط 596
2و16و19تبلیغات 596
2و16و20تبلیغات فروش 596
2و16و21حمایت و بازاریابی واقعه 597
2و16و22روابط عمومی و مواد تبلیغات 597
2و16و23فروش پرسنل 598
2و16و23نتیجه گیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی 599
2و16و24منابع 600

2-17) ارزیابی نقش ابزارهای بازاریابی برارزش ویژه برند

2و17و1چکیده 603
2و17و2مقدمه 605
2و17و3مبانی ونظری تحقیق 606
2و17و4ارزش ویژ برند 606
2و17و5آگاهی از برند 606
2و17و6تداعی برند 607
2و17و6وفاداری به برند 608
2و17و7کیفیت ادراک شده 608
2و17و8قابلیت بازاریابی تخصصی 608
2و17و9پیشینه پژوهش 609
2و17و10توسعه فرضیه هاوالگوی مفهومی 610
2و17و10فرضیات تحقیق 610
2و17و11فرضیه اصلی 610
2و17و12فرضیه فرعی 610
2و17و13روش پژوهشی 611
2و17و14تحلیل داده هاویافته های پژوهش 611
2و17و15نتیجه گیری 613
2و17و16مراجع 614

2-18) بررسی تاثیر قابلیت ارتباطات یکپارچ بازاریابی بر عملکرد مالی برود از طریق متغیر ياسط عملکرد بازاری برود

2و18و1چکیده 616
2و18و2مقدمه 617
2و18و3مبانی نظری 617
2و18و4ارتباطات و ارتباطات بازاریابی 617
2و18و5ارتباطات یکپارچه بازاریابی و مفهوم آن 618
2و18و6عواًمل مو ثًر و متاثر از ارتباطات یکپارچه بازاریابی 618
2و18و7ابزارهای ارتباطات بازاریابی 619
2و18و8مدل سازی ارتباطات یکپارچه بٍازاریابی 619
2و18و9فرآیىد برنامه ریزی ارتباطات یکپارچه بازاریابی 620
2و18و10برند و تعریف آن 620
2و18و11ویژگی های برندَهای مو فًق 621
2و18و12عملکرد برند 622
2و18و13شاخص های بازاری عملکرد برند 622
2و18و14شاخص های مالی عملکرد 622
2و18و15پیشینه 623
2و18و16روش تحقیق 623
2و18و17نتایج وبحث روی نتایج 625
2و18و18آزمون فرضیه اول با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری 625
2و18و19آزمو ن فرضیه دوم با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری 626
2و18و20آزمون فرضیه های سوم با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری 627
2و18و21خلاصه آزم ون فرضیه ها 628
2و18و22مراجع 629

2-19) بررسي تاثیر بازاریابي آرمان اجتماعي بر سرمایۀ برند

2و19و1چکیده 631
2و19و2مقدمه 631
2و19و3پیشینه تحقیق 632
2و19و4چهارچوب نظری تحقیق 633
2و19و5مولفه های بازاریابي آرمان اجتماعي 633
2و19و6سوال اصلي تحقیق 634
2و19و7ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات 635
2و19و8بررسي فرضیه های اصلي تحقیق 635
2و19و9رابطه بین بازاریابی آرمان اجتماعی و سرمایه برند با نقش تعدیل گری نوع محصول 636
2و19و10رابطه بین بازاریابی آرمان اجتماعی و سرمایه برند با نقش تعدیل گری میزان هزینه صرف شده 637
2و19و11رابطه بین ابعاد بازاریابي آرمان اجتماعي و اعتماد به برند 638
2و19و12رابطه بین ابعاد بازاریابي آرمان اجتماعي و وفاداری به برند 639
2و19و13نتیجه گیری 640
2و19و14پیشنهادات 641
2و19و15منابع 642

2-20) تاثیر عوامل اصلی بازاریابی برند در ایجاد ارزش برند

2و20و1چکیده 643
2و20و2مقدمه 644
2و20و3ادبیات و یافته های پژوهش 644
2و20و4رویکردهای کلان تعریف ارزش برند 645
2و20و5تاثیر عوامل اصلی بازاریابی مرتبط با برند برای ایجاد ارزش برند 645
2و20و6عوامل بازاریابی برند 646
2و20و7کیفیت درک شده 646
2و20و8ارزش درک شده 646
2و20و9افزایش دادن تجربه مصرف کننده 647
2و20و10استراتژی قیمت 647
2و20و11درک قیمت مصرف کننده 647
2و20و12قیمت گذار ارزش 647
2و20و13استراتژی کانال 647
2و20و14کانال های مستقیم و غیر مستقیم 647
2و20و15Pull _ push 648
2و20و16حمایت کانال 648
2و20و17استراتژی ارتباط 648
2و20و18تبلیغات 648
2و20و19تبلیغات فروش 649
2و20و20حمایت و بازاریابی واقعه 649
2و20و21روابط عمومی و مواد تبلیغات 649
2و20و22فروش پرسنل 649
2و20و23نتیجه گیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی 650
2و20و24منابع و مآخذ 652

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم برند و رسانه های اجتماعی

یکی از تاثیرگذارترین سرویسهای ارائه شده در اینترنت و وب که در سالهای اخیر تحول شگرفی در نظام اجتماعی کشورهای مختلف جهان به وجود آورده شبکههای اجتماعی اینترنتی بوده است. بازاریابی از طریق شبکههای اجتماعی به عنوان نسل جدیدی از پایگاههایی که این روزها در کانون توجه کاربران شبکه جهانی اینترنت قرار گرفتهاند و بر مبنای تشکیلات آنلاین فعالیت می کنند و هر کدام دستهای از کاربران اینترنتی با ویژگی خاص را گرد هم میآورند، میتواند با استفاده از تعاملات و قابلیتهای استثنایی خود، افزایش آگاهی از برند را میسر و سازمان را در راستای رسیدن به اهدافش یاری کند. پژوهش حاضر با هدف ایجاد آگاهی از برند در شبکههای اجتماعی آنلاین انجام شده است. به همین منظور، نمونه آماری تصادفی به تعداد 222 نفر از کاربران اینستاگرام انتخاب شد و دادهها از طریق پرسشنامه گردآوری شد. همچنین برای تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از نرمافزارهای SPSS 18 و AMOS 20 استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ایجاد آگاهی از برند در شبکههای اجتماعی آنلاین، میزان تبلیغات دهان به دهان را افزایش میدهد و همچنین تعاملات مجازی، کیفیت سیستم، کیفیت محتوای اطلاعات و دریافت جایزه، آگاهی از برند را ایجاد و تقویت می کند.

فهرست کامل فصل سوم برند و رسانه های اجتماعی

3-1 ) بازاریابی ویروسی و کاربرد آن در وفاداری به برند

3و1و1چکیده 654
3و1و2مقدمه 654
3و1و3بازاریابی ویروسی 654
3و1و4تعریف بازاریابی ویروسی 654
3و1و5تاریخچه بازاریابی ویروسی 655
3و1و6دلیل محبوبیت بازاریابی ویروسی 655
3و1و7انواع بازاریابی ویروسی 656
3و1و8اهداف بازاریابی ویروسی 656
3و1و9ویژگیهای پیام بازاریابی ویروسی 657
3و1و10مشکلات بازاریابی ویروسی 657
3و1و11منافع و مخاطرههای بازاریابی ویروسی 657
3و1و12برخی راهکارهای غلبه بر مشکلات بازاریابی ویروسی 658
3و1و13چند استراتژی بسیار موثر در بازاریابی ویروسی 658
3و1و14وفاداری به برند 659
3و1و15کاربردهای بازاریابی ویروسی در وفاداری به برند 659
3و1و16نتیجه گیری 660
3و1و17منابع و ماخذ 661

3-2 ) بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر روابط برند – مصرف کننده

3و2و1چکیده 662
3و2و2مقدمه 663
3و2و3توسعه فرضیه ها و مدل مفهومی 665
3و2و4منافع تجربی 666
3و2و5منافع وظیفه ای 666
3و2و6کیفیت رابطه شبکه اجتماعی برند 667
3و2و7رابطه سرمایه گذاری درک شده 667
3و2و8کیفیت رابطه برند 668
3و2و9عشق/شور و هیجان 668
3و2و10خود اتصالی 668
3و2و11تعهد 668
3و2و12وابستگی به یکدیگر 669
3و2و13کیفیت شراکت برند 669
3و2و14صمیمیت 669
3و2و15اسناد ثبات 669
3و2و16اسناد کنترل 670
3و2و17تبلیغات دهان به دهان 670
3و2و18واکنشهای عاطفی منفی 670
3و2و19تمایل به پرداخت قیمت ویژه 671
3و2و20مدل 671
3و2و21روش شناسی 671
3و2و22اعتبار صوری 672
3و2و23اعتبار محتوایی 672
3و2و24اعتبار تشخیصی 672
3و2و25اعتبار سازه 672
3و2و26ضریب آلفاي کرونباخ 673
3و2و27اعتبار تشخیصی 673
3و2و28تحلیل داده ها 676
3و2و29مدل تحلیل عاملی تأییدی 677
3و2و30مدل بیرونی 677
3و2و31آزمون فرضیات اصلی 679
3و2و32مدل درونی )مدل ساختاری( 679
3و2و33شاخص اشتراک 680
3و2و34بحث و نتیجه گیری 685
3و2و35پیشنهادات ناشی از نتایج فرضیه ها 689
3و2و36پیشنهاد به سایر محققین آتی 691
3و2و37محدودیت هاي پژوهش 692
3و2و38منابع 692

3-3 ) بررسی نقش فعاليت هاي بازارياتی مبتنی رسانه هاي اجتماعی بر تصميم خريد از طريق ايجاد ارزش ويژه برند

3و3و1چکيده 695
3و3و2مقدمه 697
3و3و3پيشينه تحقيق و چارچوب نظری 698
3و3و4روش شناسی تحقيق 704
3و3و5تجربه و تحليل داده هاي تحقيق 704
3و3و6تحليل عاملی تاييدی و سنجش شاخص ها 705
3و3و7بررسی رابطه خطی متغيرها 707
3و3و8بررسی مدل تحقيق و آزمون روابط متغيرها 708
3و3و9نتيجه گيري 713
3و3و10فرضيه اول: بازاريابی رسانه هاي اجتماعی اثر مبتنی بر برابري ارزش دارد. 713
3و3و11فرضيه دوم: بازاريابی رسانه هاي اجتماعی اثر مبتنی بر ارزش ويژه ارتباط دارد 713
3و3و12فرضيه سوم: بازاريابی رسانه هاي اجتماعی اثر مبتنی بر ارزش ويژه برند دارد 713
3و3و13فرضيه چهارم: برابري ارزش تاثير مبتنی بر قصد خريد دارد 714
3و3و4فرضيه پنجم: ارزش ويژه ارتباط تاثير مبتنی برقصد خريد دارد 714
3و3و5فرضيه ششم: ارزش ويژه برند تاثير مبتنی برقصد خريد دارد 714
3و3و6 پیشنهاد تراي تحقيقات آتی 715
3و3و7منابع تحقيق 715

3-4 ) مطالعه محرک های موثر بر بازاریابی ویروسی و تاثیر آن بر آگاهی و نگرش برند دکتر محمود نادری بنی ، سعید قائدی حیدری

3و4و1مقدمه 717
3و4و2مبانی نظری 718
3و4و3بازاریابی ویروسی 718
3و4و4بازاریابی ویروسی و تبلیغات دهان به دهان 718
3و4و5بازاریابی دهان به دهان الکترونیک 719
3و4و6محرک های فردی بازاریابی ویروسی 720
3و4و7رسانه های اجتماعی 720
3و4و8وبلاگ ها 720
3و4و9وب سایت های به اشتراک گذاری ویدئو 721
3و4و10سایت های شبکه های اجتماعی 722
3و4و11انجمن ها 722
3و4و12تفاوت رسانه اجتماعی با شبکه اجتماعی 723
3و4و13آگاهی از برند 723
3و4و14نگرش نسبت به برند 723
3و4و15ارائه مدل مفهومی 724
3و4و16نتیجه گیری 724
3و4و17مراجع 725

3-5 ) ایجاد آگاهی از برند در شبکه های اجتماعی آنلاین

3و5و1چکیده 727
3و5و2مقدمه 728
3و5و3مروری بر ادبیات نظری 729
3و5و4شبکه های اجتماعی آنلاین 729
3و5و5آگاهی از برند 730
3و5و6تعاملات مجازی 731
3و5و7جوایز 731
3و5و8کیفیت سیستم 731
3و5و9کیفیت اطلاعات 731
3و5و10مدل مفهومی پژوهش 731
3و5و11فرضیه های پژوهش 732
3و5و12روش پژوهش 732
3و5و13تحلیل دادهها 733
3و5و14بحث و نتیجه گیری 733
3و5و15منابع 734

3-6 ) بررسی رابطه بازاریابی الکترونیک و ترویج برند بانک ملت شهر اصفهان

3و6و1چکیده 737
3و6و2مقدمه 738
3و6و3مدل مفهومی پژوهش 740
3و6و4روش تحقیق 740
3و6و5یافته های تحقیق 741
3و6و6نتایج 742
3و6و7منابع 743

3-7 ) نقش بازاریابی رسانه های اجتماعی در وفاداری برند

3و7و1چکيده 745
3و7و2مقدمه 745
3و7و3ادبيات و فرضيه های پژوهش 747
3و7و4یافته های تحقيق 749
3و7و5شاخص 750
3و7و6نتيجه گيری 752
3و7و7مراجع 753

قسمت هایی از فصل چهارم تاثیر کانال های توزیع متنوع برارزش برند

هدف تحقیق حاضر بررسی ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس و کانالهای توزیع موجود برای نام های تجاری لوکس (از قبیل بوتیک ها ،مراکزخرید ،فروشگاه های اینترنتی ،نمایندگی ها ) می باشد .جامعه آماری این تحقیق شامل مصرف کنندگان 39-19 ساله در شهرکرمان می باشد که پوشاک مارکدار مصرف می کنند. 200 پرسشنامه به روش گلوله برفی بین مصرف کنندگان توزیع شد و 114 پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بکاربرده شد.تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق با استفاده از Anova ، Duncan وتحلیلرگرسیون خطی چندگانه صورت گرفت. وقتی ارزش های برند برای هر مورد از کانال های متنوع بررسی می کنیم ، مشارکت -کنندگان ارزش های برند را به طور متفاوتی ارزیابی می کنند که به نوع کانال توزیع بستگی دارد. مشارکت کنندگان تفاوت معنی داری در زمینه وفاداری برند در نتیجه خرید از کانال های متنوع نشان ندادند . وقتی تاثیر ارزش برند روی وفاداری مصرف کنندگان بررسی شد ، ارزش های برند که وفاداری مصرف کنندگان تحت تاثیر می گذارند بستگی به نوع کانال توزیع دارند. همچنین این تحقیق کانال های توزیع احتمالی برای نام های تجاری لوکس که می توانند در بازار پوشاک کرمان موفق باشند را پیشنهاد می کند.

فهرست کامل فصل چهارم تاثیر کانال های توزیع متنوع برارزش برند

4-1 ) بررسی تاثير کانال های توزیع متنوع برارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان )مطالعه موردی : نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان(

4و1و1مقدمه 771
4و1و2تشريح و بيان مساله 772
4و1و3ضرورت انجام تحقيق 773
4و1و4هدف اساسی از انجام تحقيق 774
4و1و5قلمروی تحقيق 774
4و1و6نتايج مورد استفاده پس از انجام تحقيق 775
4و1و7استفاده کنندگان از نتايج تحقيق 775
4و1و8جنبه جديد بودن و نوآوری 775
4و1و9تعريف مفهومی واژه ها تحقیق 775
4و1و10خلاصه فصل اول 776

4-2 ) مبانی نظری و پيشينه تحقيق

4و2و1مقدمه.. 778
4و2و2کانال های توزيع . 779
4و2و3تعريف.. 779
4و2و4موسسات وسازمانهای توزيع 781
4و2و5خرده فروشی 781
4و2و6عمده فروش 781
4و2و7دلالها و کارگزاران 782
4و2و8سيستم های بازاريابی توزيع 782
4و2و9سيستم بازاريابی عمودی.. 782
4و2و10سيستم بازار يابی افقی 783
4و2و11سيستم بازاريابی چندگانه 783
4و2و12کانال های توزيع متنوع 783
4و2و13تاريخچه 783
4و2و14تعريف 784
4و2و15مديريت مشتريان چندکاناله((MCM 786
4و2و16انواع کانال های توزيع 789
4و2و17فرمت های خرده فروشی فروشگاهی غير خوراکی 789
4و2و18فروشگاه بزرگ 789
4و2و19فروشگاه های تخصصی 790
4و2و20مراکز خريد 791
4و2و21مغازه های کوچک و مجزا 791
2و2و22فرمت های خرده فروشی غير فروشگاهی 792
4و2و23خرده فروشی کاتالوگی 792
4و2و24خرده فروشی اينترنتی 793
4و2و25سيستم های خريد تلويزيونی((TVH 794
4و2و26مفهوم نام های تجاری لوکس 795
4و2و27ارزش برند 797
4و2و28ارزش فيزيکی 798
4و2و29ارزش اقتصادی 799
4و2و30ارزش اجتماعی 799
4و2و31ارزش احساسی 800
4و2و32ارزش خدمات 800
4و2و33وفاداری مشتری 801
4و2و34مفهوم وفاداری 801
4و2و35رويکرد رفتاری 801
4و2و36رويکرد نگرشی 802
4و2و37وفاداری مشتری به خرده فروشی 804
4و2و38نقش شکل و ويژگی های خرده فروشی در وفاداری مغازه 805
4و2و39رابطه بين ارزش برند و وفادار ی 806
4و2و40بازار پوشاک ايران. 807
4و2و41تاريخچه بازار پوشاک 807
4و2و42حضور نام های تجاری لوکس مد خارجی پوشاک در ايران و کرمان 808
4و2و43بازار خاکستری در ايران 810
4و2و44پيشينه تحقيق 812
4و2و45خلاصه فصل دوم 814

4-3 ) روش تحقيق

4و3و1مقدمه 816
4و3و2مدل مفهومی 816
4و3و3فرضيات تحقيق…….. 817
4و3و4روش تحقيق 818
4و3و5متغيرهای تحقيق 818
4و3و6جامعه و نمونه آماری 818
4و3و7روش نمونه گيری 819
4و3و8حجم نمونه 819
4و3و9ابزار جمع آوری داده ها 819
4و3و10پرسشنامه 820
4و3و11تعيين روايی )اعتبار( پرسشنامه 821
4و3و12تعيين پايايی )قابليت اعتمادپرسشنامه) 821
4و3و13محاسبه آلفای کرونباخ 822
4و3و14روش های تجزيه و تحليل داده ها 822
4و3و15تحليل توصيفی 822
4و3و16تحليل استنباطی 823
4و3و17تشريح روشهای تحليلی استفاده شده 823
4و3و18آزمون کولموگروف – اسميرنوف 823
4و3و19آزمون لون 823
4و3و20تحليل واريانس 824
4و3و21تحليل واريانس يک راهه 825
4و3و22رگرسيون چندمتغيره 825
4و3و23خلاصه فصل سوم 826

4-4 ) تجزیه و تحليل داده ها

4و4و1مقدمه 828
4و4و2آمار توصيفی. 828
4و4و3جنسيت 829
4و4و4سن 829
4و4و5تحصيلات 830
4و4و6بررسی وضعيت ارزش برند در بازار پوشاک کرمان 831
4و4و7بررسی وضعيت وفاداری مصرف کننده به نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک 4و4و8کرمان 834
4و4و9آمار استنباطی. 837
4و4و10تحليل واريانس يک طرفه 837
4و4و11فرضيه 1:ارزش برند مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس در نتيجه خريد ازکانال های توزيع مختلف با هم متفاوت است 842
4و4و12فرضيه 2:وفاداری مصرف کننده به نام های تجاری لوکس در نتيجه خريد از کانال های توزيع مختلف با هم متفاوت است 847
4و4و13فرضيه 3 .تاثير ارزش برند روی وفاداری مصرف کنندگان تحت تاثير کانال های متنوع نيست 847
4و4و14ساير يافته ها 854
4و4و15خلاصه 855

4-5 ) نتيجه گيری و پيشنهادات

4و5و1مقدمه 857
4و5و2بحث و نتیجه گیری 857
4و5و3نتايج و کاربردها 861
4و5و4پيشنهادات برای مطالعات آتی 864
4و5و5محدوديت ها يی تحقيق 864
4و5و6خلاصه 865
4و5و7منابع 866

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم روش های نوین در بازاریابی و پایداری برند

رشد روزافزون فناوری اطلاعات در دهههای جدید، شدت رقابت در سطح بنگاهها را افزایش داده و مفاهیم جدیدی را در بین بازاریان ایجاد کرده است که پایداری برند یکی از این مفاهیم است. پایداری برند، شرکتها را قادر به جذب مشتریانی میکند که به محیطزیست و مسئولیت اجتماعی بنگاهها اهمیت ویژهای میدهند و از این طریق یک مزیت رقابتی برای خود کسب میکند. این تحقیق قصد دارد سناریوهای مختلف پایداری برند را بررسی و مدلی از سناریوها و ابعاد مختلف را ارائه کند؛ بنابراین بعد از به دست آوردن دادهها از طریق پرسشنامه، با استفاده از روش تاپسیس و الکتره با در نظر گرفتن امتیاز آلترناتیوها در هر معیار و وزن هرکدام، بهترین آلترناتیو در دو روش محاسبه، مقایسه و پیشنهاد میشود.

یکی از دغدغه های سازمان های امروزی شناسایی عوامل اصلی بازاریابی برای ایجاد ارزش برند و بررسی فعالیت های مختلف بازاریابی است که باعث تقویت برند می شود و با ارائه مدل هایی برای بازاریابی و ایجاد ارزش برند برای شرکت ها و صنایع مختلف، به امری ضروری تبدیل شده است.در این تحقیق با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره MCDM فازی به شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در بازاریابی برند و ایجاد ارزش برند پرداختیم. بدین منظور ابتدا با مطالعه و بررسی متون علمی،عوامل شناسایی شده و سپس با اساتید دانشگاهی روایی آن تأیید گردید. در این تحقیق برای کسب نتایج بهتر با استفاده از روش DEMATEL فازی شدت اثر عوامل بر یکدیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت و سپس بر اساس آن و با استفاده از روش تحلیل شبکه ای فازی (F. ANP) میزان اهمیت هر یک از عوامل مشخص و رتبه بندی شدند. نتایج DEMATEL فازی نشان داد که “استراتژی قیمت” تأثیرگذار ترین عامل و “استراتژی تولید” تأثیرپذیر ترین عامل می باشد.همچنین، نتایج تحلیل معیارها انجام شده توسط روش F. ANP با کمک نرم افزار EXCEL نشان داد که شاخص تصویر کیفیت بالاترین اهمیت را دارد.

فهرست کامل فصل پنجم روش های نوین در بازاریابی و پایداری برند

5-1 ) تعیین بهترین سناریو برای بازاریابی و پایداری برند با استفاده از رویکرد ELECTRE و TOPSIS

5و1و1چکیده 877
5و1و2مقدمه 877
5و1و3مفاهیم 878
5و1و4کیفیت ادراکی مشتری 878
5و1و5رضایت مشتری 878
5و1و6وفاداری مشتری 878
5و1و7ترویج برند 878
5و1و8برند رهبری 878
5و1و9آلترناتیوهای پیشنهادی 878
4و1و10مطالعه موردی 879
5و1و11جمع آوری دادهها 879
5و1و12روایی و پایایی گردآوری دادهها 879
5و1و13روش تاپسیس 879
5و1و14حل مسئله به روش تاپسیس 881
5و1و15روش الکتره 882
5و1و16 حل توسط روش الکتره ماتریس نرمال 883
5و1و17نتیجه گیری و پیشنهادها 884
5و1و18مراجع 884

5-2 ) شناسایی و ارزیابی عوامل اصلی بازاریابی برند در ایجاد ارزش برند با رویکرد MCDM فازی )مطالعه موردی: صنعت کیک و کلوچه(

5و2و1چکیده 886
5و2و2مقدمه 887
5و2و3بیان مسئله 887
5و2و4مروری بر ادبیات نظری پژوهش 888
5و2و5برند 888
5و2و6رویکردهای کلان تعریف ارزش برند 889
5و2و7تاثیر عوامل اصلی بازاریابی مرتبط با برند برای ایجاد ارزش برند 889
5و2و8عوامل بازاریابی برند 890
5و2و9استراتژی محصول 890
5و2و10کیفیت درک شده 890
5و2و11ارزش درک شده 890
5و2و12افزایش دادن تجربه مصرف کننده 891
5و2و13استراتژی قیمت 891
5و2و14درک قیمت مصرف کننده 891
5و2و15قیمت گذار ارزش 891
5و2و16استراتژی کانال 891
5و2و17کانال های مستقیم و غیر مستقیم 892
5و2و18Pull _ push 892
5و2و19حمایت کانال 892
5و2و20استراتژی ارتباط 892
5و2و21تبلیغات 892
5و2و22تبلیغات فروش 893
5و2و23حمایت و بازاریابی واقعه 893
5و2و24روابط عمومی و مواد تبلیغات 893
5و2و25فروش پرسنل 894
5و2و26صنعت کیک و کلوچه در استان گیلان 894
5و2و27روش تحقیق 894
5و2و28تحقیقات میدانی 894
5و2و29قلمرو تحقیق )مکانی ، زمانی ، موضوعی) 895
5و2و30مدل پژوهش 895

5-3 ) تعیین روابط درونی و شدت تأثیر بین معیارها با استفاده از روش DEMATEL فازی تهیه ماتریس روابط مستقیم فازی

5و3و1نتیجه گیری و پیشنهادها 901
5و3و2نتایج روش دیمتل فازی 902
5و3و3نتایج روش فرآیند تحلیل شبکه ای فازی 903
5و3و4پیشنهادات اجرایی 904
5و3و5پیشنهادات برای تحقیقات آتی 905
5و3و6منابع و مآخذ 906

قسمت هایی از فصل ششم بازاریابی سبز و برند محصولات سبز

زمین و طبیعت محیط آن یکی از بزرگترین موهبت های خداوندی به نسل بشر می باشد. متاسفانه بعد از انقلاب صنعتی و به دنبال پیشرفت های سریع علمی، میزان استفاده از سوخت های فسیلی و منابع تجدید ناپذیر در سرتاسر جهان افزایش صعودی یافته است که نتیجه آن آلودگی روزافزون محیط زیست می باشد. در سالهای اخیر جنبشی با نام مصرف کنندگان سبز در سراسر دنیا بوجود آمد که قصدشان خرید محصولات سبز می باشد. هدف تحقیق حاظر بررسی ارتباط بین استراتژی بازاریابی سبز و وفاداری مصرف کننده به برند لوازم خانگی سبز می باشد. جامعه آماری در این تحقیق، عبارت است از همه خریدارانی که به فروشگاه های بزرگ عرضه کننده لوازم خانگی در شهر تبریز در بازه زمانی یکم الی بیست و پنجم اسفند ماه سال 4931 مراجعه نموده اند. برای به دست آوردن حجم نمونه، یک نمونه 431 نفری با روش نمونه گیری خوشه ای از بین همه مراجعین به فروشگاه ها و مراکز عرضه کننده معتبر لوازم خانگی در شهر تبریز، انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه استاندارد می باشد. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش مدل سازی معادلات ساختاری) SEM ( با استفاده از نرم افزار SPSS21 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بغیر از استراتژی کاهش ضایعات که ارتباطی با وفاداری مصرف کننده به برند سبز نداشت، ارتباط مثبت و معنی داری سایر فرضیات تحقیق و وفاداری مصرف کننده برند لوازم خانگی سازگار با محیط زیست در شهر تبریز، مورد تائید قرار گرفت.

فهرست کامل فصل ششم بازاریابی سبز و برند محصولات سبز

6-1 ) ارتباط بین استراتژی های بازاریابی سبز و وفاداری مصرف کننده به برند لوازم خانگی سبز

6و1و1چکیده 908
6و1و2مقدمه 908
6و1و3مبانی نظری تحقیق 908
6و1و4بازاریابی سبز 910
6و1و5استراتژی های بازاریابی سبز 910
6و1و6استراتژی محصول سبز 911
6و1و7استراتژی قیمت گذاری سبز 911
6و1و8استراتژی توزیع سبز 912
6و1و9استراتژی ترفیع سبز 912
6و1و10استراتژی طراحی سبز 913
6و1و11استراتژی بازاریابی)کاهش( ضایعات 914
6و1و12برند سبز 914
6و1و13وفاداری مصرف کننده به برند سبز 914
6و1و14مدل مفهومی تحقیق 915
6و1و15پیشینه تحقیق 915
6و1و16فرضیه های پژوهش 917
6و1و17روش شناسی تحقیق 917
6و1و18قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق 917
6و1و19جامعه و نمونه آماری 917
6و1و20روش نمونه گیری 918
6و1و21ابزارهای پژوهش 918
6و1و22روشهای تجزیه و تحلیل دادهها 919
6و1و23یافته های تحقیق 919
6و1و24بحث و نتیجهگیری 922
6و1و25منابع 923

6-2 ) استراتژی بازاریابی سبز مؤثر بر ارزشگذاری برند (مطالعه مروری- اسنادی)

6و2و1چکیده 928
6و2و2مقدمه 930
6و2و3مفاهیم نظری 931
6و2و4مفهوم استراتژی بازاریابی سبز 931
6و2و5تصویر برند 934
6و2و6پارادایم بازاریابی سبز 935
6و2و7مفاهیم سبز موجود در بازاریابی سبز 936
6و2و8مدیریت استراتژیک نشان تجاری 937
6و2و9بازار گرایی 937
6و2و10برند سازی داخلی 937
6و2و11نوآوری 937
6و2و12نتیجه گیری 938
6و2و13منابع 938

6-3 ) بازاریابی سبز تحولآفرین و نگرش مصرفکنندگان نسبت به برند سازمان

6و3و1چکیده 940
6و3و2مقدمه 941
6و3و3مسئولیت اجتماعی 941
6و3و4پیشینه بازاریابی سبز 942
6و3و5عصرهاي بازاریابی سبز 943
6و3و6عصر اول 943
6و3و7عصر دوم: بازاریابی سبز محیطی 943
6و3و8به سوي عصر سوم: بازاریابی سبز پایدار 944
6و3و9بازاریابی سبز : دیدگاه تحول آفرین 945
6و3و10موانعی براي تحول آفرین شدن 945
6و3و11مانع عمده : نگرش خرد نسبت به مسائل زیستمحیطی 945
6و3و12موانع در ارتباط با مصرفکنندگان ، سازمانها و دولتها 946
6و3و13قبول کردن و اتخاذ بازاریابی سبز تحولآفرین 946
6و3و14مصرفکنندگان 947
6و3و15 سازمان ها 948
6و3و16دولتها 949
6و3و17بازاریابی سبز تحولآفرین و نگرش مصرف کنندگان نسبت به برند سازمان 950
6و3و18نتیجهگیري و پیشنهادات براي تحقیقات آینده 951
6و3و19منابع و مآخذ 952

6-4 ) بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند شرکت کاله در بازارهای جهانی

6و4و1چکیده 956
6و4و2مقدمه 957
6و4و3اهمیت پژوهش 957
6و4و4پیشینه پژوهش 958
6و4و5مدل مفهومی پژوهش 959
6و4و6روش شناسی تحقیق 959
6و4و7 اهداف تحقیق 959
6و4و8ابزار گردآوری اطلاعات 959
6و4و9فرضیات پژوهش 960
6و4و10جامعه ی آماری و نمونه تحقیق 960
6و4و11آمار توصیفی 960
6و4و12آمار استنباطی 962
6و4و13آزمون اسمیرنف-کلومگروف 962
6و4و14نتایج آزمون ناپارامتریک ضریب همبستگی اسپیرمن 963
6و4و15آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه های فرعی 963
6و4و16آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه فرعی دوم 964
6و4و17خلاصه نتیجه حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن – فرضیه فرعی دوم تحقیق 964
6و4و18آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه فرعی سوم 965
6و4و19 آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه فرعی چهارم 965
6و4و20نتیجه گیری 966
6و4و21پیشنهادات بر مبنای یافته های پژوهش 966
6و4و22پیشنهاد های کاربردی 967
6و4و23منابع 967

6-5 ) تاثیر ارزش ويژه برند، بازار يابی اجتماعی و بازاريابی سبز در رفتار مشتريان محصولات ورزشی

6و5و1خلاصه 969
6و5و2مقدمه 969
6و5و3مدل مفهومی پژوهش 972
6و5و4مدل ارزش ویزه برند1996 972
6و5و5مدل بازاریابی اجتماعی 972
6و5و6مدل بازار یابی سبز 973
6و5و7 تعریف متغیر های پژوهش 973
6و5و8روش شناسی تحقیق 974
6و5و9آزمون کلمگروف – اسمیرنوف 975
6و5و10نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 976
6و5و11نتیجه گیری 976
6و5و12منابع 978

6-6 ) تاثیر بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند. مطالعه موردي: شرکت صحت

6و6و1چکیده 980
6و6و2مقدمه 982
6و6و3بیان مساله 982
6و6و4سوابق موضوع 983
6و6و5آزمون فرضیه ها 985
6و6و6تاثیر بازاریابی سبز پایدار بر ارزش ویژه برند در شرکت صحت 986
6و6و7تاثیر بازاریابی سبز پایدار بر آگاهی از نام تجاري در شرکت صحت 986
6و6و8تاثیر بازاریابی سبز پایدار بر وفاداري به نام تجاري در شرکت صحت 987
6و6و9تاثیر بازاریابی سبز پایدار بر کیفیت ادراك شده در شرکت صحت 987
6و6و10تاثیر بازاریابی سبز پایدار بر تداعی نام تجاري در شرکت صحت 988
6و6و11نتیجه گیري 988
6و6و12مراجع 989

قسمت هایی از فصل هفتم استراتژی های توسعه برند

این تحقیق به دنبال استخراج مدلی برای انتخاب و گزینش استراتژی های توسعه برند است . در این تحقیق سعی می شود تا شیوه های مختلف توسعه برند که در حال حاضر توسط موسسات و بنگاه های اقتصادی و غیر اقتصادی استفاده می شود بررسی گردد ، سپس به ارائه مدلی جامع برای انتخاب استراتژی توسعه برند با توجه به استراتژی های بازاریابی در هر مرحله از چرخه عمر بازار ، اهداف برندسازی ، نوع برند و سایر پارامترهای تاثیر گذار اقدام می شود . در نهایت مدلی که ارائه خواهد شد ، در صنعت لوازم خانگی و در استان تهران آزمون می گردد و نتایج به دست آمده جهت توسعه مدل و ارائه پیشنهادات استفاده می گردد.

فهرست کامل فصل هفتم استراتژی های توسعه برند

7-1 ) استخراج مدلی برای انتخاب و گزینش استراتژی های توسعه برند

7و1و1چکیده فارسی 991
7و1و2مقدمه 1000
7و1و3تعریف مسئله 1001
7و1و4هدف از اجراء 1001
7و1و5توجيه ضرورت انجام طرح 1002
7و1و6روش تحقيق 1003
7و1و7سوالات اصلی و فرعی تحقيق 1003
7و1و8فرضيات تحقيق 1004

7-2 ) ادبیات موضوعی تحقیق

7و2و1بخش اول : مروری بر ادبيات تحقيق 1010
7و2و2تعریف برند 1010
7و2و3تعریف مدیریت برند 1011
7و2و4تفاوت برند و محصول 1012
7و2و5مدیریت استراتژیک برند 1015
7و2و6ارزش ویژه برند 1017
7و2و7روش های ارزیابی برند 1018
7و2و8تئوری های ارزش ویژه برند 1020
7و2و9تئوری ارزش برند کلر 1020
7و2و10آگاهی از برند 1021
7و2و11وسعت و عمق آگاهی از برند 1022
7و2و12مزیت های آگاهی از برند 1023
7و2و13تصویر ذهنی از برند 1023
7و2و14برجستگی برند 1025
7و2و15عملکرد برند 1026
7و2و16تصویرسازی ذهنی از برند 1026
7و2و17قضاوت نسبت به برند 1028
7و2و18احساسات نسبت به برند 1029
7و2و19همنوایی با برند 1030
7و2و20نقاط اشتراک و نقاط افتراق 1031
7و2و21وفاداری به نام تجاری 1033
7و2و22سبد برند 1033
7و2و23ضرورت کاهش تعداد نام های تجاری 1033
7و2و24ضرورت استفاده از نام های تجاری چندگانه 1034
7و2و25محدودیت استفاده از نام های تجاری چندگانه 1035
7و2و26بسط برند 1036
7و2و27مفهوم کلاسيک نام تجاری 1037
7و2و28شرایط تعميم برند 1037
7و2و29رعایت تناسب در تعميم برند 1038
7و2و30چک ليست تصميم به تعميم برند 1039
7و2و31انواع بسط نام تجاری 1040
7و2و32فشار بر نام تجاری از طریق بسط 1046
7و2و33واکنش عمومی به بسط نام تجاری 1047
7و2و34چند خطای کلاسيک 1048
7و2و35پيش بينی خطر کردن های بسط 1049
7و2و36هویت برند 1049
7و2و37ابعاد هویت 1050
7و2و38منشور هویت 1051
7و2و39مميزی برند 1054
7و2و40عناصر برند 1054
7و2و41نام برند 1056
7و2و42URL 1057
7و2و43لوگو و نما 1058
7و2و44کاراکترها 1058
7و2و45شعار 1059
7و2و46طنين 1059
7و2و47بسته بندی 1059
7و2و48کيفيت و ارزش ادراک شده 1061
7و2و49برچسب های خصوصی 1062
7و2و50راهبرد برند مشارکتی 1063
7و2و51بخش دوم : مروری بر تحقيقات پيشين 1066
7و2و52الف( تحقيقات ژان نوئل کاپفرر 1067
7و2و53ب(تحقیقات فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ 1078
7و2و54ج(تحقيقات دکتر احمد روستا ، دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحميد ابراهيمی 1085
7و2و55ه( تحقيقات مارک بتی 1094
7و2و56و(تحقيقات مارتين رول 1098
7و2و57ز(تحقيقات ابوالکادر بورباب و محمد بوکيلی 1100
7و2و58ح(تحقيقات آندریس استربينگر 1109
7و2و59 بخش سوم : ارائه مدلی جهت گزینش معماری برند )مطالعه موردی : صنعت لوازم خانگی( 1113
7و2و60سلسله مراتب و سطوح استراتژی ها ………………………….. 1114
7و2و61استراتژی های بازاریابی در هر مرحله از چرخه عمر بازار و مشخصات آن 1117
7و2و62انواع هدف گذاری برند 1139
7و2و63محدوده برند 1142
7و2و64رقابت در درون سبد برند 1146
7و2و65نوع برند 1146
7و2و66تشابه برند/ بازار 1148
7و2و67انواع معماری برند 1149
7و2و68خصوصيات هر دسته از معماری های برند 1152
7و2و69ارتباط بين استراتژی های بازاریابی و معماری برند 1154

7-3 ) روش تحقیق

7و3و1تعریف روش تحقيق 1157
7و3و2طرح اوليه تحقيق 1157
7و3و3انواع تحقيق 1158
7و3و4انواع متغيرها 1161
7و3و5انواع فرضيه های تحقيق 1163
7و3و6روش های نمونه گيری 1164
7و3و7روش تعيين حجم نمونه 1164
7و3و8ابزار جمع آوری داده ها 1165
7و3و9مقياس های اندازه گيری 1165
7و3و10روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ه 1166

7-4 ) محاسبات و یافته های تحقیق

7و4و1مقدمه 1170
7و4و2تحليل توصيفی 1170
7و4و3تحليل استنباطی 1173
7و4و4سوالات اصلی و فرعی تحقيق 1174
7و4و5فرضيات تحقيق 1175
7و4و6مدل تجربی تحقيق در قالب چند مدل 1177

7-5 ) نتیجه گیری و پیشنهادات

7و5و1مقدمه 1183
7و5و2تبيين فرضيات تحقيق 1183
7و5و3دستيابی به سایر اهداف تحقيق 1185
7و5و4پيشنهادات و راهکارها 1186
7و5و5پيشنهادات اجرایی معماری برند 1186
7و5و6محدودیتهای تحقيق 1188
7و5و7پیوست یک : پرسشنامه 1189
7و5و8پرسشنامه 1190
7و5و9منابع و ماخذ 1209

7-6 ) فرضیات حاکم بر شخصیت سازی برند در بازاریابی

7و6و1چکیده 1212
7و6و2مقدمه 1214
7و6و3مفروضات بنیادین در زمینه شخصیت نام تجاری 1214
7و6و4بنیان های نظری سازنده ی مفهوم شخصیت نام تجاری 1217
7و6و5مفهوم شخصیت 1217
7و6و6مفهوم خویشتن مصرف کننده 1219
7و6و7مفهوم تجانس نام تجاری خویشتن مصرف کننده 1220
7و6و8شخصیت نام تجاری 1221
7و6و9کاربردهای مدیریتی مفهوم شخصیت نام تجاری 1223
7و6و10نتیجه گیری 1225
7و6و11منابع و مآخذ 1226

7-7 ) بازاریابی علّی : تزریق شهرت در برند شرکت

7و7و1چكیده 1228
7و7و2مقدمه 1228
7و7و3مفهوم بازاریابی علّی 1229
7و7و4مثال های بارزی از بازاریابی علّی 1230
7و7و5آمارها و تحقیقات در مورد بازاریابی علّی چه می گویند؟ 1230
7و7و6اجزای تشكیل دهنده بازاریابی علّی 1231
7و7و7استراتژی های اصلی بازاریابی علّی 1232
7و7و8مزایای بازاریابی علّی 1233
7و7و9کسب منافع منطقی 1233
7و7و10کسب مزایای احساسی 1233
7و7و11مزایای بازاریابی علّی برای مصرف کنندگان 1234
7و7و12آسیب های بازاریابی علّی 1234
7و7و13درک اغراق آمیز بودن خیرخواهی شرکت 1234
7و7و14تیرگی تصویر علت 1234
7و7و15مدت زمان متغیر در روابط 1235
7و7و16تغییر فعالیت های علت 1235
7و7و17کاهش کلی کمک ها 1235
7و7و18اقدامات محدودکننده 1235
7و7و19الزامات موفقیت بازاریابی علّی 1235
7و7و20نتیجه گیری 1235
7و7و21منابع 1237

قسمت هایی از فصل هشتم مطالعات موردی بازاریابی و برند

صنعت غذا را می توان به جرات کلیدی ترین صنایع هر کشوری دانست . این صنعت با برطرف نمودن نیاز های اولیه خانواده ها نقش کلیدی را در اقتصاد بر عهده داشته و جزء سیستم های استراتژیک در کشور ها شناخته می شود . با توجه به اهمیت این صنعت در کشورمان و همچنین عطف به ظرفیت های موجود در آن ، امروزه شاهد افزایش ظرفیت های تولیدی در این بخش از صنعت در کشورمان می باشیم . این مساله به خودی خود منجر به افزایش سطح رقابت گشته و سازمان ها را به سمت استفاده از ظرفیت های علمی و عملی بازاریابی سوق داده است . از طرف دیگر جذب و نگاه داری مشتریان باعث شده است که در حال حاضر سازمان ها بودجه های سنگینی را در زمینه فعالیت های ترویجی خویش هزینه نمایند که اثر بخشی بهینه آن از دغدغه های مدیران است. بدین منظور شناسایی رفتار مصرف کننده به منظور بهبود فرایند ها از اولویت های عملکردی می باشد. یکی از مهمترین شاخصه های رفتار مصرف کننده الگوی درگیری مصرف کننده در فرایند خرید و تبعات آن به روی تصمیم گیری و رفتار پس از خرید وی می باشد . با توجه به اهمیت این موضوع بررسی رابطه بین درگیری و وفاداری به برند در دستور کار این تحقیق قرار گرفت .بدین منظور مدل درگیری با متغیر های ، علاقه ، لذت ، ابعاد نشانه ای ، احتمال ریسک و اهمیت ریسک در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت .
در راستای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از از منابع کتابخانه‌اي و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق را مصرف کنندگان محصولات ماکارونی و پاستا تشكيل مي دهند كه از طریق نمونه گيري تصادفي از آنها نمونه گيري شده ؛ حجم نمونه تحقيق نيز برابر 384 نفر مي باشد.پژوهش حاضر بر اساس نوع هدف تحقیق، کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری داده ها ، توصیفی – پیمایشی می باشد. در این تحقیق ، جهت بررسی فرضیه تحقیق که عبارت است از” بين ميزان درگيري مشتري و وفاداري به برند در محصولات ماكاروني و پاستا رابطه معني داري وجود دارد” پرسشنامه ای متشکل از 25 سئوال بر مبنای طیف 5 گزینه ای لیکرت تدوین گردید و پس از آزمون روایی و پایایی آن، بین 400 نفر از مصرف کنندگان بالقوه محصولات ماکارونی و پاستا در سطح شهر تهران که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند توزیع گردید و با توجه به ماهیت حضوری توزیع پرسشنامه 384 پرسشنامه بازگشت داده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، روشهایی چون آزمون آلفای کرونباخ، آزمون کلموگروف – اسمیرنوف و آزمون نسبت و آزمون همبستگی و همچنین آزمون رتبه بندی فریدمن مورد استفاده قرار گرفت .
در جهت رد و یا تایید فرضیات تحقیق اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفتند . بر اساس نتایج به دست آمده بین عناصر علاقه ، لذت ، ابعاد نشانه ای و اهمیت ریسک رابطه مستقیم و معنی داری با وفاداری به برند وجود دارد . در مورد متغیر احتمال ریسک نیز رابطه ای با وفاداری به اثبات رسیده است اما این رابطه از نوع معکوس و معنی دار می باشد .

فهرست کامل فصل هشتم مطالعات موردی بازاریابی و برند

8-1 ) بررسی رابطه بین درگیری و وفاداری به برند بررسی موردی محصولات ماکارونی و پاستا

8و1و1چکیده 1246
8و1و2مقدمه 1257
8و1و3بیان مسأله 1258
8و1و4اهداف تحقیق 1259
8و1و5اهمیت و ضرورت تحقیق 1259
8و1و6مدل نظری تحقیق 1260
8و1و7فرضیه تحقیق 1262
8و1و8متغیرهای تحقیق 1262
8و1و9واژگان تخصصی تحقیق 1262
8و1و10روش شناسی تحقیق 1264
8و1و11روش تحقیق 1264
8و1و12جامعه آماری 1264
8و1و13روش نمونه گیری 1264
8و1و14روش گردآوری اطلاعات 1264
8و1و15روش تجزیه و تحلیل داده ها 1264
8و1و16قلمرو تحقیق 1265
8و1و17قلمرو موضوعی 1265
8و1و18قلمرو مکانی 1265
8و1و19قلمرو زمانی 1265
8و1و20محدودیت های تحقیق 1265

8-2 ) پیشینه و مبانی نظری تحقیق

8و2و1مقدمه 1267
8و2و2تعاریف بازاریابی 1268
8و2و3تعریف مصرف کننده 1268
8و2و4رفتار مصرف کننده 1269
8و2و5فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده 1270
8و2و6تاثیر درگیری در فرایند خرید 1277
8و2و7رضایت مصرف کننده بعد از خرید 1278
8و2و8مفهوم رضایت مشتری 1279
8و2و9تاثیرات رضایت مشتری بر وفاداری 1280
8و2و10سنجش رضایت مشتری 1281
8و2و11مدل های اندازه گیری رضایت مشتری 1281
8و2و12مدل کانو 1283
8و2و13مدل اسکمپر 1285
8و2و14درگیری 1285
8و2و15اهمیت بررسی درگیری 1285
8و2و16ماهیت درگیری 1286
8و2و17مفهوم درگیری 1287
8و2و18سیر تحول دیدگاه ها در مورد درگیری 1288
8و2و19تعاریف ارایه شده در مورد درگیری 1289
8و2و20عوامل اثرگذار بر روی درگیری 1290
8و2و21تاثیر قیمت بر روی درگیری 1290
8و2و22تاثیر طول چرخه خرید بر روی درگیری 1290
8و2و23تاثیر شباهت انتخاب های مصرف کننده بر روی درگیری 1290
8و2و24تاثیر ریسک ادراک شده بر روی درگیری 1291
8و2و25تاثیر ارتباط محصول با فرد بر روی درگیری 1291
8و2و26اندازه گیری میزان درگیری 1291
8و2و27مدلهای ارایه شده در حیطه کالاهای کم درگیر و پر درگیر 1292
8و2و28نظریه سلسله مراتب تاثیرات 1294
8و2و29تئوری یادگیری فعال 1294
8و2و30تئوری یادگیری انفعالی 1295
8و2و31یادگیری کم درگیر 1296
8و2و32تاثیر درگیری در تبلیغات 1297
8و2و33انواع درگیری 1298
8و2و34درگیری طبقه محصولی 1298
8و2و35درگیری مداوم 1299
8و2و36درگیری موقعیتی 1299
8و2و37درگیری خرید 1299
8و2و38درگیری واکنشی 1300
8و2و39مدلهای ارایه شده در زمینه درگیری 1300
8و2و40مدل لورنت و کپفرر 1300
7و2و41مدل سلسی و اولسون 1305
8و2و42برند 1306
8و2و43جایگاه یابی برند 1307
8و2و44اعتبار برند 1307
8و2و45وفاداری 1308
8و2و46وفاداری مشتری 1308
8و2و47وفاداری به عنوان یک نگرش ابتدایی 1308
8و2و48وفاداری به عنوان رفتار نمایان شده 1309
8و2و49وفاداری به عنوان خریدی که تحت تاثیر نگرش افراد قرار گرفته و تعدیل شده 1309
8و2و50روند ایجاد وفاداری در مشتریان 1310
8و2و51اهمیت بررسی وفاداری به برند 1311
8و2و52مفهوم وفاداری به برند 1312
8و2و53مدل های وفاداری به برند 1314
8و2و54مدل وفاداری داتا 1314
8و2و55مدل بنت و راندل تیل 1314
8و2و56مدل دیک و باسو 1314
8و2و57رابطه وفاداری مشتریان و سودآوری سازمان 1317
8و2و58استفاده از وفاداری برای تقسیم بندی بازار مصرف کنندگان 1318
8و2و59هرم وفاداری به برند 1318
8و2و60طبقه بندی رفتار مصرف کننده از لحاظ میزان درگیری 1320
8و2و61رفتار خرید پیچیده 1321
8و2و63رفتار مبتنی بر تنوع جویی 1321
8و2و64رفتار مبتنی بر کاهش نا همسانی 1321
8و2و65رفتار مبتنی بر عادت 1321
8و2و66طبقه بندی رابطه بین وفاداری و درگیری مصرف کننده 1322
8و2و67وفاداران پیچیده 1322
8و2و68وفاداران ناهمسانی 1322
8و2و69وفاداران عادتی 1323
8و2و70تنوع جویان 1323
8و2و71انواع وفاداری بر اساس تکرار خرید و نگرش 1324
8و2و72حالت وفاداری 1324
8و2و73حالت وفاداری جعلی 1324
8و2و74حالت وفاداری پنهان 1325
8و2و75حالت بی وفایی 1325
8و2و76پیشینه تحقیق 1326
8و2و77تاریخچه صنعت ماکارونی در جهان 1326
8و2و78تاریخچه صنعت ماکارونی در ایران 1327
8و2و79تحقیقات پیرامون موضوع پایان نامه 1331
8و2و80مطالعات داخلی 1331
8و2و81مطالعات خارجی 1334

8-3 ) روش تحقیق

8و3و1مقدمه 1340
8و3و1منابع جمع آوری اطلاعات 1340
8و3و2منابع اولیه 1340
8و3و3منابع ثانویه 1338
8و3و4روش پژوهش 1341
8و3و5جامعه آماری پژوهش 1341
8و3و6روش نمونه گیری 1341
8و3و7ابزار جمع آوری داده ها 1342
8و3و8اعتبار یا روایی 1344
8و3و9قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه 1344
8و3و10روش تجزیه و تحلیل داده ها 1345
8و3و11مقیاس مورد استفاده 1347
8و3و12روش شناسی تحقیق 1347
8و3و13نوع روش تحقیق 1347
8و3و14روش گردآوری اطلاعات و داده ها 1347
8و3و15متغیرهای تحقیق 1348
8و3و16قلمرو تحقیق 1348

8-4 ) تجزیه و تحلیل داده ها

8و4و1مقدمه 1350
8و4و2روش تجزیه و تحلیل داده ها 1350
8و4و3آمار توصیفی 1350
8و4و5جنسیت 1347
8و4و6وضعیت تاهل 1351
8و4و7سطح تحصیلات 1352
8و4و8سن 1353
8و4و9برند مورد استفاده 1354
8و4و10آمار استنباطی 1355
8و4و11مراحل عمومی آزمون فرض آماری 1355
8و4و12آزمون نرمالیتی کولموگروف اسمیرنوف 1356
8و4و13آزمون نرمالیتی متغیر های درگیری مشتری 1357
8و4و14آزمون نرمالیتی متغیر علاقه به محصول 1357
8و4و15آزمون نرمالیتی متغیر لذت از خرید 1357
8و4و16آزمون نرمالیتی متغیر ابعاد نشانه ای 1358
8و4و17آزمون نرمالیتی متغیر احتمال ریسک 1359
8و4و18آزمون نرمالیتی متغیر اهمیت ریسک 1360
8و4و19متغیر های وفاداری به برند 1361
8و4و20آزمون نرمالیتی متغیر منابع شناختی 1362
8و4و21آزمون نرمالیتی متغیر جایگزینی 1363
8و4و22آزمون نرمالیتی متغیر تعهد به برند 1364
8و4و23آزمون نرمالیتی متغیر وابستگی 1365
8و4و24آزمون سئوالات تحقیق 1365
8و4و25آزمون نسبت متغیرهای درگیری مشتری 1366
8و4و26آزمون نسبت متغیر علاقه به محصول 1366
8و4و27آزمون نسبت متغیر احساس لذت از خرید 1367
8و4و28آزمون نسبت متغیر ابعاد نشانه ای 1368
8و4و29آزمون نسبت متغیر احتمال ریسک 1369
8و4و30آزمون نسبت متغیر اهمیت ریسک 1370
8و4و31آزمون نسبت متغیر های وفاداری به برند 1371
8و4و32آزمون نسبت متغیر منابع شناختی 1371
8و4و33آزمون نسبت متغیر جایگزینی 1371
8و4و34آزمون نسبت متغیر تعهد به برند 1373
8و4و35آزمون نسبت متغیر وابستگی 1374
8و4و36بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی 1375
8و4و37بررسی فرضیه اول تحقیق 1376
8و4و38بررسی فرضیه دوم تحقیق 1378
8و4و39بررسی فرضیه سوم تحقیق 1381
8و4و40بررسی فرضیه چهارم تحقیق 1383
8و4و41بررسی فرضیه پنجم تحقیق 1387
8و4و42رتبه بندی شاخص های متغیر 1391
8و4و43رتبه بندی عناصر درگیری مشتری 1391
8و4و44رتبه بندی شاخص های متغیر میزان علاقه به محصول 1392
8و4و45رتبه بندی شاخص های متغیر احساس لذت از خرید 1392
8و4و46رتبه بندی شاخص های متغیر ابعاد نشانه ای 1393
8و4و47رتبه بندی شاخص های متغیر احتمال ریسک 1394
8و4و48رتبه بندی شاخص های متغیر اهمیت ریسک 1394
8و4و49رتبه بندی عناصر وفاداری به برند 1395
8و4و50رتبه بندی شاخص های متغیر منابع شناختی 1395
8و4و51رتبه بندی شاخص های متغیر جایگزینی 1396
8و4و52رتبه بندی شاخص های متغیر تهعد به برند 1396
8و4و53رتبه بندی شاخص های متغیر وابستگی 1397

8-5 ) نتایج تحقیق و پیشنهادات

8و5و1مقدمه 1400
8و5و2مدل نظری 1401
8و5و3فرضیه های تحقیق 1402
8و5و4فرایند تحقیق 1402
8و5و5بررسی نتایج آزمون فرضیه 1403
8و5و6بررسی رابطه بین متغیر علاقه و وفاداری به برند 1403
8و5و7بررسی رابطه بین متغیر لذت و وفاداری به برند 1404
8و5و8بررسی رابطه بین متغیر ابعاد نشانه ای و وفاداری به برند 1398
8و5و9بررسی رابطه بین متغیر احتمال ریسک و وفاداری به برند 1405
8و5و10بررسی رابطه بین متغیر اهمیت ریسک و وفاداری به برند 1405
8و5و11نتیجه گیری حاصل از رتبه بندی متغیرهای مورد بررسی در تاثیر بر روی وفاداری 406
8و5و12پیشنهادات تحقیق 1407
8و5و13بخش اول : پیشنهاداتی با استناد بر نتایج حاصله از تحقیق 1407
8و5و14پیشنهاداتی در مورد رابطه متغیر علاقه با وفاداری به برند 1408
8و5و15پیشنهاداتی در مورد رابطه متغیر لذت با وفاداری به برند 1408
8و5و16پیشنهاداتی در مورد رابطه متغیر ابعاد نشانه ای با وفاداری به برند 1409
8و5و17پیشنهاداتی در مورد رابطه متغیر احتمال ریسک با وفاداری به برند 1409
8و5و18پیشنهاداتی در مورد رابطه متغیر اهمیت ریسک با وفاداری به برند 1409
8و5و19پیشنهاداتی با توجه به جمع بندی های صورت پذیرفته 1410
8و5و20بخش دوم : پیشنهاداتی در مورد تحقیقات آتی 1410
8و5و21فهرست منابع 1414

8-6 ) پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی – گرایش بازاریابی شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند مورد مطالعه برند آدیداس

8و6و1چکیده 1433
8و6و2مقدمه 1446
8و6و3بیان مسئله 1447
8و6و4اهداف تحقیق 1448
8و6و5هدف نظری 1448
8و6و6هدف کاربردی 1448
8و6و7اهمیت و ضرورت تحقیق 1448
8و6و8مدل مفهومي تحقیق 1450
8و6و9فرضیات تحقیق 151
8و6و10متغیرهای تحقیق 1452
8و6و11روششناسي تحقیق 1452
8و6و12روش انجام تحقیق 1452
8و6و13روشهای گردآوری اطلاعات و ابزار مورد استفاده 1453
8و6و14جامعه آماری تحقیق 1453
8و6و15روش نمونهگیری 1453
8و6و16حجم نمونه 1453
8و6و17مقیاس مورد استفاده 1454
8و6و18روشهای تجزیه وتحلیل دادهها 1454
8و6و19قلمرو تحقیق 1454
8و6و20قلمرو موضوعي تحقیق 1454
8و6و21قلمرو مکاني تحقیق 1454
8و6و22قلمرو زماني تحقیق 1455
8و6و23شرح واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقیق 1455
8و6و24برند 1455
8و6و25شیفتگي به برند 1455
8و6و26رفتارهای مبتني بر اشتیاق 1455
8و6و27یکپارچگي خود-برند 1455
8و6و28پیوند عاطفي مثبت 1456
8و6و29رابطه درازمدت با برند 1456
8و6و30اندوه ناشي از احتمال جدایي از برند 1456
8و6و31نگرش کلي 1456
8و6و32اعتماد/اطمینان 1456
8و6و33حس تعلق به جامعه برند 1456

8-7 ) تاریخچه صنعت

8و7و1تاریخچه پوشاک در جهان 1457
8و7و2تاریخچه پوشاک در ایران 1458
8و7و3دوران کهن 1458
8و7و4مادها و پارسها )هخامنشیان( 1459
8و7و5پارتها )اشکانیان( 1459
8و7و6معرفي آدیداس 1459

8-8 ) مباني نظری و پیشینه تحقیق

8و8و1مقدمه 1463
8و8و2مباني نظری 1463
8و8و3برند 1463
8و8و4تاریخچه و نحوه شکل گیری برند 1463
8و8و5تعریف برند 1465
8و8و6ساختار برند 1466
8و8و7مدیریت برند 1469
8و8و8برندینگ1 )برندسازی( 1469
8و8و9چرخه عمر برند 1470
8و8و10ارتباطات مصرف کننده-برند 1472
8و8و11شیفتگي به برند 1374
8و8و12یکپارچگي خود-برند 1483
8و8و13رفتارهای مبتني بر اشتیاق 1491
8و8و14اشتیاق 1491
8و8و15درگیری با برند 1493
8و8و16تمایل به سرمایهگذاری منابع 1495
8و8و17پیوند احساسي مثبت 1498
8و8و18رابطه طولاني مدت با برند 1506
8و8و19صمیمیت 1512
8و8و20اشتیاق 1512
8و8و21تعهد 1512
8و8و22نگرش کلي 1515
8و8و23اعتماد/اطمینان به برند 1519
8و8و24اندوه ناشي از احتمال جدایي از برند 1524
8و8و25حس تعلق به جامعه برند 1531
8و8و26پیشینه تحقیق 1539
8و8و27تحقیقات انجام شده در ایران 1539
8و8و28تحقیقات انجام شده در جهان 1539
8و8و29تحقیق تامسون و همکاران ( 2115) 1539
8و8و30تحقیق لارس برکویست و بچ لارسن ( 2010) 1539
8و8و31تحقیق گریساف و نوگین(2010) 1540
8و8و32تحقیقلانگ-تولبرت و گاموه ( 2012) 1541
8و8و33تحقیق آلبرت و همکاران((2012 1541
8و8و34تحقیق اسمعیل و اسپیتلي (2012) 1542
8و8و35تحقیق باترا و همکاران ( 2011) 1543
8و8و36نتیجه گیری 1544

8-9 ) روششناسي تحقیق

8و9و1مقدمه 1547
8و9و2روش پژوهش 1547
8و9و3هدف تحقیق 1548
8و9و4تحقیقات بنیادی 1548
8و9و5تحقیقات کاربردی 1548
8و9و6نحوه گردآوری دادهها 1548
8و9و7تحقیق توصیفي )غیر آزمایشي( 1548
8و9و8تحقیق آزمایشي 1549
8و9و9محیط پژوهش 1549
8و9و10جامعه و نمونه آماری 1549
8و9و11جامعه آماری 1549
8و9و12نمونه آماری 1550
8و9و13روش نمونه گیری 1550
8و9و14حجم نمونه 1551
8و9و15تخمین شخصي 1551
8و9و16روش های آماری 1551
8و9و17منابع جمع آوری دادهها 1551
8و9و18روشهای کتابخانهای 1552
8و9و19روش های میداني 1552
8و9و20پرسشنامه 1552
8و9و21روایي پرسشنامه 1553
8و9و22تعیین پایایي 1556
8و9و23متغیرهای تحقیق 1557
8و9و24تعریف متغیرها 1557
8و9و25تعریف عملیاتي متغیرها 1557
8و9و26روشهای تحلیل دادهها و آزمون فرضیات 1559

8-10 ) تحلیل دادههای تحقیق

8و10و1مقدمه 1561
8و10و2بررسي ویژگيهای دموگرافیک پاسخدهندگان 1561
8و10و3تحلیل استنباطي یافته ها 1566
8و10و4مدل معادلات ساختاری 1567
8و10و5آزمون نرمالبودن مولفه های الگو 1567
8و10و6اعتبارسنجي مدل تحقیق با استفاده از تحلیل عاملي تاییدی و معادلات ساختاری 1568
8و10و7بررسي ضرایب روایي و ماتریس همبستگي 1573
8و10و8تفسیر و تعبیر مدل 1576
8و10و9تحلیل فرضیه های تحقیق 1578
8و10و10فرضیه 1: رفتارهای مبتني بر اشتیاق بر شیفتگي به برند تاثیر معناداری دارد 1578
8و10و11فرضیه 2 : یکپارچه سازی خود با برند بر شیفتگي به برند تاثیر معناداری دارد 1579
8و10و12فرضیه 3 : پیوند عاطفي مثبت با برند بر شیفتگي به برند تاثیر معناداری دارد 1579
8و10و13فرضیه 4 : رابطه درازمدت با برند بر شیفتگي به برند تاثیر معناداری دارد 1580
8و10و14فرضیه 5 : اندوه ناشي از احتمال جدایي از برند بر شیفتگي به برند تاثیر معناداری دارد 1580
8و10و15فرضیه 6 : اعتماد به برند بر شیفتگي به برند تاثیر معناداری دارد 1581
8و10و16فرضیه 7: شکل دادن به یک نگرش کلي نسبت به برند بر شیفتگي به برند تاثیر معناداری دارد 1581
8و10و17فرضیه 8: حس تعلق به جامعه برند بر شیفتگي به برند تاثیر معناداری دارد 1581

8-11 ) نتیجه گیری و پیشنهادات

8و11و1مقدمه 1584
8و11و2بررسي اجمالي نتایج تحقیق 1584
8و11و3بررسي اجمالي نتایج تحقیق 1584
8و11و4مدل نهایي مبتني بر یافته های تحقیق 1586
8و11و5پیشنهادات به مدیران بازاریابي بر مبنای نتایج تحقیق 1588
8و11و6محدودیتهای تحقیق 1592
8و11و7پیشنهادات برای تحقیقات آتي 1592
8و11و8منابع و ماخذ 1594
8و11و9پیوست 1 – پرسشنامه 1595
8و11و10نحوه تکمیل 1597
8و11و11پیوست 2- خروجي برنامه لیزرل 1602

8-12 ) بررسی تاثیر برند سازی بر بازاریابی صنعت چوب (مطالعه موردی: شرکت نئوپان خلخال)

8و12و1چکیده 1661
8و12و2مقدمه 1662
8و12و3برند سازی 1662
8و12و4پیشینه پژوهش 1663
8و12و5روایی پرسشنامه 1664
8و12و6روش تحقیق جامعه آماری 1664
8و12و7پایایی پرسشنامه 1664
8و12و8تحلیل توصیفی 1665
8و12و9آزمون نرمال بودن 1665
8و12و10آزمون دوربین-واتسون 1665
8و12و11همبستگی پیرسون 1665
8و12و12نتایج تحلیل رگرسیون 1666
8و12و13آزمون فرضیه اول: بررسی تتثیر برند سازی بر فلسفه مشتری 1666
8و12و14آزمون فرضیه دوم: بررسی تتثیر برند سازی بر یکپارچگی و کنترل ویایف سازمان 1666
8و12و15آزمون فرضیه سوم: بررسی تتثیر برند سازی بر جمعآوری اطلاعات 1667
8و12و16آزمون فرضیه چهارم: بررسی تتثیر برند سازی بر گرایش استراتژیک 1667
8و12و17آزمون فرضیه پنجم: بررسی تتثیر برند سازی بر کارایی عملیاتی 1668
8و12و18نتیجه گیری 1668
8و12و19منابع 1669

8-13 ) بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برنذ (مطالعه موردی: خریذاران خودروی 206 در شهر کرمانشاه)

8و13و1چکیده 1670
8و13و2مقدمه و بیان مساله 1670
8و13و3روش شناسی تحقیق 1672
8و13و4تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 1673
8و13و5بحث و مقایسه 1674
8و13و6نتیجه گیری 1675
8و13و7پیشنهادات به مدیران شرکت ایران خودرو 1675
8و13و8مراجع 1676

8-14 ) بررسی رابطه بین ارتباطات یکپارچه بازاریابی و ارزش ویژه برند با نقش میانجی شهرت شرکت در شعب بانک کشاورزی استان خراسان شمالی

8و14و1چکیده 1678
8و14و2مقدمه 1679
8و14و3مبانی نظری 1679
8و14و4ارتباطات بازاریابی یکپارچه 1679
8و14و5معیار های ارزیابی برنامه های IMC 1680
8و14و6برند 1680
8و14و7ارزش ویژه برند 1681
8و14و8شهرت سازمانی 1682
8و14و9چارچوب مفهومی پژوهش 1682
8و14و10پیشینه 1683
8و14و11روش شناسی پژوهش 1684
8و14و12پرسشنامه ارزش ویژه برند 1684
8و14و13پرسشنامه شهرت شرکت 1684
8و14و14پرسشنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی 1684
8و14و15یافته های پژوهش 1685
8و14و16جمعیت شناختی نمونه 1685
8و14و17شاخص های توصیفی 1686
8و14و18نتیجه گیری 1689
8و14و19پیشنهادات برای تحقیقات آتی 1690
8و14و20ماخذ 1690

8-15 ) شناسایی واولویت بندی استراتژی های بازاریابی برندومقایسه عملکرد بازاریابی برند دربانک های سینا ،پاسارگادوپارسیان

8و15و1چکیده 1692
8و15و2مقدمه 1693
8و15و3مبانی نظری و پیشینه پژوهش 1693
8و15و4آمیخته بازاریابی 1694
8و15و5استراتژی محصول/خدمت 1694
8و15و6استراتژی قیمت 1695
8و15و7استراتژی کانال توضیع 1695
8و15و8کانالهای مستقیم 1695
8و15و9کانالهای الکترونیکی 1695
8و15و10پشتیبانی کانال توزیع 1695
8و15و11استراتژی ترفیع 1695
8و15و12تبلیغات 1695
8و15و13روابط عمومی و مدیریت افکار عمومی 1695
8و15و14استزاتژی افراد )کارکنان) 1696
8و15و15دانش و مهارت کارکنان 1696
8و15و16همدلی و درک مشتریان 1696
8و15و17استراتژی فرایند 1696
8و15و18سرعت و دقت ارائه خدمات 1696
8و15و19سهولت دریافت خدمات 1696
8و15و20استراتژی شواهد فیزیکی 1696
8و15و21کاتالوگها وعناصر راهنما 1697
8و15و22الگوی مفهومی پژوهش 1698
8و15و23روش شناسی پژوهش 1698
8و15و24تکنیک دیمتل 1699
8و15و25تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای((ANP 1699
8و15و26تکنیک ویکتور 1700
8و15و27تجزیه تحلیل داده های پژوهش 1701
8و15و28نتایج حاصل از پیاده سازی تکنیک دیمتل 1701
8و15و29نتایج حاصل تز پیاده سازی تکنیکANP 1702
8و15و30نتایج حاصل تز پیاده سازی تکنیک ویکتور 1704
8و15و31نتیجه گیری و پیشنهاد ها 1704
8و15و32منابع 1705

8-16 ) بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر رضایت مشتریان و شخصیت برند )مطالعه موردی: محصولات لوازم خانگی اسنوا(

8و16و1چکیده 1708
8و16و2مقدمه 1709
8و16و3ادبیات پژوهش 1711
8و16و4محصول 1711
8و16و5قیمت 1711
8و16و6توزیع 1711
8و16و7ترفیع 1711
8و16و8شخصیت برند 1711
8و16و9رضایت مشتریان 1711
8و16و10اهداف پژوهش 1711
8و16و11هدف اصلی 1711
8و16و12اهداف فرعی 1711
8و16و13بررسی تاثیر رضایت مشتری بر شخصیت برند. 1712
8و16و14فرضیه های پژوهش 1712
8و16و15فرضیه اصلی پژوهش 1712
8و16و16فرضیه های فرعی 1712
8و16و17مدل مفهومی پژوهش 1712
8و16و18روش شناسی تحقیق 1712
8و16و19یافته های پژوهش 1713
8و16و20شاخص توصیفی داده های پژوهش 1713
8و16و21تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای پژوهش 1713
8و16و22تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول مدل اندازه گیری آمیخته بازاریابی 1714
8و16و23تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول مدل اندازه گیری شخصیت برند 1715
8و16و24تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول مدل اندازه گیری رضایت مشتری 1715
8و16و25آزمون تحلیل مسیر 1716
8و16و26بحث و نتیجه گیری 1718
8و16و27منابع 1720

8-17 ) بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند مطالعه مورد شرکت جنوب تجارت آپادانا

8و17و1چکیده 1722
8و17و2مقدمه 1722
8و17و3پیشینه نظری 1723
8و17و4آمیخته بازار یابی 1723
8و17و5روش شناسایی پژوهش 1724
8و17و6یافته های پژوهش 1724
8و17و7نتیجه گیری 1725
8و17و8منابع 1726

8-18 ) تأ ثیر بازاریابی رابطه مند بر ارزش برند بانک (مورد مطالعه: شعب بانک سپه شهراصفهان)

8و18و1چکیده 1727
8و18و2مقدمه 1729
8و18و3مرورادبیات 1729
8و18و4 ضرورت انجام پژوهش 1729
8و18و5 ضرورت انجام پژوهش 1730
8و18و6 ادبیات تحقیق 1730
8و18و7پژوهش های داخلی 1730
8و18و8پژوهش های خارجی 1731
8و18و9روش انجام پژوهش 1732
8و18و10نتیجه گیری 1732
8و18و11منابع 1733

8-19 ) مولفه های استادارد سازی ساخت وتوسعه برند گردشگری استان گلستان مبتنی برالگوی آمیخته بازاریابی(مطالعه موردی:شهرستان گالیکش)

8و19و1چکیده 1735
8و19و2مقدمه 1736
8و19و3ادبیات پژوهش 1737
8و19و4استاندارد و استاندارد سازی 1737
8و19و5اهداف استاندارد سازی 1737
8و19و6مدل آمیخته بازار یابی خدمات 1737
8و19و7روش پژوهش 1739
8و19و8مباحث 1739
8و19و9مطالعه موردی:شهرستان گالیکش 1739
8و19و10تجزیه وتحلیلSWOTبرای شهرستان گالیکش 1740
8و19و11شناسایی و بررسی عناصر آمیخته بازاریابی متناسب با توانمندیهای شهرستان گالیکش 1741
8و19و12مولفه های استاندارد سازی ساخت و توسعه برند گردشگری در شهرستان گالیکش 1742
8و19و13نتیجه گیری 1744
8و19و14مراجع 1745

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید